Thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường châu Âu (eu)

Thị Trường Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Của Việt Nam Sang Thị Trường Châu Âu (EU)Lời Mở Đầu Trong những thập kỷ gần đây, mọi hoạt động ngoại thương ở Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, từng bước hoà nhập vào xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế trên thế giới. Nhờ đường lối đứng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã có những chính sách mở cưả hợp lý, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại làm cho lĩnh vực xuất khẩu ngày càng trở lên sôi động và giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình phát triển của đất nước. Trong quá trình tăng trưởng khối lượng hàng hoá xuất khẩu thì chúng ta không thể không nhắc đến hoạt động hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) - một ngành nghề truyền thống của dân tộc, hiện đang được thị trường thế giới đánh giá rất cao cả về kỹ thuật và mỹ nghệ. Gần đây EU dang nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng của hàng (TCMN) Việt Nam. Sau một quá trình học tập và tìm hiểu, em đã quyết định chọn đề tài tiểu luận: “Thị Trường Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Của Việt Nam Sang Thị Trường Châu Âu (EU)".

doc12 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường châu Âu (eu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më §Çu Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, mäi ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ë ViÖt Nam ®· cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc, tõng b­íc hoµ nhËp vµo xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ trªn thÕ giíi. Nhê ®­êng lèi ®øng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chóng ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch më c­¶ hîp lý, ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i lµm cho lÜnh vùc xuÊt khÈu ngµy cµng trë lªn s«i ®éng vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ gãp phÇn thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu th× chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn ho¹t ®éng hµng thñ c«ng mü nghÖ (TCMN) - mét ngµnh nghÒ truyÒn thèng cña d©n téc, hiÖn ®ang ®­îc thÞ tr­êng thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao c¶ vÒ kü thuËt vµ mü nghÖ. GÇn ®©y EU dang næi lªn nh­ mét thÞ tr­êng giµu tiÒm n¨ng cña hµng (TCMN) ViÖt Nam. Sau mét qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi tiÓu luËn: “ThÞ Tr­êng XuÊt KhÈu Hµng Thñ C«ng Mü NghÖ Cña ViÖt Nam Sang ThÞ Tr­êng Ch©u ¢u (EU)". Do b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn còng nh­ thùc tiÔn nªn néi dung bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu xãt, rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c«! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Néi Dung I Kh¸i Qu¸t VÒ XuÊt KhÈu(XK) 1. Kh¸i niÖm xuÊt khÈu. XuÊt khÈu lµ c¶ hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n trong nÒn th­¬ng m¹i cã tæ chøc c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi thu ngo¹i tÖ. Qua ®ã cã thÓ ®Èy m¹nh hµng ho¸ ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. XuÊt khÈu lµ ph­¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr­êng phæ biÕn nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp (DN) trªn thÕ giíi ¸p dông. Nã cã rÊt nhiÒu lîi thÕ víi DN vµ ®ãng gãp vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ. 2. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mòi nhän quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia nhÊt lµ trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ th­¬ng m¹i. C¸c n­íc cã kim ng¹ch XK lín ®Òu lµ nh÷ng n­íc XK v­ît tréi so víi c¸c n­íc kh¸c thÓ hiÖn qua: -XuÊt khÈu lµm cho DN gi¶m bít sù tr× trÖ, t¨ng tÝnh n¨ng ®éng vµ ph¶n øng nh¹y bÐn h¬n víi sù thay ®èi chiÕn l­îc ®Ó v­ît xa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµm cho nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng h¬n. -XuÊt khÈu lµm cho c¸c DN khai th¸c ®­îc c¸c lîi thÕ vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. §iÒu nµy lµm gãp phÇn t¨ng thªm c¬ cÊu kinh tÕ vµ c«ng nghÖ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. -XuÊt khÈu lµ ph­¬ng thøc më réng vµ thóc ®Èy kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia trªn c¬ së c¸c bªn cïng cã lîi. Bªn c¹nh ®ã, xuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm t¹o thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n vµ ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n. -Th«ng qua XK c¸c DN cã c¬ héi tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng t¹o c¬ héi cho c¸c DN më réng quan hÖ bu«n b¸n víi n­íc ngoµi ®ång thêi lµ th¸ch thøc cña DN. C¸c DN muèn tån t¹i th× ph¶i ®Çu t­ c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña DN, DN trong cuéc c¹nh tranh nµy ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt lu«n thÝch nghi ®­îc víi thÞ tr­êng. -XuÊt khÈu t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ ®Ó t¨ng nhËp khÈu (NK) t¹o nguån vèn chñ yÕu cho NK phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. XK quyÕt ®Þnh quy m« vµ tèc ®é ph¸t triÓn cña NK, gãp phÇn ph¸t triÓn ®Òu vµ t¨ng GDP cña ®Êt n­íc. II §Æc §iÓm ThÞ Tr­êng XuÊt KhÈu Hµng Thñ C«ng Mü NghÖ Cña ViÖt Nam Sang EU. Kh¸i qu¸t tiÒm n¨ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµo EU. Tr­íc n¨m 1990, hµng TCMN lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn l­îc vµ chñ lùc cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 90 t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ kinh tÕ trªn thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng lín. T×nh h×nh bÊt æn ®Þnh nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kim ng¹ch XK hµng TCMN. Bëi hµng TCMN cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy chñ yÕu lµ xuÊt khÈu sang c¸c n­íc XHCN. ChÝnh v× vËy trong giai ®o¹n 1990-2000 t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng TCMN cã nhiÒu thay ®æi lín tõ kim ng¹ch XK cho ®Õn c¬ cÊu mÆt hµng vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng. C¬ cÊu thÞ tr­êng trong giai ®o¹n nµy cã sù thay ®æi hoµn toµn so víi tr­íc. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ chuyªn m«n, EU lµ thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín ®èi víi hµng TCMN xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, trong ®ã tËp trung vµo mét sè lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ ®å gèm mü nghÖ, ®å gèm sø, c¸c mÆt hµng may tre ®an. ThÕ m¹nh cña TCMN ViÖt Nam lµ nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña nÒn kinh tÕ v¨n ho¸ d©n téc nªn nhiÒu kh¸ch hµng tõ thÞ tr­êng Ch©u ¢u biÕt ®Õn vµ ­a chuéng s¶n phÈm cña chóng ta. Kim ng¹ch XK mÆt hµng TCMN ViÖt Nam sang EU nhiÒu n¨m qua ®¹t trªn 100 triÖu USD chiÕm tû träng xÊp xØ 50% kim ng¹ch XK hµng n¨m vÒ hµng TCMN cña c¶ nø¬c. Tuy nhiªn, thùc tÕ rÊt Ýt c¬ së lµm hµng TCMN cña n­íc ta cã ®­îc nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín vµ th­êng xuyªn. HiÖn nay, hµng TCMN sang EU cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ hµng TCMN Trung Quèc ®ang c¹nh tranh g©y khã kh¨n cho viÖc XK hµng TCMN cña ta, nh­ng c¹nh tranh còng khiÕn cho ta trë nªn n¨ng ®éng h¬n, buéc chóng ta c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Hy väng r»ng nh÷ng hç trî gÇn ®©y tõ phÝa chÝnh phñ sÏ thóc ®Èy kim ng¹ch trong nh÷ng n¨m tíi, qua ®ã sÏ ®¹t ®­îc chØ tiªu cho ®Õn n¨m 2005 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ sÏ tõ 450 ®Õn 500 triÖu USD. Nh÷ng thÕ m¹nh cña hµng TCMN ViÖt Nam khi XuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU. Hµng TCMN hiÖn nay ®ang th©m nhËp rÊt tèt ë thÞ tr­êng EU vµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. Theo mét nghiªn cøu cña Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp Ch©u ¢u t¹i ViÖt Nam (Eurocham)_riªng s¶n phÈm gç gia dông cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trung b×nh hµng n¨m lµ 50,72%. NÕu trong n¨m 1996 chØ ®¹t 60,5 triÖu USD, th× ®Õn n¨m 2000 ®· t¨ng lªn219,3 triÖu USD. Tuy nhiªn, mÆt hµng nµy chØ chiÕm tû träng 2,8% trong tæng kim ng¹ch XK cña VÞªt Nam vµo EU. MÆc dï, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c DN trong n­íc cßn kh¸ lín. C¸c s¶n phÈm TCMN chñ yÕu cña ta xuÊt sang EU lµ s¶n phÈm gç mü nghÖ, ®å gèm sø vµ c¸c s¶n phÈm m©y tre ®an. Kim ng¹ch XK hµng nµy t¨ng lªn kh¸ nhanh (21,28%/n¨m). ThÞ tr­êng XK hµng TCMN lín nhÊt cña ViÖt Nam trong khèi EU lµ §øc ( 26,4%), tiÕp ®Õn lµ Ph¸p (14,7%), Hµ Lan ( 11,6%), Anh ( 11%), BØ ( 10,7%), Italia ( 7,4%) T©y Ban Nha( 6,3%), Thôy §iÓn (5%), §an M¹ch ( 4.1%), PhÇn Lan ( 0.8%), Hy L¹p (0,5%) vµ Bå §µo Nha (6,4%). Riªng thÞ tr­êng Lucxembourg, ®å gç cña ViÖt Nam vÉn ch­a thËp nhËp vµo ®­îc. C¸c mÆt hµng TCMN cña ta ®­îc s¶n xuÊt chñ yÕu tõ nguyªn liÖu trong nø¬c nªn tû lÖ ngo¹i tÖ thu ®­îc tõ s¶n xuÊt ®¹t cao, vµo kho¶ng 95-97%. Lo¹i hµng nµy ®­îc s¶n xuÊt thñ c«ng lµ chÝnh khiÕn cho s¶n phÈm cña ta cã sù kh¸c biÖt vµ mang tÝnh ®Æc thï, kh«ng gièng so víi c¸c s¶n phÈm cña n­íc kh¸c. MÆt kh¸c, ®©y lµ ngµnh s¶n xuÊt tËn dông ®­îc nhiÒu lao ®éng nhµn rçi mµ yªu cÇu tr×nh ®é kh«ng cao l¾m. Vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh hµng thñ c«ng nãi chung kh«ng lín. Mét sè c©u trong s¶n xuÊt cã thÓ sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc gi¶n ®¬n, thay thÕ cho lao ®éng thñ c«ng ®Ó t¨ng thªm n¨ng suÊt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c, tr×nh ®é KHKT ph¸t triÓn m¹nh còng t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho viÖc XK hµng TCMN ë n­íc ta ra thÕ giíi nãi chung vµ sang thÞ tr­êng EU nãi riªng. Trong héi nghÞ ASEM ®­îc tæ chøc võa qua, ViÖt Nam ®· ®­îc c¸c n­íc Ch©u ¢u ñng hé trë thµnh thµnh viªn cña WTO khiÕn cho triÓn väng XK c¸c mÆt hµng nãi chung vµ hµng TCMN nãi riªng sÏ gÆp nhiÒu thuËn lîi. D­íi ®©y lµ biÓu ®å ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng TCMN cña ViÖt Nam. Kim ng¹ch XK theo mÆt hµng - Quý 1/2004 III Nh÷ng VÊn §Ò Vµ Gi¶i Ph¸p Ph¸t TriÓn XK hµng TCMN Cña ViÖt Nam Sang EU. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn kh¾c phôc. Trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nãi chung vµ t¹i thÞ tr­êng EU nãi riªng, nhu cÇu ®èi víi hµng TCMN lµ rÊt nhiÒu, rÊt tiÒm n¨ng, nh­ng thÞ phÇn cña ViÖt Nam cßn nhá bÐ, thÞ tr­êng tiªu thô cßn h¹n chÕ chñ yÕu do mét sè nguyªn nh©n sau ®©y: MÉu m· cßn ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n kh«ng phï hîp so víi lèi sèng s«i ®éng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khi chÝnh c¸c n­íc nµy l¹i lµ ®èi t­îng chÝnh tiªu thô s¶n phÈm cña ta. Ngoµi tÝnh ®¬n ®iÖu ra s¶n phÈm bÞ nh­îc ®iÓm quan träng n÷a lµ chÊt l­îng kÐm vµ kh«ng ®ång ®Òu. Nguyªn liÖu thùc vËt do ch­a ®­îc sö lý tèt tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt nªn th­êng bÞ biÕn d¹ng khi cã sù thay ®æi vÒ thêi tiÕt vµ kh«ng chôi ®­îc khÝ hËu l¹nh, thËm chÝ ph¸t sinh mèc mät ngay trªn ®­êng vËn chuyÓn. S¶n xuÊt ph©n t¸n còng ®· gãp phÇn lµm cho kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm kh«ng ®ång ®Òu, l« tèt, l« xÊu lÉn lén. Mét lý do n÷a lµ: ThiÕu thî lµnh nghÒ ®· qua ®µo t¹o c¬ b¶n, thiÕu c¸n bé nghiÖp vô chµo hµng, thiÕu th«ng tin vÒ thÞ trõ¬ng xuÊt khÈu. Quy m« s¶n xuÊt nhá, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c ®¬n ®Æt hµng lín, míi chØ quan t©m ®Õn s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng mµ ch­a quan t©m viÖc thay ®æi mÉu m· cho s¶n phÈm. ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc cßn thiÕu. §iÒu lµm cho c¸c quan chøc ngµnh Th­¬ng M¹i, N«ng NghiÖp vµ DN hµng TCMN nãi chung vµ ®å gç nãi riªng ®au ®Çu lµ gç nguyªn liÖu. HiÖn nay, gi¸ ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm TCMN kh«ng t¨ng, trong khi nguyªn liÖu ®Çu vµo l¹i t¨ng ®ét biÕn, ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn lîi nhuËn vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c¸c DN. Theo «ng TrÇn Quèc M¹nh, Phã Chñ TÞch héi Mü NghÖ ChÕ biÕn gç TPHCM, cuèi n¨m 2004 trë l¹i ®©y gi¸ gç nguyªn liÖu ®· t¨ng ®Õn 20%, gi¸ gç nhËp khÈu còng “leo thang” kh«ng kÐm, t¨ng lªn 10%. L©u nay, c¸c doanh nghiÖp TCMN nhËp khÈu nguyªn liÖu gç chñ yÕu lµ tõ Malaysia vµ Indonesia. Nh­ng tõ gi÷a n¨m 2004, chÝnh phñ Indonesia ban hµnh chñ tr­¬ng “®ãng cöa rõng”, kh«ng cho c¸c DN trong n­íc xuÊt khÈu gç hßn. Trong n­íc, do lo ng¹i ¶nh h­ëng bëi vô kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ c¸c s¶n phÈm gç cña Bé Th­¬ng M¹i Hoa Kú ®èi víi s¶n phÈm gç tõ Trung Quèc, tõ th¸ng 8 n¨m nay, Bé Th­¬ng m¹i ViÖt Nam ra chñ tr­¬ng kh«ng cho nhËp khÈu c¸c lo¹i gç nguyªn liÖu vµ b¸n thµnh phÈm tõ Trung Quèc vµo ViÖt Nam. §©y lµ hai nguyªn nh©n chÝnh lµm gi¸ nguyªn liÖu t¨ng lªn. Ngoµi ra, ho¹t ®éng XK hµng TCMN cßn gÆp mét sè khã kh¨n nh­: HiÖn t­îng gian lËn th­¬ng m¹i trong nhËp khÈu nguyªn liÖu, víi doanh nghiÖp XK luËt h¶i quan cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. ThuÕ doanh thu víi ®Æc ®iÓm thuÕ chång lªn thuÕ, phÝ vËn t¶i víi c¸ch tÝch c­íc theo khèi ®èi víi hµng cång kÒnh còng lµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m søc c¹nh tranh qua gi¸ cña hµng TCMN ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. Nãi chung, viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU hµng TCMN cña ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu XK 500 triÖu USD sang EU vµo n¨m 2005 ngµnh TCMN cßn ph¶i nç lùc nhiÒu. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng TCMN sang thÞ tr­êng EU. C¸c biÖn ph¸p nµy n»m trong c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn hµng xuÊt khÈu nãi chung vµ do tÝnh ®Æc thï cña hµng TCMN nªn còng cã nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu sau ®©y: §Ó s¶n phÈm hµng TCMN ViÖt Nam cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng EU vµ tõng b­íc më réng, c¸c DN ViÖt Nam cÇn t×m hiÓu kü ®Æc ®iÓm vµ kªnh ph©n phèi cña EU, chó träng c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ång thêi quan t©m tíi c¸c tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng, ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña EU vÒ ho¸ chÊt tÈy, phÈm nhuém, ®å ch¬i trÎ em kh«ng ®­îc g©y h¹i ®Õn søc khoÎ. LËp trang web giíi thiÖu mÆt hµng TCMN cña ta víi b¹n bÌ quèc tÕ. Võa qua t¹i TPHCM, EXPO 2004 mét lÇn n÷a ®­îc chän lµ h«i chî hµng TCMN xuÊt khÈu. Së Th­¬ng m¹i- nhµ tæ chøc ®· ®Æt nhiÒu t©m huyÕt ®Ó ®æi míi, n©ng tÇm cho EXPO 2004, nh»m t¹o nªn mét sù kiÖn quèc tÕ hµng n¨m cña ngµnh TCMN ViÖt Nam, tËn dông mäi c¬ héi ®Ó hµng thñ c«ng ViÖt Nam më réng thÞ tr­êng. Kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c DN hîp t¸c x· lµng nghÒ thñ c«ng vµ vïng nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c vïng n«ng th«n ®Ó tËn dông lao ®éng n«ng nhµn. ChÝnh phñ cÇn cô thÓ quan t©m h¬n n÷a tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng TCMN. Cã chÕ ®é ­u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu mét sè nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. Cã chÕ ®é hç trî c¸c ngµnh thñ c«ng giíi thiÖu s¶n phÈm ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­: héi chî, triÓn l·m.. ...V× phÇn lín c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng thñ c«ng mü ngÖ ®Òu lµ c¬ s¬ s¶n xuÊt nhá ®Òu bÞ h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¶i c¸ch hµnh chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò h¶i quan, kiÓm dÞch h¹n ng¹ch, dÞch vô vËn t¶i.. .. TiÕp tôc xóc tiÕn th­¬ng m¹i theo nh÷ng ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc x· héi phèi hîp ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Ngoµi c¬ quan ®Æc diÖn nh­ Th­¬ng Vô ViÖt Nam ë n­íc ngoµi ra, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lËp v¨n phßng, phßng tr­ng bÇy, kho ngo¹i quan hoÆc chi nh¸nh c«ng ty t¹i n­íc ngoµi. §µo t¹o nguån nh©n lùc tiÕp thu c«ng nghÖ míi c¸n bé chµo hµng cã nghiÖp vô. §æi míi c¸c c«ng t¸c qu¶n lý. C¸c doanh nghiÖp TCMN cÇn chó träng dÇu t­ vèn nhÊt lµ vèn ®Ó c¶i tiÕn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng TCMN ®ang ®­îc ­a chuéng t¹i thÞ tr­êng EU. KÕt luËn §Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng TCMN ®ang lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch trong t×nh h×nh hiÖn nay. §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi chñ tr­¬ng cña ®¶ng vµ chÝnh phñ hîp v¬i ý nguyÖn toµn d©n vµ thî thñ c«ng ViÖt Nam. §¸p øng xu thÕ tiªu dïng cña thÕ giíi hiÖn ®¹i. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña ®Êt n­íc, viÖc nµy hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc §èi víi EU - mét thÞ tr­êng giµu tiÒm n¨ng, qua thùc tiÔn xuÊt khÈu hµng TCMN sang EU cho thÊy chóng ta ®ang chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. C¸c mÆt hµng kh«ng s¶n xuÊt å ¹t nh­ tr­íc mµ tËp trung vµo mét sè mÆt hµng chÝnh phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng cña ng­êi d©n ch©u ¢u nh­: gèm sø mü nghÖ, m©y tre, ®å gç ... Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ tr­êng, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ viÖc xuÊt khÈu hµng TCMN sang EU vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ bÞ c¹nh tranh gay g¾t, thiÕu sù quan t©m cña c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp cßn thô ®éng ch­a biÕt s¸ng t¹o s¶n phÈm. Hi väng r»ng trong t­¬ng lai kh«ng xa, thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng TCMN cña ViÖt Nam sang EU sÏ ph¸t triÓn h¬n n÷a, song song cïng sù ph¸t triÓn t×nh h÷u nghÞ gi÷a 2 khu vùc ASEAN vµ liªn minh Ch©u ¢u ( EU ). Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ - Nhµ xuÊt b¶n thÕ giíi 8/2003 - PGS TS TrÇn V¨n Chu www.doanh nghiÖp.com www.vnemart.com.vn www.hanoimoi.com.vn www.sgtt.com.vn Môc Lôc Lêi më ®Çu Néi Dung I Kh¸i Qu¸t VÒ XuÊt KhÈu Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu 2. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi nÒn kinh tÕ II §Æc §iÓm ThÞ Tr­êng XK Hµng TCMN ViÖt Nam sang EU 1. Kh¸i qu¸t tiÒm n¨ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµo EU. 2. Nh÷ng thÕ m¹nh cña hµng TCMN ViÖt Nam khi XK vµo thÞ tr­êng EU. III Nh÷ng VÊn §Ò Vµ Gi¶i Ph¸p Ph¸t TriÓn XK hµng TCMN cña ViÖt Nam sang EU. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra cÇn kh¾c phôc. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ KÕt LuËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61278.DOC
Tài liệu liên quan