Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015

(Bản scan) Một là, việc xác định các lội danh mà pháp nhân thương mại phái chịu TNHS trong BLHS thê hiện sự thận trọng cùa nhà làm luật ờ nước ta, trên cơ sờ đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm và phô biến cùa nhưng hành vi vi phạm xảy ra trong thực tiền nhằm xừ lý hành vi phạm tội cho phù hựp. Đây là nhưng tội mà thực tiền đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua đã diễn ra rất phức tạp với tính chất, mức độ nguy hiêm cua hành vi phạm tội và thiệt hại đòi với xã hội, với r.hân dân do pháp nhân gây ra là rất lớn. Đồng thời, phù hợp với các Điêu ước quốc tê mà Việt Nam ta là thành viên, như: Công ước cua Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tố chức xuyên quốc gia (TOC), Công ước chống tham nhùng (UNCAC), Nghị định thư về phòng, chống buôn bán người, và các điều ước quốc tế về chổng khung bố và chống tài trợ khung bố... Tuy nhicn, thực tiền cho thấy các hành vi phạm tội xảy ra trong lĩnh vực tham nhũng, rưa tiền, buôn bán người, khủng bố, tài trợ killing bố,... hiện đang được quy định là tội phạm nhưng BLHS mới chi quy định vấn đề chịu TNHS đối với cá nhân. Trong khi dó, pháp nhân hoặc tô chức cùng thực hiện các hành vi này, thậm chí với quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn nhưng không bị xứ lý hình sự dược gây ra tình trạng bò lọt lội phạm. Do đỏ, về van đề TNHS dối với pháp nhân, chúng tôi cho rằng cần thiết phải hoàn thiện quy định cùa BLHS ờ hai vấn đề cụ thế sau đây: (i) Cần mờ rộng phạm vi tô chức có thê chịu trách nhiệm hình sự đôi với pháp nhân công và các pháp nhân phi thương mại cùng như tố chức khác, thay vì chi quy định TN1ỈS đối với pháp nhân thương mại như hiện nay. (ii) Cần mờ rộng phạm vi các tội phạm mà tổ chức có thề chịu trách nhiệm hình sự, vì nếu các hành vi phạm tội cùa tô chức hay pháp nhân dù nguy hiểm ờ nhưng mức độ khác nhau, nhưng nêu không dược coi là tội phạm một cách đầy đủ và không bị xứ lý bẳng biện pháp nghiêm khac nhất bang hình phạt thì nhà nước sẽ gặp khó trong việc kiêm soát tội phạm do tò chức thực hiện, có tính chất nghiêm trọng, khó phát hiện hơn tội phạm do cá nhân thực hiện.

pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpham_vi_chiu_trach_nhiem_hinh_su_cua_phap_nhan_theo_quy_dinh.pdf
Tài liệu liên quan