Tổng hợp ngữ pháp trong Toeic

107. Khi nào có dịp As and when 108. Đen như mực As black as coal 109. Không tệ như mọi người nghĩ To be not as black as it is painted 110. Rõ như ban ngày As clear as daylight 111. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên Love can’t be forced 112. Sau cơn mưa trời lại sáng After rain comes fair weather 113. Thua keo này ta bày keo khác Better luck next time

pdf45 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng hợp ngữ pháp trong Toeic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ì ) ( Muốn có cái gì được làm ) VD: She wants someone to make her a dress. ( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy ) = She wants to have a dress made. ( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may ) 39. It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì ) VD: It’s time we went home. ( Đã đến lúc tôi phải về nhà ) 5 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 40. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt ( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt VD: It is not necessary for you to do this exercise. ( Bạn không cần phải làm bài tập này ) 41. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì ) VD: We are looking forward to going on holiday. ( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ ) 42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì ) VD: Can you provide us with some books in history? ( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?) 43. To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì ) To stop VD: The rain stopped us from going for a walk. ( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo ) 44. To fail to do smt (Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì) VD: We failed to do this exercise. (Chúng tôi không thể làm bài tập này ) 45. To be succeed in V_ing (Thành công trong việc làm cái gì) VD: We were succeed in passing the exam. (Chúng tôi đã thi đỗ ) 46. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai) VD: She borrowed this book from the liblary. ( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện ) 47. To lend smb smt (Cho ai mượn cái gì) VD: Can you lend me some money? ( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? ) 48. To make smb do smt (Bắt ai làm gì) VD: The teacher made us do a lot of homework. ( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà ) 49. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ. ( Đến mức mà ) 6 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC CN + động từ + so + trạng từ 1. The exercise is so difficult that noone can do it. ( Bài tập khó đến mức không ai làm được ) 2. He spoke so quickly that I couldn’t understand him. ( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta ) 50. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ. VD: It is such a difficult exercise that noone can do it. ( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được ) 51. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì) VD: It is very kind of you to help me. ( Bạn thật tốt vì đã giúp tôi ) 52. To find it + tính từ + to do smt VD: We find it difficult to learn English. ( Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó ) 53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì ) that + CN + động từ VD: 1. I have to make sure of that information. ( Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó ) 2. You have to make sure that you’ll pass the exam. ( Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ ) 54. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì) VD: It took me an hour to do this exercise. ( Tôi mất một tiếng để làm bài này ) 55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì doing smt làm gì ) VD: We spend a lot of time on TV. watching TV. ( Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV ) 7 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì ) VD: I have no idea of this word = I don’t know this word. ( TÔI không biết từ này ) 57. To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gì not to do smt không làm gì ) VD: Our teacher advises us to study hard. ( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ ) 58. To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì ) intend VD: We planed to go for a picnic. intended ( Chúng tôi dự định đi dã ngoại ) 59. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì ) VD: They invited me to go to the cinema. ( Họ mời tôi đi xem phim ) 60. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì ) VD: He offered me a job in his company. ( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta ) 61. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai ) VD: You can rely on him. ( Bạn có thể tin anh ấy ) 62. To keep promise ( Gĩư lời hứa ) VD: He always keeps promises. 63. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì ) VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English. ( Tôi có thể nói tiếng Anh ) 64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì ) VD: I’m good at ( playing ) tennis. ( Tôi chơi quần vợt giỏi ) 8 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 65. To prefer smt to smt ( Thích cái gì hơn cái gì ) doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì VD: We prefer spending money than earning money. ( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền ) 66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đã làm gì ) VD: I want to apologize for being rude to you. ( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn ) 67. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm gì ) not do smt ( Không nên làm gì ) VD: 1. You’d better learn hard. ( Bạn nên học chăm chỉ ) 2. You’d better not go out. ( Bạn không nên đi ra ngoài ) 68. Would ( ‘d ) rather do smt Thà làm gì not do smt đừng làm gì VD: I’d rather stay at home. I’d rather not say at home. 69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì ) VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today. ( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay ) 70. To suggest smb ( should ) do smt ( Gợi ý ai làm gì ) VD: I suggested she ( should ) buy this house. 71. To suggest doing smt ( Gợi ý làm gì ) VD: I suggested going for a walk. 72. Try to do ( Cố làm gì ) VD: We tried to learn hard. ( Chúng tôi đã cố học chăm chỉ ) 73. Try doing smt ( Thử làm gì ) VD: We tried cooking this food. ( Chúng tôi đã thử nấu món ăn này ) 9 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 74. To need to do smt ( Cần làm gì ) VD: You need to work harder. ( Bạn cần làm việc tích cực hơn ) 75. To need doing ( Cần được làm ) VD: This car needs repairing. ( Chiếc ôtô này cần được sửa ) 76. To remember doing ( Nhớ đã làm gì ) VD: I remember seeing this film. ( Tôi nhớ là đã xem bộ phim này ) 77. To remember to do ( Nhớ làm gì ) ( chưa làm cái này ) VD: Remember to do your homework. ( Hãy nhớ làm bài tập về nhà ) 78. To have smt + PII ( Có cái gì được làm ) VD: I’m going to have my house repainted. ( Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy ) = To have smb do smt ( Thuê ai làm gì ) VD: I’m going to have the garage repair my car. = I’m going to have my car repaired. 79. To be busy doing smt ( Bận rộn làm gì ) VD: We are busy preparing for our exam. ( Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi ) 80. To mind doing smt ( Phiền làm gì ) VD: Do / Would you mind closing the door for me? ( Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? ) 81. To be used to doing smt ( Quen với việc làm gì ) VD: We are used to getting up early. ( Chúng tôi đã quen dậy sớm ) 82. To stop to do smt ( Dừng lại để làm gì ) VD: We stopped to buy some petrol. ( Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng ) 10 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 83. To stop doing smt ( Thôi không làm gì nữa ) VD: We stopped going out late. ( Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa ) 84. Let smb do smt ( Để ai làm gì ) VD: Let him come in. ( Để anh ta vào ) ---------------------------------------------------------------------------- II. CÁCH SỬ DỤNG CÁC GIỚI TỪ • During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) • From = từ >< to = đến From ... to ...= từ ... đến... (dùng cho thời gian và nơi chốn) From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng • Out of = ra khỏi Out of + noun = hết, không còn Out of town = đi vắng Out of date=cũ, lạc hậu >< up to date = mới, cập nhật Out of work = thất nghiệp, mất việc Out of the question = không thể Out of order = hỏng, không hoạt động 11 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC • By: Động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library) Động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window) by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra) by + phương tiện giao thông = đi bằng by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL) by way of= theo đường... = via by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >< on purose • In = bên trong In + month/year In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút) In the street = dưới lòng đường In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai In future = from now on = từ nay trở đi In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc In the way = đỗ ngang lối, chắn lối Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng In the mean time = meanwhile = cùng lúc In the middle of (địa điểm)= ở giữa In the army/ airforce/ navy In + the + STT + row = hàng thứ... In the event that = trong trường hợp mà In case = để phòng khi, ngộ nhỡ Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với ai • On = trên bề mặt: On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến... 12 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC On + phố = địa chỉ... (như B.E : in + phố) On the + STT + floor = ở tầng thứ... On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time) On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố) Chú ý: In the corner = ở góc trong At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè Chú ý: On the pavement (A.E. trên mặt đường nhựa (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car) On the way to: trên đường đến >< on the way back to: trên đường trở về On the right/left On T.V./ on the radio On the phone/ telephone = gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại On the phone = nhà có mắc điện thoại (Are you on the phone?) On the whole= nói chung, về đại thể On the other hand = tuy nhiên= however Chú ý: On the one hand = một mặt thì on the other hand = mặt khác thì (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension) on sale = for sale = có bán, để bán on sale (A.E. bán hạ giá = at a discount (B.E) on foot = đi bộ • At = ở tại At + số nhà At + thời gian cụ thể At home/ school/ work At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she 13 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC was 15 minutes late)) At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa At once =ngay lập tức At present/ the moment = now Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently se khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu: Sentence + presently soon): ngay tức thì ( She will be here presently/soon) Presently + sentence Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room) S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D degree) At times = đôi khi, thỉnh thoảng At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng At the beginning of / at the end of... = ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm). At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving... Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day ... Trong dạng informal E., on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun. morning. At/in/on thường được không dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian khi có mặt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all At + địa điểm : at the center of the building At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta. At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà) : There is a good movie at the Center Theater. At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence. At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học: She is studying at the London school of 14 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Economics. At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture... Một số các thành ngữ dùng với giới từ On the beach: trên bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay cho, thay vì. For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly. In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là. off and on: dai dẳng, tái hồi all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi. ----------------------------------------------------------------------------- III. 51 CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (Bao gồm 16 câu trúc so sánh) 1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough qualification to work here). 2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard enough to pass the exam). 3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to catch up with). 4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he could pas the test). 5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà (The film was so boring that he fell asleep in the middle of it) 15 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà ... (It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it) 7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie in the sun too long, you will get sunburnt). 8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 = miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra (If I won the competition, I would spend it all). 9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d worked harder, I would have passed the exam) 10/ Cấu trúc: Unless + positive = If not = trừ phi, nếu không (You will be late unless you start at one) 11/ Cấu trúc: S + used to + do = chỉ thói quen, hành động trong quá khứ ( He used to smoke, but he gave up five months ago) - used ở đây như một động từ quá khứ. 12/ Cấu trúc: S + be + used/accustomed to + doing = quen với việc ( I am used to eating at 7:00 PM) 13/Cấu trúc: S + get + used to + doing = trở nên quen với việc ( We got used to American food). 14/Cấu trúc: would rather do.than ...= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm gì)( We would rather die in freedom than lie in slavery) 15/Cấu trúc: prefer doing/ noun..to ..= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm gì) ( I prefer drinking Coca to drinking Pepsi). 16/Cấu trúc: would + like(care/hate/prefer) + to do = tạo lời mời hoặc ý muốn gì ( Would you like to dance with me) 17/ Cấu trúc: like + V_ing = diễn đạt sở thích (He like reading novel) like + to do = diễn đạt thói quen, sự lựa chọn,hoặc với nghĩa cho là đúng. 16 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC (When making tea, he usually likes to put sugar and a slice of lemon in fisrt) 18/ Cấu trúc: S + should/had better/ought to/ be supposed to + do = ai đó nên làmgì.(He should study tonight, He had better study tonight, He is supposed to study tonight). 19/Cấu trúc : Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã (It may have rained last night, but I’m not sure) 20/Cấu trúc : Should + have + P2 = lẽ ra phải, lẽ ra nên (Tom should have gone to office this morning). 22/Cấu trúc : because + S + V : (Tai was worried because it had started to rain.) because of/ due to/ + Noun : (Tai was worried because of the rain). 23/Cấu trúc : Although/ Even though/ though + Clause = mặc dù (Jane will be admitted to the university although her has bad grades). 24/Cấu trúc : Although/ Even though/ though + Clause = mặc dù (Jane will be admitted to the university although her has bad grades.) 25/Cấu trúc : to be made of = consist of = được làm bằng – đề cập đến chất liệu làm vật ( This table is made of wood) 26/Cấu trúc : to be made from = được làm từ – đề cập đến ngvật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu . ( Paper is made from wood) 27/Cấu trúc : to be made out of = được làm bằng – đề cập đến quá trình làm ra vật . ( This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk) 28/Cấu trúc : to have sb do sth = to get sb to do sth = sai ai, bảo ai làm gì ( I’ll have Vinh fix my car) ,( I’ll get Vinh to fix my car) 29/Cấu trúc : to have sb do sth = to get sb to do sth = sai ai, bảo ai làm gì ( I’ll have Vinh fix my car) ,( I’ll get Vinh to fix my car) 30/Cấu trúc: to have / to get sth done = làm gì bằng cách thuê người khác ( I have my car washed ) 17 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 31/Cấu trúc : to make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai làm gì ( The bank robbers make the maneger give them all the money ) 32/Cấu trúc : to make sb P2 = làm cho ai bị làm sao ( Working all night on Friday made me tired on Saturday ). 33/Cấu trúc : to cause sth P2 = làm cho cái gì bị làm sao ( The big thunder storm caused waterfront houses damaged ). 34/Cấu trúc : to let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai , cho phép ai làm gì ( I let me go ) . 35/Cấu trúc : S + V + as + { adj/adv} + as + {noun/pronoun} = so sánh ngang bằng 1( My book is as interesting as your) , ( Vinh sings as well as I “ không phải là me”) 36/Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh hơn 1 ( My grades are higher than Vinh’s). 37/Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh hơn 1 ( My grades are higher than Vinh’s). 38/Cấu trúc : S + more + long {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh hơn 2 ( He speaks English more fluently than I ). 39/Cấu trúc : S + less + {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh kém ( He visits his family less frequently than she does ). 40/Cấu trúc : S + V + the + short {adj/ adv}_ est + { in + singular count noun/ of +plural count noun} = so sánh bậc nhất 1 ( Tom is the tallest in the family). 41/Cấu trúc : S + V + the + most +long {adj/ adv} + { in + singular count noun/ of+plural count noun} = so sánh bậc nhất 2 (This shoes is the most expensive of all ) 42/Cấu trúc : S + V + the + least +long {adj/ adv} + { in + singular count noun/ of + plural count noun} = so sánh bậc nhất 3 (This shoes is the least expensive of all) 18 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 43/Cấu trúc : S + V + number multiple + as + {much/many} + (noun) + as + {noun/ pronoun}= so sánh bội số “gấp 2,gấp 3...”(This pen costs twice as much as the other one) 44/Cấu trúc : The + comparative + S + V + the + comparative + S + V = so sánh kép ( The more you study, the smatter you will become ). 45/Cấu trúc : No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V = vừa mới .thì đã ( No sooner had we started out for Obama than it started to rain ). 46/Cấu trúc S + need + to V/ V_ing “ toV khi S là vật thể sống ,V_ing khi S không là vật thể sống” ( The grass needs cutting) ; ( I need to learn Eng lish ) 47/Cấu trúc : V1 + to + V2 : trong đó V1 là { agree, expect, hope, learn, refuse, want, demand, forget, attempt, offer, seem, fail, desire, plan, prepare). 48/ Cấu trúc : V1 + V2 _ing : trong đó V1 là {admit, avoid, delay, deny, resist, postpone, miss, finish, enjoy, suggest, mind, recall, risk, resume, quit, consider). 49/Cấu trúc: S + wish + (that) + S + { could V/ would V/ were V_ing} + = ước ở tương lai ( We wish that you could come to the party to night.) 50/Cấu trúc: S + wish + (that) + S + { could V/ would V/ were V_ing} + = ước ở tương lai ( We wish that you could come to the party to night.) 51/Cấu trúc: S + wish + (that) + S + {past perfect/could have P2}.= ước ở quá khứ ( I wish that I had washed the clothes yesterday). Danh Động Từ - Gerund Danh động từ - gerund (Có nghĩa là Động từ thêm -ing) ----------------------------------------------------------------------------- 19 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC IV. 1 SỐ CẤU TRÚC CÂU KHÁC VÀ IDIOMS I. Danh động từ:là từ có hình thức tương đương như một danh từ . Nó có thể làm chủ ngữ cho một câu,làm tân ngữ cho động từ hoặc làm tân ngữ cho giới từ : ví dụ : - Làm chủ ngữ : eg: Swimming is a healthy exercise. - Làm tân ngữ cho động từ: eg: She likes swimming very much. - Làm tân ngữ cho giới từ: eg: Nam is fond of listening to music. II. Các động từ và cụm tính từ thường đi với danh động từ (gerund) 1. Động từ thường : like(thích), mind(nề nà, hề hà), finish(xong, kết thúc), love( yêu thích),continue(tiếp tục) try (cứ cố gắng...) enjoy (thích, yêu thích) keep on (cứ tiếp tục) can’t stand.../ can't bear... (không thể chịu...) dislike (không thích) spend (tiêu sài, hưởng thụ, trải qua) get used to (quen với ....) hate (ghét) stop dừng hẳn give up (từ bỏ......) begin (bắt đầu) start (bắt đầu) suggest (gợi ý làm gì) Tất cả các từ trên theo sau nó thường là một danh động từ (một động từ thêm đuôi : ING) 2. Động từ TO BE: interested in + V. ing (thích) used to + V. ing (quen với) keen on + V. ing (thích) afraid of + V. ing (sợ) fond of + V. ing (thích) frightened of + V. ing (sợ) To BE: amused at/by + V. ing (vui) To Be : tired of + V. ing (mệt vì) surprised at/by +V- ing b (ngạc nhiên) worried about + V .ing (lo lắng...) bored with + V. ing annoyed about + V. ing (bực vì....) fed up with + V. Ing *Chú ý:Phân biệt sự khác nhau giữa danh động từ và động tính từ.Chúng đều là động từ them đuôi: ing - nhưng chúng khác nhau ở chỗ: • Danh động từ là là động từ thêm đuôi :-ING theo sau các từ ở trên • Động tính từ là từ cũng thêm đuôi : -ING nhưng lại chia ở các thì tiếp diễn (nó còn gọi là phân từ hiện tại) 20 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Động từ th ường đi theo ba dạng chính sau: 1. S + V + V.ing + sth / sb (nh dạng thức trên) 2. S + V + O + V (Gồm các từ: make/ have / let / help) eg: she makes me laugh. 3. S + V + O + To Verb / S + V + To Verbeg: He asks me to do that work III. Những động từ cần có một V_ing theo sau: S+ V + (o) V.ing admit delay finish love like enjoy advise deny forget hate mind stop avoid mention suggest quit discuss allow complete miss regret remember keep consider can’t bear can’t stand risk practise postpone recommend IV. Những động từ cần có một nguyên thể theo sau : S + V + O + V make let have help V. Những động từ cần có một nguyên thể có “to” theo sau S + V + O + to do (v) advise expect persuade warn remind urge(thuc giuc) allow force teach beg invite tell encourage order permit ask want need VI. Verbs that can be followed by + to bare form of verb: S + V + to do (v) afford fail beg mean pretend threaten agree appear care forget promise wait seem offer regret refuse wish prove ask arrangee expect demand hope learn plan prepare hesitate manage decide appear VII. Distinguish: 1. forget / remember / regret / + gerund(V.ing) : sự việc sảy ra rồi - trong quá khứ 2. forget / remember / regret / + to verb : việc sắp sảy ra - ở tơng lai 3. stop + V.ing sth : ngừng lại hẳn không làm nữa 4. stop + to verb : ngừng để làm một việc gì đó Sưu tầm: Trương Công Phát 21 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Đây là những câu nói thường dùng hàng ngày,giúp chúng ta có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh .Bạn nào có những câu khác thì cùng chia sẻ nhé!!! Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình) Be good ! Ngoan nha! (Nói với trẻ con) Bottom up! 100% nào! (Khiđối ẩm) Me? Not likely! Tôi hả? Không đời nào! Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi! Hell with haggling! Thây kệ nó! Mark my words! Nhớ lời tôi đó! What a relief! Đỡ quá! Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nha! It serves you right! Đang đợi cậu! The more, the merrier! Càng đông càng vui (Especially when you're holding a party) Boys will be boys! nó chỉ là trẻ con thôi mà! Good job!= well done! Làm tốt lắm! Just for fun! Cho vui thôi Try your best! Cố gắng lên(câu này chắc ai cũng biết) Make some noise! Sôi nổi lên nào! Congratulations! Chúc mừng! Rain cats and dogs - Mưa tầm tã Love me love my dog - Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng Strike it - Trúng quả Alway the same - Trước sau như một Hit it off - Tâm đầu ý hợp Hit or miss - Được chăng hay chớ Add fuel to the fire - Thêm dầu vào lửa To eat well and can dress beautyfully - Ăn trắng mặc trơn Don't mention it! = You're welcome = That's allright! = Not at all - Không có chi Just kidding - Chỉ đùa thôi No, not a bit - Không chẳng có gì 22 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả After you - Bạn trước đi Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? The same as usual! Giống như mọi khi Almost! Gần xong rồi You 'll have to step on it - Bạn phải đi ngay I'm in a hurry Tôi đang bận Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian Prorincial! Sến Decourages me much! Làm nản lòng It's a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có một The God knows! Chúa mới biết được Women love through ears, while men love through eyes! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Poor you/me/him/her...! tội nghiệp bạn/tôi/cậu ấy/cô ấy Câu điều kiện trong Tiếng Anh ---------------------------------------------------------------------------- V. CÂU ĐIỀU KIỆN và 1 SỐ CÁCH DÙNG KHÁC I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả. Ví dụ: If it rains, I will stay at home. You will pass the exam if you work hard. Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ được cho nhau Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. II- Các loại câu điều kiện: Type 1: Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb. Ví dụ : If I have enough money, I will buy a new car. 23 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC (Simple present + simple Future) Diễn tả 1 sự thật luôn luôn đúng ở quá khứ. Ta có cấu trúc: If + S + Simple Past, S+ Simple Past. VD: We went home early if it was foggy. Type 2: Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai -ước muốn ở hiện tại. (Nhưng thực tế khổng thể xảy ra được). Cấu trúc: If + S + Simple Past ( Past subjunctive), S + would + V Ví dụ: If I had millions of US dollars now, I would give you a half. (Nếu giờ tôi có hàng một triệu Đô-la, tôi sẽ cho bạn một nửa.) ( I have some money only now)(Giờ tôi chỉ có một chút tiền.) If I were the president, I would build more hospitals. (Simple present + future Future (would) Chú ý: Ở câu điều kiện loại 2 (Type 2), trong vế "IF", to be của các ngôi chia giống nhau và là từ "were", chứ không phải "was". Type 3: Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ - mang tính ước muốn trong quá khứ. (nhưng thực tế khổng thể xảy ra được). Cấu trúc: If + S + Past Perfect, S + would have + Past Participle Ví dụ: If they had had enough money, they would have bought that villa. (Nếu họ đã có đủ tiền, họ sẽ mua biệt thự.) [Past Perfect + Perfect Conditional] If we had found him earlier, we might/could saved his life. Type 4: Câu điều kiện Hỗn hợp: Trong tiếng Anh có nhiều cách khác nhau được dùng diễn tả điều kiện trong mệnh đề chỉ điều kiện với "If". Ngoài 3 loại chính nêu trên, một số loại sau cũng được sử dụng trong giao tiếp và ngôn ngữ viết: 1- Type 3 + Type 2: Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now. Câu điều kiện ở dạng đảo. - Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type 2 và Type 3 thường được 24 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC dùng ở dạng đảo. Ví dụ: Were I the president, I would build more hospitals. Had I taken his advice, I would be rich now. If not = Unless. - Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện - lúc đó Unless = If not. Ví dụ: Unless we start at once, we will be late. If we don't start at once we will be late. Unless you study hard, you won't pass the exams. If you don't study hard, you won't pass the exams. III) Sự biến đổi câu a. Unless và if.....not (trừ khi) Unless/ If.....not + clause VD: You will be late for dinner unless you hurry. => You will be late for dinner if you don't hurry. ( Nếu bạn ko làm gấp, bạn sẽ trễ bữa cơm) b. Cấu trúc 1: Diễn tả 1 sự việc xảy ra trong quá khứ, nhưng có kết quá ở hiện tại. Ta có cấu trúc: If + S + past perfect, S + would + V VD: If Jim hadn't missed the plane, he would be here by now. ( Jim ở đây vì anh ta trễ chuyến bay) c. Cấu trúc với SHOULD. Sau IF, nó diễn tả 1 sự việc khó có thể xảy ra. Ta dùng: If + S + should + V, clause VD: If you should see Ann, could you aske her to call me? ( Tôi ko mong đợi rằng bạn sẽ gặp Ann) d. Cấu trúc với HAPPEN TO Dùng để nhấn mạnh sự tình cờ hoặc cơ hội của 1 sự việc. IF + S + Happen to, clasue. VD: If you happen to see Helen, could you ask her to call me? ( Nếu bạn tình cờ gặp Helen, bạn nhắn cô ấy gọi mình nhé?) e. Cấu trúc với IF IT WERE NOT FOR/ IF IT HADN'T BEEN FOR. Dùng để miêu tả 1 sự việc này phụ thuộc vào sự việc kia. 25 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC If + it + were not for / hadn't been for + Noun, clause. VD: If it were not for Jim, this company would be in a mess If it hadn't been for the goalkeeper, Vietnam would have lost. ( Nếu ko có thủ môn, chắc Việt Nam đã thua rồi) IV) Một số cách dùng khác. a. Supposing, otherwise Supposing/ Suppose thay thế mệnh đề IF ( cấu điều kiện) trong văn nói. VD: Supposing you won the football match, what would you do? ( Nếu bạn thắng trong trận đá bóng, bạn sẽ làm gì?) Otherwise nghĩa là " hoặc nếu ko". Nó có thể đứng ở đầu câu hay cuối câu. VD: If you hadn't given us the directions, we wouldn't have found the house. => Thanks fo your directions to the house. We wouldn't have found it otherwise. ( Cảm ơn sự chỉ dẫn của bạn. Chúng tôi sẽ ko tìm ra căn nhà nếu ko có nó) b. Cấu trúc BUT FOR. Nó thay thế cho cấu trúc " IF .......NOT". Dạng này thường sử dụng trong văn phong lịch sự. BUT FOR + Noun VD: If you hadn't helped us, we would have benn in trouble. => But for your help, we would have been in trouble. c. Cấu trúc: If + adjcetive. If + adjective, clause Dạng này được lựoc bỏ TO BE. VD: If necessary, you can take a taxi Những cụm động từ thường gặp trong tiếng anh (phrasal verb) Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói 1 câu đúng. Nhưng nếu bạn biết 1 Cụm từ, bạn có thể làm đúng hàng trăm câu. Nếu bạn biết 100 Cụm Từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu câu đúng mà bạn có thể nói. Cuối cùng, khi bạn biết chỉ 1000 Cụm từ thôi, bạn sẽ gần như là một người nói Tiếng Anh bản địa. 26 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC PHASAL VERBS A account for: chiếm, giải thích allow for: tính đến, xem xét đến ask after: hỏi thăm sức khỏe ask for: hỏi xin ai cái gì ask sb in/ out : cho ai vào/ ra urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm ǵì/không làm gì advance in: tấn tới advance on: trình bày advance to: tiến đến agree on something : đồng ý với điều gì agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho answer to : hợp với answer for : chịu trách nhiệm về attend on(upon): hầu hạ attend to: chú ý B to be over: qua rồi to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm ǵì to bear up= to confirm : xác nhận to bear out: chịu đựng Blow out : thổi tắt Blow down: thổi đổ Blow over: thổi qua To break away= to run away :chạy trốn Break down : hỏng hóc, suy nhược, ̣a khóc Break in(to+ o) : đột nhập, cắt ngang Break up: chia tay , giải tán Break off: tan vỡ một mối quan hệ To bring about: mang đến, mang lại( = result in) Brinn down = to land : hạ xuống Bring out : xuất bản Bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing) 27 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Bring off : thành công, ẵm giải Burn away : tắt dần Burn out: cháy trụi Back up : ủng hộ, nâng đỡ Bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới Become of : xảy ra cho Begin with : bắt đầu bằng Begin at : khởi sự từ Believe in : tin cẩn, tin có Belong to : thuộc về Bet on : đánh cuộc vào C Call for: mời gọi, yêu cầu Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm Call on/ call in at sb's house : ghé thăm nhà ai Call off = put off = cancel Care for :thích, săn sóc Catch up with : bắt kịp Chance upon : ttnh cờ gặp Close with : tới gần Close about : vây lấy Come to : lên tới Consign to : giao phó cho Cry for :khóc đ ̣i Cry for something : kêu đói Cry for the moon : đ ̣i cái ko thể Cry with joy :khóc vì vui Cut something into : cắt vật gì thành Cut into : nói vào, xen vào Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai Call at : ghé thăm Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm Call off = put off =cacel : huỷ bỏ Call for : yêu cầu, mời gọi 28 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Care about: quan tâm, để ý tới Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of) Carry away : mang đi , phân phát Carry on = go on : tiếp tục Carry out ;tiến hành , thực hiện Carry off = bring off : ẵm giải Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì Chew over = think over : nghĩ kĩ Check in / out : làm thủ tục ra / vào Check up : kiểm tra sức khoẻ Clean out : dọn sạch , lấy đi hết Clean up : dọn gọn gàng Clear away : , lấy đi , mang đi Clear up : làm sáng tỏ Close down : phá sản , đóng cửa nhà máy Close in : tiến tới Close up: xích lại gần nhau Come over/ round = visit Come round : hồi tỉnh Come down: sụp đổ ( =collapse ) , giảm reduce ) Come down to : là do Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên Come up with : nảy ra, loé lên Come up against : đương đầu, đối mặt Come out : xuất bản Come out with : tung ra sản phẩm Come about = happen Come across : ttnh cờ gặp Come apart : vỡ vụn , ĺa ra Come along / on with : hoà hợp , tiến triển Come into : thừa kế Come off : thành công, long ,bong ra Count on SB for ST : trông cậy vào ai 29 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Cut back on / cut down on : cắt giảm ( chi tiêu) Cut in : cắt ngang interrupt ) Cut ST out off ST : cắt cái ǵì rời khỏi cái gì Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ Cut up : chia nhỏ Cross out : gạch đi, xoá đi D Delight in :thích thú về Depart from : bỏ, sửa đổi Do with : chịu đựng Do for a thing : kiếm ra một vật Die away / die down : giảm đi , dịu đi ( về cường độ ) Die out / die off; tuyệt chủng Die for : thèm ǵìđến chết Die of : chết vt ì bệnh gì Do away with : băi bỏ, băi miễn Do up = decorate Do with : làm đc gìnhờ có Do without : làm đc gì mà không cần Draw back : rút lui Drive at : ngụ ý, ám chỉ Drop in at SB ‘s house: ghé thăm nhà ai Drop off : buồn ngủ Drop out of school : bỏ học E End up :kết thúc Eat up : ăn hết Eat out : ăn ngoài F Face up to : đương đầu , đối mặt Fall back on : trông cậy , dựa vào Fall in with: mê cái gì ( fall in love with SB : yêu ai đó say đắm ) Fall behind : chậm hơn so với dự định , rớt lại phía sau Fall through : = put off, cancel 30 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Fall off : giảm dần Fall down : thất bại Fell up to : cảm thấy đủ sức làm ǵ Fill in : điền vào Fill up with : đổ đầy Fill out : điền hết , điền sạch Fill in for : đại diện, thay thế Find out : ttìm ra G Get through to sb : liên lạc với ai Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua get over) Get into : đi vào , lên ( xe) Get in: đến , trúng cử Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành Get out of = avoid Get down : đi xuống, ghi lại Get sb down : làm ai thất vọng Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc ǵì Get to doing : bắt tay vào làm việc ǵì Get round...( to doing) : xoay xở , hoàn tất Get along / on with = come along / on with Get st across : làm cho cái gì đc hiểu Get at = drive at Get back : trở lại Get up : ngủ dậy Get ahead : vượt trước ai Get away with : cuỗm theo cái gì Get over : vượt qua Get on one’s nerves:làm ai phát điên , chọc tức ai Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật Give st back : trả lại Give in : bỏ cuộc Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai 31 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Give up : từ bỏ Give out : phân phát , cạn kịêt Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị) Go out : đi ra ngoài , lỗi thời Go out with : hẹn ḥò Go through : kiểm tra , thực hiện công việc Go through with : kiên trì bền bỉ Go for : cố gắng giành đc Go in for : = take part in Go with : phù hợp Go without : kiêng nhịn Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn ) Go off with = give away with : cuỗm theo Go ahead : tiến lên Go back on one ‘ s word : không giữ lời Go down with : mắc bệnh Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng Go up : tăng , đi lên , vào đại học Go into ; lâm vào Go away : cút đi , đi khỏi Go round : đủ chia Go on : tiếp tục Grow out of : lớn vượt khỏi Grow up: trưởng thành H Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,) Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm ) Hand back : giao lại Hand over: trao trả quyền lực Hand out : phân phát(= give out) Hang round : lảng vảng Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại ) Hang up ( off) : cúp máy Hang out : treo ra ngoài 32 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Hold on off = put off Hold on: cầm máy Hold back : kiềm chế Hold up : cản trở / trấn lột J Jump at a chance /an opportunity chộp lấy cơ hội Jump at a conclusion : vội kết luận Jump at an order : vội vàng nhận lời Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra) K Keep away from = keep off : tránh xa Keep out of : ngăn cản Keep sb back from : ngăn cản ai không làm ǵì Keep sb from = stop sb from Keep sb together : gắn bó Keep up : giữ lại , duy trì Keep up with : theo kip ai Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san bằng Knock out : hạ gục ai L Lay down :ban hành, hạ vũ khí Lay out : sắp xếp, lập dàn ý Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc Leave out = get rid of Let sb down : làm ai thất vọng Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai Let sb off : tha bổng cho ai Lie down : nằm nghỉ Live up to: sống xứng đáng với Live on : sống dựa vào Lock up: khóa chặt ai Look after : chăm sóc 33 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Look at ; quan sát Look back on: nhớ lại hồi tưởng Look round : quay lại nhtn Look for: ttm kiếm Look forward to ving: mong đợi , mong chờ Look in on : ghé thăm Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại ) Look into : xem xét , nghiên cứu Look on : đứng nhìn thờ ơ Look out : coi chừng Look out for : cảnh giác với Look over : kiểm tra Look up to : tôn trọng Look dowm on : coi thường M Make up : trang điểm, bịa chuyện Make out : phân biệt Make up for : đền bù, hoà giải với ai Make the way to : ttìm đường đến Mix out :trộn lẫn , lộn xộn Miss out : bỏ lỡ Move away: bỏ đi, ra đi Move out : chuyển đi Move in: chuyển đến O Order SB about ST: sai ai làm gì Owe st to sb : có đc ǵì nhờ ai P Pass away = to die Pass by : - go past : đi ngang qua , trôi qua Pass on to = hand down to : truyền lại Pass out = to faint : ngất Pay sb back : trả nợ ai Pay up the dept : trả hết nợ nần 34 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Point out : chỉ ra Pull back : rút lui Pull down = to knock down : kéo đổ , san bằng Pull in to :vào( nhà ga ) Pull st out : lấy cái ǵì ra Pull over at : đỗ xe Put st aside : cất đi , để dành Put st away : cất đi Put through to sb : liên lạc với ai Put down : hạ xuống Put down to : lí do của Put on : mặc vào ; tăng cân Put up : dựng lên , tăng giá Put up with : tha thứ, chịu đựng Put up for : xin ai ngủ nhờ Put out : dập tắt Put st/ sb out : đưa ai / cái gì ra ngoài Put off : trì hoãn R Run after : truy đuổi Run away/ off from : chạy trốn Run out (of) : cạn kiệt Run over : đè chết Run back : quay trở lại Run down : cắt giảm , ngừng phục vụ Run into : ttnh cờ gặp , đâm xô , lâm vào Ring after : gọi lại sau Ring off : tắt máy ( điện thoại ) S Save up : để giành See about = see to : quan tâm , để ý See sb off : tạm biệt See sb though : nhận ra bản chất của ai See over = go over 35 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Send for: yêu cầu , mời gọi Send to :đưa ai vào ( bệnh viện , nhà tù Send back : trả lại Set out / off : khởi hành , bắt đầu Set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết) Set up :dựng lên Set sb back: ngăn cản ai Settle down : an cư lập nghiệp Show off: khoe khoang , khoác lác Show up :đến tới Shop round : mua bán loanh quanh Shut down : sập tiệm , phá sản Shut up : ngậm miệng lại Sit round : ngồi nhàn rỗi Sit up for : chờ ai cho tới tận khuya Slown down : chậm lại Stand by: ủng hộ ai Stand out : nổi bật Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung Stand in for : thế chỗ của ai Stay away from : tránh xa Stay behind: ở lại Stay up :đi ngủ muộn Stay on at: ở lại trường để học them T Take away from : lấy đi, làm nguôi đi Take after : giống ai như đúc Take sb / st back to : đem trả laị Take down : lấy xuống Mistake sb for sb else : nhầm ai với ai Take in : lừa gạt ai , hiểu Take on : tuyển thêm , lấy thêm người Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ cái gì Take over : giành quyền kiểm soát 36 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Take up : đảm nhận, chiếm giữ ( không gian ), bắt đầu làm ǵ ( thành thú tiêu khiển) Take to : yêu thích Talk sb into st : thuyết phục ai Talk sb out of : cản trở ai Throw away : ném đi , vứt hẳn đi Throw out; vứt đi, tống cổ ai Tie down : ràng buộc Tie in with : buộc chặt Tie sb out = wear sb out = exhaust sb Tell off : mắng mỏ Try on: thử ( quần áo ) Try out : thử...( máy móc ) Turn away= turn down : ;từ chối Turn into : chuyển thành Turn out; sx , hoá ra là Turn on / off: mở, tắt Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng ) Turn up: xuất hịên , đến tới Turn in: đi ngủ U Use up: sử dụng hết ,cạn kiệt W Wait for: đợi Wait up for: đợi ai đến tận khuya Watch out /over= look out Watch out for: = look out for Wear off: mất tác dụng , biến mất , nhạt dần Wear sb out = exhaust sb Work off: loại bỏ Work out: ttm ra cách giải quyết Work up: làm khuấy động Wipe out: huỷ diệt / exhaust sb Write down: viết vào 37 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC ------------- 113 idioms 1. Có qua có lại mới toại lòng nhau You scratch my back and I’ll scratch yours 2. Có mới nới cũ New one in, old one out 3. Mất bò mới lo làm chuồng It’ too late to lock the stable when the horse is stolen 4. Gừng càng già càng cay With age comes wisdom 5. Không có gì quý hơn độc lập tự do Nothing is more precious than independence and freedom 6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Handsome is as handsome does 7. Múa rìu qua mắt thợ Never offer to teach fish to swim 8. Chưa học bò chớ lo học chạy To try to run before the one can walk 9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Nobody has ever shed tears without seeing a coffin 10. Tiền nào của nấy You get what you pay for 11. Khỏe như trâu As strong as a horse 12. Đường nào cũng về La Mã All roads lead to Rome 13. Hữu xạ tự nhiên hương Good wine needs no bush 14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Diamond cuts diamond 15. Thương cho roi cho vọt Spare the rod and spoil the child 16. Nói một đường làm một nẻo Speak one way and act another 38 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài Don’t judge a book by its cover 18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật It’s no use beating around the bush 19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên Man proposes God deposes 20. Xa mặt cách lòng Out of sight out of mind 21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn East or West home is best 22. Chín người 10 ý So many men, so many minds 23. Không ai hoàn hảo cả Every man has his mistakes 24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng Love me love my dog 25. Cái gì đến cũng đến What will be will be 26. Sông có khúc người có lúc Every day is not Sunday 27. Nhập gia tùy tục When in Rome do as the Romans do 28. Cười người hôm trước hôm sau người cười He laughs best who laughs last 29. Chậm mà chắc Slow but sure 30. Cái nết đánh chết cái đẹp Beauty is only skin deep 31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào Jack of all trades and master of none 32. Nồi nào úp vung nấy Every Jack has his Jill 33. Hoạn nạn mới biết bạn hiền A friend in need is a friend indeed 34. Ác giả ác náo 39 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC Curses come home to roost 35. Tay làm hàm nhai No pains no gains 36. Tham thì thâm Grasp all lose all 37. Nói thì dễ làm thì khó Easier said than done 38. Dễ được thì cũng dễ mất Easy come easy go 39. Phi thương bất phú Nothing venture nothing gains 40. Mỗi thời mỗi cách Other times other ways 41. Còn nước còn tát While there’s life, there’s hope 42. Thùng rỗng kêu to The empty vessel makes greatest sound 43. Có tật giật mình He who excuses himself, accuses himself 44. Yêu nên tốt, ghét nên xấu Beauty is in the eye of the beholder 45. Một giọt máu đào hơn ao nước lã Blood is thicker than water 46. Cẩn tắc vô ưu Good watch prevents misfortune 47. Ý tưởng lớn gặp nhau Great minds think alike 48. Điếc không sợ súng He that knows nothing doubts nothing 49. No bụng đói con mắt His eyes are bigger than his belly 50. Vạn sự khởi đầu nan It’s the first step that counts 51. Cha nào con nấy Like father like son 40 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 52. Ăn miếng trả miếng Tit for tat 53. Càng đông càng vui The more the merrier 54. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm When the cat is away, the mice will play 55. Chứng nào tật nấy Who drinks will drink again 56. Nói trước bước không qua Don’t count your chickens before they hatch 57. Chở củi về rừng To carry coals to Newcastle 58. Dục tốc bất đạt Haste makes waste 59. Cùi không sợ lở If you sell your cow, you will sell her milk too 60. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con Neck or nothing 61. Ở hiền gặp lành A good turn deserves another 62. Sai một ly đi một dặm A miss is as good as a mile 63. Thắng làm vua thua làm giặc Losers are always in the wrong 64. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ Laughing is the best medicine 65. Miệng hùm gan sứa If you can’t bite, never show your teeth 66. Tình yêu là mù quáng Love is blind 67. Không có lửa sao có khói Where there’s smoke, there’s fire 68. Việc gì qua rồi hãy cho qua Let bygones be bygones 69. Gieo gió ắt gặp bảo 41 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC We reap what we sow 70. Nhất cửa lưỡng tiện To kill two birds with one stone 71. Thuốc đắng dã tật Bitter pills may have blessed effects 72. Chết vinh còn hơn sống nhục Better die on your feet than live on your knees 73. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết United we stand, divided we fall 74. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu Birds have the same feather stick together 75. Có công mài sắt có ngày nên kim Practice makes perfect 76. Đừng bao giờ bỏ cuộc Never say die up man try 77. Uống nước nhớ nguồn When you eat a fruit, think of the man who planted the tree 78. Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng All that glitters is not gold 79. Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai Never put off tomorrow what you can do today 80. Thả con tép bắt con tôm To set a sprat to catch a mackerel 81. Thà trễ còn hơn không Better late than never 82. Đi một ngày đàng học một sàng khôn Travel broadens the mind 83. Không hơn không kém No more no less 84. Được ăn cả ngã về không Sink or swim 85. Được đồng nào hay đồng đó To live from hand to mouth 86. Được voi đòi tiên To give him an inch, he will take a yard 42 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC 87. Được cái này thì mất cái kia You can’t have it both ways 88. Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng A good wife makes a good husband 89. Nhìn việc biết người A man is known by the company he keeps 90. Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng A good name is sooner lost than won 91. Tốt danh hơn tốt áo A good name is better than riches 92. Nhân hiền tại mạo A good face is a letter of recommendation 93. Đầu xuôi đuôi lọt A good beginning makes a good ending 94. Vàng thật không sợ lửa A clean hand needs no washing 95. Thất bại là mẹ thành công The failure is the mother of success 96. Chạy trời không khỏi nắng The die is cast 97. Chết là hết Death pays all debts 98. Xanh vỏ đỏ lòng A black hen lays a white egg 99. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương Time cure all pains 100. Có tiền mua tiên cũng được Money talks 101. Họa vô đơn chí Misfortunes never come alone 102. Cây ngay không sợ chết đứng A clean hand wants no washing 103. Tiền là một người đầy tớ đặc lực nhưng là một ông chủ tồi Money is a good servant but a bad master 104. Trẻ mãi không già 43 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC As ageless as the sun 105. Giống nhau như 2 giọt nước As alike as two peas 106. Xưa như quả đất As accient as the sun 107. Khi nào có dịp As and when 108. Đen như mực As black as coal 109. Không tệ như mọi người nghĩ To be not as black as it is painted 110. Rõ như ban ngày As clear as daylight 111. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên Love can’t be forced 112. Sau cơn mưa trời lại sáng After rain comes fair weather 113. Thua keo này ta bày keo khác Better luck next time 44 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG TOEIC KẾT LUẬN Ngữ pháp trong đề thi toeic rất đa dạng, và phức tạp trên đây là toàn bộ những cấu trúc trong đề thi. Hy vọng nó sẽ trở thành một vũ khí cho các bạn trong đề thi toeic 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftong_hop_ngu_phap_trong_toeic.pdf
Tài liệu liên quan