Khóa luận Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở - QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 4 I. Quyền sở hữu và quyền sử dụng đất 4 II. Quyền sở hữu nhà ở 12 III. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 17 IV. Căn cứ pháp lý thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị 25 1. Những quy định về đối tượng kê khai đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 26 1.1. Đối tượng khê khai đăng ký quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở 26 1.2. Cơ quan Nhà nước có thẩn quyền thực hiện kê khai đăng ký - cấp GCN QSDĐ và QSHN ở 27 1.3. Yêu cầu của việc kê khai đăng ký 27 1.4. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 27 2. Những quy định về thủ tục tiến hành kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 30 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GCN QSDĐ Ở - QSHNỞ TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 33 I. Vài nét khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội quận Đống Đa 33 1. Đặc điểm tự nhiên 33 2. Đặc điểm kinh tế xã hội 33 II. Khái quát việc quản lý sử dụng đất đai và nhà ở trên địa bàn quận Đống Đa 35 1. Quản lý sử dụng đất 35 2. Tình hình sở hữu và quản lý nhà ở 39 III. Thực trạng công tác cấp GCN QSDĐ ở - QSHN ở tại quận đống đa 41 1. Tình hình chung và căn cứ pháp lý thực hiện việc cấp GCN QSDĐ ở - QSHN ở tại quận Đống Đa 41 2. Các bước thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ ở - QSHN ở tại quận Đống Đa 44 3. Kết quả công tác cấp GCN tại Quận Đống Đa trong những năm qua 54 4. Đánh giá chung 64 CHƯƠNG III. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC CẤP GCN QSDĐ Ở - QSHN Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA 71 I. Các quan điểm 71 1. Quan điểm tôn trọng lịch sử 71 2. Quan điểm hệ thống 73 3. Quan điểm thực hiện tốt công tác cấp GCN nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai và nhà ở, tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển 74 4. Quan điểm luôn luôn đổi mới công tác cấp GCN theo hướng ngày càng hoàn thiện, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào việc thực hiện nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý của công tác. 75 II. Các giải pháp chủ yếu 76 1. Thành phố và Quận cần có quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc cấp GCN QSDĐ ở và QSHN ở 76 2. Có chế độ tài chính đảm bảo cho hoạt động cấp GCN QSDĐ ở và QSHN ở 77 3. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho nhân dân 77 4. Giải pháp về lực lượng cán bộ 79 5. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và công tác nói riêng 80 6. Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung chính sách của Nhà nước 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

doc95 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Êp, khiÕu kiÖn lµ 893 tr­êng hîp, chiÕm 9,55% so víi tæng sè hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt. +Hå s¬ thuéc diÖn cã hé khÈu ngo¹i tØnh(kt3) ch­a cã chÝnh s¸ch øng dông ®Ó xÐt lµ 918 hå s¬ , chiÕm 9,82% tæng sè hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt cÊp giÊy chøng nhËn. +Ph­êng cã hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt cÊp lµ Kim Liªn 1489 hå s¬, chiÕm 15,93% so víi tæng sè hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn c¶ quËn vµ chiÕm 78,45% so víi hå s¬ ®¨ng ký cña ph­êng, trong ®ã nhiÒu nhÊt lµ hå s¬ v­íng vµo quy ho¹ch, lÊn chiÕm ®Êt vµ kho¶ng kh«ng trong c¸c khu tËp thÓ cao tÇng tíi 1417 hå s¬, cßn l¹i lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c. TiÕp ®Õn lµ ph­êng Thæ Quan víi 1203 hå s¬ kh«ng ®ñ kiÒu kiÖn xÐt cÊp chiÕm 12,87% so víi tæng sè hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt cÊp cña toµn quËn vµ chiÕm 35,70% so víi tæng sè hå s¬ ®· kª khai cña ph­êng, trong ®ã nguyªn nh©n lín nhÊt còng lµ hå s¬ v­íng quy ho¹ch 1002 hå s¬, cßn l¹i lµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c. +Ph­êng cã sè hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt cÊp Ýt nhÊt lµ ph­êng Kh©m Thiªn, chØ cã 77 hå s¬ chiÕm 0,82 % so víi tæng sè hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt cÊp toµn quËn vµ chiÕm 8,54% so víi tæng sè hå s¬ ®· kª khai ®¨ng ký cña ph­êng. Nh÷ng hå s¬ v­íng m¾c nµy lµ nh÷ng c¶n trë lín cho c«ng t¸c cÊp GCN . * KÕt qu¶ giao GCN Trªn c¬ së nh÷ng hå s¬ ®· ®­îc c¸c ph­êng, quËn xÐt duyÖt th«ng qua UBND thµnh phè ®Ò nghÞ cÊp GCN, khi GCN ®­a xuèng th× quËn l¹i tæ chøc giao GCN cho d©n vµ thu lÖ phÝ cÊp GCN. TÝnh tõ khi b¾t tay vµo c«ng t¸c cÊp GCN cho ®Õn nay tæng sè GCN Së ®· cÊp cho QuËn (kh«ng tÝnh sè GCN Së lµm theo 61/CP ) lµ: 3 n¨m 97,98,99 : 3521 GCN N¨m 2000 : 4567 GCN N¨m 2001 : 4850 GCN N¨m 2002 : 3595 GCN (tÝnh ®Õn 15/10/02) Tæng sè lµ 16533 GCN, ®¹t 50,2% so víi tæng sè 32.933 GCN cÇn cÊp, ®¹t 16.533/19.760=83,67% so víi sè hå s¬ ®· xÐt duyÖt. Sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp trªn ph¹m vi toµn quËn chia theo c¸c ph­êng ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 6 sau ®©y: B¶ng 6 KÕt qu¶ giao GCN t¹i c¸c ph­êng thuéc quËn §èng §a Stt Ph­êng Hå s¬ ®· xÐt Tæng sè GCN ®· nhËn % so víi hå s¬ ®· xÐt C¸t Linh 668 407 60,93 V¨n MiÕu 644 356 55,28 Hµng Bét 827 377 45,58 Quèc Tö Gi¸m 680 310 45,59 V¨n Ch­¬ng 1072 855 79,76 Thæ Quan 1363 735 53,93 Kh©m Thiªn 645 309 47,91 Trung Phông 1615 556 34,43 Trung LiÖt 937 601 64,14 Ng· T­ Së 707 490 69,31 ThÞnh Quang 2164 840 38,82 Kh­¬ng Th­îng 1292 855 66,18 Ph­¬ng Mai 370 144 38,92 Ph­¬ng Liªn 895 472 52,74 Kim Liªn 279 233 83,51 Trung Tù 198 120 60,61 Nam §ång 1028 596 57,98 Quang Trung 610 335 54,92 ¤ Chî Dõa 1508 628 61,64 L¸ng Th­îng 1090 690 63,30 L¸ng H¹ 1168 1121 95,97 Tæng 19.760 11.030 55,82 (Nguån: KÕt qu¶thùc hiÖn N§ 60/CP cña phßng ®Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ ®« thÞ quËn §èng §a) Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: +Tæng sè GCN c¸c ph­êng ®· nhËn lµ 11.030 GCN, chØ chiÕm 66,72% so víi sè GCN Së ®· ®­a vÒ cho QuËn. Nh­ vËy lµ cã mét l­îng lín GCN ®· ®­îc Së cÊp cßn tån ®äng l¹i ë QuËn mµ ch­a tr¶ cho nh©n d©n. +Nh×n chung c¸c ph­êng ®Òu ®· giao GCN cho nh©n d©n víi tû lÖ kh¸ cao so víi sè hå s¬ ®· ®­îc xÐt duyÖt, trung b×nh tõ 50-60%. +Ph­êng cã sè GCN ®· giao cao nhÊt lµ L¸ng Th­îng víi 1121 GCN còng ®ång thêi lµ ph­êng cã tû lÖ cÊp GCN so víi sè hå s¬ ®· xÐt cao nhÊt víi 95,97%. +Ph­êng cã sè GCN ®· giao nhá nhÊt lµ ph­êng Trung Tù, víi 120 GCN vµ ®¹t 60,61% so víi tæng sè hå s¬ ®· xÐt. +Ph­êng cã tû lÖ GCN ®· giao so víi sè hå s¬ ®· xÐt thÊp nhÊt lµ ph­êng Trung Phông, chØ cã 34,43% sè hå s¬ ®· xÐt lµ ®· ®­îc cÊp vµ giao GCN. 4. §¸nh gi¸ chung a) MÆt ®¹t ®­îc Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy r»ng víi sù cè g¾ng cña ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh quËn §èng §a, cïng víi sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn tõ ph­êng, quËn cho ®Õn thµnh phè ®· gióp cho c«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥ vµ QSHN¥ t¹i quËn §èng §a thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, cô thÓ lµ: · VÒ c¬ b¶n toµn quËn ®· hoµn thµnh c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký nhµ ë ®Êt ë ban ®Çu cho ®èi t­îng lµ nhµ ë, ®Êt ë thuéc së h÷u t­ nh©n. Nhµ ë cña Nhµ n­íc vµ cña c¸c tæ chøc( theo N§61/CP) còng ®ang gÊp rót hoµn thµnh kª khai ®¨ng ký trong nh÷ng n¨m tíi. · Kh©u xÐt duyÖt hå s¬ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸, cô thÓ ®· xÐt duyÖt ®­îc 22.530 hå s¬( c¶ m« h×nh ®iÓm), ®¹t 68,41% so víi yªu cÇu ®Ó ®Ò nghÞ thµnh phè cÊp GCN. · VÒ giao GCN: Toµn quËn ®Õn nay ®· nhËn tõ Së §Þa chÝnh nhµ ®Êt 16.533 GCN, ®· triÓn khai giao cho nh©n d©n 11.030 GCN ®¹t 33,49 % so víi hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt duyÖt. §¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do: +§­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, cïng c¸c cÊp ®· thùc sù coi trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, nhµ ë nãi chung, c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë nãi riªng. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh ban hµnh phï hîp víi thùc tÕ qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cÊp GCN. +Nhµ n­íc ®Çu t­ mét l­îng tiÒn vèn cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, ®o ®¹c b¶n ®å lËp hå s¬ còng nh­ c«ng t¸c cÊp GCN. +§éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh ®­îc tõng b­íc kiÖn toµn, ®­îc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng vêi yªu cÇu c«ng viÖc. +§Æc biÖt viÖc ban hµnh Q§ 69 thay thÕ cho Q§ 3564 lµ quyÕt ®Þnh quan träng gióp ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN do cã c¶i tiÕn vÒ thñ tôc thùc hiÖn, vÒ tæ chøc tiÕn hµnh( gi¶m bít thµnh phÇn vµ tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång xÐt duyÖt cÊp GCN cña ph­êng, QuËn) cho phÐp ng­êi d©n chËm nép c¸c kho¶n thu theo quyÕt ®Þnh khi cÊp GCN.. +NÕu nh­ tr­íc ®©y viÖc kª khai ®¨ng ký hå s¬ do c¸n bé ®Þa chÝnh ph­êng lµm, tæ chøc kª khai ®¨ng ký cho d©n t¹i ®Þa ®iÓm vµ thêi gian quy ®Þnh th× hiÖn nay thñ tôc ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ cho ng­êi d©n tù kª khai hå s¬ t¹i nhµ råi nép l¹i. Kh©u xÐt duyÖt còng ®­îc ®¬n gi¶n. Tr­íc ®©y tÊt c¶ c¸c hå s¬ ®Òu ph¶i ®­îc Héi ®ång xÐt duyÖt th«ng qua, mµ Héi ®ång chØ lµm viÖc theo c¸c kú häp, g©y chËm trÔ cho viÖc xÐt duyÖt. HiÖn nay Héi ®ång QuËn chØ xÐt duyÖt cho nh÷ng tr­êng hîp phøc t¹p, cßn nh÷ng tr­êng hîp b×nh th­êng do phßng §Þa chÝnh quËn chÞu tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt. Nh÷ng ®æi míi cña Q§ 69 ®· thùc sù th¸o gì nhiÒu v­íng m¾c ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN trªn ®Þa bµn thµnh phè nãi chung còng nh­ t¹i quËn §èng §a gÇn ba n¨m qua. +C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai vµ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®­îc thùc hiÖn roäng kh¾p trªn sãng ph¸t thanh, truyÒn h×nh, còng nh­ b¸o chÝ gióp n©ng cao nhËn thøc cña d©n vÒ c«ng t¸c cÊp GCN nãi riªng, c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai nãi chung. b) Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. KÕt qu¶ thùc hiÖn cÊp GCN t¹i quËn §èng §a cßn ch­a cao vµ cßn nhiÒu khã kh¨n. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu ph©n tÝch sè liÖu ®iÒu tra vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng ®Þa chÝnh quËn §èng §a em ®· nhËn thÊy mét sè khã kh¨n tån t¹i cña c«ng t¸c nµy vµ c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu sau: +VÒ v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÊp GCN viÖc ¸p dông c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cßn chung chung, thiÕu c¬ së thùc tiÔn, kÐm ®ång bé víi nhau. C¸c v¨n b¶n ®­a ra ®Òu ph¶i qua qu¸ tr×nh ¸p dông thùc tÕ vµ hÇu hÕt ®Òu ph¶i söa ®æi bæ sung, thËm chÝ thay thÕ sau mét thêi gian. Nh­ Q§ 3564 ban hµnh ngµy 27/9/97 chØ thùc thi cã h¬n mét n¨m, ®Õn ngµy 18/8/99 ®· ph¶i thay thÕ b»ng Q§ 69 do cã qu¸ nhiÒu bÊt cËp. §iÒu nµy cho thÊy chÊt l­îng v¨n b¶n ph¸p luËt, ph¸p quy cña chóng ta cã chÊt l­îng kÐm, v¨n b¶n ban hµnh kh«ng s¸t víi thùc tÕ. C¸c v¨n b¶n kÐm chÊt l­îng nµy võa g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong khi thùc hiÖn c«ng viÖc, mµ khi cã söa ®æi bæ sung l¹i g©y ra t©m lý kh«ng æn ®Þnh, t©m lý chê v¨n b¶n míi cña ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc. V× vËy tiÕn ®é cÊp GCN bÞ chËm trÔ ®¸ng kÓ mét phÇn lµ do nh÷ng v¨n b¶n chÝnh s¸ch kh«ng phï hîp nµy. +VÒ ®iÒu kiÖn giÊy tê hå s¬ cho c«ng t¸c cÊp GCN Do lÞch sö qu¶n lý ®Êt ®ai vµ nhµ ë t¹i quËn §èng §a rÊt phøc t¹p, cã tíi 90% sè chñ sö dông nhµ ®Êt kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ, chØ cã 10% sè hé cã giÊy hîp lÖ, trong sè 10% nµy l¹i chØ cã 3% lµ cã thÓ dïng lµm c¨n cø ®Ó xÐt duyÖt cÊp GCN. V× thÕ khi xÐt duyÖt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong kh©u thÈm tra, kÐo dµi thêi gian xÐt duyÖt. §©y lµ mét c¶n trë lín ®Õn tiÕn ®é cÊp GCN. Nguyªn nh©n lµ do t×nh tr¹ng mua b¸n chuyÓn nh­îng nhµ ®Êt diÔn ra th­êng xuyªn mµ ®a phÇn lµ chuyÓn nh­îng chui. Thªm vµo ®ã lµ t×nh tr¹ng lÊn chiÕm, ®Êt nhÈy dï, x©y dùng nhµ tr¸i phÐp kh«ng phÐp nªn th«ng tin nhµ ®Êt kh«ng ®­îc qu¶n lý ®Çy ®ñ trong hÖ thèng sæ s¸ch. NÕu cã th× do hå s¬ kª khai ®· c¸ch kh¸ l©u nªn lu«n cã nh÷ng th«ng tin míi biÕn ®éng trong kho¶ng thêi gian ®ã khiÕn cho hå s¬ kª khai bÞ l¹c hËu, lu«n ph¶i bæ sung thay ®æi th«ng tin. Nguyªn nh©n nµy còng lµm mÊt nhiÒu thêi gian cho c«ng t¸c chuÈn bÞ xÐt duyÖt, g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é cÊp GCN. + VÒ nhËn thøc: VÒ phÝa c¬ quan, c¸n bé ®Þa chÝnh cßn qu¸ cÇu toµn, sî tr¸ch nhiÖm nªn ch­a gi¸m m¹nh d¹n x¸c nhËn cho hå s¬ cña d©n vµ xÐt duyÖt cÊp GCN. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do chñ hé kh«ng cã hå s¬ gèc, c¸n bé c¬ së kh«ng n¾m ch¾c ®­îc nguån gèc nhµ ®Êt, ng¹i khã kh«ng d¸m ký x¸c nhËn vµo hå s¬. Ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cña c¸n bé cßn thiÕu nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, cøng nh¾c theo nguyªn t¾c mµ kÐm linh ho¹t khi xö lý c«ng viÖc. VÒ phÝa ng­êi d©n cßn ch­a thùc sù coi träng GCN, ®Æc biÖt víi nh÷ng hé d©n chØ dïng nhµ ®Ó ë kh«ng kinh doanh bu«n b¸n g×. Hä cã t­ t­ëng ch¼ng cÇn GCN, hä vÉn cã thÓ ë, ®Ó l¹i cho con c¸i, thËm chÝ mua b¸n l¹i mµ kh«ng cã ¶nh h­ëng g×. Thùc tÕ trªn cho thÊy c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cho d©n kÐm hiÖu qu¶, ch­a thùc sù ®i vµo cuéc sèng. + VÒ qui ®Þnh thu tiÒn khi cÊp GCN QSD§¥ - QSHN¥ Nhµ n­íc x¸c ®Þnh môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c kª khai ®¨ng kÝ cÊp GCN lµ ®Ó qu¶n lý thu tiÒn ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m luËt lÖ, chÝnh s¸ch, qui ®Þnh cña nhµ n­íc nh»m ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ gi÷ nguyªn kØ c­¬ng phÐp n­íc. Tuy nhiªn chÝnh s¸ch thu tiÒn cßn nhiÒu bÊt hîp lý nh­ : +Nhµ n­íc qui ®Þnh phÝ tr­íc b¹ nhµ ®Êt lµ 2% gi¸ trÞ tµi s¶n nhµ ®Êt theo thêi gi¸ lóc tr­íc b¹ vµ nh­ vËy mét sè chñ s¶n xuÊt nhµ ë lÇn ®Çu ®¨ng ký sÏ ph¶i ®ãng mét kho¶n tiÒn phÝ tr­íc b¹ kh¸ lín. +Mét sè hé ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt, nhá nhÊt còng lµ 20% so víi gi¸ trÞ ®Êt. §©y lµ mét kho¶n tiÒn lín kh«ng ph¶i hé gia ®×nh nµo còng cã ®­îc. +Trªn ®Þa bµn quËn, sè hé ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn ph¹t vi ph¹m qui chÕ x©y dùng vµ qu¶n lý ®« thÞ, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt kh¸ cao. Nh­ vËy sè tiÒn mµ chñ hé d©n ph¶i nép ®Ó ®­îc cÊp GCN lµ kh¸ lín, nhÊt lµ ®èi víi ®a sè ng­êi d©n trong ®Þa bµn quËn lµ d©n lao ®éng, c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc thu nhËp thÊp. ViÖc chi tr¶ kho¶n tiÒn lín nh­ thÕ lµ khã kh¨n, g©y t©m lý kÐm nhiÖt t×nh cña d©n ®èi víi viÖc cÊp GCN. +Qui ®Þnh vÒ lÖ phÝ cÊp GCN cã sù thay ®æi ®ét ngét, tõ 20.000 ®ång ®Õn 25.000 ®ång khiÕn cho mét sè c¸n bé ®Þa chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c giao cÊp GCN ®· ph¶i bï tiÒn tói do khi thu phÝ th× thu møc 20.000 ®ång tõ d©n nh­ng khi chuyÓn lªn cÊp trªn ®Ó lÊy GCN th× ph¶i nép møc 25.000 ®ång. Thªm vµo ®ã cã sù kh«ng ®ång bé trong c«ng t¸c giao GCN. Cô thÓ lµ khi QuËn giao GCN cho c¸c ph­êng ®ßi hái c¸c ph­êng ph¶i nép tr¶ QuËn lÖ phÝ cÊp GCN ngay. Nh­ng t¹i c¸c ph­êng ph¶i ®Õn khi giao GCN cho d©n th× míi thu ®­îc tiÒn lÖ phÝ ®ã. Cßn sè GCN d©n kh«ng ®Õn lÊy th× ph­êng ph¶i chÞu tr¶ tr­íc lÖ phÝ mµ kh«ng biÕt bao giê míi cã thÓ thu håi ®­îc. Víi ng©n s¸ch eo hÑp dµnh cho viÖc cÊp GCN nªn nhiÒu ph­êng kh«ng cã tiÒn ®Ó øng tr­íc. KÕt qu¶ lµ rÊt nhiÒu GCN bÞ tån ®äng l¹i ë QuËn ch­a chuyÓn ®Õn tay ng­êi d©n (nh­ kÕt qu¶ ®· nªu trªn). +VÒ tæ chøc c«ng t¸c xÐt duyÖt cÊp GCN. C«ng t¸c xÐt duyÖt ®­îc tæ chøc theo 2 cÊp : cÊp Ph­êng vµ cÊp QuËn. Tuy nhiªn c¬ chÕ phèi hîp lµm viÖc gi÷a c¸c cÊp nµy l¹i kÐm linh ho¹t, biÓu hiÖn cô thÓ nh­ : +C¶ cÊp Ph­êng vµ QuËn chØ ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch ®Æt ra. Tõ kÕ ho¹ch c¸c ph­êng tæng hîp lªn kÕt hîp cña QuËn råi míi lªn kÕ ho¹ch cña thµnh phè vµ ph¶i ®îi sù phª duyÖt cña UBND c¸c cÊp. Mµ kÕ ho¹ch chØ ®­îc ®Ò ra kho¶ng th¸ng 2 ®Õn th¸ng 3 ®Çu n¨m, nh­ vËy 2 th¸ng ®Çu n¨m c«ng t¸c xÐt duyÖt nµy ch­a ®­îc thùc hiÖn, vµ chØ ®­îc b¾t ®Çu c«ng viÖc trong n¨m khi kÕ ho¹ch ®­îc th«ng qua. +Thø hai lµ : sau khi cã kÕ ho¹ch c¸c ph­êng triÓn khai xÐt duyÖt hå s¬ sau ®ã míi chuyÓn hå s¬ lªn cÊp quËn, QuËn xÐt xong míi chuyÓn lªn thµnh phè. Nh­ vËy lµ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng c¸i vßng lÈn quÈn, QuËn chê hå s¬ cña c¸c ph­êng, thµnh phè chê hå s¬ ë c¸c quËn. Trong thêi gian chê ®îi ®ã c«ng viÖc bÞ ®×nh trÖ l¹i. §Õn gi÷a n¨m, ®Æc biÖt lµ cuèi n¨m ®Ó hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch bé m¸y ®Þa chÝnh míi gång m×nh lµm ngµy ®ªm. C«ng t¸c xÐt duyÖt cÊp GCN nh­ lµ mét c«ng viÖc thêi vô, chØ bËn rén lóc cuèi n¨m. T×nh tr¹ng nµy lµ rÊt phæ biÕn, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao trong cho c«ng t¸c xÐt duyÖt do ch­a cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp. V× thÕ ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh lóc thõa, lóc l¹i thiÕu, hiÖu suÊt lao ®éng kh«ng cao. T×nh tr¹ng nµy biÓu hiÖn cho sù kÐm linh ho¹t trong kh©u tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc xÐt duyÖt còng nh­ biÓu hiÖn cho t©m lý tr× trÖ ngåi chê viÖc rÊt phæ biÕn t¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc. KÕt qu¶ lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé ch­a ph¶n ¸nh ®­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc thùc sù cña hä. + VÒ ®éi ngò c¸n bé: §éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh cho c«ng t¸c xÐt duyÖt cÊp GCN võa thiÕu l¹i võa yÕu. ThiÕu ë chç lµ: Sè l­îng c¸n bé cßn Ýt, lùc l­îng c¸n bé ®Þa chÝnh ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu nhiÖm vô kh¸c ngoµi viÖc xÐt duyÖt cÊp GCN nh­: ®iÒu tra d©n sè, ®¸nh biÓn sè nhµ, gi¶i quyÕt tranh chÊp, gi¶i phãng mÆt b»ng, ®iÒu tra ®Êt nhµ. YÕu ë chç: +N¨ng lùc c¸n bé cßn yÕu do ®ã hå s¬ kª khai ®¨ng ký cßn nhiÒu sai sãt, chÊt l­îng kÐm. +C¸n bé ®Þa chÝnh c¬ së ch­a n¾m v÷ng ®­îc c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn viÖc cÊp GCN. H¬n n÷a c¸n bé ®Þa chÝnh ph­êng th­êng cã nhiÒu thay ®æi sau mçi kú bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n. Do ®ã c¸n bé kh«ng n¾m v÷ng ®­îc t×nh h×nh nhµ ®Êt trªn dÞa bµn c¬ së, lóng tóng trong c«ng t¸c. +Thªm vµo ®ã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm phôc vô d©n, ý thøc lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh cßn kÐm, phæ biÕn t×nh tr¹ng tr× trÖ kÐm linh ho¹t. Nh÷ng h¹n chÕ cña ®éi ngò c¸n bé ®· g©y ¶nh h­ëng rÊt lín cho c«ng t¸c xÐt duyÖt cÊp GCN t¹i quËn §èng §a. + VÒ c«ng t¸c quy ho¹ch: C«ng t¸c cÊp GCN g¾n rÊt chÆt chÏ h÷u c¬ víi quy ho¹ch ®« thÞ, viÖc xÐt cÊp GCN ph¶i c¨n cø vµo quy ho¹ch ®· ®­îc duyÖt, ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch, ®Æc biÖt lµ ph¶i dïng ®Õn b¶n ®å ®Þa chÝnh lo¹i chi tiÕt tû lÖ 1/200. ThÕ nh­ng theo thèng kª t¹i quËn §èng §a cßn thiÕu rÊt nhiÒu b¶n ®å, sè b¶n ®å cã th× l¹i cã nhiÒu sai sãt, mê, chÊt l­îng kÐm. Thªm vµo ®ã víi tèc ®é ph¸t triÓn ®« thÞ nhanh mét sè n¬i trong QuËn ch­a cã quy ®Þnh râ rµng vÒ quy ho¹ch nh­ hµnh lang b¶o vÖ hå, m­¬ng tiªu tho¸t n­íc, cèng ®­êng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc xÐt cÊp GCN. Ch­¬ng III. Mét sè quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥-QSHN¥ trªn ®Þa bµn quËn §èng §a. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch tæng hîp thùc tr¹ng c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë t¹i ®Þa bµn quËn §èng §a nh­ trªn gióp ta nhËn th¸y r»ng dï kÕt qu¶ thùc hiÖn mÊy n¨m qua cã thÓ coi lµ kh¶ quan, tuy nhiªn ®ã míi chØ lµ mét phÇn nhá c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn. NhiÖm vô tr­íc m¾t cßn bén bÒ víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ph¶i v­ît qua. C¸c tr­êng hîp xÐt duyÖt nhµ ë ®Êt ë khã cßn ®Ó l¹i, thªm vµo ®ã quËn ch­a tæ chøc ®­îc kª khai xÐt duyÖt cho nhµ ë, ®Êt thuéc c¸c tæ chøc. Riªng víi nhµ ë ®Êt ë t­ nh©n nÕu víi tiÕn ®é nh­ hiÖn nay th× ph¶i ba bèn n¨m n÷a míi cã thÓ triÖt ®Ó hoµn thµnh viÖc cÊp GCN. V× thÕ cÇn ph¶i cã nh÷ng c¶i tiÕn ®æi míi ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN h¬n n÷a. §Ó thóc ®Èy c«ng t¸c cÊp GCN trªn ®Þa bµn quËn §èng §a cÇn qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vµ thùc hiÖn mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p phï hîp. I. C¸c quan ®iÓm 1) Quan ®iÓm t«n träng lÞch sö C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë nãi chung vµ kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng, cÊp thiÕt nhÊt hiÖn nay trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc. ViÖc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng hå s¬, giÊy tê vÒ ®Êt ®ai ®Ó lµm c¬ sá ph¸p lý cho viÖc qu¶n lý. §Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë th× ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh­: b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt tû lÖ 1/200, c¸c giÊy tê chøng minh QSD§¥ vµ QSHN¥ hîp ph¸p cña chñ sö dông nhµ ®Êt, quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu vùc. Tuy nhiªn do chóng ta ®· tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh dµi, rÊt nhiÒu hå s¬ giÊy tê ®· bÞ mÊt m¸t. Tõ ®ã ®Õn nay chóng ta ®· tr¶i qua nhiÒu lÇn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, mçi giai ®o¹n l¹i cã sù thay dæi lín vÒ chÝnh s¸ch cÊp giÊy tê, thËm chÝ kh«ng cÊp giÊy tê chØ thùc hiÖn giao miÖng. Thªm vµo ®ã do bu«ng láng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë trong mét thêi gian dµi, Nhµ n­íc kÐm quan t©m, nh©n d©n còng kh«ng coi träng nªn nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vÒ giÊy tê ph¸p lý mµ nhµ n­íc ®ßi hái ®Ó cÊp GCN lµ kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c ®« thÞ cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc, ®Êt ®ai trë nªn khan hiÕm vµ cã gi¸, nhu cÇu trao ®æi nhµ ®Êt t¨ng m¹nh nh­ng c«ng t¸c qu¶n lý nµh n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë l¹i ch­a b¾t kÞp ®­îc yªu cÇu khiÕn cho ph¸t sinh nhiÒu tiªu cùc trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt nh­: chuyÓn nh­îng, thõa kÕ, thÕ chÊp (chuyÓn dÞch nhµ ®Êt) kh«ng tu©n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng cã ®ñ giÊy tê, x©y dùng nhµ ë kh«ng xin phÐp..nªn ng­êi d©n ®a phÇn kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê chøng minh tÝnh hîp ph¸p vÒ nhµ ë vµ ®Êt ë cña m×nh. NÕu chóng ta ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc chØ cÊp GCN cho nh÷ng chñ sö dông nhµ ®Êt cã giÊy tê ®ñ ®iÒu kiÖn th× c«ng t¸c nµy kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ sím hoµn thµnh, thËm chÝ kh«ng thÓ hoµn thµnh ®­îc. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i t×m c¸ch võa ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN, nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña c«ng viÖc, ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi sö dông nhµ ®Êt lµ yªu cÇu cÊp b¸ch hiÖn nay. V× thÕ chóng ta ph¶i t«n träng nh÷ng g× lÞch sö ®Ó l¹i, tiÕn hµnh cÊp GCN cho c¸c chñ thÓ sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê nh­ng sö dông æn ®Þnh kh«ng tr¸i quy ho¹ch, kh«ng tranh chÊp, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých chung cña toµn x· héi. Quan ®iÓm nµy lµ quan ®iÓm rÊt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ chung t¹i ViÖt Nam, t¹i Hµ Néi còng nh­ t¹i quËn §èng §a. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy sÏ gióp chóng ta cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN. 2) Quan ®iÓm hÖ thèng C«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥ - QSHN¥ ®­îc thùc hiÖn theo hÖ thèng, ®ã lµ do: +ViÖc cÊp GCN ph¶i liªn quan ®Õn nhiÒu kh©u: ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, rµ xÐt c¸c giÊy tê thñ tôc, thÈm tra xÐt duyÖt cÊp GCN. C¸c kh©u nµy cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ kh¸ tuÇn tù. Cã thùc hiÖn kh©u ®Çu tiªn míi cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c kh©u tiÕp theo. +ViÖc cÊp GCN cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi c¸c c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë kh¸c, trong ®ã chóng bæ trî cho nhau, lµ c¨n cø cho nhau thùc hiÖn. +ViÖc cÊp GCN cã liªn quan ®Õn nhiÒu c¬ quan, nhiÒu cÊp tõ ph­êng ®Õn thµnh phè, nhiÒu ngµnh kh¸c nhau tõ qu¶n lý ®Êt ®ai, x©y dùng, tµi chÝnh, t­ ph¸p. §Ó thóc ®Èy viÖc cÊp GCN cÇn triÓn khai toµn bé hÖ thèng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c cña tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan, ®Èy m¹nh tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c kh¸c trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt chÆt chÏ trong toµn bé hÖ thèng xuyªn suèt tõ qu¸ tr×nh ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Õn cÊp GCN. §ång thêi víi t­ c¸ch lµ nhµ qu¶n lý, Nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó qu¶n lý toµn bé hÖ thèng ®ã. Cã nh­ vËy míi cã thÓ gióp ®Èy nhanh tèc ®é cÊp GCN. 3) Quan ®iÓm thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cÊp GCN nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c thóc ®Èy thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ph¸t triÓn. Nh­ ®· nãi ë trªn, c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Th«ng qua viÖc ®¨ng ký ®Êt ®ai vµ nhµ ë c¸c c¬ quan qu¶n lý n¾m b¾t ®­îc thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ ë ®Õn tõng thöa ®Êt, tõng ng«i nhµ cña tõng chñ sö dông cô thÓ. C«ng t¸c kª khai cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë cã mèi quan hÖ h÷u c¬, cã t¸c ®éng qua l¹i víi c¸c néi dung kh¸c trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Do vËy viÖc thùchiÖn tèt c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp GCN sÏ gióp cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c mét c¸ch tèt h¬n vµ lµ mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc sai ph¹m trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai vµ nhµ ë. §Êt ®ai lµ mét yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt kú mét ngµnh s¶n xuÊt nµo, ®ång thêi ®Êt ®ai lµ n¬i ®Ó con ng­êi sinh sèng. Cïng víi xu h­íng thÞ tr­êng ho¸ tÊt c¶ c¸c hµng ho¸, tÊt c¶ c¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®Êt ®ai còng tham gia vµo thÞ tr­êng vµ ngµy cµng trë nªn cã gi¸. §Ó ®­a c¸c quan hÖ ®Êt ®ai tham gia vµo thÞ tr­êng th× Nhµ n­íc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cho c¸c mèi quan hÖ ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ quan hÖ së h÷u vµ sö dông ®Êt, quan hÖ gi÷a QSH vµ QSD ®Êt, gi÷a chñ ë h÷u vµ chñ sö dông ®Êt, gi÷a c¸c chñ sö dông víi nhau. GCN QD§ vµ QSHN lµ chøng th­ ph¸p lý c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë mét c¸ch hîp ph¸p, c«ng nhËn ®Çy ®ñ quyÒn lîi cña chñ sö dông ®Êt, së h÷u nhµ trong ®ã cã c¸c quyÒn giao dÞch trªn thÞ tr­êng nhµ ®Êt nh­ quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng nhµ ®Êt, quyÒn cho thuª, thÕ chÊp ®Æc biÖt lµ quyÒn dïng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ ë ®Ó gãp vèn liªn doanh lµm kinh tÕ. Th«ng qua viÖc kª khai cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë Nhµ n­íc cã ®ñ c¸c c¨n cø ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý chÆt chÏ quü nhµ ë vµ ®Êt ®ai, ®ång thêi víi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn vµ thõa nhËn cho ng­êi sö dông ®Êt, së h÷u nhµ thùc hiÖn quyÒn lîi cña m×nh. Nh­ vËy viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë lµ mét biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, ®ång thêi t¹o lËp c¨n cø ph¸p lý cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. 4) Quan ®iÓm lu«n lu«n ®æi míi c«ng t¸c cÊp GCN theo h­íng ngµy cµng hoµn thiÖn, ¸p dông khoa häc kü thuËt míi vµo viÖc thùc hiÖn nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña c«ng t¸c. C¸c quan hÖ ®Êt ®ai lu«n lu«n vËn ®éng theo xu h­íng vËn ®éng cña toµn x· héi. C«ng t¸c kª khai cÊp GCN hiÖn nay vµ sau nµy sÏ lu«n cã nh÷ng khã kh¨n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Nh÷ng quy ®Þnh dï hiÖn nay cã tèi ­u ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× còng sÏ cã lóc l¹c hËu kh«ng ®¸p øng ®­îcc yªu cÇu lu«n lu«n thay ®æi. V× vËy c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp GCN ph¶i lu«n ®­îc ®æi míi c¶ vÒ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý vµ thñ tôc tiÕn hµnh. Ph¶i ®Ò ra nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c ph¸t sinh. Cã nh­ vËy c«ng t¸c cÊp GCN míi cã thÓ hoµn thµnh ®óng yªu cÇu vÒ thêi gian, sè l­îng, chÊt l­îng cña c«ng t¸c. HiÖn nay víi tr×nh ®é ngµy cµng ph¸t triÓn, nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®an xen vµo mäi ho¹t déng x· héi, lµ c«ng cô trî gióp cho mäi ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn dÔ dµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. §Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë th× c«ng t¸c nµy còng cÇn ¸p dông triÖt ®Ó nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ®Æc biÖt lµ kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tin. II. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu. 1. Thµnh phè vµ QuËn cÇn cã quy ho¹ch chi tiÕt lµm c¬ së cho viÖc cÊp GCN QSD§¥ vµ QSHN¥ C«ng t¸c cÊp GCN vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt mËt thiÕt víi nhau. §Ó cÊp GCN th× ph¶i dùa trªn quy ho¹ch ®Ó lµm c¨n cø ph¸p lý thùc hiÖn. Nhµ ë ®Êt ë chØ ®­îc cÊp GCN khi n»m trong khu vùc quy ho¹ch ®Êt cho nhµ ë. Nh­ vËy khi ch­a cã quy ho¹ch chi tiÕt th× ta kh«ng thÓ cÊp GCN ®­îc. HiÖn nay trªn ®Þa bµn quËn §èng §a cßn cã nh÷ng khu vùc ch­a cã quy ho¹ch chi tiÕt nh­ nh÷ng khu vùc cã hå ao, m­¬ng khiÕn cho viÖc cÊp GCN bÞ ®×nh l¹i, chËm tiÕn ®é chung cña toµn quËn. Mét khã kh¨n n÷a ph¶i kÓ ®Õn lµ thêi gian tõ khi ®Ò ra quy ho¹ch ®Õn khi thùc hiÖn quy ho¹ch qu¸ dµi, nhiÒu khu d©n c­ bÞ liÖt vµo khu ®Êt quy ho¹ch thu ®Êt ®Ó phôc vô cho môc ®Ých kh¸c cña Nhµ n­íc nh­ng nhiÒu n¨m ch­a cã ®éng tÜnh g×. D©n c­ cã t©m lý hoang mang, kh«ng yªn t©m sö dông trªn ®Êt vµ nhµ ®ã, kh«ng d¸m c¶i t¹o n©ng cÊp nhµ ë nªn ph¶i chÞu ë trong t×nh tr¹ng nhµ xuèng cÊp. Thùc tÕ nµy ®­îc thÊy râ ë khu vùc däc §ª La Thµnh. ThiÕt nghÜ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Æc biÖt lµ thµnh phè cÇn cã gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy.V× vËy: * CÇn xóc tiÕn viÖc lËp quy ho¹ch chi tiÕt toµn thµnh phè. * Víi nh÷ng khu vùc ®· cã quy ho¹ch nh­ng ch­a thùc hiÖn ngay mµ ph¶i chê ®îi th× nªn xÐt cÊp GCN cho d©n(cã thÓ lµ t¹m thêi) võa ®Ó dÔ qu¶n lý, võa cã thÓ æn ®Þnh t©m lý cho ng­êi d©n. 2. Cã chÕ ®é tµi chÝnh ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cÊp GCN QSD§¥ vµ QSHN¥ ë QuËn. BÊt kú mét ho¹t ®éng nµo còng cÇn cã kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn. Tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu tiªn quyÕt cho mäi ho¹t ®éng. C«ng t¸c cÊp GCN muèn ®­îc hoµn thµnh tèt th× ®Æc biÖt ph¶i cÇn kinh phÝ cho c¸c c«ng viÖc nh­: - Kinh phÝ ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt ®Ó ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo quy tr×nh kª khai ®¨ng ký cÊp GCN, qu¶n lý th«ng tin ®Êt ®ai vµ nhµ ë. - Kinh phÝ ®Ó hoµn chØnh hÖ thèng hå s¬ qu¶n lý nhµ ®Êt nh­ ®o ®¹c, kh¶o s¸t, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, l­u tr÷ hå s¬. - Kinh phÝ ®Ó ®µo t¹o cho ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ mäi mÆt ®Ó ®¸p øng cho yªu cÇu c«ng viÖc trong thêi ®¹i ®æi míi, ®Ó ¸p dông ®­îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo trong c«ng viÖc. HiÖn nay nguån tµi chÝnh Nhµ n­íc cung cÊp cho c«ng t¸c cÊp GCN cßn eo hÑp, l¹i ch­a kÞp thêi ®óng lóc cÇn. V× vËy c¸c c¬ quan qu¶n lý, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cÇn nghiªn cøu ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ nh­: mét mÆt t¨ng c­êng ®Çu t­ kinh phÝ, mÆt kh¸c nghiªn cøu ®­a mét sè c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®Êt ®ai sang dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, võa ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng c«ng viÖc cho ®éi ngò c¸n bé ®Ó hä chuyªn t©m vµo c«ng viÖc cÊp GCN, võa cã thÓ thu ®­îc lÖ phÝ vô cho c¸c nhiÖm vô träng t©m nh­ cÊp GCN. 3.T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vµ n©ng cao nhËn thøc cho nh©n d©n Thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i bïng næ th«ng tin. Mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi ®Òu cÇn ®Õn th«ng tin, th«ng tin ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh. Víi thùc tÕ hiÖn nay c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ cÊp GCN còng nh­ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc kh¸c nãi chung cßn nhiÒu h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu th× gi¶i ph¸p vÒ tuyªn truyÒn còng ph¶i ®­îc coi träng. Th«ng tin tuyªn truyÒn ph¶i ®­îc thùc hiÖn cã hÖ thèng, réng kh¾p vµ víi c¸ch thøc, néi dung dÒ tiÕp nhËn cho mäi ®èi t­îng, c¶ cho ®éi ngò c¸c bé còng nh­ quÇn chóng nh©n d©n. + Víi ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh: ph¶i h­íng dÉn lµm cho hä hiÓu râ môc ®Ých cña c«ng t¸c cÊp GCN còng nh­ nh÷ng quy ®Þnh thñ tôc cô thÓ vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh tõng b­íc cña c«ng viÖc cÊp GCN tõ kh©u kª khai ®¨ng ký, xÐt duyÖt ®Õn cÊp GCN. + Víi nh©n d©n: ph¶i tuyªn truyÒn cho ng­êi d©n thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ®­îc cÊp GCN, lîi Ých cña c«ng t¸c cÊp GCN ®em l¹i cho viÖc q­ñan lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, ®Æc biÖt lµ lîi Ých mµ ng­êi d©n ®­îc h­ëng khi ®­îc cÊp GCN. Cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc ý thøc tù gi¸c cña ng­êi d©n ®èi víi c«ng t¸c nµy. Ph¶i tuyªn truyÒn réng kh¾p cho ng­êi d©n biÕt vµ hiÓu ®­îc ph¸p luËt ®Êt ®ai, nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n chung vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai vµ nhµ ë còng nh­ nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt mµ hä ph¶i lµm theo ®Ó thùc hiÖn viÖc cÊp GCN. Quan träng h¬n c¶ lµ ph¶i cho ng­êi d©n biÕt quyÒn vµ nghÜa vô cô thÓ cña hä khi ®­îc sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ ë, g¾n chÆt quyÒn lîi thiÕt thùc víi nghÜa vô. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c tuyªn truuyÒn th× ta ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu lµ: réng kh¾p, dÔ hiÓu, cô thÓ, th­êng xuyªn. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¶i ®­îc tæ chøc réng kh¾p cho mäi ®èi t­îng d©n c­, trªn mäi ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng c«ng céng nh­ b¸o ®µi, truyÒn thanh, truyÒn h×nh vµ hiÖn nay lµ c¶ trªn hÖ thèng m¹ng vi tÝnh. - Néi dung tuyªn truyÒn ph¶i ®­îc tr×nh bµy xóc tÝch, ng«n tõ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu ®Ó mäi ng­êi d©n ®Òu cã thÓ tiÕp thu ®­îc tõ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®Õn nh÷ng ng­êi lao ®éng b×nh th­êng. - C¸c vÊn ®Ò cÇn diÔn ®¹t ph¶i ®­îc ¸p dông cô thÓ vµo thùc tÕ ®êi sèng. Cã nh­ vËy nh÷ng th«ng tin ®ã míi thu hót ®­îc ng­êi nghe, míi cã thÓ thùc sù ®i vµo lßng d©n, khiÕn cho hä nhí dÔ dµng. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¶i th­êng xuyªn ®­îc tæ chøc, kh«ng chØ tËp trung dån dËp råi bá b½ng. Tuyªn truyÒn lµ mét biÖn ph¸p gi¸o dôc ý thøc, v× vËy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh dÇn dÇn theo thêi gian. Néi dung còng ph¶i ®­îc th­êng xuyªn cËp nhËp nh÷ng th«ng tin míi cÇn thiÕt. 4. Gi¶i ph¸p vÒ lùc l­îng c¸n bé Víi thùc tr¹ng c¸n bé ®Þa chÝnh cña chóng ta hiÖn nay võa thiÕu l¹i võa yÕu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, c¸n bé chñ yÕu kh«ng qua ®µo t¹o chÝnh thøc mµ chuyÓn tõ c¸c ngµnh kh¸c sang th× gi¶i ph¸p vÒ lùc l­îng c¸n bé lµ mét gi¶i ph¸p ®¸ng l­u ý ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng t¸c cÊp GCN theo ®óng kÕ ho¹ch ®Æt ra. Cô thÓ lµ: +QuËn cÇn tËp trung ®ñ lùc l­îng c¸n bé, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c cÊp CGN. +Th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn vÒ c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh míi, ®µo t¹o thªm vÒ khoa häc kü thuËt míi cho nh©n viªn ®Ó ¸p dông vµo c«ng t¸c cÊp GCN. +HiÖn nay tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm viÖc cña c¸n bé ®Þa chÝnh cßn ch­a cao, phæ biÕn t×nh tr¹ng lµm viÖc ®èi phã cho ®ñ kÕ ho¹ch, mµ kÕ ho¹ch ®Æt ra l¹i thÊp h¬n kh¶ n¨ng thùc tÕ cña nh©n viªn. Mét nguyªn nh©n cã thÓ kÓ ®Õn lµ do chÝnh s¸ch ®·i ngé cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh nãi chung, trong ®ã cã c¸n bé nh©n viªn ngµnh ®Þa chÝnh cßn ch­a tho¶ ®¸ng. L­¬ng Ýt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi lµm viÖc kh«ng h¨ng say cè g¾ng trong c«ng viÖc, dïng thêi gian vµ t©m trÝ ®Ó lµm ngoµi giê kiÕm thªm thu nhËp. Khi ng­êi lao ®éng kh«ng tËp trung, kh«ng nhiÖt t×nh vµo c«ng viÖc th× hiÖu suÊt lµm viÖc thÊp lµ ®­¬ng nhiªn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy tr­íc tiªn Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch ®·i ngé cho nh©n viªn phï hîp víi c«ng søc lao ®éng mµ hä bá ra, ®¶m b¶o ®ång l­¬ng ®ñ yªu cÇu tiªu dïng, t­¬ng ®­¬ng víi c¸c ngµnh kh¸c. §ång thêi ph¶i g¾n tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña hä, cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao tr¸ch nhiÖm khuyÕn khÝch lµm viÖc nh­ cã chÕ ®é th­ëng khi lµm viÖc tèt, cã h×nh thøc ph¹t cho th¸i ®é lµm viÖc kÐm. Gi¸o dôc cho nh©n viªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, lµm viÖc v× m×nh, v× d©n. C¸n bé nh©n viªn lµ lùc l­îng nßng cèt quyÕt ®Þnh ®Õn tiÕn ®é cÊp GCN. Gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò trong lùc l­îng c¸n bé sÏ cã thÓ ®Èy nhanh ®­îc tiÕn ®é cÊp GCN. 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ c«ng t¸c cÊp GCN nãi riªng C«ng t¸c thanh tra kiÓm tra ®­îc x¸c lËp nh­ mét chøc n¨ng thiÕt yÕu, lµ mét c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho viÖc qu¶n lý cña c¸c c¬ quan qu¶n lý. Th«ng qua viÖc thanh tra, kiÓm tra ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng thiÕu sãt sai tr¸i trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nhµ ®Êt, vµ thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp GCN. Còng trong viÖc thanh tra, kiÓm tra kÕt qu¶ thùchiÖn c«ng viÖc ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng thiÕu sãt, nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp víi thùc tÕ, thiÕu tÝnh kh¶ thi cña c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch ph¸p luËt trong viÖc qu¶n lý nhµ ®Êt còng nh­ quy ®Þnh cô thÓ trong c«ng t¸c cÊp GCN. Tõ ®ã ®Ò xuÊt kÞp thêi nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ó c¬ quan ban hµnh quy ®Þnh ®ã cã sù ®iÒu chØnh, gióp n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c cÊp GCN nãi riªng vµ toµn bé c¸c c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë nãi chung. ViÖc thanh tra kiÓm tra trong c«ng t¸c cÊp GCN ®­îc tËp trung vµo c¸c néi dung sau: - KiÓm tra, thanh tra vÒ lËp vµ qu¶n lý hå s¬, nh­ lµ kiÓm tra viÖc ®o ®¹c b¶n ®å, lËp b¶n ®å, kiÓm tra kÕt qu¶ vµ quy tr×nh ®o vÏ, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña b¶n ®å vµ hÖ thèng hå s¬ l­u tr÷. - Thanh tra kiÓm tra viÖc tæ chøc cÊp GCN: tõ kh©u kª khai, xÐt cÊp ®Õn cÊp GCN. TËp trung vµo viÖc kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh thñ tôc cña ngµnh vÒ qu¸ tr×nh ®¨ng ký, thñ tôc thùc hiÖn. Ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt ®Ó söa ch÷a, nhÊt lµ víi cÊp ph­êng ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh cßn thiÕu kinh nghiÖm nªn rÊt dÔ m¾c ph¶i sai lÇm trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc. Trªn c¬ së ®ã chóng ta cã thÓ ®¶m b¶o tiÕn hµnh c«ng t¸c cÊp GCN mét c¸ch chÝnh x¸c, c«ng b»ng tr¸nh ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn tiÕn ®é cÊp GCN. 6. Hoµn thiÖn, ®iÒu chØnh, bæ sung chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc C¬ së ph¸p lý chung cña c«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥ - QSHN¥ lµ nghÞ ®Þnh 60/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ vµ mét sè c¸c nghÞ ®Þnh, quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan nh­ NghÞ ®Þnh 45/CP n¨m 1996 vÒ truy thu c¸c lo¹i thuÕ vµ tiÒn sö dông ®Êt, nghÞ ®Þnh 87/CP n¨m 94 vÒ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt.. T¹i thµnh phè Hµ Néi nãi chung vµ ®Þa bµn quËn §èng §a nãi riªng th× c¨n cø ph¸p lý gÇn gòi nhÊt lµ quyÕt ®Þnh 69/99 cña UBND thµnh phè quy ®Þnh vÒ tr×nh tù thñ tôc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë ®« thÞ. ViÖc ¸p dông c¸c v¨n b¶n nµy trong c«ng t¸c kª khai xÐt duyÖt cÊp GCN b­íc ®Çu ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ¸p dông vÉn n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, Nhµ n­íc ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch, c¸c v¨nb¶n h­íng dÉn cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy. Ch­a kÓ ®Õn mét sè nghÞ ®Þnh, quy ®Þnh ®­a ra nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau, kh«ng thèng nhÊt nhau ®èi víi cïng mét vÊn ®Ò. Ch¼ng h¹n nh­ theo nghÞ ®Þnh 45/CP th× thêi ®iÓm ®­îc xem xÐt ®Ó nép tiÒn sö dông ®Êt lµ khi ®­a ®Êt vµo sö dông nh­ng theo th«ng t­ 57/TC/TCT th× thêi ®iÓm xem xÐt lµ thêi ®iÓm ng­êi kª khai sö dông ®Êt. §©y lµ m©u thuÉn tiªu biÓu khiÕn cho viÖc ¸p dông kh«ng thèng nhÊt, ®ßi hái ph¶i sím söa ®æi hoÆc ®­a ra quy ®Þnh míi quy ®Þnh l¹i mét c¸ch thèng nhÊt. MÆt kh¸c c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh khi tiÕn hµnh cÊp GCN cßn qu¸ cång kÒnh, ph¶i qua nhiÒu cÊp, sù ph©n cÊp kh«ng thÝch hîp víi yªu cÇu thùc tÕ, thñ tôc thùc hiÖn liªn quan ®Õn nhiÒu c¬ quan mµ trong ®ã quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp c¸c ngµnh cßn thiÕu cô thÓ, ®«i chç cßn chång chÐo g©y mÊt thêi gian khi thùc hiÖn. Thùc tÕ nµy ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i quy ®Þnh l¹i râ rµng tr¸ch nhiÖm tõng cÊp, rót ng¾n mét sè kh©u, mét sè thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt ®¶m b¶o tinh gi¶m tèi ®a c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña c«ng viÖc. KÕt luËn C«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥ - QSHN¥ lµ viÖc lµm quan träng, lµ chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng-Nhµ n­íc vµ ®· ®­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng triÓn khai réng kh¾p b­íc ®Çu gióp æn ®Þnh trËt tù trong lÜnh vùc qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dông ®Êt ®ai vµ nhµ ë, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi. §èi víi Nhµ n­íc viÖc kª khai ®¨ng ký nhµ ë ®Êt ë gióp c¸c c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n­íc b­íc ®Çu thiÕt lËp ®­îc hå s¬ nhµ ®Êt lµm c¬ së ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ nhµ ë vµ ®Êt ë, chèng lÊn chiÕm vi ph¹m, gi¶i quyÕt tranh chÊp, qu¶n lý ®­îc sù chuyÓn dÞch nhµ ®Êt t¹i ®« thÞ. Trªn c¬ së ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho Nhµ n­íc thu ®ñ nh÷ng kho¶n nghÜa vô tµi chÝnh cña ng­êi sö dông nhµ ®Êt cho ng©n s¸ch( thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ tr­íc b¹ nhµ ®Êt..). Víi chñ sö dông nhµ ®Êt, GCN b¶o hé quyÒn lîi hîp ph¸p cña nhµ ®Êt ®­îc cÊp GCN. Trªn c¬ së sö dông tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy, ®Ò tµi " Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Èy nhanh c«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥ - QSHN¥ trªn ®Þa bµn quËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi" ®· hoµn thµnh mét sè nhiÖm vô sau: ¨ HÖ thèng ho¸ vai trß cña nhµ, ®Êt; tr×nh bµy râ vÒ quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña Nhµ n­íc ta vÒ chÕ ®é sö dông-së h÷u nhµ ë. §Æc biÖt ®Ò tµi còng nªu bËt vai trß to lín cña c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña nøc ta ®ang b­íc vµo thêi kú ®æi míi. ¨ Ph©n tÝch râ thùc tr¹ng c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë trªn ®Þa bµn quËn §èng §a víi nh÷ng b­íc thñ tôc tiÕn hµnh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc hiÖn nay. ¨ Tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c cÊp GCN ®Ò tµi ®· ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c t¹i c¬ së nghiªn cøu nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp CGN QSHN¥ vµ QSD§¥ trªn ®Þa bµn quËn §èng §a nãi riªng, toµn thµnh phè Hµ Néi nãi chung. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh "Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë" - GS-TSKH Lª §×nh Th¾ng - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 2000. 2. Gi¸o tr×nh " §¨ng ký thèng kª ®Êt ®ai"- GS-TSKH Lª §×nh Th¾ng - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 2000. 3. LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 1998, 2001. 4. Ph¸p lÖnh nhµ ë ngµy 26/3/1991. 5. NghÞ ®Þnh 60/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ t¹i ®« thÞ. 6. NghÞ ®Þnh 45/CP ngµy 3/8/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung ®iÒu 10 cña nghÞ ®Þnh 60/CP. 7. QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB ngµy 18/8/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc ban hµnh söa ®æi " Quy ®Þnh vÒ kª khai ®¨ng ký nhµ ë ®Êt ë vµ cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ t¹i ®« thÞ thµnh phè Hµ Néi". 8.NghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 23/8/2000 vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt. 9. QuyÕt ®Þnh 840/Q§-UB ngµy 25/2/97 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc truy thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸c tr­êng hîp giao ®Êt tr­ãc ngµy 15/10/1993 ®Ó x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n vµ tù x©y dùng nhµ ë. 10. NghÞ ®Þnh sè 88/CP ngµy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®« thÞ. 11. NghÞ ®Þnh sè 193 cña ChÝnh phñ ngµy 29/12/1994 quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tr­íc b¹ nhµ, ®Êt. 12. Th«ng t­ sè 19/TC/TTC ngµy 16/3/1995 vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 193/CP ngµy 29/12/1994. 13. C«ng v¨n 1736/CV-UB ngµy 16/7/97 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ truy thu c¸c kho¶n thiÒn ®Êt vµ cÊp GCN QSD§. 14. Quy tr×nh sè 452/QT-LN vÒ viÖc kª khai ®¨ng ký xÐt cÊp GCN QSD§ vµ QSHN¥ ngµy 25/4/95 cña Së §Þa chÝnh thµnh phè Hµ Néi. 17. KÕ ho¹ch sè 58/KH-UB/1997 cña UBND QuËn §èng §a vÒ viÖc triÓn khai c«ng t¸c cÊp GCN QSD§¥ vµ QSHN¥ trªn ®Þa bµn quËn §èng §a. 18. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng phßng §Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ ®« thÞ quËn §èng §a c¸c n¨m 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. 19. B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn N§ 60/CP cña quËn §èng §a thêi ®iÓm 1/7/2002. 20. B¸o c¸o kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 cña quËn §èng §a. Phô lôc 1 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¨ng ký nhµ ë vµ ®Êt ë KÝnh göi: 1. Hä tªn ng­êi( hoÆc tæ chøc) ®¨ng ký: CMND sè: ngµy: Hé khÈu th­êng tró: Thµnh phè(tØnh) Tªn vî hoÆc chång: CMND vî( chång) sè : ngµy: 2. VÒ thöa ®Êt: Thöa ®Êt sè:................... Tê b¶n ®å sè:...................... DiÖn tÝch.................. m2 H×nh thøc sö dông: Riªng Chung Nguån gèc thöa ®Êt( ®­îc chuyÓn nh­îng, thõa kÕ, cÊp) 3. VÒ nhµ ë: §Þa chØ nhµ: Tæng diÖn tÝch sö dông....................m2. DiÖn tÝch x©y dùng.....................m2 KÕt cÊu sè tÇng Nguån gèc nhµ ë: 4. H×nh thøc sö dông ®Êt ë, nhµ ë: a) Cho thuª( trong n­íc, ngoµi n­íc): b) ThÕ chÊp: 5. B¶n sao c¸c giÊy tê cã liªn quan vÒ nhµ ®Êt: 1/ 2/ 3/ 6. S¬ ®å thöa ®Êt mÆt b»ng nhµ( do c¬ quan qu¶n lý nhµ, ®Êt thùc hiÖn) T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ høa t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn thõa hµnh cña chÝnh quyÒn kiÓm tra, ®o ®¹c l¹i nhµ ®Êt. ........ngµy .........th¸ng............n¨m Ng­êi khai ký tªn Phô lôc 2 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n ............................................................................ Tªn t«i lµ:............................................CMND sè:...............ngµy:.................... Th­êng tró t¹i: Tªn vî(hoÆc chång) lµ: CMND sè: ngµy: §¹i diÖn c¬ quan: Xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë: Nhµ sè: KÌm theo ®¬n nµy lµ c¸c giÊy tê: 1/ 2/ 3/ 4/ ý kiÕn tr×nh bµy thªm (nÕu cã) T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt, høa t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn thõa hµnh cña chÝnh quyÒn kiÓm tra, ®o ®¹c l¹i nhµ ®Êt vµ nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh. X¸c nhËn ®· ®¨ng ký .......ngµy....th¸ng.....n¨m nhµ ë, ®Êt ë ngµy ..... Chñ ®¬n ký tªn t¹i .............................. TM UBND ph­êng, thÞ trÊn: Hä vµ tªn .............................................. Phô lôc 3 UBND QuËn.............. UBND Ph­êng.......... Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi ngµy............ Biªn B¶n (vÒ viÖc xÐt duyÖt hå s¬ ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, së h÷u nhµ) H«m nay ngµy .............th¸ng...........n¨m...........H§§K nhµ ®Êt ph­êng ............ tiÕn hµnh xÐt duyÖt hå s¬ xin cÊp GCN QSD§ vµ QSHN cña: ¤ng (bµ): Chñ sö dông: Hé khÈu th­êng tró: Tªn vî(chång) Hé khÈu th­êng tró: §Þa chØ ®¨ng ký nhµ ®Êt: Thöa ®Êt sè:..........................Tê b¶n ®å sè:.........................DiÖn tÝch............m2 DiÖn tÝch sö dông riªng m2. . DiÖn tÝch sö dông chung................m2 DiÖn tÝch mÆt b»ng x©y dùng nhµ............m2 DiÖn tÝch sö dông.....................m2 Sau khi th­ ký Héi ®ång tr×nh ®¬n ®¨ng ký cña «ng(bµ) H§§K nhµ ®Êt cã ý kiÕn cô thÓ nh­ sau: Thµnh phÇn Héi ®ång gåm cã c¸c «ng(bµ) cã tªn sau: ¤ng(bµ) Chñ tÞch Héi ®ång Chñ tÞch UBND ph­êng ................. Uû viªn th­êng trùc C¸n bé ®Þa chÝnh ................. Uû viªn th­êng trùc Tr­ëng CA ph­êng ................. Uû viªn th­êng trùc Chñ tÞch MTTQ ph­êng ................. Uû viªn th­êng trùc Tæ tr­ëng tæ d©n phè...... Biªn b¶n lËp xong cïng ngµy ®· ®äc l¹i cho mäi ng­êi cïng nghe vµ ký tªn c«ng nhËn lµ ®óng. Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau, 01 b¶n l­u vµ 01 b¶n kÌm theo hå s¬. Ng­êi lËp biªn b¶n ph­êng TM Héi §ång §KXD Th­ ký Héi ®ång Chñ tÞch Phô lôc 4 UBND Thµnh phè Hµ Néi UBND QuËn(HuyÖn)................. ---------------- Sè:........./TTr-UB Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------******---------- Hµ Néi ngµy ...th¸ng...n¨m ... Tê tr×nh VÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ph­êng(thÞ trÊn).....................................,quËn(huyÖn)....................................cho ................................hé gia ®×nh, c¸c nh©n. KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi -Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngµy 5/7/94, NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 3/8/96 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 69/1999/Q§-UB ngµy 18/8/1999 cña UBND Thµnh phè vÒ viÖc kª khai ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë, cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ®« thÞ thµnh phè Hµ Néi. -C¨n cø tê tr×nh sè........ngµy..........th¸ng..........n¨m........cña UBND Ph­êng(thÞ trÊn)....................kÌm theo hå s¬ xin cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë(cã danh s¸ch kÌm theo ), gåm: 1/.......tr­êng hîp ®­îc cÊp ngay GCN QSHN¥&QSD§¥( cã ®ñ c¸c giÊy tê hîp lÖ vÒ nhµ ë vµ ®Êt ë theo quy ®Þnh t¹i §iÒu IV QuyÕt ®Þnh 69/1999/Q§-UB) 2/......tr­êng hîp cã nguån gèc nhµ ®Êt................................................................ .............................................................................................................................. ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt( hoÆc thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt), lÖ phÝ tr­íc b¹, ph¹t x©y dùng. 3/.......tr­êng hîp cã nguån gèc nhµ ®Êt............................................................... .............................................................................................................................. ph¶i nép lÖ phÝ tr­íc b¹, ph¹t x©y dùng. 4/.......tr­êng hîp cã nguån gèc nhµ ®Êt............................................................... .............................................................................................................................. ph¶i nép ph¹t x©y dùng. UBND quËn(huyÖn)....................lËp hå s¬ tr×nh UBND Thµnh phè xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ph­êng( thÞ trÊn)..................QuËn (huyÖn)......................, cho................hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch kÌm theo. KÝnh ®Ò nghÞ UBND Thµnh phè xem xÐt vµ phª duyÖt. N¬i nhËn: TM/Uû ban nh©n d©n QuËn(huyÖn) - Nh­ trªn Chñ tÞch - L­u Phô lôc 5 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¸o c¸o thÈm ®Þnh hå s¬ ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë( QSHN¥ & QSD§¥) H«m nay, vµo håi .........giê..........ngµy...........th¸ng...............n¨m........ KÝnh göi:- UBND QuËn §èng §a - UBND thµnh phè Hµ Néi -C¨n cø chØ thÞ sè 28/2001/CT-UB ngµy 17/08/2001 vÒ ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN cña UBND thµnh phè Hµ Néi. -C¨n cø ph©n lo¹ hå s¬ vµ tê tr×nh ®Ò nghÞ cña H§§K, UBND ph­êng.............. Phßng §Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ ®« thÞ QuËn .................... ®· thÈm ®Þnh xem xÐt hå s¬ kª khai ®¨ng ký xin cÊp GiÊy chøng nhËn cña «ng(bµ) .... Sinh n¨m: CMND sè: .... Hé khÈu th­êng tró t¹i: .... Hä tªn vî(chång): Sinh n¨m: .... §Þa chØ nhµ ®Êt xin cÊp GCN: .... Trªn c¬ së hå s¬ hiÖn cã, theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång KK§KN¥§¥ ph­êng: .... I VÒ ®Êt: Thöa ®Êt sè: Tê b¶n ®å sè: .... DiÖn tÝch ®Ò nghÞ cÊp GCN: m2 Trong ®ã, sö dông riªng:...........................m2,sö dông chung..............m2 II VÒ nhµ: DiÖn tÝch XD: m2 Tæng diÖn tÝch sö dông: m2 KÕt cÊu: m2 Sè tÇng: ... III VÒ c¸c kho¶n thu ph¶i nép:+ §­îc ghi nhËn nî: + Ph¶i nép ngay: 1-TiÒn sö dông ®Êt: .........................m2 2-ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: .........................m2 3-LÖ phÝ tr­íc b¹ ®Êt: .........................m2 4-LÖ phÝ tr­íc b¹ nhµ: .........................m2 5-Xö ph¹t x©y dùng theo N§48/CP:.........................m2 Phßng §Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ ®« thÞ QuËn.......... ®Ò nghÞ UBND QuËn vµ Thµnh phè Hµ Néi -CÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥:....................m2®Êt............m2SD nhµ. -Kh«ng cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥:.........m2®Êt............m2SD nhµ. §Ó l¹i ch­a xem xÐt vÒ lý do: .... C¸n bé thÈm ®Þnh TR­ëng phßng ®Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ ®« thÞ quËn.. Phô lôc 6 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------******---------- Biªn b¶n xÐt duyÖt hå s¬ xin cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥ H«m nay, vµo håi ......giê........ngµy........th¸ng.........n¨m........ T¹i UBND QuËn(huyÖn): Héi ®ång xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥ quËn(huyÖn)......... gåm cã: 1.¤ng(bµ) 2.¤ng(bµ) 3.¤ng(bµ) 4.¤ng(bµ) 5.¤ng(bµ) -Chñ tÞch héi ®ång -Uû viªn th­êng trùc -Uû viªn -Uû viªn -Uû viªn ®· xÐt hå s¬ kª khai ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë cña «ng(bµ): Sinh n¨m: CMND sè: Hä tªn vî(chång): Sinh n¨m: §Þa chØ nhµ ®Êt xin cÊp GiÊy chøng nh©n: Trªn c¬ së hå s¬ hiÖn cã, theo ®Ò nghÞ cña héi ®ång KK§KN¥§¥ ph­êng(thÞ trÊn), Héi ®ång xÐt duyÖt hå s¬ cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥ quËn(huyÖn) thèng nhÊt: I VÒ ®Êt: Thöa ®Êt sè: Tê b¶n ®å sè: DiÖn tÝch ®Ò nghÞ cÊp GiÊy chøng nhËn:.......................m2 Trong ®ã sö dông riªng:.......................m2,chung.................m2 II VÒ nhµ: DiÖn tÝch XD: m2 Tæng diÖn tÝch sö dông: .............m2 KÕt cÊu: Sè tÇng: III VÒ c¸c kho¶n thu ph¶i nép ®­îc ghi nhËn nî: 1.TiÒn sö dông ®Êt: m2 2.ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: m2 3.LÖ phÝ tr­íc b¹ ®Êt: m2 4.LÖ phÝ tr­íc b¹ nhµ: m2 5.Xö ph¹t x©y dùng theo N§48/CP m2 IV. C¸c ý kiÕn kh¸c: Héi ®ång xÐt duyÖt hå s¬ cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥ & QSD§¥ quËn (huyÖn) .............. nhÊt trÝ ®Ò nghÞ UBND Thµnh phè : - CÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥:.....................m2®Êt,............................m2 SD nhµ - Kh«ng cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥&QSD§¥:.....................m2®Êt,.................m2 SD nhµ - §Ó l¹i ch­a xem xÐt v× lý do ... Th­ ký Héi ®ång Tm/héi ®ång xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn QSHN¥ & QSD§¥ quËn (huyÖn)......... Chñ tÞch héi ®ång Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë - quyÒn sö dông ®Êt ë 4 I. QuyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông ®Êt 4 II. QuyÒn së h÷u nhµ ë 12 III. GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë 17 IV. C¨n cø ph¸p lý thùc hiÖn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë t¹i ®« thÞ 25 1. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®èi t­îng kª khai ®¨ng ký vµ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë 26 1.1. §èi t­îng khª khai ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë - quyÒn sö dông ®Êt ë 26 1.2. C¬ quan Nhµ n­íc cã thÈn quyÒn thùc hiÖn kª khai ®¨ng ký - cÊp GCN QSD§ vµ QSHN ë 27 1.3. Yªu cÇu cña viÖc kª khai ®¨ng ký 27 1.4. §èi t­îng ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë 27 2. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc tiÕn hµnh kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷u nhµ ë 30 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c cÊp GCN QSD§ ë - QSHNë t¹i quËn ®èng ®a, thµnh phè Hµ Néi 33 I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi quËn §èng §a 33 1. §Æc ®iÓm tù nhiªn 33 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi 33 II. Kh¸i qu¸t viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai vµ nhµ ë trªn ®Þa bµn quËn §èng §a 35 1. Qu¶n lý sö dông ®Êt 35 2. T×nh h×nh së h÷u vµ qu¶n lý nhµ ë 39 III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c cÊp GCN QSD§ ë - QSHN ë t¹i quËn ®èng ®a 41 1. T×nh h×nh chung vµ c¨n cø ph¸p lý thùc hiÖn viÖc cÊp GCN QSD§ ë - QSHN ë t¹i quËn §èng §a 41 2. C¸c b­íc thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp GCN QSD§ ë - QSHN ë t¹i quËn §èng §a 44 3. KÕt qu¶ c«ng t¸c cÊp GCN t¹i QuËn §èng §a trong nh÷ng n¨m qua 54 4. §¸nh gi¸ chung 64 Ch­¬ng III. Mét sè quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng t¸c cÊp GCN QSD§ ë - QSHN ë trªn ®Þa bµn quËn ®èng ®a 71 I. C¸c quan ®iÓm 71 1. Quan ®iÓm t«n träng lÞch sö 71 2. Quan ®iÓm hÖ thèng 73 3. Quan ®iÓm thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cÊp GCN nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c thóc ®Èy thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ph¸t triÓn 74 4. Quan ®iÓm lu«n lu«n ®æi míi c«ng t¸c cÊp GCN theo h­íng ngµy cµng hoµn thiÖn, ¸p dông khoa häc kü thuËt míi vµo viÖc thùc hiÖn nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña c«ng t¸c. 75 II. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu 76 1. Thµnh phè vµ QuËn cÇn cã quy ho¹ch chi tiÕt lµm c¬ së cho viÖc cÊp GCN QSD§ ë vµ QSHN ë 76 2. Cã chÕ ®é tµi chÝnh ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cÊp GCN QSD§ ë vµ QSHN ë 77 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vµ n©ng cao nhËn thøc cho nh©n d©n 77 4. Gi¶i ph¸p vÒ lùc l­îng c¸n bé 79 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ c«ng t¸c nãi riªng 80 6. Hoµn thiÖn, ®iÒu chØnh, bæ sung chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc 81 KÕt luËn 83 Tµi liÖu tham kh¶o 85

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc18092.DOC
Tài liệu liên quan