Khóa luận Hợp đồng kinh tế và các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế

Lời nói đầu Nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế phát triển ngày càng mạnh mẽ. Cùng với nhịp độ phát triển đó, các quan hệ hợp đồng kinh tế cũng trở nên đa dạng và phức tạp. Mục đích đạt được lợi nhuận tối đa đã trở thành động lực trực tiếp của các bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế. Trong điều kiện như vậy, tranh chấp về hợp đồng kinh tế do nhiều nguyên nhân là điều khó tránh khỏi. Tính đa dạng và phức tạp trong quan hệ hợp đồng kinh tế làm cho các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế ngày càng nhiều về số lượng, phức tạp về tính chất và nghiêm trọng về mức độ. Xuất phát từ lợi ích kinh tế của mỗi bên tranh chấp, một yêu cầu bức xúc được đạt ra là làm sao giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả vè thoả đáng. Vậy, giải quyết những tranh chấp này được thực hiện bằng những phương pháp nào? Cơ quan tài phán nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh tế? . Đó là điều mà các doanh nghiệp đều rất quan tâm. Để góp phần tìm hiểu các vấn đề cơ bản xung quanh việc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế hiện nay, Khoá luận được thực hiện với nội dung: “ Hợp đồng kinh tế và các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế”. Khoá luận được chia làm ba chương như sau: Chương I: Khái quát chung về Hợp đồng kinh tế và các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng kinh tế Chương II:Các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp phát sinh tù Hợp đồng kinh tế. Khoá luận được hoàn thành với sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại thương Hà nội, đặc biệt là thầy Phạm Duy Liên, giảng viên Khoa Kinh tế Ngoại Thương, của gia đình và bè bạn. Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ quý báu đó.

doc85 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hợp đồng kinh tế và các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyªn ®¬n, bÞ ®¬n; - §Þa chØ cña nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n; trong tr­êng hîp kh«ng râ ®Þa chØ cña bÞ ®¬n th× ghi ®Þa chØ n¬i cã trô së hoÆc n¬i c­ tró cuèi cïng cña bÞ ®¬n; - Tãm t¾t néi dung tranh chÊp, gi¸ trÞ tranh chÊp; - Qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng cña c¸c bªn; - C¸c yªu cÇu ®Ò nghÞ Tßa ¸n xem xÐt, gi¶i quyÕt. §¬n khëi kiÖn ph¶i ®i kÌm víi c¸c tµi liÖu chøng minh vµ do nguyªn ®¬n hoÆc ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña m×nh ký tªn. Sau khi xem xÐt ®¬n kiÖn, nÕu thÊy néi dung h×nh thøc cña ®¬n kiÖn ®óng quy ®Þnh vµ ph¹m vi tranh chÊp thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× Tßa kinh tÕ th«ng b¸o ngay cho nguyªn ®¬n biÕt ®Ó nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ (thêi h¹n nép lµ trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o). Tßa ¸n vµo sæ thô lý vô ¸n vµo ngµy nguyªn ®¬n xuÊt tr×nh chøng tõ vÒ viÖc nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. TiÕp ®ã, Tßa tiÕn hµnh chuÈn bÞ xÐt xö. Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy thô lý vô ¸n, Tßa ¸n ph¶i th«ng b¸o cho bÞ ®¬n vµ ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan biÕt néi dung ®¬n kiÖn. Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc th«ng b¸o, bÞ ®¬n vµ ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ph¶i göi cho Tßa ¸n ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n vÒ ®¬n kiÖn vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Trong thêi gian 40 ngµy kÓ tõ ngµy thô lý vô ¸n, ThÈm ph¸n ®­îc ph©n c«ng lµm chñ täa ph¶i ra mét trong c¸c quyÕt ®Þnh: - §­a vô ¸n ra xÐt xö; - T¹m ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n; - §×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. NÕu vô tranh chÊp ®­îc ®­a ra xÐt xö th× tr­íc khi xÐt xö, Tßa sÏ x¸c minh thu thËp chøng cø liªn quan b»ng mét sè h×nh thøc sau: - Yªu cÇu ®­¬ng sù cung cÊp, bæ sung c¸c chøng cø hoÆc tr×nh bµy vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt; - Yªu cÇu c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc h÷u quan, c¸ nh©n cung cÊp b»ng chøng cã ý nghÜa cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n; - Yªu cÇu ng­êi lµm chøng tr×nh bµy vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt; - X¸c minh t¹i chç; - Tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh; - Yªu cÇu c¬ quan chuyªn m«n ®Þnh gi¸ hoÆc lËp héi ®ång ®Þnh gi¸ tµi s¶n cã tranh chÊp. Tr­íc khi më phiªn tßa, Tßa ¸n sÏ tiÕn hµnh hßa gi¶i ®Ó c¸c ®­¬ng sù cã thÓ tiÕn hµnh tù tháa thuËn gi¶i quyÕt tranh chÊp víi nhau. NÕu nh­ c¸c ®­¬ng sù ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trong giai ®o¹n nµy lµ gi¶i quyÕt ®­îc vô tranh chÊp th× bªn khëi kiÖn sÏ rót l¹i ®¬n kiÖn. Khi c¸c ®­¬ng sù tháa thuËn ®­îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n th× Tßa ¸n lËp Biªn b¶n hßa gi¶i vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tháa thuËn cña c¸c ®­¬ng sù vµ quyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt. Trong tr­êng hîp c¸c bªn kh«ng thÓ tháa thuËn gi¶i quyÕt tranh chÊp trong qu¸ tr×nh hßa gi¶i th× Tßa ¸n lËp Biªn b¶n hßa gi¶i kh«ng thµnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö tr­íc Tßa. ViÖc xÐt xö cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch c«ng khai hoÆc tiÕn hµnh xö kÝn v× c¸c lý do nh­ ®¶m b¶o bÝ mËt Nhµ n­íc hay theo yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña c¸c bªn ®Ó khái lé bÝ mËt, bÝ quyÕt kinh doanh... Khi cã quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö, Tßa ¸n ph¶i göi ngay quyÕt ®Þnh ®ã cho ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp, c¸c ®­¬ng sù, ng­êi b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c ®­¬ng sù. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n, ®­¬ng sù cã quyÒn lµm ®¬n yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®Ó b¶o vÖ b»ng chøng, ®¶m b¶o viÖc thi hµnh ¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ yªu cÇu cña m×nh; nÕu cã lçi trong viÖc g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng. C¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi gåm cã: - Kª biªn tµi s¶n ®ang tranh chÊp, phong to¶ tµi kho¶n; - CÊm hoÆc buéc ®­¬ng sù, tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ®­îc thùc hiÖn mét sè hµnh vi nhÊt ®Þnh; - Cho thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n vËt cã liªn quan ®Õn tranh chÊp; - Cho b¸n s¶n phÈm, hµng hãa dÔ bÞ h­ háng. Phiªn tßa ®­îc tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña c¸c ®­¬ng sù hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c¸c ®­¬ng sù. NÕu ViÖn kiÓm s¸t cã yªu cÇu tham gia phiªn tßa th× phiªn toµ ®­îc tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña kiÓm s¸t viªn. Ngoµi ra phiªn tßa chØ ®­îc tiÕn hµnh khi cã mÆt ng­êi lµm chøng, gi¸m ®Þnh hoÆc phiªn dÞch nÕu sù cã mÆt cña hä lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Trong khi xÐt xö t¹i Tßa, Héi ®ång xÐt xö c¨n cø vµo c¸c b»ng chøng thu thËp ®­îc sÏ x¸c ®Þnh c¸c t×nh tiÕt cña vô tranh chÊp b»ng viÖc nghe lêi tr×nh bµy cña c¸c bªn nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, nh÷ng ng­êi liªn quan vµ tiÕn hµnh hái trùc tiÕp c¸c bªn. Sau khi Héi ®ång xÐt xö kÕt thóc viÖc xÐt hái, c¸c ®­¬ng sù hoÆc ng­êi ®¹i diÖn cña ®­¬ng sù, ng­êi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù tr×nh bµy c¸c t×nh tiÕt liªn quan ®Õn vô ¸n vµ nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸ch thøc gi¶i quyÕt vô ¸n, tham gia tranh luËn, cã quyÒn ®¸p l¹i ý kiÕn cña ng­êi kh¸c, KiÓm s¸t viªn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Phiªn tßa ®­îc kÕt thóc b»ng tuyªn ¸n cña Tßa ®èi víi vô tranh chÊp. Chñ to¹ phiªn tßa c«ng bè toµn v¨n b¶n ¸n vµ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt cho ®­¬ng sù biÕt quyÒn kh¸ng c¸o vµ nghÜa vô chÊp hµnh b¶n ¸n cña hä. B¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®èi víi vô tranh chÊp ®­îc ph©n xö gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - Tßa ¸n xÐt xö vô ¸n; ngµy, th¸ng, n¨m ra quyÕt ®Þnh; tªn, ®Þa chØ cña c¸c ®­¬ng sù, nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c. - Yªu cÇu cña ®­¬ng sù; - C¨n cø ph¸p luËt cña viÖc ra quyÕt ®Þnh; - KÕt luËn cña vÊn ®Ò cÇn ra quyÕt ®Þnh; - X¸c ®Þnh c¸c hµnh vi ph¸p lý mµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã liªn quan ph¶i thùc hiÖn; - QuyÒn kh¸ng c¸o cña ®­¬ng sù. Trªn ®©y lµ c¸c ®iÓm c¬ b¶n trong tr×nh tù xÐt xö mét vô ¸n vÒ tranh chÊp kinh tÕ gi÷a c¸c ®­¬ng sù cña Tßa kinh tÕ - phiªn tßa s¬ thÈm. Trong tr­êng hîp c¸c ®­¬ng sù kh«ng ®ång t×nh víi quyÕt ®Þnh cña Tßa s¬ thÈm th× cã quyÒn kh¸ng c¸o lªn cÊp xÐt xö cao h¬n lµ tßa phóc thÈm. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c vÒ thêi h¹n kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ vµ thêi h¹n cho c¸c thñ tôc liªn quan nh­ng phiªn tßa phóc thÈm còng ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù vµ thñ tôc nh­ phiªn tßa s¬ thÈm. Tr­íc khi xem xÐt kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ, mét thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö tr×nh bµy néi dung vô ¸n, quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n s¬ thÈm vµ néi dung cña kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. Trong b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh phóc thÈm ph¶i nªu râ phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ vµ ph¶i ®­îc c¸c ThÈm ph¸n trong Héi ®ång xÐt xö ký tªn. Trong tr­êng hîp c¸c vô ¸n, tranh chÊp kinh tÕ ®­îc gi¶i quyÕt xong t¹i Tßa kinh tÕ c¸c cÊp (tØnh, huyÖn), nh­ng b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa cã c¨n cø cho thÊy ph¹m ph¶i mét trong nh÷ng ®iÓm sau ®©y: - Cã vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông; - KÕt luËn trong b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh kh«ng phï hîp víi nh÷ng t×nh tiÕt kh¸ch quan cña vô ¸n; - Cã sai lÇm nghiªm träng trong viÖc ¸p dông ph¸p luËt; th× nh÷ng ng­êi sau cã quyÒn kh¸ng nghÞ ®­a vô ¸n lªn xÐt xö theo tr×nh tù gi¸m ®èc thÈm: - Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao cã quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Tßa c¸c cÊp. - Phã Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, Phã ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao cã quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Tßa ¸n nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. - Ch¸nh ¸n Tßa ¸n cÊp tØnh, ViÖn tr­ëng viÖn KiÓm s¸t cÊp tØnh cã quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Tßa cÊp huyÖn. Khi ®· hoµn thµnh thñ tôc kh¸ng nghÞ vµ xem xÐt kh¸ng nghÞ, th× phiªn tßa gi¸m ®èc thÈm diÔn ra; ë phiªn tßa gi¸m ®èc thÈm kh«ng ph¶i triÖu tËp ®­¬ng sù, nh÷ng ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn kh¸ng nghÞ, trõ tr­êng hîp Tßa ¸n xÐt thÊy cÇn ph¶i nghe ý kiÕn cña hä tr­íc khi quyÕt ®Þnh. T¹i phiªn tßa, mét thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö tr×nh bµy néi dung vô ¸n, néi dung kh¸ng nghÞ. NÕu Tßa cã triÖu tËp ng­êi tham gia tè tông th× hä tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tr­íc khi KiÓm s¸t viªn tr×nh bµy ý kiÕn vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Héi ®ång xÐt xö th¶o luËn vµ ra b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh. iii. Gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ b»ng träng tµi 1. Kh¸i niÖm vµ nh÷ng ­u thÕ c¬ b¶n 1. 1. Kh¸i niÖm Träng tµi lµ mét tæ chøc trung gian (trõ Träng tµi kinh tÕ ë ViÖt Nam tr­íc ®©y) ®­îc thµnh lËp ra cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp kinh tÕ vµ tranh chÊp kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt cña n­íc träng tµi. Gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng Träng tµi lµ mét ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp mµ ë ®ã Träng tµi víi t­ c¸ch lµ ng­êi thø ba ®éc lËp ph©n xö vµ quyÕt ®Þnh tranh chÊp cña c¸c bªn. §ã th«ng th­êng lµ mét c¬ quan trung gian ®­îc c¸c bªn ®­¬ng sù giao tranh chÊp ®Ó xÐt xö. Ph¸n quyÕt cña träng tµi th«ng th­êng mang tÝnh chÊt trung thÈm. §©y lµ ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp ®­îc ¸p dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay. 1.2. Nh÷ng ­u thÕ c¬ b¶n cña träng tµi (trong thêi kú míi): a) §¶m b¶o gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c tranh chÊp trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô... cña c¸c nhµ doanh nghiÖp. NÕu trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã tranh chÊp n¶y sinh th× ®­¬ng nhiªn nhu cÇu cña nhµ kinh doanh lµ tranh chÊp ®ã dï x¶y ra víi ai, ë ®©u vµ møc ®é thÕ nµo th× hä còng ®Òu mong muèn nã ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh chãng. Thñ tôc tè tông cña Toµ ¸n lµ khã cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµy. V× tè tông toµ ¸n vèn lµ lo¹i tè tông ®Æc tr­ng bëi nhiÒu cÊp xÐt kh¸c nhau: tõ s¬ thÈm, phóc thÈm ®Õn t¸i thÈm hoÆc gi¸m ®èc thÈm. Träng tµi, víi nguyªn t¾c xÐt xö mét lÇn ®­¬ng nhiªn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cã tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp cña c¸c nhµ kinh doanh, nhÊt lµ ®èi víi c¸c vô tranh chÊp nhá nÕu ®­a ra gi¶i quyÕt b»ng h×nh thøc toµ ¸n víi tr×nh tù c¸c cÊp nh­ vËy, chi phÝ cho vÊn ®Ò kiÖn tông ®«i khi cßn lín h¬n c¶ gi¸ trÝ tµi s¶n cña vô tranh chÊp. Lîi Ých cña träng tµi cµng thÓ hiÖn râ khi nã ®øng ra gi¶i quyÕt tranh chÊp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ kÓ c¶ khi mét trong c¸c bªn lµ mét quèc gia. b) Gi¶i quyÕt b»ng träng tµi linh ho¹t vµ Ýt tÝnh h×nh thøc: §Æc tr­ng cña hÇu hÕt c¸c hÖ thèng toµ ¸n lµ ë c¸c quy t¾c tè tông chÆt chÏ. Trong khi tè tông Toµ thÓ hiÖn tÝnh cøng nh¾c, khu«n mÉu th× c¸c nhµ kinh doanh l¹i cã mét nhu cÇu kh¸c: hä muèn cã mét thñ tôc ®¬n gi¶n, gän nhÑ ®Ó tham giai gi¶i quyÕt tranh chÊp mét c¸ch thuËn lîi hiÖu qu¶. Hä kh«ng muèn bÞ rµng buéc chi phèi b»ng nh÷ng quy t¾c cøng nh¾c. Trong tè tông toµ ¸n c¸c bªn ph¶i tranh luËn trùc tiÕp, c«ng khai tr­íc Héi ®ång xÐt xö. Cßn tè tông träng tµi cho phÐp c¸c bªn cã thÓ tranh luËn trùc tiÕp hoÆc b»ng ®Ö tr×nh c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu. ChÝnh sù linh ho¹t nµy cña tè tông träng tµi gióp cho c¸c nhµ kinh doanh tr¸nh ®­îc c¸c cuéc tranh luËn kÐo dµi, mÊt thêi gian, cho phÐp gi¶m tèi ®a t×nh tr¹ng gi¸n ®o¹n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. V× vËy, so víi kiÖn tông ra toµ ¸n, gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng träng tµi ®­îc hä ­a chuéng h¬n. c) Tè tông träng tµi d©n chñ h¬n so víi tè tông Tßa ¸n. Tè tông träng tµi cho phÐp c¸c bªn cã nhiÒu sù tù do h¬n so víi tè tông toµ ¸n. Cô thÓ c¸c nhµ kinh doanh tù m×nh quyÕt ®Þnh chän ®Ých danh träng tµi viªn, chän tæ chøc träng tµi ®øng ra gi¶i quyÕt tranh chÊp trong khi ë tè tông toµ ¸n, viÖc lùa chän toµ ¸n lµ ®iÒu kh«ng cã cho c¸c bªn tranh chÊp. §©y lµ mét c¬ héi ®Ó cho c¸c bªn lùa chän ng­êi cã kinh nghiÖm, cã uy tÝn ®Ó gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c yªu cÇu cña hä. Bªn c¹nh ®ã, c¸c bªn cßn cã thÓ lùa chän mét ®Þa ®iÓm thÝch hîp cho viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp sao cho phï hîp, thuËn tiÖn víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. C¸c cuéc häp vµ phiªn häp xÐt xö l¹i cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo chø kh«ng chØ giíi h¹n trong giê lµm viÖc hµnh chÝnh. Cßn ë toµ ¸n, viÖc gi¶i quyÕt buéc ph¶i tiÕn hµnh t¹i toµ theo mét thêi gian ®· ®Þnh s½n trong giê hµnh chÝnh... Nh­ vËy, râ rµng so víi tè tông tßa ¸n, t«a tông träng tµi cã nhiÒu ­u thÕ h¬n. d) ë toµ ¸n, víi nguyªn t¾c xÐt xö c«ng khai ®· kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc mét thùc tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Khi th­¬ng tr­êng chÝnh lµ chiÕn tr­êng th× ë ®ã c¸c bÝ quyÕt, c¸c th«ng tin sè liÖu vÒ chñng lo¹i hµng ho¸, d©y chuyÒn c«ng nghÖ... nÕu bÞ tiÕt lé, doanh nghiÖp khã cã thÓ giµnh ®­îc th¾ng lîi trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy sù b¶o vÖ bÝ mËt nghÒ nghiÖp ®· trë thµnh yªu cÇu cã tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh. ChØ cã Träng tµi míi tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cã tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp nµy cña c¸c nhµ kinh doanh v× mét trong nh÷ng nguyªn t¾c xÐt xö cña träng tµi lµ xÐt xö bÝ mËt. C¸c träng tµi viªn kh«ng ®­îc quyÒn tiÕt lé c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp cho bªn thø ba biÕt nÕu nh­ ch­a ®­îc c¸c bªn tranh chÊp chÊp nhËn. e) C¸c träng tµi viªn th­êng lµ c¸c chuyªn gia cã kiÕn thøc vµ giµu kinh nghiÖm trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i, vËn t¶i, b¶o hiÓm... NÕu nh­ tè tông toµ ¸n ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c tranh luËn trùc tiÕp tr­íc Héi ®ång xÐt xö th× t¹i träng tµi, c¸c bªn cã thÓ ®Ö tr×nh c¸c v¨n b¶n vµ tµi liÖu hoÆc tranh luËn trùc tiÕp t¹i phiªn häp cña uû ban träng tµi. §iÒu nµy gióp c¸c bªn tr¸nh ®­îc nh÷ng cuéc tranh luËn dµi dßng, tèn kÐm thêi gian vµ søc lùc. ë ViÖt Nam, tõ n¨m 1960 trë l¹i ®©y ngµnh Träng tµi ®· tån t¹i d­íi hai h×nh thøc: Thø nhÊt: Träng tµi víi t­ c¸ch lµ mét c¬ quan qu¶n lý - c¬ quan tµi ph¸n cña Nhµ n­íc, ra ®êi theo NghÞ ®Þnh sè 20 TTg ngµy 14/1/1960 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ chÊm døt tån t¹i vµo ngµy 1/7/1994. Thø hai: - Träng tµi kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp ra ®êi theo NghÞ ®Þnh sè 116/TTg ngµy 5/9/1994 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. - Trung t©m Träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam bªn c¹nh Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (viÕt t¾t lµ VIAC) thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 204 TTg ngµy 28/4/1993 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 2. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña träng tµi kinh tÕ trong giai ®o¹n nµy Trong suèt qu¸ tr×nh lÞch sö tõ 1960 ®Õn 1/7/1994 ta thÊy ë ViÖt nam chØ tån t¹i Träng tµi kinh tÕ mµ thiÕu v¾ng sù cã mÆt cña Toµ kinh tÕ, ®iÒu nµy ®­îc gi¶i thÝch b»ng quan niÖm cho r»ng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung lµ nÒn kinh tÕ trong ®ã chØ tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u: së h÷u tËp trung vµ së h÷u tËp thÓ. V× hîp ®ång kinh tÕ ®­îc coi lµ c«ng cô cña Nhµ n­íc, viÖc mua b¸n nh÷ng g×, ký kÕt víi ai vµ sè l­îng thanh to¸n nh­ thÕ nµo ®Òu do Nhµ n­íc quy ®Þnh kh¸ chÆt chÏ th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu. Do ®ã, c¸c tranh chÊp ph¸t sinh trong hai khu vùc kinh tÕ nµy vÒ sè l­îng th× kh«ng nhiÒu l¾m vµ tÝnh chÊt còng kh«ng mÊy gay g¾t do vËy viÖc thiÖt h¹i trong hîp ®ång kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Õn quyÒn lîi cña c¸c bªn mµ do Nhµ n­íc chÞu. Do bÞ chi phèi bëi c¬ chÕ kinh tÕ cò cho nªn ®Õn ngµy chÝnh thøc bÞ gi¶i thÓ hÖ thèng c¬ quan Träng tµi kinh tÕ c¸c cÊp cã mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau ®©y: 2.1 Víi t­ c¸ch lµ mét c¬ quan tµi ph¸n do Nhµ n­íc lËp ra, träng tµi kinh tÕ ®¶m ®­¬ng c¶ chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Cu thÓ c¸c c¬ quan träng tµi kinh tÕ kh«ng chØ gi¶i quyÕt c¸c ttranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ mµ cßn thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ vµ thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. 2.2 Träng tµi kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ tæ chøc phi chÝnh phñ mµ lµ mét lo¹i c¬ quan do Nhµ n­íc thµnh lËp, tån t¹i vµ ho¹t ®éng tõ nguån kinh phÝ cÊp ph¸t tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, c¸c träng tµi viªn lµ nh÷ng viªn chøc Nhµ n­íc. 2.3 Träng tµi kinh tÕ lµ mét hÖ thèng c¸c c¬ quan ®­îc thµnh lËp ë c¶ ba cÊp hµnh chÝnh - l·nh thæ (quËn, huyÖn, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ Trung ­¬ng). 2.4 Tè tông träng tµi vÒ c¬ b¶n gièng nh­ tè tông Toµ ¸n, bao gåm c¸c giai ®o¹n xÐt xö s¬ thÈm, phóc thÈm, gi¸m s¸t vµ xÐt xö l¹i khi cã t×nh tiÕt míi. 2.5 QuyÕt ®Þnh cña träng tµi tuy cã tÝnh chÊt b¾t buéc thi hµnh ®èi víi c¸c bªn liªn quan song trªn thùc tÕ kh«ng ®­îc ®¶m b¶o b»ng c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ thi hµnh nh­ ®èi víi c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. 3. T¹i sao sù tån t¹i cña Träng tµi kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ mét c¬ quan tµi ph¸n lµ kh«ng phï hîp trong c¬ chÕ míi Sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æt ra nhiÒu yªu cÇu míi: ®ã lµ s­ ®¶m b¶o d©n chñ trong ho¹t ®éng kinh tÕ, sù b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi trong c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, sù thõa nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u còng nh­ c¸c lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ ... Yªu cÇu trùc tiÕp ®Æt ra lµ Nhµ n­íc kh«ng ®­îc can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn, ®¬n vÞ kinh tÕ, mµ b»ng c¸c chÝnh s¸ch lín vµ ph¸p luËt t¹o lËp mét m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh, mét hµnh lang v÷ng ch¾c ®Ó nh÷ng quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®­îc x©y dùng vµ thùc hiÖn thùc sù theo nguyªn t¾c tù do, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy, sù tån t¹i cña Träng tµi kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ mét c¬ quan qu¶n lý nh­ cò kh«ng cßn phï hîp n÷a bëi v×: 3.1 Träng tµi kinh tÕ ®· ho¹t ®éng trong mét thêi gian dµi theo c¬ chÕ kinh tÕ cò. V× vËy, víi c¬ chÕ kinh tÕ míi, tÝnh chÊt, néi dung vµ b×nh diÖn cña c¸c quan hÖ kinh tÕ ®· thay ®æi c¨n b¶n. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu bøc xóc lµ ph¶i ®æi míi tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ mét c¸ch phï hîp. 3.2 Sù tån t¹i cña Träng tµi kinh tÕ ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cô thÓ: thanh tra hîp ®ång kinh tÕ, gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ xö lý vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn cña c¬ chÕ kinh tÕ míi, nh÷ng ho¹t ®éng ®Æc thï nªu trªn cña Träng tµi kinh tÕ kh«ng cßn mÊy ý nghÜa n÷a. Víi c¬ chÕ kinh tÕ míi, c¬ chÕ ®¶m b¶o d©n chñ trong kinh tÕ vµ lÊy lîi Ých kinh tÕ lµm ®ßn bÈy trùc tiÕp, viÖc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ lµ vÊn ®Ò thuéc quyÒn tù quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp, kh«ng ký kÕt víi doanh nghiÖp nµy th× ký víi doanh nghiÖp kh¸c, hoµn toµn kh«ng cßn chuyÖn ph¶i ký cho b»ng ®­îc hîp ®ång kinh tÕ víi mét ®¬n vÞ ®· ®­îc nhµ n­íc chØ ®Þnh. V× vËy, ho¹t ®éng gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ víi ý nghÜa võa ph©n tÝch cña Träng tµi kinh tÕ lµ kh«ng cßn phï hîp n÷a trong c¬ chÕ kinh tÕ míi. 3.3 MÆc dï lµ c¬ quan tµi ph¸n nh­ng quyÕt ®Þnh xÐt xö cña Träng tµi kinh tÕ vÉn mang nÆng tÝnh hoµ gi¶i vµ khuyÕn nghÞ, rÊt yÕu vÒ tÝnh c­ìng chÕ. Do ®ã, trªn thùc tÕ quyÕt ®Þnh xÐt xö cña Träng tµi kinh tÕ ®¹t hiÖu lùc thi hµnh thÊp. 3.4 Víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu lo¹i quan hÖ kinh tÕ míi ph¸t sinh mµ tranh chÊp x¶y ra trong nh÷ng quan hÖ kinh tÕ ®ã kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Träng tµi kinh tÕ nh­: - Tranh chÊp mua b¸n tiÒn tÖ, chøng kho¸n. - Tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp. - Tranh chÊp gi÷a c¸c thµnh viªn cña c«ng ty xung quang c¸c vÊn ®Ò thµnh lËp, gi¶i thÓ... ChÝnh nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh kÓ trªn ®· ®Æt ra yªu cÇu ph¶i tæ chøc l¹i hÖ thèng c¸c c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ mét c¸ch phï hîp. Vµ tr­íc t×nh h×nh ®ã, Toµ kinh tÕ trong hÖ thèng Toµ ¸n nh©n d©n ®· ra ®êi víi t­ c¸ch lµ c¬ quan tµi ph¸n xÐt xö c¸c tranh chÊp kinh tÕ, ph¸ s¶n doanh nghiÖp..H¬n n÷a, sù ra ®êi cña NghÞ ®Þnh 116/CP ®· kÐo theo sù hiÖn h÷u cña c¸c trung t©m träng tµi kinh tÕ mang tÝnh phi chÝnh phñ. Cïng tån tµi víi c¸c c¬ quan, tæ chøc nµy lµ Trung t©m Träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam (VIAC) bªn c¹nh Phßng Th­¬ng m¹i víi thÈm quyÒn ®­îc më réng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp néi ®Þa. 4. Trung t©m Träng tµi kinh tÕ ra ®êi theo NghÞ ®Þnh 116/CP ngµy 5/9/1994 cña ChÝnh phñ 4.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n 4.1.1. Kh¸i niÖm Theo NghÞ ®Þnh nµy Träng tµi kinh tÕ lµ mét tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp cã thÈm quuyÒn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ hîp ®ång kinh tÕ; c¸c tranh chÊp gi÷a c«ng ty víi c¸c thµnh viªn cña c«ng ty, gi÷a c¸c thµnh viªn cña c«ng ty víi nhau liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ cña c«ng ty; c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. 4.1.2 §Æc ®iÓm c¬ b¶n Tõ n¨m 1960 ®Õn ngµy 1/7/1994 ë ViÖt Nam tån t¹i mét c¬ quan duy nhÊt cã chøc n¨ng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ hîp ®ång kinh tÕ lµ Träng tµi kinh tÕ. Träng tµi kinh tÕ theo NghÞ ®Þnh 116/CP còng cã tªn gäi nh­ vËy nh­ng kh¸c h¼n vÒ chÊt. NÕu nh­ Träng tµi kinh tÕ tr­íc ®©y thuéc hÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ n­íc th× Träng tµi kinh tÕ ngµy nay l¹i lµ tæ chøc phi chÝnh phñ. Víi t×nh chÊt nh­ vËy, Träng tµi kinh tÕ ngµy nay cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: - C¸c trung t©m Träng tµi kinh tÕ kh«ng do Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh thµnh lËp mµ do c¸c träng tµi viªn xin ph¸p Nhµ n­íc ®Ó ®­îc thµnh lËp. - C¸c trung t©m Träng tµi ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù trang tr¶i. Trong tµi viªn kh«ng ®­îc coi lµ c«ng chøc Nhµ n­íc. - C¸c trung t©m Träng tµi kinh tÕ kh«ng n»m trong hÖ thèng c¬ quan Nhµ n­íc nµo (lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ ph¸p) mµ lµ mét tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp. V× thÕ c¸c träng tµi viªn kh«ng ph¶i lµ c¸c thÈm ph¸n mµ lµ c¸c luËt gia trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, th­¬ng m¹i, tÝn dông, hµng h¶i, x©y dùng... - Träng tµi viªn do c¸c bªn tù ý tho¶ thuËn lùa chän trong danh s¸ch cña trung t©m Träng tµi vµ cã thÓ ®­îc chØ ®Þnh bëi Chñ tÞch trung t©m träng tµi trong tr­êng hîp kh«ng lùa chän ®­îc. ChÝnh v× tÝnh chÊt d©n chñ nh­ vËy mµ c¸c bªn cã thÓ kh­íc tõ träng tµi viªn. §iÒu nµy kh«ng thÓ cã ®èi víi Träng tµi kinh tÕ tr­íc ®©y. - QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp cña trung t©m Träng tµi kinh tÕ cã hiÖu lùc thi hµnh (mang tÝnh chÊt chung thÈm) vµ kh«ng bÞ kh¸ng c¸o ( Tuy nhiªn, NghÞ ®Þnh 116/CP l¹i quy ®Þnh nÕu mét bªn tranh chÊp kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Träng tµi th× bªn kia cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n Nh©n D©n cã thÈm quyÒn xÐt xö theo thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ. §©y lµ mét ®iÓm m©u thuÉn bëi v× khi tranh chÊp ®­îc chuyÓn sang Toµ ¸n th× cã nghÜa lµ ®Æc ®iÓm "kh«ng bÞ kh¸ng c¸o" cña quyÕt ®Þnh cña Träng tµi kh«ng cßn n÷a). 4.1.3. Tr×nh tù tè tông träng tµi Khi c¸c bªn tho¶ thuËn ®­a tranh chÊp ra gi¶i quyÕt ë träng tµi th× bªn nguyªn ®¬n ph¶i göi cho Trung t©m träng tµi kinh tÕ v¨n b¶n tho¶ thuËn cïng víi ®¬n yªu cÇu. Néi dung ®¬n yªu cÇu bao gåm nh÷ng ®iÓm chÝnh: - Ngµy, th¸ng, n¨m viÕt ®¬n; - Tªn vµ ®Þa chØ c¸c bªn; - Tªn Trung t©m träng tµi kinh tÕ ®­îc yªu cÇu gi¶i quyÕt ranh chÊp; - Tãm t¾t néi dung tranh chÊp vµ yªu cÇu gi¶i quyÕt; - C¸c biÖn ph¸p th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i mµ c¸c bªn ®· thùc hiÖn nh­ng kh«ng ®¹t kÕt qu¶; - Hä tªn Träng tµi viªn mµ nguyªn ®¬n chän trong danh s¸ch Träng tµi viªn cña Trung t©m Träng tµi kinh tÕ. KÌm theo ®¬n yªu cÇu lµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó chøng minh c¸c yªu cÇu ®ång thêi bªn nguyªn ®¬n nép t¹m øng lÖ phÝ träng tµi. Sau khi nhËn ®­îc ®¬n yªu cÇu, Th­ ký Trung t©m göi b¶n sao ®¬n ®ã cho bÞ ®¬n (trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn) cïng víi danh s¸ch träng tµi viªn. Trong thêi h¹n hîp lý (th­êng do Trung t©m Ên ®Þnh) bÞ ®¬n göi ®¬n tr¶ lêi cã néi dung nh­ ®¬n yªu cÇu cña nguyªn ®¬n cïng c¸c tµi liÖu chøng minh cÇn thiÕt. NÕu tranh chÊp do mét héi ®ång Träng tµi gi¶i quyÕt th× mçi bªn chän mét Träng tµi viªn. Hai Träng tµi viªn nµy sÏ chän mét Träng tµi viªn thø ba lµm Chñ tÞch héi ®ång Träng tµi. NÕu kh«ng chän ®­îc, Chñ tÞch Trung t©m träng tµi sÏ chØ ®Þnh (trong vßng 10 ngµy). NÕu c¸c bªn tháa thuËn chän mét Träng tµi viªn gi¶i quyÕt tranh chÊp nh­ng kh«ng tho¶ thuËn ®­îc chän ai th× Chñ tÞch Trung t©m Träng tµi sÏ tiÕn hµnh chØ ®Þnh (trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy c¸c bªn th«ng b¸o vÒ viÖc chän Träng tµi viªn). Sau khi hoµn thµnh viÖc lùa chän Träng tµi viªn (kh«ng bÞ kh­íc tõ) th× c¸c Träng tµi viªn tiÕn hµnh c«ng viÖc nghiªn cøu hå s¬, tµi liÖu c¸c bªn cung cÊp vµ c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp. NÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn g× kh¸c th× thêi gian vµ ®Þa ®iÓm gi¶i quyÕt tranh chÊp do Chñ tÞch Héi ®ång Träng tµi hoÆc do Träng tµi viªn Ên ®Þnh. GiÊy triÖu tËp ®­îc göi cho c¸c bªn trong vßng 15 ngµy tr­íc khi më phiªn häp. Trong khi ®ã c¸c bªn tiÕn hµnh lùa chän ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p vµ cã thÓ mêi luËt s­ b¶o vÖ quyÒn lîi cho m×nh. Tranh chÊp còng cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt kh«ng cã sù cã mÆt cña c¸c bªn mµ c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu vµ chøng cø ®· cã. ë ®©y, c¨n cø chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. QuyÕt ®Þnh cña Träng tµi ®­îc lËp ra theo nguyªn t¾c biÓu quyÕt ®a sè víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: - Tªn trung t©m Träng tµi; - §Þa ®iÓm vµ ngµy ra quyÕt ®Þnh; - Hä, tªn Träng tµi viªn gi¶i quyÕt tranh chÊp; - Tªn, ®Þa chØ cña c¸c bªn; - Néi dung tranh chÊp; - C¨n cø ra quyÕt ®Þnh, néi dung quyÕt ®Þnh; - Møc lÖ phÝ Träng tµi mµ c¸c bªn ph¶i chÞu. + ë ®©y cã mét ®iÓm cÇn l­u ý lµ Héi ®ång Träng tµi hay Träng tµi viªn cã thÓ ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tõng phÇn vô tranh chÊp nÕu thÊy ®iÒu ®ã lµ hîp lý. QuyÕt ®Þnh cña Träng tµi ®­îc c«ng bè cho c¸c bªn sau khi kÕt thóc phiªn häp hoÆc cã thÓ c«ng bè sau nh­ng chËm nhÊt lµ 5 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc phiªn häp vµ ph¶i göi cho c¸c bªn trong vßng 3 ngµy tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh. Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng träng tµi ®­îc tãm t¾t nh­ trªn. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh nµy, nÕu c¸c bªn ®¹t ®­îc tho¶ thuËn b»ng th­¬ng l­îng th× Héi ®ång Träng tµi hoÆc Träng tµi viªn chÊm døt viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp. C¸c bªn cã thÓ yªu cÇu Chñ tÞch Trung t©m Träng tµi x¸c nhËn sù tho¶ thuËn ®ã b»ng v¨n b¶n. V¨n b¶n nµy cã gi¸ trÞ nh­ quyÕt ®Þnh cña Träng tµi. Trong tr­êng hîp quyÕt ®Þnh cña Träng tµi kh«ng ®­îc mét bªn chÊp hµnh th× bªn kia cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n Nh©n d©n cã thÈm quyÒn xÐt xö theo thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ. 5. Trung t©m Träng tµi quèc tÕ bªn c¹nh Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VIAC) 5.1. Sù h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm: VIAC ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 204/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 28/4/1993 trªn c¬ së s¸t nhËp hai héi ®ång Träng tµi lµ Héi ®ång Träng tµi Ngo¹i th­¬ng vµ Héi ®ång Träng tµi Hµng h¶i. Trªn c¬ së kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cña hai Héi ®ång Träng tµi trªn, c¸c ho¹t ®éng cña VIAC mang c¸c ®iÓm ®Æc thï cña mét tæ chøc Träng tµi th­¬ng m¹i quèc tÕ, cô thÓ : - VIAC lµ mét tæ chøc ®éc lËp, phi ChÝnh phñ, phi lîi nhuËn ®­îc “®Æt” c¹nh Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, phï hîp víi thùc tiÔn träng tµi c¸c n­íc trªn thÕ giíi nh­ toµ ¸n Träng tµi Lu©n §«n bªn c¹nh Phßng Th­¬ng m¹i Lu©n §«n, Toµ ¸n Träng tµi quèc tÕ thuéc Phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ. - Trung t©m lµ mét tæ chøc Träng tµi quy chÕ bao gåm c¸c Träng tµi viªn cã tªn trong danh s¸ch do Ban Th­êng trùc Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp th«ng qua. Theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña VIAC th× ng­êi n­íc ngoµi còng ®­îc mêi vµo danh s¸ch nµy (tuy nhiªn hiÖn nay ch­a cã). C¸c Träng tµi viªn lµ nh÷ng chuyªn gia vÒ ph¸p lý vµ nghiÖp, am hiÓu vÒ thùc tiÔn kinh tÕ quèc tÕ, cã uy tÝn trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ th­¬ng m¹i vµ hiÓu biÕt vÌ thùc tiÔn träng tµi. Trung t©m tiÕn hµnh ho¹t ®éng tu©n theo §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng vµ c¸c quy t¾c tè tông cña Trung t©m. 5.2.Ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng xÐt xö lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña Trung t©m. Tõ khi thµnh lËp ®Õn hÕt n¨m 1996 VIAC ®· kho¶ng 100 vô, trong ®ã h¬n 50% sè vô ®­îc gi¶i quyÕt b»ng con ®­êng hoµ gi¶i vµ th­¬ng l­îng vµ ®¹i ®a sè lµ c¸c tranh chÊp kinh tÕ mang yÕu tè n­íc ngoµi. NÕu so s¸nh con sè nµy víi c¸c tæ chøc Träng tµi quèc tÕ trong khu vùc th× ®ã chØ lµ con sè võa ph¶i. Do nhiÒu lý do kh¸ch quan vµ chñ quan, mét xu h­íng gÇn ®©y ®¸ng chó ý lµ ngµy cµng cã nhiÒu c¸c ®iÒu kho¶n träng tµi trong c¸c hîp ®ång chän Trung t©m Träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam lµm c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh. 5.3. ThÈm quyÒn xÐt xö 5.3.1. §èi víi c¸c tranh chÊp kinh tÕ quèc tÕ Theo Quy t¾c tè tông, VIAC cã thÈm quyÒn xÐt xö c¸c tranh chÊp n¶y sinh tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, trong ®ã Ýt nhÊt mét trong c¸c bªn ®­¬ng sù lµ c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n n­íc ngoµi. C¸c tranh chÊp nµy th­êng n¶y sinh tõ c¸c hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng, ®Çu t­, du lÞch, b¶o hiÓm, vËn t¶i... VIAC chØ tiÕn hµnh xÐt xö khi c¸c bªn ®­¬ng sù tho¶ thuËn chän VIAC ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp. NÕu kh«ng cã tho¶ thuËn Träng tµi gi÷a c¸c bªn th× VIAC kh«ng cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. Trªn thùc tÕ, Trung t©m ®· kh«ng xÐt xö nhiÒu tr­êng hîp v× tho¶ thuËn träng tµi kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh, vÝ dô ®iÒu kho¶n Träng tµi trong hîp ®ång kh«ng ghi râ tªn tæ chøc Träng tµi ®Çy ®ñ hoÆc thiÕu chÝnh x¸c, thËm chÝ cã tho¶ thuËn träng tµi chän Trung t©m nh­ng l¹i ¸p dông thao quy t¾c tè tông cña Tæ chøc Träng tµi kh¸c... 5.3.2 . §èi víi c¸c tranh chÊp trong n­íc: Theo QuyÕt ®Þnh sè 114 - TTg ngµy16/2/1996, VIAC ®­îc phÐp më réng thÈm quyÒn xÐt xö sang c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ kinh doanh trong n­íc. §Ó tiÕn hµnh gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp trong n­íc, b¶n Quy t¾c tè tông trong n­íc ®· ®­îc Héi ®ång Qu¶n trÞ Phßng th­¬ng m¹i th«ng qua vµ cã hiÖu lùc ¸p dông tõ ngµy 15/4/1995. Nh­ vËy, theo QuyÕt ®Þnh 114, VIAC cã thÈm quyÒn rÊt réng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ kinh doanh. TÊt c¶ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a c¸c chñ thÓ trong quan hÖ kinh doanh ®Òu cã thÓ ®­a ra gi¶i quyÕt t¹i VIAC nÕu hä tho¶ thuËn chän VIAC lµm ng­êi gi¶i quyÕt tranh chÊp. H×nh thøc tho¶ thuËn nµy cã thÓ lµ mét ®iÒu kho¶n Träng tµi trong hîp ®ång hoÆc mét tho¶ thuËn ngoµi hîp ®ång. ViÖc më réng thÈm quyÒn xÐt xö cña VIAC võa phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn hoµ nhËp nÒn kinh tÕ quèc gia víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho Trung t©m ph¸t triÓn trªn c¶ hai lÜnh vùc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ trong n­íc. §©y còng lµ m« h×nh phæ biÕn t¹i nhiÒu quèc gia Ch©u ¸, ch©u ¢u kh¸c, t¹i ®ã kh«ng cã sù giíi h¹n thÈm quyÒn chØ chuyªn xÐt xö mét lo¹i h×nh tranh chÊp hoÆc trong n­íc hoÆc quèc tÕ. VÝ dô nh­ Trung t©m Träng tµi quèc tÕ Hång K«ng (HKIAC), Trung t©m nµy ®­îc thµnh lËp n¨m 1987 chØ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp quèc tÕ. §Õn n¨m 1991, HKIAC ®· ®­îc bæ sung thªm thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp kinh doanh trong n­íc. 5.4. Thñ tôc tè tông cña VIAV( ¸p dông cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ kinh doanh trong n­íc) Thñ tôc tè tông b¾t ®Çu b»ng viÖc nguyªn ®¬n nép ®¬n kiÖn cho Trung t©m. Khi nép ®¬n kiÖn, nguyªn ®¬n øng tr­íc toµn bé phÝ träng tµi. Trªn ®¬n kiÖn cã c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - Tªn, ®Þa chØ nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n; - C¸c yªu cÇu cña nguyªn ®¬n, cã tr×nh bµy sù viÖc kÌm theo b»ng chøng; - Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý mµ nguyªn ®¬n dùa vµo ®ã ®Ó ®i kiÖn; - TrÞ gi¸ vô kiÖn; - Träng tµi viªn mµ nguyªn ®¬n chän trong danh s¸ch träng tµi viªn cña Trung t©m hoÆc ®Ò nghÞ cña nguyªn ®¬n víi Chñ tÞch Trung t©m chØ ®Þnh Träng tµi viªn cho m×nh. Sau khi nhËn ®­îc ®¬n kiÖn, Th­ ký Trung t©m b¸o cho bÞ ®¬n biÕt vµ göi cho bÞ ®¬n b¶n sao ®¬n kiÖn cïng víi c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c (BiÓu phÝ, Danh s¸ch Träng tµi viªn...) ®Ó bÞ ®¬n chän Träng tµi viªn vµ yªu cÇu chØ ®Þnh Träng tµi viªn. NÕu kh«ng chän vµ còng kh«ng yªu cÇu th× Chñ tich Trung t©m sÏ chØ ®Þnh Träng tµi viªn cho bÞ ®¬n. Th­ ký còng yªu cÇu bÞ ®¬n göi b¶n tù bµo ch÷a cña m×nh vµ c¸c chøng cø trong thêi h¹n ®· ®Þnh. C¸c Träng tµi viªn ®­îc chän hoÆc chØ ®Þnh sÏ bÇu mét Träng tµi viªn thø ba cã tªn trong danh s¸ch Träng tµi viªn cña Trung t©m lµm chñ tÞch ñy ban Träng tµi gi¶i quyÕt vô tranh chÊp. NÕu kh«ng chän ®­îc th× Chñ tÞch Trung t©m sÏ chØ ®Þnh (trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy Träng tµi viªn thø hai ®­îc chän hoÆc chØ ®Þnh) Vô tranh chÊp sÏ do mét Träng tµi viªn duy nhÊt xÐt xö nÕu trong thêi h¹n 30 ngµy hai bªn tho¶ thuËn chän mét Träng tµi viªn hoÆc ®Ò nghÞ Chñ tÞch Trung t©m chØ ®Þnh, hoÆc c¸c bªn kh«ng tho¶ thuËn ®­îc mµ Chñ tÞch trung t©m ph¶i chän mét Träng tµi viªn. C¸c bªn cã quyÒn kh­íc tõ Träng tµi viªn, Chñ tÞch ñy ban träng tµi hoÆc träng tµi viªn duy nhÊt nÕu nghi ngê vÒ sù v« t­ cña hä, nhÊt lµ khi ®­¬ng sù cho r»ng Träng tµi viªn cã liªn quan trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn tranh chÊp. Khi viÖc kh­íc tõ ®­îc chÊp nhËn, thñ tôc chän, chØ ®Þnh Träng tµi viªn míi sÏ ®­îc tiÕn hµnh víi c¸c b­íc nh­ trªn. Sau khi ®­îc chän hoÆc chØ ®Þnh, Träng tµi viªn nghiªn cøu hå s¬ vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c ®iÒu tra b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiªp c¸c bªn ®Ó nghe tr×nh bµy ý kiÕn hoÆc cã thÓ t×m hiÓu b»ng c¸ch gÆp gì nh÷ng ng­êi kh¸c tr­íc mÆt c¸c bªn hoÆc sau khi ®· b¸o cho c¸c bªn biÕt hoÆc gÆp gì c¸c gi¸m ®Þnh viªn. Tr­íc khi xÐt xö, ñy ban Träng tµi kiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ xÐt xö, ñy ban cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh­ yªu cÇu c¸c bªn cung cÊp c¸c v¨n b¶n gi¶i thÝch, b»ng chøng, c¸c tµi liÖu liªn quan còng nh­ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc thÝch hîp kh¸c. Ngµy xÐt xö do Chñ tÞch ñy ban Träng tµi quyÕt ®Þnh. C¸c bªn cã thÓ mêi luËt s­ b¶o vÖ quyÒn lîi cho m×nh. Trong qu¸ tr×nh xÐt xö, nÕu mét hoÆc c¸c bªn v¾ng mÆt mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, ñy ban Träng tµi cã thÓ tiÕn hµnh xÐt xö c¨n cø vµo tµi liÖu vµ chøng cø hiÖn cã. NÕu c¸c bªn yªu cÇu hay chÊp nhËn, ñy ban träng tµi cã thÓ c¨n cø vµo hå s¬ ®Ó quyÕt ®Þnh mµ kh«ng cÇn cã sù cã mÆt cña c¸c bªn. ViÖc xÐt xö ®­îc kÕt thóc bµng mét ph¸n quyÕt hoÆc quyÕt ®Þnh cña ñy ban Träng tµi. Ph¸n quyÕt, quyÕt ®Þnh cña träng tµi ®­îc ®­a ra theo nguyªn t¾c biÓu quyÕt ®a sè. ý kiÕn thiÓu sè sÏ ®­îc ghi vµo biªn b¶n. Ph¸n quyÕt ph¶i cã nh÷ng néi dung sau: - Tªn Trung t©m Träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam; - §Þa chØ vµ ngµy ra ph¸n quyÕt; - Hä vµ tªn c¸c Träng tµi viªn (hoÆc Träng tµi viªn duy nhÊt); - §èi t­îng cña vô tranh chÊp vµ tãm t¾t diÔn biÕn sù viÖc; - QuyÕt ®Þnh vÒ vô viÖc, phÝ Träng tµi vµ c¸c phÝ kh¸c; - C¬ së cña c¸c quyÕt ®Þnh trªn; - Ch÷ ký cña c¸c Träng tµi viªn (hoÆc Träng tµi duy nhÊt) vµ cña th­ ký phiªn xÐt xö. NÕu Träng tµi viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn ký vµo ph¸n quyÕt, Chñ tÞch uû ban Träng tµi x¸c nhËn viÖc nµy b»ng c¸ch ký vµo ph¸n quyÕt vµ nªu râ nguyªn nh©n. Ph¸n quyÕt cña ñy ban Träng tµi lµ chung thÈm, kh«ngthÓ kh¸ng c¸o tr­íc bÊt kú mét toµ ¸n hoÆc tæ chøc nµo kh¸c. C¸c bªn ph¶i tù nguyÖn thi hµnh ph¸n quyÕt trong thêi h¹n quy ®Þnh trong ph¸n quyÕt. NÕu ph¸n quyÕt kh«ng ®­îc tù nguyÖn thi hµnh trong thêi gian ®ã, sÏ ¸p dông c¸c biªn ph¸p c­ìng chÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chó ý: Trong qu¸ tr×nh tè tông tr­íc Trung t©m, nÕu c¸c bªn tho¶ thuËn b»ng th­¬ng l­îng trùc tiÕp, ñy ban Träng tµi ®×nh chØ viÖc xÐt xö. C¸c bªn cã thÓ yªu cÇu Chñ tÞch ñy ban Träng tµi x¸c nhËn sù tho¶ thuÊn ®ã b»ng v¨n b¶n. V¨n b¶n nµy cã gi¸ trÞ nh­ mét ph¸n quyÕt träng tµi. Ch­¬ng iii: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ H§KT Nh­ ®· ph©n tÝch, tranh chÊp H§KT x¶y ra lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Khi tranh chÊp x¶y ra c¸c bªn tranh chÊp cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸ch khiÕu n¹i, hoµ gi¶i hay ®i kiÖn. Nh­ng ®iÒu mµ c¸c bªn chó ý h¬n c¶ lµ lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp. 1. §Æc biÖt l­u ý ®Õn ®iÒu kho¶n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp Khi ký kÕt H§KT kh«ng bªn nµo muèn tranh chÊp ph¸t sinh, do vËy ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®­îc coi lµ ®iÒu kho¶n dù phßng. NÕu H§KT ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tèt ®Ñp th× c¸c bªn d­êng nh­ cã thÓ bá qua ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp ghi trong hîp ®ång. Song khi tranh chÊp ph¸t sinh th× ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp l¹i ®Æc biÖt cã ý nghÜa vµ cÇn thiÕt. Trªn thùc tÕ, bªn cã quyÒn lîi bÞ vi ph¹m cã quyÒn ®ßi l¹i quyÒn lîi ®· bÞ vi ph¹m b»ng c¸ch th­¬ng l­îng trùc tiÕp víi bªn vi ph¹m hoÆc ®i kiÖn ra toµ ¸n hoÆc träng tµi. Tuy vËy thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ H§KT cña toµ ¸n vµ c¸c trung t©m träng tµi kh«ng ph¶i lµ ®­¬ng nhiªn. NghÜa lµ, toµ ¸n hoÆc c¸c trung t©m träng tµi chØ cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ H§KT khi gi÷a c¸c bªn trong hîp ®ång cã tháa thuËn giao tranh chÊp ®ã cho toµ ¸n hoÆc träng tµi. Tho¶ thuËn nµy cã thÓ ®­îc lµm thµnh v¨n b¶n hoÆc nªu thµnh mét ®iÒu kho¶n trong H§KT. §iÒu kho¶n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh cã thÓ ®­îc nªu ra vµo tr­íc hoÆc sau khi tranh chÊp ph¸t sinh. Song c¸ch tèt nhÊt mµ c¸c bªn cÇn ¸p dông lµ ®­a ®iÒu kho¶n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp thµnh mét ®iÒu kho¶n cña H§KT ngay tõ khi ký kÕt hîp ®ång. Së dÜ nh­ vËy lµ do sau khi tranh chÊp ph¸t sinh c¸c bªn th­êng Ýt ®ñ b×nh tÜnh ®Ó suy xÐt vµ lùa chän c¬ quan nµo sÏ gi¶i quyÕt tranh chÊp. Sù bÊt ®ång vÒ quyÒn lîi sau khi tranh chÊp x¶y ra sÏ khiÕn cho c¸c bªn khã cã thiÖn chÝ tho¶ thuËn lùa chän mét c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp phï hîp. V× vËy, c¸c bªn nªn lùa chän vµ quy ®Þnh c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp ngay khi ký kÕt hîp ®ång, khi tranh chÊp ch­a ph¸t sinh. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tranh chÊp vÒ H§KT cã thÓ ®­îc Toµ ¸n kinh tÕ, c¸c Trung t©m träng tµi kinh tÕ vµ Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam gi¶i quyÕt. Khi chän mét trong ba c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp trªn, c¸c bªn ph¶i ghi râ tªn cña c¸c c¬ quan ®ã cïng víi quy t¾ tè tông cña nã (trõ Toµ ¸n). §iÒu nµy rÊt quan träng v× nÕu kh«ng ghi râ nh­ vËy tranh chÊp sÏ kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt. 2. Cè g¾ng gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng con ®­êng th­¬ng l­îng trùc tiÕp MÆc dï c¸c ph­¬ng ph¸p th­¬ng l­îng trùc tiÕp cã thÓ kh«ng tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu cña c¸c bªn nh­ng bªn cã quyÒn lîi bÞ vi ph¹m vÉn nªn tiÕn hµnh th­¬ng l­îng tr­íc khi ®i kiÖn. Së dÜ nh­ vËy lµ do c¸c bªn ®­¬ng sù lµ nh÷ng ng­êi hiÓu râ tranh chÊp nªn dÔ dµng nh©n nh­îng víi nhau, rót ng¾n ®­îc thêi gian gi¶i quyÕt trang chÊp, kh«ng bÞ ®äng vèn vµ lÖ phÝ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®ì tèn kÐm.. ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng con ®­êng th­¬ng l­îng cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh tÕ. Tr­íc hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p th­¬ng l­îng gãp phÇn ®¶m b¶o qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c bªn tiÕn hµnh ®­îc b×nh th­êng. ViÖc khiÕu n¹i hay hoµ gi¶i kÞp thêi b¶o vÖ ®­îc quyÒn lîi cho bªn bÞ vi ph¹m. Khi bªn vi ph¹m tháa m·n toµn bé hay mét phÇn yªu cÇu cña bªn bÞ vi ph¹m th× cã nghÜa lµ quyÒn lîi cña bªn bÞ vi ph¹m ®· ®­îc phôc håi. NÕu quyÒn lîi kh«ng ®­îc ®¶m b¶o, phôc håi sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña bªn bÞ vi ph¹m. Thø hai, khiÕu n¹i lµ c¬ së ®Ó Toµ ¸n hoÆc träng tµi chÊp nhËn ®¬n kiÖn. Thø ba th«ng qua khiÕu n¹i, c¸c bªn cã thÓ hiÓu râ vÒ b¹n hµng, tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh tiÕp tôc kinh doanh víi ®èi t¸c n÷a kh«ng. Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng con ®­êng th­¬ng l­îng cã nhiÒu ®iÓm thuËn lîi cho c¶ hai bªn. Gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng khiÕu n¹i vµ hoµ gi¶i cã thµnh c«ng, cã hiÖu qu¶ hay kh«ng hoµn toµn phô thuéc vµo c¸c bªn chñ thÓ H§KT. Dï lµ víi t­ c¸ch lµ ng­êi vi ph¹m hay bÞ vi ph¹m th× c¸c chñ thÓ còng cÇn cã sù hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô còng nh­ luËt ph¸p vµ thiÖn chÝ víi b¹n hµng. Khi tranh chÊp ph¸t sinh c¸c bªn cè g¾ng gi¶i quyÕt th«ng qua c¸c ph­¬ng ph¸p th­¬ng l­îng. C¸c bªn chØ nªn ®i kiÖn khi ®· cè g¾ng hÕt søc mµ tranh chÊp vÉn kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt b»ng con ®­êng gi¶i quyÕt th­¬ng l­îng trùc tiÕp. c. N©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp cña toµ ¸n kinh tÕ §Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ tranh chÊp cña Toµ ¸n kinh tÕ, tr­íc hÕt cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé Toµ ¸n kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ ë c¸c Toµ ¸n ®Þa ph­¬ng (cÊp tØnh, huyÖn). Toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp trong qu¸ tr×nh thô lý vµ gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua vÒ c¬ b¶n lµ thùc hiÖn ®øng thÈm quyÒn luËt ®Þnh. Tuy nhiªn còng cã kh«ng Ýt tr­êng hîp toµ ¸n nh©n d©n thô lý sai thÈm quyÒn vµ tiÕn hµnh hoµ gi¶i kh«ng thµnh vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®­¬ng sù thiÕu c¨n cø vµ kh«ng phï hîp ph¸p luËt. Nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò nµy mét phÇn lµ do c¸c c¸n bé cña Toµ ¸n c¸c cÊp, nh÷ng ng­êi ®øng ra ®¶m b¶o ph¸p luËt ®­îc thùc hiÖn l¹i kh«ng n¾m v÷ng ph¸p luËt hoÆc v× lý do nµo ®ã mµ ®· thùc hiÖn tr¸i ph¸p luËt. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp cña toµ ¸n th× tr­íc hÕt ph¶i gi¶m mét c¸ch tèi ®a nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy. Gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT b»ng Toµ ¸n hiÖn nay vÉn cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i kh¸c. Tæng kÕt hai n¨m ho¹t ®éng cña toµ ¸n kinh tÕ c¸c cÊp cho thÊy sè vô viÖc mµ Toµ ¸n gi¶i quyÕt gi¶m ®i rÊt nhiÒu so víi sè vô mµ träng tµi kinh tÕ gi¶i quyÕt tr­íc ®©y. VÝ dô trong n¨m 1995 Toµ ¸n gi¶i quyÕt 334 vô ¸n kinh tÕ (trong ®ã tranh chÊp H§KT chiÕm phÇn lín). Con sè nµy chØ t­¬ng ®­¬ng víi 1/10 sè vô viÖc mµ träng tµi kinh tÕ g¶i quyÕt tr­íc ®©y. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña thùc tÕ nµy lµ ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ch­a quen t¸c phong ®­a c¸c tranh chÊp H§KT ra Toµ ¸n gi¶i quyÕt, mµ th­êng coi ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt nÆng nÒ, kiÖn nhau ®Õn Toµ lµ viÖc lµm bÊt ®¾c dÜ, hÕt t×nh nghÜa víi nhau. Hä cho r»ng toµ ¸n lµ c¬ së xÐt xö ®èi víi nh÷ng viÖc lµm ph¹m ph¸p chø kh«ng coi ®ã lµ n¬i gi¶i quyÕt tranh chÊp hoÆc vi ph¹m vÒ H§KT. Trong thùc tÕ, c¸c bªn tranh chÊp ®· dùa vµo nhiÒu c¸c thÕ lùc kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp nh­ nhê c¬ quan c«ng an, ViÖn kiÓm so¸t kÓ c¶ dïng nh÷ng biÖn ph¸p nh­ khëi tè, truy tè, b¾t giam ®Ó thu håi nî... Cã khi c¸c chi phÝ kh«ng chÝnh thøc mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ ®Ó c¸c c¬ quan c«ng an, ViÖn kiÓm s¸t gi¶i quyÕt vô viÖc cho m×nh cßn tèn kÐm h¬n c¶ c¸c chi phÝ ph¶i bá ra khi ®­a vô viÖc ra c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt (Toµ ¸n, träng tµi) nh­ng nã cã ­u ®iÓm lµ nhanh, hiÖu qu¶, kh«ng bÞ phiÒn hµ, kh«ng bÞ phª ph¸n vÒ nh÷ng sai sãt vÒ phÝa m×nh, kh«ng cÇn c«ng khai viÖc tranh chÊp. MÆt kh¸c, thñ quyÕt gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ cña Toµ ¸n kinh tÕ hiÖn nay cßn nhiÒu phiÒn phøc, chËm trÔ, kh«ng g¾n víi hiÖu qu¶. Tõ thñ tôc nép ®¬n, t¹m øng ¸n phÝ, cung cÊp c¸c chøng lý, lµm viÖc, ®èi chÊt, hoµ gi¶i , phiªn toµ s¬ thÈm, phiªn toµ phóc thÈm vµ nhiÒu viÖc kh¸c vµ nhiÒu khi gi¸m ®èc thÈm cã khi kÐo dµi tíi hµng n¨m, cuèi cïng xÐt xö xong l¹i ph¶i chuyÓn sang bé phËn thi hµnh ¸n. Khi ®· chuyÓn sang bé phËn nµy råi, lóc nµo thi hµnh cßn tuú thuéc vµo c¬ quan thi hµnh ¸n. Víi thêi gian nh­ vËt, ®èi ph­¬ng cã khi còng kh«ng cßn tµi s¶n ®Ó thu mµ thiÖt h¹i ph¸t sinh th× kh«ng biÕt tíi møc nµo. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyªt tranh chÊp c¶u m×nh, Toµ ¸n cÇn ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé gi¶i quyÕt tranh chÊp cã kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt vµ kinh tÕ, c«ng t©m ®øc ®é, cã thÓ ®¸p øng tèt nh÷ng yªu cÇu thùc t¹i cña x· héi. 4. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT ë n­íc ta hiÖn nay, viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT ®­îc quy ®Þnh trong mét sè v¨n b¶n d­íi luËt nh­: Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989; Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ ngµy 16/3/1994/ nghÞ ®Þnh 116 - CP cña ChÝnh phñ ngµy 5/9/1994 vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ; QuyÕt ®Þnh sè 91/PTM-TT cña Chñ tÞch Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam ngµy 4/4/1996 phª chuÈn quy t¾c tè tông träng tµi trong n­íc cña Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam vµ biÓu phÝ träng tµi, phÝ tæn cña Trung t©m... Thùc tÕ nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c v¨n b¶n nµy cho thÊy mét sè vÊn ®Ò sau ®©y ch­a phï hîp, cÇn cã sù bæ sung. 4.1. VÒ c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT vµ thêi hiÖu khëi kiÖn §iÒu 7 Ph¸p lÖnh H§KT quy ®Þnh: c¸c tranh chÊp ph¸t sinh khi thùc hiÖn H§KT ®­îc gi¶i quyÕt b»ng c¸ch tù th­¬ng l­îng gi÷a c¸c bªn víi nhau hoÆc ®­a ra träng tµi kinh tÕ. Do cã sù thay ®æi vÒ tæ chøc, hÖ thèng c¬ quan Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc chÊm døt ho¹t ®éng, nhiÖm vô gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp H§KT ®­îc chuyÓn sang Toµ ¸n, tæ chøc Träng tµi vµ Trung t©m träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam, v× vËy quy ®Þnh trªn kh«ng cßn phï hîp. NÕu tù th­¬ng l­îng kh«ng ®­îc c¸c bªn ®­a tranh chÊp ra gi¶i quyÕt t¹i mét trong ba c¬ quan kÓ trªn, chø kh«ng ph¶i lµ Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc. Ph¸p lÖnh H§KT ch­a cã quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu khëi kiÖn ®èi víi tranh chÊp ph¸t sinh tõ H§KT. C¸c quy t¾c tè tông cña Träng tµi kinh tÕ vµ Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam còng kh«ng ®Ò cËp tíi. Thêi hiÖu khëi kiÖn chØ ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 31 Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ, cã nghÜa lµ vÒ mÆt nguyªn t¾c thêi hiÖu nµy chØ ®­îc ¸p dông khi ®­a tranh chÊp ra gi¶i quyÕt t¹i Toµ ¸n. V× vËy quy ®Þnh nµy nªn ®­îc ®­a sang Ph¸p lÖnh H§KT vµ ®­îc ¸p dông cho c¶ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp theo tè tông träng tµi. 4.2. Tuyªn bè H§KT v« hiÖu lµ thuéc thÈm quyÒn cña c¬ quan nµo? Theo kho¶n 3, ®iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT th× tuyªn bè H§KT v« hiÖu lµ thuéc thÈm quyÒn cña Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc. Tõ khi tæ chøc nµy chÊm døt ho¹t ®éng trong n¨m 1994 ®Õn nay, vÊn ®Ò nµy cßn bá trèng, ch­a cã mét v¨n b¶n ph¸p luËt nµo ®Ò cËp tíi, g©y trë ng¹i cho viÖc xö lý H§KT v« hiÖu mçi khi x¶y ra. §Ó viÖc xö lý H§KT v« hiÖu diÔn ra nhanh chãng, hiÖu qu¶, Ph¸p lÖnh H§KT nªn cã quy ®Þnh míi vÒ vÊn ®Ò nµy. 4.3. VÒ hoµ gi¶i Theo ®iÒu 5 vµ ®iÒu 36 Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ th× hoµ gi¶i lµ mét thñ tôc b¾t buéc cña mäi tranh chÊp H§KT. NÕu ch­a hoµ gi¶i th× kh«ng ®­îc ®­a vô tranh chÊp ra xÐt xö. Trong thùc tÕ kinh doanh nhiÒu doanh nghiÖp biÕt ®­îc quy ®Þnh nµy ®· cè t×nh tr× ho·n viÖc hoµ gi¶i ®Ó thùc hiÖn xong viÖc chiÕm dông vèn hoÆc kÐo dµi viÖc chiÕm gi÷ tµi s¶n cña phÝa bªn kia. Quy ®Þnh vÒ hoµ gi¶i nh­ vËy lµ ch­a kÝn kÏ, vÉn cßn chç hë cho c¸c doanh nghiÖp lîi dông. V× vËy nªn thay ®æi nh­ sau: Hoµ gi¶i vÉn lµ thñ tôc quan träng tr­íc khi ®­a tranh chÊp ra xÐt xö. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp mµ hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång, vi ph¹m ph¸p luËt qu¸ râ rµng th× Toµ ¸n ph¶i ®­a ra xÐt xö ®Ó ®×nh chØ ngay c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. khi triÖu tËp c¸c bªn ®­¬ng sù ®Õn ®Ó hoµ gi¶i, nÕu bÞ ®¬n ®­îc triÖu tËp ®Õn lÇn thó hai mµ vÉn v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, th× Toµ ¸n ®­a vô viÖc ra xÐt xö. 4.4. M©u thuÉn gi÷a kho¶n 5 ®iÒu 32 Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ vµ ®iÒu 31 NghÞ ®Þnh 116 - CP ngµy 5/9/1994 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ. Nghiªn cøu t×nh huèng sau: C«ng ty A vµ c«ng ty B ký kÕt mét H§KT vµ thá thuËn ®­a tÊt c¶ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ H§KT ®ã ra Trung t©m Träng tµi kinh tÕ Hµ Néi gi¶i quyÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, bªn A liªn tôc vi ph¹m c¸c cam kÕt trong hîp ®ång, lµm ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty B. Sau nhiÒu lÇn th­¬ng l­îng, c«ng ty A vÉn kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång nªn c«ng ty B ®· kiÖn ra Trung t©m träng tµi kinh tÕ Hµ Néi. Sau khi thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt, Héi ®ång träng tµi thuéc Trung t©m Träng tµi kinh tÕ Hµ Néi ®· ®­a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh vÒ vô viÖc. QuyÕt ®Þnh cña träng tµi kh«ng ®­îc bªn A chÊp hµnh. Theo ®iÒu 31 NghÞ ®Þnh 116 - CP th× bªn B cã quyÒn ®­a vô viÖc ra Toµ ¸n kinh tÕ xÐt xö l¹i tõ ®Çu theo thr tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ. Nh­ng theo ®iÒu 5 Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ th× ®¬n kiÖn cña c«ng ty B sÏ kh«ng ®­îc Toµ ¸n thô lý v× bëi v× gi÷a hai bªn ®· cã tho¶ thuËn gi¶i quyÕt tranh chÊp theo thñ tôc träng tµi. QuyÕt ®Þnh cña Träng tµi kinh tÕ kh«ng ®­îc d¶m b¶o thùc hiÖn b»ng søc m¹nh c­ìng chÕ cña ph¸p luËt cho nªn cuèi cïng quyÒn lîi cña bªn B vÉn bÞ vi ph¹m vµ bªn B sÏ kh«ng t×m ®­îc sù gióp ®ì nµo tõ c¸c c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT. C¸ch duy nhÊt bªn B cã thÓ lµm lµ t×m ®Õn mét thÕ lùc thø ba nµo ®ã. Do ®ã vÊn ®Ò nµy còng cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt l¹i. 5. VÒ viÖc c«ng nhËn vµ thi hµnh quyÕt ®Þnh hay ph¸n quyÕt cña träng tµi. §¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ c¸c c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT, bªn c¹nh Toµ ¸n kinh tÕ, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· cho phÐp thµnh lËp Träng tµi kinh tÕ vµ cho phÐp më réng thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp kinh tÕ cña Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam. Gi¶i quyÕt tranh chÊp H§KT b»ng con ®­êng träng tµi cã nhiÒu ­u ®iÓm so víi viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng Toµ ¸n (nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn tr­íc) nh­ng hiÖn nay c¸c nhµ kinh doanh vÉn ch­a yªn t©m khi giao tranh chÊp H§KT cho träng tµi gi¶i quyÕt. Trë ng¹i lín nhÊt ®èi víi viÖc nµy cã liªn quan ®Õn gi¸ trÞ ph¸p lý cña c¸c quyÕt ®Þnh hay ph¸n quyÕt cña träng tµi. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, ë n­íc ta vÉn ch­a cã v¨n b¶n ph¸p luËt nµo quy ®Þnh vÒ viÖc c«ng nhËn vµ thi hµnh quyÕt ®Þnh hoÆc ph¸n quyÕt cña träng tµi, mÆc dï viÖc nµy ®· ®­îc thùc hiÖn ®èi víi ph¸n quyÕt cña träng tµi n­íc ngoµi trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i. VÒ vÊn ®Ò nµy Nhµ n­íc ViÖt Nam nªn xem xÐt ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ c«ng nhËn vµ thi hµnh quyÕt ®Þnh hoÆc ph¸n quyÕt cña träng tµi hay cho ra ®êi luËt vÒ träng tµi trong ®ã cã quy ®Þnh vÒ viÖc nµy. KÕt luËn ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi hiÖn nay, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ ®ang lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù. §iÒu nµy kh«ng chØ ®¶m b¶o quyÒn tù do lùa chän ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp thÝch hîp cho c¸c nhµ kinh doanh mµ cßn t¹o nªn sù ®ång bé cña hÖ thèng c¸c c¬ quan, tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, viÖc bÊt ®ång ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò hay mét kh©u nµo ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái, v× vËy tranh chÊp x¶y ra lµ ®iÒu hÕt søc b×nh th­êng. §iÒu ®¸ng nãi lµ c¸c bªn nªn lµm sao h¹n chÕ tranh chÊp x¶y ra cµng Ýt cµng cã lîi. Khi n¶y sinh tranh chÊp, tr­íc hÕt c¸c bªn h·y tØnh t¸o ngåi l¹i víi nhau th­¬ng l­îng thËt kü hoÆc t×m ng­êi hoµ gi¶i ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt cho vÊn ®Ò tranh chÊp. Lµm nh­ vËy võa thóc ®Èy ®­îc mèi quan hÖ lµm ¨n tèt ®Ñp gi÷a c¸c bªn nãi riªng, ®ång thêi gãp phÇn t¹o nªn mét m«i tr­êng kinh doanh chung lµnh m¹nh. Trong tr­êng hîp kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c th× míi ®em c¸c tranh chÊp ra Toµ ¸n hoÆc Träng tµi gi¶i quyÕt. Víi thêi l­îng cã h¹n, luËn v¨n ®· cè g¾ng ®i s©u ph©n tÝch mét sè khÝa c¹nh vÒ mÆt ph¸p lý còng nh­ vÒ mÆt nghiÖp vô liªn qua ®Õn H§KT vµ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ H§KT. §ång thêi luËn v¨n còng ph©n tÝch c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ H§KT vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m gi¶i quyÕt tranh chÊp mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Qua ®ã ng­êi viÕt ®· cè g¾ng lý gi¶i vÊn ®Ò mét c¸ch l«gic vµ hÖ thèng. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, luËn v¨n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ dÉn vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c nhµ kinh doanh còng nh­ nh÷ng ng­êi cã quan t©m kh¸c. tµi liÖu tham kh¶o 1. Bé LuËt d©n sù n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, 1995 2. Kü thuËt nghiÖp vô Ngo¹i th­¬ng - PGS. Vò H÷u Töu 3. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, 1992, 1996 4. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 116 - CP ngµy 5/9/1994 vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ. 5. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 117 - CP ngµy 7/9/1994 vÒ ¸n phÝ vµ lÖ phÝ Toµ ¸n. 6. NghÞ ®Þnh sè 17 - H§BT ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ. 7. Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ 1989 8. Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ 9. Tµi liÖu thèng kª vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ trong hai n¨m 1994- 1996 cña Toµ kinh tÕ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao. 10. V¨n b¶n kÕt luËn cña Uû ban ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao s¬ kÕt mét n¨m c«ng t¸c gi¶i quyÕt ¸n kinh tÕ, 1995 11. LuËt kinh tÕ, 1994 - Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi 12. Nh÷ng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ Hîp ®ång - NguyÔn Nam Trung, Lª H¶i Anh 13. Hái ®¸p vÒ ph¸p luËt kinh tÕ t¹i ViÖt Nam - LuËt gia Lª Thµnh Ch©u, LuËt gia NguyÔn Thu Th¶o 14. Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ 15. Quy t¾c tè tông träng tµi trong n­íc cña Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam. 16. Ph¸p lý ®¹i c­¬ng, 1995 - PTS, NguyÔn ThÞ M¬, PTS. Hoµng Ngäc ThiÕt 17. H­íng dÉn so¹n th¶o Hîp ®ång kinh tÕ vµ Hîp ®ång d©n sù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
Tài liệu liên quan