Luận văn Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt nam rất thấp, nước ta lại là một nước đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao nhất trên thế giới. Vì vậy việc tận dụng khai thác hết các nguồn lực nội tại mà đặc biệt là nguồn lực con người được coi là hạt nhân của quá trình phát triển Kinh tế - Xã hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: Điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước là ổn định dân số, lao động là yếu tố cơ bản nhằm hoàn thành công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên vấn đề tồn tại lớn nhất hiện nay là dân số quá đông, quy mô lao động rất lớn, trình độ người lao động thấp, mất cân đối lớn cả về cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, sức chứa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đã quá tải, tỷ lệ thiếu việc làm của người lao động cao đã tạo ra một áp lực rất lớn tới vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động của huyện. Trong thời gian thực tập ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tôi đã nhận thấy vấn đề biến động dân số, lao động và việc làm đang mang tính thời sự vừa cấp bách vừa lâu dài có ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Do đó cần thiết và sớm phải có một sự xem xét, đánh giá một cách trung thực đầy đủ và khoa học vấn đề nói trên từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và từng bước giải quyết những vấn đề tồn đọng nói trên để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở huyện. Vì vậy tôi đã chọn đề tài: "Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay" làm luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của đề tài bao gồm: Phần I: Cơ sở lý luận về biến động dân số, lao động và việc làm. Phần II: Thực trạng của sự biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay. Phần III: Giải pháp về điều chỉnh dân số, lao động và tạo việc làm cho người lao động ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Các phương pháp nghiên cứ đề tài: - Phương pháp thu thập tư liệu, các nghiên cứu của huyện có liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Phương pháp điều tra thống kê: Được điều tra khảo sát ở một số xã đại diện để thu thập những thông tin cần thiết để mih hoạ cho các nhận xét, đánh giá thực trạng. - Phương pháp toán học - thống kê: Dựa trên cơ sở các dữ liệu đã thu thập được, sử dụng các công thức toán học, thống kê học cần thiết giúp cho việc phân tích đánh giá các hiện tượng nghiên cứu. - Phương pháp tổng hợp: Thông qua kết quả những phân tích các hiện tượng nghiên cứu để tổng hợp khái quát thành bản chất, xu hướng vận động của vấn đề nghiên cứu.

pdf69 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
÷ng líp cao. Nh×n chung, tr×nh ®é v¨n ho¸ cña lùc l­îng lao ®éng cã xu h­íng biÕn ®æi tèt vµ t­¬ng ®èi tiÕn bé. Tuy nhiªn sè liÖu nµy còng cho ta biÕt tr×nh ®é v¨n ho¸ cña lùc l­îng lao ®éng ë ®©y vÉn cßn h¬i thÊp. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt th× tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt chiÕm mét tû lÖ hÕt søc khiªm tèn. Trong sè lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt th× cã tíi 82,17% cã tr×nh ®é s¬ cÊp, 11,43% cã tr×nh ®é THCN vµ chØ vÎn vÑn cã 6,4% lµ cã tr×nh ®é ®¹i häc. H¬n thÕ n÷a sè lao ®éng cã tr×nh ®é nµy l¹i kh«ng bè trÝ hîp lý g©y ra hiÖn t­îng kÐm hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc mÆc dï cã tr×nh ®é. Tõ khi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung qua liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, chóng ta chÊp nhËn mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ cïng víi lµ chÊp nhËn sù cã mÆt cña thÞ tr­êng søc lao ®éng tøc lµ thõa nhËn søc lao ®éng lµ hµng ho¸. Còng gièng nh­ nh÷ng hµng ho¸ th«ng th­êng kh¸c, muèn tiªu thô nhanh, cã søc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ th× cÇn cã chÊt l­îng tèt. V× vËy yªu cÇu cÇn ®Æt ra víi huyÖn LËp Th¹ch ®èi víi lùc l­îng lao ®éng lµ cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p, chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nhËn lùc, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ còng nh­ tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng ®Ó cã thÓ b¾t nhÞp ®­îc víi qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ nÒn kinh tÕ huyÖn LËp Th¹ch nãi riªng. Thùc tÕ cho thÊy ®Ó cã ®­îc mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng ®ßi hái lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n cao míi cã thÓ b¾t nhÞp ®­îc víi thÞ tr­êng tiÕn bé cña thêi ®¹i. XuÊt ph¸t tõ luËn ®iÓm ®ã, §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII ®· chØ râ “ n©ng cao d©n trÝ båi d­ìng nh©n tµi vµ khai th¸c, sö dông hîp lý nguån nh©n lùc dåi dµo ë ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi sù th¾ng lîi cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc” Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 49 2. Thùc tr¹ng ph©n bè vµ sö dông lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay LËp Th¹ch lµ huyÖn cã quy m« nguån lao ®éng lín, ®ã lµ tiÒm n¨ng to lín cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. Tuy nhiªn, ®Ó biÕn tiÒm n¨ng nµy thµnh hiÖn thùc, chóng ta cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp cho viÖc ph©n bè vµ sö dông nguån lao ®éng ë ®©y. Muèn vËy, chóng ta b¾t ®Çu tõ viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh ph©n bè vµ sö dông lao ®éng cña huyÖn trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó thÊy râ sù ph©n bè lao ®éng vµo c¸c ngµnh kinh tÕ, ta tiÕn hµnh quan s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ biÓu sau. BiÓu12: Ngµnh nghÒ ho¹t ®éng cña ng­êi lao ®éng huyÖn LËp Th¹ch 1989 1999 Ngµnh nghÒ ho¹t ®éng Sè l­îng % Sè l­îng % N«ng nghiÖp 60.317 72,68 72,156 75 L©m nghiÖp 6.932 8,35 7.379 7,65 CN vµ XDCB 9.978 12,03 8.428 8,76 C¸c ngµnh cßn l¹i 5.765 6,94 8.245 8,57 Tæng sè 82.992 100 96.208 100 Nguån: phßng thèng kª huyÖn LËp Th¹ch BiÓu nµy cho chóng ta thÊy tû träng lao ®éng vµ lµm viÖc trong c¸c ngµnh kinh tÕ ®Òu cã xu h­íng gi¶m xuèng qua thêi gian ngo¹i trõ ngµnh n«ng nghiÖp. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng nµy lµ do: - NÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung qua liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc cïng víi sù vËn ®éng ®ã lµ mét sè c¬ quan xÝ nghiÖp, quèc doanh béc lé nh÷ng yÕu kÐm trong qu¶n lý vµ lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ hoÆc thua lç buéc ph¶i gi¶m biªn chÕ hoÆc gi¶i thÓ, do ®ã ®· ph¸t sinh mét l­îng lao ®éng kh¸ lín tõ c¸c ngµnh kh¸c chuyÓn vµo ngµnh n«ng nghiÖp víi t­ c¸ch lµ “ c¸i tói” chøa ®ùng nh÷ng lao ®éng d­ thõa. - Sè ng­êi gia nhËp lùc l­îng lao ®éng hµng n¨m tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp chiÕm tû träng ngµy cµng lín bëi lÏ sù nghiÖp gi¸o Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 50 dôc vµ ®µo t¹o, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng vµ viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ë ®©y kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng tÝch cùc, lao ®éng gia nhËp lùc l­îng lao ®éng chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng vµ chØ phï hîp víi ngµnh n«ng nghiÖp ®· l¹c hËu. Qua ®ã ta thÊy sù mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ trong huyÖn, viÖc tËp trung mét lùc l­îng lao ®éng kh¸ lín vµ ngµy cµng lín vµo ngµnh n«ng nghiÖp ®· lµm cho diÖn tÝch ®Êt canh t¸c trªn ®Çu ng­êi ngµy cµng gi¶m vµ cïng víi nã viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®©y cßn mang tÝnh thêi vô cao ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ngµy cµng t¨ng. Do lùc l­îng lao ®éng tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ngµnh n«ng nghiÖp mµ trong ngµnh nµy th× m« h×nh kinh tÕ hé gia ®×nh l¹i chiÕm tû träng chñ yÕu víi lùc l­îng lao ®éng chñ yÕu nªn viÖc qu¶n lý vµ sö dông c¸c huyÖn cßn mang nÆng tÝnh tù ph¸t, thiÕu tæ chøc vµ tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng rÊt thÊp. ViÖc sö dông lao ®éng ë c¸c ngµnh cßn l¹i còng rÊt kÐm hiÖu qu¶, ph©n c«ng lao ®éng ch­a râ rµng vµ ch­a cã sù kÕt nèi chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh do mét mÆt lµ sù qu¶n lý vµ h­íng dÉn láng lÏo kÐm chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn; mÆt kh¸c do tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn m«n cña ng­êi sö dông lao ®éng, tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng, ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ch­a ®­îc b¾t ®Çu ë huyÖn. Tãm lai, LËp Th¹ch lµ mét huyÖn cã nguån lao ®éng dåi dµo nh÷ng sù ph©n bè vµ sö dông lao ®éng ë ®©y rÊt mÊt c©n ®èi vµ thiÕu tÝnh khoa häc. Trong khi ®ã nh÷ng ngµnh ®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ nh­ c«ng nghiÖp, l©m nghiÖp hay dÞch vô th× l¹i kÐm ph¸t triÓn nªn viÖc thu hót lao ®éng vµo c¸c ngµnh nµy l¹i rÊt chËm. MÆt kh¸c chÊt l­îng nguån lao ®éng cßn thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ tho¶ ®¸ng ®Ó kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, gi¶m tû träng n«ng nghiÖp; ®ång thêi cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sao cho phï hîp víi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n phèi vµ sö dông hîp lý h¬n lao ®éng vµo lao ®éng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 51 V. Thùc tr¹ng viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch 1.T×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch LËp Th¹ch lµ mét huyÖn cã nguån lao ®éng dåi dµo, ®ã lµ tiÒm n¨ng v« cïng to lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn. Tuy nhiªn nguån lao ®éng vÉn ch­a ®­îc sö dông ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶, chÊt l­îng còng nh­ n¨ng suÊt lao ®éng rÊt thÊp tû lÖ lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm mµ ®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n ngµy cµng trë nªn phæ biÕn. ViÖc lµm cña huyÖn chñ yÕu lµ trong tõng lÜnh vùc n«ng nghiÖp do vËy hÇu hÕt c¸c lao ®éng vÉn cã viÖc lµm nh­ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt thÊp nÕu lùc l­îng nµy ®­îc chuyÓn sang ho¹t ®éng ë c¸c ngµnh kh¸c th× s¶n l­îng trong n«ng nghiÖp vÉn kh«ng hÒ gi¶m sót. Hµng n¨m, huyÖn vÉn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¹o viÖc lµm t¹i chç, chuyÓn vµ më c¸c ngµnh nghÒ míi, t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kh¬i dËy vµ ph¸t huy c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi hoÆc xuÊt khÈu lao ®éng. Tuy vËy, v× nhiÒu lý do kh¸c nhau nh­ tiÒm lùc kinh tÕ thÊp, ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi, c¸c chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ch­a ®­îc thùc hiÖn ®ång bé vµ linh ho¹t, th× tr­êng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh vµ tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ chuyªn m«n cña lao ®éng vÉn cßn ë møc thÊp nªn hµng n¨m nh÷ng viÖc lµm míi t¹o ra kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, ®êi sèng ng­êi lao ®éng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¸c tÖ n¹n x· héi vµ thêi c¬ ph¸t triÓn. Sù mÊt c©n ®èi lín gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ, viÖc tËp trung mét lùc l­îng lao ®éng qóa lín vµo ngµnh n«ng nghiÖp ®· lµm cho diÖn tÝch ®Êt canh t¸c/ng­êi ngµy cµng thu hÑp l¹i, thªm vµo ®ã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l¹i mang tÝnh thêi vô cao nªn t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ngµy cµng gia t¨ng. VËy vÊn ®Ò mµ huyÖn ®ang ph¶i ®èi mÆt lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi n«ng th«n, víi mét lùc l­îng lao ®éng dåi dµo nh­ng tû lÖ thêi gian lµm viÖc rÊt thÊp chØ cã kho¶ng 68. Muèn t¨ng thêi gian lµm viÖc cña mét ng­êi lao ®éng trong n«ng nghiÖp cÇn ph¶i rót bít ë ®ã mét bé phËn lao ®éng sang ho¹t ®éng ë c¸c ngµnh kh¸c. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp th× l¹i qu¸ thÊp kh«ng ®¸p øng ®­îc víi nh÷ng yªu cÇu cña c¸c ngµnh nghÒ kh¸c, nh÷ng s¶n phÈm t¹o ra chøa hµm l­îng chÊt x¸m thÊp, kh«ng cã thÞ tr­êng tiªu thô æn ®Þnh, gi¸ b¸n rÎ, Ýt cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña vïng kh¸c ®· lµm ®e do¹ ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña c«ng viÖc. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 52 2. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng sè l­îng ng­êi ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm. - Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm. Trong 3 n¨m 1998,1999 vµ 2000 toµn huyÖn ®· tiÕp nhËn nhiÒu dù ¸n ®­îc nhµ n­íc phª duyÖt vµ cho vay vèn tõ quü quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm theo nghÞ quyÕt 120/ H§BT- Dù ¸n vÒ ch¨n nu«i ®¹i gia sóc vµ sinh s¶n, dù ¸n phßng rõng trång hé 327, ch­¬ng tr×nh 1773, dù ¸n trång c©y ¨n qu¶ tËp trung, dù ¸n c¸c ®oµn thÓ: héi n«ng d©n, héi phô n÷, héi thanh niªn, c«ng ®oµn. §· t¹o ®iÒu kiÖn chç lµm viÖc míi cho 2300 lao ®éng. Ngoµi ra cã kho¶ng 1100 lao ®éng ë n«ng th«n tù t¹o viÖc lµm trªn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô, trång rõng, trång c©y ¨n qu¶. Toµn huyÖn cã tæng 82 trang tr¹i lín nhá víi quy m« tõ 1 - 10 ha ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 316 lao ®éng. - Tæ chøc di d©n ®i x©y dùng c¸c vïng dù ¸n chñ yÕu lµ dù ¸n trång rõng 327 ®¹t 70 hé trong ®ã cã 145 lao ®éng. - TiÕp nhËn vµ lµm thñ tôc hå s¬ cho 70 lao ®éng ®i hîp t¸c lao ®éng víi n­íc ngoµi theo chØ tiªu cña Së Lao ®éng - Th­¬ng binh - X· héi tØnh VÜnh Phóc. §­a 126 lao ®éng ®· häc nghÒ vµo c¸c c«ng ty liªn doanh IN§U, giµy da xuÊt khÈu, c¾t may. MÆc dï sè lao ®éng ®­îc gi¶i quyÕt chÊt l­îng nèi trªn so víi sè ng­êi thiÕu viÖc lµm cßn rÊt thÊp, song ®ã còng thÓ hiÖn ®­îc mét sù cè g¾ng v­ît bËc cña c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ toµn thÓ nh©n d©n trong huyÖn LËp Th¹ch. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm ë tõng mÆt, tõng kh©u, tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau: - S¶n xuÊt chËm ph¸t triÓn, viÖc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cßn nhiÒu yÕu kÐm manh món, n«ng nghiÖp thuÇn n«ng, thÞ tr­êng hµng ho¸ ch­a ph¸t triÓn, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ch­a cã g×, tiÓu thñ c«ng nghiÖp yÕu kÐm ch­a ph¸t huy ®­îc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. ChËm chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ thÞ tr­êng. §iÒu ®ã ®· ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. - Ph­¬ng h­íng môc tiªu hµng n¨m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së, c¸c ngµnh c¸c tæ chøc x· héi vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ch­a Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 53 ®­îc quan t©m ®óng vÞ trÝ. Ch­a coi träng viÖc t¹o ra chç lµm viÖc míi lµ mét môc tiªu quan träng. - Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®a sè lao ®éng cßn thÊp kÐm, viÖc ®µo t¹o nghÒ ch­a ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng, ch­a cã trung t©m d¹y nghÒ, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng cßn chËm ph¸t triÓn . - C«ng t¸c kª ph©n lo¹i lao ®éng hµng n¨m ch­a ®­îc c¶i tiÕn, ch­a ®¸p øng ®­îc cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý lao ®éng vµ viÖc lµm. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn thô ®éng, cßn tr«ng chê vµo sù hç trî cña nhµ n­íc lµ chÝnh, sù phèi hîp chØ ®¹o mét sè ngµnh tham gia dù ¸n gi¶i quyÕt viÖc lµm ch­a th­êng xuyªn ch­a nhÞp nhµng, thñ tôc cßn phøc t¹p g©y khã kh¨n cho viÖc tù t¹o viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng. Tãm l¹i, LËp Th¹ch lµ mét huyÖn cã nguån lao ®éng kh¸ dåi dµo nh­ng sù ph©n bè sö dông nguån nh©n lùc kh«ng hîp lý. Trong khi ®ã nhiÒu ngµnh nghÒ ®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ lín nh­ c«ng nghiÖp, dÞch vô th× l¹i rÊt thÊp kÐm nªn kh«ng thu hót ®­îc lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt. MÆt kh¸c chÊt l­îng cña lùc l­îng lao ®éng ë ®©y cßn rÊt thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy, cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ph¶i cã chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m tõng b­íc gi¶i quyÕt viÖc lµm, sö dông tèi ®a n¨ng lùc cña nguån nh©n lùc lµ chØ tiªu quan träng bËc nhÊt chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n tíi. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 54 PhÇn III Gi¶i ph¸p vÒ ®iÒu chØnh d©n sè , lao ®éng vµ t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch - tØnh vÜnh phóc Qua viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ d©n sè lao ®éng vµ viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch. §Ó gãp phÇn vµo viÖc ®iÒu chØnh hîp lý cho sù ph¸t triÓn d©n sè, lao ®éng vµ t¹o viÖc lµm nh»m tõng b­íc t¹o dùng mét sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng ë huyÖn LËp Th¹ch gãp phÇn vµo c«ng cuéc CNH - H§H cña c¶ n­íc vµ ®­a n­íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi nhanh chãng. I. gi¶i ph¸p gi¶m vµ tiÕn tíi æn ®Þnh møc sinh 1. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin - gi¸o dôc - truyÒn th«ng (TGT) §Èy m¹nh c«ng t¸c TGT, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c d©n sè ë c¬ së th«ng qua viÖc theo dâi qu¶n lý vµ h­íng dÉn c¸c hé gia ®×nh, c¸c ®èi t­îng trong ®é tuæi sinh ®Î. Tuyªn truyÒn, phæ biÕn r«ng r·i c¸c th«ng tin d©n sè vµ ph¸t triÓn, ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ vµ trÎ em, c¸c chñ tr­¬ng vÒ chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÒ ho¹ch ho¸ gia ®×nh b»ng nhiÒu lo¹i h×nh thøc phong phó vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng nhãm ®èi t­îng, víi phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng. Huy ®éng céng ®ång, c¸c ngµnh c¸c cÊp tham gia c«ng t¸c TGT, t¹o phong trµo x· héi m¹nh mÏ thi ®ua thùc hiÖn c¸c môc tiªu DS - KHHG§, gi¸o dôc líp trÎ nh»m t¹o ra sù nhËn thøc s©u s¾c, hiÓu râ ®­îc sù cÇn thiÕt cña KHHG§ ®Ó cã sù lùa chän ­u tiªn quy m« gia ®×nh Ýt con, khoÎ m¹nh, h¹nh phóc vµ coi ®ã nh­ lµ mét sù hiÓu biÕt quý gi¸ cÇn ®­îc thùc hiÖn trong cuéc sèng. C¸c biÖn ph¸p TGT cÇn ®­îc thùc hiÖn lµ: - Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m x· héi ho¸, huy ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ tæ chøc x· héi vµ toµn thÓ nh©n d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng TGT. - Thùc hiÖn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng TGT phï hîp víi tõng vïng, tõng nhãm ®èi t­îng. Coi träng ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn trùc tiÕp víi c¸c néi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 55 dung vµ c¸ch tiÕp cËn cã tÝnh h­íng dÉn, thuyÕt phôc vµ lu«n lu«n coi träng ®iÒu chØnh vµ bæ sung ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi vÒ nhËn thøc. - TiÕn hµnh c¸c h×nh thøc gi¸o dôc toµn d©n ®Ó thay ®æi nhËn thøc vµ hµnh vi phï hîp víi chÝnh s¸ch vÒ DS - KHHG§ cho mäi ®èi t­îng th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ tæ chøc x· héi. Thùc hiÖn gi¸o dôc d©n sè trong vµ ngoµi nhµ tr­êng víi néi dung thÝch hîp ®Ó cho c¸c thÕ hÖ trÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ d©n sè vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt, ®óng ®¾n nh»m phï hîp víi c¶ lîi Ých c¸ nh©n lÉn lîi Ých céng ®ång. 2. Gi¶i phÊp y tÕ BiÖn ph¸p ytÕ kü thuËt KHHG§ ®­îc coi lµ mét biÖn ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh»m ®iÒu khiÓn hay phôc vô hµnh vi sinh ®Î cña nh©n d©n sau khi hä ®· nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò DS - KHHG§ víi môc tiªu “ Mçi cÆp vî chång chØ cã 1 ®Õn 2 con, kh«ng ®Î qu¸ sím vµ kh«ng ®Î qu¸ dµy “ §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nµy chóng ta cÇn coi träng: - X©y dùng vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, kü thuËt cho ngµnh y tÕ cña huyÖn nãi chung ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c c¬ së y tÕ ë c¸c tuyÕn x·, võa ®¸p øng nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t¹i chç vÒ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p KHHG§ thuËn lîi, an toµn vµ hiÖu qu¶. - T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé y tÕ ®Ó n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ ch­¬ng tr×nh d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ qua ®ã hä trë thµnh lùc l­îng trùc tiÕp t­ vÊn vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ hµnh vi d©n sè cña nh©n d©n. - Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ kü thuËt ë c¸c tuyÕn x· cßn thiÕu nh­ hiÖn nay rÊt cÇn ph¶i duy tr× thùc hiÖn quy m« tuyªn truyÒn vËn ®éng kÕt hîp víi ®­a dÞch vô KHHG§ ®Õn tËn tay ng­êi d©n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¬i (x·, d©n téc Ýt ng­êi) cßn khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, giao th«ng kh«ng thuËn lîi. Trªn c¬ së t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai b»ng viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin ®óng, ®ñ vµ ­u nh­îc ®iÓm cña tõng biÖn ph¸p cô thÓ mét c¸ch trung thùc, kh¸ch quan khoa häc ®Ó ®èi t­îng chÊp nhËn tíi hµnh vi sö dông th«ng qua mét biÖn ph¸p tr¸nh thai thÝch hîp nhÊt. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 56 II. gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cña lùc l­îng lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch 1. Coi träng vµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi Con ng­êi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, lµ nh©n tè trung t©m cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Qua viÖc ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch ta thÊy: chÊt l­îng cña lùc l­îng lao ®éng rÊt thÊp kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n, lµm trë ng¹i cho môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. V× vËy. Muèn ph¸t huy ®­îc nh©n tè con ng­êi, tr­íc hÕt vµ cÇn thiÕt ph¶i chó träng vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o phæ th«ng ®ång thêi víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. Do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan song chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ c¸c nguyªn nh©n vÒ kinh tÕ ®· khiÕn cho d©n téc thiÓu sè trong huyÖn ®· kh«ng cho con em m×nh ®i häc phæ th«ng, hiÖn t­îng häc sinh cÊp II bá häc kh¸ phæ biÕn. Hä cho r»ng, viÖc cè g¾ng cho con em m×nh häc lªn còng ch¼ng ®­îc g× hoÆc thùc sù kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng cho con em m×nh ®i häc. ChÝnh v× vËy, ngoµi nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc nh­ miÔm gi¶m häc phÝ cho con em cã hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n, ®èi t­îng gia ®×nh chÝnh s¸ch, häc sinh nghÌo v­ît khã… th× huyÖn cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh­: ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng kÕt hîp víi nhµ tr­êng tæ chøc ®Õn th¨m hái vµ ®éng viªn nh÷ng gia ®×nh cã con em ®i häc l¹i cã hoµn c¶nh khã kh¨n nh»m vËn ®éng hä t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho con em hä tiÕp tôc ®Õn tr­êng vµ gióp hä ý thøc ®­îc lîi Ých cña viÖc ®Çu t­ cho häc tËp. Cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng tr­êng häc líp häc vµ ®µo t¹o n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y khuyÕn khÝch c¸c gia ®×nh cho con em m×nh tíi tr­êng. Bªn c¹nh viÖc gi¸o dôc phæ th«ng th× vÊn ®Ò ®µo t¹o nghÒ cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nãi riªng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung ë huyÖn. Víi mét lùc l­îng lao ®éng kh¸ dåi dµo, nh­ng lao ®éng cña huyÖn chñ yÕu lµ lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o, v× vËy kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt. V× vËy viÖc nghiªn cøu më r«ng quy m« ®µo t¹o h­íng nghiÖp d¹y nghÒ trªn c¬ së x©y dùng mét kÕ ho¹ch ®µo t¹o hîp lý c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng lµ nhu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi huyÖn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 57 Ph¶i h­íng nghiÖp d¹y nghÒ theo c¸c quy tr×nh cña Bé luËt lao ®éng. Tæ chøc d¹y nghÒ ph¶i g¾n víi t¹o viÖc lµm sau ®µo t¹o, ­u tiªn víi c¸c ®èi t­îng h­íng chÝnh s¸ch x· héi. T¹o cho häc viªn cã t©m lý tin t­ëng cho ng­êi häc ®Ó cã c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm. G¾n ®µo t¹o d¹y nghÒ víi tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, viÖc tæ chøc n©ng cao trong ®é chuyªn m«n kü thuËt hay n©ng cao gi¸ trÞ søc lao ®éng t¹o c¬ héi cho ng­êi lao ®éng cã thÓ lùa chän nh÷ng c«ng viÖc mang l¹i thu nhËp cao h¬n nhiÒu lÇn so víi nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh thiÕt thùc nhÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng lµ ph¶i cã chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. Bëi lÏ, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, mét lo¹i hµng ho¸ muèn th¾ng thÕ trong c¹nh tranh vµ cã ®­îc gi¸ c¶ cao th× ph¶i cã gi¸ trÞ cao hµng ho¸ søc lao ®éng còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. 2. Gi¶i ph¸p vÒ vèn. Nhu cÇu vÒ vèn cho viÖc ®µo t¹o n©ng cao chÊt l­îng lùc l­îng lao ®éng cho c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng lµ rÊt lín vµ rÊt cÇn thiÕt nhÊt lµ ®èi víi mét huyÖn mµ ®iÒu kiÖn vÒ thu nhËp vµ ®êi sèng cña rÊt nhiÒu hé d©n cßn rÊt thÊp. LËp Th¹ch lµ mét huyÖn nghÌo cña tØnh vÜnh Phóc, c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu nhiÒu, hÖ thèng ®Ìn ®­êng, tr­êng, tr¹m, ch­a thÓ ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cña c«ng cuéc CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy, viÖc ®Çu t­ trî cÊp vèn ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, thùc hiÖn chiÕn l­îc ®µo t¹o lµ mang tÝnh cÊp thiÕt t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ viÖc trî cÊp, cho vay vèn nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th× trong nh÷ng n¨m tíi huyÖn cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p sau: - VÒ phÝa tæ chøc ng©n hµng: + Lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc phÈm chÊt tèt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp. + Ng©n hµng kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó cã søc m¹nh lín nh»m thu håi vèn ®óng vµ ®ñ. - VÒ phÝa chÝnh quyÒn: Ph¶i chän nh÷ng c¸n bé c¬ së cã n¨ng lùc uy tÝn, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, th¸i ®é lµm viÖc nghiªm tóc trong viÖc ®¶m b¶o cho ng­êi vay vèn, ph¶i cã sù t×m hiÓu kü cµng ®Ó n¾m râ ®­îc môc ®Ých vµ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 58 kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi ®i vay. Khi x©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ, lËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®Ó xin vay vèn nhµ n­íc víi l·i suÊt ­u ®·i. III. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o viÖc lµm cho lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch Qua nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng viÖc lµm ë n«ng th«n, ta nhËn thÊy t×nh tr¹ng phæ biÕn lµ thiÕu viÖc lµm, tû lÖ thêi gian lao ®éng sö dông lµ rÊt thÊp (68%) vµ thu nhËp ®em l¹i còng kh«ng ®¸ng kÓ. V× vËy, môc tiªu tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi lµ t¹o thªm viÖc lµm, gióp ng­êi lao ®éng cã viÖc lµm ®Çy ®ñ h¬n ®Ó cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp æn ®Þnh cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng lµm nÒn t¶ng cho môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë huyÖn LËp Th¹ch. 1. Ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh vµ kinh tÕ trang tr¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kÓ tõ khi cã nghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ (th¸ng 8/1998), tr¶i qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn, kinh tÕ hé n«ng d©n ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn v÷ng ch¾c. Trong n«ng nghiÖp, kinh tÕ hé næi lªn nh­ mét lo¹i h×nh s¶n xuÊt tiªn tiÕn, nã võa t¹o chç lµm cho ng­êi lao ®éng, tËn dông tèi ®a nguån lùc s½n cã cña gia ®×nh, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao. Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh th× m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i còng lµ mét h×nh thøc rÊt tèt ®Ó t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë n«ng th«n, ®©y thùc chÊt lµ sù ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hé gia ®×nh c¶ vÒ mÆt quy m« vèn, ®Êt ®ai, lao ®éng vµ s¶n phÈm. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n hiÖn nay bëi nã tËn dông ®­îc nh÷ng lao ®éng thiÕu viÖc lµm t¹i chç, quy m« s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lín phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng lµm ¨n cña ng­êi n«ng d©n, vèn ®Çu t­ kh«ng lín. Tuy nhiªn lo¹i h×nh nµy hiÖn nay ë huyÖn LËp Th¹ch cã rÊt Ýt (82 trang tr¹i lín nhá) Nh­ vËy, kinh tÕ hé gia ®×nh vµ kinh tÕ trang tr¹i lµ nh÷ng thùc thÓ kinh tÕ kh¸ch quan phï hîp v¬Ý quy luËt ph¸t triÓn vµ ®óng víi ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. Song ®Ó c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ nµy ph¸t triÓn ®­îc vµ thùc sù trë thµnh nh©n tè míi trong lùc l­îng s¶n xuÊt, §¶ng vµ nhµ n­íc ta cÇn cã chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cô thÓ ®ång thêi ph¶i cã mét chiÕn l­îc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 59 ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n ®ång bé, th«ng tho¸ng vµ hoµn chØnh h¬n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp ®Çu vµo vµ tiªu thô s¶n phÈm ra nhanh chãng vµ thuËn lîi. - VÒ ®Êt ®ai: DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c lªn tõng hé lµ rÊt Ýt, trong khi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ hé l¹i cÇn diÖn tÝch rÊt lín. V× vËy, con ®­êng c¬ b¶n ®Ó c¸c hé n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i trong tõng hé phï hîp víi yªu cÇu cña viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn theo h­íng chuyªn m«n ho¸ vµ ph¸t triÓn tæng hîp. Trªn c¬ së c©y trång ®· x¸c ®Þnh c¸c hé ph¶i chuyÓn dÇn ph­¬ng thóc s¶n xuÊt qu¶n canh. §©y lµ con ®­êng c¬ b¶n vµ l©u dµi trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ sè l­îng c©y trång. §èi víi kinh tÕ trang tr¹i th× nhu cÇu vÒ ®Êt ®ai cßn quan träng h¬n nhiÒu lÇn. §Ó h×nh thµnh trang tr¹i ë ®©y cÇn ph¶i cã sù chuyÓn nh­îng hoÆc tËp trung ®Êt. VËy ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh tÕ hé, kinh tÕ trang tr¹i, nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch thÝch hîp khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vÒ ruéng ®Êt. - VÒ vèn: Nhu cÇu vÒ vèn cho c¶ 2 lo¹i h×nh kinh tÕ nµy lµ t­¬ng ®èi lín ®Æc biÖt lµ m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i, hiÖn nay hÇu hÕt c¸c trang tr¹i trong huyÖn ®Òu thiÕu vèn s¶n xuÊt. Trong t­¬ng lai nhu cÇu vÒ vay vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Çu t­ vÒ tiÒn mÆt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ víi mét sè l­îng ngµy cµng nhiÒu. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy huyÖn cÇn hç trî tÝn dông thÝch hîp ®èi víi tõng hé n«ng d©n vµ tõng lo¹i trang tr¹i cô thÓ. CÇn ­u tiªn nh÷ng trang tr¹i vµ cã hé gia ®×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cho vay víi khèi l­îng vèn lín vµ thêi gian phï hîp ®Ó ng­êi chñ cã thÓ yªn t©m ®Çu t­ x©y dùng, còng cè vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. §¬n gi¶n c¸c thñ tôc cho vay nh»m ®¶m b¶o khi cÇn vèn lµ vay ®­îc, tr¸ng t×nh tr¹ng bá lì c¬ héi kinh doanh cña ng­êi n«ng d©n. - §µo t¹o c¸c chñ hé vµ chñ trang tr¹i. Víi tr×nh ®é chuyªn m«n nh­ hiÖn nay, c¸c chñ hé còng nh­ chñ trang tr¹i tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu b»ng kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµ tù häc. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn phÈi n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 60 b»ng c¸ch më c¸c líp tËp huÊn ®µo t¹o ng¾n h¹n ®Ó gióp cho hé n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý. Am hiÒu thÞ tr­êng c¹nh tranh vµ h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan nh­ng c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cÇn ph¶i x©y dùng sao cho thiÕt thùc, cÇn cã sù thèng nhÊt c¶ vÒ mÆt néi dung, thêi gian vµ ®èi t­îng tham gia. - §Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng: C¬ së h¹ tÇng cña huyÖn LËp Th¹ch hiÖn nay cßn rÊt yÕu kÐm cÇn ph¶i cã sù quan t©m x©y dùng, söa ch÷a ®Ó n©ng cÊp hÖ thèng ®iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m, chî, vµ c¸c c¬ së giao dÞch. §ång thêi x©y dùng c¸c tô ®iÓm kinh tÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc bu«n b¸n hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé, kinh tÕ trang tr¹i ph¸t triÓn réng kh¾p, më réng quy m« s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. - ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm: khuyÕn khÝch c¸c trang tr¹i, c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt hµng ho¸ trªn c¬ së ph©n vïng quy ho¹ch, ®Ó l­u th«ng hµng ho¸ thuËn lîi, cÇn thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p tõ tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng nh­ ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, thùc hiÖn chÕ biÕn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ b¶o qu¶n hµng ho¸, ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, tr¸nh hiÖn t­îng bÞ t­ th­¬ng Ðp gi¸. 2. Khai th¸c tèt tiÒm n¨ng kinh tÕ rõng. LËp Th¹ch lµ mét huyÖn miÒn nói cã diÖn tÝch rõng kho¶ng 2200 ha. Tuiy vËy, cho tíi nay diÖn tÝch rõng diÖn tÝch rõng ®­îc sö dông míi chØ ®­îc 500 ha.Víi mét diÖn tÝch rõng réng lín nh­ vËy lµ mét thÕ m¹nh ®Æc tr­ng cña huyÖn cã thÓ mang l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ cao, gi¶i quyÕt mét l­îng lín viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao thu nhËp. Do vËy khai th¸c tèt tiÒm n¨ng kinh tÕ rõng ë huyÖn sÏ t¹o ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn g¾n liÒn víi gi¶i quyÕt viÖc lµm. §Ó khai th¸c tèt nguån tiÒm n¨ng s½n cã vµ hÊp dÉn nµy cÇn thùc hiÖn theo h­íng chñ yÕu sau: - Ph¸t triÓn ngµnh trång rõng vµ qu¶n lý rõng, më réng diÖn tÝch rõng, nghiªn cøu ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i c©y trång phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu vµ c¸ch ch¨m sãc vµ nhu cÇu vÇ c¸c lo¹i l©m s¶n. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu l©m s¶n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ tæ chøc lao ®éng hîp lý cho viÖc trång qu¶n lý, ch¨m sãc, khai th¸c, chÕ biÕn vµ tiªu thô l©m s¶n ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ ho¹t ®éng nµy. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 61 - Nghiªn cøu thÞ tr­êng g¾n liÒn víi viÖc x©y dùng c¸c c¬ së chÕ biÕn ®Ó ®¶m b¶o chÕ biÕn hÕt nguån l©m s¶n khai th¸c ®ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng l©m s¶n trong vµ ngêi n­íc, trªn c¬ së ®ã sÏ thu hót thªm lùc l­îng lao ®éng vµo c«ng viÖc chÕ biÕn gãp phÇn lµm t¨ng tæng sè lao ®éng cã viÖc lµm ë huyÖn. Tµi nguyªn rõng kh«ng ph¶i lµ nguån tµi nguyªn v« h¹n, tuy nhiªn nÕu cã nh÷ng biÖn ph¸p tè chøc trång qu¶n lý, ch¨m sãc, khai th¸c, chÕ biÕn vµ tiªu thô hîp lý th× ngµy nay mang l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ rÊt lín gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc n©ng cao tæng s¶n phÈm x· héi cña huyÖn vµ t¹o ®iÒu kiÖn lµm cho hµng ngh×n lao ®éng d­ thõa. Tuy nhiªn, viÖc tæ chøc khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ rõng ë ®©y vÉn cßn rÊt yÕu kÐm nªn ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh tæ chøc quy m« vµ quy cñ, tr­íc hÕt cÇn ®iÒu tra cô thÓ, ®­a ra ®­îc c¸c ph­¬ng ¸n cô thÓ vµ ph¶i ®­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh cïng quan t©m. 3. Kh«i phôc ngµnh nghÒ truyÒn thèng. §Èy m¹nh kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng nh­ ®å gèm, m©y tre, d¸t gi­êng. NghÒ thñ c«ng gãp phÇn rÊt lín vµo gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ t¹o thªm viÖc lµm lóc n«ng nhµn vµ tËn dông ®­îc c¶ søc lao ®éng cña ng­êi giµ vµ trÎ em. §æi míi trang thiÕt bÞ mµ hiÖn nay phæ biÕn vÉn sö dông nh÷ng trang thiÕt bÞ l¹c hËu nªn chÊt l­îng rÊt h¹n chÕ. Më réng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o nh©n cÊy nghÒ ë nh÷ng n¬i ch­a cã nghÒ thñ c«ng vµ nh÷ng n¬i cã nghÒ nh­ng ch­a ph¸t triÓn. §èi víi viÖc nh©n cÊy nghÒ míi, ®©y lµ c«ng viÖc khã kh¨n ®ßi hái ph¶i mang tÝnh ®ång bé gi÷a c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, cã kÕ ho¹ch dù tÝnh tr­íc tõ viÖc tuyÓn dông lao ®éng ®µo t¹o nghÒ, më c¬ së s¶n xuÊt, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô vµ truyÒn nghÒ cho ng­êi lao ®éng, viÖc thùc hiÖn ph¶i thèng nhÊt gi÷a chÝnh quyÒn vµ c¬ së, ®Æc biÖt ph¶i bè trÝ thêi gian phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (nghÒ chÝnh ) ë n«ng th«n. CÇn tËp trung nguån hµng cÇn ®­îc tiªu thô tr¸nh bÞ Ðp gi¸, më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, cã chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®èi víi nh÷ng nghÖ nh©n. Trong khi ®Ò cËp tíi sö dông lao ®éng ho¹t ®éng nµy, tr­íc tiªn ph¶i nãi tíi vÊn ®Ò sö dông lao ®éng gi¶n ®¬n, së dÜ lao ®éng ë ®©y chiÕm phÇn lín trong c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng. VÒ mÆt l©u dµi, cÇn tiÕn hµnh ®µo t¹o chuyªn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 62 m«n kü thuËt cho hä mét c¸ch hîp lý. Nh­ thÕ, chóng ta võa gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng tr­íc m¾t, võa thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng vµ c¬ cÊu kinh tÕ. 4. Gi¶i ph¸p di d©n n«ng th«n. Thùc hiÖn tèt ph­¬ng ¸n nµy tr­íc hÕt lµ gi¶i quyÕt ®­îc m©u thuÈn tr­íc m¾t trong mèi quan hÖ ®Êt ®ai, nh­ vËy chÝnh lµ ®· t¹o c¬ héi vÒ viÖc lµm cho ng­êi n«ng d©n tõ níi ®Êt chËt ng­êi ®«ng ®Õn níi cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Êt ®ai. Nh­ vËy chÝnh lµ ®· t¹o c¬ héi vÒ viÖc lµm cho ng­êi n«ng d©n, hä cã ®ñ ®Êt ®ai ®Ó canh t¸c vµ n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cña gia ®×nh, mÆt kh¸c di d©n cßn t¹o nªn sù ®æi míi vÒ c¬ cÊu lao ®éng trong chÝnh lùc l­îng nµy - nh÷ng ng­êi mµ tr­íc ®©y chñ yÕu sèng vµo c©y lóa mµ hä cßn cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc kh¸c cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh­ trång c©y c«ng nghiÖp, c©y d­îc liÖu nu«i trång thuû s¶n, ch¨m sãc c¸c lo¹i gia sóc gia cÇm. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ môc tiªu nµy, cÇn chó ý mét sè c«ng viÖc cô thÓ sau ®©y: - Cho vay vèn víi ®iÒu kiÖn ­u ®·i cho c¸c hé gia ®×nh vµ nh÷ng ®èi t­îng tham gia vµo ch­¬ng tr×nh di d©n. - Trî cÊp ñng hé nh÷ng vËt dông tiªu dïng thiÕt yÕu nhÊt cho ng­êi míi ®Õn ®Þnh c­ ë nh÷ng vïng ®Êt míi. - Tæ chøc phæ biÕn kinh nghiÖm, ®µo t¹o d¹y nghÒ cho nh÷ng ng­êi d©n míi nhËp c­ ®Ó hä sím thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt míi. Gióp hä æn ®Þnh cuéc sèng ®i vµo s¶n xuÊt. 5. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp ë huyÖn LËp Th¹ch. T×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ë n­íc ta, víi 80% d©n sè vµ 75% lao ®éng sèng ë n«ng th«n, v× ®©y lµ mét thÞ tr­êng to lín võa lµ n¬i cung cÊp cho thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc mét khèi l­îng s¶n phÈm rÊt lín tõ n«ng nghiÖp. NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW 7 kho¸ VII ®· chØ ra chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong ®ã cÇn cã vèn ®Ó ph¸t triÓn vµ muèn vËy chóng ta ph¶i h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 63 ho¸ sÏ lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh, s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng, nhãm hµng chñ yÕu trong n«ng nghiÖp tõ n«ng th«n cung cÊp cho thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Nh­ vËy, râ rµng thÞ tr­êng n«ng th«n ®ãng mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng vµ thiÕt yÕu. Víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n cã t¸c dông thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ tr­êng n«ng th«n n­íc ta ®· tõng b­íc ®­îc thiÕt lËp, ph¸t triÓn víi sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Tuy vËy, cho tíi nay thÞ tr­êng n«ng th«n n­íc ta vÉn cßn ë t×nh tr¹ng manh món ch­a ph¸t triÓn . Cßn ë huyÖn LËp Th¹ch, còng ®a sè d©n sè vµ lao ®éng sèng dùa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay ë ®©y chØ tËp trung vµo mét sè lo¹i s¶n phÈm phæ biÕn víi gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp chñ yÕu tiªu thô trong n­íc cßn ®Ó xuÊt khÈu th× rÊt h¹n chÕ. Nguyªn nh©n lµ do ng­êi d©n ch­a tiÕp cËn ®­îc víi khoa häc kü thuËt ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, n¨mg suÊt lín h¬n theo h­íng t¨ng tû träng sè l­îng vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu. Nh­ nËy, muèn t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp, t¹o më viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gióp ng­êi lao ®éng yªn t©m ®Çu t­ vèn, nh©n lùc vµo nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt míi th× kh«ng thÓ thiÕu ®­îc vai trß l·nh ®¹o vµ qu¶n lý, h­íng dÉn cña §¶ng bé huyÖn, UBND huyÖn, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng. Cô thÓ nh­: phæ biÕn kiÕn thøc cho ng­êi d©n vÒ c¸ch s¶n xuÊt c¸c lo¹i c©y trång lín, tæ chøc x©y dùng hÖ thèng l­u th«ng n«ng s¶n; h­íng dÉn tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c t­ th­¬ng; h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c hé n«ng d©n tù tæ chøc hîp t¸c x· tiªu thô, kh«ng thÓ ®Ó mÆc n«ng d©n mµ cÇn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n cña nhµ n­íc. Nh­ vËy, nÕu thùc hiÖn tèt kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp th× ®©y sÏ lµ mét biÖn ph¸p rÊt tèt ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, xo¸ ®ãi gi¶m ngÌo vµ t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë n«ng th«n. 6. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c. HuyÖn uû, UBND huyÖn cÇn ra c¸c v¨n b¶n d­íi luËt nh»m h­íng dÉn ng­êi lao ®éng hiÓu thÕ nµo lµ viÖc lµm, lao ®éng chÝnh ®¸ng. T¹o hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi ®Ó cho ng­êi lao ®éng yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt, chó ý viÖc x©y dùng vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 64 Tr­íc hÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngµnh s¶n xuÊt trong huyÖn ph¸t triÓn ®ång thêi ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng n«ng th«n, viÖc nµy tuy kh«ng trùc tiÕp t¹o viÖc lµm cho lao ®éng song sau khi ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ tr×nh ®é chuyªn m«n, hä sÏ cã thÓ lµ nh©n tè t¹o viÖc lµm cho m×nh hoÆc cho nh÷ng ng­êi xung quanh. ChÝnh s¸ch d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh còng chÝnh lµ mét chÝnh s¸ch hç trî tÝch cùc cho vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm. Bëi v× cã gi¶m ®­îc sù gia t¨ng d©n sè th× míi gi¶m ®­îc søc Ðp viÖc lµm cho lùc l­îng lao ®éng trong huyÖn. §iÒu nµy lµm cho vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm kh«ng bÞ dån Ðp. N©ng cÊp c¸c hÖ thèng thuû lîi, cøng ho¸ kªng m­¬ng ®¸p øng nhu cÇu th©m canh t¨ng vô. Tõ ®ã chuyÓn t­íi tiªu ®èi phã óng, h¹n nh­ hiÖn nay sang t­íi tiªu theo nhu cÇu cña tõng giai ®o¹n cña c©y trång. NÊng cÊp hÖ thèng gièng dùa trªn nh÷ng thµnh tùu cña c«ng nghÖ sinh häc míi, b¶o ®¶m ®óng, ®ñ kÞp thêi vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Phæ biÕn c¸c biÖn ph¸p ch¨m bãn vµ ®iÒu trÞ s©u bÖnh cho tõng lo¹i c©y trång vËt nu«i. N©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ th«ng qua kh¶ n¨ng vËn chuyÓn hµng ho¸ c¶ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, thêi gian vµ chi phÝ vËn chuyÓn, t¹o ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn gi÷a kinh tÕ huyÖn víi c¸c ®Þa ph­¬ng, t¹o søc hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ nhÊt lµ trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 65 kÕt luËn Nghiªn cøu tæng hîp nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ d©n sè - lao ®éng vµ viÖc lµm còng nh­ nh÷ng lý luËn ®Ò cËp ®Õn vai trß cña d©n sè, lao ®éng ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc nãi chung vµ sù cÇn thiÕt ph¶i t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®Ó tõ ®ã soi räi vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë huyÖn LËp Th¹ch. §Ò tµi ®· ®i vµo ®¸nh gi¸ mét c¸ch s©u s¾c t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm cña huyÖn trong mét sè n¨m gÇn ®©y, chØ ra nh÷ng mÆt ®­îc, mÆt ch­a ®­îc th«ng qua sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng sè liÖu cã liªn quan, t×m hiÓu râ nh÷ng nghuyªn nh©n. Trªn c¬ së ®ã ®Ó ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu trong c¸c c«ng t¸c cã liÖn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thiÕt thùc nh»m ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn cña d©n sè, lao ®éng vµ h­íng t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng gãp phÇn quan träng trong viÖc ph¸t triÓn mét nÒn s¶n xuÊt c©n ®èi vµ toµn diÖn, t¹o ra ngµy cµng nhiÒu c¬ së vËt chÊt cho ®Þa ph­¬ng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ cho ng­êi lao ®éng, Gãp phÇn æn ®Þnh méi mÆt kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña huyÖn t¹o tiÒn ®Ò x©y dùng huyÖn LËp Th¹ch trë thµnh mét huyÖn giÇu vÒ kinh tÕ, tiÕn bé vÒ mÆt x· héi vµ v÷ng m¹nh vÒ an ninh. B¶n luËn v¨n nµy lµ kÕt qu¶ cña sù kÕt hîp gi÷a lý luËn víi thùc tiÔn cïng víi nh÷ng nç lùc vµ say mª häc hái, t×m hiÓu. Tuy nhiªn, do møc ®é hiÓu biÕt thùc tÕ vµ lý luËn còng nh­ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Qua ®©y t«i rÊt mong cã ®­îc nh÷ng ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o h­íng dÉn nãi riªng vµ toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o khoa kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 66 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh d©n sè häc. NXB Thèng kª - Hµ Néi 1995 2. Gi¸o tr×nh d©n sè vµ ph¸t triÓn. NXB N«ng nghiÖp Hµ Néi 1997 3. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng. NXB Gi¸o dôc 1997 4. Kinh tÕ häc c¸c n­íc thÕ giíi thø 3. NXB Gi¸o dôc - Hµ Néi 1997 5. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn møc sinh ë ViÖt nam Trung t©m nghiªn cøu d­ luËn XH vµ TT d©n sè. 6. T¹p chÝ Ch©u ¸ - TBD. Sè 3- 9 n¨m 1994 7. T¹p chÝ lao ®éng x· héi. Sè 4,8,9 n¨m 1999. Sè 11,12 n¨m 2000 8. ChÝnh s¸ch d©n sè vµ vÊn ®Ò gi¶m møc sinh. T¸c gi¶: Khæng V¨n MÉn 9. Mét sè vÊn ®Ò d©n téc häc. T¸c gi¶: NguyÔn C¹n 10. Häc vÊn vµ møc sinh. T¸c gi¶: §Æng Xu©n. NXB Thèng kª HN 1997 11. Bé luËt lao ®éng n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam. NXB ChÝnh trÞ quèc gia HN 1994. 12. Niªn gi¸m thèng kª tõ 1989 ®Õn 2000 cña Phßng Thèng kª huyÖn LËp Th¹ch - VÜnh Phóc. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 67 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu ....................................................................................................1 PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm ...............3 I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ d©n sè vµ sù biÕn ®éng cña d©n sè ...................3 1.Quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè. ....................................................................3 1.1.Quy m«. ........................................................................................3 1.2. C¬ cÊu d©n sè ...............................................................................3 2. C¸c qu¸ tr×nh d©n sè............................................................................4 2.1. Møc sinh vµ c¸c th­íc ®o ®¸nh gi¸ møc sinh................................4 2.2. Møc chÕt vµ c¸c th­íc ®o chñ yÕu................................................5 2.3. Di d©n ..........................................................................................7 3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh d©n sè .........................................9 3.1. ¶nh h­ëng cña yÕu tè sinh ®Õn qu¸ tr×nh d©n sè. .......................10 3.2. ¶nh h­ëng cña yÕu tè chÕt ®Õn qu¸ tr×nh d©n sè ........................10 3.3 ¶nh h­ëng cña di d©n ®Õn biÕn ®éng d©n sè ...............................11 II. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm......................................11 1. Mét sè kh¸i niÖm vµ ph¹m trï cã liªn quan. ......................................11 2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nguån lao ®éng..............................................12 2.1. D©n sè trong ®é tuæi lao ®éng.....................................................12 2.2. D©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ. ...........................................................12 2.3. D©n sè kh«ng ho¹t ®éng kinh tÕ. ................................................13 2.4. Ng­êi thÊt nghiÖp. ......................................................................14 3. ViÖc lµm............................................................................................14 3.1. ViÖc lµm, ph©n lo¹i viÖc lµm. .....................................................14 3.2. T¹o viÖc lµm...............................................................................15 III. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn cña d©n sè, lao ®éng tõng b­íc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng .......................16 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn d©n sè, lao ®éng. ...............16 1.1. D©n sè........................................................................................16 1.2. Nguån lao ®éng..........................................................................17 2. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng........17 PhÇn II: Thùc tr¹ng cña sù biÕn ®éng d©n sè, lao ®éng vµ viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch - tØnh VÜnh Phóc..............................................20 I. §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi cña huyÖn LËp Th¹ch - tØnh VÜnh Phóc. .................................................................................................20 1. VÞ trÝ ®Þa lý........................................................................................20 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi. .................................................................20 II. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn LËp Th¹ch. ..................21 1. VÒ kinh tÕ. ........................................................................................22 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 68 1.1. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ................................................................22 1.2. S¶n xuÊt l©m nghiÖp, kinh tÕ trang tr¹i vÒ dù ¸n trång c©y ¨n qu¶. ...........................................................................................22 1.3. C«ng t¸c giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng c¬ b¶n vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp...............................................................................23 2. VÒ v¨n ho¸ - x· héi. ..........................................................................25 2.1. Gi¸o dôc ®µo t¹o. .......................................................................25 2.2. C«ng t¸c y tÕ - d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ........................25 2.3. Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao. ...........................25 2.4. C«ng t¸c lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. ...............26 III. BiÕn ®éng d©n sè vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng. .........................................26 1. BiÕn ®éng d©n sè...............................................................................26 1.1. BiÕn ®éng quy m« d©n sè. ..........................................................28 1.2. C¬ cÊu d©n sè. ............................................................................29 2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn biÕn ®éng d©n sè . ....................................31 2.1. Thùc tr¹ng møc sinh cña huyÖn LËp Th¹ch. ...............................31 2.2. C¸c nh©n tè lµm gi¶m møc sinh..................................................36 2.2.1. ¶nh h­ëng cña ch­¬ng tr×nh DS - KHHG§ ®Õn viÖc gi¶m møc sinh cña huyÖn LËp Th¹ch....................................37 2.2.2. T×nh h×nh sö dông c¸c biÖn ph¸p thai ®Õn gi¶m møc sinh ë huyÖn LËp Th¹ch...............................................39 2.2.3. ¶nh h­ëng cña viÖc thiÕu viÖc lµm ®Õn gi¶m møc sinh ë huyÖn LËp Th¹ch. .............................................................39 2.3. Thùc tr¹ng møc chÕt ë huyÖn LËp Th¹ch trong mét sè n¨m qua . ..........................................................................................40 2.3.1. C¸c thuéc vÒ kinh tÕ - x· héi ..............................................42 2.3.2. C¸c yÕu tè thuéc vÒ sinh häc. ..............................................42 2.4. Di d©n ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng d©n sè trong thêi gian ë huyÖn LËp Th¹ch.......................................................................42 IV. Thùc tr¹ng vÒ lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch trong nh÷ng n¨m võa qua. ...................................................................................................44 1. §Æc ®iÓm vµ xu h­íng biÕn ®éng nguån lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch. ...............................................................................................44 2. Thùc tr¹ng ph©n bè vµ sö dông lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay .............................................................................49 V. Thùc tr¹ng viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch...............................................51 1.T×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ë huyÖn LËp Th¹ch.....................................51 2. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng sè l­îng ng­êi ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm.............................52 PhÇn III: Gi¶i ph¸p vÒ ®iÒu chØnh d©n sè , lao ®éng vµ t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch - tØnh vÜnh phóc............54 I. Gi¶i ph¸p gi¶m vµ tiÕn tíi æn ®Þnh møc sinh .........................................54 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh TiÕn Khoa: Kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè 69 1. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin - gi¸o dôc - truyÒn th«ng (TGT)................................................................................................54 2. Gi¶i phÊp y tÕ ....................................................................................55 II. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cña lùc l­îng lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch ................................................................................................56 1. Coi träng vµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi ...........................................56 2. Gi¶i ph¸p vÒ vèn. ..............................................................................57 III. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o viÖc lµm cho lao ®éng ë huyÖn LËp Th¹ch......58 1. Ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh vµ kinh tÕ trang tr¹i. ...........................58 2. Khai th¸c tèt tiÒm n¨ng kinh tÕ rõng. ................................................60 3. Kh«i phôc ngµnh nghÒ truyÒn thèng..................................................61 4. Gi¶i ph¸p di d©n n«ng th«n. ..............................................................62 5. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp ë huyÖn LËp Th¹ch...............................................................................62 6. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c. ...........................................................................63 KÕt luËn .......................................................................................................65 Tµi liÖu tham kh¶o ......................................................................................66 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1 79.pdf
Tài liệu liên quan