Bài tập ETS 1000 - Test 4

199. How did the concert in Lafont differ from Ms. Benitez' usual concerts? (A) It was an hour longer. (B) It was held in the daytime. (C) Attendees were seated in a stadium. (D) The Vienna Touring Orchestra opened the show. 199. Buổi hòa nhạc ở Lafont khác với các buổi hòa nhạc thông thường của cô Benitez như thế nào? (A) Kéo dài một giờ nữa. (B) Được tổ chức vào ban ngày. (C) Người tham dự được ngồi trong một sân vận động. (D) Dàn nhạc lưu diễn Vienna đã mở màn chương trình. Theo như bài báo thì buổi hòa nhạc ở Lafont kéo dài hơn 1 tiếng (extending her usual two-hour set of songs by another hour) nên câu A là đáp án đúng. 200. What song did Ms. Parker perform in? (A) "The Butterfly Song" (B) "Dinner by the Riverbank" (C) "A Single Morning" (D) "Everybody Smiles" 200. Bài hát nào cô Parker biểu diễn trong? (A) "Bài hát cánh bướm" (B) "Bữa tối bên bờ sông" (C) "Một buổi sáng duy nhất" (D) "Mọi người mỉm cười" “Mọi người mỉm cười” là bài hát có sự biểu diễn của ông Parker (Benitez was joined onstage by pianist Genevieve Parker, another native of Lafont and friend of Sonia's since the age of six) theo như chương trình buổi diễn (Everybody smiles - Sonia will be accompanied by a childhood friend on the piano) nên câu D là đáp án đúng.

pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tôi là một tòa soạn nhỏ với một ngân sách nhỏ. Một trong các bạn có muốn đưa ý tưởng này thành thực tế không? Kwang Chun [9:39 A.M.] Tôi cho rằng tôi nên, vì tôi đang đề xuất nó. Có lẽ Meili sẽ giúp chứ? Meili Shu [9:40 A.M.] Tất nhiên. Peter Harrer [9:41 A.M.] OK, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp tất cả các bạn vào thứ Sáu. 168. Who most likely are the participants in the online chat discussion? (A) Staff at a marketing firm (B) Reporters at a local newspaper (C) Presenters at a conference (D) Colleagues at a publishing company 168. Ai có khả năng nhất là những người tham gia thảo luận trò chuyện trực tuyến này? (A) Nhân viên tại một công ty tiếp thị (B) Phóng viên tại một tờ báo địa phương (C) Thuyết trình viên tại một hội nghị (D) Đồng nghiệp tại một công ty xuất bản Ta thây trong bài có nhắc đến thông tin rằng họ có cuộc họp về biên tập (you're all busy reading the manuscripts for the editorial meeting), vậy trong 4 phương án chỉ có D là phù hợp với thông tin này nhất, D là phương án đúng. 169. At 9:33A.M., what does Mr. Harrer mean when he writes, "we got that sorted out"? (A) The manuscripts have all been assigned. (B) A meeting time has been agreed upon. (C) An appointment has been canceled. (D) New work policies have been followed. 169. Vào lúc 9:33 A.M., Ông Mitcher có ý gì khi ông viết, "chúng tôi đã sắp xếp nó"? (A) Tất cả các bản thảo đã được chỉ định. (B) Một thời gian họp đã được thỏa thuận. (C) Một cuộc hẹn đã bị hủy bỏ. (D) Chính sách làm việc mới đã được tuân theo. Ở đây câu này được nói đến sau thông tin rằng giờ họp vẫn được giữ nguyên, vậy câu này chỉ có thể liên quan đến thời gian họp và “sort it out” cũng có nghĩa là sắp xếp, vậy B là phương án đúng. 170. What project is Mr. Chun taking on? (A) Developing a newsletter (B) Revising a budget (C) Reviewing a book (D) Writing an advice column 170. Ông Chun đang thực hiện dự án nào? (A) Phát triển một bản tin (B) Điều chỉnh ngân sách (C) Xem lại một cuốn sách (D) Viết một cột tư vấn Ông Chun đã đưa ra ý kiến về việc khuyến khích người dùng đăng kí 1 bản tin (What if we encourage our customers to sign up to receive a newsletter each month by e-mail?)và cung cấp thêm những thứ có thể thêm vào trong bản tin đó , vậy A là phương án đúng. 171. What does Ms. Shu agree to do? (A) Assist a colleague (B) Change her schedule (C) Interview an author (D) Take a business trip 171. Cô Shu đồng ý làm gì? (A) Hỗ trợ đồng nghiệp (B) Thay đổi lịch trình của cô ấy (C) Phỏng vấn một tác giả (D) Đi công tác TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 23 Trước đó ông Chung đã đưa ra lời đề nghị giúp đỡ (Kwang Chun [9:39A.M.] I suppose I should, since I'm proposing it. Maybe Meili would help?) và cô Shu đã đồng ý (Meili Shu [9:40A.M.] Of course. ), vậy cô ấy đồng ý giúp đỡ ông Chun, nên A là phương án đúng. Haswell Tire Company Maintenance Warranty At Haswell Tire Company, we know you depend on your tires to take you where you want to go. That's why we offer a lifetime warranty on tire maintenance for every tire you purchase from us. It covers tire inspection, rotation, and repairs free of charge. Inspection: Our service crew will check the pressure, inflate the tires if necessary, and let you know when the tread is getting low. Rotation: It's important to rotate your vehicle's tires periodically. Our team can perform this service for you in less than half an hour. Repair: If you have a flat tire, our team will make every effort to repair the damage. If the tire can't be repaired, we'll offer you 20 percent off the regular price when you purchase a new tire. Bring in your vehicle during regular business hours and our friendly service staff will help you get back on the road quickly. No appointment is necessary. Just show the receipt from your tire purchase. This waranty covers service for the life of the tires under the original purchaser and is not transferrable to other vehicles or owners. Your satisfaction is our top priority. Unlike our competitors, we do not just sell tires. During our three decades as a local family-owned business, we have developed lasting relationships with our customers by providing outstanding service. Thank you for your business. Bảo hành bảo dưỡng lốp xe Haswell Tại công ty lốp xe Haswell, chúng tôi biết bạn phụ thuộc vào lốp xe của bạn để đưa bạn đến nơi bạn muốn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp bảo hành trọn đời về bảo dưỡng lốp cho mỗi lốp xe bạn mua từ chúng tôi. Nó bao gồm kiểm tra lốp xe, chuyển đổi và sửa chữa miễn phí. Kiểm tra: Đội ngũ dịch vụ của chúng tôi sẽ kiểm tra áp suất, bơm lốp xe nếu cần thiết và cho bạn biết khi nào talong lốp xe đang bị mòn. Xoay vòng: Điều quan trọng là phải chuyển đổi lốp xe của bạn theo định kỳ. Nhóm của chúng tôi có thể hoàn thành dịch vụ này cho bạn trong vòng chưa đầy nửa giờ. Sửa chữa: Nếu bạn có một lốp xe bị xẹp, đội ngũ của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa thiệt hại. Nếu lốp xe không thể sửa chữa, chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho bạn khi bạn mua lốp mới. Mang theo xe của bạn đến trong giờ làm việc thường ngày và các nhân viên phục vụ thân thiện của chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng quay trở lại đường đi. Không cần hẹn trước. Chỉ cần đưa ra biên lai mua lốp xe của bạn. Sự bảo hành này bao gồm dịch vụ cho vòng đời của lốp xe theo người mua ban đầu và không được chuyển nhượng cho các phương tiện hoặc chủ sở hữu khác. Sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Không giống như các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi không chỉ bán lốp xe. Trong ba thập kỷ của chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình địa phương, chúng tôi đã phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ xuất sắc. Cảm ơn bạn vì đã làm ăn với chúng tôi. 172. The word "perform" in paragraph 3, line 2, is closest in meaning to (A) entertain (B) operate (C) portray (D) complete 172. Từ "thực hiện" trong đoạn 3, dòng 2, có nghĩa gần nhất với (A) giải trí (B) hoạt động (C) miêu tả (D) hoàn thành Đầu tiên 2 phương án A và C đều không phù hợp. Ta thấy từ “perform” nằm trong câu “Our team can perform this service for you in less than half an hour.“, và câu nói này điểm được nhấn mạnh chính là thời gian “ít hơn nửa tiếng” nên phương án D sẽ phù hợp hơn phương án B. Vậy D là phương án đúng. 173. According to the document, when will Haswell Tire Company provide a discount? (A) When a customer buys a replacement tire 173. Theo tài liệu, khi nào Công ty Lốp xe Haswell sẽ giảm giá? (A) Khi khách hàng mua lốp xe thay thế TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 24 (B) When service takes longer than half an hour (C) When the company holds a special sale day (D) When a customer purchases tires for more than one vehicle (B) Khi dịch vụ mất hơn nửa giờ (C) Khi công ty tổ chức một ngày bán hàng đặc biệt (D) Khi một khách hàng mua lốp xe cho nhiều hơn một chiếc xe Phần giảm giá được nhắc đến khi lốp xe cũ không thể sửa được và khách hàng mua lốp xe mới (If the tire can't be repaired, we'll offer you 20 percent off the regular price when you purchase a new tire.), vậy A là phương án đúng. 174. What must a customer have in order to receive a service covered by the warranty? (A) Proof of tire purchase (B) Documentation of a previous inspection (C) A copy of the warranty (D) A scheduled appointment 174. Khách hàng phải có những gì để nhận được dịch vụ được bảo hành? (A) Bằng chứng mua lốp xe (B) Tài liệu kiểm tra trước (C) Một bản sao của bảo hành (D) Một cuộc hẹn theo lịch trình Trong bài có nói khách hàng chỉ cần đưa ra biên lai mua lốp xe (Just show the receipt from your tire purchase.), đây có thể coi như là bằng chứng cho việc đã mua lốp xe, vậy A là phương án đúng. 175. What is suggested about Haswell Tire Company? (A) It offers lower prices than other tire stores. (B) It emphasizes good customer relations. (C) It manufactures the tires that it sells. (D) It is an international corporation. 175. Điều gì được đề xuất về Công ty Lốp xe Haswell? (A) Nó cung cấp giá thấp hơn so với các cửa hàng lốp xe khác. (B) Nó chú trọng quan hệ tốt với khách hàng. (C) Nó sản xuất lốp xe mà nó bán. (D) Đây là một tập đoàn quốc tế. Ta thấy thông tin rằng công ty có mối quan hệ bền lâu với khách hàng (we have developed lasting relationships with our customers by providing outstanding service), vậy B là phương án chính xác. To: Michael Kaelo From: Sophie Thabado <sthabado@ Gaboronestar. bw> Date: 20 February Subject: RE: Event Attachment: Dinner and lunch menu options Dear Mr. Kaelo, Thank you for considering the Gaborone Star Hotel for your event. Regarding your inquiry, we have four ballrooms that accommodate large groups: Jupiter, Saturn, Neptune, and Venus. They seat 400, 300, 200, and 100 guests respectively. I've attached some lunch and dinner menu options, but we are happy to work with you regarding specific requests. We can arrange a sit-down meal or buffet- style service. We also provide audiovisual equipment for business presentations or celebrations. Please let me know if you need any additional information. Sincerely, Sophie Thabado, Director of Events Đến: Michael Kaelo <mkaelo @ hawthorneclinic. bw> Từ: Sophie Thabado <sthabado @ Gaboronestar. bw> Ngày: 20 tháng 2 Chủ đề: RE: Sự kiện Đính kèm: các lựa chọn thực đơn bữa tối và bữa trưa Kính gửi ông Kaelo, Cảm ơn ông đã cân nhắc khách sạn Gaborone Star cho sự kiện của ông. Về yêu cầu của ông, chúng tôi có bốn phòng khiêu vũ phù hợp với các nhóm lớn: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Hải Vương và Sao Kim. Chúng có sức chứa tương ứng 400, 300, 200 và 100 khách. Tôi đã đính kèm một số các lựa chọn thực đơn bữa trưa và bữa tối, nhưng chúng tôi rất vui khi được làm việc với bạn về các yêu cầu cụ thể. Chúng tôi có thể sắp xếp một bữa ăn ngồi hoặc dịch vụ theo phong cách buffet. Chúng tôi cũng cung cấp thiết bị nghe nhìn cho các buổi thuyết trình kinh doanh hoặc buổi ăn mừng. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 25 Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần bất kỳ thông tin bổ sung nào. Trân trọng, Sophie Thabado, Giám đốc Sự kiện Gaborone Times 20 May Local Happenings On 15 May, family members, friends, and colleagues of Dr. Patrick Matambo gathered at the Gaborone Star Hotel to celebrate his retirement, which will take effect on 1 June. For twenty years, Dr. Matambo has been the director of the Hawthorne Clinic, located near Hawthorne City University. Among the nearly 180 well-wishers in attendance were also some former patients who attested to the honoree's kindness and professionalism. Dr. Matambo has also been a familiar face at local charity events, and in particular, he has helped to raise money for many area schools. His immediate plans are to take a month-long vacation on a cruise ship with his wife, Alicia Matambo. Although Dr. Matambo is retiring, he will remain involved with the clinic as a consultant. A new director has been approved by the Hawthorne Clinic's board of trustees and is expected to be announced later this week. Gaborone lần 20 tháng 5 Những sự việc tại địa phương Vào ngày 15 tháng 5, các thành viên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bác sĩ Patrick Matambo đã tập trung tại khách sạn Gaborone Star để tổ chức tiệc mừng cho việc nghỉ hưu của ông ấy, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Sáu. Trong hai mươi năm, bác sĩ Matambo là giám đốc của Phòng khám Hawthorne, nằm gần Đại học Thành phố Hawthorne. Trong số gần 180 người mong muốn được tham dự cũng có một số bệnh nhân trước đây đã chứng thực lòng tốt và sự chuyên nghiệp của người được vinh danh này. Tiến sĩ Matambo cũng là một gương mặt quen thuộc tại các sự kiện từ thiện địa phương, và đặc biệt, ông đã giúp quyên góp tiền cho nhiều trường học trong khu vực. Kế hoạch trước mắt của ông là đi nghỉ dài một tháng trên du thuyền cùng vợ ông ấy, Alicia Matambo. Mặc dù bác sĩ Matambo đang nghỉ hưu, ông sẽ vẫn tham gia vào phòng khám như một nhà tư vấn. Một giám đốc mới đã được hội đồng quản trị của Hawthorne Clinic phê duyệt và dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. 176. Why did Ms. Thabado send the e-mail? (A) To promote a new hotel (B) To offer special hotel discounts (C) To confirm her attendance at an event (D) To respond to a request for information 176. Tại sao bà Thabado gửi e-mail? (A) Để quảng bá một khách sạn mới (B) Để cung cấp giảm giá khách sạn đặc biệt (C) Để xác nhận tham dự một sự kiện (D) Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin Ta thấy bà Thabado mở đầu e-mail bằng việc nói (Regarding your inquiry, we have four ballrooms) nghĩa là “Theo yêu cầu của ông,...”, vậy đây là e-mail để trả lời cho việc cần thông tin, D là phương án đúng. 177. What was sent with the e-mail? (A) Photographs of event ballrooms (B) Information about meal choices (C) A list of hotel services (D) A form for ordering audio equipment 177. Điều gì đã được gửi với e-mail? (A) Hình ảnh phòng khiêu vũ sự kiện (B) Thông tin về lựa chọn bữa ăn (C) Một danh sách các dịch vụ khách sạn (D) Một hình thức đặt hàng thiết bị âm thanh Trong phần “kèm theo” (attachment) là thông tin về các thực đơn (Dinner and lunch menu options), vậy B là phương án đúng 178. In what ballroom was the celebration most likely held? (A) Jupiter (B) Saturn (C) Neptune (D) Venus 178. Trong các phòng khiêu vũ có khả năng được tổ chức nhiều nhất? (A) Sao Mộc (B) Sao Thổ (C) Hải vương tinh (D) Sao Kim TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 26 Ta có số lượng khách đến là gần 180 người (nearly 180 well-wishers) nên phòng Hải Vương tinh với sức chứa 200 (four ballrooms that accommodate large groups: Jupiter, Saturn, Neptune, and Venus. They seat 400, 300, 200, and 100 guests respectively.) là phù hợp nhất, vậy C là phương án đúng. 179. What is NOT mentioned about Dr. Matambo? (A) He is planning leisure travel. (B) He moved to Hawthorne City twenty years ago. (C) He was in charge of a medical facility. (D) He has helped many local schools. 179. Điều gì KHÔNG được đề cập về Tiến sĩ Matambo? (A) Anh ấy đang lên kế hoạch du lịch giải trí. (B) Ông chuyển đến Thành phố Hawthorne hai mươi năm trước. (C) Ông phụ trách một cơ sở y tế. (D) Ông đã giúp nhiều trường học địa phương. Trong bài nói rằng ông ta sẽ có 1 chuyến đi du thuyến (take a month-long vacation on a cruise ship), ông đã từng là giám đốc của phòng khám (Dr. Matambo has been the director of the Hawthorne Clinic) và đã đóng góp tiền cho nhiều ngôi trường trong khu vực (he has helped to raise money for many area schools.), vậy A, C và D đều đã được nhắc đến. Vậy B là phương án đúng. 180. According to the article, what does Dr. Matambo plan to do? (A) Remain professionally active (B) Spend more time on hobbies (C) Teach some classes (D) Interview his replacement 180. Theo bài báo, Tiến sĩ Matambo dự định làm gì? (A) Vẫn hoạt động 1 cách chuyên nghiệp (B) Dành nhiều thời gian hơn cho sở thích (C) Dạy một số lớp (D) Phỏng vấn người thay thế anh ấy Bài báo có thông tin cho rằng ông ấy sẽ tiếp tục làm việc với phòng khám nhưng với tư cách là nhà tư vấn (he will remain involved with the clinic as a consultant.), vậy A là phương án đúng. To: Vincent Reister From: Florence Zhang Re: Hong Kong Tour Date: 3 May Attachment: Tour Schedule Dear Mr. Reister: Thank you for your inquiry about tours with Zhang Hong Kong Tours, Inc. Thank you also for the compliment-I am very happy to hear that your business partner, Mr. Brown, was satisfied with our Creative HK tour last month and that he recommended our services to you. We have a number of tours scheduled during your short visit to our city during the week of 24 May. I gather from your e-mail that you are most interested in viewing historical landmarks. We have a couple of options that I believe you would especially enjoy. As you can see from the attached schedule, one of those tours is already fully booked. I suggest that you book soon if you would like to secure a place on the other tour. I will be more than happy to reserve a seat for you as soon as you confirm. I look forward to your reply. Tới: Vincent Reister Từ: Florence Zhang Re: Tour du lịch Hồng Kông Ngày: 3 tháng 5 Đính kèm: Lịch trình tour Kính gửi ông Reister: Cảm ơn ông đã hỏi về các tour du lịch với Zhang Hong Kong Tours, Inc. Cũng xin cảm ơn ông vì lời khen ngợi - Tôi rất vui khi biết rằng đối tác kinh doanh của ông, ông Brown, hài lòng với chuyến tham quan Creative HK của chúng tôi vào tháng trước và ông đã đề nghị dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi có một số tour du lịch theo lịch trình trong chuyến thăm ngắn của bạn đến thành phố của chúng tôi trong tuần 24 tháng 5. Tôi thu thập từ e-mail của bạn rằng bạn quan tâm nhất để xem các mốc lịch sử. Chúng tôi có một vài lựa chọn mà tôi tin rằng bạn sẽ đặc biệt thích. Như bạn có thể thấy trong lịch trình đính kèm, một trong những tour đó đã được đặt đủ số lượng. Tôi đề nghị bạn nên đặt sớm nếu bạn muốn đảm bảo một vị trí trong các tour du lịch khác. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi đặt chỗ cho bạn ngay khi bạn xác nhận. Tôi mong được trả lời của bạn. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 27 Sincerely, Florence Zhang, Zhang Hong Kong Tours, Inc. Trân trọng, Florence Zhang, Zhang Hong Kong Tours, Inc. Zhang Hong Kong Tours, Inc.- May Tour Schedule *For more information about these and other tours, visit www.zhtours.com.hk* Date 25 May Tour HK for Shoppers Primary Stops Mail of Hong Kong Hong Kong Markets Hours/Duration 9 A.M. – 3 P.M. (6 hours) Price (US$) $45.00 Availability 4 spaces left 26 May Creative HK Film Archive Gallery of Modern Art 12 noon – 5 P.M. (5 hours) $45.00 3 spaces left 27 May HK History (Central District) Lo Pan Temple Bishop’s House Queen’s Pier 10 A.M. – 2 P.M. (4 hours) $35.00 Sold out 28 May HK Outdoors Kowloon Park Cheung Sha Beach 1 P.M. – 6 P.M. (5 hours) $35.00 3 spaces left 30 May HK History (Islands District) Tin Hau Temple Yeung Hau Temple Yuk Hui Temple 10 A.M. – 2 P.M. (4 hours) $50.00 2 spaces left Zhang Hong Kong Tours, Inc.- May Tour Schedule *For more information about these and other tours, visit www.zhtours.com.hk* Ngày 25 tháng 5 Tour HK cho người mua sắm Những chỗ dừng chính Bưu chính của Hong Kong Các chợ Hong Kong Số giờ/ thời gian đi 9 A.M. – 3 P.M. (6 tiếng) Giá (US$) $45.00 Chỗ còn Còn 4 chỗ 26 tháng 5 HK sáng tạo Kho trữ phim Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại 12 trưa – 5 P.M. (5 tiếng) $45.00 Còn 3 chỗ 27 tháng 5 Lịch sử HK (Quận trung tâm) Đền Lo Pan Nhà của giám mục Cầu tàu Queen’s 10 A.M. – 2 P.M. (4 tiếng) $35.00 Hết chỗ 28 tháng 5 HK ngoài trời Công viên Kowloon Biển Cheung Sha 1 P.M. – 6 P.M. (5 tiếng) $35.00 Còn 3 chỗ 30 tháng 5 Lịch sử HK (quận đảo) Đền Tin Hau Đền Yeung Hau Đền Yuk Hui 10 A.M. – 2 P.M. (4 tiếng) $50.00 Còn 2 chỗ 181 . What is the purpose of the e-mail? (A) To provide a referral (B) To answer a question about a company's service (C) To update an itinerary for a new customer (D) To confirm a booking 181. Mục đích của e-mail là gì? (A) Để cung cấp một giới thiệu (B) Để trả lời câu hỏi về dịch vụ của công ty (C) Để cập nhật hành trình cho một khách hàng mới (D) Để xác nhận việc đặt trước E-mail mở đầu bằng cách nhắc đến yêu cầu của ông Reister về các tour của công ty (Thank you for your inquiry about tours with Zhang Hong Kong Tours, Inc.), vậy B là phương án đúng. 182. How did Mr. Reister hear about Zhang Hong Kong Tours? 182. Làm thế nào mà ông Reister nghe về Zhang Hong Kong Tours? TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 28 (A) From a colleague (B) From a travel agent (C) From an advertisement (D) From an Internet search (A) Từ một đồng nghiệp (B) Từ một đại lý du lịch (C) Từ một quảng cáo (D) Từ tìm kiếm trên Internet Trong bài có nói ông Reister được 1 người đề cử công ty Zhang Hong Kong Tours là ông Brown và đó là 1 đối tác làm ăn (your business partner, Mr. Brown, was satisfied with our Creative HK tour last month and that he recommended our services to you.), vậy A là phương án đúng. 183. What did Mr. Brown most likely see on his tour? (A) Markets (B) Temples (C) Paintings (D) Parks and beaches 183. Ông Brown có thể thấy gì nhất trong chuyến công du của mình? (A) Các chợ (B) Những ngôi đền (C) Những bức tranh (D) Các công viên và bãi biển Ông Brown đã được nhắc đến là tham gia tour Creative HK (Mr. Brown, was satisfied with our Creative HK tour last month), vậy khả năng cao ông đã đi đến phòng trưng bày nghệ thuật đương đại và trong 4 phương án, những bức tranh từ câu C là phù hợp nhất. C là phương án đúng 184. What is suggested about Mr. Reister? (A) He is on a limited budget. (B) He will soon start a business. (C) He is interested in Chinese cuisine. (D) He will be in Hong Kong temporarily. 184. Đề nghị gì về ông Reister? (A) Anh ấy có ngân sách hạn chế. (B) Anh ấy sẽ sớm bắt đầu kinh doanh. (C) Anh ấy quan tâm đến ẩm thực Trung Quốc. (D) Anh ấy sẽ ở Hồng Kông tạm thời. Ông Reister đã được nhắc đến là sẽ có 1 chuyến thăm ngắn ở Hong Kong (We have a number of tours scheduled during your short visit to our city during the week of 24 May.) đồng nghĩa ông ấy sẽ tạm thời ở Hong Kong, vậy D là phương án đúng. 185. According to Ms. Zhang, what tour is most suitable for Mr. Reister? (A) HK Outdoors (B) HK for Shoppers (C) HK History (Islands District) (D) HK History (Central District) 185. Theo bà Zhang, chuyến đi nào phù hợp nhất với ông Reister? (A) HK ngoài trời (B) HK cho người mua sắm (C) Lịch sử HK (quận đảo) (D) Lịch sử HK (Quận trung tâm) Trong bài có nói rằng ông Reister có thể thích tour có các địa điểm lịch sử (you are most interested in viewing historical landmarks), phương án C và D đều có yếu tố này, tuy nhiên phương án D theo trong bảng thì đã hết chỗ nên C là phương án phù hợp. The Aeolus Jetbake 3 Convection Oven This high-yield commercial oven uses circulated, heated air to cook food evenly and efficiently. Features: • Flexible user-installable options • Spacious interior-104 cm deep • 5 racks and 11 different positions • Removable wheels • Bright internal LED lighting • Selectable fan modes Lò nướng đối lưu Aeolus Jetbake 3 Lò nướng thương mại năng suất cao này sử dụng không khí nóng tuần hoàn để nấu chín thức ăn đều và hiệu quả. Tính năng: • Lựa chọn cài đặt linh hoạt cho người dùng • Bên trong rộng rãi với độ sâu 104 cm • 5 giá đỡ và 11 vị trí khác nhau • Bánh xe có thể tháo rời • Đèn LED sáng bên trong • Chế độ quạt có thể lựa chọn From: Aldo Castro Từ: Aldo Fidel TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 29 To: Subject: Temperature question Date: May 1 To Whom It May Concern, I'd like to share some feedback about the Aeolus Jetbake 3. Our company runs the dining service for the businesses located in the Red Umbrella Complex in downtown Austin. We purchased an Aeolus Jetbake 3 last month. This oven is by far the most efficient oven we've encountered, with its large capacity and rapid cooking times. This is critical, as my employees prepare meals for a large number of people each day. The lighting is great, so we can easily see what we're cooking, even with three or more racks in use at once. However, our croissants-a favorite, but tricky to make- are not turning out right and our pastry chef can't seem to find the right temperature settings. Also, why are the units on wheels? They are heavy, and we don't need to move ours around the kitchen, but the wheels take up space unnecessarily. I am not exactly sure what, if anything, we are doing incorrectly. Please let me know at your earliest convenience how we can bake more effectively. Thank you for your prompt reply, Aldo Castro Đến: Chủ đề: Câu hỏi về nhiệt độ Ngày: 1 tháng Năm Tới những cá nhân luên quan, Tôi muốn đưa ra một số phản hồi về Aeolus Jetbake 3. Công ty chúng tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các doanh nghiệp nằm trong Khu phức hợp Red Umbrella ở trung tâm thành phố Austin. Chúng tôi đã mua Aeolus Jetbake 3 vào tháng trước. Lò nướng này là loại lò hiệu quả nhất mà chúng tôi đã gặp, với công suất lớn và thời gian nấu nhanh. Điều này rất quan trọng, vì nhân viên của tôi chuẩn bị bữa ăn cho số lượng lớn người hàng ngày. Ánh sáng rất tuyệt, vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những gì chúng tôi đang nấu, thậm chí với ba giá đỡ hoặc nhiều hơn vậy được sử dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, món bánh sừng bò của chúng tôi - một món yêu thích, nhưng khó chế biến – không được nấu đúng cách và thợ bánh ngọt của chúng tôi dường như không thể tìm thấy cài đặt nhiệt độ thích hợp. Ngoài ra, tại sao các thiết bị lại gắn trên bánh xe? Chúng nặng, và chúng tôi không cần phải di chuyển xung quanh nhà bếp, nhưng các bánh xe lại chiếm không gian không cần thiết. Tôi không chắc chắn chính xác là, nếu có bất cứ điều gì, chúng tôi đang làm gì không chính xác. Xin vui lòng cho tôi biết trong thời gian sớm nhất có thể về làm thế nào để chúng tôi có thể nướng bánh hiệu quả hơn. Cảm ơn đã trả lời nhanh chóng, Aldo Fidel From: Iris Martz To: Aldo Castro Subject: Your question Date: May 5 Dear Mr. Castro, Thank you for your recent e-mail about the Aeolus Jetbake 3. My guess is that the trouble you are having is related to the 1.0 control panel that is standard on most of our models. This is interchangeable with panel 2.0, which allows for finer adjustments and includes a feature to set the heat-circulating fan to three different modes. I will ship one to you without charge. Please reply with your shipping address and the serial number of your oven. It is located on the back, just under the factory inspection certificate. Thank you for your purchase! Yours sincerely, Iris Martz Customer Care Từ: Iris Martz Tới: Aldo Fidel Chủ đề: Câu hỏi của ông Ngày: 5 tháng 5 Gửi ông Fidel, Cảm ơn ông về email gần đây về Aeolus Jetbake 3. Tôi đoán là sự cố ông gặp phải có liên quan đến bảng điều khiển 1.0 là tiêu chuẩn trên hầu hết các mẫu của chúng tôi. Bảng này có thể hoán đổi với bảng 2.0, cho phép điều chỉnh tốt hơn và bao gồm tính năng đặt quạt lưu thông nhiệt thành ba chế độ khác nhau. Tôi sẽ gửi một cho ông mà không tính phí. Vui lòng hồi âm kèm địa chỉ giao hàng của ông và số sê-ri lò nướng. Nó nằm ở mặt sau, ngay dưới giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy. Cám ơn vì đã mua hàng! Trân trọng, Iris Martz Bộ phận Chăm sóc khách hàng TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 30 186. In the first e-mail, the word "critical" in paragraph 1, line 4, is closest in meaning to: (A) judgmental (B) important (C) dangerous (D) unexpected 186. Trong email đầu tiên, từ "quan trọng" trong đoạn 1, dòng 4, có nghĩa gần nhất với: (A) phán xét (B) quan trọng (C) nguy hiểm (D) bất ngờ Trong email đầu, từ “critical” có nghĩa là “quan trọng” đồng nghĩa với “important” nên câu B là đáp án đúng. 187. What feature of the oven listed on the Webpage is NOT referred to in Mr. Castro's e-mail? (A) Ability to select fan modes (B) Spacious interior (C) Use of multiple racks (D) Bright internal LED lighting 187. Tính năng nào của lò nướng liệt kê trên trang web KHÔNG được đề cập trong email của ông Fidel? (A) Tính năng chọn chế độ quạt (B) Bên trong rộng rãi (C) Sử dụng nhiều giá đỡ (D) Đèn LED bên trong sáng Câu B đã được đề cập đến trong email đầu tiên với “its large capacity” đồng nghĩa với “Spacious interior”. Câu C tương tự cũng được nói đến (even with three or more racks in use at once). Câu D được ông Castro đề cập đến trong “The lighting is great”. Do đó, chỉ có câu A không xuất hiện trong thư. 188. What does Mr. Castro's company do? (A) Prepare meals for business employees (B) Design food service equipment (C) Supply baked goods to local restaurants (D) Publish an online food magazine 188. Công ty của ông Castro làm gì? (A) Chuẩn bị bữa ăn cho nhân viên doanh nghiệp (B) Thiết kế thiết bị dịch vụ thực phẩm (C) Cung cấp các món bánh cho địa phương nhà hàng (D) Xuất bản một tạp chí thực phẩm trực tuyến Câu A là đáp án đúng vì ông Castro giới thiệu công ty của mình cung cấp thức ăn cho doanh nghiệp (Our company runs the dining service for the businesses). 189. Why does Ms. Martz write to Mr. Castro? (A) To provide information on how to remove the oven's wheels (B) To give him guidance in addressing an installation issue (C) To request his assistance with a cooking seminar (D) To offer a solution to a baking problem 189. Tại sao cô Martz viết thư cho ông Castro? (A) Để cung cấp thông tin về cách tháo bánh xe của lò (B) Để đưa ông ấy hướng dẫn trong việc giải quyết vấn đề cài đặt (C) Để yêu cầu sự giúp đỡ của ông ấy với một hội thảo nấu ăn (D) Đưa ra giải pháp cho vấn đề nướng bánh Ông Castro đề cập đến vấn đề nướng bánh do đầu bếp không tìm đúng chế độ nhiệt độ (However, our croissants- a favorite, but tricky to make-are not turning out right and our pastry chef can't seem to find the right temperature settings) nên cô Martz đã đưa ra giải pháp (My guess is that the trouble you are having is related to the 1.0 control panel This is interchangeable with panel 2.0) nên câu D là đáp án đúng. 190. What does Ms. Martz ask Mr. Castro to do? (A) Ship a part to her (B) Send her some product information (C) Consult an online resource (D) Write a follow-up review 190. Cô Martz yêu cầu ông Castro làm gì? (A) Gửi một phần cho cô ấy (B) Gửi cho cô ấy một số thông tin sản phẩm (C) Tham khảo tài nguyên trực tuyến (D) Viết đánh giá tiếp theo Cô Martz yêu cầu ông Castro gửi số seri lò nướng cho cô ấy (Please reply with your shipping address and the serial number of your oven) nên câu B là đáp án đúng. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 31 To: jacknajarian@sellomail.com From: guestservices@Qamakanihotel.com Subject: Surfing lessons Date: May 10 Dear Mr. Najarian, ~ Thank you for writing to us at the Pamakani Hotel to ask if we could recommend a surfing school nearby. You will be happy to know that Lauloa Surf School (www.lauloasurfschool.com) is located on the beach just a few steps from our hotel. The prices are fair, and their lessons are quite good. Having taken a 4-hour lesson with the legendary Alana Kapaku myself, I can personally recommend them. We look forward to greeting you and your daughter when you arrive on June 4. Please let us know if you have any further questions or needs before or during your stay. We are at your service. Sincerely, Regina Manibog Representative, Guest Services, Pamakani Hotel Đến: jacknajarian@sellomail.com Từ: ja guestservices@Qamakanihotel.com Chủ đề: Lớp học lướt sóng Ngày: 10 tháng Năm Gửi ông Najarian, Cảm ơn ông đã viết thư cho chúng tôi tại khách sạn Pamakani để hỏi xem chúng tôi có thể giới thiệu một trường học lướt sóng gần đó không. Ông sẽ rất vui khi biết rằng trường dạy lướt sóng Lauloa (www.lauloasurfschool.com) ở bãi biển chỉ cách khách sạn của chúng tôi vài bước. Giá cả hợp lí, và lớp học của họ là khá tốt. Bản thân tôi đã có một lớp học kéo dài 4 giờ với huyền thoại Alana Kapaku, cá nhân tôi có thể giới thiệu họ. Chúng tôi mong được chào đón ông và con gái đến vào ngày 4 tháng Sáu. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu ông có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu nào trước hoặc trong thời gian ở lại. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Trân trọng, Regina Manibog Đại diện, Dịch vụ khách hàng, Khách sạn Pamakani Lauloa Surf School • 2495 Kekau Road, Honolulu, HI 96815 • 808-555-0142 Group Lesson For beginning and lower-intermediate surfers. Group lessons consist of 3 instructors and a maximum of 12 students. We'll form a group for you if you don't already have one. • 2-hour lesson / $75 per person • Must be at least 13 years old. Private Lesson For all levels, beginning through advanced. You'll have our instructor all to yourself, and you'll learn whatever you want to learn about how to surf. • 2-hour lesson / $125 per person • For safety reasons, children under 13 years old require a private lesson. Family and Friends Lesson For beginning to upper-intermediate surfers. No more than 4 people. This lesson is for those who want one instructor just for themselves. You will surf more waves than in our regular Group Lesson. • 2-hour lesson / $100 per person • Must be at least 13 years old. Professional Lesson Trường dạy lướt sóng Lauloa • 2495 đường Kekau, Honolulu, HI 96815 • 808-555-0142 Lớp học nhóm Đối với người lướt bắt đầu và hạ-trung cấp. Bài học nhóm bao gồm 3 giảng viên và tối đa 12 học viên. Chúng tôi sẽ tổ chức một nhóm cho bạn nếu bạn chưa có. • Bài học 2 giờ / 75 đô la mỗi người • Phải ít nhất 13 tuổi. Lớp học riêng Đối với tất cả các mức độ, từ nhập môn đến nâng cao. Bạn sẽ có giảng viên của chúng tôi cho riêng mình và sẽ học bất cứ điều gì bạn muốn về cách lướt sóng. • Bài học 2 giờ / 125 đô la mỗi người • Vì lý do an toàn, trẻ em dưới 13 tuổi yêu cầu một lớp học riêng. Lớp học cho gia đình và bạn bè Cho mức độ nhập môn đến cao – trung cấp. Không quá 4 người. Bài học này dành cho những người muốn một giảng viên cho riêng mình. Bạn sẽ lướt nhiều sóng hơn trong lớp học nhóm thông thường của chúng tôi. • Bài học 2 giờ / 100 đô la mỗi người • Phải ít nhất 13 tuổi. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 32 For advanced surfers. Learn advanced techniques from former professional surfer Alana Kapaku. Alana competed professionally for over 10 years. Her students have included famous movie stars! • One-on-one 4-hour lesson/$200 per person • Must be at least 13 years old. All surf lessons include: protective swim shirt, reef shoes, board leash, and surfboard rental. Lớp học chuyên nghiệp Đối với người lướt sóng cao cấp. Tìm hiểu các kỹ thuật nâng cao từ cựu vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Alana Kapaku. Alana thi đấu chuyên nghiệp trong hơn 10 năm. Học sinh của cô ấy bao gồm các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng! • Bài học 4 giờ một giờ / 200 đô mỗi người • Phải ít nhất 13 tuổi. Tất cả các bài học lướt sóng bao gồm: áo phao bảo vệ, giày đến rạn, dây xích ván và ván lướt sóng cho thuê. To: information@lauloasurfschool.com From: jacknajarian@sellomail.com Subject: Surfing lessons Date: June 17 Greetings, I'm writing to thank you on behalf of my 12-year-old daughter for the wonderful surfing lesson she had during the week when she and I visited Hawaii. I've already told her that when we visit again, I'll purchase another lesson and even sign up with her this time, so we can both learn more about how to surf. Thank you again. We can't wait to get back and enjoy the beach and waves together at Lauloa Surf School. Sincerely, Jack Najarian Đến: information@lauloasurfschool.com Từ: jacknajarian@sellomail.com Chủ đề: Lớp học lướt sóng Ngày: 17 tháng Sáu Xin chào, Tôi viết thư để cảm ơn quý vị thay mặt cho cô con gái 12 tuổi của tôi về bài học lướt sóng tuyệt vời mà bé có được trong tuần khi bé và tôi đến thăm Hawaii. Tôi đã nói với bé rằng khi chúng tôi ghé thăm lại, tôi sẽ đăng kí một lớp học khác và thậm chí đăng ký cùng bé lần này, vì vậy cả hai chúng tôi có thể học thêm về cách lướt sóng. Cám ơn quý vị một lần nữa. Chúng tôi không thể chờ để trở lại và tận hưởng bãi biển và sóng cùng nhau tại Trường dạy lướt sóng Lauloa. Trân trọng, Jack Najian 191. Why did Ms. Manibog write the first e-mail? (A) To confirm a reservation (B) To reply to an inquiry (C) To obtain a recommendation (D) To introduce an instructor 191. Tại sao cô Manibog lại viết email đầu tiên? (A) Để xác nhận đặt phòng (B) Để trả lời một yêu cầu thông tin (C) Để có được một khuyến nghị (D) Để giới thiệu một người hướng dẫn Ông Jack Najian đã yêu cầu về thông tin trường học lướt sóng nên cô Manibog đã viết thư để phản hồi (Thank you for writing to us at the Pamakani Hotel to ask if we could recommend a surfing school nearby) nên câu B là đáp án đúng. 192. In the first e-mail, the word "fair" in paragraph 1, line 4, is closest in meaning to (A) generous (B) objective (C) reasonable (D) light 192. Trong e-mail đầu tiên, từ "fair-phải chăng" trong đoạn 1, dòng 4, có nghĩa gần nhất với (A) hào phóng (B) khách quan (C) hợp lý (D) nhẹ Câu C là đáp án đúng vì “fair” và “reasonable” trong ngữ cảnh này đều có nghĩa là “hợp lí” khi nói về giá cả. 193. What is most likely true about Ms. Manibog? (A) She is an advanced-level surfer. 193. Điều gì rất có thể đúng về cô Manibog? (A) Cô ấy là một người lướt sóng cấp cao. (B) Cô ấy là người quản lý Dịch vụ khách tại Khách sạn Pamakani. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 33 (B) She is the manager of Guest Services at Pamakani Hotel. (C) She previously worked for Lauloa Surf School. (D) She is a close friend of Mr. Najarian's family. (C) Trước đây cô từng làm việc cho trường lướt sóng Lauloa (D) Cô ấy là bạn thân của gia đình ông Najarian. Cô ấy từ học lướt sóng với cô Alana (Having taken a 4-hour lesson with the legendary Alana Kapaku myself), trong khi đó lớp học với cô Alana lại dành cho vận động viên lướt sóng cấp cao (For advanced surfers. Learn advanced techniques from former professional surfer Alana Kapaku) nên câu A là đáp án đúng. 194. How much did Mr. Najarian pay for his daughter's lesson? (A) $75 (B) $100 (C) $125 (D) $200 194. Ông Najarian đã trả bao nhiêu cho bài học của con gái mình? (A) 75 đô (B) 100 đô (C) 125 đô (D) 200 đô Như đề cập trong email, ông Najarian đã nói là con gái ông ấy đã có bài học lướt sóng một mình vì cô bé mới 12 tuổi (For safety reasons, children under 13 years old require a private lesson) nên lớp học của con gái ông ấy có giá 125 đô. Câu C là đáp án đúng. 195. What is indicated about Mr. Najarian and his daughter? (A) They met Ms. Kapaku on the beach. (B) They travel on vacation to Hawaii every year. (C) They plan to stay at the Pamakani Hotel again. (D) They expect to take a surfing lesson together. 195. Điều gì nói về ông Najarian và con gái ông ấy? (A) Họ đã gặp cô Kapaku trên bãi biển. (B) Họ đi du lịch đến Hawaii hàng năm. (C) Họ dự định ở lại Khách sạn Pamakani. (D) Họ hy vọng sẽ có một bài học lướt sóng cùng nhau. Câu D là đáp án đúng vì ông Najarian đã nói là sẽ đăng kí học lướt sóng cùng nhau trong kì tới (I’ve already told her that when we visit again, I'll purchase another lesson and even sign up with her this time, so we can both learn more about how to surf) . Pop Superstar Coming Home LAFONT (May 23)-Sonia Benitez is coming back to where it all started, and she's giving back. The international pop superstar announced that she has added a free concert in Lafont to her Long Road tour, which begins on June 2. Benitez will perform in Lafont on July 17. Born in nearby Ollender, Benitez moved to Lafont with her family when she was five years old. She graduated from Jasper High School, where she first caught the attention of peers and teachers by winning the schoolwide talent show at the age of fourteen, the first time she ever set foot on a stage. Since then, she has embarked on a professional career that has taken her to five continents and has won her millions of fans all over the world. Siêu sao nhạc Pop về quê nhà LAFONT (ngày 23 tháng Năm) -Sonia Benitez sẽ trở lại nơi tất cả bắt đầu, và cô ấy sẽ đền ơn đáp nghĩa. Siêu sao nhạc pop quốc tế tuyên bố rằng cô đã thêm một buổi hòa nhạc miễn phí tại Lafont vào chuyến lưu diễn diễn Long Road của mình, bắt đầu vào ngày 2 tháng Sáu. Benitez sẽ biểu diễn tại Lafont vào ngày 17 tháng Bảy. Sinh ra ở Ollender gần lân cận, Benitez chuyển đến đến Lafont với gia đình khi cô ấy năm tuổi. Cô tốt nghiệp trường trung học Jasper, nơi cô lần đầu tiên được chú ý của các bạn học và giáo viên bằng cách giành chiến thắng trong chương trình tài năng toàn trường ở tuổi mười bốn, đó là lần đầu tiên cô đặt chân lên sân khấu. Kể từ đó, cô bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp đưa cô vươn ra năm châu và đã giành được cảm tình của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 34 Benitez made the decision to add a concert in Lafont when her manager, Jeremy Hampton, brought to her attention a threeday break after a show in Chicago. "It was obvious to both of us," Benitez said in a phone call from her recording studio in Los Angeles. "To be so close to Lafont with an extra three days and not do a show would be unthinkable. It was a very easy decision to make." The only challenge was finding a venue that would accommodate all of Benitez' hometown fans. The town's largest theater seats only 1,200. Lafont Mayor Ellis Swanson came up with a creative solution. "He suggested an outdoor concert," said Benitez. "Not at a stadium, but at a local farm outside of town. That way there won't be a limit on how many people can attend. We'll just set up a stage in the middle of a huge field." Local radio DJ Taylor Wendel estimates that as many as 8,000 fans might turn out for the concert. "Considering how popular Sonia is around here, and considering the concert is free, I think that's a conservative estimate," says Wendel. "It's going to be a memorable event." Benitez đã đưa ra quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc tại Lafont khi người quản lý của cô, Jeremy Hampton, thu hút ý của cô ấy vào giờ nghỉ giải lao sau một buổi biểu diễn ở Chicago. "Đó là điều hiển nhiên đối với cả hai chúng tôi," Benitez nói trong một cuộc gọi từ phòng thu âm của cô ở Los Angeles. "Ở rất gần với Lafont và có thêm thêm ba ngày trống và không làm một chương trình sẽ là điều không tưởng. Đó là một quyết định dễ dàng." Thử thách duy nhất là tìm một địa điểm có thể chứa tất cả những người hâm mộ tại quê nhà của Benitez. Nhà hát lớn nhất của thị trấn chỉ có 1.200 chỗ ngồi. Thị trưởng Lafont Ellis Swanson đã đưa ra một giải pháp sáng tạo. "Ông ấy đề nghị một buổi hòa nhạc ngoài trời," Benitez nói. "Không phải ở một sân vận động, mà là ở một trang trại địa phương bên ngoài thị trấn. Bằng cách đó, sẽ không có giới hạn về số lượng người tham dự. Chúng tôi sẽ xây dựng một sân khấu ở giữa cánh đồng lớn." Phát thanh viên đài phát thanh địa phương Taylor Wendel ước tính rằng có tới 8.000 người hâm mộ có thể tham gia buổi hòa nhạc. "Xem xét mức độ nổi tiếng của Sonia quanh đây và xem buổi hòa nhạc miễn phí, tôi nghĩ đó là một ước lượng bảo thủ", cô Wendel nói. "Đây sẽ là một sự kiện đáng nhớ." Benitez Plays to Big Crowd LAFONT (July 18)-Sonia Benitez’ homecoming concert last night in a field at Gingham Hills Farm was nothing short of phenomenal. The crowd of 10,000-plus was delighted to welcome the hometown hero, who was making her first trip back to Lafont in more than 12 years. Benitez put on quite a show, extending her usual two-hour set of songs by another hour with an additional eight songs. The evening's most memorable moment (of which there were many) came when Benitez was joined onstage by pianist Genevieve Parker, another native of Lafont and friend of Sonia's since the age of six. While perhaps not as well-known as Benitez, Parker is an equally accomplished musician, having studied classical piano in Vienna and having toured internationally with the Vienna Touring Orchestra. Benitez biểu diễn cho đám đông lớn LAFONT (18 tháng Bảy) - Buổi hòa nhạc tại quê nhà của Sonia Benitez đêm qua trên cánh đồng tại Nông trại Gingham Hills không có gì ngoài điều phi thường. Đám đông hơn 10.000 người đã vui mừng chào đón người anh hùng ở quê nhà, người đang thực hiện chuyến đi đầu tiên của cô trở lại Lafont sau hơn 12 năm. Benitez đã trình diễn chương trình tuyệt vời, kéo dài danh sách bài hát hai giờ thông thường của cô thêm một giờ nữa với tám bài hát bổ sung. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tối đó (mà trong đó có rất nhiều) là khi Benitez được biểu diễn sân khấu với nghệ sĩ dương cầm Genevieve Parker, một người bản địa khác ở Lafont và là bạn của Sonia từ năm cô sáu tuổi. Có lẽ không nổi tiếng như Benitez, Parker là một nhạc sĩ thành công không kém, đã học dương cầm cổ điển ở Vienna và đã đi lưu diễn quốc tế với Dàn nhạc Lưu diễn Vienna. Sonia Benitez in Lafont Special Notes Sonia Benitez ở Lafont Ghi chú đặc biệt TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 35 Gingham Hills Farm is proud to host. Sonia Benitez' homecoming concert. Among the songs that Sonia will perform tonight are those listed below, which have special significance for Sonia and the Lafont community. "The Butterfly Song" Sonia's first composition, co- written with her sister when she was eleven years old "Dinner by the Riverbank" A song about the Walton River, which runs through Lafont, with backing vocals by the Jasper High School Choir "A Single Morning" Sung by Sonia at her first-ever performance during high school "Everybody Smiles" Sonia will be accompanied by a childhood friend on the piano Nông trại Gingham Hills tự hào là nơi tổ chức. Buổi hòa nhạc tại quê nhà của Sonia Benitez. Trong số những bài hát mà Sonia sẽ biểu diễn tối nay có những bài được liệt kê dưới đây, có ý nghĩa đặc biệt đối với Sonia và cộng đồng Lafont. Bài hát cánh bướm Sáng tác đầu tiên của Sonia, viết cùng với chị ô ấy khi 11 tuổi Bữa tối bên bờ sông Bài hát viết về sông Walton chảy qua Lafont vói hát bè là dàn đồng ca trung học Jasper Buổi sáng duy nhất Hát bởi Sonia vào buổi diễn đầu tiên tại trường trung học Mọi người mỉm cười Sonia sẽ cùng biểu diễn dương cầm với bạn thời thơ ấu 196. What is suggested about Lafont? (A) It has a new mayor. (B) It is Ms. Benitez' birthplace. (C) It is located near Chicago. (D) It will be the first stop on a concert tour. 196. Điều gì nói về Lafont? (A) Có một thị trưởng mới. (B) Đó là nơi sinh của cô Benitez. (C) Nó nằm gần Chicago. (D) Đây sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn hòa nhạc. Cô ấy đang diễn ở Chicago và nói rằng rất gần Lafont (Benitez made the decision to add a concert in Lafont when her manager, Jeremy Hampton, brought to her attention a threeday break after a show in Chicago "To be so close to Lafont”) nên câu C là đáp án đúng. 197. According to the first article, what problem with the concert had to be addressed? (A) Finding extra musicians (B) Locating a large enough space (C) Determining a possible date (D) Setting an affordable ticket price 197. Theo bài báo đầu tiên, phải giải quyết vấn đề gì của buổi hòa nhạc? (A) Tìm thêm nhạc sĩ (B) Đưa ra một không gian đủ lớn (C) Xác định một ngày khả thi (D) Đặt giá vé hợp lí Câu B là đáp án đúng vì như trong bài báo thì thử thách đặt ra là tìm địa điểm phù hợp để tổ chức (The only challenge was finding a venue that would accommodate all of Benitez' hometown fans). 198. What is indicated about the song "A Single Morning"? (A) It is about life in Lafont. (B) It is usually performed with a choir. (C) It was Ms. Benitez' first song played on the radio. (D) It was sung by Ms. Benitez at a talent show. 198. Điều gì được chỉ định về bài hát "Một buổi sáng duy nhất"? (A) Nói về cuộc sống ở Lafont. (B) Thường được biểu diễn với một dàn hợp xướng. (C) Đó là bài hát đầu tiên của cô Benitez được phát trên đài phát thanh. (D) Được hát bởi cô Benitez tại một chương trình tài năng. Bài hát này được hát lần đầu tại trường trung học (Sung by Sonia at her first-ever performance during high school) và đó cũng là vào chương trình tài năng (where she first caught the attention of peers and teachers by winning the schoolwide talent show at the age of fourteen, the first time she ever set foot on a stage) nên câu D là đáp án đúng. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 36 199. How did the concert in Lafont differ from Ms. Benitez' usual concerts? (A) It was an hour longer. (B) It was held in the daytime. (C) Attendees were seated in a stadium. (D) The Vienna Touring Orchestra opened the show. 199. Buổi hòa nhạc ở Lafont khác với các buổi hòa nhạc thông thường của cô Benitez như thế nào? (A) Kéo dài một giờ nữa. (B) Được tổ chức vào ban ngày. (C) Người tham dự được ngồi trong một sân vận động. (D) Dàn nhạc lưu diễn Vienna đã mở màn chương trình. Theo như bài báo thì buổi hòa nhạc ở Lafont kéo dài hơn 1 tiếng (extending her usual two-hour set of songs by another hour) nên câu A là đáp án đúng. 200. What song did Ms. Parker perform in? (A) "The Butterfly Song" (B) "Dinner by the Riverbank" (C) "A Single Morning" (D) "Everybody Smiles" 200. Bài hát nào cô Parker biểu diễn trong? (A) "Bài hát cánh bướm" (B) "Bữa tối bên bờ sông" (C) "Một buổi sáng duy nhất" (D) "Mọi người mỉm cười" “Mọi người mỉm cười” là bài hát có sự biểu diễn của ông Parker (Benitez was joined onstage by pianist Genevieve Parker, another native of Lafont and friend of Sonia's since the age of six) theo như chương trình buổi diễn (Everybody smiles - Sonia will be accompanied by a childhood friend on the piano) nên câu D là đáp án đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_tap_ets_1000_test_4.pdf
 • mp3Test 04-Part 2-25.mp3
 • mp3Test 04-Part 2-31.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-32-34.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-35-37.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-38-40.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-41-43.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-44-46.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-47-49.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-50-52.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-53-55.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-56-58.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-59-61.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-62-64.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-65-67.mp3
 • mp3Test 04-Part 3-68-70.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-71-73.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-74-76.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-77-79.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-80-82.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-83-85.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-86-88.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-89-91.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-92-94.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-95-97.mp3
 • mp3Test 04-Part 4-98-100.mp3
Tài liệu liên quan