Tại công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY I.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần DP Việt Hà có trụ sở tại B3 Tổ 54A – P.Yên Hòa – Q. Cầu Giấy – Hà Nội, được thành lập từ tháng 11 năm 2000 với số đăng ký kinh doanh 4103000535 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp . Công ty có trách nhiệm phân phối các loại dược phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh cho nhân dân. Với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, công ty có tư cách pháp nhân , có con dấu riêng và tài khoản Ngân hàng riêng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển. Công ty tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh cũng như chịu trách nhiệm sđối với các khoản công nợ. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là những ngày đầu, trong hoàn cảnh chính sách về dược phẩm của Nhà Nước còn chưa phù hợp với thực tế phát triển của dược phẩm trong cả nước và hiện nay là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường và chính sách mở cửa nền kinh tế, nhưng công ty cũng đã có không ít những thành công đáng khích lệ. Hiện nay, công ty đã trở thành đơn vị kinh tế độc lập tự tìm được cho mình hướng đi phù hợp với sự sôi động của thị trường. Tuy vậy, Công ty luôn hướng tới một sự phát triển đa dạng về các sản phẩm có chất lượng từ các nước phát triển ( Pháp, Đức, Mỹ ) và có xu hướng xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc và các sản phẩm dược trong nước để phục vụ tốt hơn cho phần lớn nhân dân Việt Nam. I.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. I.2.1. Đặc điểm ngành nghề: Công ty Cổ phần DP Việt Hà nằm trong hệ thống của nghành dược phẩm Việt Nam. Có thể nói dược phẩm là 1 ngành sản xuất đặc thù, bởi sản phẩm của ngành này là các loại thuốc và các sản phẩm dược phẩm, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu về đảm bảo sức khoẻ con người. Ngành dược phẩm trong cơ cấu ngành kinh tế của đất nước là một ngành công nghiệp khá quan trọng, đã và đang phát triển tốt. Công ty hiện tại chưa tiến hành sản xuất nhưng hiện tại công ty đang góp phần lớn vào công cuộc tìm đến những sản phẩm dược phẩm mà sự sản xuất trong nước chưa đủ khả năng đáp ứng. Hiện tại, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty là phân phối các sản phẩm dược phẩm nhập khẩu. I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá:

doc24 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 2574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tại công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kh¸i qu¸t chung vÒ ®¬n vÞ thùc tËp I - Tæng quan vÒ c«ng ty I.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ cã trô së t¹i B3 Tæ 54A – P.Yªn Hßa – Q. CÇu GiÊy – Hµ Néi, ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 11 n¨m 2000 víi sè ®¨ng ký kinh doanh 4103000535 do Së KÕ ho¹ch §Çu t­ Hµ Néi cÊp . C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi c¸c lo¹i d­îc phÈm phôc vô nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ, ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. Víi vèn ®iÒu lÖ lµ 3 tû ®ång, c«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n , cã con dÊu riªng vµ tµi kho¶n Ng©n hµng riªng t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn. C«ng ty tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ chÞu tr¸ch nhiÖm s®èi víi c¸c kho¶n c«ng nî. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngµy ®Çu, trong hoµn c¶nh chÝnh s¸ch vÒ d­îc phÈm cña Nhµ N­íc cßn ch­a phï hîp víi thùc tÕ ph¸t triÓn cña d­îc phÈm trong c¶ n­íc vµ hiÖn nay lµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, nh­ng c«ng ty còng ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. HiÖn nay, c«ng ty ®· trë thµnh ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp tù t×m ®­îc cho m×nh h­íng ®i phï hîp víi sù s«i ®éng cña thÞ tr­êng. Tuy vËy, C«ng ty lu«n h­íng tíi mét sù ph¸t triÓn ®a d¹ng vÒ c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn ( Ph¸p, §øc, Mü…) vµ cã xu h­íng x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc vµ c¸c s¶n phÈm d­îc trong n­íc ®Ó phôc vô tèt h¬n cho phÇn lín nh©n d©n ViÖt Nam. I.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh. I.2.1. §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ: C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ n»m trong hÖ thèng cña nghµnh d­îc phÈm ViÖt Nam. Cã thÓ nãi d­îc phÈm lµ 1 ngµnh s¶n xuÊt ®Æc thï, bëi s¶n phÈm cña ngµnh nµy lµ c¸c lo¹i thuèc vµ c¸c s¶n phÈm d­îc phÈm, phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu vÒ ®¶m b¶o søc khoÎ con ng­êi. Ngµnh d­îc phÈm trong c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ cña ®Êt n­íc lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp kh¸ quan träng, ®· vµ ®ang ph¸t triÓn tèt. C«ng ty hiÖn t¹i ch­a tiÕn hµnh s¶n xuÊt nh­ng hiÖn t¹i c«ng ty ®ang gãp phÇn lín vµo c«ng cuéc t×m ®Õn nh÷ng s¶n phÈm d­îc phÈm mµ sù s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng. HiÖn t¹i, lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm d­îc phÈm nhËp khÈu. I.2.2 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm hµng ho¸: S¶n phÈm cña c«ng ty lµ thuèc.Thuèc ®¶m b¶o søc kháe cña con ng­êi, h¬n thÕ n÷a, ¶nh h­ëng tíi tÝnh m¹ng con ng­êi. §©y lµ ®Æc tr­ng t¹o ra nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm s¶n phÈm vµ kinh doanh cña c«ng ty so víi c¸c c«ng ty kinh doanh nh÷ng mÆt hµng kh¸c, nh­ xuÊt sø cña s¶n phÈm, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng quèc tÕ cña s¶n phÈmv.v… Do ®ã, mÆc dï c«ng ty nhËn thÊy nhu cÇu vÒ thuèc lµ th­êng xuyªn, cÊp thiÕt, nh­ng c«ng ty kh«ng thÓ tuú tiÖn trong kinh doanh, kh«ng thÓ chØ nghÜ ®Õn lîi nhuËn ®¬n thuÇn, mµ c«ng ty vÉn lu«n tÝnh ®Õn yÕu tè ®¹o ®øc vµ lîi Ých X· héi. HiÖn nay, c«ng ty ®· vµ ®ang ph©n phèi tæng thÓ trªn 10 mÆt hµng. Trong ®ã, mÆt hµng chiÕn l­îc cña c«ng ty lµ thuèc tiªm (ChiÕm 80% tØ träng vÒ gi¸ trÞ) do mÆt hµng nµy cã nhu cÇu rÊt lín. C¸c mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty ®­îc liÖt kª trong b¶ng d­íi ®©y: BiÓu sè1: C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ph©n phèi trong n¨m 2006 STT Tªn hµng §V Sè l­îng  1 Trexofin lä 40 000  2 Cefacyxim lä 60 000  3 Ceftriaxone lä 40 000  4 Intrazolin lä 100 000  5 Hanmi Fontazon lä 24 000  6 Intrataxim lä 20 000  7 Exomuc gãi 200 000  8 Ery gãi 250 000  9 Hanmi Orofix Viªn 120 000  10 Kupfloxan Viªn 180 000  11 EtexCefetam lä 20 000  I.2.3 §Æc ®iÓm thÞ tr­êng kinh doanh: ThÞ tr­êng kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr­êng trong n­íc. §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, s¶n phÈm cña c«ng ty qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· x¸c ®Þnh ®­îc chç ®øng kh¸ v÷ng ch¾c, ®­îc tiªu thô réng r·i trong c¸c viªn lín vµ ®em l¹i cho C«ng ty phÇn lín tû träng doanh thu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trong nghµnh d­îc diÔn ra cuéc c¹nh tranh v« cïng khèc liÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm d­îc ®a d¹ng tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, råi c¸c xÝ nghiÖp s¶n suÊt d­îc qu©n ®éi, c«ng an, tr­êng ®¹i häc,... ®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng thuèc ngo¹i ®ang trµn ngËp trªn thÞ tr­êng Hµ Néi vµ c¶ n­íc. §iÒu ®¸ng chó ý lµ trªn kho¶ng 2/3 thÞ tr­êng d­îc kinh doanh trong vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®ang bung ra chiÕm lÜnh, qu¶ng c¸o chµo hµng rÇm ré. H¬n n÷a, mét khã kh¨n chung mµ hÇu hÕt c¸c c«ng ty gÆp ph¶i trong vµi n¨m gÇn ®©y lµ kh«ng ®­îc Nhµ n­íc b¶o hé ®éc quyÒn nh­ tr­íc n÷a mµ ph¶i tù lùc ho¹t ®éng, v­¬n lªn t×m h­íng ®i riªng cho m×nh. §èi víi C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ, trong hoµn c¶nh ®ã víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña toµn thÓ anh chÞ em trong c«ng ty, ®· ®­a c«ng ty v­ît qua nh÷ng khã kh¨n. VÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng thuèc hiÖn nay lµ kh¸ ch¾c ch¾n. C«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng marketing vµ kh©u tiªu thô s¶n phÈm, n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin lu«n chuyÓn biÕn kh«ng ngõng cña thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh chiÕn l­îc kinh doanh vµ bæ sung nh÷ng s¶n phÈm míi cã c«ng dông vµ hiÖu qu¶ cao ®­îc ng­êi tiªu dïng lùa chän. Th­¬ng hiÖu cña c«ng ty theo thêi gian sÏ in s©u vµo t©m trÝ cña ng­êi tiªu dïng bëi uy tÝn vµ chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm míi, hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ cao tõ nh÷ng n­íc cã nÒn s¶n xuÊt d­îc phÈm ph¸t triÓn. I.2.4.§Æc ®iÓm vÒ quy m« ho¹t ®éng: C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ thuéc lo¹i c«ng ty th­¬ng m¹i quy m« võa thÓ hiÖn ë mét sè chØ tiªu sau: - Tæng nguån vèn kinh doanh: 4,5 tû Lao ®éng: 48 nh©n viªn Thu nhËp trung b×nh cña nh©n viªn: 1,5 tr ®ång/ th¸ng Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 48 ng­êi, qu¶n lý lµ 5 ng­êi. Nh©n viªn cña c«ng ty ®­îc tuyÓn dông víi nh÷ng tiªu chÝ rÊt cao, vµ chÊt l­îng. ( B»ng cÊp, t­ c¸ch ®¹o ®øc, lµm viÖc, kinh nghiÖm…) I.2.5 §Æc ®iÓm kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: Trong sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ më cöa vµ sù non trÎ cña c«ng ty míi thµnh lËp, c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, song do sù nç lùc s¸ng t¹o Ban gi¸m ®èc, qu¶n lý vµ cña tËp thÓ nh©n viªn, c«ng ty ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t ®Ó æn ®Þnh kinh doanh ®Èy m¹nh c¸c ho¹t déng marketing n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng. Doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng nhanh tõ 14 tû (2005) lªn 24 tû ®ång (2006). HiÖu qu¶ trong kinh doanh ®· gióp c«ng ty gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, t¹o ®­îc vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt kinh doanh, S¶n phÈm nhËp khÈu vÒ ®­îc tiªu thô ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh thµnh phÝa B¾c. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2005-2006 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2005/2006 (lÇn)  1. Tæng GTHH Ngh×n §ång 15.337.233 20.011.701 1,3  2. Doanh thu “ 12.851.086 19.653.259 1,5  3. Chi phÝ “ 12.781.000 18.537.286 1,45  4. Lîi nhuËn sau thuÕ “ 70. 086 112.973 1,6  5. Ng©n s¸ch “ 233.874 1.868.562  I.3 Bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Toµn bé 48 nh©n viªn (kÓ c¶ lao ®éng hîp ®ång) ®­îc tæ chøc thµnh 7 ®¬n vÞ trùc thuéc d­íi sù ®iÒu hµnh chung cña ban Gi¸m ®èc.M« h×nh nµy gióp c«ng ty ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng nh­ng vÉn b¶o ®¶m quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban ®­îc ph©n nh­ sau S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ I.3.1 Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ : cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty , quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña c«ng ty phï hîp víi ph¸p luËt . Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ lµ ng­êi cã cæ phÇn cao nhÊt trong c«ng ty. I.3.2 Gi¸m §èc Gi¸m ®èc : lµ ng­ßi chÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung , gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty , cã quyÒn tuyÓn dông lao ®éng ,vµ còng lµ ng­ßi cã quyÒn quyÕt ®Þnh th«i viÖc ®èi víi c¸c nh©n viªn d­ãi quyÒn .§­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña c«ng ty trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. I.3.3 Phßng Kinh doanh: ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh gåm 18 c¸n bé trong ®ã cã 16 d­îc sÜ ®¹i häc vµ trung cÊp chuyªn ngµnh. Nh÷ng c¸n bé nµy cã c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng sau ®©y: - Cïng gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho tõng nhãm trong phßng kinh doanh. -Nhãm Marketing: Gåm nh÷ng c¸n bé cã nhiÖm vô khai th¸c nguån hµng, t×m b¹n hµng ®Ó ký hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng lín cña c«ng ty. -Nhãm cöa hµng: Cã nhiÖm vô giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty tíi c¸c ®¹i lý vµ hiÖu thuèc. I.3.4 Phßng Nh©n sù: Phßng gåm 3 ng­êi . Tr­ëng phßng lµ Cö nh©n qu¶n lý nh©n sù, ®iÒu hµnh toµn bé c«ng viÖc chung cña phßng. Phßng Nh©n sù cã nhiÖm vô tuyÓn dông, tuyÓn mé, lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho nh©n viªn toµn c«ng ty. Gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, còng nh­ chÕ ®é riªng do c«ng ty ®Ò ra cho nh©n viªn ký hîp ®ång dµi h¹n. Qu¶n lý thêi gian lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty. Lµ n¬i ®Ó nh©n viªn cã thÓ bµy tá ý kiÕn cña minh vÒ chÝnh s¸ch cña C«ng ty. I.3.5 Phßng kÕ to¸n Lµm nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty tøc h¹ch to¸n kinh doanh. Phßng gåm 4 nh©n viªn chÞu sù gi¸m s¸t ®iÒu chØnh cña Gi¸m ®èc. Tr­ëng phßng phô tr¸ch ho¹t ®éng chung cña c¸c kÕ to¸n: TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n kho, kÕ to¸n TSC§, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña phßng kÕ to¸n gåm I.4 Ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ë C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ lµ mét C«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i víi nhiÒu mÆt hµng ®Æc thï cña ngµnh d­îc ®ã lµ thuèc.C«ng ty nhËp khÈu thuèc tõ nhiÒu n­íc cã ngµnh s¶n xuÊt d­îc phÈm ph¸t triÓn nh­ : Hµn Quèc, Ên §é, Ph¸p, …víi khèi l­îng nhËp lín. Nh»m ®¹t môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn C«ng ty ®· ¸p dông mét sè h×nh thøc tiªu thu nh­ sau: B¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n göi qua ®­êng b­u ®iÖn I.4.1. B¸n bu«n §Æc tr­ng cña b¸n bu«n lµ b¸n víi sè l­îng lín, nh­ng hµng ho¸ ®­îc b¸n bu«n vÉn n»m trong lÜnh vùc l­u th«ng: Khi nghiÖp vô b¸n bu«n ph¸t sinh lµ tøc lµ khi hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt, khi hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt phßng kÕ to¸n cña C«ng ty lËp ho¸ ®¬n( GTGT) , MS 01- GTKT - 3LL. Ho¸ ®¬n ®­îc lËp thµnh ba liªn, liªn 1 l­u t¹i gèc, liªn 2 giao ng­êi mua, liªn 3 dïng ®Ó thanh to¸n. Phßng kÕ to¸n còng lËp phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho còng ®­îc lËp thµnh ba liªn. NÕu viÖc b¸n hµng thu ®­îc tiÒn ngay th× liªn thø 3 trong ho¸ ®¬n( GTGT) ®­îc dïng lµm c¨n cø ®Ó thu tiÒn hµng, kÕ to¸n vµ thñ quü dùa vµo ®ã ®Ó viÕt phiÕu thu vµ còng dùa vµo ®ã thñ quü nhËn ®ñ sè tiÒn hµng. Khi kiÓm tra sè tiÒn ®ñ theo ho¸ ®¬n GTGT mµ ng­êi mua thanh to¸n kÕ to¸n thu chi TM vµ thñ quü sÏ ký tªn vµo phiÕu thu, nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu cho mét liªn phiÕu thu th× tuú theo yªu cÇu kÕ to¸n thu tiÒn mÆt sÏ viÕt ba liªn phiÕu thu sau ®ã xÐ mét liªn ®ãng dÊu vµ giao cho kh¸ch hµng thÓ hiÖn viÖc thanh to¸n hµng ho¸ ®· hoµn tÊt . C©n ®èi víi phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n còng ghi ba liªn . Liªn mét l­u t¹i cuèng , liªn hai giao cho thñ kho gi÷ , liªn ba dïng ®Ó l­u hµnh néi bé kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n vµ ®i ®­êng . Trong ph­¬ng thøc b¸n bu«n cã hai h×nh thøc: B¸n bu«n qua kho : theo h×nh thøc nµy, C«ng ty xuÊt hµng trùc tiÕp tõ kho giao cho ng­êi mua. Ng­êi mua cÇm ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt do phßng kÕ to¸n lËp ®Õn kho ®Ó nhËn hµng. Hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô khi ng­êi mua ®· nhËn vµ ký x¸c nhËn trªn ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho. ViÖc thanh to¸n hµng cã thÓ b»ng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, sÐc. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: Theo ph­¬ng thøc nµy C«ng ty cö ng­êi ë phßng kinh doanh ®i ®Õn c¶ng hoÆc s©n bay ®Ó nhËn hµng sau ®ã lµm thñ tôc nhËn hµng, khi thñ tôc nhËn hµng ®· xong phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT gåm ba liªn sau ®ã xÐ liªn hai vµ ba giao cho phßng kinh doanh. Phßng kinh doanh cö ng­êi mang ho¸ ®¬n tíi ng­êi mua hµng ®ång thêi vËn chuyÓn th¼ng sè hµng ho¸ ®· cã H§ GTGT cho ng­êi mua ( kh«ng qua kho ). Hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô khi ng­êi mua nhËn ®ñ hµng ký x¸c nhËn trªn chøng tõ b¸n hµng cña C«ng ty, viÖc thanh to¸n tiÒn hµng cã thÓ b»ng sÐc, TM, ng©n phiÕu hoÆc chuyÓn kho¶n. I.4. 2. B¸n lÎ H×nh thøc b¸n lÎ ®­îc ¸p dông t¹i v¨n phßng C«ng ty vµ t¹i kho . C«ng ty thùc hiÖn b¸n lÎ theo ph­¬ng thøc thu tiÒn tËp trung tøc lµ khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ th× kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ho¸ ®¬n GTGT. Tr­êng hîp nÕu b¸n lÎ t¹i C«ng ty th× kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ho¸ ®¬n GTGT lÊy ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi mua, thñ tr­ëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n tr­ëng sau ®ã dùa vµo H§ GTGT kÕ to¸n thu chi sÏ viÕt phiÕu thu chi víi sè tiÒn ®ñ theo ho¸ ®¬n ( nÕu KH tr¶ hÕt mét lÇn ). Tr­êng hîp b¸n lÎ nh­ng kh¸ch yªu cÇu mang hµng tíi tËn nhµ th× kÕ to¸n hµng ho¸ còng lËp ho¸ ®¬n GTGT sau ®ã giao cho ng­êi mang hµng 2 liªn: Liªn 2( liªn ®á) giao cho kh¸ch hµng, liªn 3 (liªn xanh ) cã gi¸ trÞ ®Ó thanh to¸n. Sau khi ®· giao hµng vµ thu tiÒn song, ng­êi ®­îc ph©n c«ng ®i giao hµng cã tr¸ch nhiÖm nép sè tiÒn ®ã cho phßng kÕ to¸n kÌm ho¸ ®¬n GTGT ( liªn 3 - liªn xanh). I.4.3. Ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua ®­êng b­u ®iÖn. Theo ph­¬ng thøc nµy sau khi nhËp khÈu mét sè l« hµng nµo ®ã vÒ C«ng ty göi c¸c th­ chµo hµng, cã thÓ b»ng ®iÖn tho¹i, Fax tíi c¸c tØnh, TP n¬i cã c¸c Nhµ thuèc mua bu«n. Khi mét C«ng ty, Nhµ thuèc nµo ®ã cã nhu cÇu vÒ mét mÆt hµng nµo ®ã cã thÓ gäi ®iÖn cho C«ng ty ®Ó cïng tho¶ thuËn vÒ mÆt hµng ho¸, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. NÕu nh÷ng th­¬ng l­îng ®ã ®­îc tho¶ thuËn gi÷a hai bªn (cã thÓ 3 bªn ) tiÕn hµnh lËp c¸c hîp ®ång mua b¸n. Dùa vµo hîp dång mua b¸n, kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu xuÊt kho sau ®ã, phßng kinh doanh mang hµng ®i göi (cã thÓ göi qua ®­êng tµu, ®­êng hµng kh«ng…) tíi ®Þa chØ cña kh¸ch hµng mua bu«n. ViÖc thanh to¸n còng phô thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña hai bªn cã thÓ b»ng tiÒn mÆt còng cã thÓ b»ng chuyÓn kho¶n. Th«ng th­êng sè tiÒn mµ bªn mua thanh to¸n ®ît mét b»ng 95% gi¸ trÞ cña hîp ®ång mua b¸n, sè cßn l¹i sÏ tr¶ sau. - Ph­¬ng h­íng vµ kÕ ho¹ch trong thêi gian tíi . +Më réng nhËp khÈu nhiÒu lo¹i thuèc cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu . + NhËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc viªn vµ tiªm ®Ó tiÕn hµnh sn¶ xu©t trong n­íc nh»m gi¶m gi¸ thµnh cña thuèc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ sù leo thang cña gi¸ thuèc tren thÞ tr­êng hiÖn nay. +NhËp khÈu c¸c lo¹i thiÕt bÞ y tÕ I.5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ I.5.1.Bé m¸y kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 4 ng­êi, ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ , t¹o thµnh mét bé m¸y kÕ to¸n hoµn chØnh, ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tËp trung, cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi c«ng ty, gióp l·nh ®¹o c«ng ty tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, h­íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong c«ng ty, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp, h¹ch to¸n theo chÕ ®é vµ chuÈn mùc. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n lµ KÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hµnh phßng kÕ to¸n, chØ ®¹o thùc hiÖn triÓn khai c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty, tæ chøc thiÕt lËp c¸c v¨n b¶n, biÓu mÉu b¸o c¸o tµi chÝnh, tham m­u cho Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, chiÕn l­îc kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông, kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh, gi¶i quyÕt quan hÖ vÒ tµi chÝnh, tÝn dông víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. - KÕ to¸n hµng ho¸ Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, thµnh phÈm, t×nh h×nh b¸n hµng, tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. - KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô theo dâi phÇn thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, tµi s¶n cè ®Þnh, tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KÕ to¸n kiªm thñ quÜ: Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt, c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó thu ho¹ch chi tiÒn mÆt. Thñ quÜ ghi phÇn thu, chi tiÒn mÆt vµo cuèi ngµy vµ ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt. Ngoµi ra cßn lµm c«ng viÖc kÕ to¸n. - KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c«ng nî vµ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî cña C«ng ty mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Toµn nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña KÕ to¸n tr­ëng. I.5.2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇ DP ViÖt Hµ I.5.21. Chøng tõ ¸p dông. Chøng tõ ë C«ng ty sö dông lµ bé chøng tõ do bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh­ phiÕu thu ,phiÕu chi , phiÕu xuÊt kho ,phiÕu nhËp kho ,ho¸ ®¬n b¸n hµng ,ho¸ ®¬n GTGT… I.5.2.2 HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông : HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141 TC-Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 cña Bé tµi chÝnh I.5.2.3 HÖ thèng sæ s¸ch. * Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: + Néi dung Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian (nhËt ký). Sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qi¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi B¶ng C©n §èi sè ph¸t sinh. + KÕt cÊu vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp: Cét 1: Ghi sè liÖu cña chøng tõ ghi sæ Cét 2: Ghi ngµy th¸ng lËp chøng tõ ghi sæ Cét 3: Ghi sè tiÒn cña chøng tõ ghi sæ Cuèi trang sæ céng luü kÕ ®Ó chuyÓn sang trang sau. §Çu trang sæ ph¶i ghi sè céng trang tr­íc chuyÓn sang. Cuèi th¸ng, cuèi n¨m, kÕ to¸n cång tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ, lÊy sè liÖu ®èi chiÕu víi B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. * Sæ c¸i + Néi dung Sæ C¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc quy ®Þnh trong chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp Sè liÖu ghi trªn sæ C¸i dïng ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu víi sè liÖu ghi trªn sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt dïng ®Ó lËp c¸c B¸o c¸o Tµi chÝnh C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ dïng nh÷ng sæ c¸i sau phôc vô cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô, vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô: Sæ C¸i TK 111, 112, 156, 632, 511,… * Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt + Néi dung: Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lµ sæ dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng ®èi t­îng kÕ to¸n riªng biÖt mµ trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp ch­a ph¶n ¸nh ®­îc. Sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt cung cÊp c¸c chi tiªu chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, vµ lµm c¨n cø ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi ChÝnh. Trong C«ng ty më nh÷ng sæ chi tiÕt sau: Sæ chi tiÕt hµng ho¸ ThÎ kho hµng ho¸ Sæ chi tiÕt chi phÝ tr¶ tr­íc, chi phÝ ph¶i tr¶ Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ng­êi mua … Sæ chi tiÕt tiªu thô ……………….. H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc “chøng tõ ghi sæ” vµ ®­îc thùc hiÖn ghi chÐp trªn m¸y vi tÝnh. Hµng ngµy tõ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n sÏ nhËp sè liÖu vµo chøng tõ t­¬ng øng cã trong m¸y vi tÝnh, m¸y sÏ tù ®éng sö lý sè liÖu vµ ®­a vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan nh­ b¶ng kª, sæ thÎ chi tiÕt … Tõ c¸c chøng tõ ®ã m¸y sÏ ghi vµo sæ c¸i, b¶ng tæng hîp chi tiÕt, sau ®ã m¸y sÏ lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ lªn b¸o c¸o kÕ to¸n. §Ó ®Ò phßng sù cè m¸y tÝnh, kÕt hîp kÕ to¸n thñ c«ng, sau khi tËp hîp chøng tõ vµo m¸y, hµng ngµy cho in sè liÖu, tËp hîp b¶ng kª, sæ chi tiÕt, tõ ®ã ®­a vµo sæ c¸i, sæ tæng hîp chi tiÕt, lªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh, cuèi quý lªn b¸o c¸o Tµi ChÝnh. S¬ ®å tæ chøc ghi sæ cña c«ng ty : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy kÕ to¸n C«ng ty cã mét sè thiÕu sãt khi sö dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ vµ nh÷ng thiÕu sãt nµy em xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ ë phÇn sau II. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô . II.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ë C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ Nh­ phÇn trªn ®· nªu ( Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ) viÖc b¸n hµng cña C«ng ty chñ yÕu ®­îc tæ chøc thùc hiÖn trªn 3 ph­¬ng thøc: B¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n qua ®­êng b­u ®iÖn. Tuú vµo tõng ph­¬ng thøc giao hµng, h×nh thøc thanh to¸n mµ kÕ to¸n b¸n hµng( tiªu thô) còng kh¸c nhau. MÆt kh¸c, hµng th¸ng qu¸ tr×nh tiªu thô còng kh«ng gièng nhau viÖc tiªu thô diÔn ra kh«ng ®­îc ®Òu ®Æn, doanh thu b¸n hµng cã th¸ng nhiÒu th¸ng Ýt. §ã lµ ®iÒu tÊt nhiªn. II.1.1 KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc b¸n bu«n. Khi C«ng ty nhËp khÈu mét l« hµng nµo ®ã khi hµng ®· vÒ tíi kho hoÆc hµng ®ang ®i ®­êng vÒ bé phËn b¸n hµng cña C«ng ty sÏ göi th­ chµo hµng (cã thÓ trùc tiÕp gäi ®iÖn tho¹i) tíi c¸c kh¸ch mua bu«n cña C«ng ty. Qua viÖc trao ®æi vÒ nhu cÇu mua b¸n cña hai bªn vµ trªn c¬ së ®¬n hái hµng vµ th­ chµo hµng cña C«ng ty ®­a ra, hai bªn sÏ ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång( hîp ®ång mua b¸n) , c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt hay ®¬n ®Æt hµng ®· ®­îc phª duyÖt bëi Gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng võa lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng, võa lµ c¨n cø ®Ó xuÊt kho, võa lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n doanh thu. §èi víi ng­êi mua hµng lµm chøng tõ ®i ®­êng vµ ghi sæ kÕ to¸n.Ho¸ ®¬n gÝa trÞ gia t¨ng ®­îc lËp lµm 3 liªn (kª giÊy than viÕt 1 lÇn) : Liªn 1: L­u t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc do phßng kÕ to¸n gi÷ ®Ó theo dâi hµng ngµy. Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng lµm chøng tõ ®i ®­êng vµ ghi sæ kÕ to¸n ®¬n vÞ mua. Liªn 3 : Giao cho thñ kho dïng ®Ó ghi sæ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n. Trªn mçi ho¸ ®¬n b¸n hµng cã ®Çy ®ñ hä tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, h×nh thøc thanh to¸n, khèi l­îng ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i hµng ho¸ b¸n ra, tæng tiÒn hµng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n. Sau khi lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng nh©n viªn phßng kinh doanh sÏ cÇm ho¸ ®¬n nµy xuèng kho lµm thñ tôc xuÊt hµng. ë kho, khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, thñ kho sÏ ghi vµo sæ kho theo sè l­îng hµng ®­îc b¸n. Sæ kho do thñ kho më hµng quý vµ më chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng ho¸. Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån vµ sau ghi vµo sæ kho, thñ kho mang ho¸ ®¬n GTGT ®Õn cho phßng kÕ to¸n. §Õn cuèi th¸ng, thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n. ë phßng KÕ to¸n: Sau khi nhËn ®­îc chøng tõ vÒ tiªu thô hµng ho¸ do thñ kho mang tíi, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh ph¸p lý råi ký duyÖt. Mçi lo¹i thuèc ®Òu ®­îc kÕ to¸n cho mét m· riªng nªn khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng kÕ to¸n ph¶i tra m· cña mÆt hµng ®­îc b¸n ®Ó nhËp vµo m¸y vi tÝnh. KÕ to¸n tiªu thô sñ dông sæ chi tiÕt hµng ho¸, b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån, sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè l­¬ng vµ gi¸ trÞ. Do hµng ngµy ph¸t sinh nhiÒu c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn hµng nªn ®Ó tiÖn theo dâi céng nî phaØ thu, ph¶i tr¶ kÕ to¸n C«ng ty sö dông TK131 – “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” vµ TK 331 – “ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n”. Do ®ã tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thu tiÒn hµng kÕ to¸n ®Òu ph¶n ¸nh qua Nî TK 131, khi sù ph¸t sinh nghiÖp vô thu tiÒn th× kÕ to¸n míi ph¶n ¸nh bªn cã TK131. II.1.2 KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc b¸n lÎ. Theo ph­¬ng thøc nµy viªc b¸n lÎ chñ yÕu diÔn ra t¹i v¨n phßng cña C«ng ty, vµ th­êng kh¸ch hµng xem hµng nÕu ®ång ý vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ th× sÏ mua hµng vµ tr¶ tiÒn ngay, tuy nhiªn doanh thu b¸n lÎ th­êng kh«ng lín. NÕu viÖc b¸n lÎ ph¸t sinh qua ®iÖn tho¹i hoÆc qua Fax nghÜa lµ kh¸ch hµng gäi ®iÖn trùc tiÕp tíi phßng kinh doanh cña c«ng ty vÒ viÖc mua mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã vµ yªu cÇu chuyÓn tíi tËn n¬i, khi ®ã phßng kÕ to¸n sÏ viÕt H§ GTGT vµ xÐ 2 liªn( liªn 2 vµ liªn 3) cho ng­êi giao hµng( th­êng lµ nh©n viªn phßng kinh doanh vµ phßng kü thuËt) vµ yªu cÇu ng­êi mua hµng ký vµo ®Ó thÓ hiÖn tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña ho¸ ®¬n. II. 1.3 Tiªu thô theo ph­¬ng thøc göi qua ®­êng b­u ®iÖn . Ph­¬ng thøc nµy th­êng ph¸t sinh víi nh÷ng kh¸ch hµng bu«n hay b¹n hµng quen thuéc cña C«ng ty, ®· cã sù tin cËy vµ hiÓu biÕt vÒ nhau. Trong tr­êng hîp c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty ®Òu lµ kh¸ch hµng ë Thµnh Phè Hå Chi Minh, TP §· N½ng… Khi ph¸t sinh mét nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ nµo ®ã kÕ to¸n hµng ho¸ ®Òu viÕt ho¸ ®¬n ( GTGT) ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng ®· xuÊt b¸n. Ho¸ ®¬n ( GTGT) sÏ ®­îc lµm c¨n cø ®Ó cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra. Trªn b¶ng kª nµy mçi kh¸ch hµng ®­îc ghi trªn mét dßng b¶ng kª. Môc ®Ých cña viÖc lËp b¶ng kª chøng tõ dÞch vô hµng ho¸ b¸n ra lµ nh»m quyÕt to¸n thuÕ ( GTGT) ®Çu ra vµ thuÕ (GTGT) ®Çu vµo. ViÖc tiªu thô hµng ho¸ cu¶ C«ng ty cã thÓ thu ®­îc tiÒn ngay còng cã thÓ kh¸ch hµng chÊp nhËn nî, v× vËy ®Ó viÖc theo dâi c«ng nî víi ng­êi mua ®­îc chÝnh x¸c, kÕ to¸n C«ng ty ®· sö dông TK 131 – “ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” ®Ó theo dâi c«ng nî. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn c«ng nî ph¶i thu ®Òu ®­îc thÓ hiÖn qua TK 131. §Ó phôc vô cho viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ c«ng nî mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua, sæ chi tiÕt TK 131, b¶ng tæng hîp TK 131. II.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ II.2.1. KÕ to¸n doanh thu tiªu thô hµng ho¸: Khi ph¸t sinh nghiÖp vô tiªu thô vµ ®· x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu th× ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô hµng ho¸ kÕ to¸n sö dông TK5111. Tµi kho¶n 511 ®­îc chia lµm 3 tiÓu kho¶n nh­ sau: TK 5111: Doanh thu tiªu thô hµng ho¸. TK 5112: Doanh thu tiªu thô thµnh phÈm. TK 5113: Doanh thu cña dich vô . §Ó theo dâi doanh thu tiªu thô th× kÕ to¸n C«ng ty sö dông sè chi tiÕt tµi kho¶n, b¸o c¸o chi tiÕt b¸n hµng, sæ c¸i tµi kho¶n. Lµ mét doanh nghiÖp ¸p dông nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ nªn doanh thu tiªu thô kh«ng bao gåm thuÕ VAT. II.2.2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ . §Ó tæng hîp gi¸ vèn sè hµng ®· xuÊt b¸n kÕ to¸n c¨n cø vµo sè l­îng vµ ghi trªn b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån cña hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña sè hµng ®· xuÊt kho. Gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho tiªu thô ®­îc tÝnh theo gi¸ trung b×nh hµng xuÊt kho: Gi¸ trung b×nh = Gi¸ trÞ thùc tÕ tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ thùc tÕ hµng nhËp trong kú - GT hµng tån cuèi kú  TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho + L­îng thùc tÕ nhËp trong kú - GT hµng tån cuèi kú  Gi¸ vèn hµng xuÊt kho = Sè l­îng xuÊt kho * Gi¸ trung b×nh Mäi chi phÝ ph¸t sinh khi mua hµng ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn cña hµng ®· tiªu thô ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l·i gép cña sè hµng ®· b¸n, ®Ó theo dâi gi¸ vèn ngoµi b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho cña hµng ho¸, kÕ to¸n C«ng ty ViÖt Hµ cßn sö dông sæ c¸i TK 632 vµ sæ chi tiÕt TK 632. Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ b¸n hµng ho¸ . II.2.3. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi sù c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp nµo chiÕm ®­îc thÞ phÇn lín doanh nghiÖp ®ã sÏ cã thÕ m¹nh h¬n trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ C«ng ty ViÖt Hµ còng vËy, ®Ó b¸n ®­îc hµng ho¸ C«ng ty th­êng ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ ®­îc gäi lµ chi phÝ b¸n hµng. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng” trong TK nµy c¸c chi phÝ nh­: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ chµo hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, chi phÝ vËn chuyÓn hµng tiªu thô, Chi phÝ ChiÕt khÊu b¸n hµng cho c¸c ®¹i lý … ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng C«ng ty kh«ng sö dông sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng mµ khi cã nghiÖp vô chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n tËp hîp chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ C¸i TK 641. Mäi chi phÝ b¸n hµng ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ vµo cuèi mçi th¸ng. Chi phÝ b¸n hµng ®­îc theo dâi theo tõng chøng tõ ph¸t sinh vµ ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911 - "X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh". §Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông sæ c¸i TK 641 II.2.4. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan chung ®Õn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, chi phÝ qu¶n lý bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn v¨n phßng, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, khÊu hao TSC§, chi phÝ ®iÖn n­íc, chi phÝ thuª v¨n phßng … C¸c chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK642 “chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. C¨n cø vµo chøng tõ minh chøng cho nghiÖp vô chi liªn quan ®Õn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK642 vµ ghi sæ c¸i TK642. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph©n bæ vµ tËp hîp 100% cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra vµo cuèi mçi th¸ng , sau ®ã chi phÝ qu¶n lý sÏ ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. §Ó theo dâi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp , kÕ to¸n më sæ theo dâi chi phÝ qu¶n lý. II.2.5. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. T¹i C«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña hµng ®· tiªu thô ®­îc thùc hiÖn theo tõng th¸ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ tiªu thô, kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn sau: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn (sè liÖu TK511) sang bªn cã TK911. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n (sè liÖu TK632) sang bªn nî TK911. KÕt chuyÓn chi phÝ hµng b¸n (sè liÖu TK641) sang bªn nî TK911. KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN (sè liÖu TK642) sang bªn nî TK911. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: III. §¸nh gi¸ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n hµng ho¸, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ. * ¦u ®iÓm: KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng ®èi hoµn chØnh. - §èi víi kh©u tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: + C¸c chøng tõ ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®Òu phï hîp víi yªu cÇu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ c¬ së ph¸p lý cña nghiÖp vô . + C¸c chøng tõ ®Òu ®­îc sö dông ®óng mÉu cña Tµi chÝnh ban hµnh, - §èi víi c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp: + KÕ to¸n ®· ¸p dông “ HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n Doanh nghiÖp võa vµ nhá” ban hµnh ngay 21-12-2001 theo QuyÕt ®Þnh 144/2001/ Q§- BTC . §Ó phï hîp víi t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty + C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho lµ hîp lý, v× C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ lµ mét C«ng ty kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng ho¸ nhiÒu kh«ng thÓ ®Þnh kú míi tiÕn hµnh h¹ch to¸n §èi víi c«ng t¸c tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch: + C«ng ty ®· ¸p dông ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y + C«ng ty sö dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ + Mçi nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi mét sè lo¹i tµi kho¶n riªng, nhÊt ®Þnh, thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu sè liÖu vµ kiÓm tra, gióp cho kÕ to¸n tr­ëng n¾m b¾t ®­îc nhanh chãng c¸c kho¶n môc ph¸t sinh. Nãi tãm l¹i, tæ chøc h¹ch to¸n hµng ho¸, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ cña C«ng ty. Nã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n thu nhËp thùc tÕ vµ cÇn nép cho Ng©n S¸ch Nhµ n­íc, ®ång thêi nã ph¶n ¸nh sù vËn ®éng cña tµi s¶n, tiÒn vèn cña C«ng ty trong l­u th«ng. * Mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc: Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n hµng ho¸, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô mµ kÕ to¸n C«ng ty ®· ®¹t ®­îc, cßn cã nh÷ng tån t¹i mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn vµ cÇn hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng tèt h¬n n÷a yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MÆc dï vÒ c¬ b¶n, C«ng ty ®· tæ chøc tèt viÖc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ , tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh­ng C«ng ty vÉn cßn cã mét sè ®iÓm nªn kh¾c phôc nh­ sau: Thø nhÊt: C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm lµ mét C«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt chñ yÕu kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu, cã nhiÒu nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ, nh­ng trong thùc tÕ C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 413 “ Chªnh lÖch tû gi¸ “ vµ tµi kho¶n 007 “ Nguyªn tÖ c¸c lo¹i “ ®Ó ph¶n ¸nh. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c¸c mÆt hµng ®­îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ. Thø hai: C«ng ty th­êng ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng tiªu thô vµo cuèi mçi th¸ng, kh«ng ph©n bæ chi phÝ nµy cho tõng mÆt hµng tiªu thô, v× vËy kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng mÆt hµng ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp. Thø ba: Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty cã mét sè kh¸ch tr¶ chËm víi sè l­îng tiÒn kh¸ lín nh­ng C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc hoµn vèn vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Thø t­: C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i, ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh kh«ng nhiÒu tr­êng hîp C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh mua hµng nhËp kho sau ®ã míi ®em ®i tiªu thô. §iÒu nµy kh«ng tr¸nh khái sù gi¶m gi¸ th­êng xuyªn cña hµng trong kho. Tuy nhiªn kÕ to¸n c«ng ty l¹i kh«ng trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. IV. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. IV.1. Sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. VÒ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n th× kÕ to¸n C«ng ty ViÖt Hµ sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Nh­ng trong thùc tÕ kÕ to¸n C«ng ty l¹i kh«ng sö dông Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ, ®©y lµ mét thiÕu sãt cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc ngay, v×: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ mét sæ kÕ to¸n tæng hîp ®­îc ghi theo thêi gian, ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Nã cã t¸c dông: + Qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i. + Mäi chøng tõ ghi sæ sau khi ®· lËp xong ®Òu ph¶i ®¨ng ký vµo sæ nµy ®Ó lÊy sè hiÖu vµ ngµy th¸ng. + Sè hiÖu cña c¸c chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh liªn tôc tõ ®Çu th¸ng ( hoÆc ®Çu n¨m ) ®Õn cuèi th¸ng ( hoÆc cuèi n¨m ), ngµy th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ ®­îc tÝnh theo ngµy ghi vµo “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. + Tæng sè tiÒn trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ b»ng tæng sè ph¸t sinh bªn nî hoÆc bªn cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trong sæ c¸i (hay b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ). §iÒu nµy gióp cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®­îc chÝnh x¸c vµ nhanh h¬n Tõ nh÷ng t¸c dông ®· nªu trªn, C«ng ty nªn ®­a sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµo ®Ó sö dông cho phï hîp víi h×nh thøc mµ kÕ to¸n sö dông, nÕu thiÕu sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ th× kh«ng thÓ coi ®ã lµ h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. IV.2. Ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho tõng mÆt hµng tiªu thô ®Ó tÝnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng mÆt hµng. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt ®Ó tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ viÖc lùa chän tiªu thøc ph©n bæ hîp lý, khoa häc. Bëi v× mçi nhãm hµng cã tÝnh chÊt th­¬ng phÈm kh¸c nhau, dung l­îng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cã tÝnh chÊt kh¸c nhau , c«ng dông ®èi víi tõng nhãm hµng còng kh¸c nhau nªn kh«ng thÓ sö dông chung mét tiªu thøc ph©n bæ mµ ph¶i tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó lùa chän tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. - §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng cã thÓ ph©n bæ theo doanh sè b¸n: - T­¬ng tù ta sÏ cã tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp theo doanh sè b¸n nh­ sau: Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho nhãm hµng thø i = Chi phÝ QLDN cÇn ph©n bæ x Doanh sè b¸n nhãm hµng thø i   Tæng doanh sè b¸n   Khi ph©n bæ ®­îc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho tõng nhãm hµng, l« hµng tiªu thô, ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng nhãm hµng, l« hµng theo c«ng thøc: Chi phÝ BH ph©n bæ cho hµng "i" nhãm hµng thø "i" = Chi phÝ b¸n hµng cÇn ph©n bæ x Doanh sè b¸n nhãm hµng thø "i"   Tæng doanh sè b¸n   IV.3. LËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: Do ph­¬ng thøc b¸n hµng thùc tÕ t¹i C«ng ty ViÖt Hµ cã nhiÒu tr­êng hîp kh¸ch hµng chÞu tiÒn hµng. Bªn c¹nh ®ã, ®«i khi viÖc thu tiÒn hµng gÆp khã kh¨n vµ t×nh tr¹ng nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc gi¶m doanh thu cña doanh nghiÖp. V× vËy, C«ng ty nªn tÝnh to¸n kho¶n nî cã kh¶ n¨ng khã ®ßi, tÝnh to¸n lËp dù phßng ®Ó ®¶m b¶o sù phï hîp gi÷a doanh thu vµ chi phÝ trong kú. §Ó tÝnh to¸n møc dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, C«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña mçi kh¸ch hµng lµ bao nhiªu phÇn tr¨m, trªn c¬ së sè thùc nî vµ tû lÖ cã kh¶ n¨ng khã ®ßi tÝnh ra møc dù phßng nî thÊt thu. §èi víi c¸c kho¶n nî thÊt thu. §èi víi c¸c kho¶n nî thÊt thu, sau khi xo¸ khái b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, kÕ to¸n C«ng ty mét mÆt tiÕn hµnh ®ßi nî, mÆt kh¸c ph¶i theo dâi ë TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý. C¸c kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®­îc theo dâi ë TK 139 “ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi” IV.4. LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: Do h×nh thøc kinh doanh thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ nhiÒu khi ph¶i mua hµng vÒ kho ®Ó chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng ph©n phèi l­u th«ng tiÕp theo. ViÖc nµy kh«ng tr¸nh khái sù gi¶m gi¸ th­êng xuyªn, liªn tôc cña hµng ho¸ trong kho. V× vËy, C«ng ty nªn dù tÝnh kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc tÝnh tr­íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phÇn gi¸ trÞ bÞ gi¶m xuèng thÊp h¬n so víi gi¸ ghi sæ cña kÕ to¸n cña hµng tån kho. Cuèi kú, nÕu kÕ to¸n nhËn thÊy cã b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ sù gi¶m gi¸ th­êng xuyªn cô thÓ x¶y ra trong kú kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch lËp dù phßng. ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nh»m gióp C«ng ty bï ®¾p c¸c thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra do hµng ho¸ tån kho bÞ gi¶m gi¸,®ång thêi còng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ thuÇn tuý hµng tån kho cña C«ng ty nh»m ®­a ra mét h×nh ¶nh trung thùc vÒ tµi s¶n cña C«ng ty khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi kú h¹ch to¸n. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK159 “Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho” IV.5. Më thªm c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3. C«ng ty Cæ phÇn DP ViÖt Hµ lµ mét C«ng ty kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸ ( nhiÒu chñng lo¹i thuèc, nhãm thuèc), viÖc theo dâi hµng ho¸ chÝnh x¸c lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng trong C«ng ty. V× vËy , ®Ó viÖc theo dâi hµng ho¸ ®­îc thuËn tiÖn h¬n, dÔ dµng h¬n kÕ to¸n C«ng ty nªn më thªm c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3 víi tµi kho¶n theo dâi hµng hãa - TK 156 T­¬ng tù, chi phÝ thu mua còng ®­îc ph©n chia theo tõng tiÓu kho¶n nh­ trÞ gi¸ thu mua Ngoµi ra, ®Ó ®ång nhÊt víi viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng mÆt hµng, th× kÕ to¸n C«ng ty còng nªn ph©n chia tµi kho¶n gi¸ vèn nh­ tµi kho¶n hµng ho¸, vÝ dô cô thÓ: TK 632 nªn ®­îc ph©n thµnh: + TK 6321: Gi¸ vèn cña c¸c lo¹i thuèc tiªm + TK 6322: Gi¸ vèn cña c¸c lo¹i thuèc viªn ………… KÕt luËn Tiªu thô hµng ho¸ cã mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt trong ngµnh kinh doanh th­¬ng m¹i tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp v× vËy tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ nãi riªng lµ mét ph­¬ng thøc qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. V× vËy em mong muèn ®­îc ®i s©u t×m hiÓu chuyªn ®Ò: “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm ViÖt Hµ”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc35884.DOC
Tài liệu liên quan