Hướng dẫn đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

4. Ai có quyền nộp Hồ sơ đề nghị đăng ký hợp đồng chuyến quyền sứ dụng đối tượng SHCN? • Tùy theo sự thóa thuận giữa hai Bên, Bên giao hoặc Bên nhận có thế đứng tên đăng ký Họp đồng chuyến quyền sứ dụng đối tượng SHCN. • Bên đứng tên nộp Hồ so đề nghị đăng ký Họp đồng huyến quyền sứ dụng đối tượng SHCN có thế uý quyền tiến hành việc nộp hồ sơ cho Tố chức dịch vụ đại diện sớ hữu công nghiệp đú điều kiện hành nghề được ghi nhận trong số đăng ký quốc gia về đại diện SHCN, và công bố trên Website: www.noip.gov.vn 5. Hồ sơ đăng ký họp đồng chuyên quyền sứ dụng đối tượng SHCN phái được nộp cho co quan nào? • Co quan có thấm quyền tiếp nhận và xứ lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyến quyền sứ dụng đối tượng SHCN là: CỤC só HỮU TRÍ TUỆ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội • HỒ sơ đăng ký hợp đồng chuyến quyền sứ dụng đối tượng SHCN có thế được nộp trực tiếp hoặc gứi báo đám qua bưu điện. • Phí, lệ phí đăng ký có thể được nộp băng tiền mặt, séc, chuyên khoán hoặc úy nhiệm chi. (Theo Tài khoán số 920.01.005 Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân).

pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_dang_ky_hop_dong_chuyen_quyen_su_dung_doi_tuong_so.pdf
Tài liệu liên quan