Bài tập ETS 1000 - Test 2

198. When will the first game be held at a new host venue? (A) On June 10 (B) On June 13 (C) On June 14 (D) On June 16 98. Khi nào thì trận đầu tiên được tổ chức tại địa điểm tổ chức mới? (A) Vào ngày 10 tháng Sáu (B) Vào ngày 13 tháng Sáu (C) vào ngày 14 tháng Sáu (D) Vào ngày 16 tháng Sáu Địa điểm mới là sân Ment, và trong lịch thì đó là nơi tổ chức trận chung kết vào 16 tháng sáu (Final Game 16 June Ment Hall, 6:00P.M, Warsaw) nên câu D là đáp án đúng. 199. In the schedule, what are people advised to do? (A) Request a refund for tickets that they do not plan to use (B) Order tickets immediately after the semifinal games (C) Buy tickets for the final game as soon as possible (D) Arrive at the final game early 199. Theo như trong lịch đấu thì mọi người nên làm gì? (A) Yêu cầu hoàn lại tiền cho vé mà họ không định dùng (B) Đặt vé ngay sau trận đấu bán kết (C) Mua vé cho trận chung kết càng sớm càng tốt (D) Đến trận chung kết sớm Theo lịch đấu thì mọi người đừng chờ đến hết bán kết mới mua vé cho chung kết vì vé bán hết nhanh (Tickets for the final game are selling fast, so don’t wait until after the semifinal games to order) nên câu C là đáp án đúng nhất. 200. Where will Mr. Cote be reporting from? (A) Bydgoszcz (B) Katowice (C) Cracow (D) Wroclaw 200. Ông Cote sẽ tường thuật từ đâu? (A) Bydgoszcz (B) Katowice (C) Cracow (D) Warsaw Ông Cote tường thuật cho trận Venezuela và Úc (Venezuela will take on Australia for qualification to the semifinals. Our guest announcer will be Vin Cote ) ở sân đấu Loave tại Bydgoszcz (Venezuela-Australia 10 June, 3:00 P.M, Loave Arena, Bydgoszcz) nên câu A là đáp án đúng

pdf35 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẫu nhận xét trực tuyến của chúng tôi. Trân trọng, TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 21 Estelle Pearson, Customer Service Representative Estelle Pearson, Đại diện dịch vụ khách hàng 165. Why was the letter sent to Mr. Wehi? (A) To report a late payment (B) To offer him a refund (C) To promote a new service (D) To remind him to resubscribe 165. Tại sao bức thư được gửi cho ông Wehi? (A) Để báo cáo một khoản thanh toán trễ (B) Cung cấp cho ông ta một khoản hoàn lại (C) Để quảng bá một dịch vụ mới (D) Để nhắc ông ấy đăng ký lại Trong văn bản có nói: “your three-month trial subscription will expire please fill out the postage-paid renewal card”, tức là đăng ký cũ sẽ hết hạn, và hãy đăng ký mới lại. Vậy nên câu D đúng. 166. For about how long has Mr. Wehi been receiving Multinational Voice Magazine? (A) For three months (B) For six months (C) For one year (D) For two years 166. Ông Wehi đã nhận được Tạp chí thoại Đa Quốc Gia trong bao lâu? (A) Trong ba tháng (B) Trong sáu tháng (C) Trong một năm (D) Trong hai năm Trong văn bản có nói: “your three-month trial subscription will expire”, tức là thời hạn đăng ký là 3 tháng, và 3 tháng đó sắp kết thúc, tức là 3 tháng đã qua. Vậy nên câu A đúng. 167. What is one thing that Mr. Wehi is encouraged to do? (A) Call Ms. Pearson directly (B) Offer his opinion (C) Attend an event (D) Confirm his address 167. Một điều mà ông Wehi được khuyến khích làm là gì? (A) Gọi trực tiếp cho bà Pearson (B) Đưa ra ý kiến của mình (C) Tham dự một sự kiện (D) Xác nhận địa chỉ của anh ấy Trong văn bản có nói: “To provide your feedback, please”, với provide feedback = offer opinion. Vậy nên câu B đúng. From: info@morganairportshuttle.com To: tgrant@tivimail.com Subject: re: Suitcase on board Date: January 19 Dear Mr. Grant, Thanks for your inquiry. There are a number of suitcases in our storeroom that match the description you provided, but we have not found one bearing a name tag identifying you as the owner. You will need to come over and find yours on-site at 620 Baker St. Please note that you will be asked to indicate what time your bus left the airport terminal or, better yet, to present your ticket if you still have it. We are open 6 A.M.-10 P.M. every day. Please do not delay. Due to the large number of items found by our drivers, we have no choice but to limit storage time to 7 days only, after which we dispose of the item. Regards, Gina Steiner Morgan Airport Shuttle Từ: info@morganairportshuttle.com Tới: tgrant@tivimail.com Chủ đề: re: Vali trên xe Ngày: 19 tháng 1 Thưa ông Grant, Cảm ơn về yêu cầu của bạn. Có một số vali trong kho của chúng tôi phù hợp với mô tả mà bạn cung cấp, nhưng chúng tôi không tìm thấy một chiếc nào mang thẻ tên xác định bạn là chủ sở hữu. Bạn sẽ cần đến và tìm thấy cái của bạn ngay địa điểm tại 620 đường Baker. Xin lưu ý rằng bạn sẽ được yêu cầu cho biết thời gian xe buýt của bạn rời nhà ga sân bay hoặc tốt hơn là xuất trình vé nếu bạn vẫn còn vé. Chúng tôi mở cửa từ 6 A.M. đến 10 P.M. mỗi ngày. Xin đừng trì hoãn. Do số lượng lớn các món đồ được tìm thấy bởi các tài xế của chúng tôi, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giới hạn thời gian lưu trữ chỉ trong 7 ngày, sau đó chúng tôi sẽ xử lý mặt hàng đó. Trân trọng, TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 22 Gina Steiner Xe đưa đón sân bay Morgan 168. Where does Ms. Steiner work? (A) At a transportation service (B) At an insurance company (C) At a car rental company (D) At a travel agency 168. Cô Steiner làm việc ở đâu? (A) Tại một dịch vụ vận chuyển (B) Tại một công ty bảo hiểm (C) Tại một công ty cho thuê xe hơi (D) Tại một công ty du lịch Cuối e-mail có thông tin về chỗ làm của cô Steiner là “Xe đưa đón sân bay Morgan” (Morgan Airport Shuttle), có thể thấy Morgan là tên của 1 dịch vụ xe đưa đón nên A là đáp án đúng 169. What did Mr. Grant most likely inquire about? (A) Reservation options (B) Luggage limitations (C) Travel expenses (D) Lost property 169. Ông Grant có thể yêu cầu về vấn đề gì nhất? (A) Lựa chọn đặt phòng (B) Các giới hạn về hành lý (C) Các chi phí đi lại (D) Tài sản bị mất Có thể thấy thông tin liên quan đến vali của ông ấy bị mất như việc bức thư thông báo thấy nhiều vali giống miêu tả của ông ấy nhưng không có thẻ tên để xác nhận (There are a number of suitcases in our storeroom that match the description you provided, but we have not found one bearing a name tag identifying you as the owner) , đây là tài sản của ông ấy nên D là phương án đúng. 170. What information will Mr. Grant be asked to provide? (A) His address (B) His phone number (C) His departure time (D) His final destination 170. Ông Grant sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin gì? (A) Địa chỉ của ông ấy (B) Số điện thoại của ông ấy (C) Thời điểm rời đi của ông ấy (D) Nơi đến cuối cùng của anh ấy Ông Grant sẽ được yêu cầu cung cấp thời gian xe của ông rời nhà ga sân bay (you will be asked to indicate what time your bus left the airport terminal), tức là thời điểm ông ấy rời đi, vậy C là phương án đúng. 171. What is Mr. Grant advised to do? (A) Take advantage of a discount (B) Compare payment options (C) Visit the office as soon as possible (D) Print out an electronic ticket 171. Ông Grant được khuyên làm điều gì? (A) Tận dụng 1 phần giảm giá (B) So sánh các lựa chọn chi phí (C) Ghé thăm văn phòng càng sớm càng tốt (D) In ra 1 vé điện tử Ông ấy được khuyên rằng hãy đến văn phòng (You will need to come over and find yours on-site at 620 Baker St)và không được trì hoãn (Please do not delay.) , đồng nghĩa với việc đến sớm nhất có thể vậy C là phương án đúng. Spectacular Bridge Created with Super Cranes By Marcia Brunon March 14 Five years ago, the town of Stonewell, situated at the foot of the Marshall Mountains, decided to finance the building of a bridge across the Stonewell River. It was planned as a much-needed northern route for the town. ---- [1] --- . The efficiency of the project was directly attributable to two RWC451 cranes, manufactured by Ronsonworks, a company based in England. The two identical tower cranes were owned by the construction Chiếc cầu ngoạn mục được tạo ra với siêu cần cẩu Tác giả Marcia Ngày 14 tháng 3 Năm năm trước, thị trấn Stonewell, nằm dưới chân dãy núi Marshall, đã quyết định tài trợ cho việc xây dựng một cây cầu bắc qua sông Stonewell. Nó đã được lên kế hoạch như một tuyến đường phía bắc rất cần thiết cho thị trấn. ---- [1] ---. Hiệu quả của dự án là trực tiếp đóng góp hai cần cẩu RWC451, được sản xuất bởi Ronsonworks, một công ty có trụ sở tại Anh. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 23 firm Redding Builders. One crane was assembled at the south bank of the river, while the other one was placed on a concrete pylon in the center of the Stonewell River. -- [2] --. The assembly of the second crane was particularly challenging, as it required the use of another crane on a floating barge. "Any large project is going to require unforeseen adjustments that may disrupt an official construction schedule," said Roger Lee, chief engineer of Redding Builders. -- [3] -- . In this case, the metal anchors that connected the bridge to the pylons were determined to be too small. The new anchors weighed 22 tons, which is within the safe lifting capacity of an RWC451 crane. -- [4] -- . Engineers reinforced the existing cranes for extra security, and the cranes performed well. Today, this postcard-worthy bridge is the pride of Stonewell, featuring viewing platforms for pedestrians, hikers, and visitors at the base of each pier overlooking the mountainous valley. Construction materials and colors harmonize beautifully with the local environment. All design elements, including the piers, viewing platforms, and railings, complement the natural landscape, making the bridge a hit with everyone from hikers to the truck drivers who now include it in their regular route. Hai cần cẩu tháp giống hệt nhau thuộc sở hữu của công ty xây dựng Redding Builders. Một cần cẩu đã được lắp ráp ở bờ nam của dòng sông, trong khi một cần cẩu khác được đặt trên một trụ bê tông ở trung tâm của sông Stonewell. - [2] -. Việc lắp ráp cần cẩu thứ hai đặc biệt khó khăn, vì nó yêu cầu sử dụng một cần cẩu khác trên sà lan nổi. "Bất kỳ dự án lớn nào cũng sẽ yêu cầu những điều chỉnh không lường trước mà có thể gián đoạn lịch trình xây dựng chính thức, "Roger Lee, kỹ sư trưởng của Redding Builders nói. - [3] -. Trong trường hợp này, các neo kim loại nối cầu với trụ được xác định là quá nhỏ. Các neo mới nặng 22 tấn, vốn nằm trong khả năng nâng hạ an toàn của cần cẩu RWC451. - [4] -. Các kỹ sư đã gia cố các cần cẩu hiện có để gia tăng sự an toàn hơn, và các cần cẩu hoạt động tốt. Ngày nay, cây cầu đáng xuất hiện trên bưu thiếp này là niềm tự hào của Stonewell, có các chỗ ngắm cảnh cho người đi bộ, người đi bộ đường dài và du khách ở nền của mỗi bến tàu nhìn ra thung lũng núi. Vật liệu xây dựng và màu sắc hài hòa tuyệt đẹp với môi trường địa phương. Tất cả các yếu tố thiết kế, bao gồm cả cầu tàu, chỗ ngắm cảnh và lan can. , bổ sung với cảnh quan thiên nhiên, làm cho cây cầu trở thành điểm nhấn với tất cả mọi người từ những người đi bộ đường dài cho đến những tài xế xe tải mà hiện đang đưa nó vào tuyến đường thường xuyên của họ. 172. What is mentioned about the cranes? (A) They are owned by Ronsonworks. (B) They were designed specifically for the Stonewell Bridge project. (C) They were assembled on the Stonewell Bridge construction site. (D) They weigh more than 22 tons. 172. Điều gì được nhắc đến về những cần cẩu? (A) Chúng thuộc sở hữu của Ronsonworks. (B) Chúng được thiết kế dành riêng cho dự án Cầu Stonewell. (C) Chúng được lắp ráp trên công trường xây dựng cầu Stonewell. (D) Chúng nặng hơn 22 tấn. 2 cần cẩu này được lắp ráp tại 2 vị trí trên sông Stonewell (One crane was assembled at the south bank of the river, while the other one was placed on a concrete pylon in the center of the Stonewell River)để hỗ trợ cho việc xây cầu Stonewell nên chúng chắc chắn ở công trường cầu Stonewell, vậy C là phương án đúng. 173. What is indicated by Mr. Lee? (A) His professional specialty is bridge construction. (B) He believes that projects like the Stonewell Bridge always present problems. (C) He delayed the Stonewell Bridge project for budgetary reasons. (D) His first project as a chief engineer was the Stonewell Bridge. 173. Những gì được chỉ ra bởi ông Lee? (A) Chuyên môn của anh ấy là xây dựng cầu. (B) Ông tin rằng các dự án như Cầu Stonewell luôn có vấn đề. (C) Ông đã trì hoãn dự án Stonewell Bridge vì lý do ngân sách. (D) Dự án đầu tiên của anh với tư cách là kỹ sư trưởng là Cầu Stonewell. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 24 Ông Lee có nói các công trình lớn thường đòi hỏi các điều chỉnh không đoán trước được(Any large project is going to require unforeseen adjustments that may disrupt an official construction schedule) và những điều chỉnh này có thể nói là dành cho các vấn đề và dự án xây cầu này là 1 dự án lớn như vậy. Nên B là phương án đúng. 174. What is NOT suggested about the Stonewell Bridge? (A) It provides a northward exit out of town. (B) It was designed for both pedestrians and vehicles. (C) It was designed to blend with the natural setting. (D) It required more workers than first estimated. 174. Điều gì KHÔNG được gợi ý về Cầu Stonewell? (A) Nó cung cấp một lối ra phía bắc ra khỏi thị trấn. (B) Nó được thiết kế cho cả người đi bộ và xe cộ. (C) Nó được thiết kế để hòa vào khung cảnh tự nhiên. (D) Nó đòi hỏi nhiều công nhân hơn so với ước tính đầu tiên. Phương án A được nhắc đến khi cây cầu này cần thiết cho đường hướng bắc của thị trấn (. It was planned as a much-needed northern route for the town), phương án B được nhắc đến khi nói cây cầu là điểm nhấn trong lộ trình thường xuyên của người đi bộ lẫn các tài xế (making the bridge a hit with everyone from hikers to the truck drivers who now include it in their regular route.) và phương án C thì nhắc đến khi việc hòa vào khung cảnh được nhắn đến như 1 trong các yếu tố thiết kế (All design elements, including the piers, viewing platforms, and railings, complement the natural landscape). Vậy D là phương án đúng. 175. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? "The project, which was expected to take four years, was completed in less than three." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] 175. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và [4] câu nào sau đây thuộc về câu nào tốt nhất? "Dự án, dự kiến sẽ mất bốn năm, đã hoàn thành trong vòng chưa đầy ba." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Câu trong đề nói về 1 thông tin chung của dự án cầu Stonewell, các vị trí [2], [3], [4] đều nằm giữa các câu nói về cần cẩu nên không phù hợp, chỉ có phương án [1] là phù hợp nhất khi các câu trước và sau vị trí này vẫn đang cung cấp thông tin chung về dự án này. To: Absalom and Twigg Law Firm employees From: Shawna Montgomery, Office Manager Subject: March plans Sent: February 12 Attachment: Schedule As most of you are aware, our schedule will be a bit challenging during the first week in March. Various rooms and offices will need to be vacated for certain periods to allow work crews to repaint, recarpet, and replace old furniture. Affected employees will need to box up all their office items by 3 P.M. on the day before their room is scheduled for work (please see the attached schedule). Two teams of workers will be on-site, so more than one room at a time will need to be vacated. Note that Kính gửi: Các nhân viên của Công ty Luật Absalom và Twigg Từ: Shawna Montgomery, Giám đốc văn phòng Chủ đề: kế hoạch tháng 3 Đã gửi: ngày 12 tháng 2 Đính kèm: Lịch trình Như hầu hết các bạn đều biết, lịch trình của chúng ta sẽ có một chút thách thức trong tuần đầu tiên vào tháng Ba. Nhiều phòng và văn phòng khác nhau sẽ cần phải được bỏ trống trong một số giai đoạn nhất định để cho phép các đội làm việc sơn lại, trải lại thảm và thay thế đồ nội thất cũ. Các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ cần phải đóng gói tất cả các đồ dùng văn phòng của họ trước 3 P.M. vào ngày trước khi phòng của họ được lên lịch để làm công trình (vui lòng xem lịch trình đính kèm). Hai đội công nhân sẽ có mặt tại chỗ làm, vì vậy nhiều hơn một phòng TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 25 any rooms due for work on Monday must be packed up and vacated by Friday afternoon, February 27. Boxes will be provided. Leave your boxes in the rooms for the work crews to remove. Please label them with your name and office number so that the crews can return them to the correct offices once the work is complete. Please make arrangements to continue working on your assignments while the work crews are in your rooms. The conference room (Room 409) will remain available to be used as a workspace during the entire week. Another possible option is to request permission from your supervisor to telecommute for one or two days. Please have patience with these temporary inconveniences and do not hesitate to contact me with any questions or concerns. WORK SCHEDULE – March 2 to March 6 MONDAY, March 2 Room 401 (Meeting room) Room 403 (Allie Stevens and Matt Beale) TUESDAY, March 3 WEDNESDAY, March 4 Room 402 (Marlene Asbury & Luke Roe) Room 408 (Meeting room) THURSDAY, March 5 FRIDAY, March 6 Room 407 (Jung Li) Room 404 (Elliot Hagburg & Ana Keller) tại một thời điểm sẽ cần phải được bỏ trống. Lưu ý rằng bất kỳ phòng nào có công trình vào thứ Hai phải được đóng gói và bỏ trống vào chiều thứ Sáu, ngày 27 tháng 2. Những hộp sẽ được cung cấp. Để hộp của bạn trong phòng để các nhóm công trình di chuyển đi. Vui lòng gắn nhãn với tên và số văn phòng của bạn để các phi nhân viên có thể đưa chúng trở lại đúng văn phòng sau khi công trình hoàn thành. Vui lòng sắp xếp để tiếp tục làm các phần việc của bạn trong khi các nhóm công trình tại phòng của bạn. Phòng hội thảo (Phòng 409) sẽ vẫn có sẵn để được sử dụng làm không gian làm việc trong cả tuần. Một lựa chọn khác có thể là yêu cầu sự cho phép từ người giám sát của bạn để làm việc từ xa trong một hoặc hai ngày. Xin hãy kiên nhẫn với những bất tiện tạm thời này và đừng ngần ngại liên hệ với tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. LỊCH CÔNG TRÌNH – 2 tháng 3 to 6 tháng 3 THỨ 2, ngày 2 tháng 3 Phòng 401 (Meeting room) Phòng 403 (Allie Stevens and Matt Beale) THỨ 3, ngày 3 tháng 3 THỨ 4, Ngày 4 tháng 3 Phòng 402 (Marlene Asbury & Luke Roe) Phòng 408 (Meeting room) THỨ 5, Ngày 5 tháng 3 THỨ 6, Ngày 6 tháng 3 Phòng 407 (Jung Li) Phòng 404 (Elliot Hagburg & Ana Keller) 176. Why was the memo sent to employees? (A) To alert them to upcoming renovations (B) To announce that the firm will be relocating (C) To request feedback about new workplace facilities (D) To address their complaints about building maintenance 176. Tại sao bản ghi nhớ được gửi cho nhân viên? (A) Để cảnh báo họ về việc cải tạo sắp tới (B) Để thông báo rằng công ty sẽ di dời (C) Để yêu cầu phản hồi về cơ sở vật chất nơi làm việc mới (D) Để giải quyết các khiếu nại của họ về việc bảo trì tòa nhà Trong bài có nói về việc vào thời gian sắp tới nhiều phòng sẽ phải bỏ trống để sơn lại, trải lại thảm và thay thế nội thất (during the first week in March. Various rooms and offices will need to be vacated for certain periods to allow work crews to repaint, recarpet, and replace old furniture.), đây là những việc được coi là cải tạo nâng cấp cho văn phòng. Vậy A là phương án đúng. 177. What are employees instructed to do? (A) Report for work early 177. Nhân viên được hướng dẫn làm gì? (A) Báo cáo công việc sớm TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 26 (B) Schedule a meeting with a manager (C) Indicate which office supplies are theirs (D) Update their contact information online (B) Lên lịch một cuộc họp với người quản lý (C) Cho biết đồ dùng văn phòng nào là của họ (D) Cập nhật thông tin liên lạc của họ trực tuyến Họ được yêu cầu phải dán nhãn có tên và số phòng của mình trên các hộp đồ dùng văn phòng (Please label them with your name and office number) để xác định đồ dùng nào là của họ. C là phương án chính xác. 178. What is stated about Room 409 ? (A) It will be available for videoconferencing. (B) Employees may gather there for work. (C) A scheduling meeting will be held there. (D) Its furniture will be removed temporarily. 178. Điều gì được nêu về Phòng 409? (A) Nó sẽ có sẵn cho họp qua video. (B) Nhân viên có thể tập trung ở đó để làm việc. (C) Một cuộc họp được lên lịch sẽ được tổ chức ở đó. (D) Đồ đạc của nó sẽ được gỡ bỏ tạm thời. Phòng 409 được thông báo là chỗ có thể sử dụng như 1 không gian làm việc (The conference room (Room 409) will remain available to be used as a workspace), chứng tỏ nhân viên có thể làm việc ở đó, vậy B là phương án đúng. 179. When should Ms. Asbury be ready to vacate her office? (A) On February 12 (B) On February 27 (C) On March 3 (D) On March 4 179. Khi nào cô Asbury nên sẵn sàng rời khỏi văn phòng của mình? (A) Vào ngày 12 tháng 2 (B) Vào ngày 27 tháng 2 (C) Vào ngày 3 tháng 3 (D) Vào ngày 4 tháng 3 Ta thấy cô Asbury làm việc vào thứ 4 ngày 4 tháng 3, theo thông báo thì cô phải để trống văn phòng 1 ngày trước ngày làm việc (Affected employees will need to box up all their office items by 3 P.M. on the day before their room is scheduled for work), vậy C là phương án đúng. 180. What is suggested about Mr. Hagburg? (A) He shares an office with a colleague. (B) He will work off-site on March 5. (C) He is the head of a department. (D) He requested the use of a conference room. 180. Điều gì được đề xuất về ông Hagburg? (A) Anh ấy chia sẻ một văn phòng với một đồng nghiệp. (B) Anh ấy sẽ làm việc ngoài công trường vào ngày 5 tháng 3. (C) Ông là người đứng đầu một bộ phận. (D) Ông yêu cầu sử dụng phòng hội thảo. Trong thời khóa biểu ta thấy ông Hagburg sử dụng phòng 404 cùng Ana Keller vào thứ 6, vậy A là phương án đúng. Livrou Farm Fresh Organic Produce-From Our Farm to Your Home Livrou Farm in Bromont, Quebec, invites you to participate in its community-supported agriculture program. Members enjoy fresh farm produce during our growing season from June to November. Sign up for a farm share and receive these benefits: • More than 30 varieties of in-season vegetables, fruits, and herbs, harvested by our farm staff and prepared for you to pick up at our barn • A selection of pick-your-own strawberries, apples, and other fruits Trang trại Livrou Sản phẩm hữu cơ tươi - Từ trang trại của chúng tôi đến nhà của bạn Nông trại Livrou ở Bromont, Quebec, mời bạn tham gia chương trình nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng. Các thành viên sẽ thưởng thức nông sản tươi trong mùa trồng trọt của chúng tôi từ tháng 6 đến tháng 11. Đăng ký góp vốn vào trang trại và nhận những lợi ích sau: • Hơn 30 loại rau, trái cây và thảo mộc trong mùa, được thu hoạch bởi nhân viên trang trại của chúng tôi và chuẩn bị cho bạn đến lấy tại trại của chúng tôi • Chọn lựa về việc tự hái những trái dâu tây, táo và các loại trái cây khác TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 27 • Access to our member Web site with recipes, farm updates, and a farm newsletter • Discounts on events at the farm, such as the annual summer music festival. Events typically cost $15, but members pay $10. Members pick up their shares once a week at the farm. A full-size share is $700 per season, and a half- size share is $350. Half-size shareholders receive half the amount of produce each week. All other benefits remain the same. Our farm produce is grown without the use of pesticides or herbicides, and we use only naturally occuring fertilizers. For more information or to register for a membership, please see our Web site at www.livroufarm.ca Membership Home Locations Reviews Name: Julien Bernard Address: 78 Dorion Street , Bromont , QC J2L 2K7 First choice pick-up day: Thursday☒ Friday ☐ Saturday☐ Sunday☐ Second choice pick-up day: Thursday ☐ Friday☒ Saturday ☐ Sunday ☐ Size of share: Full☐ Half ☒ NOTE: Pick-up is between 3 P .M. and 6 P.M. Please provide the names of other individuals in your household. These are the only other individuals who will be permitted to pick up your weekly share. Names: Margaux Bernard, Laurent Bernard Click HERE to enter payment information on the next page. • Truy cập vào trang web thành viên của chúng tôi với các công thức nấu ăn, các cập nhật trang trại và bản tin trang trại • Giảm giá cho các sự kiện tại trang trại, chẳng hạn như lễ hội âm nhạc mùa hè hàng năm. Các sự kiện thường có giá $ 15, nhưng các thành viên trả $ 10. Các thành viên nhận cổ phiếu của họ mỗi tuần một lần tại trang trại. Một cổ phiếu toàn phần là 700 đô la mỗi mùa và bán phần là 350 đô la. Cổ đông bán phần nhận được một nửa số lượng sản phẩm mỗi tuần. Tất cả các lợi ích khác vẫn giữ nguyên. Nông sản của chúng tôi được trồng mà không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ, và chúng tôi chỉ sử dụng phân bón tự nhiên. Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký thành viên, vui lòng xem trang web của chúng tôi tại www.livroufarm.ca Thành viên Trang chủ Địa điểm Nhận xét Tên: Julien Bernard Địa chỉ: 78 Dorion Street, Bromont, QC J2L 2K7 Lựa chọn ngày nhận đầu tiên: Thứ Năm☒ Thứ Sáu ☐ Thứ Bảy☐ Chủ Nhật☐ Lựa chọn ngày nhận thứ hai: Thứ Năm ☐ Thứ Sáu ☒ Thứ Bảy☐ Chủ Nhật☐ Loại cổ phiếu : Toàn phần☐ Bán phần☒ LƯU Ý: Việc nhận nằm trong khoảng 3 P .M. và 6 P.M. Vui lòng cung cấp tên của các cá nhân khác trong gia đình bạn. Đây là những cá nhân duy nhất khác sẽ được phép nhận cổ phiếu hàng tuần của bạn. Tên: Margaux Bernard, Laurent Bernard Nhấn vào ĐÂY để nhập thông tin thanh toán trên trang tiếp theo. 181. What is the purpose of the flyer? (A) To invite people to a farm festival (B) To promote community service opportunities (C) To share recipes for healthy eating (D) To advertise a farm program 181. Mục đích của tờ rơi là gì? (A) Để mời mọi người đến một lễ hội nông trại (B) Để thúc đẩy các cơ hội dịch vụ cộng đồng (C) Để chia sẻ các công thức nấu ăn lành mạnh (D) Để quảng cáo một chương trình trang trại Ta thấy thông tin tờ rơi mời người đọc tham gia vào chương trình của nó (invites you to participate in its community-supported agriculture program), vậy D là phương án đúng 182. What is suggested about the workers at Livrou Farm? 182. Điều gì được gợi ý về các công nhân tại Livrou Farm? TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 28 (A) They collect farm produce from June to November. (B) They update the farm's Web site once a week. (C) They create meals using the farm's products. (D) They sell farm products at several local markets. (A) Họ thu hoạch nông sản từ tháng 6 đến tháng 11. (B) Họ cập nhật trang web của trang trại mỗi tuần một lần. (C) Họ tạo ra các bữa ăn bằng cách sử dụng các sản phẩm của trang trại. (D) Họ bán nông sản tại một số thị trường địa phương. Ta thấy các sản phẩm của nông trại có thể được thưởng thức từ tháng 6 tới tháng 11 (Members enjoy fresh farm produce during our growing season from June to November.), vậy đây là thời gian những công nhân tại nông trại này thu hoạch nông sản, vì vậy A là phương án đúng. 183. What is NOT indicated about Livrou Farm? (A) It publishes a newsletter. (B) It uses natural fertilizers. (C) It hosts musical performances. (D) It offers cooking classes. 183. Điều gì KHÔNG được chỉ ra về Nông trại Livrou? (A) Nó xuất bản một bản tin. (B) Nó sử dụng phân bón tự nhiên. (C) Nó tổ chức biểu diễn âm nhạc. (D) Nó cung cấp các lớp học nấu ăn. Các phương án sau được nhắc đến: A (Access to our member Web site with recipes, farm updates, and a farm newsletter), B (we use only naturally occuring fertilizers) và C (Discounts on events at the farm, such as the annual summer music festival). Chỉ có D là không được nhắc đến nên là phương án đúng. 184. What is true about Mr. Bernard's membership? (A) He must pick up his produce on Sundays. (B) He is the only person allowed to pick up his farm share. (C) He will be allowed to pick some of his own fruit. (D) He will be able to plant and grow his own vegetables. 184. Điều gì là đúng về thẻ thành viên của ông Bernard? (A) Anh ấy phải nhận sản phẩm của mình vào Chủ nhật. (B) Anh ấy là người duy nhất được phép nhận phần nông trại của mình. (C) Anh ta sẽ được phép hái một số trái cây của mình. (D) Anh ta sẽ có thể tự trồng và trồng rau. Ông ấy vẫn có quyền được hái 1 nửa phần trái cây của mình vì là cổ đông bán phần (Half-size shareholders receive half the amount of produce each week. All other benefits remain the same. ), vậy C là phương án đúng 185. How much should Mr. Bernard pay for the membership? (A) $10 (B) $15 (C) $350 (D) $700 Ông Bernard nên trả bảo nhiêu cho quyền thành viên của mình? (A) $10 (B) $15 (C) $350 (D) $700 Vì ông Bernard đã đánh dấu mình là cổ đông bán phần nên ông sẽ trả $350 theo như tờ rơi (A full-size share is $700 per season, and a half-size share is $350.) Professional Seeking Apartment in Burlington Jorge Janssen Topic: Real Estate and Housing Date: June 23 nt Dịch vụ tìm chung cư chuyên nghiệp ở Burlington Jorge Janssen Chủ đề: Bất động sản và nhà ở Ngày: 23 tháng Sáu TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 29 I accepted a new position in Burlington and need to relocate near the downtown area before my start date on August 15. I'm seeking a simple, clean, one-bedroom rental or larger, depending on price. A relaxing location with outdoor seating for entertaining friends or family would be a plus. I do have a car, but I'd appreciate having good access to public transportation. I have a budget of around $1,400 monthly to cover all housing costs, including utilities. Tôi đã nhận một công việc mới ở Burlington và cần chuyển nhà đến gần khu vực trung tâm thành phố trước ngày bắt đầu vào ngày 15 tháng Tám. Tôi đang tìm kiếm một phòng cho thuê đơn giản, sạch sẽ với một phòng ngủ hoặc lớn hơn, tùy thuộc vào giá cả. Một vị trí thư giãn với chỗ ngồi ngoài trời để giải trí cùng bạn bè hoặc gia đình sẽ là một lợi thế. Tôi có một chiếc xe hơi, nhưng tôi đánh giá cao việc địan điểm tốt để dùng giao thông công cộng. Tôi có ngân sách khoảng 1400 đô la hàng tháng để trang trải mọi chi phí nhà ở, bao gồm cả các phí tiện ích. Apartment for Rent in Burlington Eloise McMahon Topic: Real Estate and Housing Date: June 23 Be the first to rent this two-bedroom apartment upon completion of extensive renovations. This property is anticipated to be move-in ready on August 1. It will feature a clean modern look, new floors throughout, and all-new appliances. The apartment is situated downtown, and students are welcome as it's less than ten minutes by bus to Denton University. On-street parking is available with a decal from the City Transportation Office. Cats or small dogs are potentially permitted, but with conditions, so please inquire. $1,400 rent also pays for water, sewer, garbage pickups, and general upkeep of the property. Electricity and natural gas will be the responsibility of the tenant. A one-time security deposit equal to one month's rent should be paid upon signing the rental agreement. nt Căn hộ cho thuê tại Burlington Eloise McMahon Chủ đề: Bất động sản và nhà ở Ngày: 23 tháng Sáu Hãy là người đầu tiên thuê căn hộ hai phòng ngủ này ngay khi hoàn thành việc sữa chữa nói rộng. Căn hộ này được dự đoán sẽ sẵn sàng để chuyển vào từ ngày 1 tháng Tám. Nơi đây sẽ có vẻ ngoài hiện đại sạch sẽ, các tầng được làm mới từ trong ra ngoài và các thiết bị hoàn toàn mới. Căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, và sinh viên rất hoan nghênh vì chưa đến mười phút đi xe buýt đến Đại học Denton. Bãi đậu xe trên đường dán giấy báo sẵn từ Sở Giao thông Thành phố. Mèo hoặc chó nhỏ có thể được phép, nhưng có điều kiện, vì vậy hãy hỏi đẻ biết thêm thông tin. 1.400 đô la tiền thuê sẽ đủ trả tiền nước, cống rãnh, thu gom rác và bảo trì tổng quan căn hộ. Điện và khí đốt tự nhiên sẽ thuộc trách nhiệm của người thuê. Một khoản tiền cọc bảo đảm trả trong một lần bằng với tiền thuê một tháng nên được thanh toán khi ký hợp đồng cho thuê. To: Eloise McMahon From: Jorge Janssen Re: Apartment Date: June 24 Dear Ms. McMahon, I noticed your rental listing on communitylinkforum.org. From the description it sounds as if it may be just be what Tới: Eloise McMahon Từ: Jorge Janssen Tiêu đề: Căn hộ Ngày: 24 tháng Sáu Gửi cô McMahon, Tôi đã nhận danh sách cho thuê của cô trên communitylinkforum.org. Từ mô tả thì có vẻ như đó có TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 30 I've been all looking for. I'm eager to look over the apartment, and I just happen to be in Burlington all this week. My last day in town will be Sunday June 30. If the place suits me, I'd want to move in the same day that it's expected to be available. The timing would be perfect! I hope to hear from you soon. Thank you. Jorge Janssen (802) 555-0122 thể là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi đang háo hức để tham quan căn hộ, và tôi tình cờ ở Burlington cả tuần nay. Ngày cuối cùng của tôi trong thị trấn sẽ là Chủ nhật ngày 30 tháng Sáu. Nếu nơi đó phù hợp với tôi, tôi muốn di chuyển vào cùng ngày dự kiến sẵn sàng để dọn vào. Thời gian đó sẽ hoàn hảo! Tôi mong sẽ nhận được hồi âm của bạn sớm. Cảm ơn cô. Jorge Janssen (802) 555-0122 186. Why is Mr. Janssen relocating? (A) To begin a new job (B) To return to his hometown (C) To study part-time (D) To start his retirement 186. Tại sao ông Janssen chuyển đến? (A) Để bắt đầu một công việc mới (B) Để trở về quê nhà (C) Để học bán thời gian (D) Để bắt đầu nghỉ hưu Ông Janssen giới thiệu là chuyển đến để cho công việc mới (I accepted a new position in Burlington and need to relocate near the downtown area before my start date on August 15) với “new position” và “new job” là đồng nghĩa, nên câu A là đáp án đúng. 187. What aspect of the property does NOT match Mr. Janssen's preferences? (A) The location (B) The monthly costs (C) The parking availability (D) The size 187. Đặc điểm nào của căn hộ KHÔNG phù hợp với yêu cầu của ông Janssen? (A) Địa điểm (B) Chi phí hàng tháng (C) Bãi đậu xe (D) Kích thước Câu B là đáp án đúng, vì ông Janssen đã trình bày là ngân sách thuê nhà 1400 đô la bao gồm cả phí tiện ích (I have a budget of around $1,400 monthly to cover all housing costs, including utilities) tuy nhiên thư báo lại đề cập đến việc 1400 đô không bao gồm tiền điện và khí đốt tự nhiên mà người thuê phải tự trả (Electricity and natural gas will be the responsibility of the tenant). 188. For what situation does Ms. McMahon mention that she will need additional information? (A) When changes to the decor are preferred (B) When a tenant is ready to pay a security deposit (C) When repairs to the apartment are needed (D) When someone wants to keep an indoor pet 188. Cô McMahon đề cập rằng cô sẽ cần thêm thông tin trong trường hợp nào? (A) Khi thay đổi trang trí được yêu thích (B) Khi người thuê nhà sẵn sàng trả tiền đặt cọc (C) Khi cần sửa chữa căn hộ (D) Khi muốn nuôi thú cưng trong nhà Cô McMahon đề cập đến việc được nuôi chó mèo nhỏ nhưng cần hỏi để biết thêm thông tin (Cats or small dogs are potentially permitted, but with conditions, so please inquire) với “cats or small dogs” được quy về “pets” nên câu D là đáp án đúng. 189. Why does Mr. Janssen send the e-mail? (A) To agree to the terms of a rental contract (B) To change the details of a residential advertisement 189. Tại sao ông Janssen lại gửi email? (A) Đồng ý với các điều khoản của hợp đồng cho thuê (B) Để thay đổi các chi tiết của một quảng cáo nơi ở TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 31 (C) To ask about a feature of an apartment (D) To make arrangements to view a property (C) Để hỏi về một tính năng của căn hộ (D) Để sắp xếp để xem căn hộ Ông Janssen gửi email cuối để sắp xếp thời gian xem căn hộ (I'm eager to look over the apartment, and I just happen to be in Burlington all this week. My last day in town will be Sunday June 30) nên câu D là đáp án đúng. Câu A không được chọn do không đề cập đến việc đồng ý điều khoảng trong thư. 190. When does Mr. Janssen wish to start living in the residence? (A) On June 24 (B) On June 30 (C) On August 1 (D) On August 15 190. Khi nào ông Janssen muốn bắt đầu sống ở căn hộ? (A) Vào ngày 24 tháng Sáu (B) Vào ngày 30 tháng Sáu (C) vào ngày 1 tháng Tám (D) vào ngày 15 tháng Tám Căn hộ được cho là sẽ hoàn tất sửa chữa vào ngày 1 tháng Tám (This property is anticipated to be move-in ready on August 1) và ông Janssen viết muốn dọn vào cùng ngày trong thư cuối cùng (If the place suits me, I'd want to move in the same day that it's expected to be available) nên câu C là đáp án đúng. Kitchenware Utopia Food Processor-Model C3 You will never need to buy another food processor! Our best-selling model, the C3, is made of high- quality plastic and easy-to-clean stainless steel. FEATURES The unique blade design and powerful motor make this a professional-grade appliance, ideal for busy restaurants of any size. WARRANTY We include a seven-year warranty on all parts and labor - a reassurance to you that our food processor will last a long time. Special purchase price: $319.00/KU Club Members: $299.00 Đồ dùng nhà bếp Utopia Bộ dụng cụ xử lý thực phẩm- Mẫu C3 Bạn sẽ không bao giờ cần phải mua một bộ xử lý thực phẩm nào khác! Mẫu bán chạy nhất của chúng tôi, C3, được làm bằng nhựa chất lượng cao và thép không gỉ dễ lau chùi. CÁC TÍNH NĂNG Thiết kế lưỡi dao độc đáo và động cơ mạnh mẽ khiến cho thiết bị này trở thành một thiết bị cấp độ chuyên nghiệp, lý tưởng cho các nhà hàng đông khách ở mọi quy mô. BẢO HÀNH Chúng tôi bao gồm mức bảo hành bảy năm cho tất cả các bộ phận và chưc năng – đó là sự đảm bảo với bạn rằng bộ xử lý thực phẩm của chúng tôi sẽ dùng trong thời gian dài. Giá mua đặc biệt: 319 đô la / Cho thành viên Câu lạc bộ KU: 299 đô la www.kitchenwareutopia.com/C3/reviews/454 Rating: ***** Review: This product is amazing! I work as a caterer, and I've used a lot of different food processors. Kitchenware Utopia's C3 is by far the best I've found. Its motor is very powerful, and the many different blades and settings make it extremely versatile. The settings are also straightforward. It's expensive but well worth the investment, and since I'm a loyalty club member, the price was reasonable. My only www.kitchenwareutopia.com/C3/reviews/454 Xêp hạng: ***** Đánh giá: Sản phẩm này thật tuyệt vời! Tôi là một người cung cấp thực phẩm và tôi đã sử dụng rất nhiều bộ chế biến thực phẩm khác nhau. Đồ dùng nhà bếp Utopia’s C3 là sản phẩm tốt nhất tôi tìm thấy cho đến nay. Động cơ của nó rất mạnh mẽ, và nhiều lưỡi dao và chế độ khác nhau làm cho thiết bị cực kỳ linh hoạt. Các cài đặt cũng đơn giản. Thiết bị đắt tiền nhưng cũng đáng để đầu tư, và vì tôi là thành viên câu lạc bộ khách hàng thân thiết, nên giá cả cũng hợp lý. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 32 complaint would be that it's very heavy and therefore not as portable as I'd hoped. Overall, though, I'm exceptionally satisfied with this product. Posted by Eli Perles on March 27 Than phiền duy nhất của tôi là nó rất nặng và do đó không thể mang theo như tôi đã mong. Tuy nhiên, nhìn chung, tôi đặc biệt hài lòng với sản phẩm này. Đăng bởi Eli Perles vào ngày 27 tháng Ba. We are very glad to hear you are happy with our C3 food processor. Customer satisfaction - is our number one priority. We would like to respond to your complaint and provide a suggestion regarding your concerns. Our C2 processor might be better suited to your professional needs. The C2 offers the same motor size as the C3, but it is much smaller than the C3 in general. However, this model does cost slightly more than the C3. You can view the product description by visiting www.kitchenwareutopia.com/C2. Posted by Kitchenware Utopia Customer Service on March 28 Chúng tôi rất vui khi biết bạn hài lòng với bộ xử lý thực phẩm C3 của chúng tôi. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một của chúng tôi. Chúng tôi muốn trả lời khiếu nại và đưa ra đề nghị liên quan đến mối bận tâm của bạn. Bộ xử lý C2 của chúng tôi có thể phù hợp hơn với nhu cầu chuyên nghiệp của bạn. Mẫu C2 có kích thước động cơ tương tự như C3, nhưng tổng quan thì nó nhỏ hơn nhiều so với C3. Tuy nhiên, mẫu này có giá cao hơn một chút so với C3. Bạn có thể xem mô tả sản phẩm bằng cách truy cập www.kovewareutopia.com/C2. Đăng bởi Dịch vụ khách hàng Utopia vào ngày 28 tháng 3 191. What is NOT mentioned in the product description as a feature of the C3 food processor? (A) It is very durable. (B) It is suitable for commercial kitchens. (C) It is larger than competitors' food processors. (D) It is a popular model. 191. Tính năng nào KHÔNG PHẢI là tính năng của bộ xử lý thực phẩm C3? (A) Rất bền. (B) Phù hợp cho nhà bếp kinh doanh. (C) Lớn hơn các bộ chế biến thực phẩm của đối thủ cạnh tranh. (D) Là mẫu phổ biến. Ta thấy, mẫu C3 làm từ nhựa cao cấp và thép không gỉ (the C3, is made of high-quality plastic and easy-to-clean stainless steel) nên có thể hiểu là bền (câu A). Ngoài ra, sản phẩm phù hợp với nhà hàng đông khách (ideal for busy restaurants of any size) nên câu B có nói trong bài. Cuối cùng, đây là mẫu bán chạy nhất (Our best-selling model) nên cũng là mẫu phổ biến nhất (best-sellin tương tự popular) nên câu D cũng là tính năng của sản phẩm. Câu C là không được đề cập đến nên được chọn. 192. What is indicated in the customer review? (A) The C3 comes with detailed instructions. (B) Mr. Perles is pleased with his purchase. (C) Kitchenware Utopia's customer service is very good. (D) Users find the C3 difficult to clean. 192. Điều gì được nói đến trong đánh giá của khách hàng? (A) C3 đi kèm với hướng dẫn chi tiết. (B) Ông Perles hài lòng với sản phẩm của mình. (C) Dịch vụ khách hàng của Dụng cụ nhà bếp Utopia rất tốt. (D) Người dùng thấy C3 khó vệ sinh. Câu B là đáp án đúng do ông Perles đề cập đến việc hài lòng về việc mua sắm của mình (Overall, though, I'm exceptionally satisfied with this product). 193. What is suggested about Mr. Perles? (A) He paid $299 for the food processor. 193. Điều gì đúng về ông Perles? (A) ông ấy đã trả 299 đô cho bộ xử lý thực phẩm. (B) ông ấy đã mua một số bộ phận tùy chọn cho bộ xử lý. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 33 (B) He purchased some optional parts for the processor. (C) He catered a large-scale event on March 27. (D) He has never used a food processor before. (C) ông ấy đã phục vụ thức ăn cho một sự kiện quy mô lớn vào 27 tháng Ba. (D) Ông ấy chưa bao giờ sử dụng một bộ xử lý thực phẩm nào trước đây. Ông Perles là thành viên câu lạc bộ khách hàng thân thiết (I'm a loyalty club member) nên được hưởng giá 299 đô la (KU Club Members: $299.00) nên câu A là đáp án đúng. 194. Why would the C2 processor likely be recommended as more suitable for Mr. Perles? (A) It is inexpensive. (B) It is dishwasher safe. (C) It is easy to assemble. (D) It is lightweight. 194. Tại sao bộ xử lý C2 được đề xuất là phù hợp hơn với ông Perles hơn? (A) Không đắt. (B) Là an toàn cho máy rửa chén. (C) Dễ dàng để lắp ráp. (D) Rất nhẹ. Câu D là đáp án đúng vì ông Perles phàn nàn về việc máy C3 rất nặng (My only complaint would be that it's very heavy and therefore not as portable as I'd hoped) và bộ phận chăm sóc khách hàng đã đề nghị C2 vì mẫu này phù hợp hơn (Our C2 processor might be better suited to your professional needs) với nhu cầu của ông Perles (nhẹ hơn) nên câu D là đáp án đúng. 195. In the online response, the word "regarding" in paragraph 1, line 3, is closest in meaning to (A) looking after (B) about (C) in comparison (D) admiring 195. Trong phần phản hồi trực tuyến, từ "regarding - liên quan" trong đoạn 1, dòng 3, có nghĩa gần nhất với: (A) chăm sóc (B) về (C) so sánh (D) ngưỡng mộ Tử “regarding” trong cụm “pa suggestion regarding your concerns” có nghĩa là “liên quan” nên câu B – about là đáp án đúng nhất. Ment Hall to Host Piasek Cup Final Ment Hall, which is currently undergoing extensive renovation, will be ready to host the final game of the Piasek Cup Volleyball Championship to be held in Warsaw this June. Although the project has been in the works for some time, it was the opportunity to host this championship that provided the economic incentive to push the project to its completion. City officials have confirmed that the construction is progressing according to schedule and will be complete well before the finals of the championship. Since Ment Hall is the only major arena in the country that has never hosted a Piasek Cup event, the hall's owners were proud to have been chosen to host this year's finale. The final game will inaugurate the refurbished hall. The event is expected to draw thousands of volleyball fans, and the organizers are Sân Ment tổ chức trận chung kế cúp Piasek Sân vận động Ment, hiện đang được cải tạo để mở rộng, sẽ sẵn sàng tổ chức trận chung kết của Giải vô địch bóng chuyền Cúp Piasek được tổ chức tại Warsaw vào tháng Sáu này. Mặc dù dự án đã vận hành được một thời gian, nhưng chính cơ hội để tổ chức giải vô địch này mang lại nguồn lực kinh tế để đẩy dự án hoàn thành. Các quan chức thành phố đã xác nhận rằng việc xây dựng đang diễn ra đúng tiến độ và sẽ hoàn thành tốt trước trận chung kết giải vô địch. Vì Sân Ment là đấu trường lớn duy nhất trong cả nước tổ chức sự kiện Cúp Piasek, chủ sở hữu sân vận động đã tự hào được chọn để tổ chức trận chung kết năm nay. Trận chung kết cũng sẽ khánh thành sân đấu vừa mới cách tân. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn người hâm mộ bóng chuyền, và ban tổ chức tin rằng Sân Ment sẽ xứng đáng với sự kiện này. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 34 confident that Ment Hall will live up to the occasion. Seating 19,000 spectators, Ment Hall will be double its previous size. Với chỗ ngồi cho 19000 khán giả, Ment Hall sẽ tăng gấp đôi kích kích thước trước đó. Piasek Cup Volleyball Championship Quarterfinal Games Venezuela- Australia 10 June, 3:00 P.M, Loave Arena, Bydgoszcz Poland- France 10 June, 6:00 P.M, Timpani Hall, Katowice Brazil – USA 11 June, 3:00 P.M, Polana Center, Cracow Cuba – Egypt 11 June, 6 P.M, Mistrz Arena, Wroclaw Semifinal Games Winners of 10 June games 13 June, 3:00 P.M. Timpani Hall, Katowice Winners of 11 June games 13 June, 3:00 P.M., Polana Center, Cracow Final Game 16 June Ment Hall, 6:00P.M, Warsaw. NOTE: Tickets for the final game are selling fast, so don’t wait until after the semifinal games to order. Reserved seating only, no general admission. No refunds. Giải vô địch bóng chuyền Cúp Piasek Trận Tứ Kết Venezuela và Úc Ngày 10 tháng Sáu 3 giờ chiều Sân đấu Loave, Bydgoszcz Ba Lan – Pháp Ngày 10 tháng Sáu 6 giờ chiều Sân Timpani, Katowice Braxin – Mỹ 11 tháng Sáu 3 giờ chiều trung tâm Polana, Cracow Cuba – Ai Cập 11 tháng Sáu 6 giờ chiều, Sân đấu Mistrz, Wroclaw Trận Bán Kết Hai đội thắng ngày 10 tháng Sáu 13 tháng Sáu, 3 giờ chiều, sân Timpani, Katowice Hai đội thắng ngày 11 tháng Sáu 13 tháng Sáu, 3 giờ chiều, Trung tâm Polân, Cracow Trận Chung Kết 16 tháng Sáu Sân Ment, 6 giờ chiều, Warsaw. Lưu ý: Vé cho trận chung kết đang bán rất nhanh, vì vậy, đừng đợi cho đến sau trận bán kết mới đặt vé. Chỉ có đặt chỗ ngồi trước, không có vé tùy chọn chỗ ngồi. Không hoàn lại tiền. News Update HALLAX RADIO 108.3 FM Sports-Volleyball, 10 June At 3:00 P.M., Venezuela will take on Australia for qualification to the semifinals. Our guest announcer will be Vin Cote, retired coach of last year's winning team from Canada. At 6:00 P.M., host team Poland will face off against France. The game will be covered live by Jeremy Bosko. Cập nhật tin tức HALLAX RADIO 108.3 FM Thể thao-Bóng chuyền, ngày 10 tháng Sáu Vào lúc 3 giờ chiều, Venezuela đấu với Úc tranh vé để vào bán kết. Phát thanh viên khách mời của chúng tôi là Vin Cote, huấn luyện viên nghỉ hưu của đội vô địch năm ngoái từ Canada. Vào lúc 6 giờ chiều, đội chủ nhà Ba Lan sẽ đối đầu với Pháp. Trận đấu sẽ được Jeremy Bosko bình luận trực tiếp. 196. In the article, the word "draw" in paragraph 2, line 7, is closest in meaning to (A) promote (B) attract (C) sketch (D) remove 196. Trong bài viết, từ "draw " trong đoạn văn 2, dòng 7, có nghĩa gần nhất với (A) quảng bá (B) thu hút (C) phác họa (D) loại bỏ Trong cụm “draw thousands of volleyball fans” có nghĩa là thu hút đồng nghĩa với “draw” nên câu B là đáp án đúng. 197. What will be changed about Ment Hall? (A) Its ownership (B) Its ticket prices 197. Sân Ment sẽ được thay đổi về điều gì? (A) Quyền sở hữu (B) Giá vé TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN 35 (C) Its seating capacity (D) Its location (C) Sức chứa chỗ ngồi (D) Vị trí địa điểm Câu C là đáp án đúng vì thông báo đưa tin về việc tăng lượng chỗ ngồi với sức chứa lên đến 19000 (Seating 19,000 spectators, Ment Hall will be double its previous size). 198. When will the first game be held at a new host venue? (A) On June 10 (B) On June 13 (C) On June 14 (D) On June 16 98. Khi nào thì trận đầu tiên được tổ chức tại địa điểm tổ chức mới? (A) Vào ngày 10 tháng Sáu (B) Vào ngày 13 tháng Sáu (C) vào ngày 14 tháng Sáu (D) Vào ngày 16 tháng Sáu Địa điểm mới là sân Ment, và trong lịch thì đó là nơi tổ chức trận chung kết vào 16 tháng sáu (Final Game 16 June Ment Hall, 6:00P.M, Warsaw) nên câu D là đáp án đúng. 199. In the schedule, what are people advised to do? (A) Request a refund for tickets that they do not plan to use (B) Order tickets immediately after the semifinal games (C) Buy tickets for the final game as soon as possible (D) Arrive at the final game early 199. Theo như trong lịch đấu thì mọi người nên làm gì? (A) Yêu cầu hoàn lại tiền cho vé mà họ không định dùng (B) Đặt vé ngay sau trận đấu bán kết (C) Mua vé cho trận chung kết càng sớm càng tốt (D) Đến trận chung kết sớm Theo lịch đấu thì mọi người đừng chờ đến hết bán kết mới mua vé cho chung kết vì vé bán hết nhanh (Tickets for the final game are selling fast, so don’t wait until after the semifinal games to order) nên câu C là đáp án đúng nhất. 200. Where will Mr. Cote be reporting from? (A) Bydgoszcz (B) Katowice (C) Cracow (D) Wroclaw 200. Ông Cote sẽ tường thuật từ đâu? (A) Bydgoszcz (B) Katowice (C) Cracow (D) Warsaw Ông Cote tường thuật cho trận Venezuela và Úc (Venezuela will take on Australia for qualification to the semifinals. Our guest announcer will be Vin Cote) ở sân đấu Loave tại Bydgoszcz (Venezuela-Australia 10 June, 3:00 P.M, Loave Arena, Bydgoszcz) nên câu A là đáp án đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_ets_1000_test_2.pdf
  • mp3Test 02-Part 3-53-55.mp3
  • mp3Test 02-Part 3-56-58.mp3
  • mp3Test 02-Part 4-74-76.mp3
  • mp3Test 02-Part 4-80-82.mp3
  • mp3Test 02-Part 4-92-94.mp3
Tài liệu liên quan