Luận văn Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 3 3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu đề tài 3 4. Bố cục của luận văn 4 CHƯƠNG I 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH, 5 THẨM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 5 1. Khái niệm thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 5 1.1. Khái niệm thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 5 1.2. Khái niệm thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 7 2. Nguyên tắc thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 9 3. Phạm vi thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 10 3.1. Phạm vi thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương 10 3.1.1. Sự cần thiết ban hành văn bản 11 3.1.2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản 11 3.1.3. Sự phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng 12 3.1.4. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật 13 3.1.5. Tính khả thi của văn bản 13 3.1.6. Việc tuân theo thủ tục và trình tự soạn thảo văn bản; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 14 3.2. Phạm vi thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền địa phương 15 4. Chủ thể thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 15 4.1. Chủ thể thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương 15 4.1.1. Chủ thể thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 15 4.1.2. Chủ thể thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 17 4.2. Chủ thể thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền địa phương 19 4.2.1. Chủ thể thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 19 4.2.2. Chủ thể thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 20 5. Giá trị pháp lý và ý nghĩa của hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 21 CHƯƠNG 2 24 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH, THẨM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 24 1. Một số thành tựu trong hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 24 1.1. Một số thành tựu trong hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương 24 1.2. Một số thành tựu trong hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền địa phương 28 2. Những tồn tại và khuyết điểm trong hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 30 2.1. Những tồn tại trong hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương 30 2.2. Những tồn tại và khuyết điểm trong hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền địa phương 34 CHƯƠNG 3 38 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH, THẨM TRA VĂN BẢN 38 QUY PHẠM PHÁP LUẬT 38 1. Nâng cao chất lượng của dự thảo và hồ sơ gửi thẩm định, thẩm tra 38 2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 40 3. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tham gia soạn thảo văn bản phục vụ cho công tác thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 45 4. Củng cố và tăng cường chất lượng thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật 47 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h sè 58/2007/Q§-UBND vÒ viÖc Phª duyÖt §Ò ¸n N©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan, c«ng chøc trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c x©y dùng, ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cã n¨ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Víi chøc n¨ng lµ c¬ quan thÈm tra c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ®¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh thèng nhÊt, tÝnh kh¶ thi cña hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ®Þa ph­¬ng, Ban Ph¸p chÕ cña Héi ®ång nh©n d©n ®· ®­îc cñng cè, t¨ng c­êng vÒ nguån nh©n lùc, trang thiÕt bÞ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, ®Ó cËp nhËt, tiÕp nhËn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó c¸n bé cã n¨ng lùc thùc sù tham gia vµo c«ng t¸c thÈm tra, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cña v¨n b¶n, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ång bé, thèng nhÊt, kh¶ thi. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ khuyÕt ®iÓm trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 2.1. Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan trung ­¬ng MÆc dï cã ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm vµ thµnh tùu trªn ®©y nh­ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong thêi gian qua vÉn cßn nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ vµ bÊt cËp c¶ vÒ tæ chøc bé m¸y, nh©n sù, ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m cho c«ng t¸c thÈm ®inh, thÈm tra. C¸c v¨n b¶n vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc thÈm ®Þnh, thÈm tra còng ®ang cã nh÷ng ®iÓm cÇn ph¶i söa ®æi, bæ sung. ThÓ hiÖn ë nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau nh­: chÊt l­îng c¸c b¸o c¸o thÈm ®Þnh, thÈm tra ch­a cao; c¸c uû viªn thÈm ®Þnh, thÈm tra ho¹t ®éng kiªm nghiÖm nªn ch­a dµnh nhiÒu thêi gian cho ho¹t ®éng nµy, lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é c«ng viÖc; ViÖc thÈm ®Þnh th­êng bÞ kÐo dµi vÒ mÆt thêi gian, ch­a ph¸t huy ®­îc trÝ tuÖ tËp thÓ, huy ®éng ®­îc c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Do sè l­îng v¨n b¶n thÈm ®Þnh nhiÒu, sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia thÈm ®Þnh ch­a tèt, cã khi cßn h×nh thøc, chiÕu lÖ, ch­a cã tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cao...Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, khuyÕt ®iÓm trªn nhiÒu khi kh«ng ph¶i do LuËt mµ do c¬ chÕ vµ con ng­êi thùc hiÖn nã. Nh×n chung, néi dung thÈm ®Þnh ch­a s©u, ch­a toµn diÖn, ch­a t¹o c¬ së ®Ó tham m­u, gióp ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hoÆc cßn ý kiÕn kh¸c nhau cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy cã nhiÒu, trong ®ã ®¸ng l­u ý nhÊt lµ c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu sau ®©y: Mét lµ, hiÖn nay ph¹m vi thÈm ®Þnh cña Bé T­ ph¸p lµ qu¸ réng, v­ît qu¸ n¨ng lùc thùc tÕ cña Bé T­ ph¸p. LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh, Bé T­ ph¸p thÈm ®Þnh vÒ sù cÇn thiÕt ban hµnh luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt; ®èi t­îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña dù ¸n, dù th¶o; sù phï hîp cña néi dung dù ¸n, dù th¶o víi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng; tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n víi hÖ thèng ph¸p luËt; tÝnh kh¶ thi cña v¨n b¶n; viÖc tu©n theo thñ tôc vµ tr×nh tù so¹n th¶o; ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n. Nh­ vËy, bªn c¹nh mét sè vÊn ®Ò thÈm ®Þnh ®­îc quy ®Þnh rÊt cô thÓ vÒ quy tr×nh, thñ tôc so¹n th¶o, ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶o, th× c¸c quy ®Þnh cña LuËt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cßn l¹i ph¶i thÈm ®Þnh lµ qu¸ trõu t­îng, khã ®­a ra ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, kh¸ch quan, cã c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn. Ch¼ng h¹n ®èi víi vÊn ®Ò tÝnh kh¶ thi cña mét dù ¸n luËt, cÇn dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ g× vµ sö dông nh÷ng c«ng cô nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n dù ¸n ®ã cã hay kh«ng cã tÝnh kh¶ thi, kh¶ thi c¶ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Hai lµ, do nhiÒu v¨n b¶n yªu cÇu thÈm ®Þnh cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh kinh tÕ – kü thuËt chuyªn s©u, nh­ng thùc tÕ c¸n bé cña Bé l¹i kh«ng ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n vÒ lÜnh vùc chuyªn m«n ®ã. Mét ®iÒu cÇn kh¼ng ®Þnh lµ hÇu hÕt c¸c chuyªn viªn cña Bé ®Òu lµ c¸c luËt gia chø kh«ng ph¶i lµ c¸c chuyªn gia trong c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c, do ®ã, hä gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n khi ph¶i gãp ý cho c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt thuéc c¸c ngµnh khoa häc, nh÷ng lÜnh vùc khoa häc mµ hä kh«ng ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch c¨n b¶n. VÝ dô, kinh doanh tiÒn tÖ (tÝn dông ng©n hµng) vµ qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi lÜnh vùc nµy lµ nh÷ng ho¹t ®éng mµ kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ n¾m b¾t ®­îc b¶n chÊt cña nã, do ®ã, kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ cho ý kiÕn x¸c ®¸ng vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y dùng LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n còng vËy. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò cùc kú phøc t¹p, vµ do ®ã nÕu kh«ng ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh vÒ vÊn ®Ò nµy th× kh«ng thÓ ®­a ra c¸c ý kiÕn x¸c ®¸ng cho c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc vµ vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ë n­íc ta. Ba lµ, c¸ch thøc bè trÝ c«ng viÖc thÈm ®Þnh trong c¸c Vô ch­a thùc sù khoa häc, ch­a ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ cña c¸c chuyªn gia trong toµn vô liªn quan. Trªn thùc tÕ, thÈm ®Þnh chØ lµ c«ng viÖc cña mét hoÆc mét nhãm chuyªn viªn, do ®ã, ch­a ph¸t hiÖn hÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò cÇn thÈm ®Þnh còng nh­ quan ®iÓm xö lý c¸c vÊn ®Ò ®ã, v× vËy, chÊt l­îng cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh ch­a cao. ThÈm ®Þnh, thÈm tra chËm lµ mét trong nh÷ng nh­îc ®iÓm th­êng ®­îc nªu ra. Theo quy ®Þnh cña quy chÕ thÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 05/2007/Q§ - TTg ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2007 th× thêi h¹n thÈm ®Þnh ®èi víi dù th¶o luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ ®Þnh lµ 30 ngµy, ®èi víi quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ lµ 20 ngµy, nh­ng hå s¬ thÈm ®Þnh göi cho Bé T­ ph¸p th­êng chËm, nhiÒu khi c¸c c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o kh«ng göi sím hå s¬ dù th¶o theo ®óng quy ®Þnh, thËm chÝ, cã dù th¶o chØ ®­îc göi ®Õn Bé T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh víi kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n ( Dù th¶o LuËt C«ng vô göi tr­a thø 6, cuèi ngµy thø 2 ®· ph¶i hoµn thµnh), mét lo¹t c¸c v¨n b¶n vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu, tæ chøc cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé ph¶i thÈm ®Þnh rÊt nhanh. Cã nhiÒu tr­êng hîp, ®Ó ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh cña phiªn häp ChÝnh phñ, nhiÒu dù th¶o còng ph¶i thÈm ®Þnh gÊp. Cã dù th¶o kh«ng kÞp thÈm ®Þnh (nh­ dù th¶o LuËt vÒ Héi ). ViÖc c¸c c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o yªu cÇu thÈm ®Þnh gÊp ®· h¹n chÕ thêi gian nghiªn cøu, xem xÐt, ®¸nh gi¸ kü l­ìng néi dung cña dù th¶o, do ®ã võa khã kh¨n trong viÖc b¶o ®¶m thêi h¹n thÈm ®Þnh, võa khã b¶o ®¶m chÊt l­îng cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh. Sè l­îng c«ng chøc ®ñ kh¶ n¨ng tham gia thÈm ®Þnh cßn Ýt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch­a dµnh nhiÒu thêi gian thÝch ®¸ng ®Ó nghiªn cøu tµi liÖu liªn quan còng nh­ ®i s©u vµo c¸c néi dung lín cña dù th¶o Bé T­ ph¸p - Héi th¶o khoa häc - thùc tiÔn. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Hµ Néi -Th¸ng 12 - 2007 (Tham luËn cña Vô Ph¸p luËt H×nh sù- Hµnh chÝnh) . Cã nh÷ng dù th¶o khi thÈm ®Þnh ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n cña nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c nhau, ®ßi hái ph¶i huy ®éng trÝ tuÖ cña c¸c chuyªn gia ®Ó ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c dù th¶o cã ph¹m vi ¸p dông réng, hoÆc cã néi dung phøc t¹p, nh¹y c¶m, liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò chÝnh trÞ – kinh tÕ song trªn thùc tÕ, c¸c ®¬n vÞ chñ tr× thÈm ®Þnh hÇu nh­ kh«ng tæ chøc c¸c cuéc häp thÈm ®Þnh ®Ó lÊy ý kiÕn c¸c chuyªn gia. Mét tån t¹i th­êng thÊy ®èi víi ho¹t ®éng thÈm ®Þnh lµ sau khi cã ý kiÕn thÈm ®Þnh, th× viÖc tiÕp thu ý kiÕn thÈm ®Þnh hoÆc gi¶i tr×nh ý kiÕn thÈm ®Þnh còng cßn tr­êng hîp chØ lµ h×nh thøc, ch­a ®­îc ®óng møc. Do vËy, mét sè Ýt v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt chÊt l­îng ch­a cao. Sù phèi hîp gi÷a c¬ quan so¹n th¶o v¨n b¶n vµ c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra cßn h¹n chÕ, biÓu hiÖn ë c¸c mÆt: C¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra hÇu nh­ kh«ng yªu cÇu c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o cung cÊp th«ng tin còng nh­ gi¶i tr×nh vÒ néi dung cña dù th¶o, trõ viÖc cö thµnh viªn tham gia vµo Ban so¹n th¶o, Tæ biªn tËp cña dù ¸n khi ®­îc yªu cÇu; NhiÒu tr­êng hîp, Bé T­ ph¸p kh«ng ®­îc mêi tham gia so¹n th¶o hoÆc chØ ®­îc mêi tham gia ë giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n; Mét sè c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o kh«ng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n göi dù th¶o v¨n b¶n sang Bé T­ ph¸p ®Ó thÈm ®Þnh vµ quy ®Þnh vÒ thñ tôc göi hå s¬ thÈm ®Þnh, khiÕn c¬ quan thÈm ®Þnh r¬i vµo t×nh thÕ bÞ ®éng, thiÕu thêi gian vËt chÊt ®Ó tæ chøc c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, viÖc c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o cung cÊp hå s¬ kh«ng ®Çy ®ñ cho c¬ quan thÈm ®Þnh nh­ thiÕu sè l­îng bé hå s¬, thiÒu tê tr×nh, thiÕu b¶n tæng hîp ý kiÕn, b¶n thuyÕt minh…còng lµ t×nh tr¹ng kh«ng hiÕm trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh hiÖn nay. Vai trß ph¸p chÕ cña Bé, ngµnh còng kh«ng ®­îc coi träng trªn thùc tÕ. Khi so¹n th¶o dù th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t­ cña Bé tr­ëng, c¸c Vô chuyªn m«n kh«ng göi dù th¶o v¨n b¶n ®Õn Vô hoÆc Phßng Ph¸p chÕ Bé ®Ó thÈm ®Þnh vÒ tÝnh ph¸p lý cña dù th¶o, vµ c¸c Vô chuyªn m«n cho r»ng Ph¸p chÕ Bé kh«ng biÕt g× vÒ mÆt chuyªn m«n nªn kh«ng cÇn göi. Cßn tån t¹i t×nh h×nh trªn lµ do LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ch­a quy ®Þnh râ c¬ chÕ thùc hiÖn còng nh­ gi¸ trÞ ph¸p lý cña b¸o c¸o thÈm ®Þnh, thÈm tra nªn trªn thùc tÕ vai trß cña b¸o c¸o ch­a ®­îc kh¼ng ®Þnh. ViÖc thÈm ®Þnh tuy ®­îc LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh nh­ng míi chØ dõng l¹i ë dù th¶o nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh, ph¸p lÖnh, luËt do ChÝnh phñ so¹n th¶o tr×nh Quèc héi, cßn ®èi víi c¸c th«ng t­ do c¸c Bé, ngµnh ban hµnh vÊn ®Ò thÈm ®Þnh l¹i ch­a ®Æt ra vµ râ rµng ®©y lµ mét kÏ hë lín cña hÖ thèng ph¸p luËt. Ngoµi ra, quy tr×nh phèi hîp gi÷a c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o víi c¬ quan thÈm ®Þnh vµ c¸c Bé, ngµnh cßn ch­a hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt trªn thùc tÕ. §iÒu 22 LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®­îc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu vµo n¨m 2001 quy ®Þnh vÊn ®Ò dù b¸o t¸c ®éng kinh tÕ – x· héi, nh­ng khi tiÕn hµnh so¹n th¶o dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh c¸c c¬ quan so¹n th¶o hÇu nh­ ch­a ®­a ra ®­îc c¸c ®¸nh gi¸ t¸c ®éng tr­íc khi ban hµnh luËt, ph¸p lÖnh, hay chÝnh s¸ch. T×nh tr¹ng chuÈn bÞ s¬ sµi, ®Èy c«ng viÖc hoµn thiÖn, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho c¬ quan tr×nh, c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra dÉn ®Õn khi dù th¶o ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh th«ng qua th× c¬ quan tr×nh, c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra vµ Quèc héi ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian söa ®æi c¶ vÒ kü thuËt lËp ph¸p, vµ chÝnh s¸ch lËp ph¸p. §iÒu nµy ®· g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nh­: thø nhÊt, v× kh«ng tiÕn hµnh ph©n tÝch chÝnh s¸ch tr­íc, cho nªn cã nh÷ng v¨n b¶n thùc sù cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh th× ch­a ®­îc dù kiÕn, hoÆc ch­a ®­îc ban hµnh, trong khi ®ã cã nh÷ng v¨n b¶n kh«ng th­c sù cÇn thiÕt l¹i ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh. Thø hai, v× kh«ng h×nh thµnh c¸c gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch tr­íc, nªn chÝnh s¸ch lËp ph¸p cã thÓ thay ®æi, bæ sung mét c¸ch c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh lµm luËt. §©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c dù th¶o ph¶i so¹n ®i so¹n l¹i nhiÒu lÇn, rÊt tèn c«ng søc, thêi gian, tiÒn b¹c...Thø ba, v× kh«ng ®Þnh ra chÝnh s¸ch lËp ph¸p tr­íc, c¬ quan so¹n th¶o vµ thÈm ®Þnh, thÈm tra nhiÒu khi ®øng tr­íc t×nh tr¹ng “®Ïo cµy gi÷a ®­êng” hoÆc ph¶i chÊp nhËn “kh«ng cÇu toµn” ®Ó “®óng tiÕn ®é” cña ch­¬ng tr×nh, nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh sÏ ®­îc “nghiªn cøu ®Ó söa ®æi, bæ sung sau”. §iÒu nµy lý gi¶i t¹i sao luËt, ph¸p lÖnh ®­îc ban hµnh th­êng bÞ söa ®i söa l¹i nhiÒu lÇn trong thêi gian ng¾n. Cuèi cïng nh­ mét cuéc kh¶o s¸t cho thÊy, v× kh«ng ®­îc ph©n tÝch chÝnh s¸ch tr­íc, nhiÒu khi v¨n b¶n luËt, ph¸p lÖnh ra ®êi mang h×nh hµi khã coi nh­ “khung”, “èng”, chÊt l­îng kh«ng tèt, xa dêi cuéc sèng, dµn tr¶i, «m ®åm, khã ®­a vµo cuéc sèng. 2.2. Nh÷ng tån t¹i vµ khuyÕt ®iÓm trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng Mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c t­ ph¸p n¨m 2008 ®­îc x¸c ®Þnh lµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Nh­ng nh÷ng th«ng tin nh­ thÕ nµy ®· ®Æt ra c©u hái lín ®èi víi ho¹t ®éng thÈm ®Þnh hiÖn nay: n¨m 2007, B×nh ThuËn kiÓm tra ®­îc gÇn 60.000 v¨n b¶n, Nam §Þnh h¬n 34.000, Thanh Ho¸ h¬n 50.000…Riªng Th¸i Nguyªn, trong n¨m 2007 ®· thÈm ®Þnh, gãp ý h¬n 10.000 v¨n b¶n. Th¸i B×nh so¹n th¶o h¬n ba ngh×n v¨n b¶n, trong khi Thõa Thiªn HuÕ gÇn 2.400 v¨n b¶n. Kh«ng biÕt cã sai sãt g× khi nhËp d÷ liÖu, nÕu kh«ng cÇn xem xÐt l¹i c¸ch ban hµnh vµ thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng nµy Theo Ng­êi ®¹i biÓu.com.vn – Trang th«ng tin ®iÖn tö cña quèc héi . X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn lµ x©y dùng mét x· héi th­îng t«n ph¸p luËt. ë ®ã, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ph¶i ®­îc thèng nhÊt cao ®é. C«ng t¸c gi¸m s¸t v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do ®Þa ph­¬ng ban hµnh, do ®ã, cÇn ®­îc ®Èy m¹nh ®ång thêi víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc x©y dùng v¨n b¶n ph¸p quy vµ ra quyÕt ®Þnh cña c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn c¬ së. Nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy, t×nh tr¹ng ban hµnh v¨n b¶n tuú tiÖn cña c¸c ®Þa ph­¬ng ®· lµm cho hÖ thèng ph¸p luËt thiÕu thèng nhÊt, m©u thuÉn, chång chÐo nhau. ChÊt l­îng v¨n b¶n do c¸c ®Þa ph­¬ng ban hµnh ®ang ®Æt trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt ë ®Þa ph­¬ng, mét trong nh÷ng h¹n chÕ th­êng thÊy lµ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Qua kh¶o s¸t ë mét sè ®Þa ph­¬ng cho thÊy vai trß thÈm tra cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n vµ thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p kh«ng ®­îc chó träng, thËm chÝ rÊt mê nh¹t. Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng thÈm tra cña c¸c Ban thuéc Héi ®ång nh©n d©n th­êng thÊy nh­: Sè l­îng b¸o c¸o, ®Ò ¸n t¹i c¸c kú häp, nhÊt lµ kú häp th­êng lÖ kh¸ nhiÒu, cã b¸o c¸o hµng chôc trang, chøa ®ùng nhiÒu th«ng sè kü thuËt chuyªn ngµnh, thuËt ng÷ kinh tÕ, ph¸p lý... Trong khi ®ã, thêi gian thÈm tra ng¾n ®ßi hái ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸ toµn diÖn, cô thÓ c¸c vÊn ®Ò, mµ c¸c thµnh viªn ban thÈm tra hÇu hÕt l¹i ho¹t ®éng kiªm nghiÖm nªn khã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra. Dù th¶o b¸o c¸o, ®Ò ¸n th­êng ®­îc giao cho chuyªn viªn thÈm tra vµ x©y dùng; Tr­ëng hoÆc Phã ban chuyªn tr¸ch xem xÐt dù th¶o råi bè trÝ mét cuéc häp ban vµo tr­íc ngµy khai m¹c kú häp ®Ó nghiªn cøu vµ thèng nhÊt b¸o c¸o thÈm tra. Trong khi ®ã, c¸n bé chuyªn viÖc gióp viÖc cho Ban chØ cã mét hai ng­êi, hiÓu biÕt kh«ng toµn diÖn, do ®ã chÊt l­îng thÈm tra th­êng thÊp. MÆt kh¸c, kinh phÝ tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c thÈm tra ch­a ®Çy ®ñ nªn còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nµy. ViÖc thÈm ®Þnh ph¸p lý ®èi víi c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ vÒ nguyªn t¾c thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p ®Þa ph­¬ng ( Phßng T­ ph¸p, Së T­ ph¸p ). Nh­ng thùc tÕ ë mét sè ®Þa ph­¬ng cßn cã t×nh tr¹ng nhiÒu dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n do c¸c c¬ quan thuéc Uû ban nh©n d©n hoÆc do th­ ký cña Uû ban nh©n d©n phô tr¸ch tõng lÜnh vùc tù so¹n th¶o, kh«ng cã sù thÈm ®Þnh cña c¬ quan t­ ph¸p nh­ng vÉn ®­îc tr×nh Uû ban nh©n d©n ký ban hµnh. Theo b¸o c¸o t×nh h×nh x©y dùng, ban hµnh, kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2007 cña Së T­ ph¸p tØnh Tuyªn Quang cho thÊy: mét sè v¨n b¶n khi tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ban hµnh ch­a lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p nh­ng vÉn ®­îc tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ký ban hµnh. Thùc tÕ nµy ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ nhiÒu v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n cã vi ph¹m vÒ thñ tôc, vÒ h×nh thøc v¨n b¶n, vÒ néi dung quy ®Þnh nh­ng chóng chØ ®­îc c¸c c¬ quan t­ ph¸p ®Þa ph­¬ng ph¸t hiÖn sau khi v¨n b¶n ®· ®­îc ban hµnh. VÝ dô: theo b¸o c¸o cña tØnh B×nh §Þnh, do kh«ng tu©n thñ tr×nh tù lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh cña c¬ quan t­ ph¸p trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n nªn cã ®Õn 20,9 % tæng sè v¨n b¶n ®­îc ban hµnh vµ ®­îc rµ so¸t cã vi ph¹m vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Cã n¬i trong tØnh, thËm chÝ cø 4 v¨n b¶n ®­îc ban hµnh th× cã 1 v¨n b¶n vi ph¹m vÒ néi dung vµ h×nh thøc. ë mét sè ®Þa ph­¬ng, khi quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n tØnh ®· kh«ng quy ®Þnh râ Së T­ ph¸p lµ c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh tÝnh ph¸p lý cña dù th¶o v¨n b¶n nh­: Thanh Ho¸, B×nh §Þnh, L¹ng S¬n, Thõa Thiªn HuÕ…HoÆc ë tØnh Yªn B¸i, do mét sè ngµnh chøc n¨ng qu¶n lý lÜnh vùc cô thÓ cho r»ng c¬ quan t­ ph¸p kh«ng am hiÓu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô trong tõng lÜnh vùc qu¶n lý cô thÓ nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã ý kiÕn tham gia cña Së T­ ph¸p ®èi víi dù th¶o v¨n b¶n mµ c¸c ngµnh ®ã trùc tiÕp so¹n th¶o råi tr×nh Uû ban nh©n d©n xem xÐt, ban hµnh. ViÖc göi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Õn Së T­ ph¸p, Phßng T­ ph¸p cÊp huyÖn cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó. Tû lÖ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n ban hµnh vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ tÝnh hîp ph¸p cña v¨n b¶n chiÕm tû lÖ kh¸ cao (nh­ Tuyªn Quang chiÕm tû lÖ 66,14%). §iÒu nµy thÓ hiÖn sù yÕu kÐm cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. §éi ngò c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra ë ®Þa ph­¬ng cßn thiÕu vÒ sè l­îng vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n; c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c thÇm ®Þnh, thÈm tra ë cÊp huyÖn ch­a ®¶m b¶o, do ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë c¸c ®Þa ph­¬ng vÉn tån t¹i lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh ch­a x¸c ®Þnh ®óng tÇm quan träng cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ch­a nhËn thøc hÕt t¸c h¹i cña viÖc bá qua c«ng t¸c nµy. Mét nguyªn nh©n còng cÇn nãi thªm ë ®©y lµ viÖc ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c t­ ph¸p cßn qu¸ máng, ch­a ®ñ søc ®¶m ®­¬ng tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. Thªm vµo ®ã, tr×nh ®é c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra cßn yÕu vÒ nghiÖp vô, kh«ng th­êng xuyªn ®­îc tËp huÊn vÒ nghiÖp vô thÈm ®Þnh, thÈm tra, nªn ®· x¶y ra nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c v¨n b¶n cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy lµ do tr×nh ®é non yÕu cña c¸n bé lµm c«ng t¸c nghiÖp vô. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1. N©ng cao chÊt l­îng cña dù th¶o vµ hå s¬ göi thÈm ®Þnh, thÈm tra Cã thÓ nãi, c¬ quan so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ c¬ quan khëi ®éng s¸ng kiÕn x©y dùng ph¸p luËt vµ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong quy tr×nh lËp ph¸p, lËp qui. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng dù ¸n vµ rót ng¾n thêi gian chuÈn bÞ phÇn nhiÒu phô thuéc vµo c¬ quan nµy. SÏ t¹o thuËn lîi h¬n cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra nÕu nh­ hå s¬ tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ h×nh thøc còng nh­ néi dung. NÕu mét dù th¶o kh«ng tèt vÒ mÆt néi dung th× c¬ quan tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, thÈm tra sÏ ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó nªu vÊn ®Ò, lËp luËn trong b¸o c¸o thÈm ®Þnh, thÈm tra vµ cã thÓ bá sãt nh÷ng néi dung quan träng kh¸c. NÕu mét dù th¶o cã néi dung tèt, nh­ng kü thuËt so¹n th¶o kh«ng b¶o ®¶m còng khiÕn c¬ quan thÈm ®Þnh ph¶i mÊt thêi gian gãp ý nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt kü thuËt thay v× tËp trung vµo nh÷ng néi dung thÈm ®Þnh chÝnh. V× vËy, gi¶i ph¸p trong tr­êng hîp nµy lµ c¸c c¬ quan so¹n th¶o, tr­íc khi chuÈn bÞ tr×nh ChÝnh phñ còng nh­ göi Bé T­ ph¸p thÈm ®Þnh dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh cÇn tham kh¶o ý kiÕn réng r·i tõ c«ng chóng, tõ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n th× mäi dù th¶o sÏ ®­îc b¶o ®¶m vÒ tÝnh kh¶ thi; vÒ tÝnh t­¬ng thÝch cña c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ n­íc ®­îc quy ®Þnh trong dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh còng nh­ hoµn thiÖn h¬n vÒ diÔn ®¹t c©u, ch÷ trong v¨n b¶n. Thùc tÕ cho thÊy, t×nh tr¹ng chuÈn bÞ dù th¶o s¬ sµi, ®Èy c«ng viÖc hoµn thiÖn, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch, ý kiÕn kh¸c nhau cho c¬ quan tr×nh, c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra vµ Quèc héi ®ang trë thµnh vÊn ®Ò th­êng thÊy trong ho¹t ®éng x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn nay hay nãi c¸ch kh¸c vÊn ®Ò ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ kü thuËt lËp ph¸p ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt. Kh«ng Ýt dù ¸n mµ ban so¹n th¶o chuÈn bÞ kh«ng tèt, khi ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh th«ng qua th× c¬ quan tr×nh, c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra vµ Quèc héi ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian söa ®æi c¶ vÒ kü thuËt lËp ph¸p vµ chÝnh s¸ch lËp ph¸p. Khi tiÕn hµnh so¹n th¶o dù ¸n luËt, ph¸p luËt c¸c c¬ quan so¹n th¶o hÇu nh­ ch­a ®­a ra ®¸nh gi¸ t¸c ®éng tr­íc khi ban hµnh luËt, ph¸p lÖnh hay chÝnh s¸ch. §iÒu nµy ®· dÉn ®Ôn hËu qu¶ lµ, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc ban hµnh vµ ®­a vµo thùc hiÖn trong cuéc sèng sau mét thêi gian ®· béc lé nh÷ng bÊt cËp, h¹n chÕ kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n­íc. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, trong dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt c¬ quan so¹n th¶o cÇn h×nh thµnh c¸c gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch tr­íc, ph©n tÝch sù ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña luËt ph¸p, chÝnh s¸ch dù kiÕn ban hµnh ®Õn ®êi sèng x· héi. Tõ ®ã sÏ gióp c¸c nhµ lµm luËt ®o¸n ®Þnh ®­îc mét phÇn lín sù biÕn ®éng cña cuéc sèng, c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®­îc ban hµnh sÏ phï hîp, s¸t víi thùc tÕ. Giai ®o¹n nµy ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ th× chÊt l­îng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt sÏ ®­îc n©ng cao, qua ®ã gióp gi¶m bít g¸nh nÆng cho c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra ë giai ®o¹n sau. §éi ngò c¸n bé trong c¸c c¬ quan so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ kiÕn thøc vÒ kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; c¸ch ®¸nh gi¸ t¸c ®éng kinh tÕ – x· héi vÒ néi dung, c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña dù th¶o. NÕu mçi dù th¶o cã kÌm theo b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng kinh tÕ – x· héi th× kh«ng chØ thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gi¸ dù th¶o ë kh©u thÈm ®Þnh mµ c¶ khi ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh tr×nh dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi thÈm tra, c¸c ®¹i biÓu Quèc héi hay Uû ban Th­êng vô Quèc héi xem xÐt, th«ng qua. §iÒu nµy ®· ®­îc bæ sung vµo Dù th¶o LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ( söa ®æi ). ë c¸c ®Þa ph­¬ng, quy tr×nh chuÈn bÞ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu vi ph¹m nghiªm träng, khi c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o kh«ng ®­îc giao cho mét bé phËn riªng, mµ chØ lµ c¸ nh©n phô tr¸ch ( th­ th­ ký cña Uû ban nh©n d©n..). Do vËy, chÊt l­îng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh«ng cao, g©y khã kh¨n cho giai ®o¹n thÈm ®Þnh, thÈm tra khi ph¶i xem xÐt l¹i toµn bé dù th¶o tõ néi dung ®Õn kü thuËt tr×nh bµy. V× vËy, n©ng cao chÊt l­îng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. C¸c ®Þa ph­¬ng cÇn thµnh lËp ban so¹n th¶o riªng, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cho c¬ quan nµy. Më c¸c líp tËp huÊn nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c so¹n th¶o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kü thuËt so¹n th¶o. C¸c c¬ quan so¹n th¶o cÇn ®­a ra ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®Õn ®êi sèng kinh tÕ – x· héi ë ®Þa ph­¬ng m×nh, tõ ®ã x©y dùng ®­îc dù th¶o phï hîp víi thùc tiÔn vµ mang l¹i gi¸ trÞ ph¸p lý cao, giai ®o¹n nµy ®­îc thùc hiÖn tèt th× chÊt l­îng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc n©ng cao. ThÈm ®Þnh, thÈm tra ®­îc tiÕn hµnh sau khi c¬ quan so¹n th¶o ®· hoµn tÊt c«ng viÖc so¹n th¶o. V× vËy, viÖc c¬ quan so¹n th¶o thùc hiÖn tèt dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¬ quan tiÕn hµnh ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra. T¨ng c­êng sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o vµ c¬ quan tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, thÈm tra. Trong thêi gian qua mét sè c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o kh«ng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n göi dù th¶o v¨n b¶n sang c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra vµ quy ®Þnh vÒ hå s¬ göi thÈm ®Þnh, khiÕn c¬ quan thÈm ®Þnh r¬i vµo t×nh thÕ bÞ ®éng, thiÕu thêi gian vËt chÊt ®Ó tæ chøc c«ng t¸c thÈm ®Þnh g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é vµ chÊt l­îng thÈm ®Þnh v¨n b¶n. V× vËy, bªn c¹nh viÖc quy ®Þnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh thêi h¹n thÈm ®Þnh th× ®ßi hái c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ giÊy tê ®Ó gióp c¬ quan thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi, tÝnh cô thÓ cña v¨n b¶n. C¬ quan thÈm ®Þnh cã thÓ yªu cÇu c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o thuyÕt tr×nh vÒ dù ¸n, dù th¶o hoÆc cung cÊp thªm th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan; trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tæ chøc cuéc häp liªn tÞch víi sù tham gia cña ®¹i diÖn c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh vµ mét sè c¬ quan, tæ chøc h÷u quan. Nh­ vËy, n©ng cao nhËn thøc cña c¬ quan so¹n th¶o ®Ó dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc lµm tèt tõ giai ®o¹n so¹n th¶o sÏ gãp phÇn gi¶m bít g¸nh nÆng cho c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra. Qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh, thÈm tra nãi riªng vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc ban hµnh nãi chung. 2. TiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Cho ®Õn nay, ®· cã c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt t­¬ng ®èi ®ång bé vÒ thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ viÖc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh nµy ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng v¨n b¶n thÈm ®Þnh. V× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn tiÕp tôc söa ®æi, bæ sung LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó lµm râ gi¸ trÞ ph¸p lý cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, còng nh­ mèi quan hÖ gi÷a Bé T­ ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¬ quan so¹n th¶o trong viÖc thÈm ®Þnh. CÇn kh¼ng ®Þnh tÝnh b¾t buéc cña thÈm ®Þnh vµ gi¸ trÞ cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh. C¸c dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt khi tr×nh ChÝnh phñ hoÆc ®Ó ChÝnh phñ cho ý kiÕn nhÊt thiÕt ph¶i cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Bé T­ ph¸p; ChÝnh phñ chØ xem xÐt, quyÕt ®Þnh th«ng qua hoÆc cho ý kiÕn vÒ mét v¨n b¶n khi ®· cã ý kiÕn thÈm ®Þnh. ChØ cã nh­ vËy míi n©ng cao tr¸ch nhiÖm kh«ng chØ cña c¬ quan so¹n th¶o mµ cßn cña Bé T­ ph¸p ®èi víi ho¹t ®éng quan träng nµy. §ång thêi, ph¶i kh¼ng ®Þnh ý nghÜa vµ gi¸ trÞ cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh b»ng c¸ch quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan thÈm ®Þnh víi c¬ quan so¹n th¶o vµ c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n. VÒ phÝa c¬ quan so¹n th¶o, viÖc tiÕp thu ý kiÕn thÈm ®Þnh lµ cÇn thiÕt nÕu nh­ kh«ng muèn nãi lµ b¾t buéc. §Ó n©ng cao gi¸ trÞ cña thÈm ®Þnh, cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña Bé T­ ph¸p cã sù phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ xem xÐt ®¸nh gi¸ mét dù ¸n, dù th¶o cã ®¸p øng yªu cÇu ®Ó göi thÈm ®Þnh hay kh«ng, tr×nh ChÝnh phñ hay kh«ng; quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o trong viÖc nghiªn cøu tiÕp thu ý kiÕn thÈm ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, cÇn cã c¬ chÕ ®Ó c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o, c¬ quan thÈm ®Þnh b¸o c¸o tr­íc tËp thÓ ChÝnh phñ nÕu cã ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a hai c¬ quan nµy. B¸o c¸o thÈm ®Þnh vÒ dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh cÇn ®­îc göi ®Õn c¸c c¬ quan cña Quèc héi xem xÐt, nghiªn cøu tr­íc khi tiÕn hµnh thÈm tra mét dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh theo sù ph©n c«ng. Nh÷ng kinh nghiÖm trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt söa ®æi, bæ sung n¨m 2002 vµ NghÞ ®Þnh sè 165/2005/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt h­íng dÉn thi hµnh LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt söa ®æi, bæ sung n¨m 2002 ®ang ®Æt ra yªu cÇu cÇn chuÈn ho¸ c¸c néi dung thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Theo quy ®Þnh cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 1996, söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu n¨m 2002 th× néi dung thÈm ®Þnh bao gåm bÈy vÊn ®Ò: Sù cÇn thiÕt ban hµnh v¨n b¶n; ®èi t­îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña dù ¸n, dù th¶o; sù phï hîp cña néi dung dù ¸n, dù th¶o víi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng; tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n víi hÖ thèng ph¸p luËt; tÝnh kh¶ thi cña v¨n b¶n; viÖc tu©n thñ thñ tôc vµ tr×nh tù so¹n th¶o; ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n. QuyÕt ®Þnh sè 05/2007/Q§-TTg vÒ quy chÕ thÈm ®Þnh bæ sung néi dung vÒ sù phï hîp cña néi dung dù ¸n, dù th¶o víi c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam lµ thµnh viªn. Nh­ vËy, ph¹m vi thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh lµ t­¬ng ®èi réng, nªn c©n nh¾c ®Ó ®iÒu chØnh l¹i ph¹m vi néi dung thÈm ®Þnh theo h­íng tËp trung vµo nh÷ng néi dung phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n cña Bé T­ ph¸p, kh«ng qu¸ dµn tr¶i nh­ ph¸p luËt hiÖn hµnh. VÒ c¬ b¶n, ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cña Bé T­ ph¸p chØ nªn tËp trung vµo tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ thèng nhÊt cña dù ¸n, dù th¶o víi hÖ thèng ph¸p luËt, ng«n ng÷, kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n. Cßn vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt th× Bé T­ ph¸p cã thÓ ph¸t biÓu nh­ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan kh¸c khi ®­îc lÊy ý kiÕn. Thay vµo ®ã, c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o sÏ gi¶i tr×nh vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngay tõ giai ®o¹n ®Ò xuÊt x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh, bao gåm viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng kinh tÕ- x· héi cña v¨n b¶n, tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng quan hÖ x· héi; tÝnh hîp lý cña c¸c quy ®Þnh cña dù th¶o v¨n b¶n ph¸p luËt còng sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ bëi c¸c nhµ chuyªn m«n, nhÊt lµ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt chuyªn ngµnh cao. C¸c ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña v¨n b¶n vµ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi ®Òu cã quyÒn ®ãng gãp ý kiÕn vµo dù th¶o v¨n b¶n ph¸p luËt; kü thuËt “mét luËt söa nhiÒu luËt” sÏ ®­îc ¸p dông ®Ó gi¶m t¶i khèi l­îng v¨n b¶n ph¶i so¹n th¶o, thÈm ®Þnh, th«ng qua, t¹o thuËn lîi cho Bé T­ ph¸p kh«ng bÞ “qu¸ t¶i” vÒ sè l­îng v¨n b¶n ph¶i thÈm ®Þnh mµ vÉn thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi tiÕn ®é b¶o ®¶m vµ chÊt l­îng cao h¬n. Thùc tÕ hiÖn nay Bé T­ ph¸p ph¶i thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, dù th¶o trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau ( riªng n¨m 2007 lµ trªn 30 lÜnh vùc). §éi ngò chuyªn gia cña Bé T­ ph¸p kh«ng thÓ ®ñ kiÕn thøc chuyªn m«n s©u cña rÊt nhiÒu lÜnh vùc chuyªn ngµnh kh¸c nhau ®Ó thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña mét dù ¸n, dù th¶o luËt, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý mang tÝnh chuyªn ngµnh cao (giao dÞch ®iÖn tö, n¨ng l­îng, viÔn th«ng, hµng kh«ng, hµng h¶i, tµi chÝnh...). NÕu vÉn tiÕp tôc chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vÒ tÝnh kh¶ thi nh­ hiÖn nay th× sÏ kh«ng Ýt v¨n b¶n thÈm ®Þnh kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng thÈm ®Þnh( xÐt d­íi gi¸c ®é ®¶m b¶o thÈm ®Þnh tèt vÒ tÝnh kh¶ thi). V× vËy, cã thÓ c©n nh¾c bá tÝnh kh¶ thi ra khái quy ®Þnh vÒ ph¹m vi néi dung thÈm ®Þnh, hoÆc nÕu vÉn gi÷ tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, dù th¶o, th× cÇn quy ®Þnh râ tiªu chÝ vÒ tÝnh kh¶ thi cña mét v¨n b¶n, c¬ chÕ thµnh lËp héi ®ång thÈm ®Þnh c¶ trong nh÷ng tr­êng hîp dù ¸n, dù th¶o cã néi dung phøc t¹p, mang tÝnh chuyªn ngµnh cao. Quy tr×nh thÈm ®Þnh ®­îc quy ®Þnh ë Quy chÕ thÈm ®Þnh dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã thÓ nãi lµ chÆt chÏ, cô thÓ t­¬ng ®èi phï hîp víi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Bé T­ ph¸p. §Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn, cô thÓ ho¸ quy tr×nh nµy, cÇn quy ®Þnh râ, chÆt chÏ h¬n viÖc b¸o c¸o, xin ý kiÕn, tr¸ch nhiÖm cña nhãm chuyªn viªn víi l·nh ®¹o ®¬n vÞ, gi÷a ®¬n vÞ chñ tr× thÈm ®Þnh vµ c¸c ®¬n vÞ tham gia thÈm ®Þnh...ViÖc quy ®Þnh râ, chÆt chÏ h¬n c¸c quan hÖ nµy b¶o ®¶m cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu mµ LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· nªu. Cã c¬ chÕ thÝch hîp ®Ó tËp hîp ®­îc c¸c luËt gia, nhµ khoa häc, chuyªn gia am hiÓu c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n tham gia vµo thÈm ®Þnh. §Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng dù ¸n, dù th¶o quan träng, phøc t¹p, liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc, hoÆc liªn quan ®Õn lÜnh vùc chuyªn m«n s©u. CÇn ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh mét sè quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 165/CP vµ Quy chÕ thÈm ®Þnh: vÝ dô, viÖc c¬ quan thÈm ®Þnh cã thÓ yªu cÇu c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o thuyÕt tr×nh vÒ dù ¸n, dù th¶o hoÆc cung cÊp thªm th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan; trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tæ chøc cuéc häp liªn tÞch víi sù tham gia cña ®¹i diÖn c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh vµ mét sè c¬ quan, tæ chøc h÷u quan. C¬ chÕ nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan thÈm ®Þnh thùc hiÖn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, b¶o ®¶m chÊt l­îng, tiÕn ®é thÈm ®Þnh. Hoµn thiÖn triÓn khai ph­¬ng thøc thÈm ®Þnh b»ng Héi ®ång thÈm ®Þnh. Víi môc ®Ých ®¸nh gi¸ tÝnh ®óng ®¾n cña v¨n b¶n theo nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh vÒ néi dung, vÒ h×nh thøc vµ kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n, ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lý, ch­a hoµn thµnh...vÒ néi dung, h×nh thøc vµ kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n vµ trong ph¹m vi cã thÓ, ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp ng­êi so¹n th¶o kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt trong dù th¶o. Do vËy, c¸c quy ®Þnh vÒ Héi ®ång thÈm ®Þnh cÇn dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ ®¶m b¶o môc ®Ých vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh. ViÖc ¸p dông ph­¬ng thøc thÈm ®Þnh b»ng Héi ®ång thÈm ®Þnh nh»m ®¶m b¶o hai yªu cÇu: ph¸t huy cao ®é trÝ tuÖ tËp thÓ trong viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh ®óng ®¾n vµ chÊt l­îng v¨n b¶n; ®¶m b¶o yÕu tè kh¸ch quan trong néi dung dù th¶o còng nh­ trong quy tr×nh thÈm ®Þnh. ChÝnh v× vËy, hoµn thiÖn ph­¬ng thøc thÈm ®Þnh b»ng Héi ®ång thÈm ®Þnh ®Ó trong nh÷ng tr­êng hîp nhÊt ®Þnh cã thÓ huy ®éng ®Õn møc cao nhÊt trÝ tuÖ tËp thÓ cña c¸c luËt gia vµ c¸c nhµ khoa häc kh¸c (trªn nguyªn t¾c lµm viÖc tËp thÓ, quyÕt ®Þnh theo ®a sè vµ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn h¹n hÑp vÒ thêi gian) ®Ó tËp trung thÈm ®Þnh mét dù th¶o mµ néi dung cña nã ®ßi hái ph¶i sö dông kiÕn thøc chuyªn m«n cña nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c nhau. Bªn c¹nh ®ã, ngay c¶ trong viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p cña mét sè dù th¶o cã ph¹m vi ®iÒu chØnh réng vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh ®a d¹ng, liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò chÝnh trÞ- kinh tÕ, an ninh x· héi, quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n....th× viÖc huy ®éng trÝ tuÖ cña c¸c luËt gia trong mét héi ®ång còng lµ mét yªu cÇu bøc b¸ch. LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n n¨m 2004, NghÞ ®Þnh sè 91/ 2006/N§-CP ngµy 6/9/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n n¨m 2004 ®· t¹o c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn, trong qu¸ triÓn khai nh÷ng quy ®Þnh nµy ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng v¨n b¶n thÈm ®Þnh, thÈm tra. V× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó lµm râ gi¸ trÞ ph¸p lý cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra. CÇn kh¼ng ®Þnh tÝnh b¾t buéc cña thÈm ®Þnh vµ gi¸ trÞ ph¸p lý cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh. C¸c dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n cho ý kiÕn nhÊt thiÕt ph¶i cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Së T­ ph¸p, Phßng T­ ph¸p. Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n chØ xem xÐt, quyÕt ®Þnh th«ng qua hoÆc cho ý kiÕn vÒ mét v¨n b¶n khi ®· cã ý kiÕn thÈm ®Þnh. Nh­ vËy, sÏ n©ng cao tr¸ch nhiÖm kh«ng chØ cña c¬ quan so¹n th¶o mµ cßn cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p ®èi víi ho¹t ®éng quan träng nµy. CÇn kh¼ng ®Þnh ý nghÜa vµ gi¸ trÞ cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh b»ng c¸ch quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan thÈm ®Þnh víi c¬ quan so¹n th¶o trong viÖc nghiªn cøu tiÕp thu ý kiÕn thÈm ®Þnh. Cã c¬ chÕ ®Ó c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o, c¬ quan thÈm ®Þnh b¸o c¸o tr­íc tËp thÓ Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n nÕu cã ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a hai c¬ quan nµy. 3. TiÕp tôc t¨ng c­êng sù phèi hîp, tham gia so¹n th¶o v¨n b¶n phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¬ quan thÈm ®Þnh ph¶i bè trÝ chuyªn viªn tham gia vµo viÖc chuÈn bÞ dù ¸n, dù th¶o lµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh. Còng cã ý kiÕn b¨n kho¨n liÖu c¬ quan thÈm ®Þnh tham gia vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o, tham gia vµo Ban so¹n th¶o cã lµm mÊt ®i tÝnh kh¸ch quan, tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi cña ý kiÕn thÈm ®Þnh? Tuy cã lý do nhÊt ®Þnh vµ kh«ng thÓ hoµn toµn phñ nhËn ý kiÕn nµy, nh­ng xÐt trong tæng thÓ, kh«ng thÓ v× lo ng¹i nµy mµ r¬i vµo tr¹ng th¸i cùc ®oan, c¸ch ly, ®éc lËp hoµn toµn c¬ quan thÈm ®Þnh víi c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o dù ¸n, dù th¶o. Do vËy, cÇn tiÕp tôc duy tr×, t¨ng c­êng c¬ chÕ nµy v× nh÷ng lý do c¬ b¶n sau: Thø nhÊt, Môc ®Ých chung, cuèi cïng, cao nhÊt cña c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o vµ c¬ quan thÈm ®Þnh lµ cã ®­îc mét dù ¸n, dù th¶o tèt, b¶o ®¶m tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé vµ tÝnh kh¶ thi. Hoµn toµn kh«ng cã sù ®èi lËp lîi Ých gi÷a c¸c c¬ quan nµy trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o cho dï chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cã thÓ kh¸c nhau. Còng cã tr­êng hîp v× lîi Ých côc bé cña ngµnh, c¬ quan chñ tr× muèn ®­a vµo dù ¸n, dù th¶o nh÷ng néi dung “cã lîi” dï néi dung ®ã kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chung nªu trªn, vµ do ®ã, kh«ng muèn c¸c c¬ quan liªn quan, trong ®ã cã c¬ quan thÈm ®Þnh ph¸t hiÖn, nªu vÊn ®Ò. Nh­ng nh÷ng tr­êng hîp nµy lµ c¸ biÖt kh«ng lÊn ¸t môc tiªu chung, yªu cÇu chung. Thø hai, Nguyªn t¾c tæ chøc, ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc lµ võa cã sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm râ, võa cã sù liªn kÕt phèi hîp chÆt chÏ, hç trî, gióp ®ì lÉn nhau hoµn thµnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi c¬ quan. C¬ quan chñ tr× so¹n th¶o vµ c¬ quan thÈm ®Þnh còng ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c nµy, trong ®ã, yªu cÇu phèi kÕt hîp ®Ó hç trî, gióp ®ì lÉn nhau hoµn thµnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña mçi c¬ quan lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Thø ba, C¬ quan so¹n th¶o vµ c¬ quan thÈm ®Þnh cã “mÆt m¹nh” riªng. ë gãc ®é qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, kh«ng ai giái h¬n c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o vµ chóng ta ®ang thùc hiÖn nguyªn t¾c: v¨n b¶n thuéc ngµnh, lÜnh vùc nµo th× giao cho Bé, ngµnh qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc ®ã phô tr¸ch. ë gãc ®é b¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý, tøc lµ tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé, c¸ch thøc diÔn ®¹t ®iÒu luËt, c©u ch÷, ng«n ng÷ ph¸p lý th× c¬ quan thÈm ®Þnh cã thuËn lîi h¬n. C¨n cø vµo ®Æc tr­ng cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, sù phèi kÕt hîp gi÷a hai c¬ quan nµy trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o lµ cÇn thiÕt v× lîi Ých chung, v× yªu cÇu t¨ng c­êng ph¸p chÕ, trËt tù kû c­¬ng cña qu¶n lý nhµ n­íc, qu¶n lý x· héi. Thø t­, ViÖc tham gia ngay tõ ®Çu cña c¬ quan thÈm ®Þnh vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o kh«ng chØ gióp cho viÖc so¹n th¶o dù ¸n, dù th¶o b¶o ®¶m chÊt l­îng, tiÕn ®é, mµ qu¸ tr×nh nµy còng ®ång thêi lµ sù chuÈn bÞ chñ ®éng, tÝch cùc cho viÖc thÈm ®Þnh chÝnh thøc. Qu¸ tr×nh tham gia nµy gióp c¸c chuyªn gia thÈm ®Þnh cã ®iÒu kiÖn n¾m ch¾c c¸c vÊn ®Ò thuéc néi dung còng nh­ c¸c quan ®iÓm, ý kiÕn kh¸c nhau vÒ c¸c vÊn ®Ò cña dù ¸n, dù th¶o. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, so¹n th¶o dù ¸n, dù th¶o còng lµ qu¸ tr×nh c¸c c¬ quan cã liªn quan th¶o luËn vµ gi¶i quyÕt ®­îc phÇn lín nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra theo yªu cÇu chung. §Õn giai ®o¹n thÈm ®Þnh chÝnh thøc chØ cßn l¹i mét sè Ýt vÊn ®Ò cÇn tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Ó th«ng qua v¨n b¶n. VÊn ®Ò hiÖn nay lµ cÇn kh¾c phôc nh÷ng chuÖch cho¹c, láng lÎo trong qu¸ tr×nh phèi kÕt hîp c¶ ë hai phÝa, phÝa c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o còng nh­ phÝa c¬ quan thÈm ®Þnh trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n, dù th¶o. CÇn cã c¬ chÕ ®Ó c¬ quan thÈm ®Þnh cã c¬ héi tham gia vµo viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n ngay tõ ®Çu. V× vËy, cÇn kh¼ng ®Þnh trong LuËt tÝnh liªn ngµnh cña Ban so¹n th¶o mµ mét trong nh÷ng thµnh viªn b¾t buéc lµ ®¹i diÖn c¬ quan thÈm ®Þnh. Còng nh­ c¬ quan thÈm ®Þnh, sù phèi kÕt hîp gi÷a c¬ quan thÈm tra vµ c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã vai trß rÊt quan träng, nh»m n©ng cao chÊt l­îng dù th¶o v¨n b¶n. Vai trß cña c¬ quan thÈm tra tr­íc hÕt lµ ng­êi “g¸c cöa” cho Quèc héi vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®­îc thÓ hiÖn trong dù ¸n vµ vÒ kü thuËt, yªu cÇu thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh b¶o ®¶m dù ¸n ®ñ ®iÒu kiÖn tr×nh Quèc héi th«ng qua. Trong thùc tiÔn lËp ph¸p cña ViÖt Nam, lu«n cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan tham gia quy tr×nh x©y dùng luËt. Nh­ vËy, nªn ch¨ng c¬ quan thÈm tra còng nhËp cuéc ngay tõ ®Çu ®Ó khi tr×nh Quèc héi ®ì mÊt thêi gian vµ chñ yÕu tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lín, chÝnh s¸ch cßn cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau. Nh÷ng ý kiÕn s¸t thùc cña c¬ quan thÈm tra mµ c¬ quan so¹n th¶o tiÕp thu chØnh söa ngay tr­íc khi tr×nh ra Quèc héi lµ tÝch cùc gãp phÇn hoµn thiÖn dù ¸n. T¹o ®iÒu kiÖn rót ng¾n thêi gian xem xÐt cña Quèc héi mµ kh«ng lµm gi¶m vai trß, ®ãng gãp thiÕt thùc cña c¬ quan thÈm tra. ë ®Þa ph­¬ng, sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, thÈm tra cßn hÕt søc láng lÎo. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. V× vËy, cÇn n©ng cao nhËn thøc cña c¸c ngµnh, c¸c chñ thÓ chñ tr× x©y dùng hoÆc ban hµnh vÒ ý nghÜa cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra. CÇn thÊy r»ng, chØ cã th«ng qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra, chÊt l­îng c¸c dù ¸n, dù th¶o míi ®­îc n©ng cao; tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng ph¸p luËt míi ®­îc ®¶m b¶o, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ph¸p luËt; ®ång thêi qua ®ã x¸c ®Þnh râ ®­îc tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ chñ tr× x©y dùng, ban hµnh, tham gia x©y dùng v¨n b¶n vµ c¸c chñ thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô thÈm ®Þnh, thÈm tra. Sù phèi hîp tèt gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, thÈm tra víi c¸c c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o sÏ n©ng cao chÊt l­îng dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. V× vËy, Së T­ ph¸p, Phßng T­ ph¸p vµ c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, thÈm tra cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o nh­: cö ng­êi tham gia vµo ban so¹n th¶o ngay tõ khi dù th¶o b¾t ®Çu ®­îc so¹n th¶o...ng­îc l¹i c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o còng cÇn phèi hîp tèt víi c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra ®Ó viÖc thÈm ®Þnh, thÈm tra ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ thêi h¹n. 4. Cñng cè vµ t¨ng c­êng chÊt l­îng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l­îng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tuy nhiªn, ®Õn l­ît m×nh, chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra l¹i phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan. ChÊt l­îng thÈm ®Þnh, thÈm tra kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®¸p øng yªu cÇu nhiÒu khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò ch­a ®­îc tÝnh ®Õn, cho nªn cã kh¸ nhiÒu v¨n b¶n ë cÊp ®é cao nh­ luËt, ph¸p lÖnh võa míi ban hµnh ®· ph¶i ®Æt vÊn ®Ò söa ®æi. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, cÇn tæ chøc l¹i ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cña Bé T­ ph¸p, nghiªn cøu viÖc thµnh lËp Héi ®ång quèc gia vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, t¨ng c­êng c¸c c¬ quan thÈm tra cña Quèc héi, cã c¬ chÕ thu hót sù tham gia cña c¸c tæ chøc x· héi, c¸c c«ng ty luËt vµ c¸c nhµ chuyªn m«n vµo c«ng t¸c nµy, tõ ®ã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, thÈm tra sÏ ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, ®éc lËp, khoa häc, cã søc thuyÕt phôc cao vµ lµ tµi liÖu b¾t buéc trong hå s¬ tr×nh dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Cã thÓ nãi, tÝnh dù b¸o cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ thÈm ®Þnh v¨n b¶n vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cßn yÕu. ViÖc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ßi hái nh÷ng ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô x©y dùng vµ thÈm ®Þnh kh«ng nh÷ng theo kÞp víi thùc tÕ cuéc sèng ®ang diÔn ra, mµ cßn ph¶i dù b¸o ®Ó lµm sao trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi tiÕp tôc ph¸t triÓn, nh­ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÉn cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, tr­íc hÕt cÇn n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c«ng chøc lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tr×nh ®é c¸n bé thÈm ®Þnh, thÈm tra quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña v¨n b¶n thÈm ®Þnh, thÈm tra. Thùc tÕ ®· chøng minh ®iÒu ®ã, cïng mét dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh­ng nÕu giao cho hai chuyªn viªn cã tr×nh ®é kh¸c nhau xö lý th× kÕt qu¶ gãp ý cña hä lµ kh«ng gièng nhau. Chuyªn viªn cã tr×nh ®é cao th× t×m ra rÊt nhiÒu vÊn ®Ò sai sãt, khiÕm khuyÕt, yÕu kÐm cña dù th¶o, cßn chuyªn viªn kÐm th× hÇu nh­ kh«ng cã ý kiÕn g× hoÆc nÕu cã th× còng chØ d¨m ba nhËn xÐt chung chung, hêi hît. V× vËy, muèn n©ng cao chÊt l­îng v¨n b¶n thÈm ®Þnh th× yÕu tè ®Çu tiªn lµ ph¶i cã ®ñ c¸n bé thÈm ®Þnh, n¾m v÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh luËt, h¬n thÕ n÷a ph¶i ®­îc ®µo t¹o ®Ó lu«n ®­îc ®æi míi vÒ t­ duy, vÒ tri thøc khoa häc vµ c¸c kiÕn thøc khoa häc chuyªn ngµnh kh¸c. HiÖn nay, c¸c yªu cÇu ®ã ch­a ®­îc tho¶ m·n, nh×n chung lµ c¸n bé thÈm ®Þnh kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n nµo kh¸c ngoµi tri thøc ph¸p lý ®¬n thuÇn. Do vËy, cÇn më c¸c líp tËp huÊn, ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh, tæ chøc c¸c héi nghÞ, to¹ ®µm, héi th¶o khoa häc cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nµy ®Ó cho hä cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Lùa chän nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ph¸p lý cao, bÒ dµy thùc tiÔn, am hiÓu c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi. TiÕn tíi x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc chuyªn nghiÖp vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh, t¹o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ®éi ngò nµy chuyªn t©m c«ng t¸c ( nh­ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, c¸c nguån th«ng tin, tiÒn l­¬ng....) ë ®Þa ph­¬ng, cÇn tËp trung vµo viÖc t¨ng c­êng , n©ng cao n¨ng lùc cho c¬ quan t­ ph¸p, v¨n phßng Uû ban nh©n d©n vµ Ban ph¸p chÕ cña Héi ®ång nh©n d©n. Víi chøc n¨ng lµ c¬ quan thÈm ®Þnh, thÈm tra c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ®¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh thèng nhÊt, kh¶ thi cña hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ quan t­ ph¸p ®Þa ph­¬ng, V¨n phßng Uû ban nh©n d©n vµ Ban ph¸p chÕ cña Héi ®ång nh©n d©n cÇn ®­îc cñng cè, t¨ng c­êng nhiÒu h¬n n÷a vÒ nguån nh©n lùc vµ vËt lùc, trang bÞ nh÷ng ph­¬ng tiÖn th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó cËp nhËt, tiÕp cËn nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc thùc sù tham gia vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thÈm tra lµm cho chÊt l­îng dù th¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, nhiÖm vô x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ång bé, thèng nhÊt, kh¶ thi. kÕt luËn Mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn XHCN cña d©n, do d©n, v× d©n. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, h¬n lóc nµo hÕt cÇn x©y dùng mét hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh. §©y lµ c«ng viÖc ph¶i lµm trong nhiÒu n¨m víi nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ- x· héi, cñng cè quèc phßng an ninh, ph¸t triÓn d©n chñ x· héi chñ nghÜa vµ ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ. Yªu cÇu xuyªn suèt cña qu¸ tr×nh hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt lµ b¶o ®¶m tèi ®a tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé vµ khoa häc trong c¶ hÖ thèng ph¸p luËt tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã néi dung phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn kh¸ch quan cña x· héi, nhu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc. Mét v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc coi lµ cã chÊt l­îng khi néi dung cña nã phï hîp víi ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, phï hîp víi nguyÖn väng vµ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng; cã néi dung hîp ph¸p, ®­îc ban hµnh ®óng thÈm quyÒn, h×nh thøc vµ thñ tôc; phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi t¹i thêi ®iÓm v¨n b¶n ra ®êi ®ång thêi cßn cã kü thuËt ph¸p lý cao. Trªn thùc tÕ, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Òu ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn trªn. Bëi lÏ x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ ho¹t ®éng kh¸ phøc t¹p, mang tÝnh s¸ng t¹o cao, ®ßi hái ph¶i ®Çu t­ nhiÒu thêi gian, kinh phÝ vµ nhÊt lµ c¸n bé ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cao vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n trong khi ®ã ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt l¹i lu«n lu«n biÕn ®æi. ThÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ mét giai ®o¹n trong quy tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mang tÝnh chÊt tiÒn kiÓm ®Þnh, víi môc ®Ých kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cã trong dù th¶o nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr­íc khi tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt vµ Quèc héi phª chuÈn. Do vËy, ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ®­îc nghiªn cøu, nh»m phôc vô cho c«ng cuéc x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. LuËn v¨n ®­îc hoµn thµnh dùa trªn sù kÕ thõa nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu tr­íc ®©y cña nhiÒu t¸c gi¶. Bªn c¹nh ®ã, t¸c gi¶ luËn v¨n ®· nghiªn cøu s©u h¬n vÒ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n vµ toµn diÖn thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ë n­íc ta hiÖn nay, tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy. §ã chÝnh lµ nh÷ng ®iÓm míi cña luËn v¨n. Tuy nhiªn, do tÝch chÊt phøc t¹p vµ ph¹m vi réng cña vÊn ®Ò ®­îc nghiªn cøu, cho nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Hy väng trong t­¬ng lai, ®Ò tµi nµy sÏ ®­îc tiÕp tôc nghiªn cøu, ph¸t triÓn ë tÇm cao h¬n gãp phÇn x©y dùng luËn cø khoa häc cho viÖc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. tµi liÖu tham kh¶o Bé T­ ph¸p – Héi th¶o khoa häc- thùc tiÔn. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Hµ Néi th¸ng 12 n¨m 2007. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001). V¨n kiÖn §¹i héi IX, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi (2001) Gi¸o tr×nh kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n, NXB C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi NguyÔn Minh §oan – HiÖu qu¶ ph¸p luËt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. Phan Trung Lý- §æi míi c¬ b¶n quy tr×nh, thñ tôc x©y dùng ph¸p luËt. D­¬ng B¹ch Long – Quy tr×nh x©y dùng, ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi- 2007. D­¬ng B¹ch Long – Quy tr×nh x©y dùng, ban hµnh vµ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi- 2007. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n n¨m 2004, NXB T­ ph¸p. Ph¹m TuÊn Kh¶i (2002) “vÊn ®Ò thÈm ®Þnh, kiÓm tra dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr­íc khi tr×nh ChÝnh phñ”.T¹p chÝ d©n chñ vµ ph¸p luËt (sè 11, 12). Th«ng tin- Khoa häc ph¸p lý- ViÖn nghiªn cøu khoa häc ph¸p lý- Bé T­ ph¸p-Sè 9/2002. Chuyªn ®Ò : c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ thÈm ®Þnh cña Bé T­ ph¸p ®èi víi c¸c dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tõ ®iÓn luËt häc- ViÖn khoa häc ph¸p lý- Bé T­ ph¸p Kû yÕu dù ¸n VIE/98/ 001 vÒ “t¨ng c­êng n¨ng lùc ph¸p luËt t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n II” Sæ tay h­íng dÉn nghiÖp vô so¹n th¶o, thÈm ®Þnh v¨n b¶n quy pham ph¸p luËt. Hµ Néi 2002 HiÕn ph¸p n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 ( söa ®æi, bæ sung n¨m 2001). LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Tæ chøc Quèc héi n¨m 2007. LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002 (söa ®æi, bæ sung). LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n n¨m 2004. LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n n¨m 2003. NghÞ ®Þnh sè 161/ 2005/N§- CP ngµy 27- 12-2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt söa ®æi, bæ sung 2002. NghÞ ®Þnh sè 91/2006/N§- CP ngµy 06-09-2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n n¨m 2004. QuyÕt ®Þnh sè 05/ 2007/ Q§- TTg ngµy 10-01-2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ thÈm ®Þnh dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Së T­ ph¸p tØnh Tuyªn Quang -B¸o c¸o t×nh h×nh x©y dùng, ban hµnh, kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trªn ®Þa bµn tØnh n¨m 2007. ChØ thÞ sè 12 /CT-UB cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLDOCS (33).doc
Tài liệu liên quan