Đề tài Tìm hiểu về công cụ tỷ giá ở Việt Nam

Tìm hiểu về công cụ tỷ giá ở Việt Nam Tóm tắt nội dung CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ VÀ THỊ TRƯỜNG TỶ GIÁ 2 1. Tỷ giá hối đoái 2 2. Thị trường hối đoái 6 3. Vàng, bạc, đá quý 8 CHƯƠNG II: DIỄN BIẾN TỶ GIÁ 9 I. DỊCH CHUYỂN TỶ GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GIẢI THÍCH 9 1. Chênh lệch tỷ giá có kỳ hạn và kỳ vọng mong đợi sự thay đổi tỷ giá 10 2. Bệnh lan truyền của việc phá giá các nước đang phát triển đều có những mặt hàng xuất khẩu nằm trong danh mục hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam nên mức độ cạnh tranh rất cao. 11 3. Điều chỉnh tỷ giá và khuyến khích xuất khẩu 11 4. Tiếp cận của fisher về tỷ giá và lãi suất quốc tế 12 5. Sự dịch chuyển tỷ giá có tính chu kỳ ? 13 6. Tác động của sự dịch chuyển tỷ giá 13 II. BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ TRONG THỜI GIAN QUA 13 III. LỰA CHỌN CƠ CHẾ TỶ GIÁ PHÙ HỢP 17 1. Xác định cung cầu trên thị trường ngoại hối 18 2. Kết hợp chính sách quản lý ngoại hối với chính sách lãi suất 18 3. Cơ chế điều chỉnh lãi suất từ từ dần tiến tới một sự cân bằng hợp lý. 19 4. Điều chỉnh tỷ giá theo mức độ và cơ chếcung ứng tiền. 19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 20 I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA NHNN. 20 II. KIẾN NGHỊ 21 KẾT LUẬN 22

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về công cụ tỷ giá ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng m¹nh mÏ tíi gi¸ c¶, tíi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi cña n­íc ®ã vµ c¸c n­íc cã liªn quan. NÒn kinh tÕ cµng “h­íng ngo¹i “ bao nhiªu th× quy m« vµ vÞ trÝ cña kinh cña nÒn kinh tÕ ®ã cµnh më réng vµ t¨ng tr­ëng bÊy nhiªu, do ®ãi vÞ trÝ cña ®ång tiÒn n­íc ®ã vµ søc mua cña nã trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cµng lín bÊy nhiªu. Cã thÓ quy n¹p vai trß cña TGH§ vµo mét sè ®iÓm sau : - TGH§ cã t¸c ®éng to lín tíi quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô cña mét n­íc víi n­íc kh¸c. NÕu TGH§ trong n­íc t¨ng, tøc lµ ®ång néi tÖ mÊt gi¸ so víi ®ång tiÒn n­íc ngoµi, nghÜa lµ mét ngo¹i tÖ sÏ chuyÓn ®æi ®­îc nhiÒu néi tÖ h¬n so víi tr­íc. Lóc ®ã hµng ho¸ mang ra b¸n ë n­íc ngoµi sÏ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n so víi b¸n hµng ho¸ ®ã á trong n­íc, nh­ vËy sÏ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu hµng ho¸, ®ång thêi còng h¹n chÕ nhËp khÈu, v× hµng ho¸ nhËp khÈu lu¸c nµy sÏ ph¶i b¸n ®¾t míi bï ®ñ chi phÝ vµ ph¶i c¹nh tranh víia nµng ho¸ trong n­íc. Ng­îc l¹i, nÕu TGH§ trong n­íc cã xu thÕ gi¶m, tøc lµ ®ång néi tÖ lªn gi¸ so víi ®ång tiÒn n­íc ngoµi, nghÜa lµ mét ngo¹i tÖ sÏ ®æi ®­îc Ýt néi tÖ h¬n so víi tr­íc. Trong tr­êng hîp nµy sÏ h¹n chÕ xuÊt khÈu vµ khuyÕn khÝch hµng nhËp khÈu. Râ rµng c«ng cô tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ t¸c ®äng khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ viÖc xuÊt –nhËp khÈu h¸ng ho¸, dÞch vô. - Tû gi¸ hèi ®o¸i t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi kinh tÕ trong n­íc vµ g©y ¶nh h­íng trùc tiÕp tû lÖ l¹m ph¸t. Ch¼ng h¹n, khi ®ång néi tÖ gi¶m gi¸ so víi ®ång ngo¹i tÖ, tøc lµ TGH§ t¨ng, th× hµng nhËp khÈu sÏ ®¾t h¬n, toµn bé hµng ho¸, t­ liÖu s¶n xuÊt, vËt t­ nhËp khÈu…, chuyÓn ®æi sang ®ång néi tÖ sÏ bÞ ®éi gi¸ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng, ®Èy mÆt b»ng gi¸ c¶ trong n­íc lªn g©y ra søc Ðp ®èi víi l¹m ph¸t. Ng­îc l¹i khi TGH§ gi¶m, ®ång néi tÖ cã xu h­íng lªn so víi ®ång ngo¹i tÖ, th× hµng nhËp khÈu vµo n­íc ®ã sÏ rÎ h¬n tr­íc, kÐo mÆt b»ng gi¸ c¶ xuèng lµm cho t×nh tr¹ng l¹m ph¸t trong n­íc ®­îc c¶i thiÖn, tû lÖ l¹m ph¸t gi¶m dÇn. Nh­ vËy TGH§ lµ mét c«ng cô qu¶n lý vÜ m« hÕt søc lîi h¹i, ChÝnh phñ c¸c n­íc lu«n quan t©m t×m c¸ch ®iÒu chØnh tû gi¸, can thiÖp vµo tû gi¸ trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i víi ý ®å sö dông nã lµm c«ng cô ®Ó qu¶n lý, ®iÒu tiÕt nh÷ng mÊt c©n ®èi lín trong hoat ®éng kinh tÕ trong n­íc, còng nh­ nh÷ng mÊt c©n ®èi trong kinh tÕ ®èi ngo¹i. §ång thêi, TGH§ cßn ®­îc xem nh­ lµ t×n hiÖu cña thùc tr¹ng mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngoai, mµ th«ng qua nã chÝnh phñ cã thÓ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p hoÆc sö dông nh÷ng c«ng cô cña chÝnh s¸ch kinh tÕ mét c¸ch phï hîp, h÷u hiÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng. TGH§ chÝnh lµ nhan tè hÕt søc quan träng trong chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña mçi n­íc. Kh«ng thÓ kh«ng thõa nhËn vai trß trªn ®©y cña tû gi¸, vÊn ®Ò lµ ë chç ph¶i cã mét chÕ ®é tû gi¸ phï hîp ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc vai trß cña tû gi¸ th× cho ®Õn nay c¸c nhµ kinh tÕ –tiÒn tÖ cßn cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. C¸c nhµ kinh tÕ theo tr­êng ph¸I chÝnh thèng (orthodox) cho r»ng nªn ¸p dông tû gi¸ linh ho¹t. Theo hä, tû gi¸ thùc chÊt lµ mét lo¹i gi¸ c¶, do cung - cÇu vÒ ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh, Nhµ n­íc kh«ng nªn can thiÖp vµo. lîi thÕ chñ yÕu cña chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹t lµ víi chÕ ®é tû gi¸ nµy c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ sÏ do cung - cÇu thÞ tr­êng x¸c lËp thÕ c©n b»ng nhµ n­íc kh«ng cÇn ph¶i dïng tíi dù tr÷ ngo¹i hèi chÝnhthøc ®Ó can thiÖp, nhµ n­íc kh«ng cÇn ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c nh»m t¸c ®éng vµo tû gi¸. MÆt h¹n chÕ cña chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹t lµ mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­ßng kÓ c¶ tû gi¸ kh«ng ph¶i lóc nµo còng vËn hµnh “vËn hµnh “ mét c¸ch thuËn lîi, mµ lu«n x¶y ra nh÷ng m©u thuÉn, c¹nh tranh dÉn ®Õn sù biÕn ®éng. Khi cã sù biÕn ®éng d÷ déi th× “bµ tay “ ddieeuf tiÕt cña chÝnh phñ vµo thÞ tr­êng, nhÊt lµ lÜnh vùec TGH§ lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Ng­îc l¹i c¸c nhµ kinh tÕ sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai l¹i t¸n ®ång thùc hiÖn chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh (hiÖp ­íc bretton woods), víi quan ®iÓm cho r»ng, muèn phôc håi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tr­íc hÕt ph¶i pphôc håi th­¬ng m¹i quèc tÕ, muèn th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn ph¶i cã mét chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh. Trong chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh Bretton woods, ®ång ®«la mü ®ùoc g¾n víi vµng, ®æi ®­îc ra vµng vµ trë thµnh ®ång tiÒn dù tr÷ vµ thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu. C¸c ®ång tiÒn kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh mét tû gi¸ cè ®Þnh víi ®ång ®«la Mü. §ång thêi, chÝnh phñ c¸c n­íc th«ng qua ng©n hµng trung ­¬ng ph¶i tham ra can thiÖp vµo thÞ tr­êng tiÒn tÖ n­íc m×nh ®Ó gi÷ cho tû ®· x¸c ®Þnh víi ®ång ®«la mü ®­îc æn ®Þnh. Nh­ vËy, víi tû gi¸ cè ®Þnh mäi ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ sÏ diÔn ra mét c¸ch ªm ®Ñp. §Õn thËp kû 70, nÒn kinh tÕ c¸c nøoc T©y ©u vµ NhËt B¶n ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn m¹nh, mét phÇn cã sù ®ãng gãp cña chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh. Nh­ng ®ång thêi tû gi¸ cè ®Þnh nµy còng ®ù¬c béc lé nhiÒu nh­îc ®iÓm cña nã. Nh­îc ®iÓm lín nhÊt cña chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh lµ ®· ®­a ®ång tiÒn cña mét quèc gia (®ång ®«la Mü) lªn lµm ®ång tiÒn dù tr÷ vµ thanh to¸n quèc tÕ. Ngay tõ nh÷ng n¨m 1960, nhµ kinh tÕ mü Robert triffin ®· v¹ch ra nghÞch lý ®ã. §Ó cho dù tr÷ thÕ giíi t¨ng theo sù t¨ng tr­ëng cña th­¬ngm¹i quèc tÕ, n­íc Mü, ng­êi cung øng dù tr÷ quèc tÕ, buéc ph¶i béi chi c¸n c©n thanh to¸n cña m×nh. N­íc Mü cã béi chi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, th× c¸c n­íc kh¸c míi cã thÓ tÝch luü ®­îc dù tr÷ ®«la, ®ã lµ ®iÒu kiÑn cÇn thiÕt. ThÕ nh­ng sè ®«la trong dù tr÷ cña c¸c n­íc cµng t¨ng lªn th× kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi ®«la ra vµng cu¶ Mü cµng gi¶m theo, v¶tªn thÞ tr­êng ®«la cµng mÊt gi¸. §ã lµ ch­a nãi ®Õn ý ®å l¹m dông cña n­íc cã ®ång tiÒn lµm ph­¬ng tiÖn dù tr÷ quèc tÕ, hä cã thÓ dïng ®ång tiÒn cña n­íc m×nh ®Ó chi tiªu, thao tóng c¸c sù viÖc nh»m môc ®Ých chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù ë n­íc ngoµi, nh­ mü ®· tõng lµm trong nh÷ng n¨m sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai. MÆt kh¸c, trong khi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña Mü th­êng xuyªn béi chi, th× c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña c¸c n­íc NhËt B¶n, Céng Hoµ Liªn Bang §øc…, th­êng xuyªn béi thu, chÕ ®ä tû gi¸ cè ®Þnh kh«ng thÓ tù ®iÒu chØnh ®Ó lËp l¹i thÕ c©n b»ng, chÝnh phñ c¸c n­íc kÎ c¶ Mü kh«ng thÓ tung vµng, tung ngo¹i tÖ ra can thiÖp ®Ó gi÷ æn ®Þnh m·i mét tû gi¸ mµ thÞ tr­êng kh«ng chÊp nhËn. Cuèi cïng c¸c n­íc buéc ph¶i th¶ næi ®ång ®«la Mü, còng cã nghÜa lµ chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh bretton woods sôp ®æ. Mét sè nhµ kinh tÕ kh¸c l¹i cho r»ng, chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh thÝch hîp víi nÒn kinh tÕ khÐp kÝn, “h­íng néi “. Cßn chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹t thÝch hîp víi nÒn kinh tÕ “h­íng ngo¹i “. Nh­ vËy, cuéc tranh luËn gi÷a hai tr­êng ph¸I duy tr× chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh hay chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹t vÉn cßn ®ang tiÕp diÔn. V× mçi chÕ ®é tû gi¸ ®Òu cã nh÷ng ­u thÕ riªng, ®ång thêi kÌm theo nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Xu thÕ hiÖn nay lµ nhiÒu n­íc thùc hiÖn theo chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹tcã quûan lý. §©y lµ mét chÕ ®é hçn hîp gi÷a chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh vµ chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹t. Víi chÕ ®é nµy tû gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cho phÐp nã ®­îc biÕn ®éng trong biªn ®é nhÊt ®Þnh. NÕu v­ît biªn ®é nµychÝnh phñ th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó ®iÒu tiÕt nh»m gi÷ cho tû gi¸ biÕn ®éng trong ph¹m vi quy ®Þnh. Nh­ vËy vÊn ®Ò cèt lâi cÇn quan t©m lµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi nh­ thÕ nµo. NÕu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh«ng ®óng ®¾n th× mäi biÖn ph¸p can thiÖp vµo tû gi¸ ®Òu Ýt cã hiÖu qu¶, vÊn ®Ò béi chi ng©n s¸ch lµ khã tr¸nh khái vµ cã tÇm quan träng h¬n. ng­îc l¹i, nÕu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong n­íc ®ã ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶, nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, ph¸t triÓn hµI hoµ gi÷a kinh tÕ ®èi néi vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®ånh tiÒn quèc gia æn ®Þnh, lµnh m¹nh…, th× sù can thiÖp cña chÝnh phñ vµo tû gi¸ chØ lµ viÖc rÊt h·n h÷uvµ cã thÓ khong cÇn thiÕt. Bëi vËy, viÖc x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®ung ®¾n, trong ®ã cã chÝnh s¸c ngo¹i hèi h÷u hiÖu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø lo¹i h×nh kinh tÕ nµo Chóng ta cã thÓ rót nh÷ng nhËn ®Þnh r»ng, chÕ ®é tû gi¸ hçn hîp kÕt hîp gi÷a tû gi¸ linh ho¹t theo c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc lµ phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u h¬n c¶, nhÊt lµ ®èi víi c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. §IÒu quan träng trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tû gi¸ hçn hîp lµ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ x¸c ®Þnh tû gÝa. Th«ng th­êng ng­êita dùa vµo n¨m yÕu tè c¬ b¶n sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i. Thø nhÊt, søc mua cña ®ång tiÒn biÓu thÞ qua chØ sè l¹m ph¸t Søc mua cña ®ång néi tÖ vµ ®ång ngo¹i ®­îc biÓu thÞ qua chØ sè l¹m ph¸t lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi TGH§. Trªn thÕ giíi cã hai c¸ch x¸c ®Þnh tû gi¸ trªn c¬ së c©n b»ng søc mua gi÷a ®ång néi tÖ vµ ®ång ngo¹i tÖ, ®ã lµ : - C©n b»ng søc mua tuyÖt ®èi: Tû gi¸ = = - C©n b»ng t­¬ng ®èi: = x Thø hai, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ph¶n ¸nh møc cung - cÇu ngo¹itÖ cña mét n­íc, do ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn TGH§. Theo quan hÖ cña quy luËt cung - cÇu th× khi cã béi thu c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ sÏ lµm cho tû gi¸ gi¶m (néi tÖ lªn gi¸, ngo¹i tÖ gi¶m gi¸) vµ ng­îc l¹i khi cã béi chi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ sÏ lµm cho tû gi¸ t¨ng (ngo¹i tÖ lªn gi¸, néi tÖ gi¶m gi¸). Thø ba, l·i suÊt, l­îng cung øng tiÒn. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, l·i suÊt vµ tû gi¸ lµ hai c«ng cô quan träng nhÊt trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. ChÝnh s¸ch l·i suÊt vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ lu«n g¾n bã víi nhau vµ hç trî nhau. ViÖc ®Ò ra mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý cïng víi viÖc ®iÒu hµnh l­îng cung øng tiÒn phï hîp v¬Ý tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ ®ã vµ chØ sè l¹m ph¸t sÏ gãp phÇn æn ®Þnh søc mua cña ®ång tiÒn, lµ yÕu tè æn ®Þnh tû gi¸. Thø t­, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. Khi nhµ n­íc cã nh÷ng thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ _ x· héi, th× lËp tøc sÏ t¸c ®éng ®Õn c¸c chØ kinh tÕ vÜ m« nh­ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chØ sè thÊt nghiÖp, béi chi ng©n s¸ch, . . . ®iÒu nµy còng gi¸n tiÕp ¶nh h­ëng t¬Ý tû gi¸. Thø n¨m, yÕu tè t©m lý. Khi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cã thay ®æi, th× tÊt yÕu sÏ t¸c ®éng ®Õn t©m lý con ng­êi lµm cho tû gi¸ cã thÓ ®ét biÕn lªn xuèng trªn thÞ tr­êng. §èi víi c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hoµn chØnh víi c¬ chÕ tû gi¸th¶ næi, th× tû gi¸ h×nh thµnh vµ biÕn ®éng theoc¸cyÕu tè c¬ b¶n trªn ®©y, vµ theo quy luËt cung - cÇu, tÊt nhiªn lµ lu«n cã sù t¸ch biÖt gi÷a tû gi¸ danh nghÜa vµ tû gi¸ thùc tÕ. Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa ®­îc x©y dùng vµ x¸c ®Þnh trªn c¬ së n¨m yÕu tè c¬ b¶n nªu trªn. lo¹i tû gi¸ nµy ®­îc biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt vµ tû gi¸ ®­îc niªm yÕt, c«ng bè trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Cßn TGH§ thùc tÕ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: = x §©y chÝnh lµ tû gi¸ mµ c¸c nhµ kinh tÕ quan t©m. Nh×n chung TGH§ thùc tÕ cã môc ®Ých ®iÒu chØnh, hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ “söa ch÷a “ t¸c ®éng l¹m ph¸t vµ ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng biÕn ®æi thùc tÕ trong kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ nhËp khÈu cña mét quèc gia. VÝ dô: NÕu TGH§ danh nghÜa ë møc :1USD = 10. 000 VND. Trong khi møc t¨ng gi¸ c¶ trong n­íc t¨ng gÊp ®«i, mÆc dï kh«ng cã l¹m ph¸t trªn thÕ giíi, th× lóc ®ã TGH§ thùc tÕ cña VND sÏ ë møc 1USD = 5000 VND. Tû gi¸ thùc tÕ VND ®· t¨ng gÊp ®«i so víi tû gi¸ danh nghÜa. Râ rµng, trong tr­êng hîp nµy ng­êi xuÊt khÈu sÏ bÞ thiÖt thßi, tøc lµ sè tiÒn thu ®­îc tõ xuÊt khÈu sÏ mang l¹i Ýt néi tÖ h¬n, trong khi ®ã nhËp khÈu l¹i cã lîi. 2. ThÞ tr­êng hèi ®o¸i ThÞ tr­êng hèi ®o¸i lµ nh©n tè hÕt søc quan träng nÕu kh«ng nãi lµ kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng hèi ®o¸i lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch trao ®æi, mua, b¸n, vay m­în ngo¹i tÖ, lµ n¬i th«ng qua sù cä x¸t gi÷a cung vµ cÇu ngo¹i tÖ ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cu¶ c¸c chñ kinh tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, tøc lµ gi¶ c¶, thêi h¹n vµ giao vèn. ThÞ tr­êng hèi ®o¸i hiÓu theo nghÜa réng lµ thÞ tr­êng cã tÝnh chÊt quèc tÕ, ho¹t ®éng kh«ng cã giê giÊc nhÊt ®Þnh, liªn tôc suèt 24/24 giê trong ngµy trªn ph¹m vi toµn cÇu, xuÊt ph¸t tõ ch©u ¸ sang ch©u ©u, ®ãng cöa ë ch©u mü còng ®ång thêi lµ mëi cöa ë ch©u ¸. Víi ph¹m vi toµn cÇu vµ thêi gian ho¹t ®éng nh­ vËy, thÞ tr­êng hèi ®o¸i lµ n¬i ph¶n ¸nh kÞp thêi mäi diÔn biÕn cña tû gi¸, cña l·i suÊt c¸c lo¹i tiÒn tÖ trªn thÕ giíi. Trong ph¹m vi mét quèc gia, thÞ tr­êng hèi ®o¸i ®­îc xem nh­ mét d¹ng thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. Nã lµ n¬i giao dÞch mua, b¸n, chuyÓn ®æi c¸c ngo¹i tÖ ®­îc chÊp nhËn ra néi tÖ, hoÆc gi÷a c¸c lo¹i ngo¹i tÖ dùoc ho¸n ®æi cho nhau trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc x¸c ®Þnh (tøc lµ gi¸ c¶ vµ giao vèn). Dï lµ thÞ tr­êng hèi ®o¸i quèc tÕ hay thÞ tr­êng hèi ®o¸i quèc gia, nh÷ng thµnh viªn tham ra trùc tiÕp hay gi¸n tiÓptªn thÞ tr­êng ®Òu lµ ng©n hµng trung ­¬ng, Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ ng­êi m«i giíi. Tuú theo luËt ®Þnh cña mçi n­íc, c¬ cÊu tæ chøc vµ ng­êi tham gia vµo thÞ tr­êng hèi ®o¸i ®­îc qui ®Þnh cô thÓ. VÝ dô, ë céng hoµ Ph¸p c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng hèi ®o¸i bao gåm ng©n hµng trung ­¬ng Ph¸p, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i t­¬ng ®èi lín(kho¶ng 30 ng©n hµng) vµ c¸c nhµ m«i giíi. Hä ®Òu lµnh÷ng thµnh viªn tham gia trùc tiÕp vµo kinh doanh hèi ®o¸i trªn thÞ tr­êng. Cßn ë V­¬ng quèc Anh, trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i ng­êi giao dÞch trùc tiÕp mua, b¸n, trao ®æi, vay m­în ®ång b¶ng Anh(GBP) víi c¸c ngo¹i tÖ kh¸c chØ lµ ng­êi m«i giíi hoÆc c«ng ty kinh doanh lín(kh«ng ph¶i nghÒ ng©n hµng), cßn c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ ng©n hµng trung ­¬ng tham gia gi¸n tiÕp, hä muèn trao ®æi, mua, b¸n, ngo¹i tÖ th× ph¶i th«ng qua ng­êi m«i giíi. Tuy nhiªn dï tham gia trùc tiÕp haygi¸n tiÕp, chøc n¨ng cóa c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ®©y vÉn lµ kinh doanh cho b¶n th©n vµ cho kh¸ch hµng cña hä. Ng©n hµng trung ­¬ng tham gia trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i mét mÆt nh»m phôc vô kh¸ch hµng cña m×nh(chñ yÕu lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ), mÆt kh¸c nh»m phôc vô quü b×nh æn hèi ®o¸i, theo dâi tû gi¸ vµ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt sÏ can thiÖp ®Ó h¹n chÕ nh÷ng biÕn ®éng tû gi¸ cã thÓ x¶y ra gi÷ ngo¹i tÖ víi néi tÖ. Nh÷ng ng­êi m«i giíi tham gia vµo thÞ tr­êng hèi ®o¸i thùc hiÖn thuÇn tuý mét chøc n¨ng kinh doanh phôc vô kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. Nh÷ng ng­êi tham gia giao dÞh trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i cã thÓ thùc hiÖn mua, b¸n, vay m­în lÉn nhau th«ng qua c¸c ký hiÖu giao dÞch ®· qui ­íc, hoÆc cã thÓ th«ng qua h×nh thøc liªn l¹c viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn giao dÞch. Song dï ë h×nh thøc nµo th× c¸c giao dÞch ®Òu thùc hiÖn theo nguyªn t¾c trao ®æi tµi s¶n Cã trªn tµi s¶n ®­îc nghi b»ng hai b»ng hai ®ång tiÒn giao dÞch. Së dÜ chÝnh phñ c¸c n­íc ph¶i qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« thÞ tr­êng hèi ®o¸i, v× th«ng qua thÞ tr­êng hèi ®o¸i quan hÖ cung cÇu vÒ ngo¹i tÖ, “gi¸ c¶” cña giao dÞch tøc lµ tû gi¸ hèi ®o¸i, l·i suÊt cña c¸c ngo¹i tÖ theo quan hÖ cung - cÇu vµ c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng ®­îc thÓ hiÖn vµ x¸c ®Þnh, trªn c¬ së ®ã ChÝnh phñ Ng©n hµng Trung ­¬ng thùc hiÖn viÖc ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng hèi ®o¸i b»ng c¸ch mua, b¸n ngo¹i tÖ tõ qüu b×nh æn hèi ®o¸i ®Ó t¸c ®éng lªn tû gi¸, nh»m môc ®Ých ®¹t ®­îc mét tû gi¸ phï hîp «øi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 3. Vµng, b¹c, ®¸ quý Mét nh©n tè kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña thÞ tr­êng hèi ®o¸i vµ trong thÞ tr­êng qu¶n lý ngo¹i hèi ®ã lµ lÜnh vùc vµng, b¹c, ®¸ quý. Thêi kú ®Çu cña chñ nghÜa t­ b¶n (thÕ kû XVII - XVIII) vang, b¹c, ®¸ quý nãi chung ®­îc coi nh­ lµ biÓu t­îng cña sù giµu cã cña mét quèc gia. Vµng ®­îc coi lµ mäi cña c¶i cña x· héi, lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, trao ®æi, dù tr÷ quèc tÕ duy nhÊt ë thêi kú nµy. Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ - x· héi, c¸c quan hÖ kinh tÕ còng nh­ sù hiÖn ®¹i ho¸ mäi lÜnh vùc tõ s¶n xuÊt, kinh doanh ®Õn dÞch vô, ®Çu t­…®· t¹o ra nh÷ng c«ng ô trong thanh to¸n, trao ®æi vµ dù tr÷ quèc tÕ rÊt ®a d¹ng, khiÕn cho vµng kh«ng cßn chiÕm vÞ trÝ ®éc t«n nh­ tr­íc. Cho ®Õn giai ®o¹n hiÖn nay ng­¬× ta hoµn toµn kh«ng dïng vµng ®Ó thanh to¸n trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, tuy vËy, vµng vÉn chiÕm mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trong kho dù tr÷ cña mçi quèc gia, vµ ®­îc sö dông nh­ mét chiÕc “phao cøu hé” ®¾c lùc cho viÖc c©n b»ng C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. §ång thêi, sù can thiÖp cña vµng vµo thÞ tr­êng sÏ t¸c ®éng tÝch cùc lªn TGH§ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. ChÝnh v× lÏ ®ã, vÊn®Ò vµng, b¹c, ®¸ quý nãi chung vµ vµng nãi riªng ®­îc c¸c quèc gia hÕt søc coi trängvµ chó ý, ®­¬c ®Ò cËp ®Õn nh­ mét ®èi t­äng trong chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi. Ngµy nay vµng lµ hµng h¸o phi tµi chÝnh duy nhÊt ®­îc mua b¸n tù do liªn tôc 24/24 giê trong ngµy trªn thÕ giíi. Bëi vËy, thÞ tr­êng vµng quèc tÕ vµ thÞ tr­êng vµng khu vùc lu«nglu«n t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng vµng cña mçi quèc gia. BiÕn ®éng trong quan hÖ cung - cÇu vµng trªn thÞ tr­êng g©y ra gi¸ vµng lªn, xuèng sÏ t¸c ®éng vµo gi¸ trÞ tiÒn tÖ, lam TGH§ biÕn ®éng. Ng­îc l¹i, khi tû gi¸ biÕn ®éng ë mét chõng mùc nhÊt ®Þnh sÏ t¸c ®éng lªn gi¸ vµng. Nh­ vËy nÕu chÝnh phñ thùc hiÖn ®­îcviÖc qu¶n lý, ®iÒu tiÕt vµ khèng chÕ thÞ tr­êng vµng trong n­íc, th× trong mét møc ®é nhÊt ®Þnh cã thÓ t¸c ®éng tÝch cùc æn ®Þnh ®­îc tû gi¸ theo mong muèn. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh thÞ tr­êng vµng cã tÇm quan träng, vµ viÖc qu¶n lý vµng, b¹c, ®¸ quý lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña mçi quèc gia. ch­¬ng II DIÔn BIÕN Tû GI¸ I. DÞch chuyÓn tû gi¸ mét sè nguyªn nh©n gi¶i thÝch Thùc tÕ tèc ®é t¨ng tû gi¸ VND/USD trong n¨m 2000 ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay còng kh«ng lín h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng trong n¨m 1999. Nh­ng sù dÞch chuyÓn tû gi¸ trong 2 thêi kú nµy ®­îc ®¸nh gi¸ bëi mét sè nh©n tè c¬ b¶n kh¸c nhau. ®iÒu chØnh tû gi¸ VND/USD trong n¨m nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu VN;gi¶m bít sù mÊt c©n b»ng cña ®ång viÖt nam so cíi USD, dÞch chuyÓn tû gi¸ dÇn tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng cña nã. Sù dÞch chuyÓ tû gi¸ VND/USD trong n¨m 2000, ngoµi nh÷ng nh©n tè trªn, chôi søc Ðp cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nh­ møc chªnh lÖch lín tû gi¸ kú h¹n vµ giao ngay, chªnh lÖch l·i xuÊt USD trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ quèc tÕ vµ trong n­íc qu¸ cao, th©m hôp gia t¨ng, l¹m ph¸t thÊp, … DiÔn biÕn dÞch chuyÓn tû gi¸ VND/USD cã thÓ nh×n tæng thÓ qua biÓu ®å 1. NÕu trong n¨m 1999, ®ång ViÖt Nam chØ gi¶m gi¸ 1%, th× ®Õn th¸ng 9/2000, ®· gi¶m 1, 33% so víi cuèi n¨m 1999. Tuy nhiªn, tèc ®é dÞch chuyÓn tû gi¸ VND/USD thêi gian gÇn ®©y t¨ng cao. Tû gi¸ t¨ng dån dËp ®· ®Æt ra c©u hái T¹i sao chªnh lÖch tû gi¸ NHNN c«ng bè gi÷a 2 ngµy giao dÞch cã chªnh lÖch lín nh­ vËy? NÕu duy tr× tû gi¸ æn ®Þnh, cã ®iÒu chØnh t¨ng dÇn nh­ thêi gian tï th¸ng 7/2000 trë vÒ tr­íc cã hîp lý hay kh«ng trong t×nh h×nh cung cÇu ngo¹i tÖ c¨ng th¼ng? Nh÷ng nh©n tè nµo cã thÓ gi¶i thÝch sù dÞch chuyÓn tû gi¸ cao h¬n møc b×nh th­êng trong th¸ng 9? 1. Chªnh lÖch tû gi¸ cã kú h¹n vµ kú väng mong ®îi sù thay ®æi tû gi¸ Trªn c¬ së lý thuyÕt, kú väng mong ®îi tû gi¸ giao ngay trong t­¬ng lai sÏ t­¬ng ®­¬ng víi tû gi¸ giao dÞch cã kú h¹n. nÕu trong n¨m 1999, sè l­îng giao dÞch ngo¹i tÖ cã kú h¹n chØ lµ con s« t­îng tr­ng, th× giao dÞch nµy ®· bïng næ trong n¨m 2000. Sù më rég h×nh thøc giao dÞch cã kú h¹n chØ lµ mét phÇn nµo gi¶i thÝch c¸c ng©n hµng vµ doanh nghiÖp sö dông cong cô nµy ®Ó tù phßng ngõa rñi ro tû gi¸. §IÒu râ h¬n cã thÓ nh×n thÊy lµ c¸c ng©n hµng ®· sö dông c«ng cô nµy ®Ó mua ®­îc ngo¹i tÖ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng hay t¨ng kh¶ n¨ng ®Çu c¬. Bëi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng ®Ó mua ®­îc ngo¹i tÖ, nªn chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ giao ngay vµ cã kú h¹n t¨ng cao. Sù chªnh lÖch th¸i qu¸ nµy thÓ hiÖn tÝnh bÊt æn cña ngo¹i tÖ hay quan hÖ cung cÇu; do ®ã, kú väng tû gi¸VND/USD cã thÓ t¨ng lªn. Kho¶ng c¸ch gi÷a tû gi¸ giao dÞch ngay vµ cã kú h¹n më réng ra ®­îc béc né th«ng qua dÊu hiÖu d­ cÇu ngo¹i tÖ kÐo dµi. NghÜa lµ, cÇu ngo¹i tÖ lín h¬n sè l­îng cung ngo¹i tÖ s½n sµng muèn b¸n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. Sù chªnh lÑch l·i xuÊt cña ®ång USD gi÷a thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng quèc tÕcòng t¹o cho mét sè ng©n hµng nhanh chãng chíp thêi c¬ kiÕm lîi nhuËn ng¾n h¹nth«ng qua viÖc mua ngo¹i tÖ kÕt hîp víi göi / cho vay trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Kú väng tû gi¸ t¨ng lªn khiÕn cho hä s½n sµng c¹nh tranh ®Ó ®Çu c¬, trong khi vÉn ®­îc h­ëng chªnh lÖch l·i xuÊt. H¬n n÷a, kiÓm so¸t ngo¹i tÖ tõ nguån xuÊt khÈu dÇu th« chÆt chÏ mµ nhu cÇu nhËp khÈu x¨ng dÇu, m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng ®ét biÕn trong n¨m 2000, do ®ã nh÷ng doanh nghiÖp muèn cã ngo¹i tÖ nhËp khÈu hµng tiªu dïng hoÆc c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thø tù ­u tiªn mua ngo¹i tÖ T¹i ng©n hµng thÊp ph¶i chÊp nhËn mua kú h¹n. VËy lµ, ®Ó cã nguån ngo¹i tÖ c¸c ng©n hµng ph¶i c¹nh tranh th«ng qua h×nh thøc giao dÞch cã kú h¹n. C¹nh tranh qua c«ng cô tû gi¸ giao ngay theo quy ®Þnh cña NHNN sÏ kh«ng hÊp dÉn bëi ng­êi b¸n muèn b¸n víi gi¸ cao h¬n theo tÝn hiÖu cung cÇu. gi¶ sö tû gi¸ giao ngay vµo ngµy 31/5/2000 lµ 14071 VND/USD, c¸c ng©n hµng mua kú h¹n mét th¸ng víi tû gi¸ 1410 - 14120 VND/USD - Nh­ vËy chªnh lÖch tû gi¸ gi÷a 2 kú h¹n trªn kho¶ng 20 – 30 ®ång/USD. NÕu thÞ tr­êng ngo¹i tÖ ho¹t ®éng hoµn h¶o, kiÓm so¸t ngo¹itÖ kh«ng cã th× tû gi¸ giao ngay ®Õn 30/6/2000 cã thÓ lªn tíi 14120 VND/USD. Tuy nhiªn, tû gÝa giao ngay thùc tÕ ngµy 30/6/2000 chØ lµ 14087 VND/USD, thÊp h¬n tû gi¸ mong ®îi 45 ®ång/USD. Nh­ng trong th¸ng 9/200, tû gi¸ t¨ng nhanh h¬n ®· phÇn nµo lý gi¶ ®­îc søcÐp cña tû gi¸ giao dÞch cã kú h¹n lªn tû gi¸ giao dÞch ngay theo quy ®Þnh cña NHNN. ViÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ víi tÇn suÊt nhá trong t×nh tr¹ng cung cÇu ngo¹i tÖ c¨ng th¼ng cµng lµm cho chªnh lÖch tû gi¸ giao ngay vµ cã kú h¹n khã thu hÑp. ChÝnh v× vËy, gi¶m gi¸ ®ång viÖt nam nhanh h¬n trong thêi gian gÇn ®©y cãthÓ ®­îc gi¶ thÝch trªn c¬ së quan hÖ gi÷a kú väng tû gi¸ mong ®îi víi tû gi¸ giao dÞch cã kú h¹n. Tuy nhiªn ®Ó ng¨n chÆn c¸c NHTM më réng kho¶ngc¸ch gi÷a tû gi¸ giao ngay vµ cã kú h¹n vµ cã lîi dông nã lµ c«ng cô c¹nh tranh ®¾c lùc trong kinh doanh ngoai tÖ, NHNN ®· ®iÒu chØnh gi¶m møc t¨ng tû gi¸ kú h¹n so víi giao ngay. Ch¼ng h¹n theo quyÕt ®Þnh sè 65/1999/Q§_ NHNN7, NHTM ®­îc phÐp t¨ng tèi ®a 0, 58%cña tû gi¸ giao ngay kÞch trÇn ®Ó x¸c ®Þnh tû gi¸ kú h¹n 1 th¸ng, nh­ng nay theo quyÕt ®Þnh 289/2000/Q§ _ NHNN7, ngµy 30/8/2000, c¸c ng©n hµng chØ ®­îc phÐp t¨ngtèi ®a 0, 2%. Nh­ vËy, c¸c ng©n hµng kh«ng lîi dông ®­îc chªnh lÖch lín gi÷a tû gi¸ giao ngay vµ cã kú h¹n cho cuéc c¹nh tranh mua b¸n ngo¹i tÖ. Nh­ng nÕu chØ thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy ®¬n lÎ th× sÏ kh«ng h÷u hiÖu bëi t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng cung - cÇu ngo¹i tÖ. Gi¶i ph¸p ®i kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy lµ NHNN ®iÒu chØnh tû gi¸ giao ngay t¨ng nhanh cao h¬n tõ ®Çu th¸ng 9/2000 so víi c¸c th¸ng tr­íc. Nh­ vËy, ®©y cã ph¶i lµ ngô ý gi¶i thÝch sù ®iÒu chØnh m¹nh cña tû gi¸ VND/USD trong thêi gian gÇn ®©y? 2. BÖnh lan truyÒn cña viÖc ph¸ gi¸ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®Òu cã nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu n»m trong danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nªn møc ®é c¹nh tranh rÊt cao. Theo quy luËt søc mua ngang gi¸, ®ång tiÒn cña quèc gia nµo t­¬ng ®èi rÎ sÏ cã lîi thÕ c¹nh tranh cao h¬n. Ch¼ng h¹n, ViÖt Nam vµ Th¸i Lan cïng xuÊt khÈu g¹o 25% tÊn th× lîi thÕ c¹nh tranh nghiªng vÒ Th¸i Lan. Bëi v×, ®«ng Baht cña th¸i lan gi¶m gi¸ 12, 7% trong 9 th¸ng n¨m 2000 hay ®ång Rupi cña Pakistan còng gi¶m 8, 4% …. Trong khi ®ã, ®ång viÖt nam chØ gi¶m 1, 33% Nh­ vËy, níi láng gi¸ trÞ ®ång viÖt nam lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 3. §iÒu chØnh tû gi¸ vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu MÆc dï kim ng¹ch xuÊt khÈu dÇu th« t¨ng coa nh­ng th©m hôt th­¬ng m¹i trong 9 th¸ng qua më réng so víi n¨m1999. Th©m hôt th­¬ng m¹i níi réng cã thÓ nh×n thÊy râ qua kim ng¹ch nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng t¨ng cao so víi n¨m 1999, trong khi ®ã, kim ng¹ch xuÊt khÈucña mét sè mÆt hµng chñ lùc l¹i t¨ng chËm, thËm chÝ cã gi¶m so víi n¨m 1999. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 9/2000 kim ngh¹ch xuÊtkhÈu ­íc ®¹t 10. 489 triÖu USD t¨ng 28% so cïng kú n¨m tr­íc; kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t kho¶ng 11. 310 triÖu USD, t¨ng 33, 3%. Nh­ vËy 9 th¸ng nhËp siªu 513 triÖu USD, trong khi ®ã, 9th¸ng n¨m 1999 nhËp siªu lµ 74 triÖu. NhËp siªu t¨ng cao bëi c¶ hai; xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng chñ lùc nh­ g¹o, cµ phª gi¶m so víi n¨m tr­íc vµ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng t¨ng cao. Do ®ã, nguån ngo¹i tÖ cho nhu cÇu nhËp khÈu t¨ng cao h¬n so víi nguån ngo¹i tÖ thu ®­îc tõ xuÊt khÈu, kÕtqu¶ thÞ tr­êng ngo¹i tÖ bÞ t¸c ®éng m¹nh. Thªm vµo ®ã, Nhµ n­íc ®· cã v¨n b¶n triÓn khai h¹n chÕ nhËp khÈu tiªu dïng. Môc ®chs nh»m khuyÕn khÝch tiªu dïng hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc vµ t¨ng nguån ngo¹i tÖ cho nh©pj khÈu c«ng nghÖ, kü thuËt chuyªn gai t­ vÊn …. Nh­ vËy, cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng gi¶m gi¸ ®ång néi tÖ sÏ cã t¸c dông “kÐp” mét mÆt t¨ngc­êng hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, mÆt kh¸c gi¶m bít t©m lý cña d©n c­ thÝch sö dông hµng ngo¹i. 4. TiÕp cËn cña fisher vÒ tû gi¸ vµ l·i suÊt quèc tÕ Ph­¬ng tr×nh fisher quèc cho r»ng, khi kh«ng cã sù kiÓm so¸t luång vèn hoÆc tµi kho¶n vèn th× kú väng mong ®îi tû gi¸ thay ®æi cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi sù kh¸cbiÖt l·i suÊt gi÷a hai quèc gia. Nh­ vËy, c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ dÞch chuyÓn vèn tíi n¬i cã møc l·i suÊt hÊp dÉn h¬n. Tuy nhiªn, d­íi sù kiÓm so¸t tµi kho¶n vèn chÆt chÏ, gi¸ trÞ ®ång ViÖt Nam cã tÝnh chuyÓn ®æi thÊp, c¸c nhµ ®Çu t­ l¹i lÖch vÒ kho¶n kiÕm lîi nhuËn ¸c – bÝt tõ sù chªnh lÖch l·i suÊt ®ång USD trong n­íc vµ qu«c tÕ. Trog khi quý 11/2000 l·i suÊt Libor USD trªnthÞ tr­êng quèctÕ mµ c¸c ng©n hµng cã thÓkiÕm ®­îc kho¶ng 7 -7, 1% / n¨m, chªnh lÖch víi l·i suÊt trong n­íc kho¶ng 1, 5 - 1, 6%/n¨m. H¬n n÷a, l·i suÊt vay VND trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng ë møc 0, 5 - o, 555%/th¸ng. T¹I thêi ®iÓm 31/5/2000mét sè ng©n hµng s½n sµng bá ra 14110 triÖu ®ång mua giao ngay 1 triÖu USD cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c h×nh thøc ®· ®Ò cËp. Nh­ vËy, ng©n hµng sÏ ®ång thêi göu cho vay trªn thÞ tr­êng quèc tÕ thêi h¹n mét th¸ng, ®ång thêi b¸n kú h¹n 1 thµng cho c¸c doanh nghiÖp chÊp nhËn tû gi¸ cã kú h¹n 14125 VND/USD. Qua giao dÞch nµy, ng©n hµng cã thÓ kiÕm ®­îc Ýt nhÊt 24 triÖu ®ång. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ ng©n hµng cã thÓ kiÕm ®­îc kh¸ h¬n. §Ó kiÕm ®­îc lîi nhuËn tõ hµnh vi trªn, ngoµi h×nh thøc sö dông giao dÞch ngo¹i tÖ ®Ó cã nguån ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, c¸c ng©n cßn huy ®éng USD trªn thÞ tr­êng. Nh­ vËy kho¶n sinh lêi tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ ra thÞ r­êng quèc tÕ sÏ bï ®¾p kho¶n lç tõ ho¹t ®éng giao dÞch ngo¹i tÖ. Víi møc lîi nhu¹n hÊp dÉn nh­ vËy, ®Ó chíp thêi c¬ lîi nhuËn trong ng¾n h¹n, nªn c¸cng©n hµng ®· c¹nh tranh m¹nh h¬n nh»m mua ®­îc ngo¹i tÖ lín nhÊt cã thÓ ®­îc. Cuéc ch¹y ®ua nµy ®· t¹o søc Ðp lªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ còng lµ nh©ntè tiÒm Èn ®Èy kú väng tû t¨ng lªn. Tû giµ t¨ng sÏ gi¶m bít ®­îc lç trong ho¹t ®éng giao dÞch ngo¹i tÖ, ng©n hµng võa cã lîi trong ®Çu t­ quèc tÕ võa ®Çu c¬ mong tû gi¸ t¨ng. 5. Sù dÞch chuyÓn tû gi¸ cã tÝnh chu kú ? Còng cã ý kiÕn cho r»ng, theo tÝnh chÊt chu kú, tû gi¸ ®­îc ®iÒu chØnh t¨ng theo thêi gian dÞch chuyÓn vÒ cuèi n¨. Lý do nµy gi¶i thÝch cho sù dÞch chuyÓn nhanh cña tû gi¸ vµo cuèi quý 11/2000 kh«ng cã tÝnh thuyÕt phôc cao bnëi søc Ðp cña c¸c nh©n tè kh¸c lªn sù giao ®éng cña tû gi¸ lín h¬n nhiÒu nh­ t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng ngo¹i tÖ, kiÓm so¸t nguån ngo¹i tÖ cho nhËp khÈu hµng tiªu dïng chÆt chÏ h¬n, th©mhôt th­¬ng m¹i ra t¨ng, kú väng mong ®îi tû gi¸ t¨ng…. mµ®· ®Ò cËp ë trª. 6. T¸c ®éng cña sù dÞch chuyÓn tû gi¸ Tuy nhiªn, sù dÞch chuyÓn tû gi¸ nhanh h¬n trong thêi gian gÇn ®©y còng cã thÓ g©y søc Ðp lín ®Õn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. TÝnh nh¹y c¶m cña c«ng chóng ®èi víi sù giao ®éng cña tû gi¸ rÊt lín. ®Êu hiÖu cña tû gi¸ t¨ng lªn hay sù bÊt æn cña thÞ tr­êng ngo¹i tÖ ngÇm t¨ng lªn. Ch¼ng h¹n, tÝnh ®Õn 26/9/2000 tû gi¸ giao ngay t¨ngkho¶ng 250 - 270 ®ång/USD. Nh­ vËy trong khung c¶nh d­ cÇu ngo¹i tÖ, tû gi¸ VND/USD t¨ng nhanh còng lµ métnh©n tè lµm cho nh÷ng ng­êi cã ngo¹i tÖ muèn b¸n gh×m l¹i trong mét th¬× gian. Ch¼ng h¹n, ng­êi b¸n ra ngo¹i tÖ chËm l¹i mét ngµy ghiao dÞch sÏ ®­îc lîi thªm12 triÖu ®ång cho sè l­îng ngo¹itÖ muèn b¸n 1triÖu USD (chªnh lÖch tû gi¸ gi÷a 2 ngµy giao dÞch 26 - 25/9/2000). Thay thÕ phÇn vèn ®ång viÖt nam cÇn dïng víi mét sè l­îng vèn t­¬ng ®­¬ng 1triÖu USD doanh nghiÖp vay c¸c TCTD th×cÇn ph¶i tr¶ kho¶ng 2, 8 triÖu ®ång/ ngµy cho kho¶n vay 14, 3 tû ®ång. Nh­ vËy, chi phÝ c¬ héi cñaviÖc b¸n ngo¹i tÖ so víivay vèn ViÖt Nam ®ång vµ gi÷a USD l¹i thªm mét thêi gian lµ 9, 2 triÖu ®ång. II. biÕn ®éng tû gi¸ trong thêi gian qua KÓ tõ ®Çu th¸ng 5/2001 ®Õn 25/6/2001, viÖc TGH§ cña USD so víi VND t¨ng liªn tôc trong nhiÒu tuÇn trªn c¶ thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tù do ®· t¹o ra nh÷ng ph¶n øng rÊt kh¸c nhau. Cã thÓ nhËn thÊy tû gi¸ USD cã nh÷ng biÓu hiÖn nãng lªn “®ét ngét “ kÓ tõ cuèi n¨m 2000, nh­ng ®· phÇn nµo dÞu xuèng trong 3/2001 khi ¶nh h­ëng gi¶m l·i suÊt cña ®ång USD (do sù ®¶o CHIÒu trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña FED tr­íc nguy c¬ suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ Mü) thùc sù t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam. Nh­ng kÓ tõ ®Çu 5/2001, tû gi¸ t¨ng liªn tôc qua tõng tuÇn vµ nhiÒu khi qua tõng ngµy trªn c¶ hai thÞ tr­êng chÝnh thøc vµ tù do. Trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, tû gi¸ t¨ng kho¶ng 96 ®/USD trong th¸ng 5 vµ kÓ tõ gi÷a th¸ng 6 tû gi¸ t¨ng liªn tôc tõ 8 - 14®/USD mçi ngµy. Tû gi¸ USD T¹i thÞ tr­êng tù do còng cã nh÷ng biÕn ®éng t­¬ng tù nh­ng víi møc giao ®éng cao h¬n vµ chªnh lÖch tû gi¸ t¹i hai thÞ tr­êng cã xu h­íng d·n réng. NÕu chØ xÐt trong qu·ng thêi gian ng¾n x¶y ra biÕn ®éng, kh«ng Ýt ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp vµ c¶ bé phËn d©n c­ ®· ph¸t sinh nh÷ng t©m lý lo ng¹i tr­íc nh÷ng biÕn ®éng vÒ tû gi¸ vµ ®­îc coi lµ “bÊt b×nh th­êng nµy “ DiÔn biÕn tû gi¸ USD trong n¨m 2000 vµ nöa ®Çu n¨m 2001. Trong n¨m 2000 1/2001 2/2001 3/2001 4/2001 5/2001 6/2001 Tû gi¸ liªn ng©n hµng (VND/USD) 14.022 14.501 14.534 14.558 14.573 14.595 14.696 14.865 T¨ng so víi th¸ng tr­íc (%) 33 24 15 22 101 169 Tû gi¸ thÞ tr­êng tù do (VND/!USD) 14.160 14.540 14.630 14.680 14.730 14.790 14.910 15.050 T¨ng so víi th¸ng tr­íc (VND/!USD) 90 50 50 60 120 140 §Ó cã mét c¸i nh×n xuyªn suèt vÒ nguyªn nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng trªn chóng ta h·y xem l¹i nh÷ng nh©n tè chñ chèt quyÕt ®Þnh TGHD cña VND so víi USD trong qu·ng thêi gian ®ñ dµi ®Ó cã mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ ¶nh h­ëng cña nh÷ng nh©n tè nµy. Cã bèn nh©n tè c¨n b¶n quyÕt ®Þnh tû gi¸ gi÷a hai ®ång tiÒn lµ : T­¬ng quan vÒ tiÒm n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ; diÔn biÕn vÒ l¹m ph¸t; t×nh h×nh c¸n c©n thanh to¸n vµ t­¬ng quan l·i suÊt. Trªn lý thuyÕt th× t­¬ng quan vÒ tiÒm n¨ng t¨ng tr­ëng vµ l¹m ph¸t lµ hai nh©n tè quyÕt ®Þnh tû gi¸ trong dµi h¹n cßn hai nh©n tè c¸n c©n thanh to¸n vµ l·i suÊt l¹i cã ¶nh h­ëng râ rÖt trong ng¾n h¹n vµ trung h¹n. Cã thÓ tãm t¾t ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè trªn lªn tû gi¸ nh­ sau: Trong ®ã: - e : Tû gi¸ cña USD so víi VND(eVND/USD, e t¨ng t­¬ng ®­¬ng USD t¨ng). - BP: ThÆng d­ (th©m hôt)c¸n c©n thanh to¸n cña viÖt Nam - gm, gv: Tû lÖ t¨ng tr­ëng kinh tÕ lÇn l­ît cña Mü vµ ViÖt Nam - ifm, ifv: Møc l¹m ph¸t t¹i Mü vµ ViÖt Nam - irm, irv: L·i suÊt cña USD vµ VND +: T¸c ®éng thuËn chiÒu víi e, -: t¸c®éng ng­îc chiÒu víi e, trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi. Khi xem xÐt biÕn ®éng cña tû gi¸ USD T¹i vÖt nam trong gÇn hai n¨m qua, chóng ta kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®­îc nÕu dùa vµo ph©n tÝch t­¬ng quan vÒ t¨ng tr­ëng vµ l¹m ph¸t T¹i hai nÒn kinh tÕ Mü vµ ViÖt Nam. NÕu xÐt vÒ t­¬ng quan t¨ng tr­ëng, c¶n trë chÝnh lµ sù chªnh lÖch qu¸ lín vÒ qui m« vµ tr×nh ®é gi÷a hai nÒn kinh tÕ. §¬n cö, GDP cña Mü gÊp h¬n 100 lÇn GDP cña ViÖt Nam vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ øng dông c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, kinh doanh T¹i Mü lu«n ®­îc xem lµ ®øng ®Çu thÕ giíi. Nh©n tè l¹m ph¸t còng kh«ng gi¶i thÝch ®­îc USD vÉn t¨ng gi¸ so víi VND nhÑ qua tõng n¨m trong ngay c¶ giai ®o¹n dµi h¬n tõ n1998-2000: N¨m 1998, USD t¨ng 5, 1%; n¨m 1999 t¨ng 1, 1%; n¨m 2000 t¨ng 2, 3%. NÕu ¸p dông lý thuyÕt mét c¸ch m¸y mãc th× ®©y cã thÓ coi lµ “nghÞch lý “ v× l¹m ph¸t T¹i Mü lu«n cao do kinh tÕ t¨ng qu¸ nãng trong khi kinh tÕ ViÖt Nam l¹i tr¶I qua giai ®o¹ ®­îc xem lµ thiÓu ph¸t trÇm träng “trong n¨m 99vµ 00 l¹m ph¸t T¹i Mü duy tr× ë møc 3, 5%, kh¸ cao so víi møc cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, cßn T¹i ViÖt Nam chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng 0, 1% n¨m 1999 vµ gi¶m 0, 6% n¨m 2000”. H¬n n÷a, ngay c¶ khi kinh tÕ Mü béc lé nguy c¬ suy tho¸i kÓ tõ cuèi n¨m 2000, trong khi t¨ng tr­ëng GDP cña ViÖt Nam vÉn ®­îc phôc håi vµ duy tr× “n¨m 2000 ®¹t 6, 75 %vµ nöa ®Çu n¨m 2001 ­íc ®¹t 7, 1%” th× ®ång USD l¹i t¨ng gi¸ m¹nh h¬n (chØ trong nöa ®Çu n¨m2001, USD t¨ng 3, 7%). V× vËy, chØ cã thÓ ph©n tÝch biÕn ®éng tû gi¸ USD T¹i ViÖt Nam trong thêi gian qua th«ng qua hai nh©n tè cßn l¹i lµ c¸n c©n thanh to¸n vµ l·i suÊt. Trong hai nh©n tè nµy th× t×nh h×nh c¸n c©n thanh to¸n cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp vµ th­êng xuyªn h¬n ®èi víi TGH§ cña USD T¹i ViÖt Nam. §IÒu nµy cã thÓ xem lµ dÔ hiÓu v× sù héi nhËp cßn h¹n chÕ vÖ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ cña ViÖt Nam víi quèc tÕ. Tuy vËy, trong thêi gian qua nh©n tè t­¬ng quan l·i suÊt ®Õn TGH§ cña USD T¹i VIÖt Nam l¹i cã nh÷ng biÓu hiÖn gia t¨ng râ rÖt vÒ møc ®é ¶nh h­ëng. Tõ n¨m 1999, thùc hiÖn chñ tr­¬ngkÝch cÇu khuyÕn khÝch ®Çu t­ chóng ta ®· liªn tôc h¹ l·i suÊt VND, trong khi ®ã l·i suÊt USD trªn thÞ tr­¬ng thÕ giíi l¹i liªn tôc t¨ng dÉn ®Õn l·i suÊt USD trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam buéc ph¶i t¨ng theo vµ ®· cã lóc l·i suÊt hai ®ång tiÒn VND vµ USD c©n b»ng nhau. HËu qu¶ lµ ®· cã sù chuyÓn dÞch tõ VND sang USD, thÓ hiÖn ë nh÷ng hiÖn t­îng sau; c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn vay USD mµ chuyÓn sang vay VND; d©n c­ vµ kÓ c¶ doang nghiÖp kh«ng muèn chuyÓn ®æi USD sang VND, ng­îc l¹i muèn göi USD trªn tµi kho¶n. §iÒu ®ã ®· lµm cho nhu cÇu vÒ USD t¨ng vµ cung USD gi¶m ®¸ng kÓ. Thªm vµo ®ã, do chªnh lÖch l·i suÊt tiÒn göu cña USD T¹i ViÖt Nam víi thÞ tr­êng quèc tÕ d·n réng trong vßng 1 n¨m kÓ tõ cuèi n¨m 1999, viÖc c¸c NHTM trong n­íc t¨ng l·i suÊt huy ®éng tiÒn göu USD ®Ó ®Èy m¹nh ®Çu t­ t¹i thÞ tr­êng tiÒn tÖ quèc tÕ l¹i cµng lµm t¨ng cÇu tiÒn göu b»ng USD, h¹n chÕ chuyÓn ®æi c¸c nguån thu v·ng lai b»ng ngo¹i tÖ ra VND, qua ®ã cã t¸c ®éng ®¸ng kÓ lµm t¨ng gi¸ USD. ¶nh h­ëng nµy rÊt ®¸ng kÓ nÕu biÕt r»ng tæng c¶ hai n¨m 1999 vµ 2000 nguån thu v·ng lai, trong ®ã cã kiÒu hèi vµ thu nhËp cña lao ®éng xuÊt khÈu ®¹t h¬n 3 tû USD. Ph¶i nãi thªm thÞ ViÖt Nam (VN) cã mét ®Æc ®iÓm mang tÝnh truyÒn thèng lµ chuéng USD, thÓ hiÖn qua t×nh tr¹ng kh¸ phæ biÕn lµ ngo¹i tÖ ®­îc thanh to¸n trong d©n c­ d­íi h×nh thøc tiÒn mÆt, gö vµo ng©n hµng d­íi h×nh thøc tiÕt kiÖm vµ Ýt ®­îc chuyÓn ®æi ra VND ngay c¶ khi kh«ng cã chªnh lÖch lín vÒ l·i xuÊt gi÷a hai ®ång tiÒn. Thªm vµo ®ã ¶nh h­ëng t©m lý b¸m rÔ kh¸ l©u nµy sÏ lµm cho nh÷ng biÕn ®éng tû gi¸ ®­îc khuyÕch ®¹i lªn khi cã nh÷ng x¸o trén kh¸c th­êng. Trong nöa ®Çu n¨m 2001, t×nh h×nh tr­ëng xuÊt khÈu cònh ch÷ng l¹i ®Æt ra th¸nh thøc lín cho viÖc hoµn thµnh môc tiªu t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu 25% vµ ®¹t kim ng¹ch 16, 7 tû USD. H¬n n÷a nÕu ph©n tÝch theo c¬ cÊu th× phÇn lín nh÷ng lÜnh vùc cã møc t¨ng cao l¹i kh«ng nhËn c©n ®èi ngo¹i tÖ chÝnh cña ng©n hµng. C¸c ngµnh dïng nhiÒu ngo¹i tÖ vay cña ng©n hµng lµ n«ng nghiÖp, h¶I s¶n, may mÆc, giÇy da, cã møc t¨ng nhÑ. §IÒu nµy l¹i cµng lµm cho t¨ng tr­ëng cung cÇu ngo¹i tÖ gia t¨ng, thÓ hiÖn qua nh÷ng biÕn ®éng dån dËp kÓ tõ ®Çu n¨m 2001. MÆc dï tû gi¸ cã nh÷ng biÕn ®éng vÎ nh­ “bÊt th­êng” nh­ng NHNN kh«ng ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p can thiÖp thÞ tr­êng víi liÒu l­îng m¹nh hoÆc sö dông trë l¹i nh÷ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh(nh­ t¨ng tû lÖ kÕt hèi). §IÒu nµy l¹i kh¼ng ®Þnh thªm viÖc quyÕt t©m theo ®uæi chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh TGH§ linh h¹ot theo cung cÇu thi tr­êng cña ng©n hµng nhµ n­íc. Dao ®éng cña tû gi¸ USD xÐt trong trung h¹n lµ hoµn toµn phï hîp víi c¸c nh©n tè c¨n b¶n quyÕt ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i USD T¹i VN. Nh÷ng thay ®æi víi biªn ®é lín trong nöa ®Çu 2001 lµ kÕt qu¶ hîp lý cña sù ®iÒu chØnh tû gi¸ sang mét tû gi¸ c©n b»ng míi. Sù gi¶m gi¸ cña VND voÐi møc ®é nh­ v©þ còng kh«ng thÓ xem lµ bÊt th­êng nÕu nh×n ra c¸c n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc. Trong n¨m 2000 trong khi VND gi¶m gi¸ 2, 3% th× ®ång tiÒn c¸c n­íc trong khu vùc Ch©u ¸ liªn tôc mÊt gi¸ m¹nh so USD víi møc gi¶m gi¸ ï 8-25%, trong ®ã ®ång Baht Th¸i Lan, ®«la Singapore vµ rupi Ên §é mÊt gi¸ m¹nh nhÊt. Trªn thÞ tr­êng quèc tÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn nay ®ång USD ®É lªn gi¸ chõng 12% so víi ®«ng Euro 4, 4% so víi ®ång Baht trong khi míi chØ t¨ng 3, 7% so víi VND. Tr­íc nh÷ng diÔn biÕn liªn tucj nµy nÕu kh«ng ®Ó tû ngi¸ ®iÒu chØnh theo quan hÖ cung cÇu thÞ tr­êng mét c¸ch phï hîp, søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu VN sÏ bÞ sôt gi¶m ®¸ng kÓ. §IÓn h×nh lµ c¸c doanh nghiÖp ngµnh dÖt may, da giµy, mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña VN ®ang gÆp khã kh¨n lín do ®ång euro mÊt gi¸ m¹nh. Ngµy 1/6 1 euro chØ cßn ¨n 0, 84 USD, trong khi ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ký hîp ®ång xuÊt khÈu thanh to¸n b»ng ®ång euro ë thêi ®iÓm 1 euro ¨n 0, 94 USD. Tû gi¸ ®iÒu chØnh nh­ võa qua sÏ th¸o gì khã kh¨n cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc cña VN sang Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n ( hai thÞ tr­êng hµng ®Çu cña hµng ho¸ xuÊt khÈu VN) khi ph¶i c¹nh tranh víi hµng ho¸ cña c¸c n­íc ch©u ¸. Th«ng qua ®ã phÇn nµo còng cã t¸c dông kiÒm chÕ nhËp khÈu hµng tiªu dïng trµn lan gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh h×nh th©m hôt c¸n c©n th­¬ng m¹i vµ søc Ðp tiÕp tôc t¨ng gi¸ USD. III. lùa chän c¬ chÕ tû gi¸ phï hîp “Th¶ næi cã qu¶n lý” lµ c¬ chÕ TGH§ VND/USD phï hîp víi bèi c¶nh hiÖn nay vµ thêi gian tíi T¹i VN. DiÔn biÕn kinh tÕ viÖt nam quý1/2001. Trong khi tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Mü, NhËt B¶n vµ phÇn lín c¸c n­íc trong khu vùc sôt gi¶m ®¸ng kÓ th× nÒn kinh tÕ VN trong quý 1/2001 ph¸t triÓn t­¬ng ®èi kh¶ quan so víi trong kú n¨m trø¬c ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP lµ 7, 2%(quý 1/2000 lµ 5, 6 %) chØ gi¸ tiªu dïng CPI b»ng 0% so víi cuèi th¸ng 12/2000 vµgi¶m ( _0, 4%) so víi quý 1/2000. SëdÜ tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP ®¹t møc t¨ng cao nh­ vËy lµ nhê vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng cao cña khu vùc c«ng nghiÖp – x©y dùng ®¹t 1, 4%, ®Æc biÖt khu c«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t 4, 5%. Kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 1, 32% USD t¨ng 15, 5% so víi th¸ng 2. Mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu t¨ng rÊt kh¸ vÒ l­îng nh­; cµ phª, g¹o, rau qu¶, thuû s¶n, dÇu th«, than ®¸ nh­ng gi¸ xuÊt khÈu cña hÊu hÕt c¸c mÆt hµng ®Òu gi¶m nªn ®· h¹n chÕ møc t¨ng chung vÒ gÝa tri9j kim ng¹ch xuÊt khÈu. Kim ng¹ch nhËp khÈu lµ 3, 64 tû USD – t¨ng 8, 4 % so víi quý 1/2000. NhËp siªu gi¶m vµ chØ b»ng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu- t­¬ng ®­¬ng víi møc nhËp siªu quý 1/2000. §Çu t­ n­íc ngoµi vÉn gia t¨ng ®¸ng kÓ tæng gi¸ trÞ FDI cam kÕt vµo VN ®¹t 273 tû USD t¨ng 78, 8% so víi quý 1/2000, trong FDI cña NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µI Loan chiÕm tíi 60%. VN ®· thu hót ®¸ng kÓ vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ vËy vÒ c¬ b¶ nhê vµo t¨ng tr­ëng æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã ®Æc biÖt nhê vµo sù æn ®Þnh t­¬ng ®èi phi danh nghÜa cña ®ång VN. Vµ ng­îc l¹i, chÝnh l­îng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo nhiÒu còng ®· gãp phÇn quan träng thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­áng cña nÒn kinh tÕ VN. DiÔn biÕn tû gi¸ VND/USD quý 1/2001. tÝnh chung ®Õn cuèi quý 1/2001 tû gi¸ ®ång VND so víi USD chØ t¨ng 0, 18%so víi ®Çu n¨m 2001 trong bèi c¶nh thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng vÉn ch­a s«I næi víi doanh sè giao dÞch thùc tÕ ch­a ®¸ng kÓ, chñ yÕu do NHNNVN b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c NHTM ®¸p øng c¸c nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu x¨ng dÇu vµ ph©n bãn. Tý giao dÞch VND/USD cña c¸c NHTM lu«n biÕn ®éng cïng chiÒu víi tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng vµ lu«n s¸t víi møc trÇn tèi ®a cho phÐp. Do cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng lu«n lín h¬n cung nªn ë hÇu hÕt c¸c NHTMQD tû gi¸ mua vµ b¸n ngaäi tÖ (tiÒn mÆt vµ chuyÓn kho¶n) kh«ng chªnh lÖch ®¸ng kÓ trong khi c¸c NHTMCP lu«n quy hai møc tû gi¸ mua vµ b¸n nµy ngang nhau ®Ó thu hót l­îng ngo¹i tÖ tr«I næi trªn thÞ tr­êng. Nh×n chung doanh sè mua ngo¹i tÖ tõ kh¸ch hµng cña c¸c NHTM th­êng nhá h¬n doanh sè b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng. Tû gi¸ VND/USD trªn c¸c thÞ tr­êng tù do cã biÓu hiÖn t¨ng nhanh vµo cuèi th¸ng 1 vµ trong th¸ng 2 (cã lóc ta­ng gÇn 0, 9%) nh­ng tõ ®Çu th¸ng 3 ®· cã xu h­íng gi¶m dÇn do nhu cÇu ngo¹i tÖ sau tÕt ®· bít c¨ng th¼ng, chªnh lÖch l·i suÊt tiÒn göi VND vµ USD ngµy cµng t¨ng cã lîi cho VND, l­îng kiÒu hèi gia t¨ng dù kiÕn trong quý1/2001 ®¹t 447triÖu USD - t¨ng 4, 2% so víi quý 1/2000 vµ do c¶ tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng lÉn tû gi¸ giao dÞch cña c¸c NHTM ®Òu gi¶m xuèng. So víi cuèi th¸ng 12/2000 ®Õn cuèi quý 1/2001, c¸c lo¹i tû gi¸ VND/USD ®­îc giao dÞchquanh c¸c møc sau; tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng lµ 14531VND/1USD t¨ng 0, 18%; tû gi¸ giao dÞch cña ng©n hµng ®Þa ph­¬ng trung ­¬ng lµ14546 VND/1USD – t¨ng 0, 19% tû gi¸ giao dÞch trªn thÞ tr­êng tù do Hµ Néi lµ 14600 VND/1USD – t¨ng 0, 21% vµ trªn thÞ tr­êng thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 14575 VND/1USD – t¨ng 0, 27%. Tuy nhiªn trong thêi gian nµy tû gi¸ thùc cña VNddax t¨ng tõ 5%-6% so víi ræ ®ång tiÌn cña c¸c n­íc lµ ®èi t¸c th­¬ng m¹i nh­ singapor, §µI Loan, Hµn Quèc, Trung Quèc, «x-tr©y-li-a, th¸i Lan, Anh, Ma-Lai, In-®«-nª-xi-a, Nga, Hång K«ng chñ yÕu do ®ång tiÒn cña c¸c n­íc nµy ®Òu gi¶m gi¸ ®¸ng kÓ so víi ®«ng USD. Nh­ vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu VN còng ph¶i chÞu ¶nh h­ëng tiªu cùc bëi t¸c®oäng bÊt lîi do gia t¨ng tû gi¸ thùc cña VND. TiÕp tôc duy tr× chÕ ®é tû gi¸ VND/USD “th¶ næi cã qu¶n lý” mét c¸ch linh ho¹t. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu VN c¶i thiÖn t­¬ng quan cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng vµ gãp phÇn gia t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ quèc gia - ®øng tõ gãc ®é qu¶n lý ngo¹i hèi- NHNNVN mét mÆt ph¶i cñng cè tiÕn tíi hoµn thiÖn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng víi ®óng nghi· lµ mét “thÞ tr­êng thøc sù “ lµm c¬ së x¸c ®Þnh tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng s¸t víi quan hÖ cung – cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng ; mÆt kh¸c NHNN vÉn cÇn duy tr× chÕ ®é tû gi¸ VND/USD “th¶ næi cã qu¶n lý “ nh­ hiÖn nay vµ cã thÓ ®iÒu hµnh linh ho¹t h¬n th«ng qua biÖn ph¸p níi láng dÇn tõng b­íc biªn ®é dao ®éng xung quanh TGH§ VND/USD mµ kh«ng g©y ra t¸c ®éng ph¸ gi¸ ®ét biÕn. Trong mäi tr­êng hîp ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh t×nh tr¹ng ph¸ gi¸ ®ét biÕn v× nh÷ng lîi Ých do gia t¨ng xuÊt kh©ñ nhê ph¸ gi¸ ®em l¹i chØ lµ t¹m thêi vµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi c¸c rñi ro kh¸c nhÊt lµ rñi ro vßng xo¸y ph¸ gi¸ c¹nh tranh vµ rñi ro sôt gi¶m lßng tin cña c¸cnhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khi hä lo sî r»ng cßn cã thÓ ph¸ gi¸ h¬n n÷a vµ rót hÕt vèn ®Çu t­ ra khái thÞ tr­êng VN. §Ó t×m hiÓu râ vÒ vÊn ®Ò nµy ta ®i nghiªn cøu “ C¬ chÕ vËn hµnh tû gi¸ th¶ næi cã ®iÒu tiÕt” 1. X¸c ®Þnh cung cÇu trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi H×nh thµh thi tr­êng ngo¹i hèi trªn c¬ së më réng ph¸t triÓn tõ hai trung t©m giao dÞch ngo¹i tÖ ®· cã ë thµnh phè hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Më réng c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng, bao gåm c¸c NHTM, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trong ®ã NHNN tham gia víi t­ c¸ch lµ mét thµnh viªn, nh­ng cã vai trß ®Æc biÓttong viÖc ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng. NÕu thÞ tr­êng ngo¹i hèi cµng ®­îc më réng sÏ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c h¬n quan hÖ cung cÇu ngo¹i tÖ. 2. KÕt hîp chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi víi chÝnh s¸ch l·i suÊt a. §iÒu chØnh tû gi¸ danh nghÜa s¸t víi tû Ýa thùc tÕ th«ng qua c«ng thøc: Et = Trong ®ã: Et : Tû gi¸ thùc tÕ P*m ; Gi¸ quèc tÕ hµng mËu dÞch E : Tû gi¸ danh nghÜa Pm ; Gi¸ néi ®Þa hµng mËu dÞch ViÖc ®iÒu chØnh thùc tÕ lµ xÐt ®Õn yÕu tè l¹m ph¸t cña ®ång b¶n tÖ ®­îc dïng ®Î so s¸nh. C¬ chÕ nµy nh»m lµm gi¶m bít g¸nh nÆng l¹m ph¸t cho c¸c nhµ s¶n suÊt xu¸t khÈu, t¨ng tÝnh c¹nh tranh víi hµng ngo¹i, kÝch thÝch xuÊt khÈu. b. §iÒu chØnh l·i suÊt b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, gi÷a l·i suÊt néi ®Þa vµ l·i suÊt quèc tÕ. Sù chªnh lÖch qu¸ lín gi÷a l·i suÊt tiÒn göi b»ng néi tÖ vµ tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ sÏ t¹o ra sù ®Çu c¬. Vay hoÆcchuyÓn ®æi ngo¹i tÖ thµnh VND ®Ó göi b»ng VND h­ëng chªnh lÖch l·i suÊt. Trong tr­êng hîp tù do di chuyÓn vèn ra, vµo trong n­íc, nh÷ng nguån vèn lín tõ n­íc ngoµi sÏ ®æ vµo VN, cung ngo¹i tÖ sÏ t¨ng lªn cao lµm t¨ng gi¸ trÞ VND. Tû gi¸ thùc tÕ sÏ gi¶m vµ ®­a ®Õn nhËp siªu å ¹t. Møc gia t¨ng nhËp khÈu ®èi víi VN lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m t¨ng c­êng cao. Nh­ng møc gia t¨ng nhËp khÈu ph¶i kÌm theo møc gia t¨ng xuÊt khÈu t­¬ng øng tøc lµ ph¶i ®¶m b¶o c©n b»ng c¸n c©n ngo¹i th­¬ng. Do ®ã ph¶i cã c¬ chÐ ®iÒu chØnh linh ho¹t gi÷a l·i suÊt tiÒn göi b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, gi÷a l·i suÊt néi ®Þa vµ l·i suÊt quèc tÕ phï hîp víi møc ®é l¹m ph¸t trong n­íc vµ diÔn biÕn cu¶ thÞ tr­êng quèc tÕ. 3. C¬ chÕ ®iÒu chØnh l·i suÊt tõ tõ dÇn tiÕn tíi mét sù c©n b»ng hîp lý. XuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña nÒn kinh tÕ VN còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng t©m lý cña d©n chóng, viÖc ®iÒu hµnh tû gi¸ kh«ng ®­îc g©y ra nh÷ng c¬n sèc. Do ®ã, cÇn ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh theo kiÓu h×nh Sin víi biªn ®é nhá theo chiÒu d­¬ng ®Ó tiÕn tíi ®iÓm c©n b»ng hîp lý t­¬ng ®èi. Khi ®¹t tíi ®iÓm c©nb»ng t­¬ng ®èi biªn ®é ®iÒu chØnh sÏ nhá h¬n vµ sÏ phô thuéc nhiÒu h¬n vµo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng quèc tÕ. Víi c¸ch thøc nµy sÏ hoµ nhËp tõng b­íc thÞ tr­êng hèi ®o¸i VN bvíi thÞ tr­êng hèi ®o¸i trong khu vùc vµ trªn ph¹m vi thÕ giíi. 4. §iÒu chØnh tû gi¸ theo møc ®é vµ c¬ chÕcung øng tiÒn. C¬ chÕ cung øng tiÒn n»m trong khu«n khæ ho¹t ®éng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. ViÖc t¨ng gi¶m møc cung tiÒn sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tû gi¸, khi viÖc cung tiÒn v­ît qu¸ møc c©n b»ng lµm gi¶m søc mua ®ång b¶n tÖ vµ ng­îc l¹i khi viÖc cungtiÒn thÊp h¬n møc c©n b»ng sÏ lµm t¨ng søc mua cña ®ång b¶n tÖ. ViÖc cung tiÒn ë ®©y kh«ng cÇn thiÐt ph¶i ph©n biÖt gi÷a tiÒn mÆt vµ tiÒn ghi sæ. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ I. Mét sè biÖn ph¸p trong ®æi míi chÝnh s¸ch tû gi¸ cña NHNN. _ Lùa chän chÕ dé tû gi¸ th¶ næi cã sù qu¶n lý, ®iÕu tiÕt cña nhµ n­íc lµ thÝch hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. V× chÕ ®é tû gi¸ ®ã cho phÐp chóng ta thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®éc lËp vµ nã võa theo quy luËt cung cÇu thÞ tr­êng, võa ph¸t huy vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt linh ho¹t cña nhµ n­íc ®Ó ®¹t ®­îc môc tieu yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. _ §æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ theo h­íng tù do ho¸ dÇn ViÖc tù do ho¸ dÇn c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ cÇn ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp. Tû gi¸ chÝnh thøc vµ quy ®Þnh biªn ®é giao dÞch vÉn lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vµ kiÓm so¸t tû gi¸ rÊt hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi thùc lùc cña NHNN. §Ó ®iÒu hµnh c¬ chÕ tû nãi trªn cÇn ph¶i tËp chung tíi c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh then chèt sau; + Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng – mét c¬ së h¹ tÇng rÊt quan träng ®Ó NHNN can thiÖp ®iÒu chØnh tû gi¸. +Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi tÖ liªn ng©n hµng víi ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng cña nã ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho NHNN phèi hîp ®iÒu hoµ gi÷a hai khu vùc thÞ tr­êng ngo¹i tÖ vµ néi tÖ mét cachs th«ng suèt. + N©ng cao dù tr÷ ngo¹i tÖ cña nhµ n­íc t­¬ng xøng víi nhÞp ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ sè l­îng ngoai tÖ ®ang cã trªn thÞ tr­êng n­íc ta. TËp trung qu¶n lý ngo¹i tÖ vµo mét ®Çu mèi lµ NHNN. Ngo¹i tÖ cña kho b¹c nhµ n­íc cã ®­îc còng ph¶i b¸n cho NHNN vµ khi cÇn sö dông th× mua l¹i T¹i NHNN. + x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu dù tr÷ ngo¹i tÖ hîp lý trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ ræ ngo¹i tÖ m¹nh ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc Ên ®Þnh tû gi¸ ®ång VN chø kh«ng nªn chØ neo gi÷ ®ång vn vµo ®ång USD. + Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khicchs c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®a d¹ng ho¸ c¬ c©ua tiÒn tÖ trong giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó n©ng cao sù c©n ®èi gi÷a luång cung vµ cÇu ngo¹i tÖ, qua ®ã gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ tiÒn tÖ cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch c©n ®èi h¬n. + ChuÈn x¸c ho¸ chØ sè kinh tÐ vÜ m« nh­; l¹m ph¸t, l·i suÊt, thùc tr¹ng cña c¸n can thanh to¸n, nî n­íc ngoµi, ®Ó gióp cho nhµ n­íc lùa chän ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh tû gi¸ cã hiÖu qu¶ h¬n. _ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi nghiªm ngÆt. + Nhµ n­íc cÇn x©y dùng quy chÕ th«ng tin, b¸o c¸o hÖ thèng ho¸ kÞp thêi sè l­îng luång ngo¹i tÖ ra vµo trong n­íc, tõ ®ã dù b¸o vÒ quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ lµm c¨n cø diÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ vµ qu¶n lý ngo¹i hèi. + Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n vay nî n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ vay ng¾n h¹n. KiÓm so¸t chÆt cchÏ viÖc b¶o l·nh vay tr¶ chËm cña c¸c NHTM ccho c¸c doanh nghiÖp vay tõ n­íc ngoµi. + Tæ chøc tèt m¹ng l­íi thu ®æi ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng. _ Ph¶i t¹o thªm nhiÒu ph­¬ng tiÖn truyÒn t¶i gi¸ trÞ lµm ph­¬ng tiÖn l­u th«ng, thanh to¸n ®Ó gi¶m bít ¸p lùc nhu cÇu tiÒn mÆt trong l­u th«ng. _ C¶i c¸ch hÖ thèng thanh to¸n, khuyÕn khÝch ng­êi d©n më tµi kho¶n sec c¸ nh©n vµ thanh to¸n qua hÖ thèng ng©n hµng. Tõng b­íc t¨ng mÖnh gi¸ ®«ng ViÖt Nam. _ TiÕp tôc khÐp dÇn chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay ®ång ngo¹i tÖ víi l·i suÊt cho vay ®ång b¶n tÖ. _ Nhµ n­íc cÇn x©y dùng quy chÕ th«ng tin, b¸o c¸o hÖ thèng ho¸ kÞp thêi sè l­îng luång ngo¹i tÖ ra vµo trong n­íc, tõ ®ã dù b¸o vÒ quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ lµm c¨n cø diÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ vµ qu¶n lý ngo¹i hèi. II. kiÕn nghÞ Víi sù hiÓu biÕt vµ nguån nhËn thøc cã h¹n, em xin ®­a ra mét vµI kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n c¬mchÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ ë ViÖt Nam. a. NHNN ph¶i lµ n¬i cung cÊp th«ng tin nhanh nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt vÒ tû gi¸, nguån ngo¹i tÖ …. . còng nh­ dù b¸o vÒ t×nh h×nh diÔn biÕn tû gi¸ trong thêi gian tíi. b. Th­êng xuyªn th«ng b¸o tû gi¸ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh»m lµm cho c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu n¾m ®­îc, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh giao dÞch diÔn ra c«ng b»ng vµ nhanh chãng. c. KÕt hîp chÝnh s¸ch tû gi¸ víi chÝnh s¸ch vÜ m« kh¸c. d. CÇn ph¶i thiÕt lËp mét biªn ®é dao ®éng hîp lý ®Ó chÕ ®é tû gi¸ ®­îc mÒm rÎo vµ linh ho¹t h¬n. e. Nhµ n­íc ®Æc biÖt ng¨n cÊm mäi hµnh vi ®Çu c¬ g©y lòng ®o¹n thÞ tr­êng. f. NHTW cÇn ph¶i can thiÖp khi ®ång néi tÖ cã nguy c¬ bÞ ph¸ gi¸ nh»m b¶o vÖ hµng ho¸ trong n­íc h¹n chÕ hµng ho¸ nhËp khÈu. KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp, v× vËy më réng tiÕn tíi héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc cã vai trß hÕt søc quan träng. Trong ®ã viÖc lùa chän c¬ chÕ tû gi¸ phï hîp lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ quan träng trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Th«ng qua tû gi¸ cña ®ång ViÖt Nam ®­îc yÕt víi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ta cã thÓ biÕt nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng tr­ëng hay ®ang suy tho¸i hoÆc ta cã thÓ biÕt ®­îc c¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang thÆng d­ hay ®ang th©m hôt. Tõ ®ã cã thÓ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc b»ng viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸. Còng dùa vµo c«ng cô tû gi¸ Nhµ N­íc cã thÓ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, hç trî xuÊt khÈu, t¨ng tr­ëng kinh tÕ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t……. NhËn ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c«ng cô tû gi¸ khi viÕt bµi tiÓu luËn nµy em hy väng víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ trªn em sÏ gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ hiÖn nay. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc72556.doc