Tại chi nhánh Công ty dược phẩm Đô Thành

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH. 1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh: Chi nhánh Công ty Dược phẩm Đô Thành được thành lập ngày 21/03/1998, là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành, đặt trụ sở tại 465 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Chức năng của chi nhánh công ty là kinh doanh thuốc tân dược và sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em. Trong những năm đầu kinh doanh, với lượng vốn không nhiều, nhưng do nắm bắt được nhu cầu của thị trường, ban giám đốc của chi nhánh công ty đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi và đã đưa ra những phương hướng đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế. Chính vì vậy mà tuy thâm niên mới chỉ được 7 năm nhưng đến nay chi nhánh công ty đã gặt hái được nhiều thành công, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, tạo được uy tín lớn trên thị trường. Từ một chi nhánh công ty trong những ngày đầu hoạt động còn khiêm tốn, đến nay thị phần của chi nhánh trên thị trường dược phẩm và sữa bột dinh dưỡng không ngừng tăng trưởng và đem lại lợi nhuận ngày càng cao. Từ đó lượng vốn của chi nhánh cũng tăng lên rõ rệt qua từng năm. Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường nên từ Ban Giám đốc đến từng thành viên trong chi nhánh Công ty đều phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, luôn có những biện pháp mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh như: không ngừng bảo đảm chất lượng hàng hoá trước – trong – sau khi tiêu thụ, không chỉ thế: chi nhánh công ty luôn đi sâu tìm hiểu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Chi nhánh Công ty Dược phẩm Đô Thành là một đơn vị hạch toán độc lập, dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước, có tài khoản, trụ sở và con dấu riêng. Việc quản lý chi nhánh thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chế độ thủ trưởng quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong chi nhánh, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. 2.Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh công ty: Kinh doanh ngành hàng thuốc tân dược và sữa bột dinh dưỡng, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Đây là ngành hàng đầy tiềm năng, đặc biệt phát triển trong những năm gần đây.

doc22 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tại chi nhánh Công ty dược phẩm Đô Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y kinh doanh t¹i chi nh¸nh c«ng ty d­îc phÈm §« Thµnh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh: Chi nh¸nh C«ng ty D­îc phÈm §« Thµnh ®­îc thµnh lËp ngµy 21/03/1998, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh, ®Æt trô së t¹i 465 NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – Hµ Néi. Chøc n¨ng cña chi nh¸nh c«ng ty lµ kinh doanh thuèc t©n d­îc vµ s÷a bét dinh d­ìng cho trÎ em. Trong nh÷ng n¨m ®Çu kinh doanh, víi l­îng vèn kh«ng nhiÒu, nh­ng do n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ban gi¸m ®èc cña chi nh¸nh c«ng ty ®· kh«ng ngõng nç lùc, t×m tßi vµ ®· ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n, phï hîp víi nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy mµ tuy th©m niªn míi chØ ®­îc 7 n¨m nh­ng ®Õn nay chi nh¸nh c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ng­êi tiªu dïng, t¹o ®­îc uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng. Tõ mét chi nh¸nh c«ng ty trong nh÷ng ngµy ®Çu ho¹t ®éng cßn khiªm tèn, ®Õn nay thÞ phÇn cña chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng d­îc phÈm vµ s÷a bét dinh d­ìng kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vµ ®em l¹i lîi nhuËn ngµy cµng cao. Tõ ®ã l­îng vèn cña chi nh¸nh còng t¨ng lªn râ rÖt qua tõng n¨m. §øng tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nªn tõ Ban Gi¸m ®èc ®Õn tõng thµnh viªn trong chi nh¸nh C«ng ty ®Òu phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®Æt ra, lu«n cã nh÷ng biÖn ph¸p míi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nh­: kh«ng ngõng b¶o ®¶m chÊt l­îng hµng ho¸ tr­íc – trong – sau khi tiªu thô, kh«ng chØ thÕ: chi nh¸nh c«ng ty lu«n ®i s©u t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Chi nh¸nh C«ng ty D­îc phÈm §« Thµnh lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc, cã tµi kho¶n, trô së vµ con dÊu riªng. ViÖc qu¶n lý chi nh¸nh thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. ChÕ ®é thñ tr­ëng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh. 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña chi nh¸nh c«ng ty: Kinh doanh ngµnh hµng thuèc t©n d­îc vµ s÷a bét dinh d­ìng, phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trªn ph¹m vi toµn quèc. §©y lµ ngµnh hµng ®Çy tiÒm n¨ng, ®Æc biÖt ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Nhu cÇu vÒ nh÷ng mÆt hµng nµy ngµy cµng gia t¨ng, ®ßi hái c¸c c¸n bé qu¶n lý trong chi nh¸nh ph¶i thiÕt lËp nh÷ng kªnh ph©n phèi sao cho phï hîp. - Nguån hµng kinh doanh: Lµ c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty d­îc phÈm cã tªn tuæi trªn thÞ tr­êng nh­: C«ng ty D­îc phÈm Trung ­¬ng I; Trung ­¬ng II; C«ng ty D­îc phÈm §µ N½ng... - HiÖn nay thÞ tr­êng ®­îc chi nh¸nh ph©n phèi vµ phôc vô lµ toµn miÒn B¾c vµ ®· cã ®­îc uy tÝn rÊt lín trong lßng ng­êi tiªu dïng. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: 3.1 - §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý: L·nh ®¹o chi nh¸nh C«ng ty d­îc phÈm §« Thµnh lµ gi¸m ®èc chi nh¸nh ®­îc Tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty uû quyÒn. Gi¸m ®èc chi nh¸nh ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, vÒ tæ chøc bé m¸y nh©n sù cña chi nh¸nh. Ngoµi ra, trong bé m¸y tæ chøc cña chi nh¸nh cßn cã bé phËn kÕ to¸n vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c. Chi nh¸nh c«ng ty d­îc phÈm §« Thµnh qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, cã nghÜa lµ c¸c phßng ban tham m­u víi gi¸m ®èc chi nh¸nh theo tõng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, cã lîi cho chi nh¸nh. S¬ ®å 01: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh c«ng ty d­îc phÈm §« Thµnh. 3.2 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Gi¸m ®èc chi nh¸nh: Lµ ng­êi ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn nªn lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, Gi¸m ®èc chi nh¸nh cã thÈm quyÒn cao nhÊt, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chung c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh, ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña toµn chi nh¸nh, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã gi¸m ®èc chi nh¸nh cßn n¾m b¾t kÞp thêi c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, Bé Tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c còng nh­ c¸c mèi quan hÖ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng... ®Ó ra quyÕt ®Þnh chung cho toµn chi nh¸nh. Trªn c¬ së ®ã chÊp hµnh ®óng ®¾n c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Phßng hµnh chÝnh: Gåm cã 2 nh©n viªn,lµ ®¬n vÞ tham m­u gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh: tæ chøc nh©n sù, lao ®éng, tiÒn l­¬ng. Cã chøc n¨ng x©y dùng c¸c qui chÕ, ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc bé m¸y trong chi nh¸nh c«ng ty, ®Ò xuÊt viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n cñng cè tæ chøc bé m¸y b¶o ®¶m ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh cã hiÖu qu¶. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ: Gåm 7 nh©n viªn, cã chøc n¨ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn. NhiÖm vô lµ nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kiÕm nguån hµng phï hîp víi yªu cÇu thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. Thùc hiÖn c¸c chiÕn dÞch Marketing ®Ó n©ng cao thÞ phÇn, t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô. Phßng kinh doanh tæng hîp: Gåm 5 nh©n viªn, cã chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nhiÖm vô nhËp hµng, tËp trung vµ ®iÒu phèi hµng xuèng cöa hµng. Trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc b¸n hµng. Phßng kÕ to¸n: Gåm 5 nh©n viªn, lµm c«ng t¸c tham m­u, gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh trong qu¶n lý, theo dâi vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n tµi chÝnh, tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh tæng hîp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh th«ng qua viÖc xö lý c¸c chøng tõ, b¸o c¸o t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng ®Õn gi¸m ®èc chi nh¸nh ®Ó cã ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi trong c«ng t¸c chØ ®¹o kinh doanh ®Õn tõng kh©u, tõng ®¬n vÞ nh»m gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn phôc vô kinh doanh tæng hîp cña chi nh¸nh, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n thèng kª theo qui ®Þnh cña c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Cöa hµng: Cã chøc n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, cã nhiÖm vô trùc tiÕp phôc vô kh¸ch hµng, thu lîi nhuËn vÒ cho chi nh¸nh. Cöa hµng chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ phßng kinh doanh. 4.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ chøc n¨ng nhiÖm vô: 4.1- C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty d­îc phÈm §« Thµnh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc ph©n t¸n nªn chi nh¸nh c«ng ty lµ ®¬n vÞ phô thuéc cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng, trªn c¬ së ®ã tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña m×nh. Phßng kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh thanh to¸n, kiÓm tra vµ ghi sæ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Cuèi th¸ng c¸c kÕ to¸n viªn tæng hîp t×nh h×nh tån kho, ®èi chiÕu sè liÖu víi phßng kinh doanh vµ cöa hµng, lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n göi lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh bao gåm 5 nh©n viªn: 1 kÕ to¸n tr­ëng; 1 thñ quü vµ 3 kÕ to¸n viªn ho¹t ®éng theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 02: Bé m¸y kÕ to¸n Trong ®ã kÕ to¸n tr­ëng: cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, qu¶n lý, l·nh ®¹o phßng thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp theo ®óng sù chØ ®¹o cña c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng c«ng viÖc, nhiÖm vô cho c¸c nh©n viªn; h­íng dÉn, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc do c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn trong chi nh¸nh. KÕ to¸n hµng ho¸: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho hµng ho¸ t¹i kho, cöa hµng. KÕ to¸n thanh to¸n: viÕt phiÕu thu – chi hµng ngµy vµ cuèi ngµy ®èi chiÕu víi thñ quü, kiÓm kª quü vµ chuyÓn giao chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp vµo chøng tõ ghi sæ.Thanh to¸n, theo dâi c«ng nî, ®«n ®èc thu håi nî, tham gia lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú; lËp kÕ ho¹ch tÝn dông, vèn kinh doanh, kÕ ho¹ch tiÒn mÆt hµng th¸ng, quý, n¨m göi tíi ng©n hµng n¬i chi nh¸nh cã tµi kho¶n. KÕ to¸n quü: cã nhiÖm vô theo dâi, kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng mua hµng, c«ng nî, c¸c kho¶n chi phÝ, doanh thu cña cöa hµng vµ kiÓm tra viÖc nép tiÒn thu ®­îc tõ kh¸ch hµng vÒ thñ quü. 4.2 H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông Chi nh¸nh c«ng ty D­îc phÈm §« Thµnh cã m¹ng l­íi ho¹t ®éng kinh doanh t­¬ng ®èi gän, ®iÒu kiÖn kÕ to¸n ®­îc vi tÝnh ho¸ trªn m¹ng côc bé, viÖc h¹ch to¸n ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - TÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh, quy m« khèi l­îng, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ®ång thêi c¨n cø vµo yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý, chi nh¸nh c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. S¬ ®å 03 : Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Theo h×nh thøc nµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®· ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®­îc ph©n lo¹i thµnh c¸c lo¹i chøng tõ cã cïng néi dung tÝnh chÊt nghiÖp vô ®Ó lËp chøng tõ ghi râ, sau ®ã sö dông chøng tõ ghi râ ®Ó ghi râ c¸c tµi kho¶n. Trong h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi râ viÖc ghi sæ kÕ to¸n theo thø tù thêi gian t¸ch rêi víi viÖc ghi theo hÖ thèng trªn hai lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c nhau lµ: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc nµy gåm: - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ chi tiÕt II. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh: BÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®ßi hái ph¶i cã vèn. B­íc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh ngoµi nguån vèn tù cã cña chi nh¸nh do c«ng ty cÊp cßn cã vèn bæ sung tõ lîi nhuËn vµ vèn vay. Vèn kinh doanh cña Chi nh¸nh ®­îc sö dông cho viÖc mua s¾m TSC§ vµ TSL§ -VÒ TSC§: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc; m¸y mãc thiÕt bÞ; ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn; thiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý; c¸c lo¹i TSC§ kh¸c. -VÒ TSL§: s¶n phÈm hµng ho¸ chê tiªu thô; vèn b»ng tiÒn; vèn trong thanh to¸n; tµi s¶n l­u ®éng kh¸c... Chi nh¸nh huy ®éng vèn lµ nh»m sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh do ®ã mµ viÖc sö dông ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c vµ môc ®Ých chÝnh lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy Chi nh¸nh rÊt quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn. BiÓu 01 : B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh ph©n bæ vèn n¨m 2002 - 2003 §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2002 Tû träng (%) N¨m 2003 Tû träng (%) So s¸nh t¨ng gi¶m    Sè tiÒn %  A.TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 51.063.272.752 +95,11 50.808.872.696 +93,17 -25.444.000.56 -4,98  I.TiÒn 1.192.297.681 +2,22 560.450.839 +1,03 -631.846.842 -52,99  II. §Çu t­ ng¾n h¹n - - - - - -  III. C¸c kho¶n ph¶i thu 23.576.783.091 +43,91 21.988.491.419 +40,32 -1.588.291.672 -6.74  IV. Hµng tån kho 26.238.575.913 +48,87 28.259.930.438 +51,82 +2.021.354.525 +7,70  V. TSL§ kh¸c 55.616.067 +0,1 -  -55.616.067 -100  VI. Chi sù nghiÖp - - - - - -  B. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 2.623.338.909 +4,89 3.727.397.649 +6,83 +1.104.058.740 +42,08  I. TSC§ 2.623.338.909 +4,89 3.727.397.649 +6,83 +1.104.058.740 +42,08  II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n - - - - - -  III. Chi phÝ XDCB dë dang - - - - - -  c¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n - - - - - -  Tæng tµi s¶n 53.686.611.661 100 54.536.270.345 100 +849.658.684 +1,58  BiÓu 02 : T×nh h×nh ph©n bæ nguån vèn n¨m 2002 - 2003 §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2002 Tû träng (%) N¨m 2003 Tû träng (%) So s¸nh t¨ng gi¶m    Sè tiÒn %  A. Nî ph¶i tr¶ 43.073.510.904 80,23 41.561.643.002 +76,21 -1.511.867.902 -3,50  I. Nî ng¾n h¹n 43.073.510.904 80,23 41.561.643.002 +76,21 -1.511.867.902 -3,50  II. Nî dµi h¹n -  - - - -  III. Nî kh¸c -  - - - -  B. Nguån vèn chñ së h÷u 10.613.100.757 19,77 12.977.480.799 +23,79 +2.364.380.042 +22,27  I. Nguån vèn kinh doanh 10.613.027.601 19,77 12.974.554.071 +23,79 +2.361.526.470 +22,25  II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 73.156 0,00013 2.926.728 +0,005 +2.853.572 +3900  Céng nguån vèn 53.686.611.661 100 54.536.270.345 100 +849.658.684 +1,58  Nh×n vµo b¶ng 01, 02 ta cã thÓ thÊy ®­îc c¬ cÊu vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña Chi nh¸nh (31/12/2003). Víi tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ: 54.536.270.34 ®ång trong ®ã: - Vèn l­u ®éng : 50.808.872.696 ®ång - Vèn cè ®Þnh : 3.727.397.649 ®ång Vµ tæng nguån vèn ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån: - Nî ph¶i tr¶ : 41.561.643.002 ®ång - Vèn chñ së h÷u : 12.977.480.799 ®ång C¨n cø vµo b¶ng 01,02 cho thÊy vèn cè ®Þnh cña n¨m 2003 t¨ng, nh­ng vèn l­u ®éng th× l¹i gi¶m so víi n¨m 2002. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi viÖc huy ®éng vèn tõ nguån vèn chñ së h÷u, chi nh¸nh cÇn ph¶i huy ®éng tõ nguån vèn ®i vay ng¾n vµ dµi h¹n ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc chi tiÕt vµ cô thÓ h¬n vÒ c¬ cÊu vèn, nguån vèn kinh doanh cña chi nh¸nh. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2003 ®· t¨ng 849.658.684 ®ång so víi n¨m 2002, víi tû lÖ 1,58%. Qua sè liÖu vÒ vèn cña chi nh¸nh cho thÊy quy m« vèn ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ lµ do vèn cè ®Þnh t¨ng. -Vèn cè ®Þnh, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 1.104.058.740 ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 42,08% c«ng ty ®· ®Çu t­ míi vÒ trang thiÕt bÞ. Víi viÖc ®Çu t­ vµo TSC§ nh­ vËy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp tr­íc m¾t cã thÓ gi¶m v× tµi s¶n cè ®Þnh cã thêi gian sö dông dµi vµ lu©n chuyÓn chËm nh­ng vÒ l©u dµi ®©y sÏ lµ mét thuËn lîi lín ®Ó t¹o ra n¨ng lùc c¹nh tranh míi, gióp chi nh¸nh cã ®iÒu kiÖn c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ chiÕm ®­îc thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng. -Vèn l­u ®éng, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 25.444.000.56 ®ång víi tû lÖ lµ 4,98%. Tuy nhiªn hµng tån kho cô thÓ t¨ng 2.021.354.525 ®ång, nh­ng bªn c¹nh ®ã c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i gi¶m ®¸ng kÓ: 1.588.291.672 ®ång chøng tá c«ng t¸c thu håi c¸c kho¶n nî cña khach hµng t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Cßn sè l­îng hµng tån kho t¨ng lµ do hµng ho¸ nhËp vµo ch­a ®¸p øng ®­îc ®óng theo yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, chÊt l­îng vµ mÉu m· ch­a, céng víi c«ng cô dông cô vµ hµng ho¸ tån kho kh¸c cña chi nh¸nh chiÕm tû lÖ cßn kh¸ cao. Trong tæng tµi s¶n th× TSC§ kh«ng thay ®æi nhiÒu trong khi ®ã TSL§ gi¶m , ®iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c x¸c ®Þnh l­u chuyÓn ch­a ®­îc tèt. §¸nh gi¸ kÕt cÊu tµi s¶n cña chi nh¸nh cho chóng ta thÊy mét c¸i nh×n chung vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n vµ ®¸nh gi¸ tæng qu¸t møc ®é hîplý trong kÕt cÊu tµi s¶n cña chi nh¸nh. TSC§ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ nhµ kho, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc. TSC§ ph¶i ®¶m b¶o hai yªu cÇu: gi¸ trÞ ®¬n vÞ ®¹t tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ thêi gian sö dông trªn 1 n¨m. §Æc ®iÓm TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vÉn gi÷ ®­îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn khi bÞ h­ háng. Trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. §Ó ®¶m b¶o cã ®ñ vèn cho ho¹t ®éng, chi nh¸nh cÇn tËp trung c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng huy ®éng vµ h×nh thµnh vèn. Nguån vèn cña chi nh¸nh ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån: - Nî ph¶i tr¶ n¨m 2003 gi¶m 1.511.867.902 ®ång so víi n¨m 2002 víi tû lÖ 3,50%. Nî ph¶i tr¶ gi¶m chøng tá c«ng ty ®· thanh to¸n bít ®­îc c¸c kho¶n nî trong vay ng¾n, dµi h¹n, nî nhµ cung cÊp, nî c«ng nh©n viªn chøc... - Nguån vèn chñ së h÷u: lµ nguån vèn cña b¶n th©n doanh nghiÖp gåm vèn gãp ban ®Çu vµ vèn tù bæ sung trong qu¸ tr×nh kinh doanh. N¨m 2003 t¨ng 2.364.380.042 ®ång so víi n¨m 2002 t­¬ng øng víi tû lÖ 22,27 %. Tæng nguån vèn n¨m 2003 t¨ng: 849.658.684 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 1,58% so víi n¨m 2002. Nh×n chung nguån vèn chñ së h÷u t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng còng phÇn nµo nãi lªn quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cña chi nh¸nh. III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh trong c¸c n¨m (2002-2003) BiÓu 03: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh ( 2002-2003) §¬n vÞ tÝnh : §ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh   N¨m 2003/2002   Chªnh lÖch tû lÖ (%)  1.Doanh thu thuÇn 132.090.509.604 212.142.887.877 80.052.378.273 +60,60  2.Gi¸ vèn hµng b¸n 125.164.726.070 202.053.798.830 76.889.072.760 +61,43  3.Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 5.844.056.782 8.153.998.826 2.309.942.044 +39,52  4.Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh - - - -  5.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1.081.726.752 1.935.090.221 853.363.469 +78.89  6.Tæng lîi nhuËn chÞu thuÕ TNDN 1.115.838.061 2.361.526.488 1.245.688.427 +111,64  7.ThuÕ TNDN ph¶i nép 357.068.180 755.688.476 398.620.296 +111,64  8.Lîi nhuËn sau thuÕ 758.769.881 1.605.838.012 847.068.131 +111,64  Qua sè liÖu ë b¶ng 03 ta cã thÓ so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 2002, 2003. N¨m 2003, doanh thu thuÇn ®· t¨ng v­ît h¼n so víi n¨m 2002 lµ: 80.052.378.273 ®ång, t­¬ng øng víi 60,60% .Víi gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 lµ: 202.053.798.830 ®ång, t¨ng 76.889.072.760 ®ång víi tû lÖ lµ: 61,43%. Tæng chi phÝ qu¶n lý kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2003 lµ : 8.153.998.826 ®ång ®· t¨ng 39,52% so víi n¨m 2002 víi sè tiÒn lµ : 2.309.942.044 ®ång Bªn c¹nh ®ã lîi nhuËn thuÇn còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, n¨m 2003 tæng lîi nhuËn thuÇn lµ: 1.935.090.221 ®ång t¨ng 853.363.469 ®ång so víi n¨m 2002, víi tû lÖ t­¬ng øng víi 78.89%. : Tæng lîi nhuËn chÞu thuÕ TNDN n¨m 2003 lµ: 2.361.526.488 ®ång, t¨ng 1.245.688.427 ®ång so víi n¨m 2002, víi tû lÖ t­¬ng ønglµ : 111,64% Trong ®ã: - ThuÕ TNDN ph¶i nép n¨m 2003 lµ : 755.688.476 ®ång, t¨ng 111,64% so víi n¨m 2002 víi sè tiÒn : 398.620.296 ®ång. - Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2003 lµ : 1.605.838.012 ®ång, t¨ng 111,64% so víi n¨m 2002, víi sè tiÒn : 847.068.131®ång. Tãm l¹i n¨m 2003 chi nh¸nh ®· cè g¾ng gi¶m mét sè chi phÝ g©y ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn kinh doanh nh­ng tæng chi phÝ vÉn cao do chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn t¨ng nhiÒu, ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ c«ng ty ®· lµm ¨n tèt vµ cã hiÖu qu¶ h¬n do ®ã tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn cao h¬n t¹o thªm tinh thÇn tho¶i m¸i gióp nh©n viªn trong chi nh¸nh lµm viÖc h¨ng say h¬n. IV. Thùc tr¹ng lîi nhuËn t¹i Chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh: Ph©n tÝch chung vÒ t×nh h×nh lîi nhuËn cña chi nh¸nh qua c¸c n¨m 2002 - 2003 : §Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, ta xem xÐt t×nh h×nh lîi nhuËn cña chi nh¸nh qua 2 n¨m 2002 – 2003. Ta xem xÐt b¶ng 04 . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó phï hîp víi nhu cÇu vÒ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, thªm vµo ®ã lµ sù thay ®æi trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi nh»m lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®­îc yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu nh­: Tæng doanh thu, tæng lîi nhuËn,chi nh¸nh ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, nh»m gãp phÇn t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ ®Ó n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Do ®ã ta thÊy tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp n¨m 2003 ®¹t 2.361.526.488 ®ång so víi n¨m 2002 t¨ng1229%. §iÒu nµy chøng tá viÖc qu¶n lý kinh doanh cña chi nh¸nh cã hiÖu qu¶, gãp phÇn vµo viÖc bï ®¾p chi phÝ kinh doanh vµ cã lîi nhuËn. Së dÜ cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do chi nh¸nh ®· biÕt kÕt hîp gi÷a ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c (gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt) nh»m ph©n t¸n rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cho doanh nghiÖp. Sau ®©y, ta h·y t×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n ®· ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña tõng ho¹t ®éng. - Ta h·y xem xÐt tõng yÕu tè ®· ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh trong thêi gian qua. Trong tæng lîi nhuËn cña chi nh¸nh, ta thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 ®¹t 1.935.090.221 ®ång so víi n¨m 2002 t¨ng 853.363.469 ®ång víi tû lÖ 78,89%. V× lîi nhuËn cña ho¹t ®éng kinh doanh chiÓm tû träng cao vµ chñ yÕu trong tæng lîi nhuËn cña C«ng ty. Do ®ã, chi nh¸nh ph¶i cã biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn nµy. Nguyªn nh©n lîi nhuËn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lµ do: + §Èy m¹nh tiªu thô, t¨ng doanh thu ®Ó n©ng cao lîi nhuËn. + Gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng lîi nhuËn: - Riªng cã lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c ( ho¹t ®éng bÊt th­êng) th× kh«ng cã g× ®¸ng kÓ chøng tá chi nh¸nh ®· gi¶i quyÕt tèt c¸c kho¶n liªn quan ®Õn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c nh­ : thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n nî khã ®ßi, tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång. - Tõ b¶ng 04 ta còng thÊy ®­îc lîi nhuËn gép n¨m 2003 t¨ng 3.163.305.513 ®ång so víi n¨m 2002, víi tû lÖ lµ : 45,67 %. Lîi nhuËn gép t¨ng lªn do chi nh¸nh ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, trong ®ã tæng doanh thu t¨ng. - Lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng 847.068.131 ®ång so víi n¨m 2002, víi tû lÖ t­¬ng øng 111,63%. Do tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng mµ møc thuÕ TNDN Nhµ n­íc quy ®Þnh lµ 32 % v× vËy lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng. Tõ sè liÖu trªn ta thÊy lîi nhuËn cña chi nh¸nh trong n¨m 2003 t¨ng lªn chñ yÕu lµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. §ã còng lµ ho¹t ®éng chÝnh cña chi nh¸nh. §iÒu nµy lµ do lîi nhuËn cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp t¨ng lªn. Nh­ vËy nhê tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng l­îng s¶n phÈm tiªu thô nªn trong n¨m 2003 chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn ®¸ng kÓ. 2. Mét sè tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m. BiÓu 5 : Mét sè tû suÊt lîi nhuËn cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh. §¬n vÞ tÝnh : §ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh   T¨ng gi¶m %  Doanh thu thuÇn 132.090.509.604 212.142.887.877 +80.052.378.273 +60,60  Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.115.838.061 2.361.526.488 +1.245.688.427 +111,63  Lîi nhuËn sau thuÕ 758.769.881 1.605.838.012 +847.068.131 +111,63  Vèn SXKD b×nh qu©n 50.699.711.457 54.111.441.044,5 +3.411.729.587,5 +6,72  Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 10.072.164.225 11.793.790.831,5 +1.721.626.606,5 +17,09  Gi¸ vèn hµng b¸n 125.164.726.070 202.053.798.830 +76.889.072.760 +61,43  Lîi nhuËn / Doanh thu thuÇn 0,84 1,11 +0,27 +32,14  Lîi nhuËn / Vèn 2,20 4,36 +2,16 +98,18  Lîi nhuËn / Vèn chñ së h÷u 7,53 13,61 +6,08 +80,74  Lîi nhuËn / Gi¸ vèn hµng b¸n 0,60 0,79 +0,19 +31,67  Nguån : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh n¨m 2002- 2003. 2.1 ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu thuÇn: Trong n¨m 2003 tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu thuÇn t¨ng lªn 0,27 t­¬ng øng víi tû lÖ 32,14% so víi n¨m 2003. Lîi nhuËn trªn doanh thu thuÇn n¨m 2003 lµ 1,11 ®iÒu ®ã nãi lªn cø mét ®ång doanh thu thuÇn th× t¹o ra 1,11 ®ång lîi nhuËn rßng. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng lµ do chi nh¸nh ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝch cùc trong viÖc gi¶m c¸c chi phÝ, trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn viÖc t¨ng tæng doanh thu, ®ã lµ môc tiªu kinh doanh hµng ®Çu cña c«ng ty. 2.2. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn / vèn kinh doanh b×nh qu©n Lîi nhuËn trªn vèn n¨m 2003 lµ 4,36 t¨ng 2,16 so víi n¨m 2002, víi tû lÖ 98,18%. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ cø mét ®ång vèn kinh doanh b×nh qu©n t¹o ra 4,36 ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn trªn vèn t¨ng lµ do chi nh¸nh ®· ®Çu t­ vµo vèn kinh doanh bao gåm vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh, tõ ®ã t¹o lªn lîi thÕ gióp chØ tiªu nµy t¨ng lªn ®¸ng kÓ. 2.3. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn / Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n: Nh×n vµo biÓu 5 ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u n¨m 2003 t¨ng t­¬ng ®èi cao, t¨ng 6,08 so víi n¨m 2002, t­¬ng øng víi tû lÖ lµ 80,74%. Mét con sè rÊt ®¸ng mõng víi chi nh¸nh. Lîi nhuËn trªn vèn CSH b×nh qu©n t¨ng tõ 7,53 n¨m 2002 lªn 13,61 n¨m 2003, vËy cø mét ®ång vèn CSH th× t¹o ra 6,08 ®ång lîi nhuËn. §iÒu ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u cña chi nh¸nh lµ cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tÝnh tù chñ trong kinh doanh. 2.4. ChØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn / Gi¸ vèn hµng b¸n: Gi¸ vèn hµng b¸n cña chi nh¸nh t¨ng 0,19 so víi n¨m 2002 t­¬ng øng víi 31,67%. Trong n¨m qua gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña chi nh¸nh. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸n bé qu¶n lý chi nh¸nh trong thêi gian tíi cô thÓ lµ tõ n¨m 2004 cÇn ph¶i dïng mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n, ®Ó gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn cho chi nh¸nh vµ cho C«ng ty. V. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i chi nh¸nh c«ng ty tnhh d­îc phÈm ®« thµnh C¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù tham gia c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ quèc doanh gi÷ vai trß chØ ®¹o, nhiÖm vô cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n, cña x· héi ph¶i h¹ch to¸n kinh doanh cã l·i. §©y lµ môc tiªu chñ yÕu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, v× vËy t¨ng lîi nhuËn, t¹o kh¶ n¨ng tÝch luü nh»m t¸i s¶n xuÊt më réng, cã nh­ vËy th× c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. KÓ tõ khi thµnh lËp tíi nay Chi nh¸nh c«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ v­¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, thay ®æi mÉu m· vµ ngµy cµng cã uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ®· dÇn dÇn chiÕm ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, cßn mét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh, qua nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cïng víi kiÕn thøc tÝch luü ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp, em xin m¹nh d¹n nªu lªn mét sè ®Ò xuÊt gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cña chi nh¸nh. Thø nhÊt: - Chi nh¸nh cÇn më réng m¹ng l­íi cung øng thuèc ®Õn vïng s©u, vïng xa ®Æc biÖt lµ c¸c vïng d©n téc miÒn nói b»ng c¸ch : + Më thªm quÇy b¸n bu«n ë mét sè ®Þa ®iÓm cã ®«ng d©n c­ cña c¸c huyÖn miÒn nói ®Ó tr¹m y tÕ c¸c x· ®Õn mua b¸n thuËn tiÖn. + Më thªm quÇy b¸n lÎ vµ ®¹i lý x· ph­êng ®Ó cung øng thuèc kÞp thêi cho d©n. + CÇn cã tû lÖ chiÕt khÊu vµ hoa hång ®¹i lý linh ho¹t, hîp lý cho nh÷ng cöa hµng vµ ®¹i lý b¸n hµng ë vïng nµy. Thø hai : Tõ n¨m 1990 c¸c nhµ thuèc ®­îc më nhiÒu nh»m kinh doanh mÆt hµng thuèc T©n d­îc, §«ng d­îc .Trªn cïng mét ®Þa bµn, sù c¹nh tranh gi÷a C«ng ty D­îc lµ Doanh nghiÖp t­ nh©n víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Tr­íc t×nh h×nh nh­ vËy Chi nh¸nh C«ng ty TNHH D­îc phÈm §« Thµnh ®· më réng quyÒn chñ ®éng trong kinh doanh cho c¸c quÇy b¸n bu«n, quÇy biÖt d­îc ®Ó c¸c ®¬n vÞ nµy nç lùc khai th¸c ®Çu vµo vµ tÝch cùc t×m kiÕm ®Çu ra. Tuy nhiªn, c¸c quÇy b¸n bu«n qua c¸c n¨m kh«ng t¨ng, c¸c quÇy biÖt d­îc cã xu h­íng gi¶m dÇn. §Ó më réng kinh doanh, kiÕn nghÞ víi chi nh¸nh nªn: - Më réng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cã nhiÒu mÆt hµng gi¸ thÊp phôc vô nh©n d©n vµ gãp phÇn c¹nh tranh ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho ®¬n vÞ. - HiÖn nay mçi cöa hµng cña chi nh¸nh cã 4 ®Õn c¸n bé lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh vµ qu¶n lý, víi sè l­îng nh­ vËy lµ nhiÒu, chi nh¸nh cÇn cã c¬ chÕ kho¸n ®Ó hiÖu thuèc ë c¸c huyÖn ®­îc quyÒn chñ ®éng trong kinh doanh, gi¶m chi phÝ qu¶n lý ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Thø ba : Qu¶n lý chÆt chÏ vµ tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n cã sù c¹nh tranh, doanh nghiÖp kh«ng chØ t×m c¸ch h¹ gi¸ khi nhËp mua mÆt hµng mµ cßn ph¶i t×m c¸ch gi¶m chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý ®Ó t¹o ra gi¸ thµnh thÊp, t¹o lîi thÕ trong kinh doanh chi nh¸nh cÇn: - X©y dùng dù to¸n chi phÝ cho tõng l« hµng vµ tõng vïng, ®Þa ®iÓm thÝch hîp víi tõng thêi gian. - X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Æc biÖt ®Þnh møc chi phÝ b»ng tiÒn ®Ó tiÕp kh¸ch, héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ, c¸c dÞch vô mua ngoµi... - TÝch cùc ®µo t¹o vµ ®æi míi c¸n bé qu¶n lý, x©y dùng quy tr×nh b¸n hµng nhanh gän, n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Thø t­ : CÇn ®Çu t­ vèn l­u ®éng ®Ó t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh, më réng kinh doanh, t¨ng søc c¹nh tranh cho c¸c cöa hµng thuèc ë c¸c HuyÖn, ThÞ - Chi nh¸nh cÇn cã c¸c biÖn ph¸p më réng m¹ng l­íi tiªu thô vµ sö dông gi¶i ph¸p tµi chÝnh (chiÕt khÊu b¸n hµng, hoa hång ®¹i lý...) ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ nh»m t¨ng vßng quay cña vèn l­u ®éng, gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn. Thø n¨m : Më réng quy m« theo h­íng ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng. - T¨ng khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra ®èi víi thuèc t©n d­îc, b«ng b¨ng, dông cô y tÕ, ho¸ chÊt, d­îc liÖu, thuèc Nam, thuèc B¾c vµ mÆt hµng D­îc Mü phÈm. - Chñ ®éng liªn doanh, liªn kÕt nh»m môc ®Ých thu hót, huy ®éng thªm nguån vèn kinh doanh vµ ph©n t¸n rñi ro. - T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn, hç trî kü thuËt nh»m x©y dùng ®­îc nh÷ng ph­¬ng ¸n kinh doanh hîp lý còng nh­ x©y dùng c¸c h×nh thøc dÞch vô trong vµ sau khi b¸n hµng nh­. +Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng: göi th­ chµo hµng, göi tê qu¶ng c¸o tíi c¸c C«ng ty b¹n. + CÇn cã sù quan t©m tÆng quµ, hoa vµo c¸c dÞp lÔ ®èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn. + Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, réng r·i ®Ó thu hót sù chó ý cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm vµ hµng ho¸ do C«ng ty m×nh kinh doanh. Thø s¸u: Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng. C«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng cña chi nh¸nh võa qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng dÊu hiÖu tèt, ®ã lµ kh¸ch hµng nî nÇn d©y d­a tiÒn hµng. §Ó cã thÓ thu nhanh tiÒn hµng cña c¸c kh¸ch hµng C«ng ty cÇn thùc hiÖn chiÕt khÊu b¸n hµng ®èi víi kh¸ch mua hµng víi sè l­îng lín; chiÕt khÊu thanh to¸n víi kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh. §Ó cã tû lÖ chiÕt khÊu, møc gi¶m gi¸ hîp lý th«ng tho¸ng vµ linh ho¹t, cÇn theo nguyªn t¾c tû lÖ chiÕt khÊu thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn vay ng©n hµng. Nh÷ng ­u ®·i nµy C«ng ty cÇn ghi râ ngay trong hîp ®ång mua b¸n. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò cËp trªn ®©y kh«ng ph¶i lµ nh÷ng thiÕu sãt cña C«ng ty mµ chØ lµ ch­a ®­îc ¸p dông triÖt ®Ó nªn ®Ò xuÊt cña em víi ý nghÜa lµ C«ng ty cè g¾ng ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng ®Ó lµm tèt h¬n n÷a nh»m mang l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty. BiÓu 04: C¬ cÊu doanh thu vµ lîi nhuËn cña Chi nh¸nh n¨m 2002 - 2003     ChØ tiªu M· sè N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh t¨ng gi¶m    Sè tiÒn %  Tæng doanh thu 1 1.32827E+11 2361526488 -1.30466E+11 -98.22210743  Trong ®ã: Doanh thu hµng xuÊt khÈu 2          C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 05+06+07) 3 736778886   -736778886 -100  Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5 400809900   -400809900 -100  Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 335968988   -335968988 -100  ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶I nép 7                       1. Doanh thu thuÇn (10=01-03) 10 1.32091E+11 2.12143E+11 80052378273 60.60418611  2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 1.25165E+11 2.02054E+11 76889072760 61.43030483  3. Lîi nhuËn gép (20=10-11) 20 6925783534 10089089047 3163305513 45.67433414  4.Chi phÝ b¸n hµng 21 5844056782 8153998826 2309942044 39.52634497  5.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22          6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng sxkd (30=20-(21+22)) 30 1081726752 1935090221 853363469 78.88900477  7. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµI chÝnh kh¸c 31 34111309 426436267 392324958 1150.131641  8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµI chÝnh 32          9. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµI chÝnh (40=31-32) 40          10.C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41          11. Chi phÝ bÊt thêng 42          12. Lîi nhuËn bÊt thêng (50=41-42) 50          13. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ (60=30+40+50) 60 1115838061 2361526488 1245688427 111.6370261  14. ThuÕ TNDN ph¶I nép 70 357068180 755688476 398620296 111.6370257  15. Lîi nhuËn sau thuÕ (80=60-70) 80 758769881 1605838012 847068131 111.6370262     Nguån : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh c«ng ty TNHH Dîc phÈm §« Thµnh  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc35929.DOC
Tài liệu liên quan