Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoat động kinh doanh Nhập khẩu ở Công ty Máy và phụ tùng - Machinoimport

Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoat động kinh doanh Nhập khẩu ở Công ty Máy và phụ tùng _ Machinoimport LỜI NÓI ĐẦU Cùng với toàn thế giới tiến vào thiên niên kỷ mới, Việt Nam đã và đang chuyển mình trong công cuộc đổi mới toàn diện và đến nay cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, để sánh vai với các cường quốc năm châu thì tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta phải đạt từ 8-10%/năm liên tục trong vòng từ 10 đến 20 năm. Để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy, cùng với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta cần phải thực hiện hàng loạt các biện pháp tổng hợp, trong đó nâng cao hiệu quả của công tác xuất nhập khẩu là một trong những biện pháp quan trọng nhất. Chính vì vậy, một lần nữa Đại hội Đảng IX lại khẳng định chiến lược ngoại thương trong thời gian tới là hướng về xuất khẩu, từng bước thay thế nhập khẩu. Trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng, các công ty xuất nhập khẩu đã có nhiều cố gắng đổi mới để đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục của nền kinh tế trong nước và hội nhập với thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong suốt 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Machinoimport là một trong những doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Thương mại, liên tục hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Với đặc thù kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ, máy móc, thiết bị lẻ, nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế và công nghệ trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, cung cấp năng lượng, giao thông vận tải, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng Machinoimport đã trở nên quen thuộc với các bộ, các ngành các địa phương và chủ đầu tư trong cả nước. Trong thời gian thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng (Machinoimport), với sự giúp đỡ của PGS. TS Phan Huy Đường các cô chú và các anh chị ở Công ty em đã chọn đề tài: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoat động kinh doanh Nhập khẩu ở Công ty Máy và phụ tùng _ Machinoimport. Bài viết bao gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về kinh doanh nhập khẩu. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty máy & phụ tùng_Machinoimport . Chương 3: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở tổng Công ty máy & phụ tùng.

doc76 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoat động kinh doanh Nhập khẩu ở Công ty Máy và phụ tùng - Machinoimport, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i chuyÓn bé chøng tõ hµng ho¸ cho kh¸ch hµng uû th¸c ®Ó hä thùc hiÖn viÖc giao nhËn hµng ho¸ víi ga c¶ng (viÖc giao nhËn nµy cã sù theo dâi gi¸m s¸t cña nh©n viªn C«ng ty ). Khi giao nhËn nÕu cã sù tæn thÊt, tranh chÊp vÒ hµng ho¸ th× C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®øng ra thay mÆt kh¸ch hµng uû th¸c yªu cÇu gi¸m ®Þnh, khiÕu n¹i ®Õn c¸c bªn cã liªn quan nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho bª uû th¸c. Sau khi giao nhËn xong th× hµng ho¸ thuéc toµn quyÒn quyÕt ®Þnh cña bªn uû th¸c . Cã tr­êng hîp bªn uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸ yªu cÇu C«ng ty thùc hiÖn giao nhËn hµng ho¸ víi c¶ng råi míi giao cho m×nh ngay t¹i c¶ng hoÆc vËn chuyÓn ®Õn mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã ®Ó bµn giao. Khi ®ã C«ng ty ph¶i ®øng ra thùc hiÖn giao nhËn råi míi giao cho kh¸ch hµng hoÆc vËn chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm ®· tho¶ thuËn. 3.7>. Tæ chøc b¸n hµng nhËp khÈu. §©y lµ kh©u quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. Víi môc tiªu lµ thu ®­îc lîi nhuËn, C«ng ty cÇn b¸n ®­îc hµng ho¸ vµ ph¶i b¸n ®­îc nhiÒu míi cã kh¶ n¨ng thu doanh lîi cao, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. hµng ho¸ kh«ng b¸n ®­îc sÏ dÉn ®Õn thua lç, ph¸ s¶n. Tr­íc ®©y kh©u nµy th­êng t¸ch b¹ch víi ho¹t ®éng nhËp khÈu dï r»ng cã th«ng qua tæ chøc trung gian lµ phßng kÕ ho¹ch. Nh­ng hiÖn nay, t¹i C«ng ty phßng kinh doanh kiªm c¶ chøc n¨ng nµy. V× thÕ ho¹t ®éng b¸n hµng trë thµnh quen thuéc vµ b¾t buéc ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. Cã nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng ®ang ®­îc thùc hiÖn ë C«ng ty nh­: - B¸n bu«n: B¸n víi sè l­îng lín cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c cöa hµng, c¸c th­¬ng nh©n b¸n lÎ. H×nh thøc nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu víi sè l­îng lín vµ hµng ho¸ lµ nh÷ng vËt t­ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt. - B¸n lÎ: B¸n tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng, s¶n xuÊt th«ng qua hÖ thèng c¸c cöa hµng cña C«ng ty - B¸n qua ®¹i lý: hµng ho¸ nhËp vÒ, C«ng ty giao cho c¸c ®¹i lý cña m×nh b¸n theo gi¸ C«ng ty quy ®Þnh vµ tr¶ phÇn tr¨m hoa hång ®¹i lý trªn doanh sè hä b¸n ra. §Ó gióp ho¹t ®éng b¸n hµng nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng nh­ th¨m dß, tiÕp cËn kh¸ch hµng, tr×nh bµy giíi thiÖu hµng ho¸, in Ên ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu vÒ hµng ho¸, xö lý c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng,.. ý thøc ®­îc tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµng ho¸ nhËp khÈu, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh dÞch vô sau b¸n hµng ®Ó hç trî cho ho¹t ®éng b¸n hµng. §¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, C«ng ty ®· thùc hiÖn dÞch vô l¾p ®Æt t¹i ®¬n vÞ sö dông, söa ch÷a, b¶o d­ìng, b¶o hµnh, b¸n phô tïng thay thÕ, dÞch vô gia c«ng, t¸i chÕ,.. Víi viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy, doanh sè b¸n hµng nhËp khÈu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. §iÒu nµy thóc ®Èy ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty. §©y lµ bµn ®¹p cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty . 3.8>. Chi phÝ kinh doanh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty, chi phÝ kinh doanh th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo hai lo¹i: - Chi phÝ cè ®Þnh: gåm tiÒn l­¬ng, tiÒn khÊu hao TSC§, cöa hµng, m¸y mãc,.. lµ mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÎ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, kh«ng phô thuéc vµo møc l­u chuyÓn hµng ho¸ - Chi phÝ biÕn ®æi: phô thuéc vµo møc l­u chuyÓn hµng ho¸ nh­ chi phÝ mua b¸n, chi phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸, giao nhËn, h¶i quan, kiÓm ®Þnh, l­u kho b·i, l·i suÊt ng©n hµng, chªnh lÖch tû gi¸, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ VAT, cña tõng lo¹i hµng ho¸ mµ C«ng ty nhËp. 4>. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty M¸y vµ Phô tïng. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu nh»m gióp C«ng ty cã thÓ khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh còng nh­ ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p hµnh ®éng h¹n chÕ ¶nh h­ëng cña mÆt yÕu trong kinh doanh. MÆt kh¸c, qua viÖc ®¸nh gi¸ nµy gióp C«ng ty ph¸t hiÖn vµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trong kinh doanh. 4.1>. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. (1). Víi bÒ dµy 50 n¨m kinh nghiÖm, víi nh÷ng mèi quan hÖ réng r·i, C«ng ty vÉn ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. MÆc dï c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc ®· ®­îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nh­ng hä vÉn céng t¸c víi Machino, nhËp khÈu uû th¸c qua Machino. §ã lµ do Machino ®· x©y dùng ®­îc mét thÞ tr­êng lín trong vµ ngoµi n­íc, cã uy tÝn lµm ¨n l©u n¨m, ®­îc nhiÒu b¹n hµng tin cËy. (2). C«ng ty cã mét ®éi ngò kinh doanh XNK n¾m v÷ng nghiÖp vô, n¨ng ®éng, ®ång thêi cã c¸c nguyªn t¾c lµm viÖc tËp trung d©n chñ. V× lµ C«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc XNK nªn c¸n bé kinh doanh XNK cña C«ng ty kh«ng nh÷ng n¾m v÷ng nghiÖp vô, giái ngo¹i ng÷ mµ cßn cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c ngµnh KHKT kh¸c. (3). Machinoimport lµ C«ng ty XNK ®­îc Nhµ n­íc quan t©m, hç trî, c¸c mÆt hµng chñ lùc vÉn nhËp khÈu qua c«ng ty. Ngoµi ra, Nhµ n­íc tiÕp tôc t¹o m«i tr­êng ph¸p lý quèc tÕ thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cho Machino nãi riªng b»ng viÖc më réng diÖn c¸c n­íc kÝ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi ViÖt Nam, ®µm ph¸n, tranh thñ c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ vµ thÞ tr­êng cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. (4). C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh, ngoµi c¸c mÆt hµng truyÒn thèng vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng C«ng ty cßn ph¸t triÓn kinh doanh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng nh­: cao su, g¹o, s¾t thÐp, hµng dÖt may, gèm sø, hµng thùc phÈm, hoa qu¶ t­¬i, thuû s¶n… (5). C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ®· tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn, t¹o sù thèng nhÊt phèi hîp chÆt chÏ tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, chØ ®¹o c«ng viÖc ®­îc s¸t sao, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng cã hiÖu qu¶ h¬n. (6). Cã m¹ng l­íi kinh doanh réng kh¾p trªn c¶ ba miÒn B¾c, Trung, Nam vµ ®Æc biÖt ë c¸c thµnh phè lín. (7). CTy ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè l­îng lín lao ®éng vµ ®em l¹i cho hä mét nguån thu nhËp æn ®Þnh phï hîp víi søc lao ®éng mµ hä cèng hiÕn gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. 4.2>. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc ë Machinoimport Thùc tÕ còng cÇn ph¶i th¼ng th¾n nh×n nhËn, C«ng ty M¸y vµ Phô tïng Machinoimport còng nh­ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo lu«n tån t¹i nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm cña m×nh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó khai th¸c, tËn dông mäi thÕ m¹nh, h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h­ëng cña c¸c mÆt yÕu. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, th× viÖc dòng c¶m, trung thùc, ®¸nh gi¸ ®óng nh÷ng mÆt yÕu kÐm cßn tån t¹i sÏ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt gióp cho C«ng ty ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. (1). M«i tr­êng c¹nh tranh CÇn ph¶i kÓ ®Õn sù c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh tham gia nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, hÖ thèng c¸c C«ng ty t­ nh©n rÊt ph¸t triÓn, mÆc dï kinh doanh vÒ lÜnh vùc m¸y vµ phô tïng hä ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ c¸c C«ng ty cña Nhµ n­íc: Technoimport, C«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam LILAMA, C«ng ty XNK vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ VINAGIMEX, Machinoimport . Do c¬ chÕ tho¸ng, hä ®· nhËp uû th¸c, nhËp trùc tiÕp, lËu thuÕ…t¹o thµnh sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸ vµ mét sù c¹nh tranh gay g¾t ®¸ng sî h¬n lµ c¬ chÕ th­ëng, göi gi¸…bÊt chÊp mäi quy chÕ tµi chÝnh mµ C«ng ty ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ. Ngoµi c¸c C«ng ty t­ nh©n, cÇn ph¶i kÓ ®Õn c¸c C«ng ty kh¸c cña Nhµ n­íc ®­îc phÐp nhËp khÈu vµ ®æi hµng lÊy m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c liªn doanh x©y dùng ®­îc phÐp nhËp khÈu miÔn thuÕ còng t¹o nªn mét thÞ tr­êng kinh doanh khã kiÓm so¸t. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã l·i th× hä lµm chø kh«ng mang chøc n¨ng ®iÒu hoµ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc. (2). Tån t¹i thø hai cÇn ®­îc ®Ò cËp ë ®©y lµ sù yÕu kÐm cña mét sè ®¬n vÞ thuéc khèi l­u th«ng, ®Çu mèi tiªu thô m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu cña CTy. Do hÇu hÕt c¸c C«ng ty m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng vÉn cßn bÞ ¶nh h­ëng bëi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, ch­a chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng thÞ tr­êng, thÞ phÇn bÞ r¬i vµo tay c¸c C«ng ty t­ nh©n. Hµng cña C«ng ty th­êng kªu gi¸ cao song kiÓm tra thùc tÕ th× nhiÒu khi kh«ng h¼n nh­ vËy mµ thÊy lîi tr­íc m¾t th× khai th¸c hµng nhËp khÈu cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh hoÆc b¸n hµng cña C«ng ty dïng vèn quay vßng. (3). ThÞ tr­êng nhËp khÈu truyÒn thèng cña C«ng ty lµ Nga vµ Ucraina lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, h¬n n÷a kho¶ng c¸ch ®Þa lý kh¸ xa nhiÒu khi hîp ®ång kh«ng thùc hiÖn ®­îc hoÆc chËm thùc hiÖn hîp ®ång. ThÞ tr­êng Trung Quèc, Hµn Quèc tuy gÇn nh­ng chÊt l­îng kh«ng cao, chØ ®¸p øng ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ kh«ng lín hoÆc nh÷ng m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chÕ biÕn n«ng s¶n. HÖ thèng th«ng tin t×m hiÓu b¹n hµng, thÞ tr­êng, t×nh h×nh kinh doanh hµng nhËp khÈu vÒ c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh cña C«ng ty cßn ch­a ®­îc chó ý. (4). Vèn kinh doanh Mét khã kh¨n lín cña C«ng ty lµ nguån vèn kinh doanh h¹n hÑp. VÝ dô: n¨m 2002 Bé Tµi chÝnh giao cho C«ng ty 215 tû ®ång trong ®ã vèn l­u ®éng lµ 125 tû nh­ng riªng l­îng hµng tån kho cña C«ng ty tÝnh ®Õn 31/12/2001 ®· chiÕm tíi 137 tû ®ång. VËy nªn, viÖc kinh doanh chñ yÕu b»ng vèn vay ng¾n h¹n lµ hÕt søc khã kh¨n. MÆt kh¸c, C«ng ty ph¶i tiÕp tôc ®¶o nî ®Õn h¹n ®Ó tr¸nh ph¶i chÞu l·i suÊt qu¸ h¹n cho mét sè hîp ®ång. §Ó tr¶ nî ng©n hµng ®óng h¹n th× viÖc b¸n hµng vµ thu håi vèn theo c¸c hîp ®ång ®· ký vµ ®ang thùc hiÖn ph¶i hÕt søc khÈn tr­¬ng. Vèn kinh doanh cña C«ng ty qu¸ Ýt so víi nhu cÇu. Cã hîp ®ång nhËp khÈu nªn tíi hµng chôc triÖu USD, ®Ó thùc hiÖn ®­îc hîp ®ång, C«ng ty ®· huy ®éng mäi nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc, vay vèn gäi vèn ®Çu t­ tõ c¸c c¬ së kinh tÕ, liªn doanh hîp t¸c víi n­íc ngoµi, kÓ c¶ dïng tÝn chÊp cña m×nh ®Ó vay ng©n hµng. NhiÒu khi ®· ký ®­îc hîp ®ång, ®Õn giai ®o¹n thùc hiÖn hîp ®ång chØ v× nguyªn nh©n thiÕu ngo¹i tÖ mµ hîp ®ång kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi ng­êi lµm kinh doanh nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng lµ thiÕu vèn. ViÖc thiÕu vèn c¬ b¶n, thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­, më réng, c¶i t¹o vµ tr­íc m¾t lµ thiÕu vèn kinh doanh lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña C«ng ty. (5). Nh©n sù Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt lín gÇn 2000 ng­êi nh­ng khèi l­îng c«ng viÖc ®¶m nhiÖm ch­a nhiÒu, trong ®ã phÇn lín lµ nh÷ng ng­êi ®· lín tuæi, cã nhiÒu n¨m ®· cèng hiÕn nh­ng tr×nh ®é l¹i kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña nhiÖm vô míi, ®ßi hái ph¶i nhanh nh¹y vµ cã kiÕn thøc chuyªn m«n s©u, cã ngo¹i ng÷ vµ thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. VÒ kh©u tæ chøc, ®µo t¹o vµ bè trÝ c¸n bé mét thêi gian dµi chËm ®æi míi vµ ch­a cã ®Þnh h­íng, trong khi yªu cÇu vÒ tæ chøc l¹i vµ ph¸t triÓn lµ mét thùc tÕ ®ßi hái cÊp b¸ch. (6). ChiÕn l­îc Marketing cña C«ng ty cßn chung chung vµ ch­a kÕt hîp ®ång bé c¸c ho¹t ®éng hç trî. ViÖc lËp kÔ ho¹ch tiªu thô ch­a theo s¸t ®­îc víi thÞ tr­êng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ph©n phèi. ViÖc tæ chøc b¸n hµng cßn thô ®éng, ch­a cã biÖn ph¸p rµ so¸t ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c b¸n hµng dÉn tíi hµng tån kho nhiÒu g©y ø ®äng vèn. Gi¸ b¸n cßn t­¬ng ®èi cao so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c trªn thÞ tr­êng. Ch­a tËn dông hÕt nguån lùc cña CTy, còng nh­ ch­a khai th¸c ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô réng lín. Sù chuÈn bÞ ®Ó ®èi phã víi ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty cßn yÕu. Sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c kh©u trong ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¸c phßng ban trong C«ng ty ch­a liªn kÕt chÆt chÏ ®Ó t¹o thµnh mét hÖ thèng søc m¹nh trong b­íc ®i míi. (7). C¬ chÕ Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh XNK nªn biÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu theo kiÓu võa ®¬n gi¶n võa phøc t¹p nh­ cña ViÖt Nam lµm cho C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong viÖc tÝnh thuÕ, lµm thñ tôc th«ng quan, thñ tôc giao nhËn hµng. V× danh môc thuÕ chØ cã mét cét víi mét tû lÖ ¸p dông cho mét nhãm, kh«ng ®ñ chi tiÕt ®Ó x¸c ®Þnh g©y khã kh¨n cho viÖc ®Þnh møc thuÕ XNK cho nh÷ng hµng ho¸ kh«ng ghi trong b¶ng m· thuÕ quan. Phøc t¹p v× biÓu thuÕ cã tíi 36 møc thuÕ. Nh×n chung, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty Machinoimport ch­a ®­îc ph¸t huy m¹nh. C¸c thiÕt bÞ toµn bé chñ yÕu do Machino Hµ Néi thùc hiÖn vµ sè l­îng chØ míi t¨ng lªn trong vµi n¨m gÇn ®©y ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 2001. NÕu so s¸nh trÞ gi¸ cña m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé mµ Machino nhËp khÈu víi gi¸ trÞ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¸c C«ng ty kh¸c con sè nµy cßn kh¸ khiªm tèn. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu ë C«ng ty m¸y & phô tïng – machinoimport. I>. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty M¸y & phô tïng. 1>.Ph­¬ng h­íng. N¨m 2003, mÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, t×nh h×nh thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng, nh­ng ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty M¸y vµ Phô tïng vÉn cã nhiÒu diÔn biÕn tÝch cùc. C¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, xuÊt nhËp khÈu, vèn ®Çu t­ cã b­íc t¨ng ®ét ph¸ so víi n¨m 2002, hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc c¸c môc tiªu ®Ò ra. C¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ dù ®o¸n t×nh h×nh thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ n¨m 2003 Tæng C«ng ty ®Ò ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong n¨m 2004 nh­ sau: Tæng doanh thu : 5.048 tû ®ång XuÊt khÈu : 155 triÖu USD NhËp khÈu : 205 triÖu USD Nép ng©n sach : 205 tû ®ång Lîi nhuËn : 24 tû ®ång L­¬ng b×nh qu©n : 1,32 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng 2) Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ khai th¸c c¸c nguån hµng trong n­íc vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng, vËt t­ theo c¸c nhu cÇu chØ ®Þnh cña nhµ n­íc. Chó träng nhËp khÈu c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi nh»m ®æi míi c«ng nghÖ theo h­íng c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i ho¸. 3) Thùc hiÖn tèt dÞch vô hµng ®æi hµng víi c¸c n­íc. Tranh thñ thêi c¬ tiÕp cËn c¸c thÞ tr­êng vïng biªn giíi khai th¸c c¸cc nguån hµng phôc vô kinh doanh. 4) T¨ng c­êng c«ng t¸c mhËn lµm ®¹i lý b¸n hµng cho c¸c h·ng n­íc ngoµi, c¸c nhµ m¸y vµ c¸c xÝ nghiÖp trong n­íc, cho thuª v¨n phßng, nhµ ®Êt. §Èy m¹nh viÖc x©y dùng vµ më réng m¹ng l­íi kinh doanh x¨ng dÇu vµ gaz ho¸ láng. Hîp t¸c ®Çu t­, liªn doanh víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, tæ chøc söa ch÷a, b¶o hµnh « t«, xe m¸y, khai th¸c kho tµng nhµ x­ëng cña c«ng ty . Nghiªn cøu vµ cã kÕ ho¹ch liªn doanh, liªn kÕt khai th¸c quÜ ®Êt ®ai, nhµ x­ëng vµ c¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸c. §Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ë Tæng C«ng ty vµ c¸c C«ng ty thµnh viªn. Cã kÕ ho¹ch kiÖn toµn bé m¸y cña c¬ quan v¨n phßng, c¸c c«ng ty thµnh viªn, ­u tiªn cñng cè l¹i c¸c phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, lËp phßng kiÓm to¸n néi bé. §æi míi h¬n n÷a chøc n¨ng tham m­u qu¶n lý cvµ chØ ®¹o diÒu hµnh cña C«ng ty ®èi víi c¸c chi nh¸nh C«ng ty thµnh viªn. CÇn nghiªn cøu ¸p dông hÑ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶, n¨m b¾t nhanh vµ chÝnh x¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó cã phèi hîp chØ ®¹o kÞp thêi, th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c trong c«ng t¸c hµng ngµy. 8) §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tin häc ho¸ vµ m¹ng m¸y tÝnh cña C«ng ty nh»m c¶i tiÕn mét b­íc c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty, hoµ nhËp víi tiÕn tr×nh chung trong viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n ký ë c¸c c¬ quan trung ­¬ng phï hîp víi tiÕn bé kü thuËt ®ang ®­îc øng dông ngµy cµng réng r·i trªn toµn thÕ giíi. 2>.Môc tiªu. Trong thêi gian tíi, ®Ó cã thÓ thùc hiÖn thµnh c«ng nhiÖm vô ®· ®Æt ra, C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng h­íng cô thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng møc nép ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc, t¨ng c­êng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng vµ n©ng cao møc lîi nhuËn. Cô thÓ lµ : + C«ng ty cÇn tiÕp tôc æn ®Þnh cñng cè vµ ph¸t triÓn kinh doanh theo c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, t¹o thÕ v÷ng ch¾c cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. + Cñng cè thÞ tr­êng nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu, phÊn ®Êu ngµy cµng ph¸t triÓn tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. + §¶m b¶o sö dông c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. + TiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng, t×m ra c¸c mÆt hµng chñ lùc vµ c¸c thÞ tr­êng chÝnh t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c nhËp khÈu vµ tiªu thô trong n­íc. + TiÕp tôc phÊn ®Êu më réng kinh doanh vµ gi¶m chi phÝ tèi ®a ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn. + Cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n, gióp mäi thµnh viªn yªn t©m h¨ng say c«ng t¸c b¸m s¸t ®Þnh h­íng cña ngµnh vµ tranh thñ mäi sù ñng hé cña Bé x· héi ®Ó gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty. Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy cam go, phøc t¹p vµ rñi ro, tuy cã khã kh¨n gian khæ nh­ng còng cã mÆt tèt cña nã. Nã nh­ mét quy luËt chän läc kÎ m¹nh sÏ chiÕn th¾ng, nh÷ng doanh nghiÖp nµo cã ®Þnh h­íng ®óng ®¾n, n¾m b¾t ®­îc c¬ héi kinh doanh... th× sÏ tån t¹i vµ ng­îc l¹i. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, tuú tõng thêi ®iÓm cô thÓ mµ môc tiªu cña doanh nghiÖp cã thÓ thay ®æi: sù an toµn, thÞ tr­êng, lîi nhuËn, thÕ lùc, quan hÖ hay uy tÝn... VÊn ®Ò lµ ng­êi lµm qu¶n lý cña doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng s¸ch l­îc mÒm dÎo phï hîp víi c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Trªn thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp khã cã thÓ cïng mét lóc ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, ban l·nh ®¹o c«ng ty m¸y vµ phô tïng ®· ®Ò ra 3 môc tiªu ®Ó ®Þnh h­íng, dÉn d¾t mäi ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng trong thêi gian tíi, ®ã lµ: - §¸p øng vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, cña s¶n xuÊt, tiªu dïng trong x· héi mét c¸ch tèi ®a trªn c¬ së chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Th«ng qua ®©y, c«ng ty t¹o ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt vai trß cña mét c«ng ty ®Çu ngµnh. Thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy lîi nhuËn c«ng ty sÏ t¨ng, lµm cho c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch còng t¨ng lªn theo, lµm lîi cho x· héi, cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ Bé, ngµnh ®Þa ph­¬ng nãi riªng. - Ph¸t triÓn më réng ®i kÌm víi qu¶n lý chÆt chÏ vµ chän läc kü cµng, x©y dùng c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh mµ viÖc ®Çu tiªn lµ tæ chøc l¹i bé m¸y nh©n sù, ban hµnh quy chÕ míi phï hîp, bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc bªn c¹nh viÖc më mang thªm c¸c lÜnh vùc, ngµnh hµng kinh doanh. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh nhËp khÈu cho tõng giai ®o¹n trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, t×m kiÕm ®èi t¸c... §Æc biÖt chó träng vµ ­u tiªn nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ cã c«ng nghÖ cao mµ s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu. - Thu lîi nhuËn cao b»ng c¸ch kho¸n ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. Ngoµi viÖc tù trang tr¶i chi phÝ cho ho¹t ®éng cña m×nh, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hµng n¨m ph¶i nép lîi nhuËn lªn c«ng ty theo tõng møc nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo quy m« vµ lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®ã. II>. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña Machinoimport. Khoa häc kü thuËt (KHKT) lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn KHKT sÏ lµm tiÒn ®Ò cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÒn nÒn kinh tÕ. N©ng cao kh«ng ngõng tr×nh ®é KHKT trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng kinh tÕ x· héi, ®ã lµ môc tiªu ®Ò ra cña mäi quèc gia, ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ chóng ta. Trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ ngµy cµng s©u s¾c vµ khoa häc c«ng nghÖ (KHCN) ph¸t triÓn nh­ vò b·o, tiÕn bé KHCN trë thµnh yÕu tè quan träng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc canh tranh cña doanh nghiÖp. KHCN quyÕt ®Þnh phÈm cÊp cña s¶n phÈm. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ còng quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng. Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ tån t¹i ®­îc nÕu kh«ng ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhu cÇu vÒ nh÷ng thiÕt bÞ nµy lµ rÊt lín. ThÕ nh­ng liÖu nh÷ng nhu cÇu nµy cã ®­îc ®¸p øng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc nµy. Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty M¸y vµ Phô tïng em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè vÊn ®Ò nh­ sau: 1>.T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu h­íng tíi thÞ tr­êng, phôc vô tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. ThÞ tr­êng lu«n lµ ®Þnh h­íng cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trë nªn ®Æc biÖt quan träng. KÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ lµ ®Þnh h­íng cho doanh nghiÖp hµnh ®éng, doanh nghiÖp cã tiÕp tôc kinh doanh mÆt hµng ®ã n÷a hay kh«ng, cã tham gia vµo mét thÞ tr­êng míi hay kh«ng … ®Òu tõ kÕt qu¶ cña nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ gióp cho c«ng ty t×m ra thÞ tr­êng träng ®iÓm vµ ph¸t hiÖn ra c¸c thêi c¬ kinh doanh ®Ó khai th¸c. Nghiªn cøu thÞ tr­êng kh«ng chØ nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch hµng, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tiªu dïng mét mÆt hµng nµo ®ã cña kh¸ch hµng,…mµ cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña ®èi thñ. Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, viÖc n¾m v÷ng thÞ tr­êng lµ rÊt quan träng, chÝnh v× vËy C«ng ty còng nh­ c¸c c«ng ty thµnh viªn cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu kü thÞ tr­êng, n¾m ch¾c c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng, tèi ®a ho¸ nhu cÇu nµy. Th­êng xuyªn tiÕp cËn víi thÞ tr­êng quèc tÕ, cã nh­ vËy C«ng ty vµ c¸c c«ng ty thµnh viªn míi cã c¬ héi ®Ó më réng thÞ tr­êng. §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng, C«ng ty ph¶i nhanh nhËy trong viÖc t×m kiÕm nhu cÇu nhÊt lµ nh÷ng dù ¸n lín chuÈn bÞ gäi thÇu th× c¸c hå s¬ kinh tÕ kü thuËt lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh xem nhµ gäi thÇu cã sö dông dÞch vô cña m×nh hay kh«ng, tiÕp ®Õn lµ h×nh thøc thanh to¸n vµ thêi gian thanh to¸n. Nh÷ng dù ¸n nh­ thÕ nµy t×m hiÓu th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, vÒ kh¸ch hµng lµ c«ng viÖc quan träng hµng ®Çu quyÕt ®Þnh ®Õn sù th¾ng lîi. CÇn ph¶i n¾m v÷ng t×nh h×nh trªn thÞ tr­êng, doanh nghiÖp nµo ®ang kinh doanh nh÷ng mÆt hµng gièng C«ng ty, doanh nghiÖp nµo s¾p tíi sÏ nh¶y vµo ®Ó chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®èi phã, chø kh«ng nªn qu¸ bµng quan víi t×nh h×nh thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay C«ng ty ®ang lµm. Kh¸ch hµng cña C«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y chñ yÕu lµ c¸c dù ¸n ë c¸c tØnh, nhu cÇu ë hai thµnh phè lín: Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh còng rÊt cao nh­ng C«ng ty gÇn nh­ kh«ng giµnh ®­îc dù ¸n lín nµo. §èi víi thÞ tr­êng quèc tÕ cÇn ph¶i n¾m râ luËt th­¬ng m¹i, chÝnh s¸ch b¶o hé cña mçi quèc gia vµ c¸c th«ng tin dù b¸o vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng kinh tÕ chÝnh trÞ cña mçi n­íc ®Ó ®­a ra biÖn ph¸p phï hîp. 2>. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng kinh doanh. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn, khuyÕch tr­¬ng Qu¶ng c¸o lµ mét h×nh thøc truyÒn th«ng Marketing. Trong kinh doanh th­¬ng m¹i qu¶ng c¸o lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, nã lµ c«ng cô cho c¸c doanh nghiÖp qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu vµ danh tiÕng cña m×nh, c¸c b¹n hµng vµ kh¸ch hµng biÕt ®Õn danh tiÕng cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng lµ rÊt thuËn lîi cho viÖc ®µm ph¸n vµ kÝ kÕt hîp ®ång. C«ng ty nªn chó träng h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ danh tiÕng cña m×nh. Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn s¾p xÕp l¹i hÖ thèng ph©n phèi, tiªu thô phï hîp víi quy m« cña tõng khu vùc. §Æc biÖt tró träng ®Õn viÖc thiÕt lËp c¸c kªnh ph©n phèi ®Õn c¸c tØnh, thµnh phè ë xa. PhÊn ®Êu n©ng thÞ phÇn c¸c mÆt hµng chñ yÕu tõ 10-15% hiÖn nay lªn 15-20% dung l­îng thÞ tr­êng c¸c tØnh trong 2 n¨m sau. - X©y dùng hoµn thiÖn m¹ng l­íi kinh doanh C«ng ty cÇn ph¶i chuyªn m«n ho¸ vÒ mÆt hµng kinh doanh. §èi víi C«ng ty viÖc sö dông trung t©m th­¬ng m¹i, ®¹i lý tiªu thô, ®¹i lý thu mua hµng ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng trong n­íc rÊt cã hiÖu qu¶ cho viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty nªn tæ chøc c¸c tr¹m kinh doanh víi sè l­îng ng­êi Ýt ë tõng khu vùc, thÞ tr­êng lÎ nh­ng cã triÓn väng ph¸t triÓn. §iÒu ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty khai th¸c hµng, b¸n hµng vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng khu vùc. Bëi v× muèn hµng ho¸ tiªu thô nhanh nªn tËp trung b¸n ë c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm, tËp trung ®«ng d©n c­ hay c¸c khu vùc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. C«ng ty cÇn cã sù chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh. Ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i kiªn ®Þnh trong sù ®iÒu hµnh, qu¶n lý m¹ng l­íi kinh doanh víi quy m« sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty. V× quy m« mµ v­ît qóa kh¶ n¨ng kinh doanh th× ®ã lµ nguy c¬ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n. Kû luËt nghiªm nh÷ng gi¸m ®èc cã c¬ së kinh doanh thua lç kÐo dµi, cè t×nh kh«ng chÊp hµnh quy ®Þnh, chØ thÞ cña C«ng ty. §ång thêi x©y dùng c¬ chÕ th­ëng ph¹t cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch, nhËp ®­îc hµng víi gi¸ rÎ, thiÕt lËp ®­îc ®Çu mèi tiªu thô hµng th­êng xuyªn cho C«ng ty. 3>. Më réng quan hÖ víi ®èi t¸c. Kh¸ch hµng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay gi÷ vai trß lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng. Do vËy C«ng ty cã thÓ lùa chän mét trong hai c¸ch sau: ChiÕn l­îc ®Þnh h­íng dÞch vô: C«ng ty ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng c¸c dÞch vô kÌm theo khiÕn cho doanh sè vµ lîi nhuËn t¨ng. §Æc biÖt trong lÜnh vùc m¸y mãc c«ng nghÖ, ngoµi viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh thö th× kh©u chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ söa ch÷a m¸y trong thêi gian b¶o hµnh lµ rÊt quan träng. ChiÕn l­îc ®Þnh h­íng kh¸ch hµng: C«ng ty ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ ®ã t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn. Víi chiÕn l­îc nµy C«ng ty nªn ¸p dông cho thÞ tr­êng xuÊt khÈu. ViÖc duy tr× c¸c b¹n hµng cò ®Ó x©y dùng lªn nh÷ng mèi quan hÖ b¹n hµng míi lµ viÖc dÔ dµng h¬n so víi viÖc g©y dùng mèi quan hÖ míi, khuyÕch tr­¬ng uy tÝn cña C«ng ty qua c¸c b¹n hµng lµ mét h×nh thøc qu¶ng c¸o rÎ nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Do c¬ chÕ c¹nh tranh ®· khiÕn C«ng ty mÊt ®i mét sè kh¸ch hµng, b¹n hµng, viÖc t×m kiÕm mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng míi lµ tÊt yÕu vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. §ång thêi do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ kinh doanh kh«ng cho phÐp quan hÖ cña C«ng ty chØ bã hÑp trong mét sè chñ thÓ nhÊt ®Þnh. MÆc dï vËy, viÖc t×m hiÓu xem b¹n hµng cña m×nh lµ ai vµ tiÒm lùc nh­ thÕ nµo lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng b¸n hµng kh«ng thu ®­îc tiÒn. 4>.X©y dùng c¬ cÊu mÆt hµng cho phï hîp. §Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty cÇn tËp trung tæ chøc t¹o nguån hµng, ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n qua b¸n hµng cho phï hîp vµ ph¶i t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu b»ng c¸ch: më réng c¸c mÆt hµng kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ c¸c thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. N©ng cao gi¸ trÞ cña c¸c mÆt hµng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng ®Çu vµo vµ nh÷ng s¶n phÈm C«ng ty s¶n xuÊt ®­îc, më réng nguån cung cÊp néi ®Þa phôc vô xuÊt khÈu vµ kinh doanh. Ho¹t ®éng mua b¸n cña c«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®óng thêi c¬ th× ho¹t ®éng kinh doanh míi thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt, ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty cÇn: - T×m thêi c¬ trong thêi kú tiªu thô hµng ho¸, giai ®o¹n hµng ho¸ b¸n ch¹y nhÊt, thêi c¬ nµy dùa trªn biÕn ®éng thÞ tr­êng hay tÝnh chÊt thêi vô ®èi víi hµng ho¸. - T×m thêi c¬ ë c¸c ®¬n vÞ nhËp hµng, mua hµng ë c¸c h·ng næi tiÕng hµng ho¸ sÏ ®­îc tiªu thô nhanh. - T×m thêi c¬ trong kh©u b¸n bu«n, h¹n chÕ viÖc mua hµng qua trung gian nÕu lµ kh«ng cÇn thiÕt sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ. HiÖn nay, C«ng ty vÉn ®ang thùc hiÖn viÖc nhËp khÈu ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng ®Ó gi¶m bít rñi ro trong kinh doanh. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã vÉn ch­a ®ñ, thÞ tr­êng trong n­íc lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng, c¬ héi kinh doanh lu«n xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng nÕu viÖc n¨ng ®éng nh¹y bÐn cña c«ng ty ®­îc kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch khoa häc vµ kü l­ìng, sÏ ®em l¹i cho c«ng ty nhiÒu c¬ héi hÊp dÉn. §a d¹ng ho¸ vÒ mÆt hµng nhËp khÈu th× h×nh thøc nhËp khÈu còng sÏ ®­îc më réng. §a d¹ng ho¸ nµy sÏ gióp cho c«ng ty ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®ång thêi tªn tuæi uy tÝn vµ ®Þa vÞ cña c«ng ty còng ®­îc n©ng cao. Tuy vËy, víi nh÷ng mÆt hµng ®­îc coi lµ truyÒn thèng cÇn cã sù ®æi míi, n¾m b¾t t×nh h×nh, ®ãn tr­íc nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®¶m b¶o viÖc nhËp khÈu ®­îc liªn tôc, tr¸nh ®­îc sù suy gi¶m thÞ phÇn vµo tay c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ViÖc ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc nhËp khÈu ®ßi hái tr×nh ®é nghiÖp vô ph¶i thËt v÷ng vµng, cã sù hiÓu biÕt réng r·i trong lÜnh vùc kinh doanh. Do t×nh tr¹ng thiÕu vèn th× h×nh thøc nhËp khÈu uû th¸c, nhËp khÈu liªn doanh, nhËp khÈu ®æi hµng lµ rÊt phï hîp. Trong ®ã h×nh thøc nhËp khÈu ®æi hµng nªn ®­îc c«ng ty quan t©m h¬n n÷a trong t­¬ng lai. 5>.T¨ng tèc ®é l­u chuyÓn cña vèn. Nh­ chóng ta ®· biÕt, hai n¨m trë l¹i ®©y do c¬ chÕ th«ng tho¸ng h¬n nªn cã thªm rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng kinh doanh, ®iÒu nµy cµng chøng tá r»ng "miÕng b¸nh"cña mçi c«ng ty sÏ bÞ nhá ®i. Vµ, mét trong c¸c biÖn ph¸p lµm cho miÕng b¸nh ®ã to thªm lµ t¨ng c­êng vèn l­u ®éng cho khèi l­u th«ng kinh doanh hµng nhËp khÈu. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi nhu cÇu tµi chÝnh cho c¸c ®Þnh h­íng ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt ngµy cµng lín th× kh«ng thÓ tr«ng trê vµo nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc. C«ng ty b»ng nhiÒu c¸ch cã thÓ thu hót vèn nhµn rçi ®Ó kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong khu«n khæ ph¸p luËt hiÖn hµnh nh­: - Ngµy mét c¶i thiÖn h¬n mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng mµ tr­íc ®ã C«ng ty vèn ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi hä nh­ Vietcombank, ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn… vµ mét sè ng©n hµng n­íc ngoµi kh¸c. Nh­ vËy sÏ rÊt thuËn lîi cho C«ng ty khi më L/C hoÆc kiÓm tra bé chøng tõ hµng ho¸. - Sö dông lîi nhuËn ®Ó bæ sung vµo vèn kinh doanh víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. - §Çu t­ Ýt h¬n cho tµi s¶n cè ®Þnh cô thÓ lµ: h¹n chÕ viÖc liªn doanh liªn kÕt c¸c dù ¸n míi mµ nªn tËp trung ®Çu t­ chiÒu s©u cho c¸c c¬ së hiÖn hµnh ®Ó cã nhiÒu vèn l­u ®éng h¬n. Trong mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, vèn l­u ®éng ph¶i chiÕm kho¶ng 70%. - Gi¶i quyÕt sè hµng ho¸ tån kho b»ng c¸ch b¸n h¹ gi¸, b¸n chÞu, hµng ®æi hµng… 6>.§Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Ch­¬ng tr×nh lµ tæ hîp c¸c thñ tôc, nguyªn t¾c, nhiÖm vô, chiÕn l­îc ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®Õn mét môc tiªu nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp C«ng ty ph¶i x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh mét c¸ch phï hîp, cô thÓ vµ hoµn chØnh. Ba kh©u nµy ph¶i ¨n khíp víi nhau nÕu kh«ng qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ bÞ chËm trÔ, lÖch l¹c vµ cã thÓ sÏ ®¸nh mÊt c¶ c¬ héi. ViÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh do c¸c phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm. Mçi phßng c¨n cø vµo lÜnh vùc kinh doanh, ®èi t­îng kh¸ch hµng mµ lËp ra mét kÕ ho¹ch riªng vµ nhÊt thiÕt hµnh ®éng theo kÕ ho¹ch nµy, ph¶i ®¹t ®­îc hoÆc v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra. Do vËy, ®Ó lµm ®­îc viÖc nµy ®ßi hái c¸c c¸n bé ph¶i cã n¨ng lùc thùc sù, nÕu kh«ng ch¼ng nh÷ng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña C«ng ty kh«ng thùc hiÖn ®­îc mµ lîi nhuËn còng kh«ng cã. 7>.Tæ chøc tèt viÖc b¶o qu¶n hµng trong kho. B¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho lµ ®iÒu kiÖn quan träng cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt b¸n. ViÖc mÊt m¸t, hao hôt, suy gi¶m vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ sÏ lµm t¨ng chi phÝ kho, gi¸n tiÕp lµm t¨ng chi phÝ l­u th«ng, gi¶m lîi nhuËn. V× thÕ, b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty . §Ó b¶o qu¶n tèt hµng ho¸ trong kho, c¸c nh©n viªn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: - Trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho ph¶i ®Çy ®ñ, x©y dùng kho ë vÞ trÝ tho¸ng ®·ng, kh« r¸o, tr¸nh Èm ­ít, nÊm mèc lµm hµng ho¸ gi¶m chÊt l­îng. - TÊt c¶ hµng ho¸ trong kho ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ hîp lÖ. Tuú tõng nguån nhËp kh¸c nhau ngoµi phiÕu nhËp kho, hµng ho¸ cÇn ph¶i cã chøng tõ ®i kÌm nh­ hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n, tê khai h¶i quan... theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - TÊt c¶ c¸c hµng ho¸ trong kho ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm nhËp, kiÓm nghiÖm vµ nÕu thÊy sai kh¸c, hao hôt, mÊt m¸t.. ph¶i lËp biªn b¶n víi sù chøng kiÕn cña c¸c bªn h÷u quan ®Ó tiÖn cho viÖc gi¶i quyÕt sau nµy. - Sau khi tiÕp nhËn hµng ho¸ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c b¶o qu¶n hµng ho¸ ë kho ph¶i tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô b¶o qu¶n kÕt hîp víi kü thuËt b¶o qu¶n sao cho hµng ho¸ ®­îc b¶o toµn vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c xuÊt hµng. 8>.Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng nhËp khÈu. Nh­ ®· biÕt, viÖc tiªu thu hµng ho¸ lµ kh©u v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu v× suy cho cïng mäi b­íc cña ph­¬ng ¸n kinh doanh ®Òu thùc hiÖn tèt mµ kh©u b¸n hµng bÞ trôc trÆc th× coi nh­ th­¬ng vô thÊt b¹i. V× vËy, lµm thÕ nµo ®Ó nhanh chãng b¸n ®­îc hµng, thu håi vµ t¨ng nhanh vßng vèn nh­ng b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ cho toµn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lµ nh÷ng mong muèn, tr¨n trë kh«ng chØ cña riªng doanh nghiÖp nµo. §©y lµ nhiÖm vô kh«ng cña riªng ai, riªng bÊt cø bé phËn nµo mµ lµ cña mäi ng­êi c«ng t¸c kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ trong c«ng ty . Ngay tõ khi lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh, c«ng ty ®· ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc hµng nhËp vÒ b¸n cho ai? b¸n b»ng h×nh thøc nµo? b¸n tr¶ chËm trong thêi h¹n bao l©u hay b¸n thanh to¸n ngay? Víi thÕ m¹nh vÒ hÖ thèng c¸c c«ng ty trùc thuéc, ban ®¹i diÖn, m¹ng l­íi cöa hµng, kho tµng khiÕn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc tr¶i réng trªn thÞ tr­êng , t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng tiªu thô. Tuy nhiªn c«ng ty còng cÇn quan t©m, më réng h¬n ®éi ngò céng t¸c viªn trong ho¹t ®éng kinh doanh v× nh÷ng ®¬n vÞ nµy ®· vµ ®ang ®ãng gãp cho c«ng ty mét sè l­îng lín kh¸ch hµng, mét l­îng doanh sè tiªu thô ®¸ng kÓ. C«ng ty cÇn më réng c¸c mèi quan hÖ, m¹ng l­íi ph©n phèi nh»m cung øng hµng tíi tay ng­êi tiªu dïng ngµy cµng ®óng lóc, ®óng nhu cÇu víi ph­¬ng ch©m “ kh¸ch hµng lµ ng­êi nu«i sèng doanh nghiÖp”. Bªn c¹nh ®ã ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng b¸n hµng, C«ng ty cÇn cã sù qu¶n lý phèi hîp chÆt chÏ, x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh marketing phï hîp víi tõng thÞ tr­êng, tõng khu vùc, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn, hç trî , c¸c dÞch vô tr­íc , trong vµ sau b¸n hµng. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ c«ng ty cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn nh­ : qu¶ng c¸o, b¸n tr¶ gãp víi l·i suÊt thÊp, b¸n cã th­ëng, trß ch¬i cã th­ëng, ph¸t hµnh tµi liÖu vÒ hµng ho¸ ®ã, b¸n thö s¶n phÈm... 9>. Gi¶m chi phÝ kinh doanh . §èi víi c¸c chi phÝ biÕn ®æi. - T¨ng nhanh tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸ nh»m gi¶m chi phÝ l­u kho, chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸ , chi phÝ cho viÖc ®Ó hµng ho¸ trong kho l©u dÉn ®Õn gi¶m chÊt l­îng hµng ho¸ . - Lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi, an toµn tr¸nh ø ®äng vèn hoÆc d©y d­a trong thanh to¸n tiÒn hµng. - TËn dông vèn cña chñ ®Çu t­ trong nhËp khÈu ñy th¸c b»ng c¸ch yªu cÇu hä chuyÓn tiÒn ®óng h¹n, tõ ®ã tiÕt kiÖm tiÒn cña c«ng ty ®Ó tËp trung vµo tù kinh doanh . §iÒu nµy cÇn sö dông linh ho¹t ®èi víi tõng b¹n hµng ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c l­îng hµng ho¸ cÇn nhËp tr¸nh nhËp thõa nhiÒu, nªn nhËp hµng víi sè l­îng lín trong mét lÇn nhËp v× gi¸ hµng nhËp l« lín víi l« nhá rÊt kh¸c nhau trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. - §Èy m¹nh xuÊt khÈu t¨ng vèn l­u ®éng vµ ngo¹i tÖ phôc vô nhËp khÈu nh»m kh«ng mÊt kho¶n tiÒn chªnh lÖch trong viÖc chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ. Ngoµi ra cÇn qu¶n lý tèt hµng dù tr÷ thanh lý kÞp thêi nh÷ng hµng tån ®äng. §èi víi chi phÝ cè ®Þnh. - T¨ng møc l­u chuyÓn hµng hãa xuÊt nhËp khÈu nh»m khai th¸c hÕt c«ng suÊt tµi s¶n cè ®Þnh, gi¶m chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ hµng ho¸ kinh doanh . T¨ng tû träng tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông trong kinh doanh , gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh chê thanh lý. 10>.Qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu. HiÖn nay, c«ng ty thùc hiÖn kho¸n doanh sè nhËp khÈu ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c ®¬n vÞ nµy ®­îc h­ëng l­¬ng theo doanh sè thùc hiÖn. §©y lµ mét h×nh thøc khuyÕn khÝch sù h¨ng say trong c«ng viÖc cña nh©n viªn. Song chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t cña c«ng ty vÉn ch­a hîp lý. Kinh tÕ thÞ tr­êng võa t¹o ra c¬ héi t×m kiÕm lîi nhuËn võa t¹o ra nh÷ng rñi ro. Do vËy, trong kinh doanh ®ßi hái tõng c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm cao, cã s¸ng kiÕn ®ång thêi còng ph¶i cã sù dòng c¶m, d¸m m¹o hiÓm. Trong kinh doanh nÕu kh«ng cã s¸ng kiÕn th× kh«ng cã thµnh c«ng, s¸ng kiÕn dï nhá còng cÇn ®­îc xem xÐt cã thÓ nã ®em l¹i kÕt qu¶ lín. V× vËy khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tÝnh s¸ng t¹o víi nh÷ng s¸ng kiÕn trong c«ng viÖc cña mçi c¸ nh©n cÇn ®­îc c«ng ty quan t©m h¬n. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p th­ëng vËt chÊt, c«ng ty cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy vÒ mÆt tinh thÇn nh­: - T¹o ra ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi, t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi tho¶i m¸i t¹i c¬ quan. - T¹o bÇu kh«ng khÝ d©n chñ, t­¬ng trî, th©n ¸i vµ hîp t¸c trong c¬ quan. X©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a ban l·nh ®¹o vµ nh©n viªn, gi÷a nh©n viªn víi nhau ®Ó ai còng cã thÓ ph¸t huy hÕt mäi kh¶ n¨ng ®ãng gãp cho c«ng viÖc chung. Ngµy nay sù n¨ng ®éng nh¹y bÐn cña c¸n bé kinh doanh rÊt cÇn thiÕt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín. V× vËy mét chÕ ®é th­ëng ph¹t hîp lý sÏ lµ mét liÒu thuèc khuyÕn khÝch m¹nh mÏ sù n¨ng ®éng vµ h¨ng say trong c«ng viÖc, ®ång thêi ®éng c¬, th¸i ®é, tr¸ch nhiÖm lµm viÖc cña tõng c¸ nh©n trong c«ng ty còng ®­îc t¨ng c­êng. 11>. §iÒu chØnh l¹i tæ chøc nh©n sù. §Ó më réng, ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt, C«ng ty cÇn cã ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái. Dï hÞªn nay C«ng ty cã h¬n 80% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã kinh nghiÖm nh­ng ®a phÇn ®· lín tuæi nªn cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông míi. §èi t­îng cña chÝnh s¸ch nµy cã thÓ lµ nh÷ng sinh viªn tèt nghiÖp tõ c¸c tr­êng kinh tÕ, kü thuËt võa míi ra tr­êng, cã tr×nh ®é, n¨ng ®éng vµ cã nguyÖn väng g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty. Tuy ban ®Çu ch­a cã kinh nghiÖm nh­ng nÕu ®­îc sù h­íng dÉn cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc th× ch¾c ch¾n trong t­¬ng lai hä sÏ lµ ®éi ngò kÕ cËn cho líp c¸n bé hiÖn nay §èi víi c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng mét c¸ch th­êng xuyªn trong néi bé C«ng ty nh»m ®Ó c¸n bé th­êng xuyªn tiÕp xóc ®­îc víi nh÷ng thay ®æi nhanh chãng vÒ nghiÖp vô còng nh­ sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ rót kinh nghiÖm tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Còng nªn giµnh kinh phÝ ®Ó cö c¸n bé cã n¨ng lùc theo häc c¸c kho¸ häc chuyªn ngµnh ë n­íc ngoµi ®Ó võa n¾m b¾t ®­îc c¸i míi, võa n©ng cao ®­îc tr×nh ®é ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng giao dÞch ®µm ph¸n quèc tÕ. Bè trÝ nh©n lùc hîp lý h¬n ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña mçi ng­êi. Víi nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶, C«ng ty nªn thùc hiÖn gi¶m biªn chÕ hoÆc víi nh÷ng ng­êi s¾p ®Õn tuæi nghØ h­u cã thÓ cho nghØ sím ®Ó hä t×m nh÷ng c«ng viÖc kh¸c phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n ®Ó tr¸nh sù cång kÒnh kh«ng cÇn thiÕt trong bé m¸y. Ng­îc l¹i nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cho C«ng ty cÇn ®­îc khen th­ëng thÝch ®¸ng vµ kÞp thêi ®Ó ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc. 12>. §µo t¹o n©ng cao vµ ®µo t¹o l¹i kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cho c¸c c¸n bé. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cã nhiÒu phøc t¹p, nh÷ng thay ®æi liªn tôc c¸c tËp qu¸n, c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, c¸c ®iÒu kho¶n giao dÞch...mµ c¸n bé c«ng ty l¹i lµ nh÷ng ng­êi ®øng tuæi. Do ®ã, ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i n©ng cao c¸c néi dung cña kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng ngay tõ b­íc giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n , thùc hiÖn hîp ®ång. VÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n, chi tiÕt , thËn träng vµ ®óng víi quy ®Þnh vÒ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n­íc vµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh. V× thÕ , mét trong c¸c nhiÖm vô cña phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n , nghÞ ®Þnh, h­íng dÉn th«ng t­.. chÝnh x¸c vµ kÞp thêi víi vai trß gièng nh­ mét bé phËn ph¸p chÕ trong doanh nghiÖp. §µo t¹o n©ng cao c«ng t¸c nhËp hµng tõ viÖc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ hå s¬ ban ®Çu phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ n­íc ®Ó kÞp thêi lµm thñ tôc víi c¶ng, h¶i quan vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan cho ®Õn qu¸ tr×nh tiÕp nhËn vËn t¶i hµng ho¸ vÒ kho c«ng ty hay c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hay kho cña bªn uû th¸c. V× h×nh thøc nhËp hµng cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng nªn c¸c h×nh thøc vµ c­íc phÝ vËn t¶i còng rÊt phong phó buéc c¸c chuyªn viªn lµm c«ng t¸c giao nhËn ph¶i cã nhiÒu mèi quan hÖ vµ c¸c nghiÖp vô vËn t¶i v÷ng ch¾c. §µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô giao nhËn hµng ho¸ : ViÖc giao nhËn hµng ho¸ ph¶i tiÕn hµnh ®óng nh­ ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång, tr¸nh t×nh tr¹ng hµng ho¸ h­ háng , mÊt m¸t, thiÕu vì, bÞ l­u kho bõa b·i t¹i c¶ng... V× biªn b¶n giao nhËn lµ mét trong nh÷ng chøng tõ cã gi¸ trÞ thanh to¸n nªn chuyªn viªn nhËn hµng ph¶i ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô tèt ®Ó lµm thÕ nµo nhËn ®­îc hµng trong t×nh tr¹ng tèt. Lµm thÕ nµo th× míi cã thÓ thanh to¸n nhanh chãng giao hµng cho kh¸ch thu tiÒn vÒ, quay vßng vèn nhanh. III>. KiÕn nghÞ. 1>.VÒ phÝa Nhµ n­íc. T¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi §iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp mong mái ë c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh chÝnh lµ Nhµ n­íc t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng ®ã nh­: hoµn chØnh vµ ®¬n gi¶n ho¸ hÖ thèng thuÕ xuÊt nhËp khÈu, cho phÐp tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hîp ph¸p trªn thÞ tr­êng ®­îc tham gia xuÊt nhËp khÈu. X©y dùng mét hÖ thèng v¨n b¶n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn bé BÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng cÇn cã sù chi phèi cña Nhµ n­íc võa ®Ó b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng, s¶n xuÊt trong n­íc võa ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ®Êt n­íc, th× vÊn ®Ò m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu nhÊt ®Þnh ph¶i tu©n theo chÝnh s¸ch mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra, ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng ViÖt Nam lµ b·i r¸c cña nh÷ng n­íc ph¸t triÓn. Kiªn quyÕt kh«ng nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ cò, l¹c hËu, chØ nhËp nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ång bé phï hîp víi c¬ së vËt chÊt vµ tr×nh ®é nh©n lùc ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c n­íc ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh nhÊt. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ xuÊt nhËp khÈu - Tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ Thùc tÕ nhiÒu n¨m qua cho thÊy, nh÷ng hiÓu biÕt kÐm cái vµ thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi lµ nh÷ng trë ng¹i lín ®èi víi c¶ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu, g©y ra hiÖn t­îng mua ®¾t b¸n rÎ, lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña xuÊt nhËp khÈu. ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch h¬n n÷a viÖc më réng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn th­¬ng m¹i cña ViÖt nam ë n­íc ngoµi, t¹o nªn nh÷ng b­íc ®i quan träng trong c«ng t¸c tiÕp thÞ. Ngoµi ra, cÇn tiÕp tôc më réng vµ tham gia vµo c¸c héi chî triÓn l·m, héi trî quèc tÕ, t¨ng c­êng tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a c¸c doanh nghiÖp, më réng qu¶ng c¸o, ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé ngo¹i th­¬ng, phæ cËp réng r·i kiÕn thøc vµ th«ng tin kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi. Xu h­íng quèc tÕ ho¸ ®ßi hái c¸c n­íc ph¶i liªn kÕt víi nhau. ChÝnh v× vËy, ViÖt Nam còng ph¶i ®Æt toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña m×nh trªn nÒn t¶ng nh÷ng thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay. Tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh th­¬ng m¹i nh­ : CEPT cña ASEAN, thùc hiÖn HiÖp ®Þnh chung víi EU, tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). 2>.VÒ phÝa ngµnh chñ qu¶n. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ vèn kinh doanh Mét vÊn ®Ò nan gi¶i mu«n thña cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i hiÖn nay lµ vèn kinh doanh. Nã chi phèi ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cña bÊt cø doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nµo. §©y còng chÝnh lµ khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi c«ng ty hiÖn nay. Nã lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty . Kinh doanh trong thêi kú nµy buéc doanh nghiÖp ph¶i sö dông phÇn lín vèn ®i vay tõ mäi nguån v× nguån vèn nhµ n­íc cÊp cßn qu¸ nhá so víi nhu cÇu kinh doanh. C«ng ty ph¶i huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, ®i vay c¸c tæ chøc tÝn dông, huy ®éng vèn c¸ nh©n... ®Ó ®Èy chi phÝ l­u th«ng lªn cao vµ gi¶m tû suÊt lîi nhuËn. V× thÕ, Bé th­¬ng m¹i nªn cho phÐp C«ng ty ®­îc cæ phÇn ho¸ mét sè c«ng ty thµnh viªn ®Ó t¨ng vèn kinh doanh . C¬ cÊu nh©n sù Cñng cè s¾p xÕp bé m¸y kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn trªn c¬ së ®iÒu kiÖn, quy chÕ luËt ph¸p vÒ kinh doanh nãi chung. Nh÷ng bé phËn kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ cÇn ®­îc chÊn chØnh vµ nÕu cÇn thiÕt th× gi¶i thÓ. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé kinh doanh vµ c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®¶m nhËn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù ®óng ng­êi ®óng viÖc, kiªn quyÕt b·i nhiÖm nh÷ng ng­êi kÐm n¨ng lùc, tr¸nh t×nh tr¹ng nÓ nang vµ c¨n bÖnh thêi bao cÊp cßn tån t¹i vÒ vÊn ®Ò nh©n sù “ ®­a lªn ®· khã h¹ xuèng cßn khã h¬n”. Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc vµ ngµnh chñ qu¶n mµ ng­êi viÕt m¹nh d¹n ®­a ra víi hy väng ®­îc ®ãng gãp phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn lÜnh vùc kinh doanh nãi chung vµ lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng. KÕt luËn Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu ®· ®­îc nhµ n­íc ta nh×n nhËn mét c¸ch ®óng ®¾n. Trong gÇn 20 n¨m ®æi míi, ho¹t ®éng nhËp khÈu kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ Thùc tÕ ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé trong thêi gian qua ®· ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong n­íc. Nhê cã nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé mµ chóng ta ®· cã ®­îc hµng lo¹t c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng, s¾t thÐp, hµng tiªu dïng, hµng chuyªn dông,…hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh mang tÇm vãc thÕ kû nh­: Thuû ®iÖn Hoµ B×nh, cÇu Th¨ng Long, ®­êng d©y 500 KV B¾c Nam. Hoµ m×nh vµo xu thÕ ®ã, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty M¸y vµ Phô tïng ®· kh«ng ngõng cè g¾ng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ®· ®¹t d­îc kÕt qu¶ cao, ®ãng gãp phÇn nµo vµo sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt nam, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngµn ng­êi lao ®éng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty M¸y vµ Phô tïng em ®· cè g¾ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nh©p khÈu ®Ó tõ ®ã ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cho C«ng ty .Tuy nhiªn tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ch­a cao do tr×nh ®é vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n. V× vËy, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó bµi viªt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy gi¸o h­íng dÉn PGS. TS Phan Huy §­êng ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi. Xin ch©n thµnh ¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh chÞ trong Phßng Kinh doanh – C«ng ty Machinoimport trong qu¸ tr×nh em thùc tËp t¹i quÝ C«ng ty. tµi liÖu tham kh¶o Website c«ng ty: B¸o c¸o Tæng hîp XuÊt nhËp khÈu, B¸o c¸o Tæng kÕt kinh doanh vµ B¸o c¸o tµi chÝnh tõ 1999-2003 cña C«ng ty. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ Ngo¹i th­¬ng (GS, TS Bïi Xu©n L­u - NXB GD 1997). Kü thuËt NghiÖp vô Ngo¹i th­¬ng (PGS Vò H÷u Töu - NXB GD 1996). Gi¸o tr×nh Thanh to¸n Quèc tÕ trong Ngo¹i th­¬ng (PGS §inh Xu©n Tr×nh - NXB GD 1995). CÈm nang Th­¬ng m¹i DÞch vô (GS-TS §Æng §×nh §µo; PGS- TS Hoµng Minh §­êng - NXB Thèng kª 1994). §Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu (§Æng ThÞ HiÕu L¸- ViÖn kinh tÕ häc). ViÖt Nam víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ (Nhµ xuÊt b¶n thèng kª) §æi míi chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp KTQT (TS Lª ThÞ Anh V©n- Nhµ xuÊt b¶n Lao §éng). Gi¸o tr×nh Giao dÞch vµ thanh to¸n Th­¬ng m¹i quèc tÕ ( Chñ biªn PGS.TS NguyÔn Duy Bét ). Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i quèc tÕ (Chñ biªn PGS.TS NguyÔn Duy Bét). Môc lôc Lêi nãi ®Çu …. 1 Ch­¬ng I : lý luËn chung vÒ kinh doanh nhËp khÈu. .3 I>.Kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ®Èy m¹nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ ... 3 1>.Kh¸i niÖm 3 2>.Vai trß 5 3>.Sù cÇn thiÕt ®Èy m¹nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ 5 II>.C¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu chñ yÕu 7 1>.NhËp khÈu uû th¸c. 7 2>. NhËp khÈu trùc tiÕp. 7 3>. NhËp khÈu liªn doanh. 8 4>. NhËp khÈu hµng ®æi hµng. 8 5>. NhËp khÈu t¸i xuÊt. 8 6>.NhËp khÈu hµng ho¸. 8 7>.NhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ. 9 III>. Néi dung ho¹t ®éng nhËp khÈu. 9 1>.Nghiªn cøu thÞ tr­êng. 9 2>.Nghiªn cøu gÝa c¶ hµng nhËp khÈu . 12 3>.X¸c ®Þnh møc gÝa nhËp khÈu . 13 4>.LËp ph­¬ng ¸n kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. 14 5>.Giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu. 15 6>. Thùc hiÖn hîp ®ång. 17 7>. Tæ chøc b¸n hµng ë doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸......18 IV>.§Èy m¹nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. 19 1>.Ph¸t triÓn thÞ tr­êng. 19 2>.Më réng quan hÖ víi ®èi t¸c. 19 3>.N©ng cao doanh thu. 20 4>.T¨ng tèc ®é vßng quay cña vèn. 20 5>.T¨ng thÞ phÇn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. 20 6>.§Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng trong kinh doanh. 20 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty m¸y & phô tïng_ Machinoimport ................................21 I>. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty M¸y vµ phô tïng. ...................... 21 1>.Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty M¸y & phô tïng_ Machinoimport. ......21 1.1>. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ......24 2 >.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô cña c«ng ty. ..... 30 3>. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty m¸y vµ phô tïng...........31 3.1>. §Æc ®iÓm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh. .... 31 3.2>. §Æc ®iÓm mÆt hµng............................................................................ 32 3. 3>. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng nhËp khÈu. .....34 3.4>.§Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc..... ....34 II>. T×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty trong thêi gian qua............................................................................. 35 1>. KÕt qu¶ kinh doanh . 35 1.1>. Tæng doanh thu lîi nhuËn 36 1.2>. Nép ng©n s¸ch møc l­¬ng b×nh qu©n. 37 2>.Ph­¬ng thøc kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña Machinoimport. 38 2.1>. Kim ng¹ch nhËp khÈu. 38 2.2>. Ph­¬ ng thøc nhËp khÈu. 39 3>. C¸c nghiÖp vô kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. 41 3.1>. Nghiªn cøu thÞ tr­êng 42 . 3.2>. Lùa chän ®èi t¸c. 43 3.3>. X¸c ®Þnh møc gi¸ nhËp khÈu. 44 3.4>. LËp ph­¬ng ¸n kinh doanh . 44 3.5>. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. 45 3.6>. Thùc hiÖn hîp ®ång. 46 3.7>. Tæ chøc b¸n hµng nhËp khÈu. 47 3.8>. Chi phÝ kinh doanh . 48 4>. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. 49 4.1>. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. 49 4.2>. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. 50 Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu ë C«ng ty m¸y & phô tïng. 54 I>. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty M¸y vµ phô tïng....... 54 1>.Ph­¬ng h­íng. .............. 54 2>.Môc tiªu................................................................................................... 55 II>. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña Machinoimport. ................................................................ 57 1>.T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. 58 2>. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng kinh doanh. 59 3>. Më réng quan hÖ víi ®èi t¸c. 60 4>.X©y dùng c¬ cÊu mÆt hµng cho phï hîp. 61 5>.T¨ng tèc ®é l­u chuyÓn cña vèn. 62 6>.§Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. 63 7>.Tæ chøc tèt viÖc b¶o qu¶n hµng trong kho. 63 8>.Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng nhËp khÈu 64 9>. Gi¶m chi phÝ kinh doanh . 65 10>.Qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu. 66 11>. §iÒu chØnh l¹i tæ chøc nh©n sù. 66 12>. §µo t¹o n©ng cao vµ ®µo t¹o l¹i kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cho c¸c c¸n bé. 67 III>. KiÕn nghÞ. 68 1>.VÒ phÝa Nhµ n­íc. 68 2>.VÒ phÝa ngµnh chñ qu¶n. 70 KÕt luËn. 71 Tµi liÖu tham kh¶o 72

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11776.DOC
Tài liệu liên quan