Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu

Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến hàng XK Phần I: Lời mở đầu Phần II: Phần nội dung A/ Khái niệm xuất khẩu B/ Vai trò của nghành công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu đối với hoạt động xuất khẩu C/ Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu ở một số ngành cụ thể 1. Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu ngành nông sản 2. Giải pháp đẩu mạnh phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu ở ngành dệt may 3. Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu ở ngành da giầy KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc16 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÇn I: Lêi më ®Çu Trong xu h­íng héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi cña n­íc ta hiÖn nay, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß cùc kú quan träng cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Chóng ta ®· biÕt r»ng kh«ng mét ®Êt n­íc nµo cã thÓ giµu cã chØ b»ng con ®­êng tù cung tù cÊp, b»ng c¸ch khÐp kÝn nÒn kinh tÕ kh«ng cã trao ®æi víi thÕ giíi bªn ngoµi. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy §¹i héi §¶ng lÇn thø V, VI ®· ®Ò cËp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu, vµ ®Õn §¹i héi §¶ng lÇn thø IX th× xuÊt khÈu ®· trë thµnh ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt n­íc. Trong “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ 10 n¨m tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2010” cã ®o¹n viÕt: “TiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña n­íc ta nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín vÒ c¶ kim ng¹ch xuÊt khÈu, chÊt l­îng hµng ho¸ vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng, trong ®ã n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña n­íc ta víi kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m ®em vÒ cho ®Êt n­íc mét l­îng ngo¹i tÖ kh«ng nhá ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Chóng ta lu«n tù hµo r»ng n­íc ta cã rÊt nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu nh­: g¹o, cµ phª, h¹t tiªu, xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng thÕ giíi víi kim ng¹ch ngµy mét lín, chÊt l­îng ®­îc thÕ giíi chÊp nhËn. Cã thÓ nãi r»ng, ®©y lµ kÕt qu¶ cña sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña c¸c nhµ x¶n xuÊt, c¸c nhµ kinh doanh vµ sù chØ ®¹o ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc. PhÇn II: Néi dung A/ Kh¸i niÖm xuÊt khÈu : XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô sang mét quèc gia kh¸c, ®­îc thùc hiÖn qua biªn giíi cña quèc gia b»ng nhiÒu con ®­êng nh­: ®­êng bé, ®­êng thuû vµ ®­êng hµng kh«ng, trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ph­¬ng tiÖn so s¸nh. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, nã ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt sím do ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §iÒu nµy cã ý nghÜa lµ khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn l­îng hµng ho¸ d­ thõa. §Ó tiªu thô sè hµng nµy c¸c n­íc ph¶i më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc kh¸c. V× vËy ho¹t ®éng xuÊt khÈu xuÊt hiÖn. HiÖn nay ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi toµn cÇu, trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ vµ nã h­íng vµo môc tiªu cuèi cïng lµ ®em l¹i lîi Ých co c¸c quèc gia cïng tham gia xuÊt khÈu. B/ Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu: Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu n­íc ta ®· trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ cã ®ãng gãp v« cïng quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. Song còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ph¶i chÞu sù l·nh ®¹o vÒ ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng th«ng qua c¸c v¨n kiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng. C¸c v¨n kiÖn cña §¶ng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh. Tuy nã th­êng kh«ng ®Ò ra c¸c môc tiªu vµ gi¶i ph¸p cô thÓ cho tõng ngµnh kinh tÕ nh­ng c¸c chñ tr­¬ng, nguyªn t¾c cña nã l¹i lµ mét c¨n cø lý luËn vµ ®Þnh h­íng trung h¹n vµ dµi h¹n cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh. Do vËy ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu mét c¸ch ®óng ®¾n, chóng ta nhÊt thiÕt ph¶i nhËn thøc ®­îc c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng. VÒ c¬ b¶n chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng hiÖn nay cña chóng ta ®ang thùc hiÖn lµ chÝnh s¸ch h­íng ngo¹i tæng hîp, tøc lµ tËn dông lîi thÕ so s¸nh ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu ®ång thêi khuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu trong n­íc vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó t¹o nguån tÝch luü cho ®Êt n­íc. §¹i héi VIII cña §¶ng th¸ng 6 n¨m 1996 lµ mét mèc quan träng ®¸nh dÊu 10 n¨m cña chÆng ®­êng ®æi míi. Trong v¨n kiÖn ®· nªu: "§Èy m¹nh xuÊt khÈu, coi xuÊt khÈu lµ h­íng ­u tiªn vµ lµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i. T¹o thªm c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, n©ng søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng. Gi¶m tû träng phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng trong gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. Gi¶m dÇn nhËp siªu, ­u tiªn viÖc nhËp khÈu ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt phôc vô xuÊt khÈu, h¹n chÕ nhËp khÈu hµng tiªu dïng ch­a thiÕt yÕu. Cã chÝnh s¸ch b¶o hé hîp lý s¶n xuÊt trong n­íc..." Nh­ vËy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, lµ nh©n tè quan träng trong kinh tÕ ®èi ngo¹i. Néi dung chÝnh s¸ch xuÊt khÈu cña n­íc ta bao gåm nh÷ng ®iÓm sau ®©y: - Mét lµ: ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô, ®¸p øng c¸c nhu cÇu xuÊt khÈu hµng ho¸ cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Th«ng qua nhËp khÈu tranh thñ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån lùc trong n­íc. - Hai lµ: phÊn ®Êu t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu, më réng quy m« xuÊt khÈu, ®a doanh nghiÖp ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, ®a ph­¬ng ho¸ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. N©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu, thu hÑp chªnh lÖch gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. - Ba lµ: khuyÕn khÝch t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt s¶n phÈm h­íng vÒ xuÊt khÈu. - Bèn lµ: xo¸ bá bao cÊp vµ bï lç trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®ång thêi ph¶i thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi do ph¸p luËt quy ®Þnh. Khi phôc vô lîi Ých chung, tr­êng hîp doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu bÞ thua lç Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî thÝch ®¸ng. - N¨m lµ: c¬ cÊu xuÊt khÈu vµ c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹nh tranh. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu võa t¨ng nhanh xuÊt khÈu, võa chó träng më réng c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ t¨ng tû träng c¸c s¶n phÈm cã chøa hµm l­îng kü thuËt cao vµ s¶n phÈm chÕ biÕn, gi¶m tû träng c¸c s¶n phÈm th« lµ nh÷ng ph­¬ng h­íng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. - S¸u lµ: c¬ cÊu mÆt hµng ph¶i theo h­íng ®a d¹ng ho¸, ph¸t huy tiÒm n¨ng cña nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi, ph¸t huy ®­îc c¸c lîi thÕ vÒ lao ®éng, con ng­êi, t¹o ra nh÷ng mÆt hµng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao nhê tÝnh ®éc ®¸o vµ gi¸ thµnh thÊp. C/ Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ë mét sè ngµnh cô thÓ : 1. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ngµnh n«ng s¶n. 1.1. Hç trî nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ ®èi víi c¸c n«ng s¶n xuÊt khÈu. Do quy m« thÞ tr­êng quèc tÕ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi thÞ tr­êng trong n­íc, mÆt kh¸c thÞ tr­êng n«ng s¶n quèc tÕ l¹i th­êng xuyªn biÕn ®éng phøc t¹p nªn c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÖn n«ng s¶n xuÊt khÈu th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong nghiªn cøu thÞ tr­êng. ë ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr­êng cßn rÊt kÌm, th«ng tin thiÕu vµ ®é chuÈn x¸c kh«ng cao. V× vËy nhiÒu khi doanh nghiÖp bÞ ®éng, lóng tóng trong ®iÒu hµnh xuÊt khÈu n«ng s¶n. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh n«ng s¶n xuÊt khÈu, nhµ n­íc thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn xuÊt khÈu n«ng s¶n ë ViÖt Nam. Chøc n¨ng cña trung t©m nµy lµ n¾m b¾t vµ cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n«ng s¶n thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, tæ chøc xóc tiÕn xuÊt khÈu vµ ®­a hµng ra n­íc ngoµi mét c¸ch thuËn lîi vµ tiÕt kiÖn chi phÝ. ViÖc tËp trung nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ h­íng ho¹t ®éng cña trung t©m. Vµ vÒ l©u dµi sÏ thiÕt lËp mét ng©n hµng d÷ liÖu vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó s½n sµng cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp khi hä cÇn ®Õn. C¸c c¬ quan ngo¹i giao ViÖt Nam ë n­íc ngoµi cÇn cã c¸c nhãm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ b¸o c¸o chi tiÕt vÒ thÞ tr­êng. Chóng ta ®Æt nhiÖm vô nµy lªn vÞ trÝ quan träng trong ngo¹i giao. 1.2. Cã chÝnh s¸ch trî gióp c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn n«ng s¶n ®Ó t¹o ra hµng hãa n«ng s¶n xuÊt khÈu cã chÊt l­îng cao, chi phÝ thÊp lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng hãa n«ng s¶n cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Thø nhÊt: Chóng ta cã thÓ thÝ ®iÓm: - §iÒu chØnh l·i xuÊt tÝn dông cho n«ng nghiÖp nãi chung vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n trong ®ã theo h­íng tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu tÝn dông vµ l·i xuÊt ®iÒu chØnh theo mïa vô vµ kiÓm so¸t tÝn dông. - §iÒu chØnh c¸c nguån cung øng ®Çu vµo ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cung øng dÞch vô kh«ng bÞ thua lç, cã thÓ ®Êu thÇu chän nhµ cung øng víi chi phÝ dÞch vô víi gi¸ thÊp, thuËn lîi b¶o hµnh c¸c vËt t­ chñ yÕu. §Çu ra n«ng s¶n còng theo h­íng chän c¸c nhµ tiªu thô n«ng s¶n xuÊt khÈu. - Cuèi cïng Nhµ n­íc ®iÒu chØnh thuÕ cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ hé n«ng d©n trùc tiÕp ®Çu t­ s¶n xuÊt tiªu thô n«ng s¶n. Sù phèi hîp nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cÇn ®¸nh gi¸ sau 1 n¨m trë lªn vÒ c¸c môc tiªu lùa chän trong ®ã chó träng môc tiªu kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ gi¸ trÞ gia t¨ng. Thø hai: Mçi ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc chän ra c¸c lÜnh vùc ­u tiªn cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tr­íc hÕt cÇn ®æi míi gièng c©y trong thÝch øng víi vïng sinh th¸i, chÊp nhËn c¹nh tranh xuÊt khÈu, t×m ra gièng c©y trång mang ®Æc ®iÓm riªng ®Ó chiÕm thÞ tr­êng. TiÕp ®Õn lµ ®æi míi hÖ thèng dÞch vô theo h­íng chia sÎ lîi Ých víi ng­êi sö dông dÞch vô. §Çu t­ h¹ tÇng cã kÕ ho¹ch liªn tôc tõng h¹n môc coi träng huy ®éng vèn t¹i chç, vèn cña nh©n d©n, doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. 1.3. ChÝnh s¸ch hç trî c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng n«n s¶n xuÊt khÈu. §Ó cho c¸c n«ng s¶n hµng hãa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn, nhµ n­íc cÇn thiÕt ph¶i hç trî c«ng nghÖ chÕ biÕn n«ng s¶n cho c¸c c¬ së chÕ biÕn, c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn th«ng qua ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu réng r·i, c¸c tµi liÖu vµ tr×nh diÔn c¸c c«ng nghÖ chÕ biÕn n«ng s¶n míi, hç trî doanh nghiÖp trong chuyÓn giao c«ng nghÖ, hç trî nghiªn cøu c¶i tiÕn c«ng nghÖ ¸p dông vµ cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch n©ng cao c«ng nghÖ chÕ biÕn qua thuÕ tÝn dông, khÊu hao... Nhµ n­íc cÇn hç trî viÖc ®µo t¹o vµ h­íng dÉn hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng n«ng s¶n xuÊt khÈu ®Ó ng­êi s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hiÓu ®­îc c¸c yªu cÇu chÊt l­îng ®Ó ®Çu t­ ®óng h­íng vµ t¨ng c­êng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé ®èi víi c¸c n«ng s¶n xuÊt khÈu. 1.4. Sím thµnh lËp vµ ®­a vµo ho¹t ®éng quü tÝn dông hç trî xuÊt khÈu ®Ó trong mäi tr­êng hîp ®Òu cã thÓ tiªu thô hÕt n«ng s¶n hµng hãa. 1.5. C¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu. Nªn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: - Xo¸ bá c¬ chÕ xin - cho trong h¹n ng¹ch xuÊt khÈu n«ng s¶n ®èi víi c¸c n«ng s¶n qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch. - §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc xuÊt khÈu n«ng s¶n. - Xo¸ bá viÖc ®¸nh thuÕ hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu. - TiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trùc tiÕp tham gia xuÊt khÈu n«ng s¶n. ViÖt Nam n»m trong khu vùc s¶n xuÊt n«ng s¶n nhiÖt ®íi chÞu søc Ðp c¹nh tranh cña nhiÒu quèc gia. Trong xu thÕ héi nhËp chung s¸ng t¹o cÇn tiÕp thu kinh nghiÖm cña nh÷ng n­íc cã mÆt hµng gièng nhau, ®æi míi toµn diÖn s¶n xuÊt, chÕ biÕn tiªu dïng vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n vµo c¸c thÞ tr­êng, cã chiÕn l­îc tiÕp thÞ. G¾n môc tiªu XKNS trong ch­¬ng tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. 2. Gi¶i ph¸p ®Èu m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ë ngµnh dÖt may §øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc to lín, ®Ó ®¹t môc tiªu ph¸t triÓn toµn ngµnh tõ nay ®Õn 2020, ngµnh dÖt may n­íc ta cÇn thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p quan träng cô thÓ lµ: 2.1. Cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu §Ó c¸c doanh nghiÖp dÖt may gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng ®ång thêi x©m nhËp thÞ tr­êng míi cÇn chó träng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ sau: Nhµ n­íc hç trî ®¾c lùc cho c¸c doanh nghiÖp trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Ngoµi phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam, cÇn ph¶i thµnh lËp mét Trung t©m giao dÞch xóc tiÕn xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¶m nhiÖm chøc n¨ng t×m kiÕm thÞ tr­êng, vÒ kh¸ch hµng mét c¸c kÞp thêi ; kh¶o s¸t thùc tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp cÇn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi vµ cñng cè thÞ tr­êng hiÖn cã. §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, cÇn x©y dùng m¹ng l­íi tiªu thô vµ c¸c siªu thÞ hµng dÖt may, tham gia héi trî triÓn l·m. ThiÕt lËp quy chÕ më chi nh¸nh ë n­íc ngoµi ®ãng gãp c¸c kho¶n phÝ. KhÈn tr­¬ng chuÈn bÞ tham gia hÖ thèng "Th«ng tin ngµnh dÖt may khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng" cña 7 n­íc trong khu vùc Ch©u ¸ ®Ó tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ thêi gian, tiÒn cña trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. 2.2. Thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ §Ó ®¹t môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2010, ngµnh dÖt may s¶n xuÊt 2 tû mÐt v¶i c¸c lo¹i vµ xuÊt khÈu 4 tû USD, cÇn ®Çu tù m¹nh mÏ ®Ó huy ®éng, sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn trong n­íc. C«ng ty tµi chÝnh dÖt may cÇn ph¸t huy vai trß b»ng c¸ch thay mÆt cho tËp ®oµn c¸c doanh nghiÖp dÖt may trong n­íc ®Ó huy ®éng vèn sau ®ã hç trî c¸c doanh nghiÖp ®¬n lÎ. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp dÖt may, cÇn ph¶i ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®Ó huy ®éng vèn trong n­íc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh, ®Çu t­ vµo nh÷ng mÆt hµng träng ®iÓm, æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng vÒ chÊt l­îng còng nh­ thÞ tr­êng. 2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ gia c«ng xuÊt khÈu, tõng b­íc t¹o tiÒn ®Ò chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp, gi¶m tû träng gia c«ng hµng xuÊt khÈu ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm, tõng b­íc kh¾c phôc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt l¹c hËu. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gia c«ng, c¸c doanh nghiÖp dÖt may cÇn më réng gia c«ng mÆt hµng míi sang thÞ tr­êng míi. Tr¸nh tËp trung gia c«ng vµo mäi mÆt hµng, mät thÞ tr­êng dÔ dÉn ®Õn bÞ Ðp gi¸, lÖ thuéc. Trong ho¹t ®éng gia c«ng, phÝa ViÖt Nam cÇn tho¶ thuËn, ®Ó giµnh quyÒn tù cung cÊp nguyªn liÖu, quyÒn ®­îc g¾n nh·n m¸c vµ ®Þa ®iÓm gia c«ng trªn s¶n phÈm ®Ó tõng b­íc kh¸ch hµng lµm quen víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi ph¶i chuÈn bÞ cho xuÊt khÈu trùc tiÕp häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña ®èi t¸c. Gi¶m tû träng xuÊt khÈu gi¸n tiÕp qua n­íc thø ba lµ mét biÖt ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu q¶u xuÊt khÈu hµng dÕt may. Muèn vËy, c¶ doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i tù m×nh n©ng cao uy tÝn, chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña hµng ho¸. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ngµnh t¹o mèt ViÖt Nam b»ng viÖc hç trî cho c¸c nh©n tµi trong ngµnh ra ngoµi du häc. 2.4. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Yªu cÇu ®Çu tiªn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cô thÓ lµ: Kh«ng ngõng øng dông c¸c thiÕt bÞ khoa häc míi, hiÖn ®¹i ho¸ cho ngµnh dÖt may ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi÷ ch÷ tÝn kh¸ch hµng. KiÓm tra chÊt l­îng nguyªn phô liÖu ®Çu vµo, t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn liÖu æn ®Þnh, ®óng thêi h¹n vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng. Tu©n thñ yªu cÇu nghiªm ngÆt c¸c yªu cÇu ®Æt hµng vÒ nguyªn liÖu, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu chuÈn kü thuËt, quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng hµng tr­íc khi xuÊt khÈu qua hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc. §¶m b¶o yªu cÇu gia hµng b»ng c¸ch ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt khÈu, chñ ®éng vËn chuyÓn bèc xÕp hµng ho¸. HiÖn nay hµng ho¸ dÖt may cña ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng Mü ®­îc ®¸nh gi¸ cao lµ c¸c doanh nghiÖp cña ta giao hµng ®óng thêi h¹n. Nhµ n­íc cã thÓ hç trî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp b»ng c¸ch kÐo dµi thêi h¹n hoµn vèn ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh b»ng gi¸. 2.5. Hoµng thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu: §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy, tr­íc hÕt cÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc nhËp nguyªn liÖu, hµng mÉu, b¶n vÏ. Ngµnh dÖt may cÇn ®­îc h­ëng chÕ ®é thuÕ quan hîp lý, chÝnh s¸ch th­ëng ®¹i lý, tæ chøc ®µo t¹o cho c¸c ®¹i lý, cÇn cã chÕ ®é trî cÊp gi¸ tho¶ ®¸ng cho c¸c doanh nghiÖp vµo thÞ tr­êng Mü. C¬ chÕ ph©n bæ h¹n ng¹ch ph¶i ®­îc thay ®æi c¨n b¶n theo h­íng sö dông h¹n ng¹ch lµm c«ng cô thóc ®Èy ph¶i ®­îc thay ®æi c¨n b¶n theo h­íng sö dông h¹n ng¹ch lµm c«ng cô thóc ®Èy doanh nghiÖp tiÕn ra thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch. ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch b×nh qu©n nh­ hiÖn nay sÏ dÉn tíi mét sè doanh nghiÖp thõa h¹n ng¹ch, trong khi ®ã mét sè doanh nghiÖp kh¸c l¹i thiÕu h¹n ng¹ch nªn cã hiÖn t­îng mua b¸n h¹nh ng¹ch gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c©n ®èi thÞ tr­êng. Tõ n¨m 1999, ®Êu thÇu mét phÇn h¹n ng¹ch hµng dÖt may ®· ®­îc thÝ ®iÓm nh­ng ®©y ch­a ph¶i lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt trong gia ®o¹n hiÖn nay v× nÕu ®Êu thÇu h¹n ng¹ch, sÏ cã hiÖn t­îng "tho¶ thuËn ngÇm" cña mét sè doanh nghiÖp lín trong c¶ n­íc ®Ó th¾ng thÇu vµ gi÷ toµn bé h¹n ng¹ch cña c¶ n­íc. §­¬ng nhiªn c¸c doanh nghiÖp nhá h¬n sÏ l©m vµo t×nh tr¹ng bÕ t¾c. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy, trong gia ®o¹n hiÖn nay nªn ¸p dông phæ biÕn h¬n n÷a c¬ chÕ ph©n bæ h¹n ng¹ch theo thµnh tÝch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®ång thêi t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi ra, viÖc cÊp h¹n ng¹ch còng cÇn chó ý ­u tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông nguyªn phô liÖu trong n­íc. H¹n ng¹ch dÖt may n¨m 2000 kh«ng t¨ng nhiÒu so víi n¨m 1999 nh­ng quy chÕ ph©n bæ h¹n ng¹ch cã 4 thay ®æi lín nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cô thÓ: Tû lÖ ký h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp, giao quyÒn ph©n bæ cho UBND Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, thùc hiÖn ®Êu thÇu trong c¶ n­íc vµ phÝ h¹n ng¹ch ®­îc tÝnh b»ng VN§. Trong bèi c¶nh thÞ tr­êng tiªu thô truyÒn thèng gÆp nhiÒu khã kh¨n, Nhµ n­íc cÇn sö dông quü th­ëng xuÊt khÈu ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp t¨ng tû lÖ xuÊt khÈu. H¬n n÷a, Nhµ n­íc cÇn hç trî cô thÓ cho c¸c doanh nghiÖp t×m kiÕm vµ khai th¸c thÞ tr­êng hoµn toµn míi nh­ thÞ tr­êng Trung §«ng nh­ cÊp tÝn dông dµi h¹n, l·i xuÊt thÊp. C¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu quy chÕ tÝn dông xuÊt khÈu vµ thÞ tr­êng Mü, chÕ ®é ­u ®·i phæ cËp (102 - 103) ®Ó khai th¸c mua s¾m nguyªn liÖu. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng cña n­íc ta tõ nay ®Õn n¨m 2010, hµng dÖt may lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ ®¹o v× nã rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn lao ®éng s¶n xuÊt cña ViÖt Nam. B­íc sang nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû míi, ViÖt Nam sÏ thùc hiÖn hµng lo¹t c¸c cam kÕt quèc tÕ vµ khu vùc vÒ héi nhËp mµ vÊn ®Ò ¶nh h­ëng trù tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ c¾t gi¶m thuÕ quan. §Ó ®èi phã víi sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ khèc liÖt h¬n rÊt nhiÒu khi chóng ta lµ héi viªn chÝnh thøc cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, Nhµ n­íc ViÖt Nam cïng víi ngµnh dÖt may ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng vµ ®ång bé hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p vÒ qu¶n lý vµ s¶n xuÊt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. 3. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu ë ngµnh da giÇy: KÓ tõ n¨m 1999 cÇn t¹o mét b­íc ®Öm tõ 2 ®Õn 3 n¨m ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm thiÕu kinh nghiÖm ®Çu t­ tr­íc ®©y. Trong ®ã, viÖc cÊp b¸ch nhÊt lµ hoµn tr¶ vèn ®Çu t­ (®· tån ®äng nhiÒu n¨m nay, l·i mÑ ®Î l¹i l·i con kh¸ lín). Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c tån ®äng do nhiÒu n¨m thua lç trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ võa qua. Cã nh­ vËy míi phôc hæi s¶n xuÊt, tiÕp tôc v­¬n lªn chÆn ®øng mèi ®e do¹ vì nî, ph¸ s¶n ë mét sè Ýt doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh da giÇy ®Õn n¨m 2010. Tõng ®¬n vÞ x©y dùng cho m×nh chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong chiÕn l­îc chung cña toµn ngµnh. Trong ®ã cÇn x¸c ®Þnh râ ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn, thÞ tr­êng tiªu thô, gi¶i ph¸p c¸c b­íc ®i cô thÓ cho tõng giai ®o¹n; ®æi míi tæ chøc, ph­¬ng thøc qu¶n lý; t¨ng c­êng ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý, chuyªn gia kü thuËt trªn c¬ së ®ã, t¹o thÕ ph¸t triÓn m¹nh vµ v÷ng ch¾c cho tõng doanh nghiÖp vµ cho toµn ngµnh trong tæng thÓ, t¹o cho ngµnh da - giÇy ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t lµ t×m kiÕm thÞ tr­êng giÇy vµ ®å da trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, n¾m b¾t quy luËt vËn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­, nhÞp ®é ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng. Coi träng ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh hµng theo h­íng xuÊt khÈu. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt nguyªn liÖu, phô kiÖn, phô tïng trong n­íc, gi¶m nhËp khÈu t¹o thªm viÖc lµm, t¨ng søc c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm cña ngµh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Tr­íc m¾t, ®Ó tiÕp søc cho ngµnh giÇy da cÇn ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c lo¹i nguyªn phô liÖu sau: + VÒ thuéc da: phèi phîp víi c¸c ngµnh ch¨n nu«i vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm ®Ó sím h×nh thµnh nghÒ ch¨n nu«i bß thÞt vµ bß s÷a ë vïng sinh th¸i thÝch hîp, ®Çu t­ kü thuËt giÕt mæ, lét da vµ b¶o qu¶n da hiÖn ®¹i ®Ó sau n¨m 2005 cã nguån nguyªn liÖu ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ cung cÊp cho ngµnh thuéc da trong n­íc c¶ vÒ chÊt l­îng, sè l­îng vµ gi¸ c¶, thay thÕ da thuéc nhËp khÈu. Da thuéc lµ s¬ chÝnh cña ngµnh da. C¸c mÆt hµng tõ da phÇn lín lµ c¸c mÆt hµng sang träng, ®¾t tiÒn, ph¶n ¸nh møc ®é tiªu dïng cña mét quèc gia. C«ng nghiÖp thuéc da cña ViÖt Nam ®ang ph¶i t×m ph­¬ng h­íng vµ quy ho¹ch ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng yÕu kÐm c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n trÞ kinh doanh, thÞ tr­êng tiªu thô... B­íc ®Çu cÇn tranh thñ mäi nguån vèn ­u ®·i, sù b¶o hé cña Nhµ n­íc ®Ó quy ho¹ch l¹i ngµnh, sím æn ®Þnh l¹i s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ chèng « nhiÔm m«i tr­êng. Tr­íc m¾t tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2004 cè g¾ng ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu da trong n­íc thay thÕ da nhËp khÈu tiÕn tíi hoµn thiÖn ngµnh thuéc da vµo n¨m 2010. + C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c da cho s¶n xuÊt mò giÇy, tói, cÆp. + C¸c lo¹i vËt liÖu lµm ®Õ giÇy. + C¸c lo¹i khu«n mÉu, phô tïng phÕ liÖu. + ViÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu trong n­íc cho ngµnh da giÇy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao. TÝch cùc kªu gäi vèn ®Çu t­ tõ tÊt c¶ c¸c nguån vèn: vèn tù cã, tù vay tù tr¶ tÝn dung, vèn cña d©n th«ng qua cæ phÇn vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu, vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi, tranh thñ sù hç trî cña nhµ n­íc vÒ vèn d­íi mäi h×nh thøc v× ®©y lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng quan träng cÇn ®­îc Nhµ n­íc quan t©m. X¸c ®Þnh ®óng vai trß cña khoa häc c«ng nghÖ trong c«ng nghÖ da giÇy. Võa qua, do chñ yÕu lµm gia c«ng nªn doanh nghiÖp cã phÇn ch­a chó träng ®Õn viÖc chÕ biÕn v­¬n lªn lµm chñ khoa häc c«ng nghÖ. Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nhanh, m¹nh h¬n n÷a ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é, cã tr¸ch nhiÖm cao ®Ó ®i tíi c¬ cÊu kinh tÕ tèi ­u. §©y còng lµ mét trong bèn néi dung chñ ®¹o cña chiÕn l­îng c«ng nghiÖp ho¸ theo quan ®iÓm míi trong hai thËp niªn tíi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng tiÕn tr×nh hoµ nhËp khu vùc, t¨ng c­êng mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. N©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt khÈu do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u tiÕp nhËn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cñng cè kh©u qu¶n lý t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, thùc hµnh tiÕt kiÖm vËt t­ gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt sím ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng n¨ng suÊt theo tiªu chuÈn quèc tÕ. Chñ ®éng t¹o vèn tõ nhiÒu nguån vèn tù cã vèn Nhµ n­íc, vèn vay ng©n hµng, vèn huy ®éng c¨n bé c«ng nh©n viªn, thuÕ mua thiÕt bÞ tr¶ chËm. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh trong kh©u nµy. T¹o c¬ së nguyªn liÖu v÷ng ch¾c ®Æc biÖt lµ nguyªn liÖu ®éng, thùc vËt do c¸c ngµnh n«ng l©m, ng­ nghiÖp khai th¸c hoÆc s¶n xuÊt ra ph©n chia lîi Ých hîp lý sßng ph¼ng gi÷a ng­êi cung cÊp nguyªn liÖu víi doanh nghiÖp chÕ biÕn trªn c¬ së c¸c hîp ®ång dµi h¹n. Chó träng c«ng t¸c tiÕp thÞ quan hÖ mËt thiÕt víi kh¸ch hµng. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ hiÕu kh¸ch hµng nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm nhÊt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh c«ng khai chèng l·ng phÝ, tham «. §µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc kinh doanh thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. KÕt luËn Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu trªn c¬ së tËn dông nguån lùc s½n cã vµ ®Çu t­ ®æi míi mét c¸ch hîp lý nh»m n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. N©ng dÇn tû träng hµng ho¸ qua chÕ biÕn ®Æc biÖt lµ chÕ biÕn s©u trong c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Trªn c¬ së ®ã chóng ta cÇn x©y dùng, ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu mét c¸ch hîp lý, thiÕt lËp mèi quan hÖ c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn biÓu hiÖn g¾n ph¸t triÓn n«ng - l©m ng­ nghiÖp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn nh»m thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta "ph¶i ph¸t triÓn nhanh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt c«ng nghiÖp hµng xuÊt khÈu". Mét lÇn n÷a mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®èi víi bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¹m ThÝnh - Hoµng ThÞnh L©m - Träng Hæ: ChÕ biÕn hµng xuÊt khÈu thùc tr¹ng vµ bµi häc kinh nghiÖm (T¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 8/1997) 2. ThS TrÇn HoÌ: T¨ng tr­ëng theo con ®­êng thóc ®Èy xuÊt khÈu cã b¶o hé cña nÒn kinh tÕ (T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè 36/2000) 3. PTS Hoµ H÷u L©n: Kinh tÕ In®«nªxia thùc tÕ vµ th¸ch thøc (ViÖn kinh tÕ ThÕ Giíi Hµ Néi 1999) 4. PTS §µo Lª Minh - TrÇn Lan h­¬ng: kinh tÕ Malaixia (ViÖn kinh tÕ ThÕ giíi Hµ Néi 1999) 5. TrÇn Quèc Kh¸nh - Ph¹m L­u H­ng - NguyÔn Trung Khoa: C¸c gi¶i ph¸p më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu (ViÖn kinh tÕ ThÕ giíi Hµ Néi th¸ng 2/2001) 6. Ph¹m Quang Hµm: Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu ë ViÖt Nam (Tap chÝ kinh tÕ dù b¸o sè 6/1999) 7. ThS Ng« ThÞ TuyÕt Mai: xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch (T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè 37/2001) 8. Lª §¨ng Hµ: ChuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, h­íng ®i ®óng cña ngµnh cao su (T¹p chÝ C«ng nghiÖp sè 7/2001) 9. TS NguyÔn §×nh Long: C«ng nghiÖp chÕ biÕn ®éng lùc n©ng cao vÞ thª, gi¸ trÞ cµ phe ViÖt Nam (T¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 7/2001) 10. Bïi Xu©n L­u: kinh tÕ ngo¹i th­¬ng (NXB Gi¸o dôc - 1997) 11. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII §CSVN (NXB ChÝnh trÞ Quèc Gia - Hµ Néi 1996) Môc lôc PhÇn I: Lêi më ®Çu.......................................................................................1 PhÇn II: PhÇn néi dung................................................................................2 A/ Kh¸i niÖm xuÊt khÈu.....................................................................2 B/ Vai trß cña nghµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu .....................................................................................2 C/ Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ë mét sè ngµnh cô thÓ .........................................................................4 1. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ngµnh n«ng s¶n ...............................................................................................4 2. Gi¶i ph¸p ®Èu m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ë ngµnh dÖt may..............................................................................................7 3. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu ë ngµnh da giÇy................................................................................................11 KÕt luËn .................................................................................................14 Tµi liÖu tham kh¶o..........................................................................15

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61500.DOC
Tài liệu liên quan