Tài liệu Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

1. Bộ hồ so đơn đăng ký nhãn hiệu phái có những tài liệu gì? - Đơn đăng ký nhãn hiệu phái có các tài liệu sau đây: + Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phái có Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu SỐ:O4-NH (02 bán); + Mẫu nhãn hiệu (9 mẫu kèm theo, ngoài 1 mẫu đuợc gắn trên Tò khai); + Tài liêu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thóa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tố chúc) (01 bán); + Giấy úy quyền nộp đon, nếu có (01 bán); + Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn (01 bán); + Đon đăng ký nhãn hiệu tập thế, nhãn hiệu chứng nhận còn phái có Quy chế sứ dụng nhãn hiệu tập thế/Quy chế sứ dụng nhãn hiệu chứng nhận; + Tài liệu chúng minh quyền sứ dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biếu tượng, cờ, huy hiệu, cúa cơ quan, tố chức, dấu chúng nhận, dấu kiếm tra, dấu báo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thưong mại, chí dẫn xuất xứ, giái thưóng, huy chương, hoặc ký hiệu đặc trưng cúa sán phám, dấu hiệu thuộ c phạm vi báo hộ cúa kiếu dáng công nghiệp cúa người khác) (01 bán)  2. Người nộp đon đăng ký nhãn hiệu phái nộp những khoán lệ phí gì? - Các khoán phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu gồm: 3. Cách lập Tò khai yêu cầu cắp Giây chúng nhận đăng ký nhãn hiệu - Mẫu Tờ khai được Cục Só hữu trí tuệ cung cấp miền phí cho người nộp đơn. Người nộp đon cũng có thế sứ dụng mẫu Tò khai được đăng tái trên trang web - Người nộp đơn cần điền đầy đú thông tin vào Tò khai theo quy định về cách lập Tờ khai, có thế tham kháo ví dụ về Tờ khai yêu cầu đăng ký nhãn hiệu (Phụ lục 1). - Hàng hóa, dịch vụ cần phái được phân loại theo Báng phân loại hàng hóa dịch vụ cứa Thóa ƯỚC Ni-xơ (Xuất bán lần thứ IX). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ thực hiện việc đó và người nộp đơn phái '• nộp phí phân loại. -Hướng dẫn cách điền Tờ khai:

pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_huong_dan_dang_ky_nhan_hieu.pdf
Tài liệu liên quan