Khóa luận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách

LỜI MỞ ĐẦU Với lòng ham mê học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi thực tiễn, dựa trên những kiến thức tiếp thu được trong khi học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, công tác thực tiễn tại TCTHKVN và sự giúp đỡ tận tình của của Thầy giáo PGS. TS. Nguyễn Như Tiến đã giúp em hoàn thành được Khóa luận tốt nghiệp và đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Một số kết quả thu được sau khi hoàn thành Khoá luận này là: Khoá luận nghiên cứu về tình hình nộp phí BHTNDS đối với hành khách, hàng hoá, hành lý và tư trang của hành khách đặc biệt là phí BHTNDS dưới mức miễn thường đối với hành lý, hàng hoá tại TCTHKVN. Kiến nghị cho HKVN nên tham gia các hợp đồng bảo hiểm dài hạn nhằm giảm phí bảo hiểm. Đánh giá tình hình tổn thất của HKVN và công tác bồi thường qua một số năm trở lại đây, những hạn chế của công tác giải quyết bồi thường và một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường đảm bảo đúng, đủ và kịp thời nâng cao uy tín cho HKVN cũng như đảm bảo quyền lợi cho hành khách và chủ hàng. Mục lục Lời nói đầu Lời cảm ơn Những từ viết tắt trong khoá luận Chương I: Khái quát về BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách . 1 I. Khái niệm và đặc điểm của BHTNDS . .1 I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHTNDS .1 I.2. Những rủi ro thường gặp phát sinh TNDS của hãng hàng không 10 I.3. Vai trò và tính tất yếu của BHHK . 13 II. Các loại hình BHTNDS của hãng hàng không 16 II.1. BHTNDS của hãng hàng không đối với hành khách . 16 II.2.BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách . 16 II.3. BHTNDS của hãng hàng không đối với người thứ 3 19 II.4. BHTNDS của chủ sân bay và người điều hành bay 19 III. Nội dung BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách 20 III.1. Người được bảo hiểm và người được bồi thường 20 III.2. Đối tượng bảo hiểm . 20 III.3. Phương thức bảo hiểm . .21 III.4. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm . 22 III.5. Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm 25 III.6. Giám định tổn thất, xác định thiệt hại và giải quyết bồi thường 28 Chương II: Thực trạng nghiệp vụ BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .33 I. Sự ra đời và phát triển BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách 33 I.1. Khái quát về TCTHKVN .33 I.2. Hoạt động bảo hiểm của HKVN giai đoạn từ 1995 trở về trước .37 I.3. Hoạt động bảo hiểm của HKVN giai đoạn từ 1995 đến nay .38 II. Cơ sở pháp lý BHTNDS của HKVN .43 II.1. Các công ước và điều ước quốc tế 45 II.2. Các văn bản pháp luật của Việt Nam . .49 III. Thực trạng BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách 58 III.1. Phí bảo hiểm . 58 III.1.1. Phí BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .58 III.1.2. Phí BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá dưới mức miễn thường .63 III.2. Công tác giám định và đánh giá thiệt hại . . .64 III.3. Công tác bồi thường 67 III.4. Hạn mức trách nhiệm .75 III.5. Công tác ĐP & HCTT 77 Chương III: Một số vấn đề cần lưu ý về BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .83 I. Về phía Nhà nước . .83 II. Về phía TCTHKVN . 84 III. Về phía công ty bảo hiểm .92 IV. Về phía người thứ 3 . 94 Lời kết Tài liệu tham khảo Phục lục I Phụ lục II

doc97 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÒ hµng ho¸ t×nh h×nh tæn thÊt ®· t¨ng lªn ®«i chót so víi n¨m tr­íc, do ®­êng bay néi ®Þa cã tæn thÊt lín nh­ vËn chuyÓn qu¶ v¶i vµo mïa hÌ, vËn chuyÓn cµnh ®µo TÕt n¨m 1998. N¨m 1999: VÒ hµnh lý: Qua b¶ng ta thÊy sè l­îng c¸c vô tæn thÊt vÒ hµnh lý ®· t¨ng lªn gÊp ®«i (cã thÓ nãi n¨m 1999 lµ n¨m cã tû lÖ tæn thÊt t¨ng nhanh nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay) chiÕm 1819 tr­êng hîp víi sè tiÒn lµ 111.356,76 USD nguyªn nh©n lµ do hµnh lý bÞ thÊt l¹c do thêi gian nèi chuyÕn ng¾n nªn kh«ng chuyÓn kÞp hµnh lý nh­ c¸c ®­êng bay tõ Hång Kong vÒ Hµ Néi, Charles De Gaulle - Hµ Néi ...mÆt kh¸c do yÕu tè thêi tiÕt xÊu ®· lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng hµng kh«ng. Ngoµi ra HKVN còng ®· tiÕn hµnh båi th­êng cho 80 tr­êng hîp hµnh lý bÞ mÊt h¼n, 189 tr­êng hîp hµnh lý bÞ r¸ch vì, h­ háng, 19 tr­êng hîp hµnh lý bÞ moi mãc. VÒ hµng ho¸: HKVN ®· vËn chuyÓn ®­îc 36.071.845kgs c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ; do cã sù chØ ®¹o gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ c«ng t¸c §P & HCTT ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn nªn kh«ng x¶y ra vô tæn thÊt nµo lín. §Æc biÖt lµ viÖc vËn chuyÓn v¶i qu¶ mïa hÌ n¨m 1999, do cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a hai ®Çu s©n bay Hµ Néi vµ T©n S¬n NhÊt nªn ®· kh«ng cã vô tæn thÊt nµo (kh¸c víi n¨m 1998). Tuy nhiªn trong vËn t¶i hµng ho¸ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tæn thÊt mµ nguyªn nh©n do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan nh­ thêi tiÕt xÊu, thÊt th­êng, thay ®æi c¸c lo¹i m¸y bay ¶nh h­ëng ®Õn träng t¹i vËn chuyÓn dÉn ®Õn hµng ho¸ kh«ng bèc dì ®­îc vµ mét sè c«ng t¸c qu¶n lý cßn láng lÎo, gi¸m s¸t kh«ng chÆt chÏ nªn ®¸ cã nh÷ng vô x¶y ra kh«ng biÕt nh­ ë H«ng Kong, Pari. N¨m 2000: vÒ hµnh lý: HKVN ®· tiÕn hµnh båi th­êng 350 tr­êng hîp hµnh lý bÞ mÊt h¼n, 300 tr­êng hîp hµnh lý bÞ h­ háng, r¸ch vì, 07 tr­êng hîp hµnh lý bÞ moi mãc, 1243 tr­êng hîp hµnh lý bÞ vËn chuyÓn chËm. So víi n¨m 1999 th× sè vô hµnh lý bÞ vËn chuyÓn chËm gi¶m ®i gÇn 20% vµ t×nh tr¹ng moi mãc, lÊy ®å bªn trong còng gi¶m. §Æc biÖt lµ trªn ®­êng bay Kuallalumpur - TPHCM th× hiÖn t­îng nµy gÇn nh­ chÊm døt do c¬ quan an ninh ®· b¾t ®­îc nhãm chuyªn tæ chøc moi mãc chØ cßn 04 vô trong n¨m. Trªn ®­êng bay Pari - Hµ Néi, TPHCM hµnh lý bÞ moi mãc chØ cßn 03 vô do HKVN ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan an ninh t¹i s©n bay Charles De Gaulle VÒ hµng ho¸: víi khèi l­îng vËn chuyÓn trªn 44.000 tÊn c«ng t¸c §P & HCTT ®­îc chó träng quan t©m cã sù phèi hîp gi÷a HKVN víi c¸c c¬ quan kh¸c ®· h¹n chÕ nhiÒu tæn thÊt vÒ hµng ho¸. Trong n¨m 2000, HKVN ®· gi¶i quyÕt båi th­êng cho 02 vô víi tæng sè tiÒn lµ 6.859,53 USD nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thay ®æi lo¹i m¸y bay dÉn ®Õn hµng ho¸ kh«ng vËn chuyÓn ®­îc vµ cuèi n¨m 2000 x¶y ra t×nh tr¹ng mét sè l« hµng tõ Seoul vÒ Hµ Néi, TPHCM bÞ moi mãc r¹ch ®å bªn trong mét c¸ch th« b¹o. N¨m 2001: §©y lµ n¨m cã sè tiÒn båi th­êng cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay vµ sè vô tæn thÊt vÒ hµnh lý còng cao nhÊt chiÕm 2325 vô. Nh×n chung c¶ hµnh lý bÞ vËn chuyÓn chËm, hµnh lý bÞ r¸ch vì, hao hôt träng l­îng, hµnh lý bÞ moi mãc th« b¹o, hµnh lý bÞ mÊt h¼n...®Òu t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nguyªn nh©n lµ do sè hµnh kh¸ch ®i lao ®éng vÒ n­íc mang nhiÒu hµnh lý, hµnh lý cång kÒnh, kh«ng bao gãi ®­îc nªn ®· dÉn tíi qu¸ t¶i kh«ng vËn chuyÓn hÕt vµ hµnh lý do thêi gian nèi chuyÕn ng¾n kh«ng ®­îc chuyªn chë cïng chuyÕn bay víi hµnh kh¸ch nhÊt lµ ®­êng bay tõ Hång K«ng vÒ Hµ Néi vµ TPHCM, §µi B¾c vÒ Hµ Néi vµ TPHCM...lÞch bay th­êng xuyªn hay bÞ thay ®æi nªn hµnh lý, hµng ho¸ th­êng xuyªn bÞ c¾t l¹i ®Ó vËn chuyÓn b»ng chuyÕn baykÕ tiÕp, nhµ ga T1(s©n bay Néi Bµi) míi ®­îc kh¸nh thµnh nªn hµnh lý bÞ r¸ch vì do ®é dèc cña b¨ng chuyÒn, hiÖn t­îng moi mãc hµnh lý th­êng xuyªn diÔn ra cho ®Õn khi ph¸t hiÖn ra mét sè nh©n viªn vÖ sinh cña c«ng ty Transco lÎn vµo khu vùc b¨ng chuyÒn hµnh lý ®Ó moi mãc, r¹ch ®å lôc läi ®å bªn trong vµ lÊy c¾p ...Sè l­îng hµnh kh¸ch ®­îc vËn chuyÓn t¨ng lªn tõ 2.861.667 (n¨m 2000)lªn 3.395.729 (n¨m 2001). ChÝnh v× vËy, tæn thÊt vÒ hµnh lý t¨ng lªn tØ lÖ thuËn víi sè kh¸ch ®­îc vËn chuyÓn. 1: Hµnh lý bÞ moi mãc(9%) 2: Hµnh lý bÞ chËm(50%) 3: Hµnh lý bÞ h­ háng(21%) 4: Hµnh lý bÞ mÊt(20%) BiÓu ®å 3: Tû lÖ hµnh lý bÞ chËm, mÊt m¸t, h­ háng, moi mãc n¨m 2001: (Nguån: Tæng kÕt c«ng t¸c båi th­êng hµnh lý, hµng ho¸ cña HKVN n¨m 2001 - HKVN) Cßn ®èi víi hµng ho¸ th× trong n¨m 2001, HKVN ®· båi th­êng 07 tr­êng hîp víi sè tiÒn lµ 35.000 USD chñ yÕu lµ do hµng t­¬i sèng, hµng dÔ h­ háng khã b¶o qu¶n mµ HKVN víi c¬ së h¹ tÇng, nhµ kho, thiÕt bÞ b¶o qu¶n cßn h¹n chÕ kh«ng ®¶m b¶o nªn ®· ®Õn hµng ho¸ bÞ h­ háng nÆng nÒ ph¶i båi th­êng. VÝ dô: 2 l« c¸ ngõ bÞ háng ph¶i båi th­êng 10.000 USD (sè vËn ®¬n hµng kh«ng: 73802712091/80) 2 l« ba ba bÞ chÕt ph¶i båi th­êng 10.000USD (sè vËn ®¬n hµng kh«ng: 73807063862/51) (Nguån: B¶o Minh - Hµ Néi ) N¨m 2002: §©y lµ n¨m mµ sè vô tæn thÊt hµnh lý ®· gi¶m xuèng gÇn 50% vµ do vËy sè tiÒn båi th­êng còng gi¶m ®i, ngay c¶ ®èi víi hµng ho¸. Nguyªn nh©n HKVN ®· chÊn chØnh l¹i c«ng t¸c an ninh ë c¸c s©n bay, c«ng t¸c §P & HCTT ®­îc chó träng quan t©m h¬n, lÞch bay æn ®Þnh Ýt cã sù thay ®æi mÆc dï sè l­îng hµnh kh¸ch ®· ®¹t ®­îc lµ trªn 4 triÖu vµ hµng ho¸ ®· ®¹t ®­îc gÇn 60.000 tÊn. III.4. H¹n møc tr¸ch nhiÖm VÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm cña nhµ vËn chuyÓn trong ho¹t ®éng kinh doanh hµng kh«ng tõ l©u ®· lµ mét vÊn ®Ò thêi sù võa mang tÝnh chÊt ph¸p lý, võa ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn KT - XH cña mét quèc gia nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung. Nã g¾n liÒn víi lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh HKDD quèc tÕ vµ mçi quèc gia. B¾t ®Çu lµ C«ng ­íc Vacsava 1929. VÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸ vµ t­ trang trong c¸c vô tai n¹n vµ suèt tõ ®ã ®Õn nay víi sù ph¸t triÓn cña KT - XH ®· dÉn ®Õn nhu cÇu t¨ng møc tr¸ch nhiÖm cña nhµ vËn chuyÓn lu«n ®­îc ®­a ra ë c¸c héi nghÞ HKDD quèc tÕ. VÊn ®Ò giíi h¹n tr¸ch nhiÖm d©n sù ®«i khi ®­îc xem lµ nh÷ng vÊn ®Ò næi cém, mang tÝnh thêi sù mçi khi c¸c h·ng hµng kh«ng cã nh÷ng tai n¹n vµ ph¶i ®èi mÆt víi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i båi th­êng cho hµnh kh¸ch theo møc tr¸ch nhiÖm cña nhµ vËn chuyÓn tham gia. HKVN hiÖn ®ang lµ mét h·ng hµng kh«ng trÎ vµ ®Çy triÓn väng ë Ch©u ¸. Víi nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc trong thêi gian qua, HKVN ®ang hy väng trë thµnh mét h·ng hµng kh«ng trung b×nh trong khu vùc vµo n¨m 2005. Vµ ®­¬ng nhiªn HKVN còng ®· tõng ph¶i ®èi mÆt víi vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn cña m×nh mçi khi gi¶i quyÕt nh÷ng tæn thÊt lín liªn quan ®Õn hµng ho¸, hµnh lý vµ t­ trang cña hµnh kh¸ch lµ kh¸ phøc t¹p vµ khã kh¨n. MÆc dï HKVN ®· tham gia C«ng ­íc V¸c-sa-va 1929 vµ NghÞ ®Þnh th­ söa ®æi LaHague cô thÓ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm tèi ®a lµ: - §èi víi hµnh lý ký göi, hµng ho¸: 20USD/kg - §èi víi t­ trang c¸ nh©n vµ hµnh lý x¸ch tay: 400USD Ngoµi ra theo Qui ®Þnh 323/HKVN ngµy 10/3/1997 th× Qui ®Þnh h¹n møc tr¸ch nhiÖm tèi ®a trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y : - §èi víi bao b× cña hµnh lý, hµng ho¸ bÞ r¸ch vì (kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn néi dung bªn trong): 100USD/bao b× - §èi víi hµnh lý, hµng ho¸ bÞ moi mãc: 20USD/kg - Hµnh lý, hµng ho¸ göi theo kª khai gi¸ trÞ th× khi båi th­êng theo gi¸ trÞ kh¸ch kª khai. - Hµnh lý bÞ vËn chuyÓn chËm ¸p dông cho nh÷ng ®iÓm ®Õn kh¸c nhau vµ h¹ng ghÕ kh¸c nhau th× sè tiÒn båi th­êng kh¸c nhau. (Xem chi tiÕt Quy ®Þnh 323/HKVN ngµy 10/3/1997 ë phÇn Phôc lôc 1). Nh­ng trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt båi th­êng víi chñ hµng hay hµnh kh¸ch th× hÇu nh­ chñ hµng, hµnh kh¸ch th­êng kh«ng chÊp nhËn v× hµnh kh¸ch, chñ hµng cho r»ng møc giíi h¹n tr¸ch nhiÖm d©n sù lµ qu¸ thÊp. §Æc biÖt trong viÖc gi¶i quyÕt båi th­êng cho bao b× hµnh lý bÞ r¸ch vì, v× hiÖn nay cã nh÷ng lo¹i bao b×, vali rÊt ®¾t tiÒn víi møc giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña HKVN chØ lµ 100USD/bao b× th× kh«ng ®ñ bï ®¾p cho nh÷ng hµnh kh¸ch, chñ hµng bÞ thiÖt h¹i va li, bao b× ®Ó hä mua ®­îc chiÕc va li míi t­¬ng tù víi gi¸ trÞ nh­ chiÕc bÞ r¸ch vì. Nªn ®Ó cho qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt båi th­êng víi hµnh kh¸ch ®­îc thuËn lîi còng nh­ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho hµnh kh¸ch trong thêi gian tíi HKVN cÇn ph¶i t¨ng giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña m×nh lªn ch¼ng h¹n nh­ ®èi víi hµnh lý x¸ch tay vµ t­ trang nh­ trong C«ng ­íc Montreal 1999 ®Ò cËp vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a Quy ®Þnh 323/HKVN ngµy 10/3/1997 ®èi víi møc tr¸ch nhiÖm vµ thñ tôc khiÕu n¹i. Bëi v× víi xu h­íng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô nh­ mét chiÕn l­îc c¹nh tranh gi÷a c¸c h·ng hµng kh«ng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, th× viÖc nh×n nhËn n©ng cao møc tr¸ch nhiÖm lµ mét trong nh÷ng môc tiªu mµ c¸c h·ng hµng kh«ng lµm cho s¶n phÈm dÞch vô hµng kh«ng ngµy cµng hÊp dÉn vµ thu hót nhiÒu kh¸ch hµng h¬n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, møc sèng vµ cña c¸c nÒn KT - XH ë c¸c quèc gia ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn. III.5. C«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt (§P & HCTT): Ngµnh HKVN tr­íc khi ®æi míi ngµy tõ n¨m 1995 trë vÒ tr­íc, c«ng t¸c §P & HCTT ®· ®­îc chó ý vµ ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, do sù phèi hîp gi÷a B¶o ViÖt vµ HKVN ch­a cao nªn ®«i khi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c cßn ch­a tèt. Mét sè nguy c¬ rñi ro cao ®­îc x¸c ®Þnh nh­ng kh«ng ®Ò ra ®­îc biÖn ph¸p kh¾c phôc hoÆc ®Ò ra nh­ng cßn chËm vµ hiÖu qu¶ thÊp. Trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, cïng víi sù ®æi míi cña ngµnh HKDD th× c«ng t¸c §P & HCTT míi ®­îc nh×n nhËn l¹i vµ quan t©m nhiÒu h¬n. Hµng n¨m B¶o Minh ®· chi ra hµng tr¨m triÖu ®ång ®Ó phèi hîp víi HKVN thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. HiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn th× thËt khã x¸c ®Þnh râ rµng, chóng ta ®i vµo mét sè c«ng viÖc cô thÓ cña c«ng viÖc §P & HCTT ë HKVN. III.5.1.§Ò phßng rñi ro: BiÖn ph¸p “Phßng bao giê còng tèt h¬n lµ chèng” cho nªn thùc chÊt §P & HCTT tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p ®Ò phßng, ng¨n ngõa c¸c rñi ro x¶y ra. NhËn thøc s©u s¾c ®­îc vai trß cña c«ng t¸c nµy, HKVN ®· b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau t¸c ®éng mäi lóc, mäi n¬i trong ý thøc, c¸ch ®iÒu hµnh qu¶n lý...Do vËy ®· gãp phÇn tÝch cùc gi¶m thiÓu nguy c¬ rñi ro tæn thÊt, kÐo dµi tuæi thä c¸c tµi s¶n vËt chÊt vµ b¶o toµn vèn ®­îc giao. KÕt hîp víi c«ng t¸c BHHK hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®· ®­îc hç trî kinh phÝ §P & HCTT cho nh÷ng ®Ò ¸n phßng chèng, ch¸y, næ, thiÕt bÞ phßng chèng sÐt cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, trang bÞ c¸c dông cô an toµn lao ®éng...Sau ®©y lµ mét sè c«ng t¸c ®Ò phßng ®­îc thùc hiÖn ë HKVN * C«ng t¸c tuyªn truyÒn: Víi nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nh­ viÖc ®Æt c¸c b¶ng l­u ý ë phßng ®îi, phßng b¸n vÐ hay in ngay ë trªn vÐ m¸y bay... Néi dung cña tuyªn truyÒn tËp trung l­u ý hµnh kh¸ch vÒ nh÷ng quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong khi bay, khi m¸y bay cÊt c¸nh hoÆc h¹ c¸nh. Trªn m¸y bay tiÕp viªn cÇn nh¾c nhë hµnh kh¸ch th¾t d©y an toµn tr­íc khi cÊt c¸nh vµ trong suèt thêi gian bay, kh«ng hót thuèc l¸, h­íng dÉn kh¸ch tho¸t khái m¸y bay trong t×nh huèng khÈn nguy. Ngoµi ra cßn in trªn c¸c tê r¬i, b¸o chÝ...®Ó tuyªn truyÒn cho hµnh kh¸ch. Song song víi c«ng t¸c tuyªn truyÒn th× HKVN tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¸o dôc ý thøc cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. Bëi v×, thùc tÕ cã tíi 80% rñi ro x¶y ra lµ do ho¹t ®éng cña con ng­êi. H·ng tiÕn hµnh më c¸c líp tËp huÊn cã sù tham gia cña B¶o Minh vµ nhµ m«i giíi Willis cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸c l¸i xe c¬ giíi xung quanh s©n bay, phi c«ng... vÒ c«ng t¸c §P & HCTT. Tr¸nh t×nh tr¹ng do ý thøc ®¹o ®øc kÐm dÉn ®Õn nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc nh­ vô Tsu Way Minh nguyªn phi c«ng cña Singapore Airlines ®· trèn nî b»ng c¸ch tù tö vµ ®· giÕt c¶ 167 hµnh kh¸ch ë ®¶o Sumatra (Indonexia). * C«ng t¸c an toµn bay a. Söa ch÷a b¶o d­ìng kü thuËt: ho¹t ®éng söa ch÷a vµ b¶o d­ìng kü thuËt cho m¸y bay ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c dù phßng. Cã nghÜa lµ m¸y bay ®ang khai th¸c cÇn ph¶i ®­îc b¶o d­ìng, söa ch÷a sau mét thêi gian tuú thuéc vµo tõng lo¹i m¸y bay. C«ng t¸c nµy thùc chÊt rÊt cÇn thiÕt, bëi v× trong qu¸ tr×nh khai th¸c sö dông m¸y bay th× cã thÓ dÉn tíi nh÷ng hao mßn c¸c chi tiÕt dÉn tíi kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn. Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng vÒ mÆt kü thuËt nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn c¸c nguy c¬ rñi ro cã thÓ x¶y ra. B»ng nguån vèn cña tæng c«ng ty vµ c¸c nguån vèn tµi trî cña c¸c ChÝnh phñ Ph¸p, óc, Hµ Lan. Tæng c«ng ty ®· ®µo t¹o ®éi ngò thî kü thuËt hiÖn ®¹i. Ngoµi ra nhê nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng cho hai xÝ nghiÖp A75, A76 ®¶m b¶o söa ch÷a cho nh÷ng lo¹i m¸y bay míi vµ hiÖn ®¹i mµ HKVN ®· trang bÞ. XÝ nghiÖp m¸y bay A76 ®· cã ®ñ nh©n lùc vµ c¬ së ph¸p lý ®Ó b¶o d­ìng m¸y bay Airbus 320 vµ Fockker 70 ®Õn C- Check. Cßn xÝ nghiÖp A75 th× cã thÓ b¶o d­ìng ATR - 72 ®Õn C- Check vµ Boeing 767 ®Õn 2A Check. Bªn c¹nh ®ã còng ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng tµi liÖu qui tr×nh khai th¸c bay, b¶o d­ìng kü thuËt, ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt cña nhµ chøc tr¸ch vµ tiªu chuÈn quèc tÕ. Nhê vËy mµ hµng n¨m HKVN ®· tiÕt kiÖm ®­îc 15 - 20 triÖu USD tiÒn b¶o d­ìng, söa ch÷a. Tæng c«ng ty thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ b¶o d­ìng m¸y bay, tuy nhiªn cßn mét sè kh©u cÇn ph¶i tiÕp tôc cñng cè nh­ng vÒ c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng. §©y chÝnh lµ sù ph¸t huy néi lùc dùa trªn yÕu tè ngo¹i lùc, nã chøng tá kh¶ n¨ng vµ phÈm chÊt cña ng­êi ViÖt Nam hoµn toµn cã thÓ tiÕp cËn ®­îc víi khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt cao. Th«ng th­êng viÖc söa ch÷a vµ b¶o d­ìng chia ra lµm 3 nhãm c«ng t¸c chÝnh: + B¶o d­ìng th­êng xuyªn: bao gåm c¸c c«ng viÖc lo¹i trõ rñi ro nhá, ho¹t ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn tr­íc khi bay, trong vµ nh÷ng ®iÓm dõng bay. Nh©n viªn cÇn ph¶i kiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu, ®éng c¬, buång l¸i... ®Ó lo¹i trõ c¸c nguy c¬ rñi ro. HKVN ®· th­êng gÆp nh÷ng rñi ro nh­ ph¸t hiÖn ra chuét trong m¸y bay vµ ph¶i dõng bay 12 ngµy ®Ó bÉy chuét hay khi cã mét con ªcu nhá lµm cho m¸y bay kh«ng thÓ h¹ cµng ra ®Ó h¹ c¸nh. + B¶o d­ìng ®Þnh kú: m¸y bay cÇn ph¶i ®­îc b¶o d­ìng sau mét thêi gian bay, thêi gian nµy cã thÓ lµ 50, 100, 200 giê bay tuú theo lo¹i m¸y bay khai th¸c vµ thêi gian sö dông. C«ng viÖc b¶o d­ìng nµy lµ chÝnh vµ chñ yÕu, nã chi tiÕt h¬n so víi b¶o d­ìng th­êng xuyªn nã ®ßi hái nh©n viªn kü thuËt cã tr×nh ®é ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng háng hãc, khuyÕt tËt cña ®éng c¬ m¸y mãc sau mét thêi gian sö dông ®Ó söa ch÷a cho vµo khai th¸c. + B¶o d­ìng dù phßng: sau mét thêi gian kho¶ng tõ 1500 - 2000 giê bay th× m¸y bay cÇn ph¶i ®­îc b¶o d­ìng dù phßng nh»m lo¹i trõ rñi ro tiÒm n¨ng mµ b¶o d­ìng ®Þnh kú ch­a quan t©m tíi. C«ng viÖc nµy ph¶i xem xÐt, thay thÕ nÕu c©n ®èi víi nh÷ng bé phËn nh­ vá, kÕt cÊu khung ngang... Nh­ vËy, nhê nh÷ng c«ng t¸c øng dông KH - KT, tiÕp cËn c«ng nghÖ, HKVN ®· ®¸p øng phÇn lín c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d­ìng. §iÒu nµy ®· tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu cho HKVN khi tr­íc ®©y ph¶i thuª c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi hoÆc ®em ®i b¶o d­ìng kh¸ tèn kÐm. H­íng tíi trong t­¬ng lai chóng ta hy väng cã thÓ trë thµnh nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô, kü thuËt cho c¸c h·ng hµng kh«ng §«ng D­¬ng vµ c¸c h·ng hµng kh«ng quèc tÕ bay tíi ViÖt nam. b.C«ng t¸c kiÓm tra, ®Ò phßng vµ h¹n chÕ rñi ro: Nh»m ph¸t hiÖn vµ lo¹i trõ c¸c nguy c¬ ®èi víi c¸c khu vùc cã liªn quan Ban an toµn an ninh Côc HKDDVN cïng phèi hîp víi c¸c c¬ quan kiÓm tra nh­ PCCC vµ B¶o Minh tiÕn hµnh kiÓm tra gi¸m s¸t nh÷ng quy ®Þnh an toµn thiÕt bÞ kiÓm so¸t khi cã sù cè x¶y ra, c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng ý thøc cho nh©n viªn...th«ng th­êng c«ng t¸c kiÓm tra ë mét sè khu vùc chÝnh + Khu nhµ ga: Xem xÐt vÖ sinh c«ng céng, bè trÝ b×nh bät, b×nh CO2, hÖ thèng tiªu lÖnh ch÷a ch¸y...§Æc biÖt ®èi víi hÖ thèng th«ng tin, tin häc cÇn ®­îc chèng sÐt nh­ dù ¸n cña TCTHKVN cho XÝ nghiÖp Th­¬ng m¹i MÆt ®Êt §µ N½ng kho¶ng 130 triÖu håi cuèi n¨m 1999. + Khu s©n ®ç: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y bay, c«ng t¸c PCCC Khi m¸y bay cÊt c¸nh vµ h¹ c¸nh (xe cøu ho¶ tóc trùc, xe kÐo b×nh CO2...mét sè nguyªn t¾c cÇn ph¶i tu©n theo: - Khi n¹p dÇu cho m¸y bay th× kh«ng ®­îc ®i giµy dÐp cã ®inh, ph¶i cã giµy tiÕp ®Êt ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng tÝch ®iÖn trªn bÒ mÆt dÔ g©y ch¸y, næ. - C«ng t¸c kiÓm tra kü thuËt ph¶i chu ®¸o, ®­îc ghi chÐp vµo sæ bµn giao ®Çy ®ñ, râ rµng. - Khi bèc dì hµnh lý, hµng ho¸ lªn xuèng m¸y bay ph¶i tr¸nh qu¨ng quËt lµm háng, lu«n lu«n cã nh©n viªn gi¸m s¸t trªn b¨ng chuyÒn hµnh lý ®Ó tr¸nh hµnh lý bÞ kÑt, lµm r¸ch vì... - ë c¸c s©n bay lÎ nh­ §iÖn Biªn, Nµ S¶n th× hÖ thèng phôc vô cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, hÖ thèng kiÓm tra an ninh th« s¬ vµ thiÕu sãt nªn dÔ g©y ra rñi ro, ë ®©y tr©u, bß th­êng xuyªn ®i qua g©y uy hiÕp an toµn bay. HiÖn nay, ë c¸c s©n bay quèc tÕ mµ HKVN cã ®­êng bay tíi th× nãi chung lµ hÖ thèng gi¸m s¸t ®¶m b¶o an toµn kh¸ hiÖn ®¹i ng¨n chÆn hiÖn t­îng moi mãc hµnh lý, hµng ho¸. Mét sè s©n bay nh­ Charles De Gaulle n¨m 1999 ®· cã 13 vô moi mãc hµng ho¸, hµnh lý th× n¨m 2000 HKVN ®· phèi hîp víi c¬ quan an ninh cña b¹n ®Ó ng¨n chÆn kh«ng cho t×nh tr¹ng nµy x¶y ra n÷a. §èi víi c¸c s©n bay quèc tÕ trong n­íc nh­ Néi Bµi, §µ N»ng, T©n S¬n NhÊt th× hiÖn nay ®· ®­îc B¶o Minh hç trî mét phÇn kinh phÝ ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng camera gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh tiÕp nhËn, bèc xÕp vµ di chuyÓn cña hµnh lý vµ hµng ho¸ vµ ®· lo¹i trõ ®­îc hÇu nh­ rñi ro moi mãc, mÊt c¾p...nh­ dù ¸n l¾p ®Æt hÖ thèng camera cho s©n bay T©n S¬n NhÊt kho¶ng 15.600 USD. Tuy nhiªn, ë c¸c s©n bay lÎ th× ch­a ®­îc trang bÞ hÖ thèng nµy thªm vµo ®ã hÖ thèng phôc vô còng rÊt l¹c hËu, do vËy mµ vÉn ch­a chÊm døt ®­îc t×nh tr¹ng nµy. + Khu vùc kho hµng: cÇn ph¶i kiÓm tra viÖc xÕp ®Æt hµng ho¸, l­u ý ph¶i cã gi¸ ®ì, ph¶i ph©n lo¹i ®Ó t×m, nh×n tr¸nh va ch¹m m¹nh víi hµng ho¸ dÔ vì. Quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi nh©n viªn trong kho, kh«ng ®­îc hót thuèc l¸ cã thÓ g©y ra ho¶ ho¹n, b×nh bät, b×nh CO2 treo ngay cöa ra vµo, tr¸nh chÊt ®Çy c¸c lèi ®i dÉn ®Õn khã kiÓm so¸t ®­îc rñi ro. Vµo n¨m 1997 Phßng B¶o hiÓm - TCTHKVN ®· hç trî kinh phÝ kho¶ng 20 triÖu ®ång ®Ó x©y dùng hµng rµo cho b·i ®Ó container cña s©n bay T©n S¬n NhÊt lo¹i trõ rñi ro chÝnh c¸c container uy hiÕp an toµn bay khi cã giã b·o. + Khu vùc x¨ng dÇu: ®©y lµ khu vùc nguy hiÓm dÔ g©y ch¸y næ, nªn buéc ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ. CÇn ph¶i cã néi quy, biÓn cÊm löa ë khu vùc nµy bªn c¹nh ®ã lµ trang bÞ c¸c hÖ thèng b¸o ®éng, cøu ho¶. III.5.2 H¹n chÕ tæn thÊt - KÕ ho¹ch khÈn nguy: C«ng t¸c ®Ò phßng lµ rÊt cÇn thiÕt vµ nã ®em l¹i hiÖu qu¶ cao.Tuy nhiªn, khi cã rñi ro sù cè x¶y ra th× cÇn ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ng¨n chÆn ®­îc hËu qu¶ tiÕp theo cña tæn thÊt, gi¶m thiÓu chi phÝ thÊp nhÊt cña rñi ro th«ng th­êng mçi vô tai n¹n chi tiÕp trùc tiÕp b»ng 35%, cßn 65% lµ chi phÝ gi¸n tiÕp sau mçi vô tai n¹n ®i cÊp cøu cho hµng kh¸ch, b¶o vÖ hµng ho¸, hµnh lý... kÕ ho¹ch khÈn nguy ®­îc x©y dùng lªn, nh»m huÊn luyÖn cho c¸c nh©n viªn, c¬ quan cã liªn quan biÕt c¸ch hµnh ®éng khi cã sù cè tai n¹n x¶y ra. Khi cã sù cè vÒ m¸y bay x¶y ra, nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn cÇn lµm lµ ph¶i: - Ch¨m sãc nh÷ng ng­êi sèng sãt vµ thu xÕp tro cña nh÷ng ng­êi tö vong - Trî gióp th©n nh©n, gia ®×nh n¹n nh©n - B¶o vÖ an toµn cña hµng ho¸, hµnh lý...còng nh­ khu vùc liªn quan - §­a h·ng hµng kh«ng trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th­êng. Ngoµi ra, cÇn ph¶i qu¶n lý c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nh»m ®­a ra ®­îc kÕt luËn kh¸ch quan, tr¸nh ®Ó ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña h·ng. C¸c c¬ quan chøc n¨ng, ®¬n vÞ cã liªn quan phèi hîp ®Ó h¹n chÕ c¸c tæn thÊt tiÕp theo. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c cøu ho¶. Bëi v× thèng kª cho r»ng 95% n¹n nh©n sÏ sèng sãt nÕu m¸y bay kh«ng ph¸t ho¶. TiÕn hµnh b¶o vÖ hiÖn tr­êng mêi c¸c chuyªn gia gi¸m ®Þnh mêi luËt s­ ®Õn hiÖn tr­êng... KÕ ho¹ch khÈn nguy ®­îc B¶o Minh vµ nhµ m«i giíi b¶o hiÓm Willis Corroon (WCA) phèi hîp víi HKVN ®Ó x©y dùng, dù kiÕn trong n¨m tíi sÏ ®­a vµo chÝnh thøc thùc hiÖn. Tãm l¹i, c«ng t¸c §P & HCTT ®· ®­îc coi träng ®¸ng kÓ, víi viÖc hµng n¨m B¶o Minh, Vinare vµ nhµ m«i giíi b¶o hiÓm Willis th­êng xuyªn phèi hîp tæ chøc c¸c héi th¶o vÒ qu¶n lý rñi ro víi sù tham gia cña c¸c chuyªn gia quèc tÕ l©u n¨m vµ kinh nghiÖm trong c«ng t¸c §P & HCTT trong BHHK. Tham gia líp tËp huÊn nµy cã mÆt c¶ c¸n bé chuyªn gia cña Vasco, Côc HKDDVN...®Ó häc ch­¬ng tr×nh qu¶n lý rñi ro, t×m nguyªn nh©n rñi ro ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi. TCTHKVN ®· chi ra hµng tr¨m triÖu ®ång ®Ó ®Çu t­ cho c«ng t¸c §P & HCTT. B¶o Minh, Vinare vµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c còng ®· hç trî cho c«ng t¸c nµy. Tuy nhiªn, c«ng t¸c §P & HCTT thêi gian qua còng béc lé nhiÒu h¹n chÕ mµ cÇn kh¾c phôc trong thêi gian tíi. Ch­¬ng III Mét sè vÊn ®Ò cÇn l­u ý vÒ BHTNDS ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸ vµ t­ trang cña hµnh kh¸ch. I. vÒ phÝ a Nhµ n­íc : I.1. Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ®Ó viÖc kinh doanh b¶o hiÓm ®i vµo nÒ nÕp, theo ®óng ph¸p luËt: ViÖc kinh doanh vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp thuéc lÜnh vùc b¶o hiÓm trong thêi gian qua, tuy cã sù qu¶n lý ngµy cµng chÆt chÏ cña Nhµ n­íc, nh­ng vÉn cßn mét sè tån t¹i do hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cßn nhiÒu kÏ hë vµ cßn nhiÒu chång chÐo. §Æc biÖt lµ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ båi th­êng b¶o hiÓm mµ cã yÕu tè n­íc ngoµi, viÖc ¸p dông ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt gÆp nhiÒu khã kh¨n do kho¶ng trèng ph¸p luËt trong hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt. Trong th¸ng cuèi cña n¨m 2000 (7/12/2000), Quèc héi ®· chÝnh thøc th«ng qua luËt kinh doanh b¶o hiÓm ViÖt Nam. §©y lµ v¨n b¶n ph¸p lý quan träng nhÊt ®èi víi thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, v× trong suèt 36 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam chØ hoµn toµn dùa vµo c¸c v¨n b¶n d­íi luËt. Tuy luËt ®· ra ®êi, nh­ng c¸c v¨n b¶n d­íi luËt kinh doanh b¶o hiÓm liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn, tr¸ch nhiÖm båi th­êng ch­a ®­îc cô thÓ ho¸, lµm cho viÖc ¸p dông luËt nµy cßn nhiÒu khã kh¨n vµ chËm trÔ. I.2. ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp trong qu¶n lý thÞ tr­êng, t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh: Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng b¶o hiÓm ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam dÇn ®i vµo nÒ nÕp vµ cã sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ n­íc, nh÷ng hiÖn t­îng kinh doanh tr¸i ph¸p luËt ®ang dÇn ®­îc lo¹i trõ. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh Ýt nhiÒu vÉn x¶y ra. Ngoµi ra, sè c«ng ty b¶o hiÓm tham gia kinh doanh BHHK kh«ng nhiÒu, nªn søc Ðp c¹nh tranh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, ®Æc biÖt lµ trong viÖc gi¶i quyÕt båi th­êng lµ kh«ng lín. ViÖc cho phÐp mét sè c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi cã kinh nghiÖm chÝnh thøc ho¹t ®éng ë ViÖt Nam ®· cho phÐp t¨ng ¸p lùc c¹nh tranh ®èi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong n­íc. ViÖc c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gióp hä hoµn thiÖn dÞch vô cña m×nh, trong ®ã cã viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, mét tiªu chÝ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c¹nh tranh cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm. Ngoµi ra, c¸c c«ng ty trong n­íc còng cã thÓ häc tËp kinh nghiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña hä ®Æc biÖt trong nh÷ng vô tæn thÊt lín. Tuy nhiªn, Nhµ n­íc ph¶i qu¶n lý chÆt t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh thËt sù lµnh m¹nh, tr¸nh hiÖn t­îng ph¸ gi¸ vµ c¸c hiÖn t­îng c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh kh¸c. Ngoµi ra, Bé Tµi chÝnh cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó gióp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong n­íc cñng cè vµ ph¸t triÓn, gióp c¸c c«ng ty nµy cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi. §iÒu nµy lµ rÊt cÇn thiÕt khi ViÖt Nam ph¶i më cöa thÞ tr­êng b¶o hiÓm kÓ c¶ b¶o hiÓm phi nh©n thä vµ c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm kh¸c mét xu h­íng tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. II. VÒ phÝa TCTHKVN: Nh×n tõ thùc tÕ nh÷ng n¨m qua, viÖc tham gia nghiÖp vô BHTNDS ®èi víi hµng ho¸, hµnh lý vµ t­ trang cña hµnh kh¸ch ®· cã t¸c dông rÊt to lín ®èi víi ho¹t ®éng cña HKVN. Lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô BHHK mµ HKVN ®· tham gia ®Çu tiªn vµo nh÷ng n¨m 80 cïng víi nghiÖp vô b¶o hiÓm th©n, ®Õn nay chÊt l­îng nghiÖp vô còng ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu vµ vÉn ®ãng mét vai trß tÝch cùc cho HKVN æn ®Þnh ®i lªn. Nhê tham gia nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy mµ ®· gióp cho HKVN båi th­êng nh÷ng tæn thÊt kh«ng nhá thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Tuy nhiªn, vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi ®ã lµ: II.1. Lùa chän c«ng ty b¶o hiÓm: HKVN chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸ vµ t­ trang, b­u chÝnh, ng­êi thø 3 tham gia b¶o hiÓm víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. Nªn trong c«ng t¸c chän thÇu b¶o hiÓm cho n¨m 2003 vµ nh÷ng n¨m kÕ tiÕp, ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i xem xÐt vµ më réng ®èi t­îng tham gia ®Êu thÇu b¶o hiÓm nh»m ®¶m b¶o kh¸ch quan vµ chän lùa ®èi t¸c b¶o hiÓm tin cËy nhÊt. TCTHKVN nªn chØ ®¹o trùc tiÕp, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho c¸n bé b¶o hiÓm cña m×nh trong viÖc nghiªn cøu, x©y dùng vµ lùa chän ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt trong viÖc lùa chän ng­êi b¶o hiÓm, cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt, hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam còng nh­ trªn thÕ giíi vµ c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam cã c¸c doanh nghiÖp sau ®©y: B¶ng 8: ThÞ phÇn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc t¹i ViÖt Nam n¨m 2001 (chØ xÐt c¸c c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä): Tªn c«ng ty PhÝ b¶o hiÓm phi nh©n thä ThÞ phÇn phi nh©n thä Vèn ®iÒu lÖ N¨m thµnh lËp H×nh thøc së h÷u B¶o ViÖt 927,70 51,14% 775 tû VND 1964 Nhµ n­íc B¶o Minh 455,00 25,08% 50 tû VND 1994 Nhµ n­íc B¶o Long 26,54 1,46% 22 tû VND 1995 Cæ phÇn PJICO 115,40 6,36% 53 tû VND 1995 Cæ phÇn PVIC 89,10 4,91% 20 tû VND 1996 Nhµ n­íc VIA 42,90 2,36% 6 tû VND 1996 Liªn doanh PTI 72,70 4,01% 70 tû VND 1998 Cæ phÇn UIC 42,60 2,35% 4,2 triÖu VND 1997 Liªn doanh BIDV/QBE 6,90 0,38% 4 triÖu VND 1999 Liªn doanh Allian/AGF 35,20 1,94% 5 triÖu VND 1999 100%vèn n­íc ngoµi (Nguån: Phßng qu¶n lý ®¹i lý Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt nam) Muèn chän lùa chän ®­îc ®èi t¸c tin cËy, Tæng c«ng ty nªn xem xÐt tiÒm lùc tµi chÝnh cña hä. §©y lµ ®iÒu rÊt quan träng v× cã ®­îc ng­êi b¶o hiÓm cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh th× hoµn toµn cã thÓ yªn t©m nÕu ch¼ng may cã rñi ro x¶y ra. Nh­ vËy, trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam hiÖn nay, cã thÞ phÇn lín vÉn c¸c c«ng ty trong n­íc. Khi xem xÐt lùa chän c¸c c«ng ty tham gia ®Êu thÇu TCTHKVN tr­íc hÕt xem xÐt theo ®¸nh gi¸ trªn, tuy nhiªn, ®©y còng chØ lµ tiªu thøc c¨n b¶n nhÊt mang tÝnh chÊt “phÇn cøng”. HiÖn nay, Tæng c«ng ty ®ang ë thÕ chñ ®éng cã thÓ mêi bÊt kú c«ng ty b¶o hiÓm nµo ®Ó ®Êu thÇu. Qua ph©n tÝch s¬ bé, cã thÓ thÊy trong sè c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trªn th× B¶o ViÖt, B¶o Minh, PJICO, PVIC, VIA lµ nh÷ng c«ng ty cã kh¶ n¨ng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh viÖc dùa vµo c¸c tiªu thøc trªn cßn ph¶i kÓ ®Õn c¸c vÊn ®Ò kh¸c hÕt søc quan träng nh­ c«ng ty b¶o hiÓm ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ kh«ng, kinh nghiÖm, uy tÝn ra sao, møc miÔn th­êng nh­ thÕ nµo cao hay thÊp...®Ó lùa chän ®­îc c«ng ty b¶o hiÓm tèt nhÊt vµ kh¸ch quan nhÊt, tæng c«ng ty tr­íc hÕt lùa chän héi ®ång ®Êu thÇu bao gåm c¸c thµnh viªn cã kinh nghiÖm, cã chuyªn m«n, n¨ng lùc. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµo cuèi n¨m 2003. C¸c c¸n bé b¶o hiÓm cña Tæng c«ng ty cÇn ph¶i thu thËp th«ng tin tõ thÞ tr­êng BHHK thÕ giíi vµ trong n­íc, xem xÐt vµ c©n nh¾c nªn mêi ®èi t¸c nµo cã kh¶ n¨ng ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian, chi phÝ, ®Æc biÖt cÇn ph¶i cã sù t×m hiÓu vÒ c¸c c«ng ty ®ã kü l­ìng. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ tèt trong c«ng t¸c ®Êu thÇu th× viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n cÇn ph¶i ®­îc triÓn khai khÈn tr­¬ng, cã thêi gian dµi c©n nh¾c. Cã lµm tèt c«ng t¸c nµy Tæng c«ng ty míi cã ®iÒu kiÖn t×m cho m×nh c«ng ty tèt nhÊt víi phÝ b¶o hiÓm thÊp, chÊt l­îng phôc vô cao. Lùa chän c«ng ty b¶o hiÓm cã uy tÝn còng cã nghÜa lµ uy tÝn cña HKVN ®­îc n©ng cao. II.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ quy ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i båi th­êng: C«ng t¸c båi th­êng lµ mét kh©u cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh b¶o hiÓm. Båi th­êng ®èi víi nh÷ng tæn thÊt thiÖt h¹i thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm mµ nhanh chãng, ®Çy ®ñ chÝnh lµ t¹o cho kh¸ch hµng vµ chñ hµng thÊy ®­îc vai trß t¸c dông cña BHHK nãi riªng vµ ho¹t ®éng b¶o hiÓm nãi chung. Quy ®Þnh 323/HKVN ra ®êi n¨m 1997 ®· kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c båi th­êng, tuy nhiªn qua thùc tÕ triÓn khai quyÕt ®Þnh còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. VÝ dô khi hµnh kh¸ch khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng th× lu«n gÆp ph¶i nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh r­êm ra nh­ ph¶i viÕt ®¬n yªu cÇu båi th­êng mÆc dï vÒ phÝa HKVN ®· cã ®ñ hå s¬ liªn quan trong tr­êng hîp hµnh lý bÞ mÊt h¼n hoÆc bÞ moi mãc...do ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh chi tiÕt, cô thÓ vÒ khung båi th­êng dÉn ®Õn th¾c m¾c khiÕu kiÖn lªn HKVN. Nh­ vËy, trong thêi gian tíi HKVN nªn cïng phèi hîp víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm vµ m«i giíi t¸i b¶o hiÓm, kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña HKVN ®Ó héi th¶o gãp ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ khiÕu n¹i båi th­êng. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi quy ®Þnh 323/HKVN ngµy 10/3/1997 nh­ sau: * Thêi h¹n gi¶i quyÕt båi th­êng c«ng ty b¶o hiÓm cÇn ph¶i båi th­êng sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng hå s¬ hîp lÖ * VÒ viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i båi th­êng hµnh lý, hµng ho¸ - §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ®ßi båi th­êng gióp cho hµnh kh¸ch, chñ hµng thuËn lîi h¬n ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt ®Ó lËp hå s¬ båi th­êng. - Tr­êng hîp hµnh lý ký göi bÞ chËm theo Quy ®Þnh 323 th× båi th­êng theo nhãm n­íc hay h¹ng ghÕ. HKVN nªn n©ng thªm møc båi th­êng nµy cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn KT - XH ë tõng n­íc v× c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c ®Òu ¸p dông møc cao h¬n so víi møc båi th­êng mµ HKVN hiÖn nay ®ang ¸p dông. VÝ dô: ®èi víi HKVN, ®èi víi nhãm n­íc sè 1 hiÖn t¹i ®ang ¸p dông + H¹ng ghÕ th­¬ng gia: 50USD/hµnh kh¸ch + H¹ng ghÕ phæ th«ng : 40USD/hµnh kh¸ch Trong khi ®ã ®èi víi hµng kh«ng Ph¸p (Air France) ¸p dông lµ 120 USD vµ 70 USD cho 2 h¹ng ghÕ trªn. - ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®èi víi hµng ho¸ nªn t¨ng thêi h¹n lµ 120 ngµy ®èi víi hµng ho¸ bÞ thÊt l¹c kÓ tõ ngµy xuÊt vËn ®¬n, v× h·ng hµng kh«ng cÇn cã thêi gian ®Ó t×m kiÕm nh»m ®¶m b¶o cho quyÒn lîi cña hµnh kh¸ch v× th«ng th­êng h¹n møc tr¸ch nhiÖm cña h·ng hµng kh«ng th­êng thÊp h¬n so víi yªu cÇu båi th­êng cña chñ hµng (Quy ®Þnh 323/HKVN thêi h¹n nµy chØ lµ 14 ngµy). - Hµnh lý, hµng ho¸ bÞ moi mãc ngoµi h¹n møc tr¸ch nhiÖm tèi ®a lµ 20USD /kg, HKVN nªn båi th­êng thªm cho kh¸ch hµng mét kho¶n tiÒn gäi lµ thiÖn chÝ. V× ®©y lµ hµnh ®éng hoµn toµn chñ quan cña con ng­êi g©y ra ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸ ký göi x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Víi hµnh kh¸ch ®iÒu nµy lµ mét sù xóc ph¹m ®èi víi tµi s¶n cña hä. MÆc dï hiÖn nay B¶o Minh ®· giao cho HKVN viÖc gi¸m ®Þnh båi th­êng tæn thÊt d­íi møc miÔn th­êng, tuy nhiªn trong khi båi th­êng HKVN còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh thÈm quyÒn cña m×nh. VËy trong thêi gian tíi HKVN nªn phèi hîp cïng víi c«ng ty b¶o hiÓm x¸c ®Þnh râ rµng h¬n quyÒn h¹n cña m×nh gióp cho c«ng t¸c båi th­êng ®­îc nhanh chãng. H¬n n÷a, do t×nh h×nh thùc tÕ kh¸ch quan ®· cã nhiÒu biÕn ®èi, nªn HKVN cÇn phèi hîp víi c«ng ty b¶o hiÓm x©y dùng thÓ lÖ gi¸m ®Þnh míi, ®ång thêi lµm râ vai trß cña gi¸m ®Þnh viªn vµ gi¸ trÞ cña biªn b¶n gi¸m ®Þnh trong c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ gi¶i quyÕt båi th­êng. II.3. Lùa chän thêi ®iÓm ®Ó t¸i tôc hîp ®ång: Ho¹t ®éng cña ngµnh hµng kh«ng còng nh­ BHHK phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thÞ tr­êng BHHK thÕ giíi. V× vËy, c«ng t¸c BHHK ph¶i cã sù phï hîp víi th«ng lÖ, tËp qu¸n quèc tÕ trong lÜnh vùc BHHK. Mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt lµ thêi ®iÓm t¸i tôc hîp ®ång HKVN nªn lùa chän thêi ®iÓm thÝch hîp nhÊt trong n¨m ®Ó t¸i tôc hîp ®ång, sao cho võa cã lîi cho m×nh nhÊt, võa tËn dông ®­îc thÕ m¹nh cña ®èi t¸c trong quan hÖ b¶o hiÓm. HKVN nªn chñ ®éng ®µm ph¸n ký kÕt víi c«ng ty b¶o hiÓm cña m×nh vµo thêi ®iÓm cuèi quý II hµng n¨m. V× vËy, mäi thñ tôc ®Ó ký kÕt hîp ®ång ph¶i ®­îc hoµn tÊt tr­íc khi kÕt thóc quý II. TËn dông c¬ héi nµy, sÏ gióp cho HKVN cã ®­îc møc phÝ tiÕt kiÖm nhÊt, ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n tèt nhÊt vµ sÏ ®­îc cung cÊp nhiÒu dÞch vô ­u ®·i h¬n. II.4. Chñ ®éng trong kh©u qu¶n lý hîp ®ång : v× TCTHKVN víi t­ c¸ch lµ ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm, do vËy vÉn ch­a thùc sù ®­îc chñ ®éng khi tham gia b¶o hiÓm nhÊt lµ trong kh©u thu xÕp hîp ®ång b¶o hiÓm vµ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng do phô thuéc vµo c«ng ty b¶o hiÓm. Khi tham gia b¶o hiÓm, Tæng c«ng ty chØ cã c¸ch chÊp nhËn toµn bé hoÆc tõ chèi, h·n h÷u l¾m th× ®­îc tho¶ thuËn thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n phô (®iÒu kho¶n riªng) cña hîp ®ång. Cßn trong mét sè tr­êng hîp gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng th× Tæng c«ng ty hoµn toµn bÞ ®éng vµ phô thuéc vµo c«ng ty b¶o hiÓm. VËy trong thêi gian tíi TCTHKVN cÇn chñ ®éng h¬n n÷a trong kh©u gi¶i quyÕt, qu¶n lý hîp ®ång nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng còng nh­ ph¸t huy t¸c dông thiÕt thùc cña BHHK. II. 5. Th­êng xuyªn chó träng c«ng t¸c §P & HCTT: mÊy n¨m gÇn ®©y HKVN vµ c«ng ty B¶o Minh, Vinare ®· b¾t ®Çu quan t©m, ®Çu t­ cho c«ng t¸c §P & HCTT. Mét sè c«ng tr×nh ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ b­íc ®Çu ng¨n ngõa, lo¹i trõ rñi ro, gi¶m tæn thÊt cho HKVN nh­ x©y dùng thiÕt bÞ chèng sÐt, x©y dùng hµng rµo cho b·i ®Ó container, l¾p ®Æt hÖ thèng camera... tuy nhiªn vÉn cßn rÊt nhiÒu nguy c¬ rñi ro mµ víi nh÷ng lý do kh¸ch quan, chñ quan mµ thêi qua chóng ta vÉn ch­a thùc hiÖn tèt c«ng t¸c §P & HCTT cña HKVN trong thêi gian tíi. Cô thÓ lµ: - Nh»m gi¶m t×nh tr¹ng hµnh lý, hµng ho¸ bÞ chËm nhiÒu trong thêi gian qua. HKVN nªn cã kÕ ho¹ch c©n ®èi lÞch bay trong ®ã tÝnh tíi kh¶ n¨ng m¸y bay dù phßng kh¸c khi cã mét m¸y bÞ chËm, huû. M¸y bay cÇn ph¶i ®­îc b¶o d­ìng th­êng xuyÒn vµ ®Þnh kú nh»m ng¨n ngõa c¸c rñi ro kü thuËt. HÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ s©n bay cÇn ®­îc n©ng cÊp ®Ó m¸y bay cã thÓ h¹ c¸nh trong tr­êng hîp thêi tiÕt xÊu. Ngoµi ra, hÖ thèng phôc vô mÆt ®Êt còng ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái. - §Çu t­ trang thiÕt bÞ cho c¸c s©n bay trong n­íc, ®Æc biÖt n©ng cÊp hÖ thèng c¸c s©n bay lÎ. Trang bÞ ®ång bé c¸c m¸y soi, m¸y dß kim lo¹i, l¾p ®Æt hÖ thèng camera ®Ó gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸, hµnh lý. TÊt nhiªn HKVN còng gÆp nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh mµ kh«ng thÓ cïng lóc trang bÞ ®ång lo¹t, do vËy viÖc ®Çu t­ ph¶i tÝnh tíi tÝnh ®ång bé vµ hiÖu qu¶. - TiÕn hµnh th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn, l¸i xe c¬ giíi...vÒ c¸c rñi ro vµ c¸ch phßng trõ hiÖu qu¶. Kinh phÝ cña kho¸ häc nµy cã thÓ ®Ò nghÞ B¶o Minh hç trî. - §Çu t­ , n©ng cÊp hÖ thèng trang thiÕt bÞ ®Ó HKVN tËn dông ®­îc nh÷ng tiÖn lîi cña hÖ thèng t×m kiÕm hµnh lý thÊt l¹c trªn toµn cÇu (World tracer), nh»m t×m kiÕm hµnh lý bÞ thÊt l¹c ®­îc hiÖu qu¶ h¹n chÕ viÖc mÊt m¸t hµnh lý nh»m gi¶m chi phÝ cho HKVN vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho hµnh kh¸ch. II.6. C«ng t¸c an ninh vµ tæ chøc : Thùc tÕ cho thÊy t×nh tr¹ng hµnh lý, hµng ho¸ bÞ moi mãc, mÊt c¾p cßn th­êng xuyªn x¶y ra. VËy c¸c c¬ quan chøc n¨ng nªn xem xÐt l¹i vÊn ®Ò an ninh trªn c¸c tuyÕn bay vµ cÇn cã b¶o vÖ kiÓm tra t¹i c¸c ®Çu s©n bay ®Ó nh»m h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng nãi trªn. Ngoµi ra, ë c¸c s©n bay lÎ vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng tr©u bß ®i l¹i qua khu vùc l©n cËn s©n bay vµ cã nguy c¬ x¶y ra tai n¹n cho ho¹t ®éng khai th¸c bay. Nªn t¹i c¸c khu vùc nµy cÇn ®­îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt tr­íc, trong vµ sau khi m¸y bay cÊt c¸nh, h¹ c¸nh nh»m ®¶m b¶o cho tµi s¶n, con ng­êi tham gia giao th«ng b»ng ®­êng hµng kh«ng còng nh­ c¸c khu d©n c­ xung quanh khu s©n bay. Ngoµi ra, tû lÖ tæn thÊt do hµnh lý, hµng ho¸ vËn chuyÓn chËm chiÕm tû träng rÊt lín. Së dÜ nh­ vËy nguyªn nh©n lµ do lÞch bay ch­a phï hîp, c¸c chuyÕn bay tham gia vµo qu¸ tr×nh liªn vËn rÊt lóng tóng trong viÖc chuyÓn giao hµnh lý, hµng ho¸. H¬n n÷a thêi gian chê ®îi gi÷a hai chuyÕn bay trong qu¸ tr×nh liªn vËn th­êng rÊt l©u. §iÒu nµy ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña TCTHKVN. VËy c¬ quan chøc n¨ng nªn xem xÐt vµ c©n ®èi lÞch bay, ®iÒu m¸y bay cã träng t¶i phï hîp víi qu¸ tr×nh liªn vËn ®Ó gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng nãi trªn. II.7. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé nghiÖp vô theo kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ chuyªn m«n ho¸ cao ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch: HiÖn nay, n­íc ta ®ang thiÕu mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn gia trong lÜnh vùc b¶o hiÓm, nhÊt lµ nh÷ng c¸n bé thµnh th¹o ngo¹i ng÷, tinh th«ng nghiÖp vô, dÇy dÆn kinh nghiÖm, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. §©y lµ mét trë lùc lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm nãi chung vµ c«ng t¸c BHHK nãi riªng. LÜnh vùc BHHK cã nh÷ng ®Æc thï riªng mµ ®ßi hái nh©n tè con ng­êi, cã tÝnh thÝch øng cao, kh«ng ngõng häc hái tiÕp cËn víi nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh thêi ®¹i. §µo t¹o vµ ®µo t¹o míi cho c¸n bé chuyªn m«n trong lÜnh vùc BHHK cho phÐp HKVN còng nh­ B¶o Minh hay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sÏ thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, giao dÞch hîp ®ång BHHK. HKVN, B¶o Minh hay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sÏ lu«n lu«n tiÕp cËn ®­îc th«ng tin thÞ tr­êng BHHK quèc tÕ, tiÕp xóc nhµ m«i giíi, ®èi t¸c b¶o hiÓm cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng BHHK. Thêi gian qua, HKVN còng nh­ B¶o Minh, Vinare ®· phèi hîp më c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé BHHK. TCTHKVN ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé ®­îc ®i tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o do ICAO, IATA tæ chøc. Tuy nhiªn thùc tÕ lµ khoa häc trong n­íc cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, cßn khãa häc ë n­íc ngoµi th­êng lµ ng¾n h¹n vµ hiÖu qu¶ kh«ng cao. Trong thêi gian tíi, HKVN nªn x©y dùng chiÕn l­îc ®µo t¹o nh©n lùc l©u dµi, HKVN m¹nh d¹n ®Çu t­ vµo nh÷ng c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®Ó tham gia c¸c kho¸ häc dµi h¹n n©ng cao. Ngoµi ra, còng cÇn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n tµi thu hót nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng vÒ lµm viÖc cho HKVN vµ lµm c¬ së thuËn lîi cho sù ra ®êi cña c«ng ty BHHK. II.8. Thµnh lËp c«ng ty BHHK, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng cña ho¹t ®éng BHHK: Ho¹t ®éng cña TCTHKVN, chñ yÕu tËp trung vµo ngµnh vËn t¶i hµng kh«ng vµ dÞch vô ®ång bé v× ®©y lµ kh©u bøc b¸nh nhÊt cÇn ®Çu t­ x©y dùng ®Ó t¹o b­íc nh¶y vät ®uæi kÞp c¸c h·ng hµng kh«ng trong khu vùc vµ ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. Víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vµ nhu cÇu vÒ vèn cña TCTHKVN th× cã thÓ sím thµnh lËp thªm c«ng ty du lÞch hµng kh«ng vµ ®Æc biÖt lµ c«ng ty BHHK. Hµng n¨m, TCTHKVN ®ãng kho¶ng 4 - 8 triÖu USD tiÒn phÝ b¶o hiÓm, nay nÕu thµnh lËp c«ng ty BHHK sÏ gióp chóng ta qu¶n lý ®­îc mét phÇn phÝ dïng ®Ó ®Çu t­, phÇn cßn l¹i c«ng ty sÏ tiÕn hµnh t¸i b¶o hiÓm h¹n chÕ bít rñi ro cho c«ng ty. C«ng ty sÏ chñ ®éng trong c«ng t¸c x¸c ®Þnh thiÖt h¹i vµ gi¶i quyÕt båi th­êng nhanh chãng, ®Çy ®ñ. H¬n n÷a, C«ng ty sÏ chñ ®éng h¬n ®Ó phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c nh­ PCCC ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro mét c¸ch hiÖu qu¶, gi¶m trõ tæn thÊt cho HKVN. ViÖc thµnh lËp C«ng ty BHHK ngµnh cho phÐp qu¶n lý trùc tiÕp nguån dù tr÷ tµi chÝnh tËp trung quan träng, bï ®¾p tæn thÊt, rñi ro. Ngoµi ra cßn cã thÓ tham gia vµo thÞ tr­êng vèn, gi¶i quyÕt mét phÇn nhu cÇu vèn cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh HKDD. C«ng ty BHHK sÏ thuéc hÖ thèng c¸c C«ng ty b¶o hiÓm nãi chung, gièng nh­ C«ng ty b¶o hiÓm ngµnh hiÖn ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam nh­ PVIC, PJICO. Do vËy viÖc thµnh lËp C«ng ty BHHK cÇn ph¶i ®­îc xóc tiÕn vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ cña luËt kinh doanh b¶o hiÓm. Ch¾c ch¾n sù ra ®êi cña C«ng ty BHHK sÏ ®ãng gãp rÊt lín vµo ph¸t triÓn ®a ngµnh trong ph¹m vi TCTHKVN, võa thùc hiÖn ®­îc sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ ë tõng ®¬n vÞ thµnh viªn, cïng víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng c«ng ty kÕt thµnh søc m¹nh tæng hîp hç trî nhau sÏ lo¹i trõ sù manh món trong qu¶n lý sö dông vèn, t¹o kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn ®Çu t­ vµo nh÷ng c«ng tr×nh lín, tõng b­íc tÝch tô vµ tËp trung, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. III. VÒ phÝa c«ng ty b¶o hiÓm: Ph¶i nhËn thøc ®­îc vai trß vµ t¸c dông cña båi th­êng, v× båi th­êng võa thÓ hiÖn uy tÝn cña C«ng ty b¶o hiÓm tham gia viÖc gi¶i quyÕt båi th­êng mét c¸ch kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ nhanh chãng ®ång thêi sù cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng BHHK nãi chung, v× thÕ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, trong ®ã cã gi¶i quyÕt båi th­êng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vµ ngµy cµng gay g¾t, ®Ó n©ng cao uy tÝn cña m×nh vµ t¹o mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong nhËn thøc cña kh¸ch hµng, viÖc nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i hiÖu qu¶ h¬n lµm hµi lßng c¶ hai bªn. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn l­u ý sau: III.1. Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn cô thÓ vÒ tõng nghiÖp vô båi th­êng, thèng nhÊt quy tr×nh phèi hîp víi c¸c h·ng hµng kh«ng: Tuy c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®· cã nh÷ng h­íng dÉn, quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô båi th­êng nh­ng nh÷ng quy ®Þnh nµy cßn cã nhiÒu v­íng m¾c khi thùc hiÖn. §Æc biÖt, cßn cã thiÕu c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn cô thÓ vÒ viÖc båi th­êng cho hµnh kh¸ch, ng­êi thø ba, hµng ho¸, hµnh lý vËn chuyÓn b»ng ®­êng hµng kh«ng vµ nh÷ng lo¹i b¶o hiÓm míi khai th¸c nh­ b¶o hiÓm mÊt kh¶ n¨ng sö dông, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm... ®iÒu nµy lµm cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô khiÕu n¹i kh«ng ®­îc nhanh chãng. §Æc biÖt víi b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®­êng hµng kh«ng, mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm ch­a phæ biÕn l¾m nh­ng ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, th× c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn cô thÓ l¹i cµng thiÕu. C¸c c«ng ty BHVN cßn ch­a x©y dùng cho c«ng ty m×nh nh÷ng quy t¾c chung cho lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy. III.2. Hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty thÈm tra, gi¸m ®Þnh cña ViÖt Nam ®ång thêi më réng hîp t¸c víi c¸c c«ng ty gi¸m ®Þnh quèc tÕ: ViÖc hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty gi¸m ®Þnh trong vµ ngoµi n­íc sÏ gióp triÓn khai nhanh chãng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh tai n¹n x¶y ra ë trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. §Æc biÖt, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cÇn hîp t¸c víi c¸c nhµ gi¸m ®Þnh cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng chuyªn m«n. §iÒu nµy sÏ lµm cho viÖc gi¸m ®Þnh ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, tr¸nh tranh chÊp vÒ kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, ®Æc biÖt trong nh÷ng vô tai n¹n hµng kh«ng phøc t¹p. III.3. Phèi hîp víi c¸c nhµ m«i giíi b¶o hiÓm cÇn gióp c¸c h·ng hµng kh«ng tham gia c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi, ®ång thêi h­íng dÉn c¸c h·ng hµng kh«ng thñ tôc khiÕu n¹i c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi nµy: HiÖn nµy, cã mét sè lo¹i rñi ro, tæn thÊt cña c¸c h·ng HKVN kh«ng ®­îc båi th­êng. §ã lµ v× nh÷ng rñi ro, tæn thÊt ®ã kh«ng thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cña nh÷ng lo¹i b¶o hiÓm mµ c¸c h·ng tham gia nh­ nh÷ng rñi ro, tæn thÊt d­íi møc miÔn th­êng, nh÷ng rñi ro v­ît qu¸ møc tr¸ch nhiÖm tèi ®a,... do ®ã, c¸c h·ng hµng kh«ng ph¶i tù g¸nh chÞu tæn thÊt nµy, g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña c¸c h·ng. V× thÕ, viÖc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm vµ m«i giíi b¶o hiÓm h­íng dÉn c¸c h·ng tham gia c¸c lo¹i b¶o hiÓm míi võa lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña c¸c c«ng ty nµy, võa hoµn thiÖn dÞch vô vµ t¨ng kh¶ n¨ng båi th­êng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. §ång thêi nã võa gióp ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c h·ng hµng kh«ng h¬n n÷a gióp h·ng cã thÓ khiÕu n¹i b¶o hiÓm nh÷ng rñi ro, tæn thÊt tr­íc ®©y kh«ng ®­îc b¶o hiÓm. Víi nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi nh­ b¶o hiÓm mÊt kh¶ n¨ng sö dông, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm..., viÖc tiÕn hµnh khiÕu n¹i cña c¸c h·ng HKVN cßn nhiÒu bì ngì. Nªn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cÇn ph¶i gióp ®ì, h­íng dÉn h·ng hµng kh«ng lµm thñ tôc båi th­êng th× viÖc khiÕu n¹i gi¶i quyÕt khiÕu n¹i míi ®­îc nhanh chãng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. III.4. Quan hÖ tèt víi thÞ tr­êng BHHK thÕ giíi: NghiÖp vô BHHK cã tÝnh chÊt vµ ®Æc tr­ng riªng nªn chñ yÕu ph¶i t¸i b¶o hiÓm ra thÞ tr­êng b¶o hiÓm n­íc ngoµi, thÞ tr­êng BHHK thÕ giíi (tËp trung ë Anh, Ph¸p lµ chÝnh), cßn thÞ tr­êng b¶o hiÓm hiÖn nay hÇu nh­ kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËn dÞch vô nµy. Hµng n¨m c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cña ViÖt Nam sau khi nhËn dÞch vô tõ HKVN ph¶i t¸i b¶o hiÓm trªn thÞ tr­êng BHHK tíi 97 - 98%. Do vËy, mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn BHHK ®Òu do n­íc ngoµi cung cÊp vµ quyÕt ®Þnh. Muèn cã dÞch vô tèt ph¶i trùc tiÕp quan hÖ víi thÞ tr­êng, h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt viÖc quan hÖ víi thÞ tr­êng qua trung gian kh«ng cÇn thiÕt. Ngoµi ra, cÇn ph¶i sö dông c¸c m«i giíi t¸i BHHK lín, cã tiÒm n¨ng vèn vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng BHHK thÕ giíi v× m«i giíi t¸i b¶o hiÓm cã vai trß quan träng do ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm v­ît ra ngoµi biªn giíi quèc gia mçi n­íc vµ trë thµnh quan hÖ quèc tÕ réng r·i. §ßi hái ph¶i cã nh÷ng ng­êi chuyªn nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng t¸i b¶o hiÓm vµ chuyªn m«n cã quan hÖ giao dÞch víi c¸c c«ng ty cã uy tÝn. IV. vÒ phÝa ng­êi thø 3: Ng­êi thø 3 ë ®©y lµ c¸c chñ hµng hay hµnh kh¸ch trùc tiÕp sö dông dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng hoÆc ng­êi ®i m¸y bay cña HKVN. Nh»m lµm cho nghiÖp vô BHTNDS ®­îc ph¸t triÓn ®¶m b¶o quyÒn lîi cña c¶ chñ hµng, hµnh kh¸ch vµ h·ng hµng kh«ng tr¸nh ph¸t sinh tranh chÊp gi÷a c¸c bªn. Ng­êi thø 3 cÇn l­u ý nh÷ng vÊn ®Ò sau: IV.1. §èi víi hµnh lý ký göi , hµnh lý x¸ch tay vµ t­ trang: Khi hµnh kh¸ch mua vÐ m¸y bay th× v« h×nh dung hµnh kh¸ch vµ h·ng hµng kh«ng ®· ký kÕt mét hîp ®ång vËn chuyÓn víi nhau. Mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cã liªn quan ®Òu ®­îc in trªn vÐ mét c¸ch chi tiÕt vµ râ rµng. Nªn hµnh kh¸ch cÇn ph¶i ®äc kü c¸c kho¶n môc trong vÐ ®Ó hiÓu h¬n vÒ quyÒn lîi mµ m×nh ®­îc h­ëng nh­ nghÜa vô hay tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn. Riªng ®èi víi hµnh lý cÇn l­u ý nh÷ng vËt dông sau kh«ng ®­îc coi lµ hµnh lý nh­ nh÷ng vËt dông ®e do¹ ®Õn an toµn cña m¸y bay, hµnh kh¸ch hoÆc tµi s¶n trªn m¸y bay, kÓ c¶ (nh­ng kh«ng giíi h¹n) c¸c chÊt næ, khÝ nÐn, chÊt ¨n mßn kim lo¹i, c¸c chÊt «xi ho¸, c¸c chÊt phãng x¹, vËt liÖu nhiÔm tõ, c¸c chÊt dÔ bèc ch¸y, chÊt ®éc c¸c hîp chÊt g©y mïi khã chÞu, ho¸ chÊt láng (trõ c¸c lo¹i chÊt láng hµnh kh¸ch mang theo hµnh lý x¸ch tay ®Ó sö dông trong chuyÕn bay), nh÷ng vËt dông bÞ cÊm vËn chuyÓn theo ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh thuéc c¸c quèc gia vµ l·nh thæ mµ tµu bay ®i, ®Õn hoÆc bay qua. * §èi víi hµnh lý ký göi: Hµnh kh¸ch ®­îc h­ëng sè kg miÔn c­íc theo tõng h¹ng ghÕ thÓ hiÖn trªn vÐ: HiÖn t¹i HKVN ®ang ¸p dông víi hÇu hÕt c¸c ®­êng bay, (trõ mét sè ®­êng bay ®Æc biÖt). VD: §èi víi hµnh kh¸ch ®i h¹ng ghÕ th­¬ng gia: 30kgs/hµnh kh¸ch §èi víi hµnh kh¸ch ®i h¹ng ghÕ phæ th«ng: 20kgs/hµnh kh¸ch NÕu hµnh kh¸ch mang qu¸ sè kg ®­îc miÔn c­íc th× lóc ®ã ph¶i tr¶ c­íc cho phÇn hµnh lý bÞ qu¸. C¸ch tÝnh ®èi víi 1 kg hµnh lý qu¸ c­íc ®­îc ¸p dông: + §èi víi ®­êng bay trong n­íc th× b»ng 1% gi¸ vÐ h¹ng phæ th«ng. + §èi víi ®­êng bay quèc tÕ th× b»ng 1,5% gi¸ vÐ c«ng bè h¹ng phæ th«ng. Ngoµi ra, hµnh lý ph¶i ®­îc ®ãng gãi theo qui ®Þnh vµ cßn nguyªn vÑn khi göi hµnh lý l­u ý kh«ng ®Ó c¸c vËt sau vµo bªn trong hµnh lý ký göi cña hµnh kh¸ch, v× nÕu bÞ h­ háng, vì, m¸t m¸t, chËm...th× h·ng hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm VÝ dô: TiÒn, vµng, ®å trang søc, kim lo¹i quý, ®å b¹c, giÊy tê chuyÓn nh­îng cã gi¸ trÞ tiÒn, hîp ®ång hoÆc c¸c vËt cã gi¸ trÞ kh¸c tµi liÖu c«ng t¸c, hé chiÕu giÊy tê tuú th©n kh¸c, hµng mÉu, c¸c vËt dÔ vì, h­ háng, dÔ thèi nh­ hoa qu¶, thùc phÈm. Cßn ®èi víi kiÖn hµnh lý qu¸ khæ hay qu¸ nÆng (trªn 40 kgs) th× khi ®ã hµnh kh¸ch ph¶i ®Æt tr­íc víi h·ng hµng kh«ng tèi thiÓu 72 tiÕng so víi giê dù ®Þnh cÊt c¸nh cña chuyÕn bay ®ã v× lý do an toµn cña chuyÕn bay vµ cã x¸c nhËn cña h·ng chuyªn chë. Víi hµnh lý ký göi cã nhiÒu ®å vËt quÝ gi¸. Hµnh kh¸ch cã thÓ göi theo ph­¬ng thøc kª khai trÞ gi¸ t¹i quÇy lµm thñ tôc vµ hµnh kh¸ch ph¶i ®ãng mét kho¶n c­íc theo qui ®Þnh, nÕu bÞ mÊt mÊt hay thÊt l¹c h·ng hµng kh«ng sÏ ®Òn bï theo trÞ gi¸ kª khai cña hµnh kh¸ch. Cßn ®èi víi hµnh lý th«ng th­êng khi mÊt h·ng hµng kh«ng sÏ ®Òn bï theo trÞ gi¸ kª khai cña hµnh kh¸ch nh­ng kh«ng v­ît qu¸ h¹n møc tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµnh lý ký göi. HiÖn t¹i HKVN ch­a chÊp nhËn viÖc göi hµnh lý, hµng ho¸ theo kª khai trÞ gi¸ v× ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ b¶o qu¶n, qui tr×nh ch­a ®­îc chÆt chÏ vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ kh¸c cã liªn quan. * §èi víi hµnh lý x¸ch tay vµ t­ trang: hµnh lý x¸ch tay kh«ng ph¶i lµm thñ tôc ( Check -in) trõ khi ng­êi vËn chuyÓn cho lµ cÇn thiÕt ®èi víi hµnh kh¸ch h¹ng th­¬ng gia ®­îc phÐp mang 2 kiÖn hµnh lý x¸ch tay, cßn ®èi víi hµnh kh¸ch phæ th«ng ®­îc phÐp mang 1 kiÖn hµnh lý x¸ch tay, mçi kiÖn cã träng kh«ng qu¸ 7 kgs vµ cã kÝch th­íc 3 chiÒu kh«ng v­ît qu¸ 115 cm (56 cm x36 cm x23 cm) t­¬ng ®­¬ng lµ (= 22inches x 14inches x 9 inches) víi kÝch th­íc nµy cho phÐp hµnh lý cã thÓ xÕp ®­îc phÝa tr­íc hÇu hÕt c¸c ghÕ còng nh­ ng¨n hµnh lý phÝa trªn khoang hµnh kh¸ch. V× ng­êi vËn chuyÓn cã thÓ tõ chèi vËn chuyÓn hµnh lý x¸ch tay vµ yªu cÇu hµnh kh¸ch lµm thñ tôc chuyªn chë d­íi d¹ng hµnh lý ký göi nÕu hµnh kh¸ch mang hµnh lý x¸ch tay v­ît qu¸ sè l­îng, träng l­îng, kÝch th­íc theo qui ®Þnh nªu trªn. Ngoµi ra, bªn trong hµnh lý x¸ch tay kh«ng ®­îc ®Ó nh÷ng ®å vËt s¾c, nhän, kim lo¹i, chÊt næ, khÝ nÐn...nh­ dao kÐo, kiÕm..., g©y uy hiÕp an toµn bay. Ngoµi tiªu chuÈn hµnh lý x¸ch tay nªu trªn hµnh kh¸ch cßn ®­îc mang thªm: - Mét gãi hµng miÔn thuÕ mua sau khi ®· lµm xong thñ tôc. - Mét vËt dông dÔ háng, dÔ vì cã gi¸ trÞ, nh­ng ph¶i cã kÝch th­íc phï hîp ®Ó kh¸ch cã thÓ ®Æt trong lßng trong suèt chuyÕn bay vÝ dô nh­ mét bøc tranh... - Chã d¾t ng­êi mï, ng­êi ®­îc chuyªn chë trong khoang hµnh kh¸ch. - Mét tói ®å dµnh cho trÎ nhá. Tuy nhiªn, hµnh kh¸ch nªn l­u ý: hµnh kh¸ch ph¶i mang theo lªn khoang hµnh kh¸ch nh÷ng tµi liÖu quan träng, ®å vËt quÝ nh­ tiÒn, vµng, n÷ trang hoÆc nh÷ng vËt phÈm dÔ háng, cã thÓ bÞ h­ h¹i bëi nh÷ng t¸c ®éng th«ng th­êng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nÕu ®­îc chÊt trong khoang hµng . IV.2. §èi víi hµng ho¸: + Chñ hµng ph¶i ®ãng c­íc vËn chuyÓn theo qui ®Þnh. Th«ng th­êng c­íc vËn chuyÓn ®­îc tÝnh theo barem c©n cña l« hµng ®ã. VÝ dô: chÆng bay Hµ Néi - Sµi Gßn c­íc ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc c©n tõ 100 - 200 kgs gi¸ c­íc mçi c©n lµ 3000VN§/kg Møc c©n tõ 200 - 300 kgs gi¸ c­íc mçi c©n lµ 3.200VN§/kg + §ãng gãi theo qui ®Þnh vµ ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt vÒ an toµn bay nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ thuéc danh môc hµng hãa nguy hiÓm theo qui ®Þnh cña IATA. Ngoµi ra, kª khai ®Çy ®ñ vµ trung thùc th«ng tin vÒ hµng ho¸ vµo vËn ®¬n hµng kh«ng theo qui ®Þnh cña nhµ vËn chuyÓn. + §èi víi nh÷ng hµng ho¸ quÝ gi¸ hµnh kh¸ch cã thÓ göi theo ph­¬ng thøc kª khai trÞ gi¸ th× chñ hµng ph¶i ®ãng thªm mét kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh ®èi víi lo¹i hµng ho¸ nµy, c¸ch tÝnh phÝ c¨n cø vµo trÞ gi¸ cña hµng ho¸ nh©n víi tû lÖ % qui ®Þnh cña nhµ vËn chuyÓn vµ nªó bÞ mÊt hoÆc thÊt l¹c th× h·ng hµng kh«ng sÏ båi th­êng cho chñ hµng theo trÞ gi¸ kª khai cßn ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ kh«ng kª khai trÞ gi¸ khi rñi ro mÊt x¶y ra th× h·ng hµng kh«ng sÏ båi th­êng theo trÞ gi¸ kª khai cña hµnh kh¸ch nh­ng kh«ng v­ît qu¸ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm tèi ®a cña nhµ vËn chuyÓn ®èi víi kiÖn hµnh lý ®ã. + XuÊt tr×nh ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ liªn quan ®Õn l« hµng hay kiÖn hµng ®ã (ch¼ng h¹n ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i, packing list...) Mét sè vÊn ®Ò cÇn l­u ý trªn ®©y ®­îc rót ra tõ thùc tÕ tham gia nghiÖp vô b¶o hiÓm trong thêi gian qua t¹i TCTHKVN. TÊt nhiªn, trªn thùc tÕ viÖc thùc hiÖn ngay nh÷ng ý kiÕn kiÕn nghÞ nµy cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n mµ ch­a thÓ thùc hiÖn ngay ®­îc. Ng­êi viÕt rÊt mong n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy gãp chung cïng víi viÖc n©ng cao nghiÖp vô BHHK, chÝnh lµ mét phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña HKVN h­íng tíi thÕ kû 21 ®Çy nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOIDUNG CHUONGI-III.doc
  • docBIALUAN+LOINOIDAU.doc
  • docLOIKET+PHULUCI-II.doc
Tài liệu liên quan