Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu che chắn phòng X quang trong chẩn đoán y tế

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu che chắn phòng X quang trong chẩn đoán y tế Ngày nay, việc áp dụng các thành tựu khoa học và kĩ thuật vào đời sống và sản xuất ngày càng được chú trọng, trong đó kĩ thuật hạt nhân đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân. Ở Việt Nam, tuy chưa có điện nguyên tử nhưng kĩ thuật hạt nhân đã .

pdf60 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 2560 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu che chắn phòng X quang trong chẩn đoán y tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccc c cc c c cccccccccc c cc !c "#cc c c$%c&c' c' ccccc(c c$%c) c c'* c '+ c' cc c c,c- c(.c/c0 c1cc$cc c 2c3c$ c 4c cc(c+c$%c 3c c 5c ' c c6ccc 5c '7c ' cc ,c ' c c!c 81c'c#c$% c1 ccc c cccc 5c 8c' c cc1c' c91c:c7c#;cc>cccc?c#c c 81c2cc @cA)c"c ! c$%c 81c cBcCc8cc,c,c1)c# c#c D c'E c'cc8c"!c'.c c F=c cG H1cI'cJH Hc c c'c c<cc8c6cc#c'&c "$K c c<c$%c c' 8c8c 3c cc c!cc,.cIc1c<L- cc ,c A7c c c<c8c6ccc 5c'7cA c$ cM c6c)cD c c 81c,c N ccA c cA!c c?c .cF?c c 81cEcc c1c<L- cc # cKc cO cc @c c"c$ c1)c*c!c$P cM cN c ! cQc cO c* c@ .cFc 2c c 81c cBcCc$ c"2ccKc Pcc 3c c1c<L- cRc+c$%cN cc 5cSc!cA!cTc:cA7cAN cQ .c c F c1*c ccA c c cc cA c '?cc1c<L- cPcc : c A cTc c:c B c 5cc9c : c cQc cKc 5c ,c'2cA c (c c9 cc 5cA)c"cc'c c cc,c1)c*cHcUc$%c c c $c1*c : cc c ?c OcK.cVP cc#c5c Hc Uccc : c6c c<L- ccWc ccOc' cN ccA!c!1cccA)c".c,cN c Cc Tc ,c D c c -!c ,c )c c c (c !c $P c "#c c )c QHc c *c c1c?c (c'cD c'E c'cc?cA!c(ccAc cccc 2cc c ,cA7c c<L- XccA c(c ! c ,c c8c6ccA Xcc!c (c 2cN c 2c-c,ccccc(c& c c c' cccc cEcR1c c<c c'c=c1c .c cócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c Yc?cEc cHcUcA)c"c' c : c6cc<L- ccccc c,c c , c"&cA)c"c cO c(c 2ccA c(c' c1*c O ccc Z .c* c cEcccc'>cAccSc1c?cEc cHcUcA)c "Xc 2cWc# cc c<cc 11c c"2c-cc#Xcc cc c?c R c' cHcUc : c<L- cc) c cc cc cc' c c ,c ,c : c<L- cO c?c$Oc% cWc#.c cc c1c[c$K c c I$K c\c] O c c^ c-c c I$K có\c 2cWc# cc c<cc]11c c"2c-cc#c c I$K c_\c0c cHcUc : c<L- c c I$K c[\c` c c' cHcUc : c<L- c c c cc cA$OcSc , ccO cc )c '>cAc1*c c cc cccN c'cQ cD c ,c c' c c'>cAcc* c c:c 5c c,c' c c>1c ,1c c .c0>ccN c'#c1 c$%cWc ,c c c(c c=c-&cFScINcccA.c c c c c c c c c c_cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ƒc c c c cc cccccccc Yc<L- c ' c6ccc c c c ,c A7c A)c"c1 c ?c c 81cc# cKc cO c @c c"c$ c1)c*c!c$P cM cN cQc cO c * c@ .cIcA*cc ,c $ c"2c , c"&cO cA)c"c cc B c ! c D cA 8c cc8c=c c!c$P cA)c"cc 5c $ c+cNc c c !1c AcSc R cc cc c c- c c c$cBcac>c1Tc!1c7c) .cFc 2c 81cc=c<L- c:cc* c2c* c@ c(c$c'#cOcc?cc Sc1cc 5c'7cA cEc $ c(.c b ccN c4cPcc4c1c c!cc cOc$cFd.cb@cI?cY c Tc c:c 3c c 5c1cc,cc^ cc'2c_ec91cc1c<L- c1*c c 3c ccc'#cc.cI$c8c,c c 5c ,cA7cMc,c1)c@c Kccc +cA ,c1#ccAc cc(c 2cA)c"cN cR c 9 cc1cUc>c c5c >cHc 5c,cc(cf ,cA7cc1)c*c# ccA)c"gc?cA!c c1UcN c $%cN cAc7chc 5c ,c,c= c $ ...cIc 81cccTcNc@c \c ,c ?c c!cAcBc c  c3c'ccN c!1cA!cc .c 5c : c <L- c Ec ,c Pc c c c ,c $c (c c c ?c Qc Kc -c 7ccccccc f$O cóc1ócg.cN c ! ccKc PccN cA ,c c?c : c c 8c ! ccc óc1óc$ c,c c c& c-c7c>c 5c cc,cN cc Z cc2c : c cc cR c.c Yc<L- c ' c6ccc c c c ,c A7c A)c"c1 c ?c c 81c # c c O c @c c"c >c1)c*c!c$P c4c1 c ?c cA*c#c cic c-!cWccUc c,c"!c'c c c5c ,cA7.c$ c$ccN c c cc 5c #cA)c"c=cc : c<L- ccN c c 81c>ccKc Pcc ,cM ccD cK c c' cN c $ cBcA cc c $% c )cQHc c !1.c c[cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c jc c1cDcA cPccKc Pcc,c ccN c8c ,c1c<L- c2c AUcA*cc : c<L- c#c#c(cEc-c7c5c c?c : c<L- c Hc 2c6c# c Z cEcV*cccIN c ccYN c'$ .c cc c!"c#$c#%&c'"(ccc)c*+c Ic 5c c c c $%c 3c c 8c Hc Uc c : c<L- c $ c $%c 3c cEc,cc8c8c,ccc c$cc>cA2cN cccA' .c 0 cHcUc% cWc & c ,c 1c 2cc cR c8c"(c c : c<L- c 1cTc!1cA!cc,c$%cA)c"c 5c cO c1)c c 8ccc(c 2c c,c!1cA!cccccA c(cPcccccD c $ cc 2c-c ,cN c c c ,c1c cA2c c : c<L- .c IHcUc% cWc & c ,c 1cN c c c?c"(c XcA2cc : c <L- c c 8c "(c c c : c 1c 3c A c c1c N c ! c Dc1*c ! cc#c7cccA)c"cc'c=c1c<L- c$%c Dc cA2c' c cN cc$%c'cA2c c8c (c ccc $ cc1N c'$ .c  c'cHcUc% cWc:c & c $ c(cccSc c<L- c2c(1c ,cD cKc Pcc8c1c3cA .ccc ,c-.c/0c0c1c'"(ccc , c2"c'3"c4c'"5c67c89c c (c 2cA)c"ccccc 2c<L- c c' 2 ccD c $ c1c c'c , cc-c'>c 5c4ccc ,cA7cc"3cWc,c-!c c c c <L- .cF' c-c'>c cc(c 2c<L- c CcPc : cccPc cA2c : c Xcccc N cO c : c cAk c1*c3c Z cc c>.c(c 2cc8c-c ccA*c : c c-c1*cO c?c>c' c .c(c 2c Cc ) c c : cc cc8cA#1c&c c<L- c c c c c c '#c Uc f! c cc1 (gc(cc! c c c1c c<c$%c ccU cK c ' c : .c c`cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c ccO cHcUc1cc(c 2c<L- c$%c!1cA!c1c c' c 5c c c .c F'c ,c 1)c c c c c A)c "c c c c 'c =c 1cccccccccccccccc <L- c!1cA!c 5cA)c"c cAc 5c 8cN c$%c$%c-cóec1lm91cc ecnlmcfN c8c N cA)c"cc 2g.c ,c2"c'3"c:;"c#%<=ccc J:c'4cA)c"c=c : c<L- c (c'cD cc-!cNcR ccOc,c1N c '$ c" c-cA)c"c':c'4ccc8c ccU cK c'cN c?c1cNc i1c 1N c'$ c cEc& c.cV2cccc:c (cc-!c 21c' c,c )c QHccD c $ c(c c c c cccc':c'4cA)c"c>cc!c9 cA7c ,c"c .c IHcUc% cWc : c<L- c Cc 9cBcA)c"c':c'4c'c c (cNc i1c 1N c'$ ccEcc c c c ,,c 2"c'3"c6(c4c c D cA c(c c<L- c Cc7c!c$P c'c , cEc c<c c'c=c 1.cF c<c '#c *c c ,c c<L- c N c$%c ,cc ' c 5c c c c : c c ,cA7c cN cc 2c6ccccV*coc,cc^c)coc ,c,c O c5c'cR cO c c* c McAc c c<L- cN c$%c' cA7cSc Ec ,c)c>c-!cc 5c c 81c cO c $ cA .c c 2c(c=c1c c<L- cN cc6cA c(c:cA7c i1c"c=c c1c cEcAc c f c c c cSc g.cbc-!cEc 5cc$ c'K c'c , c2cA c(.c 0 cHcUc Cc 9cBcA)c"cc'cA2c c (c!c$P c,cA c (cPcccccD cA c(c c-c c : c<L- .cpBcA cc cDc c cScc,c c<L- cc 2c(1c c c1c?c6ccA cc A)c"cc'c=cD c1c$%c 3c cc8c (c cc ccBcA c'c c ScD ccc ,c c<L- .c c cÓcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ƒcc >?ccc c cc@Ac--cBc>?cc@C cƒ c c(cD2cEc#.c#F$c#0c c F c<cfc cJH HgccA)c"c c=ccA$Oc c' c! c=cec,c eec1c$K c) cO cSc c! c=c_ec,c_eeeecdbqcfcdbqcrce`cbqg.cF c<c R c' cc,cc c,c' c! c=cec0 c,c`ecY0cc$%cc'c cc HH'cc* c9 c=cecH0cO c`ecYH0cA7c+1c' cA c1cAk cc cBc A .c c F c<cc c 11c5c cA)c"c c =c$ ccA$Oc cccc $%c (cA c-c ^c c c=.c c c cd^c c c=c cc Fc"Zc1*cR1c ca c]11cKc9 cO c$ c*cAcScs.clcc^ c $ c*c c c-c1*cO c1Q cc c"cAk \c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscrcLns"cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc F' ccncc c c c !1c,c?cf H'cH cHtt HgcccKc7c c1L.cF=cfó.gc c'\cc ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc scrcLu" s ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.ógc F?c (c $K c'>cc=cec,c"cc$%\c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscrcseH Ln"cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó._gc ,c$cc ,c cc ScEc$K cc$% c3c]11cO c1*c 2c3c cvcc\c nrcvcccfcc c 2c3c' c1L_cc#gcccccccccccccccccccccccccccc p8c cA)c"c 11ccBcA c cO c c c !1cEcc' c1N c'$ cAc -c'>c c(ccWc cc \c Èc b c) c- c \clc# cccA*c9 c$% cEc$% c3c 11cAP c 2c3.c Èc Fc "c I1 \c lc $K c c !c $% c 3c 11c O c HH'c c c Ec 2c3.c,c-!c$% c3c 11c'5ccHH'c1*c Sc9 c$% c cA7cc"c $%c$O c cwc cO c $K cO .c Èc b c) ccB \cxcc c$K ccEc$% c3c 11cc9 c$% cOc KceócYH0cO c'$ cc(cBc'$ cEcHH'c 2c3c,c-!c c$% c3c 11cA ,c1#cc@ c c"#c cB cfHLcHyg.c F ,c c $K c c c Sc c ^ c ,c cEcc-c '>.c] cvc c ,c cc Sc c1Ncf?c'2c1*c 2c3cc#gcc\c vcrcv cycvI1cycv 'cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.[gc c /c(cv c c ,c c c) c- c XcvI1c c ,c cc"cI1 Xc v 'cc ,c ccB .c(c ,c c c1NcO c c 2c3ccc' cc1 _ccc ,c cc1Ncc c c c !1c,c?.c ccccccccccccccccccccccccccc cŸcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccccccccccccccccccccccccccccccccncrcvcrcfv cycv I1cycvI1cycv 'gccf1 Lgc c c c c cccccccccccccccccccncrcn cycn I1cycnI1cycn 'ccf1 Lgccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.`gc c ,c4c-c(1c,c c# cc9 c$% cc' cc#c>cc cAQc c$% cc"c' ccfó.`gc cccc c c# cc,c?cEcR1c c]11c ?c ccn\c c ccccccccccccccccncrcn cycnI1cycn 'ccf1 Lgcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.Ógc c b c cncccO c c cnc>ccN c"Zc,cc cc"cc c cc !c ,ccc'cQ c#cA7c$K c.cp 5cc CcN c:c& c c1N c '$ c Hc Uc c A5c c $K c c Oc c c c ! c ?c ,c c ) c ?c Mc fA L gccc cc"c c .c c(cD2cEc#.c!2"c*<)c c  c c c c !1c,c?cnc:c 3c c c c c !1c cn1cf1 c H cHtt Hgc?cHcKc7cf1óm gc$%c"c7cHcN c)có.\c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc s u rc s[ cf1óm gcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc c F' ccäcc)c 2c m1_cc1c*cc#cEc1N c'$ c c jR c c c c !1c cc 5cc% c>cc8c c ccA#c>c c cf'UcQ c?gcEcc#c$%c!c .c,cc#c$K ccczc% c @1c 5c#c>c c c c !1cc Scnc ! cc1*c^c% cEcc c c c !1c Eccc ScEczc% c\c cccccccccccccccccccccccccccccc _ ó ó _ ó _ c uu uu rc { yc { yc { y... | | | | ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.Ÿgc F' cc{@X{;c 4c c Sc '91c Hc ' c $% cEc c #c ' czc % c c…cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c F$K cc c c c c# cc,c?cc c$% c' 2 cEc1N c'$ c c#cäcf m1_gc>ccc c c# cc ccn c\c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc uu rc | ¯ ¯ cf1óm gccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.…gc c ,cc#c$K ccczc% cEc 5c#c>c c c# cc,c?cu c ! cc1*c^c% cEcc c c# ccEccc ScEczc% c\c cccccccccccccccccccccccccccccc ó _ ó _ ó _ c u u u u rc { yc { yc { y... | | | | ¯ ¯ ¯ ¯ ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.egc c $c c c# cc cn c$%c ,c cScEc\c cccccccccccccccccccccccccccccccrc ó _ ó _ ó _ c u u u u rc { yc { yc { y... | | | | ¯ ¯ ¯ ¯ cccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc ,ccc c'G#c*+c1cHc(cD2cEc#.c cccccÈcb c c# cc,c?\cxc"c"#c'2c1z c1c8c$K cc"!c'c cR1c 11c c ca c'5c-cc#ccA5cSc".c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscrcseH" fLn"gc c sc\cl c$% c3c}c,c#1cc#cA5cc"c c se\cl c$% c3c}ccR c9 c$% c cO cc#c b c c # c c ,c ?c 1Nc !c c 7c 8c Ec A)c "c 11c -c 1N c '$ c c N c 8c Wc ,c c c c "c c *c c ?c #c Ec 1N c '$ cc9 c$% cEc$% c3c 11.c ccccccLcb c c # c c \c xc 4c c Ec c c # c c ,c ?c O c1c *c c #ccccccccc äcf m1_g.cp(cc c$% cc ScKcA!cKc cO c c c# cc,c?c>cc 8c c ccA#c>c ccEc#c# c\c'UcQ c?.c cecc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c IccJc1cK:c#"c8F5cc'G#cE#c I cLcMcNc#%Oc c V)c"c 11cc8cN c$%c# cccc1c4c !1c$ c*c c c-cc#.c,c cc c c !1cEcA)c"c 11c9 c$% cKc$%cc c$O c 5c c>cc cO c6c'c 1*cR1cA)c"ca c4c'c' c >có.óc1*c$ c~ cA 8c ic1 c-c c Dc ' cEc$ c*cO cA5cc "cEccU.cccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc e s s rcLn"ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.ógc ccccccccccccccccccccccccccccbcccccccccccccccccccc e s s rcHLn"c fcc"ccA5ccc c# cXcncc c c c !1c,c?cgc b>c$O cc c c !1cEcA)c"c 11c$O c 5c c>cc .cxWc $P c#cR1c c2c$%c6c'cc @cBc c"cHH'c c .c0c c# cc$%cBc Dc @ccHH'cc ! cEc1Q c8cc$K cc)c# c Dc c=cc"cO cc c# ccc c# ccccN c c8.c c 'cN c2ccc ck1c'! c'c' cR c(ccEc1c:.c c ccIR1c c"2c-cc#c cc6c'c ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c F?c cn"cEc $K c'>c'2cN cc)c 2c,cA5cc# cc$%c cAk c1c>c c c c !1c$%c cc c c c !1c,c?cncc)c 2c c1L.c,cA5ccc$%c?cHc m1óc >c c c c !1c$%c cc c c c !1c c$% cn1cccKc7cc1 óm .cY c-c c Dc c c cc\c cccccccccccccnf1 Lgcrcn1cf1 óm g.c|cf m1_gccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó._gc b c c c !1cc (c cEc$ c*cA)c"c 11c'2c1*cKc7cA5cc Ecc c# ccc$%c7c c\c cccccccccccccccccccccncrc fsmsg €  " "‚ƒeccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.[g c 0O csmscc (c cEc$ c*cA)c"c 11c c !1cAP cc c# cc cA5cc".cb c c c !1c'2c$%c cc c c c !1cc Sc,c?.c c c c cO c9 c$% ck1c' c! c=ce`c,c`cYH0c Sc$c#c !ccc ccR c?c#c5c c c !1cA)c"c 11.c0>cc?c#cHc Uc"# c"4c4c ccO c1c*cEcc cHcU.cF' c 5c cc6c'c >c c c !1cEcR1cA)c"c 11c$%ccAP \c cccccccccccccccccc c escrcs .H Æ cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.`gc cccccccccccccccccccccccccccccccbBcccccccccc e Lfu "m|g.f|"gsrs .H cccccccc IcLc!;cNc#%Oc I cPc#%c#Hc89c c 0O c 5c c>ccN c c?ccR1c c'* cBc1*ccUc'#cc 5cc!c$P c,cD c: cQ cSc ,c cO cA5ccHcU.c]4c 3c'k c 1z c c$K ccO ccUccA7c cQ cR1c cc1c,1c CcN c,1c $%.c F' c 5c c >c c N c c $%c 4c 'c ' c >có._c !c ,c c cócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c N c% c cAP c1*c c$% c c8c cc8cc"cAP ccUcc cc1c :cBc c+cc"c c$O cQ cR1c cc8cc"c'Pc c1c:c c 1*c cc1c)c# .c c c,cIR1c c"2c-cc#c c @cN c6c'c c V5ccc cHcUc' c 5c cN cc6c'cc8c$%c ,c cAk ccA ,c^ c1 c-c c c !1c$ c*cR1c 11c2c'2cN c -c c 3c c c c?cMcVcf c cA c g.c Icc(cD2c#0c*QFcR6"*ScTc c F' c c ,c c R1c $% c 3c]11c c -c O c c #c c $ c *c : cA)c"c-cO cc#c$%c c cAP cA)c"cc"ccA)c"cN cc".c cc$ c*cEcR1cA)c"c'* c c c-c#1cc c$%c c c21c AP ccA)c"cc"c)c# cc$%c1Nc!cAk cN c)\c ccccccccscrcseH Ln"Vf„…n"gccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.Ógc c F' cccVcf„…n"gc†ccc c c?cMc9 c$% c cc&cWcO c c cEcA)c"cc"c…cAc c 2c3cEc1Nc'$ c„cc9 c$% cEcA)c "cO c"ccA5ccEcO cc .c c ,cR c1c:c8c"c7c$ c*cA)c"c' c 5c cR1c'* cc a cO cc1c cf„…n"gc$cc>c4c cEc1c:c' cc 5c cEc R1c'* c CcOcKc' cc 5c cEcR1ca c1*c c$% cc c c c_cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c EcA)c"cc".cb c c?cMc c*cc9 c$% cEc$% c3c 11cAc c 2c3ccA5ccEcc c7c'?cEc @cc1c:c cO cO cA!c c c >ccc^c% cEcO cA!c .c c b c c?cMcc8c$%c7c c$cc4c cEc$ c*cR1cA)c"c '* cO c$ c*cEcR1cA)c"ca cBc7c c$cc4c c c) cEcA)c "cN cc"cc c) cEcA)c"cc"cO cA)c"cN cc"c c ycIc c c?cMcc 2c-c,cBc'$ cEcA)c"cO \c Èc b c c?cMc \cf c c?cMc cO c c$% c3gcc4c c Dc: c$% c3c Ec#c!cc9 c$% cfN cc"ccc"gc c 81ccO c1c*c: c $% c3cAcScN cc"c cR c7c'?.c cccccVf'gcr e f'‡g‡ f'‡g‡ ¶ ¶ cccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.gc Èc b c c?cMc9 c$% \cxc4c c Dc$ c*cA)c"cAcScEcR1c c Kc# ccR1c c)c# cˆf'„gr„f'„gc c 81ccO c$ c*cA)c"c AcScEcR1c Kc# cˆef'„gr„ef'„gc cR c7c'?.c cccccccV‰f'gcrc e ‡f'‡g‡ ‡ f'‡g‡ ¶ ¶ ccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.Ÿgc Èc b c c?cMc 5\cxc4c c Dc 5c ,cEcA)c"c' cN c?ccEcc A)c"c c 81ccO c 5c ,c' cN c?c4c?cc$% c3cAcSc N cc"c cR c7c'?.c ccccVjf'gcrc e ‡f'‡g}f‡g‡ ‡ f'‡g}f‡g‡ ¶ ¶ ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.…gc Èc b c c?cMc9 c$% c# c\cxc4c c Dc 5c# ccEcA)c"c' c c c+ccEccA)c"c c 81ccO c 5c# cc4c?cc$% c3c AcScN cc".c cccccVf'gcrc e ‡f'‡g} f‡g‡ ‡ f'‡g} f‡g‡ ¶ ¶ cccccccccccccccccccccccccccccfó.óegc c[cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ycIc c c?cMc 2c-c,cBc'$ cEc1N c'$ \c<Zc @c 81c ~ c$O c' c1N c'$ cNcc>c c c?cMc$%c?c$O c c^ cEc c c c1c1M.c Vf„…n"grŠH" fL‹n"gcycŠóH" fL‹ón"gccccccccccccccccccccccccfó.ógc F' c c ‹c ‹ócŠórfLŠgc c c c c N c c *c cnc & c c *cc„cc….c ycIc c c ?c Mc c O c1N c '$ cHc Ucc 5c O \c] !c 3c ' c ,c,cHcUc& ccR c c#1cc ccccc8c?c Sc& cAc '$ c% c cO cc cc Sc @cKcc có.c Èc ,c…cŒc…óc ccD c c c?cMcc^ c'#c1cHc…cPcD c9 c $% c# cc4cScR cVfn"ynó"óg.c Èc ,c…c…ó\cF' c'$ c% ccc"cI1 c' c1N c'$ c)c#c 7c8c9 c$% cEcA)c"cO c" cR c# cc- c cEcc c)c .c$c,c c c cc c c?cMcc'#c?cO c1N c'$ c)c .cjcc& cc4cScR c c c?cMcEc1N c'$ c)c cVfnó"óg.c Èc ,c …Ž…ó\c ,c 9 c $% c A)c "c Qc Kc 9 c $% c c 8c ' c nc f! c_YH0c c O c c c c…cgc c D c c c ?c Mc c 8c$%c (cO ccVfn"gcVfnó"óg1 .c p c O c1N c '$ c Hc Uc @1c 5c O c N c @ c #c c c ?c Mc $%c?cHcN c)cfó.óóg.c ccccVFcrc  r  r r ró r V f u " gL V f u " g& & & & ccccccccccccccccccccccccccccfó.óógc c F' cccc^ c cO cc cHcUf?c=c @gXcVf‚c c c ?cMc' c1N c'$ c@ c?c cO c^ cA5cc,cLcO .c c c`cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c UcVWcSXFcEc#.c:Y#cZcR@Tc c b c c c !1c ,c ?cVcEc R1c c<c-c c c c HcUc c c) c cc : c<L- c$%c1Nc!cAk c1*c $K c'>ccc$%c Š'H'cN cA c91c…Ÿ_cc'$Oc(c$%c 2c)cAP cl 1 .c cccccccccccVrc  ó V f u " gL V f u " g M M      & & & & cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.ó_gc c V5cc"cEcc cHcUcc1*c1c cEc c c c !1c,c?cV\c ccccccccccccccccc"crc ‹} f  V y ‹  y ‹  cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccfó.ó[gc c 0O c‹cc}cccN c c1cO c$%cc' ccA! có.c c c c c cÓcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c V[c cFN c c1cO cEccc c) cO ccc cf0 gccc c c V5cc# cc1*c3cfb0xgccA5ccEc1*cc cA#c>c1c cA)c"c O cc'5c-c$ c*cEccA7c !1c c1*c3.cb0xcA 8c icHcKc7c! c cc1cBc11ccc?c cc"mó.cb0xc$%c"c7c$c1*c1c cEcA5c cc cR c' cHcUc 3c c $K c'>cfó.ó`g\c ccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c b0xf"gr‘c ‹} }    ó €fy gH" f‹}"gL y } ‹ ‹ € ’L"  y ‹ c cccccccccccccccccccccccccfó.ó`gc c d$K c'>cfó.ó`gc Cc 1cc c'7cb0xcrcfógm‹c cD c c'7cOcEc"c c c# c1*c c$Oc?c c'7cb0xcPc c c !1c.cIM c c$c c c c !1c c'7cb0xc c*cc9 c$% c c c9 c$% cEcR1c c 9 c>c c'7cb0xcEcc cM c9 .c c cIclc c*cEc c'7cb0xccc cf0 gcO c1*c cc c cŸcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c Y*cc ?cc >c c '7cb0xc Cc 4c c 7cO c c c c !1cn.c<Zc $K c'>cfó._gc,c9 c$% c cO csercc9 c$% cEcc c c c-cO c c ccA5cc"ccsre`c>cc\c e`rHLn"c c c c c c hccórLn"c c ccb0xr"r"móccb0xcc1 c 2c cO cnc$c \cb0xrfóg c ]?c'7ccM c$%c 3c c' c cHcUc' cc : c<c- c4c Kc !c>ccicOccc c?ccKc !.cF' c c?ccHcUc c8c#c'k c cA ,cA5cc# cc1*c3cfb0xgccc8cc c"c7c $%cAc 2c c c c Sc ,c 8c !1c$ c*cA)c"c" c$O c“.cFc 2c c?ccHcUc:c c*cc! cc=c c c c<c,c7c '?c 'c!.cI:c $K c cc4c?c"c cA ,c$ c*cA)c"c c ?c '$Occ c'c!.c cUclc1#c9 c$% cA)c"c c'5c-ccO c# cc1*c3 c…cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ƒc,c @C c cƒcƒc ccc , c E:ccR6Tc , c 0cE#c'G#c*+c'XcMcJc ,  c 0cE#c'G#c*+c ccccccÈcccF?c#c \cI>cc 2c ccc' cA! cScccc ,cUc cdAcfx \cdA1gcc c c 2c3ccŸó.cI>cc1c'U c"c c1O cUc $ cAUcSc"4c1cc"1c c , c"&cO cN c?.cI>cc?c#ccWc cEc 1c ccTc cc f1BcRcN c c$c1*c c 1c cc ~ cc$c@ ccN1gcc1*c 1c ccc 1ccc c*c c!c # cPc_óI.c ccccccLcc c$% c' 2 \cI>cc c$% c' 2 cc_c m1_ccccc 2c c B .cFc 2c>cN c ! cc 2c cB c#c 1c cB cKccAc @1\c 0 c f…_c m1_gc Vc 1c fó`c m1_cgc 0t'1c f…_c m1_gccc F cfÓÓc m1_gccFEc (cf_Óc m1c_g.cVc 1c cO c1c*c$K cc$c >ccY Hcfeóc m1_gXcVcfe`c m1_gc0cd 1cfóec cm1_gc.cc ccccccc c 9c c<ccA)c"c]11\c c c<cc 11c c-c #1cUcAk c>c & cA7c 9c cc$ c*cEc& cA7c c !1.cjcc>ccc cHcUc '#c cc ccM c$K c c cO cc 1c cc$cŠc”H.c cccccLccI!c'Pc(1c\c c c(1c c-c>c CcA7cA ,c cc$ c*c c !1.c0>c>c ccBc2c1*cO c>c1Q cc8c!c(1cc c-!cKc 5c cO c1*c O c c c c c !c (1c c # .c F?c151c•c Ec >c M c 'c $%c c $% c* c$P .c cóecc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ccccccLcF?c•cc*cA5cZ\cI>c c1*c 1c c151cicc1Q ccicZc c c % c , c 0cE#cMcJccc cccccÈc c cF?c#c \cI>cA7c:cccAP c" c ' Xc>cicc' cc" c DcKcf$c" c"H cc 61cc1N c'$ cc" gcc' c$Occ)c1 c '.c cccccLcccF?c9c1:\cI>cN c ! cc1*c 1c ccc'Kc1BcRcN c ! c c'#c !c) .c c cc?c !c) cKc Ucc ,c$ c !c) c 5cKc cO c@ .cF' c1*c c 5c c>cc8c:cc' c$Ocf' c c>c 5c 91g.c0 c9c1:cEc>c$ c'#c1cAP c>c 5c% c#cEccc8c>c c c'cA!c c'2cA5c1B.c c I>c' cN c?\cF' cN c?c61c>c"4cc ccc1*c O c1Q c" c>c '2cA5c1B.cI>cc 8cc !c) cO c $% c?c'Ac " Hc ' c N c ?c 8c c c >cA.cD c A5c1Bc c A!c c >c  c c 21c !c) c' c 5c cA>c$ cEc?c-8.c cc I>c ' c$O\clc9c1:cEc>c ' c$Oc $ c"!c'c ' c !c) c c>cA ,cc cdAóyc:ccc c7ccc c3c$%cc'c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccdAcrƒcdAóyccccyccccóHcc ccccLcccF?c*c \cI>cc% c#cEc>c5c*c cic:cc*c?c c.c ,c?c ! c@ c*cK c>c' cN c?c$%c-ce`c1 m1_c>cc $ cc8c A7c i1c*c,c9c ! cc cA c>c>cc8cA7c,.cbk c c1*c $ c# cc 1 c>c c 5c c"#c c i1c*c1c?c 5c1 cc1O c4c # c_cSc $% c>ccKc8ck c c-c9c .c c I>c=c (c*c HcKc,c , c"&c=c (c*c HcKc,c c* c1H.c !c9 c (c*cHcKc,c , c"&cEc>c'#ccc>c cA1cc(cc (c cócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c *cc,cAc,c.c05cc* c1Hc>c>cc* c2c 5cB cEc-c'>c ^ c% cH1 A .c , c\c#0c1cc#%&c'"(ccc#"cc c pBc?cHcUcA)c"cEc>cEc,ccc c$% c' 2 cEc.cI>cc c$% c' 2 c_c m1_c 5ccc ccO cR c1*c8c?c>c c$% c EccOcKc cO ccc c.cp 5c c-c(1cKcPc1c*cEc>cc 1*c cc!c9 c ccic$K ccO c1*c c3c-–cccc8cA7c# c .c c$% c' 2 c c9 c c c c 2c3c9 .cY*c c 2c ccc c$% c' 2 cOcKc>cccc CcHcUc cKc>c$ c& c'#c ,1c BcUc 5.c0?cc cAc 1c#c*c c$cEc (cc#c c"c$c ' 1cfŸ…`c m1_gcc 1cf…Ÿ[c m1_g.cI>c$%c 3c c' cHcUc AP c>cc$K c c'•c ^cA ,ccic1cccQ cBc#1c>.c c8c?cEc #1cUc$%c"H1c"Zc c ,c,c>c cBc' c —cfcEc,cc˜ó_Ÿgc$%c c,cc>.c c bSc,cc c ccf 11cc c<gc$K ccO cc#cN c-c c-c'>c?cc c) c- c ccc"cI1 .cF' c c) c- c c9 c$% c=c1*c c$%c# ccccAP c1*cHH'c 2c,cA2c ' c 2c3.c,c-!ccHH'cA7cA)c'cQ c 2c39 c$K c cA ,c c* c9 cEcHH'cc8c c' c 2c3c1*czc' .cxzc' c c c c$%c# cScAP ccHH'c=cO c cO c9 c$% c 2c,cQcKcf=cO cxc cYg.cI?c c7c8cc+cc'c c<cBc'$ .c‰H'cc'cc1c O cc c3c" c-cc$ c4c c$%c c11.c F' cc"cI1 c c4c:c c1*c Sc9 c$% c c$K cc O cHH'c 2c,c ' c 2c 3cc c c"cc9 c $% c # cKcAc Sc c c *c c c c".c,c c $K c c 'c c O c c 3c 9 c $% c c Cc$%c8c,ccHH'c cR cc cA7cc"cHc$O c cóócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c $%c .cp 5cc , cc ic'c 5cScc,c c#c!ccSc,c9 c$% c Ec c$%c# ccAP c c$K ccO cc c3c-™cc' c#1cU.cI c R c9 c$% cEc c$%c8cc cN c$ c$% c cc N c c #c $%.c F' c c ,c c @c A)c "c Nc R c Oc $%c A!c c ' cR cAk c>c$ c!1c#cK c#1cKc cO c1N c'$ c" c-c c 1cc.c c Fc 2cSc$cWc'k cRcc#1cUc>cc>c1*c c c ccTc "2c -c $%.c dc c c $c c <c Bc c ]11c c 8c !1c $ c *c $ cN cAc cA7c# cccc4cO c1*cO cHcU.cxcUc ,c,c & c $%c ,c ,c 8c # c c Sc ,c c c c c 4c c c Sc '91c c c"2c-c$%c#1cU.c ,c 9c&c Fcc c cc 'S1c?cc cc'#c151cO c c Sc c 1 c" c tc 1c c (c3c$OcfIlš[.óbóšg.cF c8ccA*...c$%c >1c#c' ccN ccSc$cc1BcPc1 cR c'2c' c#.c , c 0cE#c'G#c*+c'XcMcJc , c 0cE#c'G#c*+c c Fcccc c$%c 3c c 5c' ccc' c'?c* c#.cZc ^ cAc Ec cc cc c c ) cc2c Sc 21c Bc 5c c c$c  cc c61cc(1cc 2c(1.c c $% c ' 2 cEc cc có_Ló__c m1_.cc ' c $% cac 4c Ak c ! c ó“c ' c $% c c 9c Ak c $ c c 2c c c c 1c !1c c8c?c! c c?cc ,c,c,c#ccN c'>c !1c?c$Oc5c 1 c ,c cc*c' c$% cZ c7ccc8c ,c 1c! c`“c c ?c "(c cc!cN c'>.cFccacM cicc8cN c1#c c c có_cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c cNc'&c Uc c c cN .cY)c*cccM ccKc ccD cKc 7c#c* c#.cc F#1c'ScccN c (c cc )cQHccN c)c1 9 c Rc% c O c?cc cO c c61cN cc +cN cA7c'c).cl!c 61ccM cic c,c% cO cc0x<jcc$c Kc #cctA' cHHH'cC...c , c 0cE#cMcJcc c c c f 1cIlš[.óbóšgc c Pc ›`ecœIc c $%c c c\c Ilš[žóbóšcŸcIlš[že`bóšcfccgcyc`bóšcf$O c cK g.c FcccH1c 5ccA*c,c'*cA*ccO c$Oc>ccDc c.cpH1cDcccPc' c c$K c c^cNc cc% c c,cf !c 61cEcc ccIlš[.óbóšcc1*c Sc$cEccTccIlš[.e`bóšgc >cc$%cc c1c'U cc$ c*cc*c^c7c#c7c2cEc cc c cR cc$%cc$ c$%c c1*ccKc !ccccc Ncc.c V*cccc$%cR c' cN c c" c19 c c1Hc #c™c c&c$% cAcA*.c,c cPc c*ccKc !c) c"!c'\c Ilš[žóbóšcŸcIlš[cycóbóš.c c Fc 2cIlš[cN cc c'7c 3c c$cIlš[.e`bóš.c c Fcc?cc' c$Occ:cc' c" cbI.c c,c\c#0c1c#9c&c#%&c'"(ccc#"cc c 0ccc$%c 3c c 5cc#c'&c$ c' ccKc Pcc,.cI#c c c c c @1c1*c O c   c Ak c AN c Ec c O c c  c c ) c c c1c cA2c c c1*cBc cO cccc5c cA2c  c có[cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c f>c_.g.cYBcRc cc c# c c c !1c$K c c ?c cO cA)c"c 9 c$% cc$ cc c# c c c !1c c8ccR1c c<c9 c$% c # c' cc : cEc!ccc ,cA7c<c- ccN c #c# c$c1c c c+ c"$K ...Fc 2cccc$ cczc'z ccD c^cN c 5c2c c 3c c' cHcUcSc ! c!1cA!c?cccEc.c c c, cYNc>c1BcUcccc ,,cV5c#;c V2cN cf c=cAZc' c , cd gcc1*c cc(cc$%c>cc AP c cc'*ccc S\cI c cNcfc Q ...N c c 3c cc c^ c % c' cA2cN cagXc c c17cf$ cccc1cc"...gXc#c,c?cf" c 19 cyc$Occ$ ...gcHc1*c–c c#c7cc2c1*c^c% cH.cb^c % cHccA ,c^ c-c1*c-c'>cWccc )c ccN c,cccc" c 19 .cFcA*c-c '>cc ic'c' cóŸc c' c 5c c 2c6c Ccc $ c*c 2c6c$%c- cOc' c?ccc ,c,cN c'>.cc Icc cA2cN c ^cA ,c\cA2cN ccA2cN cŠ cA2cN cd 1Hc V2cN c$K cb 1cb1HcVHccc cA2cN cBcA c.cF' c"(c c có`cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c cN c'>c cZ c$%c$cc' cA2cN c c c':ccA*c c7cc k1c! c c!c9 c7cZcEcA2cN c$%c ccA2cN c cZ .cc ,, c 0cE#c'G#c*+c'XcMcJc ,, c 0cE#c'G#c*+c V2cN ccc c:c?c@ c#cZ1cc7c$O .cF' cA2cN c#c,c ?c1c c':c 2c,cc c cNcc c c17cc c c'Uc1cc#c!c c1*c c) c$c.cVcBc?c-c' cEcA2cN c\cF?c$c* c*c A5c?c% cc c ?c c 5.cp 5c4ccAk c cc^ c–c c" c19 m$Oc –c c" c19 m c c¡c c c–c c c c17m c cNc c" c19 .c V2cN cc$ c*c7cZcccA5c' c1N c'$ .cI#c$% cA2cN c c c 8c 7c$%c$ c*c OcKc[ecYd.cp*cA5cA7c !c$P c OcAP c –c c $Om" c19 .cF' c-c'>c7cc*cA5cA7c!c$P cAP ccc c! c' c f Uc cgc!c$P cEc1N c'$ cfNc61g.cYBcRc7cZc c$ cA2c N c7cZc'#cZ1.cI cZ c$%cR c' cA2cN ck1c9 c!c9 c7cZc EcA2cN .cV2cN cc c c !cPc c"# c"4c cO cZ cccc& cc8c 1c c cO cc c c*cc^ .c V2cN ccczc'^ c)c?cBc$Oc& c!c$P c'#cOc,c*cA5c c!c9 c7ccEcA2cN c ,, cc 0cE#cMcJc c I" c c Ecc !c 61c?cEc-c '>c EccA2c N c c*c '^ c! cóŸ“cfzc'^ c Hg.c$Oc$c=c Cc ,1c^c' cA2cN cccc zc'^ c1cT.cIc#cTc c Cc"#c c' cczc'z ccc,ccOc Ec A2c N .cc )c c c $cycycIóycšbLc lš[ óLc M c $c " c :c .c p 81c c&cWcEc" c19 cEcccc c)c$Occ cc$%c bc .cj c7cc?c 51cc' cczc'^ cEcA2cN cc 5c cc% c cóÓcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c c>ccO cc* c'2cA5c1Bc cZ .cxO cc* cc$%c>cc =cc" cN c:cc !c 61cEcc !c) c c* cc DcZ c$Oc c" c' c1N c'$ cc bc.cY cc* c c c':c'c!c!c'Pc-c '>c9c1:c cZ .c c V2cN cN cc O cA!c cccic cA7c"(1c cAP cc#c =c1N c '$ cA2c .cb c c c ccc-c' cc9c1:c tcc !c) c Dc cc 51.c Èc c1:c tcc-c'>c !c) ccc Dc tc:ccccc Sc' c" c19 .cIc !c S1c>cc ,1c8c?cOcKc'#c 5c cO cc#c1c& c+cc,cc1cc3c" c19 cA7c c ccc (c +cPcc c cA2cN cc Èc d!c) c Dc cc 51cc !c) ccc Dcc c c' c c cO c 51c' cA2cN .d!c) cc'c Hc'$K cPc c c" c19 c >cc$ c*c (c) c"#cA2c' cTc,c +cPcc)cA2cN .c c,,cc\c#0c1c65c#;c#%&c'"(ccc#"cc c V2cN ccc c"(c cKcA!c$%c 3c c' c#1c .ccM c$%c 3c cc#1c$ c&c ¢c$ cc1 c.cV2cN c$%c ,c,cc-c7c $cA2cN c c$% c6ccA2cN ca.cF=c c5cN c cc(cAUcSc >cA2cN c+c$%c 3c c$c1*cc cHcUcA)c".clc c !1cA)c"c c -!cEc1*c'c!cA2cN c c*ccA5cc1c*ccc ScEc.c b>c_.c1 cc#c'&c1*c#1c c 8c>c 3c c' ccKc Pc c <L- cc8ccA2cN c$%c^c2c cZ cccc#1.cIccc?ccc ,c'&c $ccc $c"(c c Cc!cc5c c,c% cEccc c8cA^c c HcUcc c!1cA!c$%c?cA5cD cc!c9 cHcUcA)c"cEc.c c cócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c c,ccY cc1*c#1c c 8c>cO cA2cN c$%c^c2cZ .c Ic c cA2cN c$%c 3c c' cHcUcA)c"cPcc : c<L- cc A2cN c c$% c6ccA2cN cac Èc V2cN c c$% c6\cV2cN c c$% c6c$%c 3c cc5cc c c,c#c?cEc*cS1c #1c .c c $% c' 2 cEcA2c N c c $% c6ccó[c m1_.clccc' c c$% c' 2 cEcA2cN c c *cc ccc5c c$% c' 2 cEccc Sc=c c7c>c cccZc 3c c' c c&cBccc5c4c ccc Sc ' c c'*.c Èc V2cN ca\cp$%c 3c cBcA c' c#1c c8c !1c' c$% cc!c 9 c  c c >c c zc ?c ' c A2c N c 1c !1c c ! c .c FN c $ c A2c N c ac c c $% c ' 2 c c Ÿc m1_c Bc Ak c ! c _m[c c$% c' 2 cEcA2cN c c$% c6.c£j c^c ¤c cc'cc zc'z c' cA2cN c Cc!c$P c,c?c#cHcUcEc.c,c4c 3c cA2cN cac' cHcUcA)c"cSc ! c3c 1ccczc'^ cc cA c cA^c cHcUc6c ,.c c c c c cóŸcc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c ƒcIc ]c^c _`cƒcƒc cÈc I cF5c*+cac6[c c F' c cHcUc : c<L- c' c6ccc,c@c c c cA)c"c Sc-c(1ccA)c"c?ccA)c"c)c# \c Èc V)c"c?cc:c ccR1c c?ccA)c"c$%c c'c , c=c c c c<c8c c!cA c(.cY*c'c!c?cc$ c c'Sccc #c'&cc Cc 9cBcA)c"c c'c'c , c=c c c c<.cc Èc V)c"c)c# cAc @1cc c<cc"c=cA c(cBcccccA)c "c':c'4c=cQcAcA!c c c c c<.cY*c'c!c)c# cc$ c c'Sc cc#c'&cc Cc 9cBcc1c c !1cA)c"c':c'4ccc".c c b>c[.c1 ccc c cA)c"c?cc"cc':c'4ccA)c"c'5c-c ' c1*c : c<L- cN c$ cO cA c(cPc7c'?c ~ c) c cO c c c ^ ccAc cfVcc1*c ,cA7cR c8cc g.c! ccQc #c,ccccc=cA)c$ cHcUc$%c !c7cce_1c.ccccccccccccccccc c ccc c c c c cI cclc cA)c"c=c c c c<c có…cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c V)c"c?ccA)c"c)c# c , c"&cO ccc(c c*cEc,cc c,c c \c Lc x$% cA)c"c$%cc'c=c @c Lc ! cc Dc $ cc @cA)c"c Lc ! c c c1c1*cc(cPc' ccccA)c"c Lc x$% cHcUcA!c c Dcc(cO c @cA)c"c Y)c*c K c i1c=cc @cA)c"c4c c 7cO cA>c $K c! c c=c @.cp8cc c! cccc=c @c c'c!c$%c ,c c $ cc$ c !c 3c'k ccc(c$%cA!c c?c#cce_c1cA2c cA)c$ c Ac-c @.cY)c*c K c i1cEc1*cc(cAc @1c!c c c1cR1c A)c"c c 'cc 4c c c c1c1*c $ cPc ' c '$ cA)c"c O c c c @cc* .cF , c"&cA)c"c-c1*c 'c!c ' c1*c! c c c#c 7cRc*cc$ c*c: cEc c c c<cf1Š.1 gc8c?cc"c':c'4c A)c"c-c c c c<cc ^c9 c$% cEc @c c<.c Ic-HFccc#;c#<=c I c "5cNc!0c#<3ccc c ccYc<L- cN c$ cc:c cc1c<L- c$ c-cc ,cA7c c'ccA)c"c c<cO c c,cc* cEcSc—c<L- ck1c' c! c =c`ec,c`ec0 c$%c c# cAP c c ccSc cc* ctr`emÓecbqcR1c c<cc$O c" cAc<L- .cFc 2cSc—c<L- cc8c-c$%c cccc8c$O cR1c c<c,cc7c'?ccc8cc c c ^ c$%cBc c$ .c c Iccc 2cEc1*cKc7c<L- c1c c' c1*cccA!c cc 5cc?c#ccóc1cccEcN c cSc ,c8cccc ,cA7.cc ccc1*c3c ^c8cc c 2cc 8c-c c$%cAc<L- c c c ^ cc-c c$%cA c(c' c c-c'>c .cI3c c-c cc$%c c_ecc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c 1c Ak c ?c >c c 5c ?c $Oc c c Rc c c ,c ,c : c c 2c?c $Oc N c $ c c[`"[`c 1c c c1Bc c`c1c ?c =c (1c #1c ?.c c cIcF ,c,c 8c>cccc 5c 8c' c : c<L- c c V!c Kc@cA c'?c : c<L- c ! c4c' c7c'?cBc1c7c'?cEc 5c 8c A>c c!c"c c* cf,cgc* c8c Hcc3c'cc3c ^cBc3c N c cf—1cHc?c$Ogc : c ccccEcA c(c4c' cN c cAc-c : c<L- cc >cc c1c$ c 5ccEc& cf,cc c >c c ' c c cBcc'z g.cIc ?c c!cAc Hc-c7.cp cO c : c<L- cN c$ ?c$Oc : c$%c-c7c$c \c Èc d: c<L- cN ccAcA c(c c?cEc : cN c$%cQc Kcó1óc?c$Oc1*c 5cN cQcKc_c1.c Èc d: c<L- cc ' cA7cAcA c(c c7cc c* c c ?cEc : cN c$%cQcKc[1óc?c$Oc1*c 5cN cQcKc_c1.c c_cc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c Èc d: c<L- cc' cA7cAcA c(cc8cc 2 c$%c c?cEc : cN c$%cQcKcóec1óc?c$Oc1*c 5cN cQcKc_`c1.c Èc ,c1c<L- ccA!c ,c,c : cEcc !c"#c—1cHc?c$Oc : c c 8c ! cN cQcKc?c$Oc-c7cAP cc !c"#.c c ¥c c1*c : c<L- c& c 2c6c$%c1Nc!c' c>c[._cfHc 5cgcc>c[.[cfHc 5c g.cI& cc Cc c?ccA5ccc'c!c c : c<L- c.c] !c 3cccrcó`cA c(c c<L- c' cS.cc c7c!c$P cA)c"c'c , cAc @1c9c : cA2c$O c cc : c c c ?c c c c ^ cA)c$ ck1ccHcAc<L- .cF#c!cD cc cc$%c !c7cc4c7c!c$P cEcA)c"c)c# .c c cI,cV!c•c : c<L- cHc 5cc c_ócc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccc c c cc c c c cIIcV!c•c : c<L- cHc 5c c Ic 0c#&Hc6WcSXFcHc%X&c[c I cbXc65cS<3"c6XcÈc ccccgccJc!ccR1c c?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_van_noi_dung_21.pdf