Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển

Tình Hình Xuất Khẩu Cà Phê Của Việt Nam - Những Vấn Đề Đặt Ra Và Giải Pháp Phát TriểnA/ LỜI MỞ ĐẦU Với chính sách đa phương hoá các hoạt động kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc. Đến nay sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đã có mặt trên thị trường của 150 nước thuộc khắp các châu lục. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê đã đạt được những kết quả khả quan. Cà phê trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau gạo, khối lượng xuất khẩu tăng với tốc độ khá nhanh, là một trong những mặt hàng chủ lực của cả nước. Sự phát triển của ngành cà phê đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Nó mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn, tạo vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần vào quá trình phủ xanh đất trồng, đồi trọc, chuyển đổi tích cực cơ cấu cây trồng Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam còn có những khó khăn và hạn chế nhất định. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Tình Hình Xuất Khẩu Cà Phê Của Việt Nam - Những Vấn Đề Đặt Ra Và Giải Pháp Phát Triển” Do kiến thức và tầm hiểu biết có hạn nên bài tiểu luận của em không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

doc13 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A/ Lêi më ®Çu Víi chÝnh s¸ch ®a ph­¬ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ vµ thùc hiÖn chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cña §¶ng vµ nhµ n­íc, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thêi gian qua ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc. §Õn nay s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ViÖt Nam ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng cña 150 n­íc thuéc kh¾p c¸c ch©u lôc. §Æc biÖt, trong lÜnh vùc xuÊt khÈu cµ phª ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Cµ phª trë thµnh mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu lín thø hai cña ViÖt Nam sau g¹o, khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng víi tèc ®é kh¸ nhanh, lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng chñ lùc cña c¶ n­íc. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh cµ phª ®· ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã mang l¹i kim ng¹ch xuÊt khÈu lín, t¹o vèn ®Çu t­, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh phñ xanh ®Êt trång, ®åi träc, chuyÓn ®æi tÝch cùc c¬ cÊu c©y trång …Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc th× t×nh h×nh xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam cßn cã nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. V× vËy, em ®· chän ®Ò tµi: “T×nh H×nh XuÊt KhÈu Cµ Phª Cña ViÖt Nam - Nh÷ng VÊn §Ò §Æt Ra Vµ Gi¶i Ph¸p Ph¸t TriÓn” Do kiÕn thøc vµ tÇm hiÓu biÕt cã h¹n nªn bµi tiÓu luËn cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. B/ Néi dung I/ Kh¸i NiÖm VÒ XuÊt KhÈu: XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n kinh doanh nh­ng ph¹m vi kinh doanh v­ît ra khái biªn giíi quèc gia hay lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n víi n­íc ngoµi trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi bu«n b¸n riªng lÎ mµ lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi nh»m môc tiªu thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh vµ tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ cña nh©n d©n. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã thÓ ®em l¹i nh÷ng lîi nhuËn to lín cho nÒn s¶n xuÊt trong n­íc. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÔ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ ®ét biÕn nh­ng cã thÓ g©y thiÖt h¹i v× nã ph¶i ®èi ®Çu víi mét hÖ thèng kinh tÕ kh¸c tõ bªn ngoµi mµ c¸c chñ thÓ trong n­íc tham gia xuÊt khÈu kh«ng dÔ dµng khèng chÕ ®­îc. II/ Vai Trß Cña Ho¹t §éng XuÊt KhÈu : 1. T¹o nguån vèn chñ yÔu cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ. 2. Thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. 3. T¸c ®éng tÝch cùc ®Õn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. 4. Lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë n­íc ta. III/ Kh¸i Qu¸t VÒ T×nh H×nh XuÊt KhÈu Cµ Phª Cña ViÖt Nam Trong Thêi Gian Qua: 1. T×nh h×nh xuÊt khÈu chung: Cµ phª lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong sè nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n cã thÕ m¹nh hµng ®Çu ViÖt Nam. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80 thÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam ®­îc ph©n bè kh¸ ®Òu gi÷a c¸c n­íc Ch©u ¢u, Ch©u ¸(chiÕm 31, 8%), Ch©u MÜ mµ chñ yÕu lµ thÞ tr­êng MÜ chiÕm 16, 67%. Chóng ta c¶ n­íc míi cã 20. 000 ha, víi s¶n l­îng kh«ng qu¸ 10. 000 tÊn vµo thêi gian nµy. Nh­ng ®Õn n¨m 2000 lµ 516000 ha vµ 66 000 tÊn vµ ®Õn nay cã kho¶ng 600000 ha vµ kho¶ng 688000 tÊn. Víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt nh­ vËy, ViÖt Nam cïng Braxin, C«l«mbia lµ 3 n­íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª hµng ®Çu thÕ giíi. ViÖt Nam s¶n xuÊt cµ phª chñ yÕu lµ ®Ó xuÊt khÈu, nhu cÈu tiªu dïng trong n­íc kh«ng ®¸ng kÓ, chiÕm kho¶ng 10% s¶n l­îng cµ phª. Trong nh÷ng n¨m qua, khèi l­îng xuÊt khÈu cµ phª t¨ng víi tèc ®é kh¸ nhanh. Vô 1992-1993:135500 tÊn, vô 1993-1994:15852tÊn, vô19941995:212038tÊn, vô 1995-1996:233000 tÊn, vô 1996-1997:346000 tÊn, vô 1997-1998:395000 tÊn Vô 1998-1999:410000 tÊn, vô 1999-2000:660000 tÊn, ®¹t tèc ®é t¨ng 72, 7% ®øng thø hai vÒ xuÊt khÈu cµ phª sau Braxin. S¶n l­¬ng xuÊt khÈu cµ phª trong 4 n¨m tõ 1996-2000 ®· t¨ng gÊp 3 lÇn, chiÕm 13, 05% tæng s¶n l­îng cµ phª xuÊt khÈu toµn thÕ giíi. VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam, tr­íc nh÷ng n¨m 1990 chñ yÕu lµ xuÊt khÈu sang Liªn X« cò vµ c¸c n­íc §«ng ¢u theo hiÖp ®Þnh vµ ph¶i xuÊt khÈu qua n­íc trung gian, chñ yÕu lµ Singapo chiÕm 68, 69% l­îng cµ phª cña ViÖt Nam, §øc, Ph¸p, Balan, Italia…Tõ cuèi n¨m 1993, MÜ bá cÊm vËn kinh tÕ ®èi víi ViÖt Nam, xuÊt khÈu cµ phª sang Singapo gi¶m dÇn chØ chiÕm 3, 63% vµ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng MÜ t¨ng m¹nh. Ngµnh cµ phª ®· cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh vµ uy tÝn ngµy cµng t¨ng trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam ngµy cµng më réng, ®Õn nay cµ phª cña ViÖt Nam ®· cã mÆt tíi kho¶ng 64 n­íc trªn thÕ giíi. Mét sè thÞ tr­êng lín cã quan hÖ th­¬ng m¹i, nhËp khÈu cµ phª cña ViÖt Nam lµ :EU, MÜ, NhËt B¶n, ASEAN, Ch©u Phi, Trung CËn §«ng, Trung Quèc, Canada §øc, Singapo lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm cña ViÖt Nam qua trong cµ phª xuÊt khÈu. 2. §iÒu tiÕt cña nhµ n­íc trong xuÊt khÈu cµ phª ë ViÖt Nam : Nh÷ng n¨m qua, Nhµ n­íc ®· cã vai trß quan träng trong ®iÒu tiÕt c¸c mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu vµ ®· mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng ®¸nh kÓ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi mÆt hµng xuÊt khÈu cµ phª. 2. 1 Nhµ n­íc ®· lËp quü hç trî s¶n xuÊt, ®©y lµ mét viÖc lµm ®óng, phï hîp. Bëi v× trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt Ýt thuËn lîi, gÆp sù thay ®æi gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng khiÕn ng­êi n«ng d©n lo ng¹i trong s¶n xuÊt cµ phª, thËm chÝ chÆt ph¸ cµ phª. Do vËy lËp quü nµy, kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p mang tÝnh bao cÊp, mµ lµ biÖn ph¸p cÇn cã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gióp hä an t©m s¶n xuÊt. 2. 2 ChÝnh phñ ®· phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn cµ phª chÌ 40000 ha trong 5 n¨m (1997-2000) b»ng vèn trong n­íc vµ vèn vay ­u ®·i cña quü ph¸t triÓn Ph¸p (CFD). §©y lµ mét biÖn ph¸p nh»m më réng thªm diÖn tÝch cµ phª chÌ ë ViÖt Nam. 2. 3 Nhµ n­íc ®· ban hµnh nhiÓu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®Ó hç trî n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt. §Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ viÖc Nhµ n­íc cho c¸c hé n«ng d©n vay trùc tiÕp vèn tõ c¸c ng©n hµng nhµ n­íc mµ tr­íc n¨m 1990 n«ng d©n kh«ng ®­îc tham gia ë c¸c nguån nµy. ChÝnh nh÷ng chñ tr­¬ng trªn cña Nhµ n­íc ®· thùc sù gióp n«ng d©n, tiÕp thªm søc m¹nh cho hä cã vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt. Vµ cuèi n¨m 2000 ®Çu n¨m 2001, ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc vay vèn ng©n hµng 0% l·i suÊt ®Ó thu mua t¹m tr÷ 60000 tÊn cµ phª, tiÕp ®ã l¹i quy ®Þnh gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, vµ ngµy 13-2-2001 ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh 140, tiÕp tôc thu mua t¹m tr÷ 90000 tÊn n©ng tæng sè 150 000 tÊn cµ phª ®­a ra khái l­u th«ng. QuyÕt ®Þnh nµy ®· gióp n«ng d©n h¹n chÕ b¸n cµ phª ra, gia cµ phª trong n­íc ®· v÷ng lªn vµ cã phÇn t¨ng gi¸, gi¸ chµo b¸n cµ phª æn ®Þnh tõ 440-450 USD/tÊn FOB. §©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña Nhµ n­íc, gióp n«ng d©n yªn t©m, tin t­ëng vµo chÝnh s¸ch hç trî cña Nhµ n­íc. Ngµnh ng©n hµng còng ®· cã nh÷ng quy ®Þnh khoanh nî vµ tiÕp tôc cho n«ng d©n còng nh­ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vay vèn. §ã còng chÝnh lµ biÖn ph¸p tiÕp thªm ngµnh n¨ng l­îng cho nguån cµ phª ph¸t triÓn. 2. 4 Nhµ n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî gi¸ trî c­íc vËn chuyÓn mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu vµ vËt t­ s¶n xuÊt, cho vay vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®èi víi c¸c hé nghÌo vay vèn qua ng©n hµng ®­îc gi¶m l·i xuÊt tõ 15-30%. 2. 5 Quü hç trî xuÊt khÈu ®­îc ban hµnh, cã chøc n¨ng hç trî vÒ l·i xuÊt, tµi chÝnh cã thêi h¹n ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu bÞ lçi do thiÕu søc c¹nh tranh hoÆc gÆp rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ th­ëng vÒ t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Nh­ vËy, viÖc Nhµ n­íc ban hµnh vµ sö dông quü hç trî xuÊt khÈu lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, phï hîp, gãp phÇn thóc ®Èy xuÊt khÈu cña c¶ n­íc. 2. 6 V¨n phßng ChÝnh phñ còng ®· cã v¨n b¶n sè 1158/CP-KTTH ngµy 21-12-2001, nªu ý kiÕn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc hç trî cµ phª sau t¹m gi÷. Cho phÐp sö dông nguån ng©n s¸ch ®· bè trÝ ®Ó hç trî 70% kho¶n lç do xuÊt khÈu cµ phª t¹m tr÷, nh­ng kh«ng v­ît qu¸ sè lç kinh doanh chung cña doanh nghiÖp sau khi bï trõ c¸c kho¶n hç trî cña Nhµ n­íc ®èi víi cµ phª xuÊt khÈu trong n¨m 2001. Nh×n chung, thùc tr¹ng ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc ®èi víi mÆt hµng cµ phª xuÊt khÈu thêi gian qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ®· ®­îc thay ®æi c¨n b¶n :Tõ ®éc quyÒn chuyÓn sang tù do ho¸ l­u th«ng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia mua b¸n kinh doanh cµ phª ®· lµm sèng ®éng thÞ tr­êng. Tù do l­u th«ng víi ®Æc tr­ng lµ thÞ tr­êng kh«ng bÞ chia c¾t theo ®Þa giíi hµnh chÝnh, t×nh tr¹ng ng¨n s«ng cÊm trî bÞ xo¸ bá, thÞ tr­êng cµ phª víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ c¹nh tranh trong kinh doanh, gi¸ c¶ ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së t­¬ng quan cung cÇu. Nhµ n­íc ®· xo¸ bá viÖc chØ ®Þnh ®Çu mèi xuÊt khÈu vµ cho phÐp mçi doanh nghiÖp, mçi c¸ nh©n ®Òu cã thÓ trùc tiÕp xuÊt khÈu cµ phª nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh vµ mét sè chÝnh s¸ch hç trî kh¸c cña Nhµ n­íc rÊt thµnh c«ng. IV/Nh÷ng Khã Kh¨n Vµ H¹n ChÕ Trong XuÊt KhÈu Cµ Phª ¥ ViÖt Nam 1. Cµ phª xuÊt khÈu, nh÷ng ®iÓm yÕu cÇn kh¾c phôc ChÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu ë n­íc ta ®ang chøa ®ùng nhiÒu bÊt cËp, nªn trong mÊy n¨m ®æ l¹i ®©y hiÖu qu¶ kinh tÕ trong xuÊt khÈu cµ phª bÞ gi¶m trÇm träng, nhiÒu n¬i ®· ph¸ c©y cµ phª ®Ó chuyÓn sang trång lo¹i c©y kh¸c cã lîi Ých cao h¬n. T×nh tr¹ng nµy ®­îc g©y ra bëi nhiÒu yÕu tè. 1. 1 Ngay tõ kh©u gièng ®· tån t¹i nhiÒu bÊt cËp. Gièng cµ phª ë n­íc ta tõ tr­íc ®Õn nay vÉn chñ yÕu lµ do bµ con n«ng d©n tù chän, ­¬m gièng vµ trång nªn kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. C©y ph¸t triÓn kÐm, h¹t nhá, tû lÖ ®ång ®Òu gi÷a c¸c h¹t thÊp. §Çu tö trong lÜnh vùc thuû lîi ®Ó t­íi cho cµ phª ®¹t thÊp. NhiÒu vïng vµo mïa kh« h¹n kh«ng ®ñ n­íc t­íi ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t×nh h×nh sinh tr­ëng cña c©y. Thªm n÷a ë n­íc ta vÉn thu h¸i theo kiÓu tuèt cµnh lµ phæ biÕn, qu¶ xanh chÝn lÉn lén, dÉn ®Õn chÊt l­îng cµ phª chÕ biÕn thÊp, tû lÖ tæn thÊt sau quy ho¹ch còng cao. 1. 2 Trong kh©u chÕ biÕn, n­íc ta hiÖn vÉn ®ang sö dông hai ph­¬ng ph¸p, chÕ biÕn kh« vµ chÕ biÕn ­ít. ë nuíc ta ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn kh« ®ang ®­îc dïng phæ biÕn. Ph­¬ng ph¸p nµy h­¬ng vÞ cµ phª kh«ng b»ng chÕ biÕn ­ít. MÆt kh¸c, l¹i phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè thêi tiÕt, tèn nhiÒu c«ng ph¬i ®¶o, ®ßi hái diÖn tÝch kho vµ s©n ph¬i lín. ë n­íc ta hiÖn nay chÕ biÕn cµ phª vÉn chñ yÕu ë quy m« gia ®×nh. V× thÕ tÝnh ®ång bé kÐm, thiÕt bÞ chÕ biÕn ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ c¸c m¸y x¸t nhá. HiÖn c¶ n­íc míi cã 50 d©y chuyÒn chÕ biÕn c«ng nghiÖp, trong ®ã cã 14 d©y chuyÒn nhËp ngo¹i, sè cßn l¹i ®­îc chÕ t¹o trong n­íc víi tæng c«ng suÊt 100000 tÊn nh©n/n¨m. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn ®©y, mÆc dï chÊt l­îng vèn cã cña cµ phª vèi trång ë n­íc ta ®­îc ®¸nh gia cao, lo¹i kÝch th­íc h¹t 45-60% ®¹t tiªu chuÈn lo¹i 1, chÊt l­îng thö nÕm :cã 35% rÊt tèt, 50% tèt, 10% ë møc trung b×nh vµ chØ cã 5% lµ lo¹i trung b×nh kÐm. Song trªn thùc tÕ, chÊt l­îng cµ phª nh©n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam l¹i kh«ng thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng chØ tiªu trªn. Mêy n¨m gÇn ®©y, tû lÖ cµ phª xuÊt khÈu lo¹i mét cña n­íc ta chØ ®¹t ë møc 20%. 1. 3 Sù ®Çu t­ cho c«ng nghÖ sau thu ho¹ch ch­a t­¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng nhanh cña s¶n l­îng. 1. 4 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cµ phª ë n­íc ta so víi c¸c n­íc kh¸c lµ t­¬ng ®èi cao. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty Cµ phª ViÖt Nam lµ kho¶ng 13-15 triÖu ®ång /tÊn, ë khu vùc t­ nh©n gi¸ thµnh kho¶ng d­íi 10 triÖu /tÊn. Cã thùc tÕ nµy lµ do khÊu hao c¬ b¶n vµ x©y dùng h¹ tÇng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh. Chi phÝ vÒ chÕ biÕn cã sù dao ®éng lín phô thuéc vµo quy m«, lo¹i h×nh vµ møc ®é trang bÞ. 1.5 VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cµ phª cña n­íc ta còng cã sù bÊt cËp víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. C¸ch tÝnh lçi cña tiªu chuÈn ViÖt Nam quy ®Þnh theo %, trong khi tiªu chuÈn thÞ tr­êng k× h¹n London tÝnh lçi theo c¸ch ®Õm. Tiªu chuÈn ViÖt Nam quy ®Þnh kÝch cì h¹t trªn sµng sè 16 trong khi nhiÒu kh¸ch hµng n­íc ngoµi l¹i yªu cÇu cµ phª lo¹i kÝch th­íc trªn sµng lµ sè 18. §©y lµ nh÷ng c¬ chÕ mµ ng­êi s¶n xuÊt còng nh­ c¸c doanh nghiÖp cÇn kh¾c phôc trong thêi gian tíi. Gi¶i quyÕt ®iÒu nµy míi mong c©y cµ phª ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ t­¬ng øng víi vÞ thÕ n­íc xuÊt khÈu cµ phª cã tiÕng t¨m trªn thÕ giíi. 2. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam. 2. 1 H¹t cµ phª cña ViÖt Nam ch­a ®ång ®Òu. Theo c¸c quan chøc cña VINACAFE th× hiÖn nay ViÖt Nam cã trªn 80 tæ chøc xuÊt khÈu cµ phª, v× vËy chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty vµ tæ chøc kÓ c¶ nhµ n­íc vµ t­ nh©n khã ®¶m b¶o mét c¸ch ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh. Tõ ®ã gi¸ xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam biÕn ®éng lín vµ th­êng thÊp h¬n gi¸ c¸c n­íc s¶n xuÊt lín. 2. 2 Chóng ta cßn thiÕu hÖ thèng kho, hÖ thèng tæ chøc thu mua chuyªn nghiÖp, nhÊt lµ chóng ta thiÕu vèn dù tr÷, th«ng tin cßn yÕu kÐm, c¹nh tranh ch­a lµnh m¹nh vÉn cßn t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n nªn chóng ta rÊt bÞ ®éng trong xuÊt khÈu mÆt hµng cµ phª, lµm tæn thÊt cho lîi Ých cña céng ®ång nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt, chÕ biÕn, xuÊt khÈu vµ lîi Ých chung cña x· héi. 2. 3 Ch­a cã kinh nghiÖm thuª tµu bu«n, ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong th­¬ng m¹i vµ giao dÞch víi thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi, tr×nh ®é tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o cßn s¬ ®¼ng. ®iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao chóng ta xuÊt khÈu vÉn ph¶i th«ng qua thÞ tr­êng trung gian. 2. 4 C«ng nghÖ chÕ biÕn cã quy m« nhá, c¸c c¬ së chÕ biÕn phÇn lín trong t×nh tr¹ng sö dông thiÕt bÞ, c«ng nghÖ l¹c hËu, tiªu hao nhiÒu nguyªn liÖu. ThiÕt bÞ chÕ biÕn chñ yÕu ph¬i trªn s©n ®Êt, phÇn lín ch­a cã s©n xi m¨ng. S¶n xuÊt cµ phª cßn trong t×nh tr¹ng tù ph¸t, kÜ thuËt ch¨m sãc kÐm. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng hé gia ®×nh pha trén cµ phª chÌ víi cµ phª vèi nh»m kiÕm lêi. ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn uy tÝn cña nhµ xuÊt khÈu, mét yÕu tè rÊt quan träng trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 2. 5 Chóng ta ch­a cã ®­îc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng v÷ng m¹nh ®Ó hç trî cho s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu cµ phª, t¸i chÕ, dù tr÷ trong kho, ®Ó cã nhiÒu mÆt hµng phong phó cho cµ phª nh­ cµ phª tan, cµ phª ë d¹ng uèng gi¶i kh¸t, cµ phª rang, cµ phª c« ®Æc…HoÆc sö dông c¸c s¶n phÈm phô cña qu¶ cµ phª nh­ thÞt qu¶ lµm r­îu vang, vá qu¶ lµm ph©n h÷u c¬. 2. 6 CÇn cã tæ chøc ®ñ m¹nh, cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tr¸ch nhiÖm khÐp kÝn trong thu mua cµ phª ®Ó xuÊt khÈu ®Ó qu¶n lý ngµnh xuÊt khÈu. 2. 7 Tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i cµ phª cßn ch­a ®­îc ®ång ®Òu. Cµ phª chÌ ph¸t triÓn thua xa cµ phª vèi v× cµ phª chÌ cã chÊt l­îng cao nh­ng khã trång l¹i bÞ h¹n chÕ do s©u bÖnh vµ mét sè ®iÒu kiÖn khã kh¨n kh¸c mµ nay ta ch­a kh¾c phôc ®­îc. 3. Nh÷ng h¹n chÕ trong sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. Trong sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc còng tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ. Ch¼ng h¹n nh­ vai trß cña quü xuÊt khÈu, cã thÓ nãi r»ng tû lÖ quü nµy dµnh cho cµ phª thêi gian qua trong tæng thùc chi lµ t­¬ng ®èi lín. Bëi v× trong ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch cña nhµ n­íc cßn h¹n hÑp th× viÖc chi ®· ®­îc xem xÐt ®· hîp lý ch­a ? VÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc c¸ch thøc vµ møc ®é hç trî hîp lý cña Nhµ n­íc trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ, trong ®iÒu kiÖn mµ sù b¶o hé ®èi víi n«ng s¶n ®ang cã xu h­íng t¨ng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, kÓ c¶ ®èi víi c¸c n­íc ph¸t triÓn. Vµ chÝnh s¸ch hç trî cßn dµn tr¶i, thiÕu chän läc, g©y t©m lý û l¹i. C¸c chÝnh s¸ch hÇu nh­ tËp chung nhiÒu vµo hç trî ®Çu ra cho s¶n phÈm xuÊt khÈu, ch­a phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ quy m« cña quü nµy cßn qu¸ nhá, nguån thu Ýt. ChÝnh s¸ch tÝn dông hç trî xuÊt khÈu cßn tån t¹i vÊn ®Ò lµ nî qu¸ h¹n qu¸ cao, c¬ chÕ cho vay ­u ®·i triÓn khai qu¶n lý ch­a chÆt chÏ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶. Nh×n chung chÝnh s¸ch ®­a ra cßn ch­a ®ång bé, ch­a toµn diÖn vµ tÝnh hiÖu qu¶ ch­a cao. Vµ t×nh tr¹ng c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam cßn thiÕu vèn, kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó gi÷ hµng l¹i còng lµ vÊn ®Ò cÇn chó träng. Nhµ n­íc ch­a cã chÝnh s¸ch chØ ®¹o qu¶n lý chÆt chÏ ngµnh cµ phª, ch­a cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ h÷u hiÖu vµo kh©u chÕ biÕn s¶n phÈm, mµ ®©y lµ c«ng ®o¹n rÊt quan träng. NÕu chÕ biÕn mµ kh«ng tèt th× dï c¸c c«ng ®o¹n tr­íc cã tèt ®Õn mÊy th× kh«ng thÓ nµo cho ra ®­îc nh÷ng l« hµng ®¹t chÊt l­îng tèt. V/Ph­¬ng H­¬ng Vµ Gi¶i Ph¸p 1. Mét sè gi¶i ph¸p: 1. 1 Trong t×nh h×nh hiÖn nay gi¸ cµ phª ®ang gi¶m m¹nh chóng ta kh«ng nªn trång thªm cµ phª mµ tËp trung ch¨m sãc tèi ®a ®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng, gi¶m gi¸ thµnh. MÆt kh¸c nªn tËp trung gi¶m diÖn tÝch cµ phª giµ ®· hÕt tuæi kinh doanh cµ phª t¸i sinh cho n¨ng suÊt chÊt l­îng thÊp, cµ phª t¹i nh÷ng khu vùc cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi nªn n¨ng suÊt thÊp. 1. 2 §Èy m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. CÇn cã kÕ ho¹ch dµi h¹n ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn cµ phª, ®Çu t­ xøng ®¸ng mau chãng ®èi víi c«ng nghÖ. 1. 3 Më réng thÞ tr­êng toµn cÇu, t¨ng uy tÝn vµ vÞ thÕ cµ phª ViÖt Nam. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy chóng ta cÇn ph¶i triÓn khai néi dung sau cu¶ng cè thÞ tr­êng hiÖn cã më réng vµo c¸c thÞ tr­êng míi b»ng nhiÒu h×nh thøc nh­ c¸c kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp, tæ chøc héi chî triÓn l·m th­¬ng m¹i quèc tÕ 1. 4 T¨ng l­îng cµ phª tinh chÕ, gi¶m tû lÖ cµ phª nh©n xuÊt khÈu, thùc hiÖn dÊu hiÖu hµng ho¸ thèng nhÊt. 1. 5 Nhµ n­íc quy ®Þnh gi¸ sµn vµ t¨ng c­êng ho¹t ®éng t¹m tr÷ d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau th«ng qua tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty xuÊt nhËp khÈu. 1. 6 Nhµ n­íc nªn gi¶m møc thuÕ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cµ phª trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. MiÔn thuÕ bu«n cho c¸c hé kinh doanh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa 1. 6 Ng©n hµng nªn cho nh÷ng ng­êi trång cµ phª vay vçn trong thêi gian dµi ®Ó hç trî gi÷ ®­îc c©y cµ phª, tr¸nh t×nh tr¹ng chÆt hÕt nh­ c©y ca cao. ChÆt hÕt, gi¸ gi¶m ®Õn khi gi¸ phôc håi l¹i b¾t ®Çu trång míi g©y l·ng phÝ 2. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam. 2. 1 ChuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, gi÷ v÷ng diÖn tÝch vµ s¶n l­îng hîp lý Cã thÓ nãi, thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi ®· ®¹t tíi ng­ìng cung v­ît cÇu, v× vËy nªn h¹n chÕ viÖc tiÕp tôc trång míi. Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®ßi hái nh÷ng lo¹i s¶n phÈm cµ phª míi tèt h¬n, ngon h¬n, cµ phª ®Æc biÖt. ChÝnh v× vËy, vÒ phÝa cung ph¶i cã ®­îc lo¹i cµ phª chÊt l­äng cao, Ýt sö dông ho¸ chÊt trong s¶n xuÊt, gi¸ thµnh h¹ ®Ó s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh cao. §ã chÝnh lµ môc tiªu cña mét nÒn s¶n xuÊt cµ phª bÒn v÷ng. 2. 2 Môc tiªu vÒ s¶n l­îng :Con sè an toµn nhÊt lµ 10 triÖu bao cµ phª tøc lµ 600000 tÊn/n¨m. VÒ c¬ cÊu, tû lÖ s¶n phÈm cµ phª chÌ vµ vèi trªn thÕ giíi lµ 67-70/40-30. Song víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ViÖt Nam tû lÖ nµy vÉn lµ 25:75, tøc lµ hµng n¨m s¶n xuÊt ra kho¶ng 150000 tÊn cµ phª chÌ vµ 450000 tÊn cµ phª vèi. 2. 3 VÒ diÖn tÝch :Tæng diÖn tÝch gi÷ ë møc 450000 ha. Trong ®ã :Cµ phª vèi 350000 ha, n¨ng suÊt 1, 2-1, 3 tÊn /ha, cµ phª chÌ 100000 ha, n¨ng suÊt 1, 5 tÊn/ha. §iÒu chØnh diÖn tÝch hiÖn cã cho phï hîp víi môc tiªu :Theo thèng kª, hiÖn nay c¶ n­íc cã 520000 ha cµ phª, trong ®ã cã tíi 500000 ha cµ phª, trong ®ã cã tíi 500000 ha cµ phª vèi. Trong 500000 ha cµ phª vèi, ®· cã kho¶ng 100000 ha do d©n tù ph¸t trång trªn ®Êt xÊu kÐm, nªn n¨ng suÊt thÊp, gi¸ thµnh s¶n xuÊt qu¸ cao cÇn huû bá ®Ó trång c©y kh¸c cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, vµ chuyÓn 60000 ha cµ phª vèi ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp víi cµ phª chÌ h¬n. Cµ phª chÌ hiÖn ®· cã 20000 ha, cÇn trång míi 20000 ha vµ 60000 ha do chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng tõ cµ phª vèi sang, ®Ó cã tæng céng 100000 ha. Duy tr×, ch¨m sãc 350000 ha cÇ phª vèi, 100000 ha cµ phª chÌ, céng thªm 10% dù tÝnh trång míi ®Ó thay thÕ lu©n phiªn c¸c v­ên ®· ®Õn tuæi giµ cçi, th­êng xuyªn ta cã xÊp xØ 500000 ha cµ phª. 2. 4 §èi víi cµ phª vèi :So víi c¸c n­íc kh¸c trång lo¹i nµy trªn thÕ giíi, th× cµ phª vèi cña ViÖt Nam vÉn cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó c¹nh tranh. §Ó nh÷ng tiÒm n¨ng nµy trë thµnh hiÖn thùc th× trong thêi gian tíi cÇn : - ChuyÓn ®æi nh÷ng diÖn tÝch cµ phª vèi ®· trång ë nh÷ng n¬i qua xa nguån n­íc t­íi, nguån n­íc ngÇm kh«ng ®¶m b¶o, trªn nh÷ng lo¹i ®Êt kh«ng thÝch hîp, ®Êt cã ®éc tè qu¸ lín sang trång c¸c lo¹i c©y ca cao, ®iÒu…tuú theo tõng lo¹i ®Êt - ChuyÓn ®æi mét sè diÖn tÝch cµ phª vèi ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i thÝch hîp sang trång cµ phª chÌ - Thay thÕ nh÷ng c©y cµ phª vèi cã n¨ng suÊt thÊp, qu¶ bÐ, dÔ nhiÔm bÖnh gØ s¾t b¾ng c¸ch c­a bá ®Ó ghÐp víi nh÷ng tinh dßng cã n¨ng suÊt cao, cì h¹t lín vµ chèng ®­îc s©u bÖnh. - ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p kü thuËt canh t¸c, h¹n chÕ viÖc sö dông ph©n bãn kho¸ng, t¨ng c­êng sö dông ph©n h÷u c¬, tiÕt kiÖm n­íc t­íi vµ chØ sö dông khi cÇn thiÕt nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o v­ên c©y ph¸t triÓn bÒn v÷ng - CÇn x©y dùng chÝnh s¸ch thu mua theo h­íng kÝch thÝch ng­êi s¶n xuÊt tù n©ng cao chÊt l­îng. - CÇn tæ chøc l¹i c¸c ®Çu mèi lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu cµ phª, khuyÕn khÝch mét sè ®¬n vÞ cã ®ñ vÒ vçn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m tranh thiÕt bÞ nh»m t¸i chÕ t¹o ra s¶n phÈm æn ®Þnh, ®ång thêi cã ®ñ vèn cè ®Þnh ®Ó kÞp thêi thu mua, dù tr÷ s¶n phÈm cµ phª cña d©n, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ®éng, ®èi phã khi thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng 2. 5 §èi víi c©y chÌ - ChØ më réng diÖn tÝch trång míi ë khu vùc cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng phï hîp víi lo¹i c©y nµy. Nh­ vËy ®ßi hái c«ng t¸c quy ho¹ch, thö nghiÖm c¸c vïng trång míi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tr­íc mét b­íc nh»m x¸c ®Þnh c¬ cÊu gièng phï hîp, thùc hµnh khuyÕn n«ng gióp cho nh©n d©n lµm quen dÇn, tiÕn tíi n¾m ch¾c c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ –kü thuËt –c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt cµ phª chÌ - CÇn ®Çu t­ vµ quan t©m thÝch ®¸ng cho viÖc ph¸t triÓn c©y cµ phª chÌ ë c¸c tØnh miÒn nói, chñ yÕu lµ ë c¸c tØnh phÝa B¾c, nh»m gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph¸t triÓn kh«ng ®Òu ë c¸c vïng cµ phª trong c¶ n­íc. 3. Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c­êng vai trß ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc 3. 1, VÒ sù ra ®êi cña Quü hç trî xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thêi gian qua ®· cã nh÷ng t¸c dông kh«ng thÓ phñ nhËn. Tuy nhiªn còng cÇn cã sù tæng kÕt, ®¸nh gi¸ thùc tiÔn cña c¸c quü nµy tõ sau khi vËn dông ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi nh»m ph¸t huy cã hiÖu qu¶ h¬n trong viÖc sö dông quü 3. 2, Thóc ®Èy nhanh viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn quü b¶o hiÓm cµ phª, cã nh­ vËy míi ®ñ kh¶ n¨ng mua hµng, dù tr÷ hµng, khi cã biÕn cè thÊt th­êng x¶y ra nh­ gi¸ cµ phª thÕ giíi xuèng thÊp …Vµ ®ã còng lµ c¸i cèt vËt chÊt ®Ó tËp hîp c¸c nhµ kinh doanh cµ phª. §ång thêi, Nhµ n­íc cÇn quan t©m hç trî s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ng­êi d©n trång cµ phª h¬n, cã nh­ vËy míi t¹o ®­îc t©m lý yªn t©m trong s¶n xuÊt, khiÕn hä tËp trung toµn t©m, toµn lùc g¾n bã víi ngµnh cµ phª, h¹n chÕ mét sè n«ng d©n vÒ bá kh«ng ch¨m sãc, ®èn chÆt c©y cµ phª…khi gi¸ cµ phª xuèng thÊp. 3. 3, Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ hç trî më réng thÞ tr­êng. C¸c c¬ quan tham t¸n kinh tÕ, ®¹i diÖn th­¬ng m¹i cña c¸c n­íc cã vai trß to lín trong viÖc xóc tiÕn xuÊt khÈu cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, hç trî nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ ®èi víi cµ phª xuÊt khÈu. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m, v× thÞ tr­êng quèc tÕ vÒ n«ng s¶n nãi chung vag cµ phª nãi riªng. Th­êng xuyªn biÕn ®éng phøc t¹p. Do vËy, nhµ n­íc nªn thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn xuÊt khÈu n«ng s¶n ®Ó hç trî gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n. 3. 4, ChÝnh phñ cÇn quan t©m h¬n cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cµ phª, cã thÓ nãi ®©y lµ nhiÖm vô quan träng cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh cµ phª. CÇn ph¶i sö dông thªm nhiÒu côm chÕ biÕn c«ng nghiÖp bao gåm c«ng nghiÖp chÕ biÕn ­ít vµ kh«, hÖ thèng sÊy, xay x¸t, ®¸nh bãng, nhµ kho …Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch chó träng ®Çu t­ nghiªn cøu h¬n n÷a vµo c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, c«ng nghÖ chÕ biÕn s©u nghiªn cøu chiÕn l­îc thÞ tr­êng vµ th­¬ng m¹i. 3. 5, Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam lËp chi nh¸nh ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi, nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trùc tiÕp. CÇn cã chÝnh s¸ch thuÕ hç trî vµ thóc ®Èy xóc tiÕn th­¬ng m¹i 3. 6, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch t¨ng c­êng ®Çu t­ vµo c«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ, chuyªn gia vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch …nh»m ®¸p øng cho nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ. §Æc biÖt nhµ n­íc cÇn hç trî viÖc ®µo t¹o vµ h­íng dÉn hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu ®Ó ng­êi s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hiÓu ®­îc yªu cÇu chÊt l­îng, nh»m ®Çu t­ ®óng h­íng vµ t¨ng c­êng chÊt l­îng ®ång bé. KÕt luËn Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ nç lùc ph¸t triÓn, ViÖt Nam ®Õn nay ®· trë thµnh mét trong nh÷ng n­íc xuÊt khÈu cµ phª lín nhÊt thÕ giíi kh«ng chØ vÒ sè l­îng mµ chÊt l­îng còng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Nh­ng ®Ó cã thÓ duy tr× ®­îc vÞ trÝ hiÖn nay vµ tiÕn tíi nh÷ng môc tiªu cao h¬n trong t­¬ng lai th× kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng v× trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ g©y cho chóng ta rÊt nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng c¸c lo¹i cµ phª, tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p t×m hiÓu thÞ tr­êng, cËp nhËp th«ng tin ®Ó ®¸p øng nhanh nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr­êng còng nh­ cÇn më réng khai th¸c sang c¸c thÞ tr­êng míi, t×m mét chç ®øng riªng cho m×nh Tµi liÖu tham kh¶o Qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ. B¸o ngo¹i th­¬ng sè 23-8-2003 Internet : hppt:\\vnexpress. net Nghiªn cøu ngo¹i th­¬ng sè 308 th¸ng 1-2004 Ngo¹i th­¬ng sè 7 ngµy 10-3-2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61168.DOC
Tài liệu liên quan