Khóa luận Pháp luật về công ty tài chính - Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích của khoá luận 1 3. Phạm vi nghiên cứu 1 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu của khoá luận 2 CHƯƠNG I 3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ 3 CÔNG TY TÀI CHÍNH 3 1. Khái quát chung về công ty tài chính 3 1.1. Khái niệm công ty tài chính 3 1.1.1. Sự ra đời của công ty tài chính 3 1.1.2. Đặc điểm của công ty tài chính 7 1.2. Vai trò của công ty tài chính 10 1.3. Các loại hình công ty tài chính 11 2. Pháp luật về công ty tài chính 12 2.1. Khái niệm pháp luật về công ty tài chính 12 2.2. Nội dung pháp luật về công ty tài chính 14 CHƯƠNG II 17 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 17 1. Quy định về thành lập, giải thể, phá sản và thanh lý công ty tài chính 17 1.1. Quy định về thành lập công ty tài chính 18 1.2. Quy định về phá sản, giải thể và thanh lý công ty tài chính 20 1.2.1. Phá sản CTTC 20 1.2.2. Giải thể CTTC 21 2. Quy định về tổ chức, quản trị, điều hành và kiểm soát của công ty tài chính 23 2.1. Tổ chức của công ty tài chính 23 2.2. Quản trị, điều hành và kiểm soát công ty tài chính 24 3. Quy định về hoạt động của công ty tài chính 26 3.1. Hoạt động huy động vốn 26 3.1.1. Huy động vốn bằng nhận tiền gửi 27 3.1.2. Huy động vốn bằng phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác 28 3.1.3. Huy động vốn bằng cách vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng trong, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế 28 3.2. Hoạt động tín dụng 30 3.3. Các hoạt động khác 31 4. Quy định về chế độ tài chính, hạch toán và báo cáo 32 4.1. Chế độ tài chính 32 4.1.1. Vốn pháp định 32 4.1.2. Vốn điều lệ 33 4.1.3. Vốn huy động 34 4.1.4. Các quỹ 35 4.2. Hạch toán và báo cáo 35 CHƯƠNG III 37 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 37 VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 37 1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về công ty tài chính 37 2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về công ty tài chính 38 2.1. Về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động 38 2.2. Quản trị, điều hành công ty tài chính 39 2.3. Hoạt động huy động vốn 39 2.4. Hoạt động cho vay 40 2.5. Quy định về các trường hợp giám sát, kiểm tra 41 2.6. Tạo hành lang pháp lý đồng bộ và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước 42 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

doc53 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Pháp luật về công ty tài chính - Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thµnh phè lín lµ Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. T¹i QuyÕt ®Þnh sè 24/2003/Q§- NHNN ngµy 7/01/2003 Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc më vµ chÊm døt ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, hå s¬, thñ tôc më së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña CTTC gåm nhiÒu yÕu tè, trong ®ã cã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian ho¹t ®éng tèi thiÓu lµ 2 n¨m kÓ tõ ngµy ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i lµ trong 2 n¨m gÇn nhÊt. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®èi víi c¸c c«ng ty míi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong thêi gian ng¾n lµ rÊt khã. 2.2. Qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c«ng ty tµi chÝnh Song song víi bé m¸y, c¬ cÊu tæ chøc, viÖc qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t cña c¸c CTTC còng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ vµ chÆt chÏ t¹i NghÞ ®Þnh sè79/2002/N§-CP ngµy 4/10/2002; Th«ng t­ sè 06/2002/TT-NHNN ngµy 23/12/2002 vµ chÞu sù chi phèi cña c¸c luËt nh­: luËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t­… Theo ®ã, CTTC ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp cã Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc). - Trong CTTC, Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt, gåm tèi thiÓu lµ 3 thµnh viªn vµ kh«ng qu¸ 11 thµnh viªn cã chøc n¨ng qu¶n trÞ c«ng ty theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã uy tÝn, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp vµ hiÓu biÕt vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng-tµi chÝnh. - Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé cña c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cã sè thµnh viªn tèi hiÓu lµ 3 ng­êi, ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã b»ng ®¹i häc vÒ tµi chÝnh, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. - Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vÒ chuyªn nghµnh kinh tÕ, ng©n hµng- tµi chÝnh, Ýt nhÊt cã 5 n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc trong lÜnh vùc ng©n hµng- tµi chÝnh, cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh vµ ph¶i c­ tró ë ViÖt Nam trong thêi gian ®­¬ng nhiÖm. HiÖn nay, v× c¸c CTTC ®· ®­îc thµnh lËp ë ViÖt Nam ®Òu cã Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty, vµ tuú thuéc quy m« ho¹t ®éng mµ c¬ cÊu c¸c bé phËn nµy ë c¸c c«ng ty lµ kh¸c nhau. Cã thÓ nãi, ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ viÖc ph©n c«ng c¸c bé phËn l·nh ®¹o, qu¶n lý CTTC kh¸ cô thÓ, râ rµng. T­¬ng tù c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, c¸c c«ng ty nµy ®Òu n»m d­íi sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc), ban kiÓm so¸t. Mçi bé phËn cã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng, tr¸nh sù chång chÐo, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng, ban thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸c tiªu chuÈn cña mçi thµnh viªn, ph¸p luËt cßn cã nh÷ng quy ®Þnh chung, cÊm mét sè ®èi t­îng kh«ng ®­îc lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc). - Thø nhÊt :Ng­êi ®iÒu hµnh, qu¶n lý CTTC ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng theo dâi ho¹t ®éng cña c«ng ty, cã nh­ thÕ hä míi cã thÓ ®¶m nhiÖm tèt vai trß cña m×nh. ChÝnh v× thÕ ph¸p luËt quy ®Þnh ng­êi ch­a thµnh niªn, ng­êi bÞ h¹n chÕ hoÆc bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, ng­êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, ng­êi ®ang bÞ kÕt ¸n vÒ c¸c téi ph¹m an ninh quèc gia, c¸c téi nghiªm träng x©m ph¹m së h÷u x· héi chñ nghÜa, së h÷u cña c«ng d©n; c¸c téi nghiªm träng vÒ kinh tÕ…kh«ng ®­îc tham gia qu¶n lý, ®iÒu hµnh CTTC. §ã lµ v× hä lµ nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ ®¹o ®øc, uy tÝn, tr×nh ®é, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng ty. NÕu hä tham gia qu¶n lý còng sÏ g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, tíi h×nh ¶nh c«ng ty. ThËm chÝ cã thÓ do kh«ng ®ñ n¨ng lùc hµnh vi, hoÆc ®éng c¬ ®¹o ®øc kh«ng tèt hä sÏ cã nh÷ng hµnh ®éng kh«ng thÓ l­êng tr­íc g©y hËu qu¶ kh«ng tèt tíi toµn bé hÖ thèng tÝn dông. - Thø hai: ph¸p luËt cßn quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®­îc ®ång thêi lµ Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) hoÆc Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc) CTTC. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®­îc phÐp tham gia Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc tham gia ®iÒu hµnh Tæ chøc tÝn dông kh¸c, trõ tr­êng hîp tæ chøc ®ã lµ c«ng ty con cña CTTC. C¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t kh«ng ®­îc ®ång thêi lµ ng­êi ®iÒu hµnh, nh©n viªn t¹i CTTC; tr­ëng ban kiÓm so¸t kh«ng ®­îc ®ång thêi lµ thµnh viªn ban kiÓm so¸t, ng­êi ®iÒu hµnh tæ chøc tÝn dông kh¸c. Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) kh«ng ®­îc ®ång thêi lµ ng­êi ®iÒu hµnh hoÆc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tæ chøc tÝn dông, trõ tr­êng hîp ®ã lµ c«ng ty con cña CTTC. Nh÷ng ®èi t­îng nµy lµ nh÷ng ng­êi qu¶n lý do vËy h¬n bÊt cø mét nh©n viªn nµo kh¸c trong c«ng ty hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi trung thµnh víi c¸c quyÒn lîi cña CTTC, kh«ng ®­îc sö dông th«ng tin, bÝ quyÕt, c¬ héi kinh doanh cña CTTC, l¹m dông ®Þa vÞ, chøc vô vµ tµi s¶n cña c«ng ty ®Ó thu lîi c¸ nh©n hoÆc ®Ó phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c lµm tæn h¹i tíi lîi Ých cña CTTC. ChÝnh v× vËy c¸c quy ®Þnh nµy lµ hÕt søc phï hîp nh»m ng¨n chÆn c¸c quyÕt ®Þnh thiÕu kh¸ch quan, h¹n chÕ sù thao tóng quyÒn lùc vµo tay mét ng­êi, khèng chÕ ho¹t ®éng cña CTTC. Trªn thùc tÕ c¸c quy ®Þnh cÊm bæ nhiÖm ®èi víi c¸c ®èi t­îng nµy rÊt hîp lý nªn ®­îc thùc hiÖn kh¸ triÖt ®Ó. Tuy nhiªn c¸c quy ®Þnh vÒ c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh CTTC cßn cã ®iÓm thiÕu hîp lý nh­ t¹i kho¶n 12 ®iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 516/2003/Q§- NHNN ngµy 26/5/2003 Ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng quy ®Þnh “bè, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ, em ruét cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) kh«ng ®­îc bÇu vµo Héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t hoÆc bæ nhiÖm lµm Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc)”. Quy ®Þnh nµy thiÕu tÝnh kh¸ch quan, mang tÝnh quy chôp. §iÒu quan träng cña mét thµnh viªn ban ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o c«ng ty lµ kh¶ n¨ng, ®¹o ®øc cña chÝnh b¶n th©n hä. NÕu v× cã ng­êi th©n ®· tham gia qu¶n lý c«ng ty mµ nh÷ng tµi n¨ng kh«ng ®­îc träng dông lµ rÊt l·ng phÝ chÊt x¸m cña x· héi. 3. Quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh 3.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn Vèn kinh doanh cña c¸c CTTC chñ yÕu lµ tõ nguån huy ®éng. V× thÕ nghiÖp vô huy ®éng vèn lµ nghiÖp vô kinh doanh quan träng trong c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña c¸c CTTC. Theo NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 th× CTTC ®îc huy ®éng vèn díi c¸c h×nh thøc: NhËn tiÒn göi, ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸, vay vèn gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông vµ tiÕp nhËn vèn uû th¸c. 3.1.1. Huy ®éng vèn b»ng nhËn tiÒn göi NhËn tiÒn göi lµ h×nh thøc huy ®éng vèn dÔ dµng, nhanh chãng, ®¬n gi¶n, tiÖn lîi, th­êng xuyªn, tèn Ýt chi phÝ. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy ®em l¹i cho CTTC mét nguån vèn khæng lå ®Ó cÊp tÝn dông. Kh«ng nh÷ng thÕ nhËn tiÒn göi cßn t¹o tiÒn ®Ó ®Ó CTTC tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh: CÊp tÝn dông, ®Çu t­… Th«ng qua nhËn tiÒn göi, c¸c CTTC ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn, tõ ®ã më réng ®­îc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin, t­ liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n cã quan hÖ tÝn dông víi CTTC, t¹o ®iÒu kiÖn cho CTTC cã c¨n cø x¸c ®Þnh møc vèn cho vay ®èi víi kh¸ch hµng ®ã. Theo kho¶n 9, §iÒu 20 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông “tiÒn göi lµ sè tiÒn cña kh¸ch hµng göi tiÒn t¹i c¸c TCTD d­íi h×nh thøc tiÒn göi kh«ng kú h¹n, tiÒn göi cã kú h¹n, tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ c¸c h×nh thøc kh¸c”. Tuy nhiªn CTTC chØ ®­îc phÐp nhËn tiÒn göi cã kú h¹n tõ mét n¨m trë lªn. §iÒu nµy ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c CTTC. Do c¸c kho¶n tiÒn göi trung vµ dµi h¹n lµ c¸c kho¶n vèn nhµn rçi cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nªn nã mang tÝnh æn ®Þnh cao. Thêi gian göi dµi gióp c¸c CTTC cã thêi gian thu xÕp sö dông vèn huy ®éng ®¹t hiÓu qu¶, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. Còng nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn vµ b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chi tr¶ cña c¸c CTTC. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông cßn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ nghÜa vô cña c¸c CTTC khi nhËn tiÒn göi. Thø nhÊt: Tham gia tæ chøc b¶o toµn hoÆc b¶o hiÓm tiÒn göi. Thø hai: T¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng göi vµ rót tiÒn theo yªu cÇu; ®¶m b¶o tr¶ ®Çy ®ñ, ®óng h¹n gèc vµ l·i mäi kho¶n tiÒn göi. Thø ba: B¶o ®¶m bÝ mËt sè d­ tiÒn göi cña kh¸ch hµng; tõ chèi viÖc ®iÒu tra phong to¶, cÇm gi÷, trÝch chuyÓn tiÒn göi mµ kh«ng cã sù ®ång ý cña kh¸ch hµng, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Thø t­: Th«ng b¸o c«ng khai møc l·i suÊt tiÒn göi, c¸c CTTC ph¶i më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ duy tr× t¹i ®ã sè d­ b×nh qu©n kh«ng thÊp h¬n møc dù tr÷ b¾t buéc do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, c¸c CTTC ë ViÖt Nam phÇn lín ®Òu ho¹t ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cña chÝnh tæng c«ng ty m×nh trùc thuéc. Do vËy viÖc huy ®éng vèn b»ng nhËn tiÒn göi chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi cã kú h¹n cña tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh kinh tÕ kü thuËt mµ tæng c«ng ty kinh doanh vµ c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty. Do chØ ®¬n thuÇn ho¹t ®éng víi nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh tiÒn tÖ thuéc “ngµnh däc”, viÖc më réng cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c cßn rÊt h¹n chÕ. §ã lµ lý do c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ vÉn chØ nghÜ tíi c¸c ng©n hµng trong giao dÞch tµi chÝnh, khiÕn cho c¸c CTTC khã cã kh¶ n¨ng më réng viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c nguån nµy. 3.1.2. Huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ kh¸c Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 79/2002/N§_CP ngµy 4/10/2002 ngoµi huy ®éng vèn b»ng nhËn tiÒn göi CTTC cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ nh­ ph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Kh«ng ph¶i tæ chøc tÝn dông nµo còng ®­îc phÐp huy ®éng vèn d­íi h×nh thøc nµy. CTTC muèn ®­îc ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ h¹n chÕ ®Ó b¶o ®¶m trong ho¹t ®éng vµ c¸c thñ tôc ph¸t hµnh kh¸c… C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt tuy kh«ng cho phÐp CTTC nhËn tiÒn göi cã kú h¹n d­íi mét n¨m song l¹i cho phÐp ph¸t hµnh tÝn phiÕu (Chøng chØ tiÒn göi ng¾n h¹n díi 12 th¸ng), nªn ®· gi¶m bít nh÷ng h¹n chÕ trong huy ®éng vèn b»ng nhËn tiÒn göi cña CTTC. ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp t¹o ra lîi thÕ trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña CTTC v× chÝnh tªn tuæi c¸c tæng c«ng ty chóng trùc thuéc ®· t¹o ra uy tÝn cho c¸c tr¸i phiÕu nµy, thu hót sù chó ý cña c¸c nhµ ®Çu t­. C¸c giÊy tê cã gi¸ hiÖn nay c¸c CTTC ph¸t hµnh lµ c¸c c«ng cô vay nî trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng vèn, trong ®ã CTTC cam kÕt tr¶ gèc, l·i cho ng­êi mua sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. 3.1.3. Huy ®éng vèn b»ng c¸ch vay vèn c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong, ngoµi n­íc vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ Khi nguån vèn huy ®éng tõ nhËn tiÒn göi, ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cÊp tÝn dông, chi tr¶ vµ c¸c nhu cÇu ho¹t ®éng kh¸c, CTTC ®­îc phÐp huy ®éng vèn b»ng vay vèn c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n­íc, ngoµi n­íc vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. ViÖc vay vµ cho vay vèn nµy sÏ gióp c¸c CTTC ®iÒu hoµ ph©n phèi vèn ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n, b¶o ®¶m an toµn, hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng cña tõng c«ng ty. CTTC kh«ng ph¶i lµ ng©n hµng nªn kh«ng ®­îc vay vèn tõ Ng©n hµng Nhµ n­íc. Nh­ng trong tr­êng hîp ®Æc biÖt t¹m thêi mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶, cã nguy c¬ g©y mÊt an toµn cho hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông th× CTTC cã thÓ ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc cho vay khi ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ chÊp thuËn. Nguån vèn huy ®éng cña CTTC cßn ®­îc t¨ng thªm bëi ho¹t ®éng tiÕp nhËn vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. Do c¸c lîi thÕ cã ®­îc v× trùc thuéc c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c¸c tËp ®oµn lín nªn c¸c CTTC cã thÓ khai th¸c c¸c nguån vèn uû th¸c gi¸ rÎ ®Ó tiÕn hµnh cÊp tÝn dông vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ kinh doanh kh¸c. C¸c CTTC ho¹t ®éng chñ yÕu tõ nguån vèn huy ®éng, ®ã lµ nghiÖp vô c¬ b¶n nhÊt cña CTTC bªn c¹nh nghiÖp vô cho vay. Do vËy c¸c CTTC lu«n cè g¾ng khai th¸c tèi ®a c¸c nguån vèn ®­îc phÐp huy ®éng. Song ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c CTTC ®ñ ®Ó thanh to¸n, chi tr¶ c¸c kho¶n vay ®Õn h¹n, ph¸p luËt quy ®Þnh tæng vèn huy ®éng cña c¸c CTTC kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 20 lÇn vèn tù cã cña CTTC. HiÖn nay ®a sè c¸c c«ng ty tµi chÝnh míi chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c CTTC cña c¸c tæng c«ng ty víi quy m« vèn nhá nªn kinh nghiÖm ho¹t ®éng, ®èi t­îng kh¸ch hµng rÊt h¹n chÕ. TÝnh ®Õn ®Çu th¸ng 9/2007 tæng nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc vµ tiÒn göi d©n c­ cña c¸c CTTC chØ ®¹t kho¶ng 3,1 ngh×n tû ®ång (chiÕm 5% tµi s¶n nî), trong khi ®ã tæng d­ nî cho vay ®¹t trªn 11.000 tû VN§. Tû lÖ d­ nî trªn tæng vèn huy ®éng lu«n ë trªn møc 350%. Sè vån thiÕu c¸c CTTC l¹i chñ yÕu ®i vay tõ Ng©n hµng. V× vËy môc tiªu khai th¸c, thu xÕp tèi ®a c¸c nguån vèn trong néi bé doanh nghiÖp vµ thu hót vèn nhµn rçi tõ c¸c tæ chøc vµ d©n c­ lµ gÇn nh­ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. 3.2. Ho¹t ®éng tÝn dông Theo quy ®Þnh t¹i môc 2 NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 th× c¸c ho¹t ®éng tÝn dông mµ CTTC ®îc phÐp thùc hiÖn gåm: cho vay, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu, cÇm cè th­¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c, b¶o l·nh vµ mét sè h×nh thøc cÊp tÝn dông kh¸c theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. Khi cã nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Õn c¸c CTTC ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông th«ng qua c¸c hîp ®ång t­¬ng øng víi c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông cô thÓ nh­ hîp ®ång tÝn dông, hîp ®ång chiÕt khÊu, hîp ®ång b¶o l·nh ng©n hµng… c¸c CTTC tho¶ thuËn ®Ó kh¸ch hµng sö dông mét sè tiÒn cña m×nh trong thêi h¹n nhÊt ®Þnh víi ®iÒu kiÖn cã hoµn tr¶ trªn c¬ së sù tÝn nhiÖm. V× ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®é rñi ro cao, hËu qu¶ cña rñi ro mang tÝnh ph¶n øng d©y chuyÒn. VËy nªn chóng ®­îc ®Æt trong hµnh lang ph¸p lý chÆt chÏ víi nh÷ng ®iÒu kho¶n ®Æc biÖt nh»m h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro. Trong c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông kÓ trªn th× cho vay lµ nghiÖp vô c¬ b¶n vµ phæ biÕn nhÊt. CTTC cã thÓ cho vay d­íi h×nh thøc: cho vay ng¾n h¹n, cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n, cho vay theo uû th¸c, cho vay tiªu dïng b»ng h×nh thøc cho vay tr¶ gãp. Theo quy ®Þnh t¹i LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997 vµ NghÞ ®Þnh sè79/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 th× ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho chÝnh CTTC, lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn vµ nh÷ng lîi Ých chung cña Nhµ n­íc vµ x· héi. C¸c CTTC ph¶i thùc hiÖn c¸c h¹n chÕ ®èi víi kh¸ch hµng vµ møc cho vay nh­: CÊm c¸c CTTC cho vay ®èi víi kh¸ch hµng cã c¸c mèi quan hÖ cã thÓ dÉn tíi viÖc lîi dông vèn vay ®Ó h­ëng lîi bÊt chÝnh hoÆc cã c¸c quan hÖ cã thÓ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc vi ph¹m ph¸p luËt (Cô thÓ quy ®Þnh t¹i ®iÒu 77 LuËt c¸c TCTD). Trong mét sè tr­êng hîp kh¸c, ®èi víi c¸c kh¸ch hµng ®ang cã c¸c mèi quan hÖ liªn quan tíi sù minh b¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty nh­ kÕ to¸n tr­ëng, c¸c tæ chøc kiÓm to¸n… th× CTTC kh«ng ®­îc cÊp tÝn dông kh«ng cã b¶o ®¶m, cÊp tÝn dông víi ®iÒu kiÖn ­u ®·i. Nh×n chung c¸c quy ®Þnh nµy lµ kh¸ hîp lý vµ kh¸ch quan. Tuy nhiªn v× c¸c CTTC hiÖn nay ®Òu trùc thuéc c¸c tæng c«ng ty, ®­îc c¸c tæng c«ng ty cÊp vèn ®iÒu lÖ, víi ho¹t ®éng chÝnh lµ ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vèn trong néi bé tæng c«ng ty, nªn c¸c quy ®Þnh nµy khã ®¶m b¶o ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó trªn thùc tÕ. Ngoµi ra, ph¸p luËt cßn quy ®Þnh giíi h¹n cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng ®îc v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña c¸c CTTC, trõ tr­êng hîp ®èi víi nh÷ng kho¶n vay tõ c¸c vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ, cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc tr­êng hîp kh¸ch hµng vay lµ tæ chøc tÝn dông kh¸c.Quy ®Þnh nµy lµ kh«ng hîp lý v× c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c còng lµ kh¸ch hµng vay vèn. Trong khi ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho ho¹t ®éng cña CTTC nªn ph¸p luËt ra quy ®Þnh h¹n chÕ l­îng vèn vay víi mét kh¸ch hµng nh­ng kh¸ch hµng “tiÒm Èn nhiÒu rñi ro” nh­ c¸c TCTD l¹i ®­îc coi lµ ngo¹i lÖ. Cã thÓ chÝnh ngo¹i lÖ nµy còng gãp phÇn t¹o ra tÝnh d©y truyÒn trong rñi ro cña c¸c. 3.3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, bÊt kú chñ thÓ kinh doanh nµo còng lu«n cã nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ cña m×nh ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh vµ gi¶m bít rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i nÕu chØ chuyªn s©u vµo mét h×nh thøc ®Çu t­ nhÊt ®Þnh. CTTC ngoµi ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®Ó cÊp tÝn dông cßn ®­îc ph¸p luËt cho phÐp sö dông vèn ®Çu t­ d­íi c¸c h×nh thøc: gãp vèn, mua cæ phÇn. Møc gãp vèn, mua cæ phÇn cña c¸c CTTC trong mét doanh nghiÖp, tæng møc gãp vèn, mua cæ phÇn cña CTTC trong tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh«ng v­ît qu¸ møc tèi ®a do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh. Ngoµi ra CTTC nÕu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn mµ ph¸p luËt quy ®Þnh cßn cã thÓ tham gia thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. CTTC ®­îc kinh doanh ngo¹i hèi khi ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp, ®­îc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kiÒu hèi, kinh doanh vµng. CTTC ®­îc quyÒn uû th¸c, nhËn uû th¸c, lµm ®¹i lý trong c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng, kÓ c¶ viÖc qu¶n lý tµi s¶n, vèn ®Çu t­ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo hîp ®ång. CTTC ®­îc cung øng c¸c dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh tiÒn tÖ cho kh¸ch hµng; ®­îc lµm c¸c dÞch vô b¶o qu¶n vËt quý, giÊy tê cã gi¸, cho thuª tñ kÐt, cÇm ®å vµ dÞch vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cã thÓ thÊy c¸c ho¹t ®éng CTTC ®­îc phÐp thùc hiÖn lµ kh¸ réng, song trªn thùc tÕ c¸c dÞch vô tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n, dÞch vô t­ vÊn.. triÓn khai ®­îc rÊt Ýt. Thu nhËp chñ yÕu cña c¸c CTTC lµ tõ thÞ tr­êng tµi chÝnh ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu lîi nhÊt lµ tõ kinh doanh chøng kho¸n. Theo sè liÖu t¹i trang web cña Ng©n hµng Nhµ n­íc th× tÝnh ®Õn ®Çu th¸ng 9/2007 tæng tµi s¶n cña c¸c CTTC ë Hµ Néi lµ 58,6% tµi s¶n nî (t­¬ng ®­¬ng 35.000 tû VN§) lµ tiÒn cho c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c vay vµ 36,3% tµi s¶n cã (t­¬ng ®­¬ng 21.000 tû VN§) lµ vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông cho thÊy sù lÖ thuéc vµ vßng luÈn quÈn cña c¸c CTTC vµo c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng. Ho¹t ®éng huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi kh«ng hiÖu qu¶. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c còng mang l¹i lîi nhËn kh«ng nhiÒu cho c¸c CTTC. Nguyªn nh©n cã thÓ gi¶i thÝch lµ do c¸c CTTC cha cã ®ñ n¨ng lùc c¹nh tranh vÒ vèn, nh©n lùc, c«ng nghÖ nh­ Ng©n hµng. Do ®ã c¸c c«ng ty nµy chØ tËp trung vµo c¸c dÞch vô truyÒn thèng, ®¬n gi¶n, an toµn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. §iÒu nµy lµm c¸c CTTC Ýt ®­îc biÕt ®Õn, khiÕn viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc, d©n c­ cµng thªm khã kh¨n, viÖc më réng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh còng khã thùc hiÖn ®­îc. 4. Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o 4.1. ChÕ ®é tµi chÝnh ChÕ ®é tµi chÝnh cña CTTC bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vèn ph¸p ®Þnh, vèn ®iÒu lÖ, vèn huy ®éng vµ c¸c lo¹i quü. 4.1.1. Vèn ph¸p ®Þnh Vèn lµ vÊn ®Ò trung t©m, mÊu chèt cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp muèn ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh. V× ph¶i cã vèn th× doanh nghiÖp míi cã thÓ trang tr¶i c¸c chi phÝ liªn quan. Theo kho¶n 7 ®iÒu 3 LuËt doanh nghiÖp: “vèn ph¸p ®Þnh lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp”. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn mµ Nhµ n­íc quy ®Þnh møc vèn ph¸p ®Þnh cho tõng lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông. Sau khi ban hµnh LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 82/1998/N§-CP ngµy 3/10/1998 vÒ ban hµnh danh môc møc vèn ph¸p ®Þnh cña tæ chøc tÝn dông theo ®ã ®· quy ®Þnh: Vèn ph¸p ®Þnh cña CTTC nhµ n­íc, CTTC cæ phÇn, CTTC trùc thuéc tæ chøc tÝn dông lµ 50 tû VND, riªng ®èi víi CTTC liªn doanh, CTTC 100% vèn n­íc ngoµi lµ 5 triÖu USD. Trong giai ®o¹n nµy ViÖt Nam míi b­íc ®Çu gia nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc (lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN n¨m 1995) vµ tham gia nhiÒu h¬n vµo kinh tÕ thÕ giíi sau khi Hoa Kú dì bá lÖnh cÊm vËn. Do ®ã tuy cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ møc vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi c¸c CTTC song cã sù chªnh lÖch møc vèn kh¸ lín gi÷a CTTC trong n­íc vµ CTTC cã sù tham gia cña n­íc ngoµi, ®· t¹o ra rµo c¶n, h¹n chÕ sù thµnh lËp c¸c CTTC liªn doanh vµ CTTC 100% vèn n­íc ngoµi. §iÒu nµy ®­îc gi¶i thÝch do t©m lý cßn e ng¹i cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, nhÊt lµ trong mét ngµnh nh¹y c¶m vµ nhiÒu biÕn ®éng nh­ ngµnh tµi chÝnh-ng©n hµng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi n­íc ta ngµy cµng héi nhËp s©u vµ ®Çy ®ñ vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nªn sù vËn hµnh vµ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh còng cÇn cã sù thay ®æi phï hîp h¬n. C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®· th«ng tho¸ng h¬n ®èi víi c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh n­íc ngoµi nh»m t¹o ra sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c CTTC trong n­íc vµ CTTC cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, thu hót vµ tËn dông tèi ®a c¸c nguån vèn ®Çu t­. Ngµy 22/11/2006 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè141/2006/N§-CP thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 82/1998/N§-CP theo ®ã CTTC quy ®Þnh møc vèn ph¸p ®Þnh chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh CTTC lµ 300 tû VND (¸p dông cho ®Õn n¨m 2008) vµ lµ 500 tû (¸p dông cho tíi n¨m 2010). Møc vèn ph¸p ®Þnh nµy lµ phï hîp víi møc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay vµ trong mét vµi n¨m tíi. 4.1.2. Vèn ®iÒu lÖ Vèn ®iÒu lÖ lµ sè vèn do tÊt c¶ c¸c thµnh viªn gãp vµo vµ ®­îc ghi vµo ®iÒu lÖ, phÇn vèn gãp cña c¸c thµnh viªn cã thÓ d­íi h×nh thøc tiÒn hoÆc hiÖn vËt. Tuú tõng lo¹i h×nh CTTC mµ sè vèn nµy ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån t­¬ng øng, víi c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ lo¹i tiÒn gãp. §èi víi CTTC cæ phÇn, vèn ®iÒu lÖ ®­îc h×nh thµnh tõ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu. Víi c«ng ty liªn doanh vèn ®iÒu lÖ bao gåm vèn cña c¸c bªn gãp theo tû lÖ tho¶ thuËn vµ ®­îc sù chÊp thuËn cña Ng©n hµng Nhµ n­íc (nh­ng phÇn vèn gãp cña bªn n­íc ngoµi kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 49% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty). Theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 141/2006/N§-CP ngµy 22/11/2006, CTTC ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m cã sè vèn ®iÒu lÖ thùc gãp hoÆc ®­îc cÊp tèi thiÓu t­¬ng ®­¬ng møc vèn ph¸p ®Þnh quy ®Þnh lµ 300 tû VND (chËm nhÊt vµo ngµy 31/12/2008) vµ lµ 500 tû VND (chËm nhÊt vµo ngµy 31/12/2010). ë ViÖt Nam hiÖn nay víi 9 CTTC ®· ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× cã tíi 8 c«ng ty lóc míi thµnh lËp ®· cã vèn ®iÒu lÖ cao h¬n møc quy ®Þnh cña Ph¸p luËt trõ CTTC Handico cña tæng c«ng ty ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi cã vèn ®iÒu lÖ b»ng møc vèn tèi thiÓu (theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 82/1998/N§-CP ngµy 3/10/1998 lµ 50 tû VND). Cho tíi th¸ng 3 n¨m 2008 khi NghÞ ®Þnh sè 141/2006/N§-CP ngµy 22/11/2006 ®· cã hiÖu lùc thi hµnh c¸c CTTC hiÖn nay ®Òu t¨ng møc vèn ®iÒu lÖ cña m×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña Nhµ n­íc vµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §Çu n¨m 2008 Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n­íc ®· ký quyÕt ®Þnh ®ång ý t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña 2 CTTC ®ã lµ CTTC DÖt may tõ 70 tû VND lªn 184 tû VND, CTTC Cao su víi møc vèn ®iÒu lÖ tõ 500 tû VND lªn 800 tû. Trong sè 7 CTTC hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng víi vai trß trùc thuéc c¸c Tæng c«ng ty nhµ n­íc th× CTTC D©ï khÝ lµ CTTC ®Çu tiªn tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. Sau 7 n¨m ho¹t ®éng, tõ møc vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 100 tû VND (n¨m 2000) tíi th¸ng 3/2008 khi tiÕn hµnh chµo b¸n cæ phiÕu ra c«ng chóng c«ng ty ®· t¨ng møc vèn ®iÒu lÖ lªn 5000 tû ®ång gÊp gÇn 17 lÇn so víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. Nh­ng víi träng t©m ®i vµo m¶ng tÝn dông tiªu dïng, CTTC Prudential ViÖt Nam lµ CTTC 100% vèn n­íc ngoµi ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp vµ hiÖn còng lµ CTTC ®ang gi÷ møc vèn ®iÒu lÖ cao nhÊt trong 9 CTTC ë n­íc ta hiÖn nay, víi møc vèn ®iÒu lÖ lªn tíi 7,5 triÖu USD. Thùc tÕ cho thÊy c¸c CTTC ®ang t¨ng dÇn møc vèn cña m×nh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Sù gia t¨ng nµy ®ång nghÜa víi sù lín m¹nh cña c¸c CTTC vµ vai trß cña ®Þnh chÕ tµi chÝnh nµy ®ang tõng b­íc ®ù¬c n©ng cao trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. 4.1.3. Vèn huy ®éng Ngoµi sè vèn chñ së h÷u CTTC ®­îc phÐp tiÕn hµnh huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc d­íi c¸c h×nh thøc nh­ : nhËn tiÒn göi cã k× h¹n trªn mét n¨m, ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c, CTTC còng ®­îc tiÕp nhËn c¸c nguån vèn uû th¸c, ®­îc vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc…Theo c¸c quy ®Þnh hiÖn nay c¸c CTTC kh«ng ®­îc nhËn tiÒn kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi cã kú h¹n d­íi mét n¨m, ®iÒu nµy lµm h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô Ng©n hµng mµ CTTC ®­îc phÐp thùc hiÖn, ®ã lµ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh c¸c dÞch vô thanh to¸n. 4.1.4. C¸c quü Nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña CTTC ®­îc ho¹t ®éng an toµn vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, ®ång thêi ®¶m b¶o an toµn cho hÖ thèng tÝn dông, hµng n¨m c¸c CTTC ph¶i trÝch tõ lîi nhuËn sau thuÕ vµ duy tr× c¸c quü sau: Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ (5% lîi nhuËn sau thuÕ), quü dù phßng rñi ro vµ c¸c quü kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. CTTC kh«ng ®­îc sö dông c¸c lo¹i quü nµy ®Ó tr¶ lîi tøc hoÆc ph©n phèi cho c¸c chñ së h÷u, cæ ®«ng d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo (trõ tr­êng hîp c«ng ty thanh lý, gi¶i thÓ). Nh×n chung hiÖn nay c¸c quü nµy trong c¸c CTTC lµ kh«ng nhiÒu v× lîi nhuËn cña c¸c c«ng ty hiÖn nay lµ ch­a cao. 4.2. H¹ch to¸n vµ b¸o c¸o H¹ch to¸n cña CTTC thuéc ph¹m trï c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n, thèng kª. T¹i ®iÒu 86 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông th× CTTC ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n, chÕ ®é chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª. KÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng h¹ch to¸n nµy cÇn ®­îc b¸o c¸o sau mét n¨m tµi chÝnh vµ chØ ®­îc c«ng nhËn khi ®· ®­îc kiÓm to¸n nhµ n­íc kiÓm tra, x¸c nhËn. C¸c CTTC ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú vÒ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc.Ngoµi c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú trong mét sè tr­êng hîp CTTC cßn ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®ét xuÊt, vÝ dô nh­ khi cã diÔn biÕn kh«ng b×nh th­êng trong ho¹t ®éng nghiÖp vô mµ CTTC xÐt thÊy nã cã thÓ ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi t×nh h×nh kinh doanh cña m×nh, hay khi cã thay ®æi lín vÒ tæ chøc trong c«ng ty. §©y lµ c¸c quy ®Þnh v« cïng ®óng ®¾n vµ rÊt cÇn thiÕt, lµ c«ng cô gióp nhµ n­íc kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng cña CTTC. Tõ ®ã cã c¸c quyÕt ®Þnh vµ chÝnh s¸ch phï hîp, ®¶m b¶o an toµn cho hÖ thèng tÝn dông. CTTC lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh ho¹t ®éng kh¸ m¹nh mÏ vµ n¨ng ®éng trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh thÕ giíi, song ë ViÖt Nam l¹i rÊt h¹n chÕ. Khu©n khæ ph¸p lý hiÖn cã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c CTTC chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh, c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong x· héi. Cã thÓ nhËn xÐt, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn lo¹i h×nh CTTC t¹i ViÖt Nam lµ mét chñ tr­¬ng ®óng, phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng tµi chÝnh tÝn dông ë n­íc ta. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, c¸c CTTC ViÖt Nam ®ang tån t¹i mét sè khã kh¨n h¹n chÕ sau: - Thø nhÊt: ViÖc x©y dùng ph¸p luËt vÒ CTTC cßn dùa trªn lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi vèn cã sù kh¸c biÖt kh«ng nhá vÒ kinh tÕ x· héi so víi n­íc ta. MÆt kh¸c thêi gian tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña CTTC ch­a dµi, ch­a ®ñ ®Ó c¸c nhµ lµm luËt tæng kÕt, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kÞp thêi nªn ph¸p luËt vÒ CTTC cßn ch­a ®ång bé. PhÇn lín c¸c v¨n b¶n míi chØ dõng l¹i ë NghÞ ®Þnh, Th«ng t­… hiÖu lùc v¨n b¶n kh«ng cao, dÉn ®Õn khã kh¨n trong gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña CTTC. - Thø hai: ThÞ tr­êng ho¹t ®éng cña CTTC nhá bÐ, h¹n hÑp, hiÖu qu¶ ch­a xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Þnh chÕ tµi chÝnh nµy. HiÖn nay c¸c CTTC ®Òu tËp trung ë c¸c thµnh phè lín, chñ yÕu lµ Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. M¹ng l­íi ho¹t ®éng ch­a réng r·i. Ph¹m vi ho¹t ®éng chñ yÕu bã hÑp trong viÖc cung øng vèn cho c¸c dù ¸n cña c¸c thµnh viªn trong tæng c«ng ty. ViÖc më réng ph¹m vi kinh doanh, cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp bªn ngoµi ch­a ®­îc chó träng. KÕt qu¶ trong c«ng t¸c huy ®éng cßn h¹n chÕ, nguån vèn chñ yÕu ®­îc huy ®éng tõ néi bé tæng c«ng ty do vËy rñi ro trong ho¹t ®éng cµng lín. - Thø ba: lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸ míi mÎ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ViÖt Nam, CTTC ch­a ®­îc x· héi biÕt ®Õn réng r·i. Kh«ng chØ ng­êi d©n mµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa – nh÷ng kh¸ch hµng chÝnh cña c¸c CTTC trªn thÕ giíi – còng chØ biÕt tíi c¸c CTTC mét c¸ch s¬ ®¼ng ë ViÖt Nam. Ch­¬ng iii MéT sè gi¶I ph¸p hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c«ng ty tµi chÝnh ë viÖt nam 1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c«ng ty tµi chÝnh HiÖn nay, xu h­íng toµn cÇu hãa – khu vùc hãa víi ®Æc tr­ng næi bËt lµ sù tù do hãa tµi chÝnh ngµy cµng réng kh¾p, chi phèi m¹nh mÏ khuynh h­íng vµ cÊu tróc vËn ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng tµi chÝnh tõng quèc gia. Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c quan hÖ x· héi còng khiÕn cho c¸c quy ph¹m ph¸p luËt nãi chung vµ c¸c quy pham ph¸p luËt vÒ CTTC nãi riªng, cã xu h­íng trë nªn l¹c hËu, lçi thêi.. Thªm vµo ®ã, v× tr×nh ®én lËp ph¸p cña ViÖt Nam còng h¹n chÕ nªn ngay trong mçi quy ph¹m ®­îc ban hµnh còng cßn chøa ®ùng nh÷ng thiÕu sãt, bÊt cËp. H¬n thÕ, CTTC lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông míi ra ®êi, thêi gian ®i vµo ho¹t ®éng ch­a dµi, do vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ khi ¸p dông quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi, kh«ng phï hîp víi sù biÕn ®æi cña x· héi, ph¸p luËt vµ th«ng lÖ quèc tÕ. ViÖc ®æi míi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông nãi chung vµ CTTC nãi riªng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ CTTC, cÇn b¶o ®¶m c¸c yÕu tè sau: - Thø nhÊt, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta thõa nhËn viÖc ®æi míi hÖ thèng tæ chøc tµi chÝnh lu«n lu«n cã ý nghÜa quan träng, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vµ ®Êt n­íc. §¹i héi §¶ng IX kh¼ng ®Þnh: “Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn vµ tiÒn tÖ víi h×nh thøc ®a d¹ng, thÝch hîp, bao gåm hÖ thèng ng©n hµng, thÓ chÕ tµi chÝnh phi ng©n hµng, c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c quü ®Çu t­ /// nh»m thu hót c¸c nguån vèn trong x· héi, më réng nguån vèn trung, dµi h¹n. (…) HiÖn ®¹i hãa vµ ®æi míi c«ng nghÖ cña hÖ thèng ng©n hµng, ®Èy nhan viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin, phÊn ®Êu ®Ó hÖ thèng tµi chÝnh – ng©n hagnf ®¹t tr×nh ®é trung b×nh trong khu vùc”. ViÖc ph¸t triÓn cña c¸c CTTC trong nh÷ng n¨m tíi cÇn kÕt hîp hµi hßa lîi Ých cña Nhµ n­íc – c¸c tæng c«ng ty, c¸c CTTC – doanh nghiÖp. - Thø hai, ph¸t triÓn CTTC theo ®óng vai trß và tÇm quan träng cña nã. Häat ®éng cña c¸c CTTC ph¶i ®¶m b¶o sù quan t©m tÝch cùc, ®ång bé và c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ h¬n cña ng©n hµng Nhµ n­íc, c¸c Bé, ngµnh h÷u quan. - Thø ba, viÖc söa ®æi, ban hµnh, bæ sung ph¸p luËt ph¶i trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ph¶i c©n nh¾c tíi môc tiªu kh¸c nhau. §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ CTTC. Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ph¸p luËt cÇn dù kiÕn ®­îc nhøng trë ng¹i ph¸t sinh vµ t¹o tÝnh chñ ®éng, cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi nh­ vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn, t©m lý x· héi… - Thø t­, ph¶i ®¶m b¶o sù phï hîp víi xu h­íng quèc tÕ hãa vÒ ho¹t ®éng cña c¸c CTTC trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ. T×nh h×nh hiÖn nay cho thÊy, ho¹t ®éng cña ngµnh tµi chÝnh – ng©n hµng ViÖt Nam kh«ng chØ bã hÑp trong l·nh thæ mµ cßn liªn quan ®Õn tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi. Qu¸ tr×nh quèc tÕ hãa, buéc chóng ta trong “luËt ch¬i chung”, chÝnh v× thÕ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ph¶i ®¶m b¶o chuÈn mùc phï hîp quèc tÕ, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh héi nhËp cña chóng ta kh«ng bÞ chËm so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ cã thÓ v­¬n ra tÇm thÕ giíi. 2. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoàn thiÖn ph¸p luật về c«ng ty tài chÝnh 2.1. VÒ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng c¸c CTTC ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ. T¹i ®iÓm 7.1 Th«ng t­ sè 06/2002/TT – NHNN ngµy 23/12/2002: “cã nhu cÇu ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn xin ho¹t ®éng”. Quy ®Þnh nµy cã t¸c dông phÇn nµo nh»m ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng ng©n hµng, tuy nhiªn nã tá ra bÊt hîp lý, vô hình chung ®ã h¹n chÕ quyÒn tù chñ kinh doanh cña các CTTC, bëi vì viÖc ®¸nh gi¸ mét ®Þa bµn cã nhu cÇu ho¹t ®éng cña CTTC hay kh«ng phô thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ ph©n tÝch, còng nh­ chiÕn l­îc kinh doanh cña mçi CTTC. Trªn c¬ së ®ã mçi CTTC tù quyÕt ®Þnh cã ®Çu t­ vµo mét ®Þa bµn hay kh«ng. H¬n n÷a vÒ phÝa c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, mµ cô thÓ lµ Ng©n hµng Nhµ n­íc, nÕu vÉn quy ®Þnh ®iÒu kiÖn nµy sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc thÈm ®Þnh cÊp giÊy phÐp, bëi viÖc x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ cã nhu cÇu ho¹t ®éng cña CTTC lµ rÊt khã, kh«ng cã mét chuÈn mùc cô thÓ, chÝnh x¸c. §iÒu nµy dÉn ®Õn tình tr¹ng tuú tiÖn trong viÖc cÊp giÊy phép ho¹t ®éng cho c¸c CTTC. Do vËy, nªn ch¨ng bá quy ®Þnh nµy ®Ó cho c¸c CTTC hoµn toµn cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo mét ®Þa bµn nµo ®ã. 2.2. Qu¶n trị, ®iÒu hành c«ng ty tµi chÝnh Kho¶n 2 §iÒu 30 QuyÕt ®Þnh sè 516/2003/Q§–NHNN ngµy 26/5/2003 quy ®Þnh: “Bè, mÑ, vî, chång, con, anh , chÞ, em ruét cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) kh«ng ®­îc bÇu vµo Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t hoÆc bæ nhiÖm lµm Tæng giám ®èc (Gi¸m ®èc) ”. Quy ®Þnh nµy víi môc ®Ých lµ t¹o ra sù minh b¹ch, kh¸ch quan trong ho¹t ®éng cña c¸c CTTC, tr¸nh t¹o ra sù “gia ®×nh trÞ” dÉn tíi sù lÖ thuéc bÞ chi phèi cña c¸c CTTC phôc vô lîi Ých mét nhãm ng­êi l·nh ®¹o trong c«ng ty. Song chÝnh ®iÒu nµy thÓ hiÖn sù thiÕu kh¸ch quan trong nhËn ®Þnh cña c¸c nhµ lµm luËt, mang tÝnh chñ quan vµ phiÕn diÖn. §iÒu quan träng cña mét thµnh viªn ban l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng ty lµ kh¶ n¨ng, ®¹o ®øc cña chÝnh b¶n th©n hä. MÆt kh¸c, lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hay Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) ®Òu ph¶i tu©n thñ ®iÒu lÖ c«ng ty, c¸c nghÞ quyÕt cña c¶ Héi ®ång qu¶n trÞ, do ®ã kh¶ n¨ng chi phèi tíi ho¹t ®éng, sù minh b¹ch tµi chÝnh cña CTTC lµ rÊt Ýt. Nªn ch¨ng chØ cÊm nh÷ng ®èi t­îng nµy kh«ng ®­îc lµ thµnh viªn Ban KiÓm so¸t, kÕ to¸n tr­ëng cña CTTC ®ã. Nh­ vËy võa kh«ng bá sãt c¸c c¸ nh©n cã tµi, võa ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan minh b¹ch. 2.3. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§–CP ngµy 4/10/2002 Quy ®Þnh c¸c CTTC kh«ng ®­îc phÐp nhËn tiÒn göi cã kú h¹n d­íi mét n¨m. Song bªn c¹nh ®ã CTTC l¹i ®­îc huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n (d­íi mét n¨m) nh­ kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi ng¾n h¹n, CTTC ®­îc vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n­íc, ngoµi n­íc vµ tæ chøc tµo chÝnh quèc tÕ. HiÖn nay ch­a cã mét v¨n b¶n ph¸p luËt nµo h­íng dÉn chi tiÕt c¸c kho¶n vèn vay nµy lµ ng¾n h¹n, trung h¹n hay dµi h¹n. V× thÕ cã thÓ hiÓu kho¶n vèn vay nµy gåm c¶ vèn vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. Nh­ vËy trong c¬ cÊu huy ®éng vèn cña CTTC cã sù tån t¹i cña c¸c nguån vèn cã kú h¹n kh¸c nhau. Quy ®Þnh nµy t¹o ra khe hë khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng cÊp tÝn dông CTTC cã thÓ sö dông c¸c kho¶n vèn huy ®éng ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n, dÉn tíi sù thiÕu an toµn vµ v÷ng bÒn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña CTTC, ¶nh h­ëng xÊu tíi toµn bé hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông. Ph¸p luËt cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh ®ång bé ®Ó kh¾c phôc v­íng m¾c trªn, t¹o ra sù thèng nhÊt cho c¸c CTTC khi thùc thi, nh­ cã thÓ quy ®Þnh c¸c nguån vèn huy ®éng cña CTTC chØ lµ vèn trung vµ dµi h¹n: Kh«ng ®­îc ph¸t hµnh kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi ng¾n h¹n; ®­îc vay c¸c kho¶n vèn trung vµ dµi h¹n cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. HiÖn nay c¸c CTTC ®­îc phÐp nhËn tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n cã kú h¹n tõ mét n¨m trë lªn. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy, nhu cÇu göi tiÒn cña kh¸ch hµng lµ göi c¶ ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. NÕu chØ cho phÐp c¸c CTTC nhËn tiÒn göi tõ mÐt n¨m trë lªn sÏ bá lì c¬ héi kh¸ch hµng, l·ng phÝ nh©n c«ng vµ c¬ së vËt chÊt. Do vËy ph¸p luËt nªn cho phÐp c¸c CTTC lµm ®¹i lý hoÆc nhËn uû th¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n cho c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc phÐp huy ®éng vèn ng¾n h¹n. 2.4. Ho¹t ®éng cho vay §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§–CP ngµy 4/10/2002 quy ®Þnh “CTTC kh«ng ®­îc cÊp tÝn dông ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 77 LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông, kh«ng ®­îc chÊp nhËn b¶o l·nh cña c¸c ®èi t­îng theo quy ®Þnh trªn ®Ó lµm c¬ së cho viÖc cÊp tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng”. Quy ®Þnh nµy cã nhiÒu ®iÓm kh«ng hîp lý, cô thÓ cÇn quy ®Þnh l¹i lµ cho phÐp thuéc diÖn 1.c §iÒu 77 LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ®­îc vay nÕu hä ®ñ ®iÒu kiÖn vay vµ kh«ng ph¶i do nh÷ng ng­êi thuéc diÖn 1.a §iÒu 77 thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay. Còng theo quy ®Þnh nµy “CTTC kh«ng ®­îc cho vay ®èi víi ng­êi thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay”. Néi dung nµy ch­a râ rµng nªn dÉn ®Õn nhißu c#ch hiÓu kh¸c nhau, g©y tranh c·i, khã cho viÖc thùc hiÖn. Cô thÓ cÇn quy ®Þnh râ ng­êi thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay lµ ng­êi thÈm ®Þnh cho vay trùc tiÕp hay tÊt c¶ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh cho vay, mÆc dï hä cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn. Thªm vµo ®ã, nÕu c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy b¶o l·nh b»ng tµi s¶n c¸ nh©n cña m×nh ch¾c ch¾n ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn cho kho¶n vèn cho vay th× nªn cho phép họ b¶o l·nh lµm c¬ së cho viÖc cÊp tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. VÒ giíi h¹n cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng theo kho¶n 3 §iÒu 30 NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§–CP ngµy 4/10/2002 lµ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% vèn tù cã lµ qu¸ nhá, cã thÓ n©ng tû lÖ nµy lªn cao h¬n. Ngoµi ra, nÕu quy ®Þnh giíi h¹n cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng nh­ trªn sÏ g©y ra nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c CTTC. Kh¸ch hµng cña c¸c CTTC lµ c¸c chñ ®Çu t­, chñ dù ¸n, c¸c nhµ thÇu lín, nªn giíi h¹n cho vay kh«ng qu¸ 15% vèn tù cã cña CTTC th× kh«ng thÓ ®¶m b¶o nguån vèn cho dù ¸n ®­îc. V« h×nh chung h­íng ®èi t­îng kh¸ch hµng cña c¸c CTTC chØ lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ cho vay tiªu dïng d­íi h×nh thøc cho vay mua tr¶ gãp. Nªn ch¨ng quy ®Þnh møc khèng chÕ an toµn nhÊt lµ tõ 20 – 30% vèn tù cã cña c¸c CTTC, v× ë møc 15% kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín. H¬n n÷a, CTTC cã chøc n¨ng ®Çu mèi thu xÕp hîp vèn, nhËn uû th¸c vµ c¸c ngu#n thu kh¸c kh«ng thuéc vèn tù cã, nh­ng ®ñ ®¶m b¶o tµi trî cho dù ¸n võa vµ lín. Giíi h¹n cho vay vµ b¶o l·nh cho mét kh¸ch hµng b»ng 15% vèn tù cã cña CTTC chØ ¸p dông thÝch hîp cho c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n vµ kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh võa vµ nhá. 2.5. Quy ®Þnh vÒ c¸c tr­êng hîp gi¸m s¸t, kiÓm tra Ph¸p luËt quy ®Þnh: CTTC muèn më vµ chÊm døt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña m×nh ( Kho¶n 1 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 24/2003/ Q§ – NHNN ngµy 7/1/2003 ), muèn thay ®æi ®Þa ®iÓm ®Æt trô së, së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc chÊp thuËn (§iÒu 31 LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông )… Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ mang tÝnh x· héi cao, sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ n­íc lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, trong mét sè tr­êng hîp nªn quy ®Þnh th«ng tho¸ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ thÓ kinh doanh tù chñ. Ph¸p luËt nªn quy ®Þnh: ViÖc më, chÊm døt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi, viÖc thay ®æi ®Þa ®iÓm ®Æt trô së chÝnh ph¶i ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc chÊp thuËn; riªng vÊn ®Ò më, chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc thay ®æi ®Þa ®iÓm chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trong n­íc ®Ó cho c¸c CTTC tù quyÕt ®Þnh vµ b¸o c¸o víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. Nh­ thÕ, sÏ gi¶m thiÓu ®­îc nhiÒu thñ tôc mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, an toµn. 2.6. T¹o hµnh lang ph¸p lý ®ång bé vµ t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc “Muèn cã mét thÞ tr­êng ph¸t triÓn cÇn t¹o dùng mét m«i tr­êng lµnh m¹nh”, ®ã lµ ®Æc tr­ng cña kinh tÕ thÞ tr­êng. CTTC lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông cã ph¹m vi ho¹t ®éng kh¸ réng, cã ®«i chót h¹n chÕ (kh«ng cã dÞch vô thanh to¸n vµ nhËn tiÒn göi d­íi mét n¨m) nh­ng l¹i cã lîi thÕ h¬n ë sù n¨ng ®éng trong t«n chØ “tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho kh¸ch hµng”. Trong khi trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh thÕ giíi ®Þnh chÕ tµi chÝnh nµy ®· ph¸t triÓn lín m¹nh th× ë ViÖt Nam chñ yÕu c¸c CTTC míi chØ giíi h¹n c¸c ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¸c tæng c«ng ty së h÷u Nhµ n­íc. Mét trong sè c¸c lý do quan träng dÉn tíi t×nh tr¹ng nµy lµ do sù thiÕu râ rµng trong mét sè quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, sù ®Þnh h­íng kh¸ch hµng cña chÝnh c¸c CTTC vµ vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc lµ ch­a tèt. - Thø nhÊt, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ CTTC hiÖn nay lµ Ýt vµ thiÕu so víi c¸c lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông kh¸c. NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§–CP ngµy 4/10/2002 quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña CTTC ®· kh«ng cßn ®ñ søc ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña thùc tÕ. Bªn c¹nh ®ã th«ng t­ sè 06/2002/TT–NHNN ngµy 23/12/2002 h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§–CP ngµy 4/10/2002 kh«ng cã c¸c h­íng dÉn chi tiÕt thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mµ CTTC ®­îc phÐp thùc hiÖn. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c¸c CTTC trong viÖc thùc thi ph¸p luËt. VÝ dô: §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 79/2002/ N§ – CP quy ®Þnh “CTTC ®­îc cÊp tÝn dông d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt”,t¹i kho¶n 3 §iÒu 27 quy ®Þnh “c¸c ho¹t ®éng kh¸c” ph¶i ®­îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Nh÷ng “h×nh thøc kh¸c” vµ “ho¹t ®éng kh¸c” quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh kh«ng ®­îc h×nh dung cô thÓ ë Th«ng t­ sè 06/2002/ TT–NHNN hay bÊt kú v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nµo. Do vËy víi vai trß lµ h­íng dÉn thùc c¸c quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh, thông tư cÇn ph¶i chi tiÕt, râ rµng, cô thÓ h¬n. Thªm vµo ®ã, khi gia nhËp WTO, héi nhËp s©u h¬n vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng ngoµi xu thÕ vËn ®éng chung cña nÒn tµi chÝnh thÕ giíi. Trong ®ã cã viÖc t¨ng c­êng vµ ph¸t triÓn vai trß cña CTTC lªn ®óng tÇm quan träng cña nã ®èi víi hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông cña mét quèc gia. Nhµ n­íc cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n d­íi luËt hiÖn hµnh ®ang ®iÒu chØnh trùc tiÕp ®Õn CTTC vµ nh÷ng v¨n b¶n li#n quan ®Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ thÓ khi tham gia thÞ tr­êng. Quan träng h¬n lµ c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña CTTC cÇn ®­îc n©ng lªn thµnh luËt, ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cao cho ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nµy. - Thø hai, song song víi viÖc hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cô thÓ kh¸c ®Ó n©ng cao vai trß qu¶n lý cña m×nh ®èi víi c¸c CTTC. Víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ qu¶n lý, chñ së h÷u vèn cña 7/9 CTTC hiÖn nay, Nhµ n­íc cÇn ®Þnh h­íng ho¹t ®éng c«ng ty tµi chÝnh tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng mµ c¸c Ng©n hµng hiÖn cßn bá ngá hoÆc Ýt quan t©m nh­: cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸ nh©n, cho vay mua tr¶ gãp, ph¸t hµnh thÎ… NÕu c¸c CTTC ViÖt Nam ra ®êi chØ thùc hiÖn chøc n¨ng thay mÆt cho tæng c«ng ty ®Çu t­ vèn vµo c¸c c«ng ty thµnh viªn vµ huy ®éng vèn cho tæng c«ng ty thùc hiÖn chiÕn l­îc dµi h¹n, th× ®· ®Ó l·ng phÝ rÊt lín mét thÞ tr­êng trong n­íc nhiÒu tiÒm n¨ng. Trong thêi gian gÇn ®©y cã rÊt nhiÒu tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc muèn thµnh lËp c«ng ty tµi chÝnh ë ViÖt Nam, mét sè tËp ®oµn tµi chÝnh tªn tuæi nh­ General Electric (Hoa Kú), BIDV Ch©u ©u (BIDV Europe Finance & Invesment); c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lÝn trong n­íc, nh­: CTTC Vinalines – VN airline, CTTC Vinaconex cña tËp ®oµn Vinaconex, CTTC S«ng §µ… §iÒu ®ã cã thÓ gi¶i thÝch bëi mét sè lý do sau: NÒn kinh tÕ ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh. ViÖc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc cña ViÖt Nam ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc t×m kiÕm c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ hiÖu qu¶, trong ®ã cã m« h×nh ho¹t ®éng cña CTTC. C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam ®­îc ban hµnh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c«ng ty tµi chÝnh ph¸t triÓn, ho¹t ®éng an toµn vµ cã hiÖu qu¶. NhiÒu tËp ®oµn, tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp lín cña ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, do vËy cÇn cã riªng tæ chøc tµi chÝnh ®Ó phôc vô nhu cÇu vµ ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ t¹o c«ng cô tµi chÝnh lín ®Ó ®Çu t­ ra ngoµi tæng c«ng ty, tËp ®oµn. C«ng ty tµi chÝnh sÏ lµ cÇu nèi cho c¸c ho¹t ®éng nµy. C¸c CTTC thêi gian qua ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, tû lÖ lêi cao so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c trong khi hÖ sè rñi ro thÊp. §iÒu nµy ®· thóc ®Èy c¸c tËp ®oµn, tæng c«ng ty ®Ò nghÞ thµnh lËp c«ng ty tµi chÝnh d­íi h×nh thøc cæ phÇn nh­ hiÖn nay. LÜnh vùc ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh nghÒ míi, dÞch vô míi cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn hiÖn nay cßn h¹n chÕ trong khi nhu cÇu vay vèn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy cña ng­êi d©n cßn bá ngá. Theo thèng kª, tû lÖ ng­êi d©n tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng ViÖt Nam chiÕm mét tû lÖ thÊp (kho¶ng d­íi 10%). Do vËy nhiÒu tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi muèn sö dông ngay chÝnh nguån vèn cña hä ®Ó ®Çu t­ cho vay trong lÜnh vùc tÝn dông tiªu dïng. Nh­ng theo c¸c chuyªn gia kinh tÕ (¤ng Martin Rama, chuyªn gia kinh tÕ tr­ëng Ng©n hµng ThÕ giíi t¹i ViÖt Nam) c¶nh b¸o, viÖc å ¹t xin thµnh lËp CTTC Èn chøa nhiÒu bÊt lîi kh«ng chØ víi c¸c ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ cßn víi c¶ nÒn kinh tÕ, khi viÖc cho vay trong néi bé tËp ®oµn cña c¸c lo¹i h×nh nµy kh«ng ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ nh­ c¬ chÕ gi¸m s¸t ho¹t ®éng Ng©n hµng. Do vËy rÊt c¨n cø c¸c quy chÕ kiÓm so¸t vµ qu¶n lý mét c¸ch minh b¹ch, chuyªn nghiÖp. Cã nhiÒu CTTC tham gia thÞ tr­êng buéc c¸c c«ng ty muèn tån t¹i ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh,®ã lµ mét ®iÓm tèt. Song ViÖt Nam tuy lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nh­ng là một thị tr­êng nhá v× vËy nÕu cã qu¸ nhiÒu ®èi t­îng tham gia dÔ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng n¶y sinh c¸c c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng. Mét sè c«ng ty lín sÏ n¾m vai trß ®éc quyÒn, thèng trÞ, chi phèi hoµn toµn thị tr­êng. Lóc nµy, vai trß qu¶n lý gi¸m s¸t thÞ tr­êng cña Ng©n hàng Nhà n­íc v× mét m«i tr­êng tài chÝnh lành m¹nh l¹i càng trë nªn quan träng h¬n. Do vËy, ®Ó qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, Nhµ n­íc nªn chuyÓn tõ h×nh thøc kiÓm tra trùc tiÕp sang h×nh thøc gi¸m s¸t ®èi víi c¸c CTTC. ViÖc gi¸m s¸t ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc thµnh lËp hÖ thèng th«ng tin, cñng cè bé m¸y Nhµ n­íc tr¸nh trïng lÆp, chång chÐo, nªn ph©n cÊp râ rµng vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¬ quan khi kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c CTTC. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ quy m« ho¹t ®éng ngµy cµng më réng cña CTTC, còng nh­ theo kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ViÖt Nam nªn thµnh lËp HiÖp héi CTTC cÊp Nhµ n­íc, ®ã lµ ®ßi hái cÇn thiÕt, kh¸ch quan. HiÖp héi lµm ®¹i hiÖn cña ViÖt Nam trong mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc, CTTC quèc tÕ, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nha vµ cïng tæ chøc tiÕp xóc víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. ChÝnh HiÖp héi sÏ lµ n¬i hç trî qu¶ng b¸ ho¹t ®éng vµ cung cÊp dÞch vô cÇn thiÕt nh­ t­ vÊn, ®µo t¹o. Víi viÖc thµnh lËp HiÖp héi sÏ gióp Ng©n hµng Nhµ n­íc, ChÝnh phñ kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña CTTC, cã ®­îc nh÷ng sè liÖu cô thÓ, chÝnh x¸c vµ ®¸nh gi¸ h­íng ph¸t triÓn, t¸c ®éng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ. HiÖp héi ra ®êi sÏ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng, n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh nh­ tæ chøc liªn kÕt gi÷a c¸c CTTC. §©y còng chÝnh lµ c¬ quan b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸c CTTC khi x¶y ra tranh chÊp. Ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p trªn, c¸c CTTC cÇn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, hiÓu biÕt s©u vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, ®Èy m¹nh giíi thiÖu, qu¶ng b¸ ho¹t ®éng cña c¸c CTTC ®Õn víi c«ng chóng, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm dÞch vô ®Ó më réng thÞ tr­êng, phôc vô nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ CTTC. §Ó thùc hiÖn ®­îc cÇn cã thêi gian nhÊt ®Þnh, nh­ng chóng ta tin t­ëng CTTC ë ViÖt Nam sÏ sím cã thÓ v­¬n tÇm ho¹t ®éng s©u réng nh­ chøc danh vèn cã cña nã. Thùc tÕ cho thÊy, ho¹t ®éng cña c¸c CTTC ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. §iÒu ®¸ng quan t©m hiÖn nay lµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh ch­a ®­îc biÕt ®Õn réng r·I vµ ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vèn cã. Do vËy, viÖc ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ CTTC lµ ®ßi hái cÊp thiÕt khi n­íc ta ®agn trong qu¸ tr×nh héi nhËp ngµy cµng s©u réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. KÕt luËn CTTC ra ®êi trªn c¬ së nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng,víi t­ c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh nã gãp phÇn l­u th«ng, ®iÒu tiÕt luång vèn trong nÒn kinh tÕ. X¸c ®Þnh ®­îc vai trß cña lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông nµy Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh c¸c quy ®Þnh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vÒ thµnh lËp, ho¹t ®éng cña CTTC. Víi xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ph¸p luËt vÒ CTTC ®· cã nh÷ng b­íc hoµn thiÖn, thay ®æi tÝch cùc song vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i ®ßi hái cÇn söa ®æi kÞp thêi. Trªn c¬ së nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung, thùc tr¹ng ph¸p luËt vÒ CTTC, kho¸ luËn ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ CTTC, ®¸p øng yªu cÇu qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Hy väng r»ng nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy sÏ cã ý nghÜa thiÕt thùc trong thùc tiÔn nh»m gãp mét phÇn nhá vµo viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ CTTC. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh LuËt Ng©n hµng-Tr­êng §¹i häc LuËt-Nhµ xuÊt b¶n CAND,2007. 2.LuËt doanh nghiÖp; LuËt ph¸ s¶n; LuËt ®Çu t­. 3.LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông-NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi,2004. 4.NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh. 5.NghÞ ®Þnh sè141/2006/N§-CP ngµy 22/11/2006 Ban hµnh danh môc møc vèn ph¸p ®Þnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 6.Th«ng t­ sè 06/2002/TT-NHNN ngµy 23/11/2002 H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 79/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh. 7.QuyÕt ®inh sè 516/.2003/Q§-NHNN ngµy 26/05/2003 Ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng. 8.QuyÕt ®Þnh sè 24/2003/Q§-NHNN ngµy 07/01/2003 Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc më, chÊm døt ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng. 9.QuyÕt ®Þnh sè 40/2007/Q§-NHNN Ban hµnh quy chÕ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng cæ phÇn. 10.TiÒn tÖ-Ng©n hµng. ( NguyÔn Ninh KiÒu-MBA tr­êng §H Kinh tÕ -§HQG TP HCM ). Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 1998. 11.TiÒn vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng.( Lª Vinh Danh ). Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia 1996. 12.Dù b¸o thÕ kû 21 ( TËp thÓ c¸c t¸c gi¶ Trung Quèc). Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 1998. 13.Website Ng©n hµng Nhµ n­íc: www.sbv.gov.vn. 14.Website HiÖp héi Ng©n hµng Nhµ n­íc: www.vnba.org.vn. 15.Website ChÝnh phñ: 16.C¸c website cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh: C«ng ty tµi chÝnh D©ï khÝ: www.pvfc.com.vn. C«ng ty tµi chÝnh Handico: www.hafic.com.vn. C«ng ty tµi chÝnh C«ng nghiÖp tµu thuû: www.vinashin.com.vn. C«ng ty tµi chÝnh Cao su: www.rfc.com.vn. 17.T¹p chÝ céng s¶n ®iÖn tö: sè 19(139) n¨m 2007. 18.T¹p chÝ Ng©n hµng sè 3/2006; sè 7/2007…, T¹p chÝ Tµi chÝnh. 19.Mét sè website cña c¸c b¸o ®iÖn tö: Vn economy, b¸o §Çu t­, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLDOCS (59).doc
Tài liệu liên quan