Thực trạng thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua

Thực trạng thị trường XK thuỷ sản VN trong những năm đổi mới vừa quaMở đầu Phần I : Thị trường và vai trò của nó đối với hoạt độngkinh doanh của doanh ngiệp I/Khái niệm thị trường 1/ Khái niệm thị trường 5 2/ cơ sở hình thành thị trường 6 3/ Mô tả thị trường 7 II/ Vai trò của thị trường đối với hoạt động của các doanh nhiệp 9 Phần II : Thực trạng thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua I/ Tổng quan về tình hình xuất khẩu và thị trường xuất khẩu của Việt nam thời gian qua 11 1/Tình hình xuất khẩu Việt nam thời gian qua 11 2/ Thị trường xuất khẩu của Việt nam thời gian qua 22 II/ Thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua 25 1/ Đặc điểm mặt hàng thuỷ sản và lợi thế của Việt Nam về mặt hàng thuỷ sản 25 2/ Thực trạng thị trường thuỷ sản Việt nam 28 3/ Đánh giá thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam thời gian qua 34 Phần III Một số biện Pháp phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản I/ Quan điểm phát triển thuỷ sản 38 II/ Định hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản 39 III/ Một số biện Pháp phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản 44 Kết Luận 45 Danh mục tài liệu tham khảo 46

doc47 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôc vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi s«ng nh©n d©n. c)C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu chuyÓn dÞch tÝch cùc: Hµng nguyªn liÖu th« n¨m 1991 chiÕm trªn 92% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, ®Õn nay chØ cßn kho¶n 60%. Hµng chÕ biÕn vµ chÕ biÕn s©u (trong ®ã cã hµng chÕ t¹o) n¨m 1991 chØ chiÕm kho¶n 8%, n¨m 1999 ®· lªn kho¶n 40% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Nhãm hµng n«ng, l©m, thuû s¶n n¨m 1991 chiÕm tû träng 53% tæng kim ng¹ch ®Õn nay xuèng cßn kho¶n 36,5%; nhãm hµng c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp n¨m 1991 chiÕm 47% th× n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 63,5%. §· h×nh thµnh mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc: N¨m 1991 míi cã 4 mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc (®¹t kim ng¹ch 100 triÖu USD trë lªn) lµ dÇu th«, thuû s¶n, g¹o, dÖt may; mÆt hµng ®¹t kim ng¹ch coa nhÊt lµ dÇu th« còng chØ ®¹t 581 triÖu USD. §Õn n¨m 1997, ®· t¨ng thªm 8 m¹t hµng xuÊt khÈu chñ lùc míi lµ cµ phª, cao su, ®iÒu, giÇy dÐp, than ®¸, hµng ®iÖn tö, hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ rau qu¶; trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc th× cã mét sè mÆt hµng ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu cao lµ cao su, giÇy dÐp, hµng ®iÖn tö, nh©n ®iÒu, chÌ, g¹o... Cã mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng tíi thÞ tr­êng khu vùc vµ thÞ tr­êng thÕ giíi lµ g¹o xuÊt khÈu ®øng thø hai thÕ giíi ( sau Th¸i Lan), nh©n ®iÒu ®øng thø hai thÕ giíi ( sau Ên §é), cµ phª ®øng thø t­ thÕ giíi (sau Brazin, Colombia, Mexico). NÕu chØ tÝnh riªng cµ phª robusta th× ViÖt Nam ®øng sè 1 ë ch©u ¸ vµ thÕ giíi. d)ChÊt l­îng hµng xuÊt ®· n©ng lªn ®¸ng kÓ: B­íc ®Çu t¹o ra søc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­¬ng thÕ giíi, ®«ng thêi t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm trong n­íc. HiÖn nay g¹o, dÇu th«, thuû s¶n, hµng dÖt may, giÇy dÐp, cµ phª, nh©n ®iÒu, h¹t tiªu... xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam ®· ®­îc thõa nhËn ®¹t chÊt l­îng quèc tÕ. C¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ®· chó träng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, nhiÒu hµng néi ®· cã chÊt l­îng kh«ng thua kÐm hµng ngo¹i nh­: xi m¨ng, thÐp, ®­êng, xe ®¹p, qu¹t ®iÖn, phÝch n­íc, bãng ®iÖn... e)XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­, liªn doanh n­íc ngoµi t¨ng nhanh: Tuy míi tham gia voµ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc, nh­ng lo¹i h×nh nµy ®· cã møc t¨ng tr­ëng nhanh. NÕu nh­ thêi kú 1988 – 1991 ch­a tÝnh kim ng¹ch xuÊt khÈu dÇu th« th× míi chØ xuÊt khÈu ®­îc 52 triÖu USD, n¨m 1992 lªn 112 triÖu USD, n¨m 1995 lªn 440 triÖu USD, n¨m 1996: 786 triÖu USD th× n¨m 1997 ®· d¹t 1,5 tû USD, n¨m 1998: 1,982 tû USD, n¨m 1999: 2,45 tû USD. Kho¶n 75% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy lµ c¸c hµng chÕ biÕn s©u, dïng lao ®éng, c«ng nghÖ t¹o ra gi¸ trÞ míi trong ®ã giÇy dÐp vµ dÖt may chiÕm kho¶ng 35% vµ ®· cã mét sè mÆt hµng chóa hµm l­îng kû thuËt cao nh­ hµng ®iÖn tö, may vµ khÝ cô c«ng nghÖp... VÒ t×nh h×nh nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 c¸c mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng lµ cµ phª ( t¨ng 50%), thuû s¶n (t¨ng 30%), cao su (t¨ng 20%), rau qu¶( t¨ng 15%) ... nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng sau lu«n cao h¬n th¸ng tr­íc vµ th¸ng 7 lµ ®Ønh ®iÓm cña 9 th¸ng ®Çu n¨m; th¸ng 8 gi¶m so víi th¸ng 7 vµ ­íc th¸ng 9 gi¶m so víi th¸ng 8. §Òu ®ã thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu th«ng kª sau : B¶ng 3 : So s¸nh t×nh h×nh xuÊt khÈu cïng thêi kú gi÷a n¨m 2000 víi n¨m 2001 Thùc hiÖn 6 th¸ng n¨m2001 6 th¸ng n¨m 2001 so víi cïng kú n¨m 2000(%) L­îng (Ngh×n tÊn) Gi¸ trÞ (TriÖu USD) L­îng (Ngh×n tÊn) Gi¸ trÞ (TriÖu USD) Khu vùc kinh tÕ trong n­íc 4133 116,8 Khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 3452 112,5 MÆt hµng chñ yÕu DÇu th« 8694 1771 123,2 119,0 DÖt, may 931 112,7 Giµy dÐp 747 96,3 Thuû s¶n 826 146,7 ®iÖn tö, m¸y tÝnh 307 79,5 Cµ phª 547 254 151,1 84,8 G¹o 2180 341 134,5 106,3 Thñ c«ng mü nghÖ 118 86,8 H¹t tiªu 43,7 71 140,2 55,8 Cao su 118 67,5 108,3 100,7 H¹t ®iÒu 15,7 60 116,5 86,0 Than ®¸ 2014 49 134,3 109,6 Rau qu¶ 167 216,9 ChÌ 14,8 16,6 74,0 67,7 L¹c 19,5 10 68,7 65,1 Nguån: Sè liÖu tæng côc thèng kª - So s¸nh kÕt qu¶ xuÊt khÈu c¸c th¸ng ®Çu n¨m 2001 víi c¸c th¸ng cïng kú n¨m 2000 cho thÊy xu h­íng biÕn ®éng tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi gièng nhau, cô thÓ lµ th¸ng 7 ®Òu cã kim ng¹ch cao nhÊt, th¸ng 4 cïng t¨ng tr­ëng chËm so víi th¸ng 3, tõ th¸ng 8 b¾t ®Çu gi¶m t¨ng tr­ëng vµ ®Õn th¸ng 9 cïng lµ møc thÊp nhÊt kÓ tõ th¸ng 6. B×nh qu©n xuÊt khÈu 9 th¸ng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®¹t 1.295 triÖu USD/th¸ng, ®©y lµ møc cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay (b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 ®¹t 1.151 triÖu USD/th¸ng vµ n¨m 1999 ®¹t 910 triÖu USD/th¸ng). Víi môc tiªu kÕ ho¹ch xuÊt khÈu 13%, ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch 2001 th× quÝ IV ph¶i phÊn ®Êu xuÊt khÈu 4.694 triÖu USD, tøc lµ b×nh qu©n mçi th¸ng ph¶i ®¹t 1.565 triÖu USD, t¨ng 270 triÖu USD so víi b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ t¨ng 264 triÖu USD so víi cïng kú n¨m 2000, ®©y lµ møc rÊt cao víi t×nh h×nh xuÊt khÈu hiÖn nay (gi¸ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc liªn tôc gi¶m hoÆc ®øng ë møc thÊp, thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng kh«ng lîi víi xuÊt khÈu cña ta, nhÊt lµ sau vô khñng bè 11/9 ë Hoa Kú), ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i phÊn ®Êu quyÕt liÖt míi cã thÓ hoµn thµnh ®­îc. Ng­îc l¹i víi quy luËt hµng n¨m, 9 th¸ng ®Çu n¨m nay tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (gåm c¶ dÇu th«) lu«n thÊp h¬n c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc, cô thÓ lµ b×nh qu©n mçi th¸ng n¨m 2000 c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 3,8% vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc t¨ng 1%, trong khi ®ã 9 th¸ng ®Çu n¨m c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 0,9% vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc t¨ng 1,4 %. T¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña thÞ tr­êng chñ yÕu. So víi cïng kú n¨m 2000, xuÊt khÈu sang mét sè thÞ tr­êng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng chung (10,5%) lµ: Ailen, ¸o, Ba Lan, BØ, c¸c TiÓu V­¬ng quèc ¶ RËp Thèng nhÊt, Hµn Quèc, Mexic«, Hoa Kú, Nga, Ph¸p, Trung Quèc, Ucraina vµ mét sè thÞ tr­êng kÐm h¬n cïng kú n¨m 2000 lµ: Na Uy, New Zealand, NhËt B¶n, óc, PhÇn Lan, Philippin, SÐc, T©y Ban Nha, Th¸i Lan, Thæ NhÜ Kú, Thuþ §iÓn, Thuþ Sü. T¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña c¸c nhãm hµng chñ yÕu - Nhãm n«ng l©m, thuû s¶n: 9 th¸ng ®Çu n¨m xuÊt khÈu t¨ng 10,6% so víi cïng kú n¨m 2000 (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 7%), do khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 30,6%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 774 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 15,3%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 506 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr­ëng 30,6%). MÆt hµng cã khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng nhanh lµ: h¹t tiªu (51,4%), cµ phª (40,4%), g¹o (16,5%), h¹t ®iÒu nh©n (21,5%). MÆt hµng cã gi¸ xuÊt khÈu gi¶m m¹nh lµ: cµ phª, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu nh©n, g¹o, chÌ. - Nhãm c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n: 9 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng 6,6% (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 81%), do khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 17,8%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 455 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 9,4%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 286 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr­ëng 17,8%). Nhãm nµy cã dÇu th« t¨ng khèi l­îng xuÊt 17,1% vµ gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 9,5%; than ®¸ t¨ng khèi l­îng xuÊt 40,3% vµ gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 7,6%. - Nhãm c«ng nghiÖp nhÑ vµ thñ c«ng nghiÖp: 9 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng 0,7% (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 15,7%), do khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 7,7%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 252 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 7%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 230 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr­ëng 7,7%). Nhãm nµy cã hµng linh kiÖn ®iÖn tö gi¶m 18,8%, hµng dÖt may gi¶m 8,7%, c¸c mÆt hµng kh¸c cã t¨ng tr­ëng nh­ng kh«ng nhiÒu. Tãm l¹i, xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m so víi cïng kú n¨m 2000 t¨ng 18% vÒ khèi l­îng, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 1.897 triÖu USD vµ gi¸ gi¶m 6,4% lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 793 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 t¨ng 18%). Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm t¨ng xuÊt khÈu Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ph¸t triÓn thÞ tr­êng, t×nh h×nh biÕn ®éng sè l­îng thÞ tr­êng xuÊt khÈu 8 th¸ng ®Çu n¨m 2000 (theo thèng kª H¶i quan) cña n«ng s¶n chñ lùc nh­ sau: B¶ng 4 : T×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng xuÊt khÈu TT MÆt hµng Sè l­îng thÞ tr­êng xuÊt khÈu T¨ng (+), gi¶m (-) N¨m 2000 8 th¸ng 2001 1 Thuû s¶n 31 39 +8 2 G¹o 25 37 +12 3 Cµ phª 31 41 +10 4 Rau qu¶ 28 40 +12 5 Cao su 24 33 +9 6 H¹t tiªu 33 41 +8 7 H¹t ®iÒu nh©n 13 25 +12 8 ChÌ 22 28 +6 9 L¹c nh©n 12 20 +8 Nguån : Bé Th­¬ng M¹i - 9 th¸ng ®Çu n¨m ®Òu t¨ng so víi cïng kú n¨m 2000, nhiÒu thÞ tr­êng t¨ng tr­ëng nhanh vÒ tèc ®é vµ tû träng; nhiÒu mÆt hµng chñ lùc t¨ng khèi l­îng xuÊt khÈu (nh­ ®· nªu trªn); vÒ nhãm hµng kh¸c cã nhiÒu ý kiÕn ®¸nh gi¸ t¨ng c¶ gi¸ vµ khèi l­îng xuÊt khÈu (gi¸ t¨ng kho¶ng 9%, khèi l­îng t¨ng kho¶ng 19%). - Tõ th¸ng 7 ®Õn nay, tû gi¸ VN§/USD t¨ng so víi c¸c th¸ng tr­íc, cã lîi cho xuÊt khÈu. Sau ngµy 11/9 ®Õn nay, USD mÊt gi¸ kho¶ng 0,25% ®· lµm c¸c doanh nghiÖp thiÖt h¹i kh«ng nhá. - ChÝnh phñ vµ c¸c Bé/ngµnh cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh­: t¨ng c­êng tæ chøc c¸c §oµn ®i n­íc ngoµi ®µm ph¸n më réng thÞ tr­êng; tæ chøc c¸c §oµn ®i c¸c n¬i träng ®iÓm, gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña ®Þa ph­¬ng; tæ chøc héi nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp, tËp hîp ph¶n ¶nh c¸c khã kh¨n ®Ó th¸o gì kÞp thêi; ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho doanh nghiÖp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, trong ®ã næi bËt lµ: + Trao ®æi, ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi Chi lª, Peru, Modava, estoni, Bungari, Pakistan, Nigeria, Ma Rèc, Hoa Kú vµ ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi Bruney, NewZealand, Tanzania, Zimbabuª, Sip. + QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-TTg, ngµy 4/4/2001 vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 - 2005; NghÞ quyÕt 05/2001/NQ, ngµy 24/5/2001 vÒ bæ sung gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh tÕ n¨m 2001; Th«ng b¸o sè 58/TB-VPCP vÒ viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ qu¶n lý nhËp khÈu; c«ng bè kÕt qu¶ th­ëng xuÊt khÈu n¨m 2000 vµ triÓn khai th­ëng xuÊt khÈu n¨m 2001, trong ®ã bæ sung thªm mét sè n«ng s¶n, thùc phÈm... Nguyªn nh©n chñ yÕu h¹n chÕ xuÊt khÈu Thø nhÊt, 9 th¸ng ®Çu n¨m gi¸ c¸c mÆt hµng chñ lùc gi¶m 10,4% so víi cïng kú n¨m 2000 (gåm toµn bé n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ lùc, dÇu th«, hµng dÖt may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö, linh kiÖn m¸y tÝnh...) ®· lµm kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m kho¶ng 1.023 triÖu USD. Thø hai, tõ th¸ng 4 ®Õn nay nhËp khÈu t¨ng tr­ëng chËm, nhiÒu chuyªn gia ph©n tÝch mèi quan hÖ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cho r»ng ®©y còng lµ yÕu tè h¹n chÕ xuÊt khÈu. Thø ba, 9 th¸ng ®Çu n¨m kinh tÕ Hoa kú, NhËt B¶n, EU vµ mét sè nÒn kinh tÕ lín kh¸c t¨ng tr­ëng chËm, thËm chÝ cã dÊu hiÖu suy tho¸i, néi tÖ suy gi¶m, søc mua cña d©n c­ gi¶m sót... ®· gãp phÇn lµm gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ta, nhÊt lµ víi c¸c mÆt hµng chñ lùc nh­ hµng dÖt may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö. Sau sù kiÖn 11/9 t¹i Hoa kú, thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng t¨ng thªm bÊt lîi cho xuÊt khÈu cña ta (riªng th¸ng 9 gi¶m so víi dù kiÕn ®Çu th¸ng kho¶ng 11%). Thø t­, ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh×n chung vÉn ch­a ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña xuÊt, nhËp khÈu, nhÊt lµ viÖc hç trî th«ng tin cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã kh¶ n¨ng tiªu thô trªn thÞ tr­êng, giíi thiÖu, khuyÕch tr­¬ng th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng...v× vËy, tû träng thÞ tr­êng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu t¨ng tr­ëng chËm (nh­ ®· nªu trªn) vµ thÞ tr­êng míi kh«ng nhiÒu. Thø n¨m, HiÖp §Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ch­a ®­îc phª chuÈn. 2)ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña viÖt nam thêi gian qua: ThÞ tr­êng hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng thay ®æi lín trong thêi kú 1991 – 1999, b¶o ®¶m ®­îc tiªu thô hµng ho¸ cña viÖt nam khi thÞ tr­êng truyÒn thèng lµ Liªn X«(cò) vµ c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa §«ng ¢u tan r·. Vµo n¨m 1985 khu vùc Liªn X«(cò) vµ c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa §«ng ¢u cßn chiÕm tíi 57% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ta nh­ng ®Õn n¨m 1990 tû lÖ nµy xuèng cßn kho¶ng 42,4%; n¨m 1991 gi¶m m¹nh, chØ cßn 11,1%, n¨m 1995 cßn 2,5% Vµ tõ n¨m 1998 ®Õn nay chØ cßn chiÕm xÊp xØ 2% kim ng¹ch xuÊt khÈu. Sau khi hÖ thèng x· héi chñ nghÜa tan r·, c¸c n­íc ch©u ¸ nhanh chãng trë thµnh thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña ta, n¨m 1991 ®· vät lªn gÇn 77% nh­ng nh÷ng n¨m sau nµy, nhê nç lùc khai th«ng hai thÞ tr­êng míi lµ Ch©u ¢u vµ B¾c Mü, tû träng Ch©u ¸ gi¶m dÇn nh­ng vÉn cßn rÊt cao(h¬n 61,5% vµo n¨m 1998 vµ n¨m 1999 lµ 57,7%), vÞ trÝ cña thÞ tr­êng EU t¨ng ®¸ng kÓ. a)Trong c¸c n­íc Ch©u ¸ th× NhËt B¶n vµ ASEAN ®ãng vai trß to lín: Trong thêi kú 1991 – 1995, NhËt B¶n th­êng xuyªn chiÕm trªn 30% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ta nh­ng ®Õn n¨m 1999 chØ cßn 21,3%. Tû träng cña ASEAN chØ cã sù thay ®æ lín khi xem xÐt c¶ kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. NÕu xÐt theo tiªu chÝ nµy th× tû träng ASEAN t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Cô thÓ, n¨m 1985 khèi nµy míi chiÕm 2,4% kim ng¹ch xuÊt – nhËp khÈu cña ta nh­ng tíi n¨m 1990®· t¨ng ®Õn thµnh 16,5%, n¨m 1995 lµ 24% vµ tíi n¨m 1998 ®· lµ 27,6%. b)Tû träng cña EU nãi riªng vµ cña Ch©u ©u nãi chung t¨ng kh¸ ®Òu trong thêi gian qua: Cô thÓ, n¨m 1991 EU míi chiÕm 5,7% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ta nh­ng tíi n¨m 1999 ®· chiÕm tíi 21,7% gãp phÇn ®­a tû träng cña Ch©u ©u lªn tíi gÇn 28%. B­íc ®ét biÕn trong quan hª th­¬ng m¹i víi EU ®Õn vµo n¨m 1992, Khi ta ký víi EU HiÖp ®Þnh khung vÒ bu«n b¸n hµng dÖt may. Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang EU ®· t¨ng rÊt nhanh trong thêi gian sau ®ã(n¨m 1990 ta míi xuÊt ®­îc147 triÖu USD sang EU th× n¨m 1995 ®· t¨ng lªn thµnh 672 triÖu USD vµ tíi n¨m 1998 ®· lµ 2.116 triÖu USD vµ n¨m 1999 ®¹t 2.499 triÖu USD). §Æc biÖt, ®©y lµ thÞ tr­êng mµ ta th­êng xuyªn xuÊt siªu. c)Quan hÖ th­¬ng m¹i víi B¾c Mü, trong ®ã chñ yÕu lµ Mü, ®· cã b­íc ph¸t triÓn nhanh khi ViÖt nam vµ Mü b×nh th­êng hoµ quan hÖ vµo n¨m 1995: Tr­íc n¨m 1995, ViÖt nam hÇu nh­ kh«ng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo mü. Tíi n¨m 1995, n¨m ®Çu tiªn b×nh th­êng ho¸ quan hÖ, kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo Mü ®· ®¹t 170 triÖu USD, ®­a tû träng cña Mü tõ 0% lªn 3,1%. §Õn n¨m 1998, dï ch­a ký ®­îc hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ hµng xuÊt cña ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trªn thÞ tr­êng Mü do ch­a h­ëng qui chÕ MFN, kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Mü vÉn ®¹t 469 triÖu USD, chiÕm 5% kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ n¨m 1999 ®¹t 504 triÖu USD chiÕm tû träng 4,4%. §©y còng lµ thÞ tr­êng mµ ta th­êng xuyªn xuÊt siªu, nÕu hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ®­îc ký kÕt th× xuÊt siªu vÉn cßn t¨ng. Cã thÓ nãi Mü lµ mét thÞ tr­êng khæng lå víi søc mua lín, nhu cÇu ®a d¹ng. §©y lµ mét thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã chóng ta. Hµng ho¸ tiªu thô t¹i Mü rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i phï hîp víi c¸c tÇng líp ng­êi tiªu dïng theu kiÓu “ tiÒn nµo cña Êy” víi nh÷ng hÖ thèng cöa hµng phôc vô ng­êi giµu, trung l­u vµ ng­êi nghÌo. Mü cã nhiÒu quy ®Þnh ph¸p luËt chÆt chÏ vµ chi tiÕt trong mua b¸n, c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng, kû thuËt...V× thÕ, khi c¸c nhµ xuÊt khÈu ch­a n¾m râ hÖ thèng qui ®Þnh vÒ luËt lÖ ë Mü th­êng c¶m thÊy khã kh¨n lµm ¨n t¹i thÞ tr­êng nµy. Mét l­u ý ®­a ra ë ®©y, ®ã lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam cÇn nhí lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu sang Mü th­êng ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu rÊt ®Æc biÖt, v× vËy nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam kh«ng nªn tin r»ng chØ cÇn xuÊt khÈu sang ®­îc Ch©u ¢u lµ cã thÓ xuÊt sang Mü theo ph­¬ng thøc t­¬ng tù. Th«ng lÖ nhËp hµng ho¸ sang Mü còng cÇn ®­îc c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam nghiªn cøu vµ lµm quen. Nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ nhËp khÈu Mü hy väng nhµ xuÊt khÈu ViÖt nam lµm lµ qui tr×nh c¬ b¶n nhËp khÈu hµng ho¸ vµo Mü, nh÷ng ®iÒu cÇn ghi trªn ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i mµ nhµ s¶n xuÊt cña ta cung cÊp cho ng­êi mua ë Mü. §¸nh dÊu xuÊt xø hµng ho¸, ph©n lo¹i h¶i quan, l­u gi÷ hå s¬, ®¸nh gi¸, ®iÒu kiÖn nhËp khÈu ®Æc biÖt d)ThÞ tr­êng Ch©u §¹i D­¬ng( chñ yÕu lµ Austalia) còng ®· cã b­íc ph¸t triÓn trong thêi gian qua: Tû träng cña thÞ tr­êng nµy trong xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· t¨ng tõ 0,2% vµo n¨m 1991 lªn 5,3% vµo n¨m 1998 vµ n¨m 1999. ThÞ tr­êng Ch©u phi vµ nam Mü kh«ng cã biÕn chuyÓn râ rÖt trong thêi gian qua, n¨m 1999 vÉn chiÕm ch­a ®Çy 1% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ta. ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña ta ®· bÞ c¹nh tranh gay g¾t l¹i diÔn ra quyÕt liÖt h¬n khi x¶y ra cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n­íc trong khu vùc, mÆt hµng ta l¹i t­¬ng tù víi hµng xuÊt khÈu cña c¸c n­íc nµy. Gi¸ xuÊt khÈu b×nh qu©n cña hÇu hÕt n«ng s¶n chñ yÕu ®Òu gi¶m gi¸. Sù t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu vµo Ch©u ¢u, B¾c mü... ®· bï ®¾p ®­îc cho sù sôt gi¶m kim ng¹ch trªn thÞ tr­êng Ch©u ¸ vµ gi÷ cho kim ng¹ch xuÊt khÈu chung trong n¨m 1998 t¨ng ®­îc 2,4% so víi n¨m 1997. §©y lµ thµnh c«ng kh«ng nhá, nhÊt lµ trong hoµn c¶nh c¸c n­íc xung quanh chØ t¨ng chót Ýt hoÆc kh«ng t¨ng thËm chÝ cßn gi¶m. II/ ThÞ tr­êng xuÊt khÈu Thuû s¶n cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua Tõ t×nh h×nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng nãi chung, qua ®ã cho thÊy tÝnh ®a d¹ng vµ phong phó cña mÆt hµng xuÊt khÈu, còng nh­ thùc tr¹ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng ®ã. Qua ®ã cho ta c¸i nh×n tæng thÓ vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu còng nh­ thÞ tr­êng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu nãi chung, tõ ®ã gióp cã c¬ së cho viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng xuÊt khÈu còng nh­ thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n nãi riªng. 1/ §Æc ®iÓm mÆt hµng thuû s¶n vµ lîi thÕ cña ViÖt nam vÒ mÆt hµng thuû s¶n. a/§Æc ®iÓm mÆt hµng thuû s¶n +) Lµ nhãm hµng thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt: Thùc vËy, ®Ó t¹o ra s¶n phÈm tiªu thô ®­îc ngay, vµ ®i vµo tiªu dïng ngay ng­êi ta kh«ng ph¶i tæng hîp ngay ban ®Çu c¸c yÕu tè ®Çu vµo víi mét c¬ cÊu t­¬ng thÝch vµ hîp lý ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®ã, mµ ®iÒu ®Æc biÖt vµ kh¸c so víi viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh¸c lµ ph¶i qua mét qu¸ tr×nh chän gièng vµ nu«i trång. Ban ®Çu ng­êi ta chän gièng, tõ gièng mÑ ng­êi ta t¹o ra nhiÒu gièng con, qua qu¸ tr×nh nu«i, ch¨m sãc ®Õn mét thêi gian khi mµ träng l­îng cña chóng thÝch hîp cho tiªu thô, ngoµi ra ng­êi ta ®¸nh b¾t trong tù nhiªn, ng­êi ta kh«ng hao phÝ c«ng søc cho nu«i trång, còng nh­ nh÷ng chi phÝ kh¸c ®Ó t¹o ra c¸c lo¹i thuû s¶n ®ã. Nãi chung s¶n phÈm mét m¨t phô thuéc vµo tù nhiªn, mÆt kh¸c phô thuéc vµo sù nu«i trång ch¨m sãc cña ta tõ ®ã t¹o ra khèi l­îng thuû s¶n lín hay nhá trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Chóng lµ mÆt hµng s¶n xuÊt vËt chÊt. +) §a d¹ng vÒ chñng lo¹i : Thuû s¶n lµ thuËt ng÷ nãi chung cho toµn bé c¸c s¶n phÈm sèng vµ tån t¹i trong m«i tr­êng n­íc, ®­îc ph©n thµnh nhãm sèng ë m«i tr­êng n­íc ngät, nhãm sèng ë n­íc lî, nhãm sèng ë n­íc mÆn( biÓn). Mçi m«i tr­êng n­íc cã nhiÒu chñng lo¹i sèng vµ tån t¹i kh¸c nhau, Nh­ ®· nãi ë trªn chóng ta cã thÓ nu«i trång ®Ó t¹o ra, vµ còng cã thÓ ®¸nh b¾t do chÝnh m«i tr­êng ®ã t¹o ra. Cô thÓ ë ®©y lµ nhãm c¸ nh­ : c¸ biÓn ( c¸ ngõ, c¸ song, c¸ mó...), c¸ n­íc ngät( c¸ qu¶, c¸ cá, c¸ mÌ, c¸ håi...), loµi th©n mÒm( hÕn, èc, s×a...), cua , ghÑ...TÊt c¶ c¸c loµi ®ã mét mÆt cã s½n trong tù nhiªn mÆt kh¸c chóng ta còng cã thÓ nu«i t¹o gièng ®Ó t¹o ra. Víi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®ã, cho thÊy mÆt hµng nµy cã tiÒm n¨ng rÊt lín , nÕu ®Çu t­ ph¸t triÓn mét c¸ch thÝch hîp sÏ gãp phÇn quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ. +) Hµng chÕ biÕn cßn ë d¹ng th«: Do tr×nh ®é, còng nh­ sù quan tÈm trong khai th¸c vµ chÕ biÕn mÆt hµng thuû s¶n, chóng ta phÇn lín ®ang cßn ë d¹ng th«, d¹ng ban ®Çu lµ chñ yÕu, chóng ta xuÊt khÈu phÇn lín vÉn cßn ë d¹ng nh­ thÕ. Do ®ã gi¸ trÞ mÆt hµng ®em tiªu thô trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi ch­a cao. §Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty ®«ng l¹nh chÕ biÕn thuû s¶n, c¸c c«ng ty chÕ biÕn xuÊt khÈu thû s¶n phÇn lín c«ng nghÖ l¹c hËu, ch­a cã d©y chuyÒn chÕ biÕn thÝch hîp , do ®ã hµng thuû s¶n t¹o ra cã gi¸ trÞ kh«ng cao, mÆt kh¸c tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn h¹n chÕ nªn ®· cã phÇn nµo g©y h¹n chÕ cho viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ còng nh­ t×m ph­¬ng ¸n tèt cho viÖc t¹o ra mÆt hµng thuû s¶n cã gi¸ trÞ vÒ mÆt thÞ tr­êng. b/Lîi thÕ cña viÖt nam vÒ mÆt hµng thuû s¶n +) N­íc ta cã lîi thÕ ®a d¹ng sinh häc c¨n cø ®Ó ®Þnh ra ®èi t­îng, mïa vô vµ ph­¬ng thøc nu«i trång thuû s¶n: Nh­ «ng cha ta th­êng nãi n­íc ta cã “ rõng vµng biÓn b¹c” , n­íc ta cã ®Þa h×nh thuËn lîi cho c¸c loµi thuû s¶n quy tô vµ ph¸t triÓn. ThËt vËy, n­íc ta lµ cuèi nguån cña nhiÒu con s«ng lín nh­ s«ng hång, s«ng mª k«ng... lµ n¬i sinh s«i n¶y në cña nhiÒu lo¹i thuû s¶n cã gi¸ trÞ, m«i tr­êng thuËn lîi cho chóng ph¸t triÓn. NhiÒu dßng n­íc ch¶y ®Æc biÖt lµm cho nhiÒu luång c¸ tõ nhiÒu n¬i kh¸c ®Õn sèng vµ ph¸t triÓn, tõ ®ã t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng phong phó vÒ nhiÒu lo¹i thuû s¶n . §ã lµ tiÒm n¨ng lín mµ nhiÒu n­íc kh¸c kh«ng cã +) Cã lîi thÕ vÒ ®é lín vµ tÝnh ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh mÆt n­íc thuËn lîi cho ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n. Chóng ta cã tÝnh ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh mÆt n­íc nµo lµ nguån n­íc mÆn, n­íc ngät vµ n­íc lî. Mçi vïng n­íc ®Òu cã sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i thuû s¶n, nhãm sèng ë m«i tr­êng n­íc ngät, lî , mÆn ®¸p øng ®a d¹ng nhu cÇu tiªu thô. Ta cã däc chiÒu dµi ®Êt n­íc lµ biÓn, hÖ thèng s«ng ngßi dµy ®Æc, rÊt nhiÒu loµi sinh sèng. BiÓn ®«ng tËp hîp nhiÒu lo¹i thuû s¶n cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, hµng n¨m khai th¸c víi khèi l­îng lín mang thu nhËp lín ®Õn cho ng­êi d©n còng nh­ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng nhá.N¨m 2001, diÖn tÝch nu«i thuû s¶n ®¹t 1,9 triÖu hÐcta ( t¨ng 439 ngh×n hÐcta so víi n¨m 2000), nhê ®ã s¶n l­îng nu«i trång còng t¨ng lªn( riªng t«m 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®¹t 80 ngh×n tÊn, t¨ng 24%) +) Xuyªn suèt chiÒu dµi ®Êt n­íc lµ biÓn tËp trung nhiÒu vïng träng ®iÓm vÒ thuû s¶n: Däc chiÒu dµi ®Êt n­íc ®· tËp trung nhiÒu vïng ®¸nh b¾t träng ®iÓm, n¬i tõ x­a ®Õn nay lu«n tËp trung nhiÒu lo¹i thuû s¶n víi khèi l­îng lín vµ cã gi¸ trÞ cao ( do ®Æc ®iÓm cña nguån n­íc) nh­ H¶i Phßng, Thanh Ho¸, ThuËn An (HuÕ), §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Dung QuÊt, quÇn ®¶o C¸t Bµ... N¬i hµng n¨m khai th¸c khèi l­îng lín c¸c lo¹i thuû ss¶n cã gi¸ trÞ cao. §Æc biÖt, ë nh÷ng n¬i ®ã cã nhiÒu vïng n­íc lî thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n, hµng n¨m thu ho¹ch cña ng­êi d©n mang l¹i gi¸ trÞ kh«ng nhá. Qua ®ã cho thÊy chóng ta cã lîi thÕ rÊt lín vÒ khai th¸c vµ nu«i trång thuû s¶n, vµ còng lµ nguån tiÒm n¨ng lín mµ chóng ta ®· vµ ®ang khai th¸c, kh«ng nh÷ng thÕ mµ ®Õn nay ®· trë thµnh ngµnh mòi nhän cho ph¸t triÓn ®Êt n­íc gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2/Thùc tr¹ng thÞ tr­ßng xuÊt khÈu thuû s¶n a)Tæng quan t×nh h×nh xuÊt khÈu thuû s¶n N¨m 1980, lÇn ®Çu tiªn ngµnh thuû s¶n ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu 11,2 triÖu Róp vµ còng chØ xuÊt khÈu sang khu vùc 1 ( c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa). M·i 15 n¨m sau thuû s¶n xuÊt khÈu míi ®¹t 500 triÖu USD vµ sang ®­îc c¶ khu vùc 2 ( c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa). Nh­ng chØ sau 5 n¨m, ®Õn n¨m 2000 chóng ta ®· v­ît qua ng­ìng 1 tû USD. §©y kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn chØ lµ thóc ®Èy mÆt hµng thuû s¶n xuÊt khÈu, mµ cßn lµ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt víi ng­êi tiªu thô vµ víi thiªn nhiªn. +) Kim ng¹ch xuÊt khÈu Thuû s¶n B¶ng 5 : Kim ng¹ch xuÊt khÈu xuÊt khÈu giai ®o¹n 1990-1999 §¬n vÞ : tû 1990 0.239 1991 0.2851 1992 0.307 1993 0.368 1994 0.460 1995 0.560 1996 0.670 1997 0.776 1998 0.58 1999 1 Nguån: Bé thuû s¶n vµ niªn gi¸m thèng kª Qua b¶n sè liÖu trªn cho thÊy kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng thuû s¶n ®· t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, nh­ vËy nhu cÇu vÒ mÆt hµng nµy ®· t¨ng, thÓ hiÖn sù chÊp nhËn cña thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng nµy. Víi ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng, chøng tá tiÒm n¨ng tiªu thô rÊt lín vµ kh«ng ngõng. Còng qua ®ã cã thÓ thÊy r»ng thÕ m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp khi khai th¸c mÆt hµng nµy lµ rÊt lín. Riªng n¨m 2001, chØ tÝnh 8 th¸ng ®Çu n¨m, s¶n l­îng t«m ®«ng l¹nh ®· t­¬ng ®­¬ng møc cïng kú n¨m ngo¸i lµ 52%, c¸ 69%, t«m hïm 117%, mùc 45%. S¶n phÈm nu«i vµ s¶n phÈm khai th¸c còng c©n b»ng nhau. Riªng mÊy ngµy ®Çu th¸ng 8/2001 gi¸ trÞ hµng thuû s¶n xuÊt khÈu 55.661 USD. Trong th¸ng, gi¸ trÞ xuÊt khÈu vÉn tiÕp tôc t¨ng m¹nh, ­íc tÝnh ®¹t møc 175.000 USD møc cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. Bªn canh ®ã ViÖt Nam ®­îc Uû ban EU c«ng nhËn ®­a vµo danh s¸ch 1 c¸c n­íc ®­îc nhËp khÈu thuû s¶n vµo EU, ®Æc biÖt lµ mÆt hµng xuÊt khÈu nhuyÔn thÓ 2 manhe vá vµo EU, ®ã lµ b­íc tiÕn v­ît bËc cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n n­íc ta. Theo dù kiÕn ®Õn n¨m 2003, toµn bé c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu cña ta sÏ ®Òu ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng an toµn thùc phÈm cña EU, NhËt B¶n vµ Hoa Kú. §Òu ®ã sÏ t¹o ra b­íc ®ét ph¸ cña ta trong viÖc lÊy lßng tin vµ më réng thÞ tr­êng cña c¸c thÞ tr­êng khã tÝnh ®ã. HiÖn nay nhu cÇu tiªu thô thuû s¶n, h¶i s¶n trªn thÕ giíi tiÕp tôc t¨ng ë møc cao nh­ t¹i thÞ truêng Hoa Kú, Hµn Quèc, NhËt B¶n vµ Trung Quèc. Ta cã b¶n sè liÖu thèng kª vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm thuû s¶n xuÊt khÈu theo sè l­îng tÝnh ®Õn n¨m 1999 nh­ sau: B¶ng 6 : C¬ cÊu mÆt hµng thuû s¶n MÆt hµng Theo sè l­îng (%) Theo gi¸ trÞ (%) T«m ®«ng l¹nh 66,2 67,2 C¸ ®«ng l¹nh 20,8 5,6 Mùc ®«ng l¹nh 6,9 10,8 C¸c s¶n phÈm kh« 5,1 11,8 S¶n phÈm kh¸c 1 4,6 Nguån : Bé Thuû s¶n Nh­ vËy trong c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu vÒ khèi l­îng t«m ®«ng l¹nh chiÕm tû träng lín, ®ã lµ s¶n phÈm mµ hiÖn nay thu hót ng­êi d©n nu«i trång rÊt lín, ch­¬ng tr×nh nu«i t«m cµng xanh xuÊt khÈu ®· ®­îc Bé Thuû s¶n triÓn khai vµ ®i vµo ho¹t ®éng, hµng v¹n ha ®Êt ®· ®­îc khai th¸c n¹o vÐt trë thµnh nh÷ng hå nu«i t«m. VÒ mÆt gi¸ trÞ cña c¬ cÊu cña s¶n phÈm thû s¶n xuÊt khÈu cã thÓ tham kh¶o b¶ng sè liÖu thèng kª sau: VÒ mÆt gi¸ trÞ th× t«m ®«ng l¹nh vÉn chiÕm tû träng lín, ®Òu ®ã chøng tá tiÒm n¨ng cña mÆt hµng nµy rÊt lín, vµ viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ h­íng ®i ®óng ®¾n cã tÇm chiÕn l­îc. VÒ mÆt ChÊt l­îng hµng thuû s¶n th× ®· cã b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, dÇn dÇn ®· ®­îc c¸c thÞ tr­êng khã tÝnh nh­ NhËt, EU vµ Hoa Kú chÊp nhËn, ®ã lµ b­íc tiÕn lín cña ta trong viÖc nhËn thøc t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Ngµy nay, mÆt hµng nµy ®· thu hót nhiÒu doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hä ®· ®Çu t­ mét l­îng vèn kh«ng nhá trong viÖc khai th¸c vµ ph¸t triÓn ngµnh hµng nµy, nhiÒu doanh nghiÖp ®· giµu lªn nhanh chãng. b)Thùc tr¹ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n Tõ khi ®æi míi, ®Æc biÖt lµ Mü ®· bá cÊm vËn vµo n¨m 1995 thÞ tr­êng tiªu thô mÆt hµn thuû s¶n ®· thay ®æi c¬ b¶n, nhu cÇu tiªu dïng kh«ng ngõng t¨ng lªn ë thÞ tr­êng néi ®Þa còng nh­ thÞ tr­êng quèc tÕ. B¶n sè liÖu d­íi ®©y cho ta biÕt tû lÖ thÞ tr­êng cña c¸c mÆt hµng thuû s¶n cô thÓ cña n¨m 1999 : B¶ng 7 : C¬ cÊu mÆt hµng theo thÞ tr­êng §¬n vÞ : % T«m ®«ng l¹nh 67,2 Mùc ®«ng l¹nh 5,6 C¸ ®«ng l¹nh 10,8 C¸c s¶n phÈm th« 11,8 S¶n phÈm kh¸c 4,6 Nguån: Bé Thuû S¶n Qua ®ã cho thÊy thÞ tr­êng s¶n phÈm T«m ®«ng l¹nh chiÕm tû träng lín, nh­ vËy nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng nµy rÊt lín, vµ cã triÓn väng. Ngµy nay chóng ta ®· vµ ®ang ®Çu t­ rÊt lín vÒ ®¸nh b¾t vµ nu«i trång T«m lµ rÊt ®óng ®¾n, ®Æc biÖt lµ nu«i ®· ®em l¹i nguån thu rÊt lín cho ng­êi d©n vµ ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. TÝnh riªng cho tõng thÞ tr­êng ®èi víi mÆt hµng thuû s¶n nãi chung, ta cã b¶n thèng kª sau. Tû träng c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n(tÝnh ®Õn n¨m 1999): B¶ng 8 : Tû träng thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n n¨m 199 NhËt 39% Trung Quèc vµ Hång K«ng 16% Mü 13% EU 11,6% C¸c n­íc Ch©u ¸ kh¸c 15% C¸c thÞ tr­êng kh¸c 5,4% Nguån: HiÖp héi chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam Nh­ vËy, mÆt hµng thuû s¶n cña ta vµo thÞ tr­êng NhËt chiÕm tû träng lín, cho dï thÞ tr­êng nµy rÊt chÆc chÏ trong viÖc kiÓm tra chÊt l­îng, còng nh­ c¸ vÊn ®Ò kh¸c. Ta còng vµo ®­îc thÞ tr­êng Mü vµ EU víi tû träng ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng rÊt khã tÝnh víi nh÷ng qui ®Þnh vÒ tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng, ®iÒu kiÖn, thñ tôc ®Ó vµo ®­îc thÞ tr­êng nµy. §Òu ®ã, cho thÊy chóng ta ®· cã b­íc tiÕn ®¸ng kÓ trong viÖc më réng thÞ tr­êng, vµ ngµy cµng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña c¸c thÞ tr­êng khã nµy, tõ ®ã më réng nhu cÇu cña hä. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tû träng thÞ tr­êng cña mÆt hµng thuû s¶n cña c¸c thÞ tr­êng nãi trªn ®· thay ®æi theo h­íng tiÕn triÔn , thuËn lîi , ®Òu ®ã thÓ hiÖn qua b¶n sè liÖu sau: B¶ng 9 : Tû träng thÞ tr­êng xuÊt khÈu Thuû s¶n n¨m 2000 NhËt 41% Trung Quèc 5% Mü 14% EU 10% Ch©u ¸ 23% C¸c thÞ tr­êng kh¸c 7% ( Nguån : Trung t©m th«ng tin, Bé Thuû s¶n) C¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu hµng thuû s¶n cña viÖt nam lµ NhËt, Mü, Trung Quèc, c¸c n­íc EU vµ mét sè n­íc kh¸c. §¸ng chó ý lµ gi¸ trÞ thuû s¶n xuÊt khÈu vµo Mü ®· xÊp xÜ víi thuû s¶n xuÊt khÈu vµo NhËt B¶n.( ®Çu n¨m 2001: 25,35% so víi 26,98% ). Tuy nhiªn ®Çu n¨m 2001, do sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ chËm l¹i, c¸c thÞ tr­eêng chÝnh nh­ NhËt, Mü ®· ¶nh h­ën kh«ng Ýt ®Õn thuû s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam; gi¸ trÞ thuû s¶n gi¶m m¹nh vµo cuèi quý I, ®Çu quý II. T«m só bá ®Çu cì 4- 6 con/pound gi¶m gi¸ tõ 26USD/kg xuèng cßn 22 USD/kg, cë 6- 8 con / pound tõ 25 USD/kg xuèng cßn 20,9 USD/kg; cì 16- 20 con/pound tõ 17,05 USD/kg xuèng cßn 13,5 USD/kg. Tuy nhiªn, trong bèi c¶nh ®ã viÖc ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ ®¸ng khÝch lÖ. C¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®· cã nh÷ng thay ®æi lín khi Mü ®· v­¬n lªn m¹nh mÏ trong tiªu thô s¶n phÈm thuû s¶n cña viÖt nam, ®¹t gi¸ trÞ 210,4 triÖu USD, chiÕm 25,3% thÞ phÇn, gÇn b»ng thÞ tr­êng lín nhÊt hiÖn nay cña thuû s¶n ViÖt nam lµ NhËt B¶n ( 224,4 triÖu USD, chiÕm 26,9% thÞ phÇn). ThÞ tr­êng Trung Quèc ®· v­ît qua EU íi gi¸ trÞ 106,9 triÖu USD, chiÕm 12,8% thÞ phÇn ( EU lµ 48,7 triÖu USD, chiÕm 5,8%). VÒ c¬ cÊu mÆt hµng, t«m vÉn lµ mÆt hµng xuÊt khÈu nhiÒu nhÊt ( 37.635 tÊn, ®¹t 39,4%), tiÕp theo lµ c¸, mùc ®«ng l¹nh...Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n ®· ®¹t 813,03 triÖu USD, trong khi kÕ ho¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n¨m 2001 lµ 1,6 tû. Mét sè nhËn ®Þnh xuÊt khÈu thuû s¶n sang mét sè thÞ tr­êng lín trªn thÕ giíi ®· ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh. L­îng hµng thuû s¶n sang thÞ tr­êng Hoa Kú t¨ng 83,8%, sang thÞ tr­êng Hång K«ng t¨ng 120%, thÞ tr­êng EU t¨ng 55%. HiÖn nay, NhËt B¶n vÉn lµ thÞ tr­êng dÉn ®Çu vÒ nhËp thuû s¶n ViÖt nam víi 25,9% tæng gi¸ trÞ, bªn c¹nh thÞ tr­êng Hoa Kú còng kh«ng ngõng t¨ng vµ gÇn ®¹t tíi 23,8% VÒ ThÞ tr­êng Ch©u ¸ thêi gian qua, do khñng ho¶ng tµi chÝnh n¨m 1997 ®· cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi tuy nhiªn thÞ tr­êng thÞ tr­êng nhËp khÈu thuû s¶n lín nhÊt cña ViÖt nam lµ NhËt B¶n ®a håi phôc ®· håi phôc, nªn nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng nµy ®· t¨ng trë l¹i. Nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 thuû s¶n xuÊt khÈu sang NhËt t¨ng 43,2% so víi cïng thêi kú n¨m 2000, dù b¸o thêi gian tíi kh¶ n¨ng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n t¨ng cao h¬n n÷a. Riªng ThÞ tr­êng Ch©u ©u tÝnh ®Õn n¨m 2000 cã 40 ®¬n vÞ chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu ®­îc vµo danh s¸ch 1 cña EU, nªn trong thêi gian s¾p tíi ch¾c ch¾n thuû s¶n xuÊt khÈu sÏ t¨ng nhanh ë c¸c n­íc EU. Riªng ThÞ tr­êng B¾c Mü , thÞ tr­êng Hoa Kú tiÕp tôc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh vµ ®· x¶y ra t×nh tr¹ng c¹nh tranh nhËp khÈu thuû s¶n cña ViÖt nam gi÷a Mü vµ NhËt B¶n, ®Èy gi¸ mét sè mÆt hµng lªn cao. Gi¸ t«m só cña ta t¨ng 2- 3 USD/kg so víi cïng cë lo¹i. NhiÒu lo¹i c¸ n­íc mÆn, n­íc ngät ®­îc ng­êi tiªu dïng Mü ­a dïng, ®Æc biÖt c¸ ngõ ®· xuÊt khÈu trùc tiÕp vµo ®­îc Mü. Kh¶ n¨ng tiªu thô hµng thuû s¶n cña thÞ tr­êng Mü rÊt lín. Sau hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú, triÓn väng ph¸t triÓn th­¬ng m¹i víi thÞ tr­êng nµy lµ rÊt kh¶ quan, trong ®ã cã vai trß quan träng cua hµng thuû s¶n xuÊt khÈu. 2/§¸nh gi¸ vÒ thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n viÖt nam thêi gian qua: Qua thùc tr¹ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu nãi trªn, cã thÓ nhËn thÊy nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau: a)Nh÷ng ®¹t ®­îc: +/ Nhu cÇu cña thÞ tr­êng mÆt hµng thuû s¶n kh«ng ngõng t¨ng lªn: Do thuû s¶n lµ mÆt hµng tiªu thô thuéc d¹ng vËt chÊt, chØ sö dông ®­îc mét lÇn, vµ ®ã còng lµ s¶n phÈm mµ ng­êi ta dïng th­êng xuyªn. Hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ mÆt hµng thiÕt yÕu cña cuéc sèng con ng­êi, vµ lµ mãn ¨n giµu dinh d­ìng cho con ng­êi, chÝnh v× thÕ mµ nhu cÇu cña mÆt hµng nµy ngµy cµng t¨ng cïng víi sù t¨ng lªn vÒ mÆt d©n sè. +/ Thu hót ®­îc nhiÒu nhµ ®Çu t­ tham gia: Do ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng ®· thu hót kh«ng Ýt doanh nghiÖp tham gia kinh doanh, hä gãp phÇn t¹o ra gi¸ trÞ kinh tÕ x· héi rÊt lín. Hä ®· tËp trung khai th¸c c¸c vïng ®Êt tr­íc ®©y bá hoan, ®Ó ®Çu t­ khai th¸c nu«i trång thuû s¶n vµ lµm cho c¸c vïng ®Êt nµy trë nªn cã gi¸ trÞ. §· gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n ë c¸c vïng ®ã, mét mÆt n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi d©n ë c¸c vïng ®ã mÆt kh¸c gi¶m g¸nh nÆng cho nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã n©ng cao d©n trÝ cho ng­êi d©n, lµm cho hä chñ ®éng vµ h¨ng say trong lao ®éng n©ng cao ý thøc lµm giµu hîp ph¸p. +/ ChÝnh phñ còng cã nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hîp lý ChÝnh phñ cã chñ tr­¬ng ®óng vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, cho phÐp vïng trång lóa kÐm hiÖu qu¶ ®­îc chuyÓn sang nu«i trång thuû s¶n. N¨m 2001, diÖn tÝch nu«i tr«ng thuû s¶n ®¹t 1,091 triÖu ha, t¨ng gÇn 44 v¹n ha so víi n¨m 2000. NhiÒu ch­¬ng tr×nh tµi chÝnh cña nhµ n­íc hç trî cho ng­êi d©n lµm giµu nh­ quü tÝn dông... Nhµ n­íc ®Çu t­ khoa häc kû thuËt, c«ng nghÖ thµnh lËp nhiÒu trung t©m nghiªn cøu khoa häc nh­ nh©n gièng, t¹o ra nh÷ng gièng míi cã n¨ng suÊt cao. +/ §a d¹ng ho¸ ®­îc m¨t hµng thuû s¶n XuÊt khÈu thuû s¶n t¨ng tr­ëng cßn do chóng ta ®· tõng b­íc ®­îc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ t¨ng tiªu dïng c¸c s¶n phÈm thuû s¶n. §Æc biÖt s¶n phÈm c¸ xuÊt khÈu t¨ng 68,17% so víi thêi gian tr­íc, cua ghÑ nhuyÔn thÓ, thuû s¶n phèi chÕ t¨ng 62,14%; hµng kh« t¨ng 154,4% so víi nh÷ng n¨m tr­íc. T«m ®«ng l¹nh còng t¨ng ®­îc 6%. +/ XuÊt hiÖn nhiÒu nhµ m¸y chÕ biÕn víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng. NhiÒu nhµ m¸y chÕ biÕn c«ng suÊt lín, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nhÊt lµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn an toµn vÖ sinh thùc phÈm. §Õn nay, 61 doanh nghiÖp ®· ®­îc vµo danh s¸ch xuÊt khÈu hµng sang EU, hµng chôc doanh nghiÖp còng chuÈn bÞ ®­îc EU xÐt duyÖt. Tû träng hµng chÕ biÕn gi¸ trÞ gia t¨ng còng t¨ng nhanh( ®¹t 30% gi¸ trÞ xuÊt khÈu) lµ nhê cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh, chÊt l­îng cao cho chÕ biÕn xuÊt khÈu, nhê c¸c biÖn ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng, hç trî doanh nghiÖp, ®ång thêi còng kÓ ®Õn c¸c doanh nghiÖp còng cè g¾n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn theo h­íng chó träng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ gi¸ tri gia t¨ng. +/ §êi sèng cña ng­êi d©n ®· ®­îc n©ng cao nhê ®Çu t­ vµo nu«i trång thuû s¶n +/ Gi¶i quyÕt ®­îc hµng ngµn lao ®éng, gi¶m bít t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp hiÖn nay +/ Gãp phÇn héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña viÖt nam trªn tr­êng quèc tÕ. +/ T¹o tÝnh chñ ®éng cho ng­êi d©n trong viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Êt n­íc. b)Nh÷ng tån t¹i: +/ §a sè mÆt hµng thuû s¶n cßn ë d¹ng th« nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu mang l¹i cßn thÊp +/ ThÞ tr­êng cã më réng nh­ng ch­a lín m¹nh +/ Kh¶ n¨ng tiªu thô cßn h¹n chÕ c¶ vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng +/ C¸c doanh nghiÖp kinh doanh vÒ mÆt hµng nµy cßn mang nÆng tÝnh lîi Ých tr­íc m¾t mµ bá qua tÝnh l©u dµi +/ TÝnh chñ ®éng trong viÖc t¹o nguån còng nh­ t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp ch­ cao +/ Nhµ n­íc ch­a chó träng thÝch ®¸ng trong viÖc cung cÊp th«ng còng nh­ t×m kiÕm thÞ tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp +/ Khñng ho¶ng tµi chÝnh n¨m 1997 ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô mÆt hµng nµy c)Nguyªn nh©n cña tån t¹i +/ C¸c nhµ ®Çu t­ cßn chõng chõ, e ng¹i trong viÖc bá vèn ®Çu t­ +/ §a sè c«ng nghÖ chÕ biÕn cßn ë d¹ng l¹c hËu, tao ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng ch­a ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. +/ §éi ngò kû s­ thuû s¶n cßn míi, sè l­îng Ýt ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh thuû s¶n +/ Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý ch­a cao, thiÕu tÝnh chuyªn m«n vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng +/ ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña nhµ n­íc ch­a thÝch ®¸ng, cßn láng lÎo ch­a lín m¹nh +/ ThiÕu tÝnh chiÕn l­îc trong viÖc më réng thÞ tr­êng còng nh­ gîi më nhu cÇu +/ HËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh n¨m 1997 +/ NÒn kinh tÕ thÕ giíi thêi gian gÇn ®©y cã xu h­íng gi¶m sót +/ ViÖc nhµ n­íc thµnh lËp c¸c phßng th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi ch­a nhiÒu , ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t×m hiÓu nhu cÇu , më réng thÞ tr­êng. +/ Mét sè chÝnh s¸ch ch­a ®ång bé còng ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn tr×nh ph¸t triÓn mÆt hµng thuû s¶n. PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn thi tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n I/ Quan ®iÓm ph¸t triÓn xuÊt khÈu thuû s¶n ë n­íc ta 1/TËn dông nguån lîi tù nhiªn c¸c ®èi t­îng s½n cã hoÆc ®IÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c¸c ®èi t­îng cã ®Çu ra cã tÝnh c¹nh tranh, cã thÓ tiªu thô víi s¶n l­îng vµ hiÖu qu¶ cao trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu hoÆc néi ®Þa 2/Ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng ®èi víi c¸c chØ tiªu t¨ng tr­ëng, sinh th¸i, m«i tr­êng vµ trong mèi quan hÖ hµi hoµ víi c¸c ngµnh kinh tÕ cã chung ®Þa bµn ho¹t ®éng(giao th«ng, du lÞch.. .) 3/TiÕp tôc triÓn khai ch­¬ng tr×nh ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê, æn ®Þnh vµ chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp, tiÕn ®Õn h¹n chÕ ®Õn møc cho phÐp ®¸nh b¾t h¶i s¶n vïng ven bê ®Ó t¨ng thªm nguyªn liÖu cho chÕ biÕn ®i ®«i víi b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n. KÕt hîp kinh tÕ thuû s¶n víi quèc phßng an ninh, gãp phÇn b¶o vÖ chñ quyÒn quèc gia trªn biÓn. 4/Ph¸t triÓn h×nh thøc nu«i trång thuû s¶n nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, mÆt n­íc, t¹o thªm viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. ChuyÓn m¹nh sang h×nh thøc nu«i b¸n th©m canh vµ th©m canh ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng, gãp phÇn phôc vô cho xuÊt khÈu. X©y dùng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n lµm c¨n sø cho ®Çu t­ l©u dµi vµ cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp cho viÖc ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n. 5/Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xuÊt khÈu, tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm chñ lùc tõ kh©u t¹o ra nguyªn liÖu ®Õn s¶n xuÊt chÕ biÕn, tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®æi míi s¶n phÈm, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éngnghiªn cøu xóc tiÕn ®Ó më réng thÞ tr­êng, t¨ng kim ngach xuÊt khÈu ®¸p øng nhu cÇu tÝch luü, më réng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. 6/TiÕp tôc øng dông thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ chÊt l­íng s¶n phÈm. §Æc biÖt ­u tiªn h­íng nghiªn cøu cho ®iÒu tra nguån lîi vµ c«ng nghÖ phï hîp phôc vô khai th¸c xa bê vµ ph¸t triÓn thªm nghÒ míi, b¶o vÖ nguån lîi gÇn bê. TËp trung c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ®Çu t­ c«ng nghÖ vµo ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n, nhÊt lµ nu«i biÓn vµ nu«i c¸c vïng triÒu, phæ biÕn c¸c m« h×nh nu«i t«m, c¸ cao s¶n vµ bÒn v÷ng ®Ó d©n ¸p dông réng r·i. 7/Më réng hîp t¸c víi c¸c n­íc vµ tæ chøc quèc tÕ, ph¸t huy tèt hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n hç trî kü thuËt song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, thu hót thªm nguån vèn, c«ng nghÖ, më réng thÞ tr­êng vµ ®µo t¹o c¸n bé trong lÜnh vùc thuû s¶n. 8/TËp trung vËt t­ tiÒn vèn ®Ó xay dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tiÕp tôc ®æi míi qui tr×nh vµ thñ tôc ®Çu t­ theo c¸c nguån vèn vµ c¸c ®èi t­îng ®­îc ®Çu t­. 9/T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p phßng chèng thiªn tai, b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi II/§Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n 1/Ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu c¸c ®èi t­îng thuû s¶n ë vïng biÓn xa bê. a)ThÞ tr­êng c¸ ngõ: Khai th¸c s¶n phÈm nµy ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh cã hiÖu qu¶ trong vïng biÓn xa bê cña ta vµ tËp trung ë c¸c lo¹i c¸ ngõ v»n, c¸ ngõ v©y vµng, c¸ ngõ m¾t to, c¸ ngõ v©y dµi, c¸ ngõ chï vµ c¸ ngõ å. Trªn thÞ tr­êng thÕ giíi c¸c s¶n phÈm tõ c¸ ngõ( t­¬i, ®«ng l¹nh, hép) lµ mét trong nhãm s¶n phÈm ®øng ®Çu vÒ khèi l­îng ngo¹i th­¬ng, vÒ gi¸ trÞ ®øng thø hai, chØ sau ®èi t­îng t«m. ThÞ tr­êng tiªu thô c¸ ngõ chñ yÕu NhËt B¶n, Mü vµ EU. Th¸i Lan còng lµ n­íc nhËp khÈu c¸ ngõ víi khèi l­îng lín nh­ng chñ yÕu lµ nguyªn liÖu ®Ó ®ßng hép vµ t¸i xuÊt khÈu. VÒ gi¸ b¸n, c¸c loµi c¸ ngõ v©y vµng, c¸ ngõ m¾t to vµ v©y dµi ®«ng l¹nh cã gi¸ kh«ng thÊp h¬n t«m só cho l¾m( Mét sè doannh nghiÖp cu¶ ta xuÊt ®­îc c¸ nõ v©y vµng víi gi¸ trung b×nh 14 – 14,5 USD/kg). HiÖn nay tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu c¸ ngõ ( trong quÝ I/2001 s¶n l­îng c¸ ngõ t­¬i xuÊt khÈu ®¹t 4.417 tÊn, gi¸ trÞ 22,8 triÖu USD, t¨ng 2,3 lÇn so víi quÝ I/2000), song víi tæng khèi l­îng xuÊt khÈu ch­a ®Õn 10 ngh×n tÊn mét n¨m nh­ nh÷ng n¨m qua, thÞ phÇn cña ta cßn qu¸ nhá bÐ trªn thÞ tr­êng c¸ ngõ thÕ giíi vµ cßn tiÒm n¨ng gia t¨ng xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m tíi. b)ThÞ tr­êng mùc èng ®¹i d­¬ng: ThÞ tr­êng tiªu thÞ chñ yÕu lµ NhËt B¶n vµ c¸c n­íc EU, kèi l­îng kh¸ æn ®Þnh. Tuy gi¸ trÞ vµ gi¸ ®Òu thÊp h¬ nhiÒu so víi t«m vµ c¸ ngõ, nh­ng ®©y vÉn lµ ®èi t­îng th­¬ng m¹i cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. ë ViÖt Nam, ng­ d©n khai th¸c chÝnh b»ng nghÒ c©u trong c¶ vïng gÇn bê vµ xa bê vµ ®¹t hiÖu qu¶ kh¸ cao(vµo mïa c©u mùc n¨m 2000, mét thuyÒn c©u ë Ninh ThuËn, B×nh ThuËn cã thÓ ®¹t gi¸ trÞ s¶n phÈm b×nh qu©n 1triÖu ®ång /1 ®ªm c©u). c)Thô tr­êng cña mét sè ®èi t­îng kh¸c: HiÖn nay hiÓu biÕt cña chóng ta vÒ nguån lîi xa bê cßn h¹n hÑp, ®Æc biÖt lµ tõ ®é s©u 100m trë ra. Tuy nhiªn, nh÷ng ®iÒu tra tr­íc ®©y cña ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ViÖt – X« ( trong vïng 100m n­íc s©u trë vµo) ®· ph¸t hiÖn sù cã mÆt cña mét sè b·i t«m biÓn s©u, t«m vç.. Ên §é lµ n­íc khai th¸c vµ xuÊt khÈu ®èi t­îng t«m biÓn s©u kh¸ thµnh c«ng. §©y lµ nh÷ng ®èi t­îng cÇn t×m hiÓu kû h¬n ®Ó khai th¸c trong thêi gian tíi. 2/C¸c ®èi t­îng thuû s¶n ë gÇn bê vµ ven bê a)ThÞ tr­êng t«m : §©y lµ nhãm ®èi t­îng cã gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cao nhÊt trong ngo¹i th­¬ng thuû s¶n thÕ giíi. NhiÒu loµi t«m biÓn ®· ®­îc nu«i, trong ®ã t«m só lµ loµi cã s¶n l­îng nu«i cao nhÊt trªn thÕ giíi( s¶n l­îng 550 – 750 ngh×n tÊn/n¨m). HiÖn nay, chóng ta còng ®ang tËp trung vµo nu«i t«m só. Víi phong trµo chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt canh t¸c diÔn ra tõ ®Çu n¨m 2001, ta ®· cã diÖn tÝch nu«i t«m só trªn 400 ngh×n hecta. S¶n l­îng t«m só nu«i cña ViÖt Nam ®· lªn tíi vÞ trÝ thø hai trong c¸c n­íc nu«i t«m só, sau Th¸i Lan.Riªng víi t«m só, gÇn ®©y còng ph¸t triÓn nu«i t«m r¶o. Tuy nhiªn, cÇn l­u ý r»n, ®©y lµ ®èi t­îng cã søc hÊp dÉn nhÊt vµ gi¸ ®¬n vÞ còng vµo lo¹i cao nhÊt trong c¸c ®èi t­îng thuû s¶n trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. MÆt kh¸c, kû thuËt nu«i t«m còng ®· t­¬ng ®èi phæ cËp trªn thÕ giíi, ®Çu t­ thuËn lîi vµ chu kú s¶n xuÊt rÊt ng¾n(3 ®Õn 4 th¸ng) nªn nu«i t«m lµ nghÒ ®­îc c¸c n­íc vïng nhiÖt ®íi, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn hÕt søc quan t©m ph¸t triÓn. Ngay trong n¨m 2001, nhiÒu n­íc ®· dÆt ra kÕ ho¹ch gia t¨ng nu«i t«m biÓn nh­ Th¸i Lan, Ên §é, In®onªxia, B¨ngla®Ðt, Trung quèc, Braxin, Chilª, Mªhic«.. . NhiÒu n­íc còng chó träng ph¸t triÓn nu«i loµi t«m Nam Mü(t«m ch©n tr¾ng) ®Ó xuÊt khÈu chñ yÕu vµo c¸c n­íc B¾c Mü. Nh­ vËy, cuéc c¹nh tranh ®Ó xuÊt khÈu t«m ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng g©y g¾t vµ khèc liÖt. NÕu chØ tËp trung vµo mét ®èi t­îng lµ t«m só th× n­íc xuÊt khÈu sÏ khã tr¸nh khái sù ®e do¹ mét c¸ch nghiªm träng. §ång thêi, nÕu chØ tËp trung nu«i ®¬n mét ®èi t­îng t«m só, m«i tr­êng sÏ dÔ dµng bÞ tho¸i ho¸, g©y hËu qu¶ l©u dµi. Do ®ã, trong kÕ hoach cÇn quan t©m ®Õn tÝnh linh ®éng s·n sµng chuyÓn ®æi ®èi t­îng, lu©n canh hoÆc xen canh víi c¸c ®oãi t­îng kh¸c. b)ThÞ tr­êng c¸: Cã nhiÒu loµi c¸ cã thÓ ph¸t triÓn nu«i víi hiÖu qu¶ cao ë n­íc ta, trong ®ã triÓn väng nhÊt lµ c¸ v­îc, c¸ song(mó), c¸ m¨ng biÓn, c¸ b¬n, c¸ giß.. . §©y lµ ®èi t­îng cã ®Çu ra tèt, cã thÓ nu«i tr«ng trªn biÓn hoÆc nu«i trong c¸c ao, ®Çm. Mét sè ®èi t­îng tr­íc ®©y ®· ®­îc nu«i kh¸ phæ biÕn nh­ : c¸ v­îc, c¸ m¨ng, nh­ng nay ®· mai mét dÇn, chØ cã mét sè c¬ së ®· h×nh thµnh, chñ yÕu lµ liªn doanh víi n­íc ngoµi. C¸i khã c¬ b¶n cña nu«i c¸ biÓn ë n­íc ta hiÖn nay lµ vÊn ®Ò con gièng. Song, ®èi víi nhiÒu loµi nh­ c¸ v­îc, c¸ m¨ng.. . nhiÒu n­íc ®· s¶n xuÊt con gièng mét c¸ch rÊt phæ cËp. Do ®ã cÇn nghiªm tóc xem xÐt l¹i vÊn ®Ò nµy ë ViÖt Nam. c)ThÞ tr­êng c¸c loµi gi¸p x¸c, nhuyÔn thÓ nh­ t«m hïm, cua, ghÑ.. nghªu, ngao, sß huyÕt, ®iÖp, trai ngäc, èc h­¬ng.. .®· ®­îc ph¸t triÓn vµ cµng ®­îc chó träng, nh­ cÇu thÕ giíi rÊt lín vÒ c¸c s¶n phÈm nay,. Do ®ã, cÇn cã ®Çu t­ thÝch ®¸ng nh»m t¨ng cao vÒ sè l­îng còng nh­ gi¸ trÞ trong xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng thÕ giíi. 3/ThÞ tr­êng c¸c ®èi t­îng thuû s¶n n­íc ngät: C¸c s¶n phÈm n­íc ngät nµy trøoc ®©y th­êng bÞ coi lµ Ýt gi¸ trÞ, chØ phôc vô cho tiªu dung néi ®Þa. Trªn thùc tÕ, ph¶i thÊy r»ng chØ xÐt riªng vÒ phôc vô tiªu dïng néi ®Þa, vai trß cña thuû s¶n còng rÊt lín, lµ phÇn thùc phÈm kh«ng thÓ thiÕu cho ng­êi d©n ViÖt Nam. Gi¸ trÞ tiªu dïng néi ®Þa kh«ng kÐm g× so víi xuÊt khÈu. §Æc biÖt, c¸c m« h×nh nu«i c¸ ruéng tròng, nu«i ao hå nhá, hå chøa, s«ng, suèi ®· ®ãng gãp phÇn s¶n phÈm rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiªn ®êi sèng cho nh©n d©n c¸c vïng s©u, vïng xa,®ång thêi n©g cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. Kh«ng chØ cã tiªu dïng néi ®Þa, ngay c¶ ®èi víi xuÊt khÈu, nhiÒu s¶n phÈm thuû s¶n n­íc ngät còng rÊt cã triÓn väng. a)ThÞ tr­êng c¸ r« phi: Trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, c¸ r« phi lµ mét ®èi t­îng n­íc ngät ®­îc tiªu thô lín, víi s¶n l­îng kho¶ng 1 triÖu tÊn/n¨m. ThÞ tr­¬ng c¸ r« phi còng rÊt réng lín, tõ Mü, c¸c n­íc Ch©u ©u ®Õn NhËt B¶n vµ nhiÒu n­íc Ch©u ¸ kh¸c. C¸c loµi ®­îc nu«i vµ tiªu thô nhiÒu nhÊt lµ c¸ r« phi hång s«ng Nin vµ c¸ r« phi lam( Nam Mü). b)ThÞ tr­êng t«m cang xanh: Nay ph¸t triÓn rÊt rÇm ré, nhu cÇu thÕ gií rÊt lín, do ®ã phôc vô tiªu dung néi ®Þa vµ cã triÓn väng rÊt lín cho xuÊt khÈu. c)ThÞ tr­êng cua s«ng n­íc ngät(cµ ra): Chñ yÕu nu«i ë vïng Nam Bé. Lµ ®èi t­îng cã thÓ xuÊt khÈu tèt sang Trung quèc vµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ kh¸c. d)C¸ håi s«ng n­íc ngät: Cã thÓ nhËo néi ®Ó nu«i ë c¸c s«ng suèi, hå chøa vïng t©y nguyªn, tõ ®ã xuÊt khÈu sang c¸c n­íc cã nhu cÇu vÒ lo¹i c¸ nµy, xÐt cho thÊy khi xuÊt khÈu co¸ gi¸ trÞ cao. e)ThÞ tr­êng c¸ tra vµ c¸ basa: Lµ loµi c¸ da tr¬n, ®­îc nu«i lång trªn s«ng hoÆc nu«i trong ao(hÇm). ViÖt Nam ®ang xuÊt khÈu philª sang Mü, Hång C«ng, c¸c n­íc EU vµ mét sè thÞ tr­êng kh¸c. Trªn thÞ tr­êng Mü, philª c¸ basa cña ViÖt Nam ®ang gÇn nh­ ®éc chiÕm vÞ trÝ sè mét cña mÆt hµng nhËp khÈu nµy, tuy khèi l­îngvµ gi¸ trÞ cßn rÊt Ýt so víi s¶n l­îng c¸ nheo nu«i cña Mü. Tuy nhiªn, tiªu thô s¶n phÈm nµy cã thÓ gÆp mét sè trë ng¹i, v× hiÖn nay mét sè n­íc , tr­íc hÕt lµ Trung Quèc, ®· nhËp néi c¸ nheo Mü ®Ó nu«i phôc vô xuÊt khÈu trë l¹i sanng Mü. Mét sè n­íc §«ng Nam ¸ nh­ Th¸i Lan còng ®ang cã ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸ basa vµ c¸ tra xuÊt khÈu. Nh­ vËy ngoµi c¸c ®èi t­îng thuû s¶n mµ chóng ta ®ang ®Þnh h­íng nu«i trång vµ ph¸t triÓn xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nh­ ®· nãi ë trªn th× cßn rÊt nhiÒu loµi thuû h¶i s¶n kh¸c cã thÓ tiªu thô hoÆc xuÊt khÈu tèt. NÕu ph¸t triÓn ®­îc ®ång ®Òu , ®a d¹ng, ch¾c ch¾n gi¸ trÞ mµ ngµnh thuû s¶n mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n sÏ cßn tiÕp tôc t¨ng tr­ëng l©u dµi trong t­¬ng lai. III/Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n 1/Nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ, thay ®ái c¬ cÊu mÆt hµng cã lîi thÕ vµ thÞ tr­êng ®ang cã nhu cÇu lín ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh thuû s¶n. 2/Thay ®æi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh thuû s¶n phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng trong bèi c¶nh héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸. 3/T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng më réng thÞ tr­ong tiªu thô s¶n phÈm a) T¹o nguån nguyªn liÖu thuû s¶n cã khèi l­îng lín, chÊt l­îng tèt, æn ®Þnh kÞp thêi cung cÊp cho chÕ biÕn xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa b)§Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i hµng thuû s¶n ViÖt nam trªn thÞ tr­ßmg thÕ giíi ®Ó t¨ng c­êng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng hµng thuû s¶n ViÖt Nam, nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m ®èi t¸c.. . c) N©ng cao kh¶ n¨ng sö dông m¹ng l­íi Internet ®Ó giíi thiÖu chµo hµng ra n­íc ngoµi. 4/TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o c¸c doanh nghiÖp giái vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh thuû s¶n. 5/§Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp trong ngµnh thuû s¶n nãi riªng. 6/T¹o ra khung ph¸p lý khuyÕn khÝch ®Çu t­ nu«i trång thuû s¶n, 7/T¹o ra c¬ së h¹ tÇng cho ngµnh thuû s¶n. 8/ChÝnh s¸ch khai th¸c tiÒm lùc thuû s¶n hîp lý hiÖu qu¶ vµ biÕn ngµnh thuû s¶n trë thµnh ngµnh kinh tÕ mñi nhän. 9/Nhµ n­íc tÝch cùc tham gia ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, thµnh lËp c¸c tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n .. nh»m cung cÊp th«ng tin c¬ b¶n cho c¸c doanh nghiÖp. KÕt LuËn Ngµy nay, nhu cÇu vÒ thùc phÈm nãi chung, nhu cÇu vÒ mÆt hµng thuû s¶n kh«ng ngõng t¨ng lªn. X· héi cµng ph¸t triÓn, th× nhu cÇu vÒ ¨n uèng ®ßi hái ngµy mét phong phó vµ ®a d¹ng, Thuû s¶n kh«ng chØ lµ mét mãn ¨n cña ng­êi d©n trong mçi n­íc, mµ cßn lµ mÆt hµng dïng lµm xuÊt khÈu . ChÝnh v× thÕ viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu trong n­íc, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng thÕ giíi, ®Ó tõ ®ã chän gièng nu«i trång t¹o ra nhiÒu chòng lo¹i s¶n phÈm Thuû s¶n phï hîp víi tõng khu vùc thÞ tr­êng trªn thÕ giíi vÒ nhu cÇu, phong tôc tËp qu¸n cña hä. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho mÆt hµng nµy lµm nÒn t¶ng cho ®Çu ra h÷u hiÖu, tõ ®ã kÝch thÝch ®Çu t­ nu«i trång. Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi ®· cho em thÊy nhu cÇu cßn rÊt lín cña mÆt hµng nµy , viÖc ChÝnh phñ ®­a ra nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn mÆt hµng nµy, vµ coi ®ã nh­ lµ mÆt hµng chñ lùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia lµ rÊt ®óng ®¾n. Qua nghiªn cøu gióp thÊy ®­îc thùc tr¹ng thÞ tr­êng thuû s¶n hiÖn nay, tõ ®ã gióp ®­a ra ph­¬ng h­íng còng nh­ nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn cho phï hîp víi xu thÕ. Víi thêi gian còng nh­ tr×nh ®é cã h¹n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, bëi vËy em xin sù gãp ý cña C« ®Ó lÇn nghiªn cøu tiÕp theo ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n./. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1/Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i 2/Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh th­¬ng m¹i 3/ T¹p chÝ th­¬ng m¹i 4/T¹p chÝ thuû s¶n 5/Chuyªn ®Ò xuÊt nhËp khÈu 6/T¹p chÝ thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ 7/Trang web : www.vneconomy.com www.mot.gov.vn www.dei.vn 8/ C¸c tµi liÖu kh¸c Môc lôc Më ®Çu 1 PhÇn I : ThÞ tr­êng vµ vai trß cña nã ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh ngiÖp 5 I/Kh¸i niÖm thÞ tr­êng 5 1/ Kh¸i niÖm thÞ tr­êng 5 2/ c¬ së h×nh thµnh thÞ tr­êng 6 3/ M« t¶ thÞ tr­êng 7 II/ Vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nhiÖp 9 PhÇn II : Thùc tr¹ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua 11 I/ Tæng quan vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam thêi gian qua 11 1/T×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt nam thêi gian qua 11 2/ ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam thêi gian qua 22 II/ ThÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam trong thêi gian qua 25 1/ §Æc ®iÓm mÆt hµng thuû s¶n vµ lîi thÕ cña ViÖt Nam vÒ mÆt hµng thuû s¶n 25 2/ Thùc tr¹ng thÞ tr­êng thuû s¶n ViÖt nam 28 3/ §¸nh gi¸ thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam thêi gian qua 34 PhÇn III Mét sè biÖn Ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n 38 I/ Quan ®iÓm ph¸t triÓn thuû s¶n 38 II/ §Þnh h­íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu thuû s¶n 39 III/ Mét sè biÖn Ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu thuû s¶n 44 KÕt LuËn 45 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 46

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61125.DOC
Tài liệu liên quan