Bài tập ETS 1000 - Test 8

198. According to the Web page, what did the reporter do? (A) He visited the hotel in March. (B) He hid his real identity. (C) He canceled a reservation. (D) He arrived late at night. 198. Theo trang Web, thì phóng viên đã làm gì? (A) Anh ấy đã đến khách sạn vào tháng Ba. (B) Anh ấy che giấu danh tính thực sự của mình. (C) Anh ấy đã hủy đặt phòng. (D) Anh ấy đến muộn vào ban đêm. Câu B là đáp án đúng vì trang web đề cập đến việc phóng viên đóng giả làm du khách với tên giả (the reporter used a fictional name, posed as a regular guest). 199. Who stayed at the Farol Grande Hotel? (A) Mr. Tenor (B) Ms. Zimble (C) Ms. Dyson (D) Mr. McDaniel 199. Ai ở tại khách sạn Farol Grande? (A) Ông tenor (B) Cô Zimble (C) Bà Dyson (D) Ông McDaniel Greg McDaniel đã đến 5 khách sạn trong 5 tuần (Greg McDaniel went to five hotels in five weeks to experience their extended-stay options) và trong đó có khách sạn Farol Grande nên câu D là đáp án đúng. 200. On what do Ms. Pimentel and Mr. Osman agree about virtual meetings? (A) They increase employee engagement. (B) They should be phased out in the future. (C) They should replace in-person meetings. (D) They work well for quick exchanges of information. 200. Cô Pimentel và ông Osman đồng ý gì về các cuộc họp ảo? (A) Chúng tăng sự tham gia của nhân viên. (B) Chúng sẽ bị loại bỏ trong tương lai. (C) Chúng nên thay thế các cuộc họp trực tiếp. (D) Chúng tốt cho việc trao đổi thông tin nhanh chóng. Câu D là đáp án đúng vì theo như trong thư thì cô ấy đồng tình về việc họp kỹ thuật số chỉ ổn khi trao đổi ngắn gọn (videoconferences are most effective for short meetings such as status checks).

pdf38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ize of the cooling unit is more than sufficient for the building size.), vậy A là phương án đúng. 170. What does Mr. Anders advise about the ceiling fans? (A) They should be replaced. (B) They should be reinstalled in other locations. (C) They should be used instead of the air-conditioning unit. (D) They should be turned off for part of the year. 170. Ông Anders khuyên gì về quạt trần? (A) Chúng nên được thay thế. (B) Chúng nên được lắp đặt lại ở các vị trí khác. (C) Chúng nên được sử dụng thay cho các đơn vị điều hòa không khí. (D) Chúng nên được tắt trong một thời gian của năm. Ông Anders có khuyên rằng nên tránh sử dụng quạt vào những tháng ấm áp (The use of ceiling fans on the upper level should be avoided in the warm months.), vậy D là phương án đúng. 171. In which of the positions marked [1), [2), [3), and [4) does the following sentence best belong? "This should be a top priority." (A) [1) (B) [2) (C) [3) (D) [4) 171. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và [4] câu nào sau đây thuộc về câu nào tốt nhất? "Đây nên là ưu tiên hàng đầu." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Trong 4 chỗ trống, chỉ có chỗ trống thứ 3 là đang nói về 1 việc cần phải được thực hiện (Reinsulating the roof is recommended) nên phù hợp với câu “đây nên là ưu tiên hàng đầu”, vậy C là phương án đúng. Conference Schedule for May 25 7:00- 8:00 A.M. Registration (main auditorium, ground floor} 8:00- 9:15 A.M. Software Solutions Learn about the latest and best software systems for keeping track of fleets and product shipments and for facilitating communication between drivers and dispatchers. Instructor: Nicklas Massen 9:30-10:30 A.M. Air Cargo Units Lịch hội nghị cho ngày 25 tháng 5 7:00 đến 8:00 sáng Đăng ký (khán phòng chính, tầng trệt} 8: 00- 9:15 A.M. Các giải pháp phần mềm Tìm hiểu về các hệ thống phần mềm mới nhất và tốt nhất để theo dõi các đoàn xe và lô hàng sản phẩm và để tạo điều kiện liên lạc giữa các tài xế và nhân viên điều phối. Giảng viên: Nicklas Massen 9: 30-10: 30 A.M. Các đơn vị vận tải hàng không Tài liệu độc quyền 25 Explore new insights into air cargo operations in the areas of domestic and overseas transport, calculating rates and charges, safeguarding valuable items, and troubleshooting possible complications. Instructor: Ezinne Chioke 10:45-11:45 A.M. Effective Driver Training It's the law! The National Transportation Council holds employers responsible for ensuring that all drivers are familiar with government laws and requirements. The latest rule updates will be addressed as well tips on how to organize an effective training program. Instructor: Ching-Lien Wu 12:00-1:00 P.M. Maintaining Vehicle Fleets Examine recent trends in managing fleets of vehicles (cars, buses, trucks, and delivery equipment}, which include anticipating and controlling the costs associated with vehicles, mechanics, drivers, vendors, and fuel consumption. Instructor: Nicklas Massen All sessions will be held in the Geneva Conference Room on the fourth floor, except the 12 P.M. session, which will be held in the Harkness Conference Room on the second floor. Presenters who need help setting up should see Facilities staff in room G14. Khám phá những hiểu biết mới về hoạt động vận chuyển hàng hóa hàng không trong các lĩnh vực vận tải trong và ngoài nước, tính toán giá cả và chi phí, bảo vệ các mặt hàng có giá trị và khắc phục các sự cố có thể xảy ra. Giảng viên: Ezinne Chioke 10: 45-11: 45 A.M. Đào tạo lái xe hiệu quả Đó là luật! Hội đồng Giao thông Quốc gia giao trách nhiệm cho các ông chủ trong việc đảm bảo rằng tất cả các tài xế đều quen thuộc với luật pháp và các yêu cầu của chính phủ. Những cập nhật quy tắc mới nhất sẽ được đề cập cũng như các mẹo về cách tổ chức một chương trình đào tạo hiệu quả. Giảng viên: Ching-Lien Wu 12: 00-1: 00 P.M. Duy trì đội xe Kiểm tra các xu hướng gần đây trong việc quản lý đội xe (ô tô, xe buýt, xe tải và thiết bị giao hàng}, bao gồm dự đoán và kiểm soát chi phí liên quan đến phương tiện, cơ khí, các tài xế, nhà cung cấp và mức tiêu thụ nhiên liệu. Giảng viên: Nicklas Massen Tất cả các buổi sẽ được tổ chức tại Phòng hội nghị Geneva trên tầng bốn, ngoại trừ buổi lúc 12 P.M. sẽ được tổ chức tại Phòng hội thảo Harkness trên tầng hai. Những người thuyết trình cần trợ giúp thiết lập nên gặp nhân viên cơ sở vật chất trong phòng G14. 172. Who most likely would attend the conference? (A) Transportation company owners (B) Computer software programmers (C) Truck and bus drivers (D) Business management professors 172. Ai nhiều khả năng sẽ tham dự hội nghị? (A) Các chủ sở hữu công ty vận tải (B) Các lập trình viên phần mềm máy tính (C) Các tài xế xe tải và xe buýt (D) Các giáo sư quản lý kinh doanh Ta thấy các buổi học đều liên quan đến vấn đề quản lý các chi phí về phương tiện, cơ khí, tài xế, nhà cung cấp và tiêu thụ nhiên liệu (anticipating and controlling the costs associated with vehicles, mechanics, drivers, vendors, and fuel consumption.), đây là những công việc chỉ có chủ sở hữu công ty thực hiện, vậy A là phương án đúng 173. What is NOT a subject likely to be covered during the 9:30A.M. session? (A) Pricing (B) International shipments (C) Solving common difficulties (D) Improving staff communication 173. Điều gì KHÔNG phải là một chủ đề có khả năng được đề cập trong buổi học 9:30 A.M.? (A) Giá cả (B) Vận chuyển quốc tế (C) Giải quyết những khó khăn chung (D) Cải thiện giao tiếp nhân viên Các chủ đề trong 3 phương án A, B và C đều được nhắc đến (areas of domestic and overseas transport, calculating rates and charges, safeguarding valuable items, and troubleshooting possible complications.), chỉ có D là không, vậy D là phương án đúng. 174. When will the session on following regulations be held? 174. Khi nào phiên họp về tuân thủ các quy định sẽ được tổ chức? Tài liệu độc quyền 26 (A) At 8:00 A.M. (B) At 9:30A.M. (C) At 10:45 A.M. (D) At 12:00 P.M. (A) Lúc 8:00 A.M. (B) Lúc 9:30 A.M. (C) Lúc 10:45 A.M. (D) Lúc 12:00 P.M. Chỉ có buổi học vào lúc 10 giờ 45 sáng là nói về các luật (The latest rule updates will be addressed as well tips on how to organize an effective training program.), vậy C là phương án đúng. 175. Where will Ms. Chioke lead her session? (A) In the main auditorium (B) In the Geneva Conference Room (C) In the Harkness Conference Room (D) In room G14 175. Cô Chioke sẽ chủ trì buổi học của mình ở đâu? (A) Trong khán phòng chính (B) Trong phòng hội nghị Geneva (C) Trong phòng hội thảo (D) Trong phòng G14 Ta thấy tất cả các buổi học đều diễn ra ở phòng hội nghị Geneva ở tầng 4, trừ buổi lúc 12 giờ (All sessions will be held in the Geneva Conference Room on the fourth floor, except the 12 P.M. session), cô Chioke chủ trì buổi học lúc 9 giờ 30 nên sẽ diễn ra ở phòng hội nghị Geneva, vậy B là phương án đúng. Placid Moon Coffee March Sales Report- Prepared April 4 by Cora Lin, Store Manager In-Store Sales of All Products Product Revenue Notes Coffee, whole bean, one- pound bags $14,000 Overall, sales revenue was higher. Bags of whole-bean Misty Heights Blend were a top seller, bringing in just over $3,000. Coffee, prepared drinks $18,200 A number of drinks were not offered while the espresso machine was being serviced. Sales should recover in April. Tea, prepared drinks $5,500 Sales are comparable with previous months. Bottled drinks $2,200 Sales are comparable with previous months. Placid Moon Coffee Báo cáo doanh thu tháng 3 – chuẩn bị vào ngày 4 tháng 4 bởi Cora Lin, Giám đốc cửa hàng Doanh thu tại cửa hàng của tất cả sản phẩm Sản phẩm Doanh thu Ghi chú Coffee, nguyên hạt, túi 1 pound $14,000 Nhìn chung, doanh thu bán hàng đã cao hơn. Các túi Misty Heights Blend nguyên hạt đã là sản phẩm bán chạy nhất, chỉ mang lại hơn $300 Coffee, đồ uống đã được chuẩn bị $18,200 Nhiều món uống đã không được cung cấp khi máy espresso đang được sửa chữa. Doanh thu sẽ được phục hồi trong tháng 4 Trà, đồ uống đã được chuẩn bị $5,500 Doanh thu tương đương các tháng trước Các thức uống đóng chai $2,200 Doanh thu tương đương các tháng trước Các mặt hàng bánh nướng $3,400 Có 1 khoảng tăng 7% so với tháng vừa rồi. Tài liệu độc quyền 27 Baked goods $3,400 This is a 7 percent increase from last month. Retail (nonperishable goods) $750 Placid Moon Coffee mugs are still out of stock as our vendor has not yet fulfilled our order. March Promotion Customer loyalty program N/A Few loyalty discount cards were distributed to customers this month. We should better train staff in promoting this benefit. Bán lẻ (hàng hóa có thể để lâu được) $750 Cốc Placid Moon Coffee vẫn hết hàng vì nhà cung cấp vẫn chưa hoàn thành đơn đặt hàng của chúng ta. Khuyến mãi tháng 3 Chương trình khách hàng thân thiết N/A 1 vài phiếu giảm giá cho khách hàng thân thiết đã được đưa đến các khách hàng trong tháng này. Chúng ta nên đào tạo nhân viên tốt hơn trong việc thúc đẩy lợi ích này. To: coralin@Placidmooncoffee.com From: tyrellharris@ placidmooncoffee.com Date: April 4, 6:23 P.M. Subject: Re: March sales report Thank you for promptly submitting your March report. I'm pleased with the strong sales of the new whole-bean product we introduced last month. Let's keep a close eye on sales of this coffee blend through April. We may be able to add it to our regular lineup. I like your suggestion regarding the customer loyalty program. In addition, I propose putting up a poster advertising the cards by the registers and another one in the employee lounge. Please inform me at the end of the month if these efforts have an impact. Finally, I have good news to share. Yukihiro Asakawa began serving our Bold Macaw variety at his flagship restaurant in December, and he now wants Placid Moon to be the exclusive provider for all his restaurants. This expansion of our business is all thanks to you, since you introduced Mr. Asakawa to our coffee not long ago. Tyrell Harris Placid Moon Coffee, Owner Tới: Coralin@Placidmooncoffee.com Từ: tyrellharris @ placidmooncoffee.com Ngày: 4 tháng 4, 6:23 P.M. Chủ đề: Re: Báo cáo bán hàng tháng 3 Cảm ơn bạn đã kịp thời gửi báo cáo tháng ba của bạn. Tôi hài lòng với doanh số mạnh mẽ của sản phẩm nguyên hạt mới mà chúng ta đã giới thiệu vào tháng trước. Hãy theo dõi sát sao doanh số của loại cà phê này cho đến tháng Tư. Chúng tôi có thể thêm nó vào danh sách thông thường của chúng ta. Tôi thích đề xuất của bạn về chương trình khách hàng thân thiết. Ngoài ra, tôi đề nghị đưa lên một poster quảng cáo các thẻ ở các quầy đăng kí và một cái khác trong phòng chờ của nhân viên. Vui lòng thông báo cho tôi vào cuối tháng nếu những nỗ lực này có tác dụng gì không. Cuối cùng, tôi có tin tốt để chia sẻ. Yukihiro Asakawa đã bắt đầu phục vụ loại Bold Macaw của chúng tôi tại nhà hàng hàng đầu của anh ấy vào tháng 12, và giờ anh ấy muốn Placid Moon trở thành nhà cung cấp độc quyền cho tất cả các nhà hàng của mình. Việc mở rộng kinh doanh này của chúng tôi là nhờ bạn, vì bạn đã giới thiệu ông Asakawa với cà phê của chúng tôi cách đây không lâu. Tyrell Harris Placid Moon Coffee, Chủ sở hữu 176. What product sold less than expected? (A) Prepared coffee drinks (B) Prepared tea drinks (C) Bottled drinks 176. Sản phẩm nào bán ít hơn dự kiến? (A) Đồ uống cà phê chuẩn bị sẵn (B) Đồ uống trà pha chế (C) Đồ uống đóng chai Tài liệu độc quyền 28 (D) Baked goods (D) Bánh nướng Thông tin sản phẩm đồ uống cà phê chuẩn bị sẵn không được cung cấp khi máy espresso đang bị sửa (A number of drinks were not offered while the espresso machine was being serviced.) cho thấy sản phẩm này bán ít hơn dự kiến, vậy A là phương án đúng. 177. What problem does Ms. Lin have? (A) Some desserts did not sell as desired. (B) Some mugs have not been delivered. (C) Some coffee beans are out of stock. (D) Some posters have unclear information. 177. Cô Lin có vấn đề gì? (A) Một số món tráng miệng không bán như mong muốn. (B) Một số cốc chưa được giao. (C) Một số hạt cà phê đã hết hàng. (D) Một số áp phích có thông tin không rõ ràng. Phương án C và D không được nhắc đến trong bài, phương án A thì sai do các món bánh nướng tăng 7% so với tháng trước (This is a 7 percent increase from last month.), chỉ có vấn đề về việc nhiều cốc vẫn chưa được nhà cung cấp hoàn thành (Placid Moon Coffee mugs are still out of stock as our vendor has not yet fulfilled our order.), vậy chỉ có B là phương án đúng 178. What does Ms. Lin recommend? (A) A better espresso machine should be purchased. (B) The customer loyalty program should be discontinued. (C) Part-time staff should be hired on a permanent basis. (D) Employees should receive additional training. 178. Cô Lin đề nghị chuyện gì? (A) Nên mua máy pha espresso tốt hơn. (B) Chương trình khách hàng thân thiết nên bị ngưng lại. (C) Nhân viên bán thời gian nên được thuê trên cơ sở lâu dài. (D) Nhân viên nên được đào tạo bổ sung. Trong phần ghi chú về chương trình khách hàng thân thiết (Customer loyalty program), ta thấy gợi ý về việc đào tạo nhân viên trong việc quảng cáo về lợi ích này (We should better train staff in promoting this benefit.), vậy D là phương án đúng. 179. What is suggested about the Misty Heights Blend? (A) It was offered for the first time in March. (B) It will no longer be sold by Placid Moon Coffee. (C) It is more expensive than other types of coffee. (D) It has a stronger flavor than other blends. 179. Điều gì được gợi ý về Misty Heights Blend? (A) Nó đã được cung cấp lần đầu tiên vào tháng ba. (B) Nó sẽ không còn được bán bởi Placid Moon Coffee (C) Nó đắt hơn các loại cà phê khác. (D) Nó có hương vị mạnh hơn các hỗn hợp khác. Ta thấy các thông tin về Misty Heights Blend như việc nó là hàng bán chạy nhất(Bags of whole-bean Misty Heights Blend were a top seller) và là bằng chứng việc nó chính là sản phẩm được nhắc đến trong e-mail với sản phẩm nguyên hạt vừa được giới thiệu tháng rồi (I'm pleased with the strong sales of the new whole-bean product we introduced last month), vậy A là phương án chính xác. 180. What is most likely true about Ms. Lin? (A) She agreed to take on an added responsibility. (B) She requested a new espresso maker from Mr. Harris. (C) She recommended products to Mr. Asakawa. (D) She renovated the employee lounge. 180. Điều gì rất có thể đúng về cô Lin? (A) Cô ấy đồng ý nhận thêm một trách nhiệm. (B) Cô ấy đã yêu cầu một máy pha cà phê mới từ ông Harris. (C) Cô ấy giới thiệu sản phẩm cho ông Asakawa. (D) Cô ấy đã cải tạo phòng chờ của nhân viên. Các phương án A, B và C đều không được nhắc đến trong bài, chỉ có phương án C được nhắc đến trong e-mail (This expansion of our business is all thanks to you, since you introduced Mr. Asakawa to our coffee not long ago.), vậy C là phương án đúng. Tài liệu độc quyền 29 Audition for a TV Baking Show DUNMORE, PA- Think you have what it takes to be the next baking star? Get your cake pans and pastry brushes ready because the popular baking competition show, Toni 's Baking Ace, has just scheduled auditions for its fifth season! Toni's Baking Ace has become a huge TV hit since it premiered five years ago. The show is named for its celebrated host, pastry chef Adrianna Toni. Long before becoming a TV celebrity, she founded multinational bakery chain TKL Creations and published Dolce Dancing, a dessert cookbook that has become a classic. If you are an amateur baker, that is, if you have never baked as part of a business, you stand a chance of appearing on Toni 5· Baking Ace. The first step is to complete an online application. The show's producers will select about 50 promising candidates and send each an invitation for an in-person interview. Those who make it through this first round will attend an intensive two-day baking audition in front of the TV judges. From this audition, sixteen lucky finalists will be selected as participants to compete for the Baking Ace title! Have your baked goods always impressed your family and friends? Do not hesitate to submit your application-and get baking! Buổi thử giọng cho chương trình nướng bánh trên TV DUNMORE, PA- Bạn nghĩ rằng mình có những gì cần có để trở thành ngôi sao làm bánh tiếp theo? Chuẩn bị sẵn chảo làm bánh và bàn chải phết vì chương trình thi làm bánh nổi tiếng, Tony’s Baking Ace, vừa lên lịch thử vai cho mùa thứ năm! Toni Baking’s Ace đã trở thành một thành công trên TV lớn kể từ khi nó được công chiếu năm năm trước. Chương trình được đặt tên theo người dẫn chương trình nổi tiếng của nó, đầu bếp bánh ngọt Adrianna Toni. Rất lâu trước khi trở thành người nổi tiếng trên truyền hình, cô đã thành lập chuỗi cửa hàng bánh đa quốc gia TKL Creations và xuất bản Dolce Dancing, một cuốn sách nấu món tráng miệng đã trở thành kinh điển. Nếu bạn là một thợ làm bánh nghiệp dư, nghĩa là, nếu bạn chưa bao giờ nướng bánh như một phần của việc kinh doanh, thì bạn có cơ hội xuất hiện trên Toni’s Baking Ace. Bước đầu tiên là hoàn thành việc nộp đơn trực tuyến. Các nhà sản xuất của chương trình sẽ chọn khoảng 50 ứng cử viên đầy triển vọng và gửi từng lời mời cho một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Những người lọt vào vòng đầu tiên này sẽ tham dự buổi thử giọng chuyên sâu kéo dài hai ngày trước các giám khảo truyền hình. Từ buổi thử giọng này, mười sáu người vào chung kết may mắn sẽ được chọn làm người tham gia để cạnh tranh cho danh hiệu Baking Ace! Các món bánh nướng của bạn có luôn gây ấn tượng với gia đình và bạn bè của bạn? Đừng ngần ngại nộp đơn của bạn - và được nướng bánh! Name: Dennis Farah Phone: 414-555-0112 E-mail: dfarah@chemail.com • Current Occupation: I have been working as a high school chemistry teacher for the past nine years. • When did you begin to bake, and how did you learn? I started baking with my father when I was five years old. He loved to bake for family and friends, and I became his kitchen assistant. I can remember researching cooking techniques, watching baking shows, and developing some of my own recipes. • Do you have a specialty item? Pies, especially because I like to experiment with new pie filling. Tên: Dennis Farah Điện thoại: 414-555-0112 E-mail: dfarah@chemail.com • Nghề nghiệp hiện tại: Tôi đã làm việc như một giáo viên hóa học ở trường trung học trong chín năm qua. • Khi nào bạn bắt đầu nướng bánh, và bạn đã học như thế nào? Tôi bắt đầu làm bánh với cha tôi khi tôi lên năm tuổi. Ông ấy thích nướng bánh cho gia đình và bạn bè, và tôi trở thành trợ lý bếp của anh ấy. Tôi có thể nhớ nghiên cứu kỹ thuật nấu ăn, xem chương trình làm bánh và phát triển một số công thức nấu ăn của riêng tôi. • Bạn có một món đặc biệt nào không? Bánh nướng, đặc biệt là vì tôi thích thử nghiệm với nhân bánh mới. Tài liệu độc quyền 30 • Why do you want to be on the show? I am passionate about baking. I have been watching Toni's Baking Ace since it first aired, and it has greatly increased my own skills, as I have tried out many top recipes that I've seen on the show: Last week a friend heard about this audition, and she persuaded me to submit an application. • Have you ever marketed and sold any baked goods? My formal baking experience amounts to donating cupcakes to be sold at our school's annual Christmas sale to support the school's sports programs. Please upload a 60-second video introducing yourself and showing a baked creation of yours. Go to the Video tab to upload your video. • Tại sao bạn muốn tham gia chương trình? Tôi đam mê làm bánh. Tôi đã xem Toni’s Baking Ace kể từ khi nó được phát sóng lần đầu tiên và nó đã tăng cường kỹ năng của tôi rất nhiều, vì tôi đã thử nhiều công thức hàng đầu mà tôi đã thấy trong chương trình: Tuần trước, một người bạn đã nghe nói về buổi thử giọng này, và cô ấy đã thuyết phục tôi nộp đơn • Bạn đã bao giờ tiếp thị và bán bất kỳ sản phẩm nướng nào chưa? Kinh nghiệm làm bánh chính thức của tôi là quyên góp bánh cupcake được bán trong dịp bán hàng Giáng sinh hàng năm của trường chúng tôi để hỗ trợ các chương trình thể thao của trường. Vui lòng tải lên video dài 60 giây giới thiệu về bản thân và hiển thị một sáng sản phẩm bánh nướng của bạn. Chuyển đến tab Video để tải video của bạn lên. 181. What does the article indicate about Toni's Baking Ace? (A) It accepts teenagers as contestants. (B) It often selects international participants. (C) It awards prize money to winners. (D) It is hosted by a famous author. 181. Bài báo chỉ ra điều gì về Baking Ace của Toni's? (A) Nó chấp nhận thanh thiếu niên là thí sinh. (B) Nó thường chọn người tham gia quốc tế. (C) Nó thưởng tiền thưởng cho người chiến thắng. (D) Nó được dẫn chương trình bởi một tác giả nổi tiếng. Các phương án A, B và C đều không được nhắc đến trong bài đọc, chỉ có D được thể hiện qua việc người dẫn chương trình, Adriana Toni, đã xuất bản 1 cuốn sách nổi tiếng (published Dolce Dancing, a dessert cookbook that has become a classic.), vậy D là phương án đúng. 182. In the article, the word "hit" in paragraph 2, line 2, is closest in meaning to (A) success (B) impact (C) expense (D) encouragement 182. Trong bài viết, từ "hit" trong đoạn 2, dòng 2, có nghĩa gần nhất với (A) Thành công (B) tác động (C) chi phí (D) khuyến khích “hit” ở đây chỉ 1 thành công vang dội đối với chương trình TV này nên chỉ phương án A là có nghĩa phù hợp nhất. 183. What requirement is mentioned in the online application? (A) Signing a contract (B) Passing a baking speed competition (C) Including an introductory video (D) Participating in a past contest 183. Yêu cầu nào được đề cập trong nộp đơn trực tuyến? (A) Ký hợp đồng (B) Vượt qua một cuộc thi về tốc độ nướng bánh (C) Bao gồm một video giới thiệu (D) Tham gia một cuộc thi trong quá khứ Ở cuối đơn trực tuyến có yêu cầu 1 video giới thiệu bản thân (Please upload a 60-second video introducing yourself and showing a baked creation of yours.), vậy C là phương án đúng. 184. What does Mr. Farah state in his application? (A) He has a kitchen assistant. (B) He is an educator. (C) He has never watched the show. (D) His father will soon appear on the show. 184. Ông Farah nói gì trong đơn của mình? (A) Anh ấy có một trợ lý bếp. (B) Ông là một nhà giáo dục. (C) Anh ấy chưa bao giờ xem chương trình. (D) Cha anh sẽ sớm xuất hiện trong chương trình. Tài liệu độc quyền 31 Ông ấy đã nói mình là 1 giáo viên dạy hóa ở trường trung học (I have been working as a high school chemistry teacher for the past nine years.), vậy B là phương án đúng. 185. Why most likely does Mr. Farah give details about an annual event? (A) To show how popular his baking is (B) To indicate he is familiar with contests (C) To provide evidence that he is not a professional baker (D) To prove he can bake with limited equipment 185. Tại sao nhiều khả năng ông Farah cung cấp chi tiết về một sự kiện hàng năm? (A) Để cho thấy việc nướng bánh của anh ấy phổ biến đến mức nào (B) Để cho biết anh ấy quen thuộc với các cuộc thi (C) Để cung cấp bằng chứng rằng anh ta không phải là một thợ làm bánh chuyên nghiệp (D) Để chứng minh anh ta có thể nướng với thiết bị hạn chế Thông tin về sự kiện hàng năm có nói ông ấy quyên góp bánh cupcakes (donating cupcakes to be sold at our school's annual Christmas sale to support the school's sports programs.). nghĩa là không vì mục đích kinh doanh, đúng theo yêu cầu của cuộc thi là phải là 1 người làm bánh nghiệp dư, không nướng bánh như 1 hình thức kinh doanh (If you are an amateur baker, that is, if you have never baked as part of a business, you stand a chance of appearing on Toni 5· Baking Ace.) https://www.lanarktheater.org/advertise Advertise with Lanark Theater! When you place an advertisement in our printed programs, your business will be seen by 256 thousands of our patrons. Our upcoming season has just been announced, and we have an exciting lineup of theater, music, and dance groups that will perform throughout the year. You can feature your business in our programs for a full year or a partial year and also choose the size of your advertisement. The basic advertising options are as follows. Description Full Page Half Page Quarter Page Full year (12 months) $4,165 $2,200 $1,700 Half year (6 months) $2,550 $1 ,120 $780 Quarter year (3 months) $1 ,330 $760 $440 One-time advertisement $440 $300 $150 Keep in mind that full-year advertisers receive a special discount card that is good for 15% off tickets for any Lanark Theater event for the duration of the advertising contract! To get started, submit an advertisement request form. We will contact you to help you select the most suitable advertising package. The request form can be found at https://www.lanarktheater.org/ad Advertising Quảng cáo với Nhà hát Lanark! Khi quý vị đặt quảng cáo trong các chương trình ấn phẩm của chúng tôi, doanh nghiệp của quý vị sẽ được 256 nghìn khách hàng quen thuộc của chúng tôi nhìn thấy. Thời gian sắp tới của chúng tôi vừa được công bố, và chúng tôi có một loạt các nhóm kịch, nhạc và nhảy thú vị sẽ biểu diễn trong suốt cả năm. Quý vị có thể giới thiệu doanh nghiệp của mình trong các chương trình của chúng tôi trong cả năm hoặc một phần năm và cũng có thể chọn quy mô quảng cáo. Các lựa chọn quảng cáo cơ bản như sau. Mô tả Cả trang Nửa trang Một phần tư trang Cả năm (12 tháng) $4,165 $2,200 $1,700 Nửa năm (6 tháng) $2,550 $1 ,120 $780 ¼ năm (3 tháng) $1 ,330 $760 $440 Quảng cáo 1 lần $440 $300 $150 Hãy nhớ rằng các đơn vị chọn quảng cáo cả năm nhận được một thẻ giảm giá đặc biệt để giảm 15% vé cho bất kỳ sự kiện Nhà hát Lanark nào trong suốt thời gian hợp đồng quảng cáo! Để bắt đầu, hãy gửi một mẫu yêu cầu quảng cáo. Chúng tôi sẽ liên hệ với qúy vị để giúp chọn gói quảng cáo phù hợp nhất. Mẫu yêu cầu có thể được tìm thấy tại Tài liệu độc quyền 32 www.lanarktheater.org/advertisement-reguest. www.lanarktheater.org/adSpaceement-reguest. Lanark Theater Advertisement Request Form Name: Louise Sanderson E-mail: l.sanderson@stanmorebistro.com Phone: 716-555-0145 Company: Stanmore Bistro Have you advertised with us before? No How did you learn about this advertising opportunity? I frequently see performances at Lanark Theater. Not too long ago, I noticed that a friend's business is being advertised in your programs. He is the owner of Braedale Apparel, and he has highly recommended that I advertise my own business in your program as well. I certainly think that Lanark Theater patrons would enjoy dining at my bistro! What type of advertisement are you interested in? Full year __ Half year _X_ Quarter year __ One-time __ Not sure __ What is your maximum budget? $850 Nhà hát Lanark Mẫu yêu cầu quảng cáo Tên: Louise Sanderson E-mail: l.sanderson@stanmorebistro.com Điện thoại: 716-555-0145 Công ty: Stanmore Bistro Quý vị đã quảng cáo với chúng tôi trước đây? Không Quý vị đã tìm hiểu về cơ hội quảng cáo này như thế nào? Tôi thường xuyên xem các buổi biểu diễn tại Nhà hát Lanark. Cách đây không lâu, tôi chú ý rằng doanh nghiệp của một người bạn đang được quảng cáo trong chương trình ở đây. Anh ấy là chủ sở hữu của công ty Trang phục Braedale, và anh ấy rất khuyến khích tôi quảng cáo doanh nghiệp của mình trong chương trình của quý vị. Tôi chắc chắn nghĩ rằng những khách hàng quen của Nhà hát Lanark sẽ thích ăn tối tại quán rượu của tôi! Loại quảng cáo nào bạn quan tâm? Cả năm __ Nửa năm _X_ Quý một năm __ Một lần __ Không chắc chắn __ Ngân sách tối đa của qúy vị là gì? $ 850 To: Maciej Ritchie From: Rosa Chokphel Subject: Advertisement renewal Date: December 13 Dear Mr. Ritchie, Thank you for renewing Braedale Apparel's advertisement package for the upcoming season. You are once again confirmed for a quarter-page advertisement for the full year. We at Lanark Theater could not fulfill our mission of offering the community rich and thought-provoking artistic performances without the help of local businesses like yours! We also want to thank you for your recent referral. Because of your recommendation, Louise Sanderson will be advertising in our programs. Your support is greatly appreciated! All the best, Rosa Chokphel Marketing Associate, Lanark Theater Đến: Maciej Ritchie Từ: Rosa Chokphel Chủ đề: Đổi mới quảng cáo Ngày: 13 tháng Mười Hai Gửi ông Ritchie, Cảm ơn ông đã gia hạn gói quảng cáo của Braedale cho thời gian sắp tới. Ông một lần nữa được xác nhận cho quảng cáo một phần tư trang cho cả năm. Chúng tôi tại Nhà hát Lanark không thể hoàn thành sứ mệnh mang đến cho cộng đồng những buổi biểu diễn nghệ thuật phong phú và kích thích tư duy mà không có sự giúp đỡ của các doanh nghiệp địa phương như ông! Chúng tôi cũng muốn cảm ơn ông vì lần giới thiệu gần đây. Nhờ lời giới thiệu, Louise Sanderson sẽ quảng cáo trong các chương trình của chúng tôi. Hỗ trợ của ông được đánh giá rất cao! Lời chúc tốt nhất Rosa Chokphel Chuyên viên tiếp thị, Nhà hát Lanark 186. What is the purpose of the Web page? (A) To promote upcoming shows (B) To review recent performances 186. Mục đích của trang web là gì? (A) Để quảng cáo các chương trình sắp tới (B) Để bình luận các buổi biểu diễn gần đây Tài liệu độc quyền 33 (C) To announce advertising opportunities (D) To profile the lineup of performers (C) Thông báo cơ hội quảng cáo (D) Để đưa thông tin hồ sơ đội hình của người biểu diễn Câu C là đáp án đúng vì ta thấy bảng giá quảng cáo và lời giới thiệu về chương trình quảng cáo tại nhà hát (When you place an advertisement in our printed programs). 187. What is mentioned about Lanark Theater? (A) It offers a variety of artistic performances. (B) It advertises in a local newspaper. (C) It has only recently opened. (D) It features performances exclusively from local groups. 187. Điều gì được đề cập về Nhà hát Lanark? (A) Cung cấp một loạt các buổi biểu diễn nghệ thuật. (B) Quảng cáo trên một tờ báo địa phương. (C) Chỉ mới mở gần đây. (D) Cung cấp biểu diễn độc quyền từ các nhóm địa phương. Câu A là đáp án đúng vì trang web giới thiệt là có đội ngũ kịch, nhạc và nhảy nên rất đa dạng (we have an exciting lineup of theater, music, and dance groups). 188. What type of business does Ms. Sanderson own? (A) An advertising company (B) A clothing store (C) A theater (D) A restaurant 188. Cô Sanderson sở hữu loại hình kinh doanh nào? (A) Công ty quảng cáo (B) Cửa hàng quần áo (C) Nhà hát (D) Nhà hàng Cô Sandersons giới thiệu doanh nghiệp của mình là nơi ăn uống (I certainly think that Lanark Theater patrons would enjoy dining at my bistro) với “bistro” và “restaurant” là tương tự nên câu D là đáp án đúng. 189. What advertisement option will Ms. Sanderson most likely purchase? (A) A full-page advertisement (B) A half-page advertisement (C) A quarter-page advertisement (D) A one-time advertisement 189. Cô Sanderson sẽ có thể đặt lựa chọn nào nhất? (A) Quảng cáo toàn trang (B) Quảng cáo nửa trang (C) Quảng cáo một phần tư trang (D) Quảng cáo một lần Cô Sandersons muốn đặt quảng cáo nửa năm với ngân sách là 850 đô, mà theo bảng giá thì mức giá đó gần với của quảng cáo ¼ trang nên câu C là đáp án đúng. 190. What is suggested about Mr. Ritchie? (A) He is a co-owner at Stanmore Bistro. (B) He will receive discounted tickets. (C) He has upgraded his advertising package. (D) He prefers music performances to dance performances. 190. Điều gì nói về ông Ritchie? (A) Ông là đồng sở hữu tại Stanmore Bistro. (B) Ông ấy sẽ nhận được vé giảm giá. (C) Ông ấy đã nâng cấp gói quảng cáo của mình. (D) Ông ấy thích biểu diễn âm nhạc hơn là biểu diễn khiêu vũ. Câu B là đáp án đúng, vì theo như email thì ông ấy đặt tiếp gói quảng cáo ¼ trang cho cả năm (You are once again confirmed for a quarter-page advertisement for the full year), và theo như thông báo thì việc đó đồng nghĩa với việc nhận vé giảm giá 15% cho sự kiện nhà hát (Keep in mind that full-year advertisers receive a special discount card that is good for 15% off tickets). Home About Exhibits Summer Program Contact After viewing our world-class art exhibits, come and enjoy some free music during Cheverly Art Museum's Trang chủ Giới thiệu Triển lãm Chương trình hè Liên hệ Sau khi xem triển lãm nghệ thuật đẳng cấp thế giới của chúng tôi, hãy đến thưởng thức âm nhạc miễn phí trong Tài liệu độc quyền 34 tenth annual Summer Concert Series. From July 14 through August 4, musical performances will be held either on our Atrium Stage near the main entrance or on our Chillum Stage in the outdoor plaza. Concerts are held from 7-9 P.M. Tickets are $10 in advance or $15 at the door, if still available. July 14 Atrium Stage Local trio Killaloe Sounds will start our series off with lively traditional Irish music. July 21 Atrium Stage Renowned jazz pianist Lillian Cathey will play soulful songs from her Keyboard Sway recording, which has been a best seller for over five years. July 28 Chillum Stage The nationally renowned Tulia Stampers play traditional American folk music. The performance will feature Rhianon Lewis on lead vocals, Hector Freeman on banjo, Lynn Truman on mandolin, and Wyatt Davenport on fiddle. August 4 Chillum Stage The Hennessy String Quartet will play selections from their recent recording, Summertime Classics. chuỗi Hòa nhạc Mùa hè thường niên lần thứ mười của Bảo tàng Nghệ thuật Cheverly. Từ ngày 14 tháng Bảy đến ngày 4 tháng Tám, các buổi biểu diễn âm nhạc sẽ được tổ chức trên Sân khấu Atrium gần lối vào chính hoặc trên Sân khấu Chillum ở quảng trường ngoài trời. Buổi hòa nhạc được tổ chức từ 7-9 giờ tối. Giá vé là 10 đô la khi đặt trước hoặc 15 đô bán tại cửa, nếu vẫn còn vé. Ngày 14 tháng Bảy Sân Khấu Atrium Bộ ba địa phương Killaloe Sounds sẽ bắt đầu loạt chương trình của chúng tôi với âm nhạc truyền thống Ailen sống động. Ngày 21 tháng Bảy Sân Khấu Atrium Nghệ sĩ piano jazz nổi tiếng Lillian Cathey sẽ biểu diễn những bài hát có hồn từ bản thu âm Keyboard Sway của cô, bán chạy nhất trong hơn năm năm. Ngày 28 tháng Bảy Sân khấu Chillum Dàn nhạc Tulia Stampers nổi tiếng trên toàn quốc biểu diễn nhạc dân gian truyền thống của Mỹ. Buổi biểu diễn sẽ có Rhianon Lewis là giọng ca chính, Hector Freeman chơi banjo, Lynn Truman chơi măng cầm và Wyatt Davenport trên vĩ cầm. Ngày 4 tháng tám Sân khấu Chillum Bộ tứ Hennessy String Quartet sẽ biểu diễn chọn lọc từ bản thu gần đây của họ, Summertime Classics (Cổ điển mùa hè). To: Rhianon Lewis From: James Sabo Subject: Summer concert performance Date: July 17 Dear Ms. Lewis: I am the program coordinator for the Cheverly Art Museum. We are so excited to have you perform with us this season. Our concerts are always well received and well attended. Please note that we run a sound check onstage an hour before each performance to make sure that all equipment is working properly, so we recommend that musicians arrive by at least two hours before the scheduled start time. Also, if you or your bandmates need tickets for friends or family members, please let me know, and I will be happy to coordinate it. Tickets are no longer available, but we have a few seats reserved that I can offer you. I look forward to meeting you! Sincerely, James Sabo Đến: Rhianon Lewis Từ: James Sabo Chủ đề: Buổi biểu diễn mùa hè Ngày: 17 tháng Bảy Gửi cô Lewis: Tôi là điều phối viên chương trình cho Bảo tàng Nghệ thuật Cheverly. Chúng tôi rất vui mừng khi có cô biểu diễn cùng chúng tôi trong thời gian này. Các buổi hòa nhạc của chúng tôi luôn được đón nhận và có nhiều lượt tham dự. Xin lưu ý rằng chúng tôi triển khai kiểm tra âm thanh trên sân khấu một giờ trước mỗi buổi biểu diễn để đảm bảo tất cả các thiết bị đều hoạt động tốt, nên chúng tôi khuyến nghị các nhạc sĩ nên đến ít nhất hai giờ trước thời gian bắt đầu dự kiến. Đồng thời, nếu cô hoặc bạn bè cần vé cho bạn bè hoặc thành viên gia đình, hãy cho tôi biết, và tôi sẽ rất vui lòng phối hợp. Vé không còn nữa, nhưng chúng tôi có một vài chỗ dành riêng mà tôi có thể cung cấp cho cô. Tôi mong được gặp cô! Trân trọng, Tài liệu độc quyền 35 Program Coordinator, Cheverly Art Museum James Sabo Điều phối viên chương trình, Bảo tàng nghệ thuật Cheverly To: James Sabo From: Rhianon Lewis Subject: RE: Summer concert performance Date: I July 17 Hi, James, Thanks for the information. I will be driving with the group from Arlington, so we are all set for transportation. We plan to arrive at 5:30 p.m. On a separate matter, I hope it is not too late to request a change in venue. I came to see the July 14 performance, and the group that performed then showed a video on the screen behind them as they played. My group also has images and videos that we would like to display during our performance. I've spoken with the stage manager, and he said that our scheduled space would not allow for such a setup. While these elements are not a necessary part of our show, our audiences have found them to be very powerful; thus, we would love to incorporate them if we can. Thank you, Rhianon Đến: James Sabo Từ: Rhianon Lewis Chủ đề: RE: Buổi biểu diễn hòa nhạc mùa hè Ngày: 17 tháng Bảy Chào James, Cảm ơn vì thông tin. Tôi sẽ lái xe với nhóm từ Arlington, vì vậy tất cả chúng tôi đều chuẩn bị cho việc vận đi lại. Chúng tôi dự định đến lúc 5:30 chiều. Về một vấn đề riêng biệt, tôi hy vọng không quá muộn để yêu cầu thay đổi địa điểm. Tôi đến để xem buổi biểu diễn ngày 14 tháng Bảy và nhóm biểu diễn sau đó đã chiếu một đoạn video trên màn hình phía sau họ khi họ chơi. Nhóm của tôi cũng có hình ảnh và video mà chúng tôi muốn chiếu trong buổi biểu diễn của chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với người quản lý sân khấu và anh ấy nói rằng không gian theo lịch trình của chúng tôi sẽ không cho phép thiết lập như vậy. Mặc dù các yếu tố này không phải là một phần cần thiết trong buổi biểu diễn của chúng tôi, khán giả của chúng tôi cảm thấy chúng rất mạnh mẽ; nên chúng tôi rất thích kết hợp chúng nếu có thể. Cảm ơn anh, Rhianon 191. What does the Web page indicate about the concert series? (A) It is held every year. (B) It focuses on classical music. (C) It is open only to museum members. (D) It is organized by a well-known artist 191. Trang web nói gì về chuỗi hòa nhạc? (A) Được tổ chức hàng năm. (B) Tập trung vào âm nhạc cổ điển. (C) Chỉ dành cho các thành viên bảo tàng. (D) Được tổ chức bởi một nghệ sĩ nổi tiếng Câu A là đáp án đúng, vì theo như trang web thì đây là hòa nhạc thường niên (enjoy some free music during Cheverly Art Museum's tenth annual Summer Concert Series) tức mỗi năm tổ chức 1 lần. 192. According to the Web page, what act has recently recorded music? (A) Killaloe Sounds (B) Lillian Cathey (C) The Tulia Stampers (D) The Hennessy String Quartet 192. Theo trang web thì nghệ sĩ nào gần đây đã tiến hành ghi âm? (A) Âm thanh Killaloe (B) Lillian Cathey (C) Tulia Stampers (D) Bộ tứ Hennessy String Quartet Câu D là đáp án đúng vì trang web giới thiệu Hennessy String Quartet sẽ biểu diễn bản nhạc vừa được thu của họ (The Hennessy String Quartet will play selections from their recent recording). 193. What is suggested about the Tulia Stampers concert? 193. Điều gì nói về buổi hòa nhạc của Tulia Stampers? (A) Đã được bán hết. Tài liệu độc quyền 36 (A) It has already sold out. (B) It will begin two hours early. (C) It will feature a local guest musician. (D) It has been moved to a different date. (B) Sẽ bắt đầu sớm hai giờ. (C) Sẽ có một nghệ sĩ khách mời địa phương. (D) Đã được dời đến một ngày khác. Cô Lewis là ca sĩ chính của Tulia Stampers, và trong email gửi cô ấy thì đã hết vé cho chương trình của nhóm nhạc này (Tickets are no longer available) nên câu A là đáp án đúng. 194. According to the first e-mail, why should musicians arrive early? (A) To find parking (B) To sign a contract (C) To test sound equipment (D) To select a stage manager 194. Theo e-mail đầu tiên thì tại sao nghệ sĩ nên đến sớm? (A) Để tìm chỗ đậu xe (B) Ký hợp đồng (C) Để kiểm tra thiết bị âm thanh (D) Để chọn người quản lý sân khấu Câu C là đáp án đúng vì trong email đề cập đến việc kiểm tra thiết bị âm thanh trước 2 giờ (run a sound check onstage to make sure that all equipment is working properly, musicians arrive by at least two hours before the scheduled start time). 195. What is indicated about Ms. Lewis? (A) She recorded a song with Lillian Cathey. (B) She has requested transportation to Cheverly Art Museum. (C) She has never used video in her performance before. (D) She attended a performance by Killaloe Sounds. 195. Điều gì nói về cô Lewis? (A) Cô ấy đã thu âm một bài hát với Lillian Cathey. (B) Cô ấy đã yêu cầu chở đến Bảo tàng Nghệ thuật Cheverly. (C) Cô ấy chưa bao giờ sử dụng video trong màn trình diễn của mình trước đây. (D) Cô ấy đã tham dự một buổi biểu diễn của Killaloe Sounds. Câu D là đáp án đúng vì cô Lewis đề cập đến việc đến buổi biểu diễn vào 14 tháng Bảy (I came to see the July 14 performance) mà theo lịch đó là của nhóm nhạc Killaloe Sounds. Business Outlook Monthly Articles in the March Issue: The Right Candidates Page 11 Spot the applicant that will make a difference. Doug Tenor spoke with four managers about their approach to interviewing. The Right Questions Page 27 How do the big international corporations look for new employees? Lilly Zimble visits three of the biggest HR departments in the world to see what goes into job postings and recruiting. Being There Page 38 Gina Pimentel looks at the strengths and weaknesses of virtual conferencing. What is the future for distance meetings, and is this what we want? While useful for brief meetings, will they ever excel for longer interactions? Surprisingly, some studies show that virtual conferencing has little effect on employee engagement. Nguyệt san Business Outlook Monthly Các bài viết trong kỳ tháng 3: Các ứng cử viên phù hợp Trang 11 Phát hiện ứng cử biên sẽ làm ra sự khác biệt. Doug Tenor đã trò chuyện với bốn quản lý về phương thức phỏng vấn của họ. Câu hỏi đúng Trang 27 Làm thế nào để các tập đoàn quốc tế lớn tìm kiếm nhân viên mới? Lilly Zimble đến ba trong số các phòng nhân sự lớn nhất trên thế giới để xem những gì diễn ra khi đăng việc và tuyển dụng. Hiện diện tại đó Trang 38 Gina Pimentel xem xét những điểm mạnh và điểm yếu của hội nghị kỹ thuật số. Tương lai cho các cuộc họp từ xa là gì, và đây có phải là những gì chúng ta muốn? Mặc dù hữu ích cho các cuộc họp ngắn, liệu chúng có bao giờ tốt cho các tương tác thời lượng dài hơn không? Tài liệu độc quyền 37 Benefits of the Phrase Book Page 44 Melissa Dyson shares tips on communicating with locals when conducting business abroad. Clients warm to visitors who make the effort to learn some of their language. Extended Stay Page 52 Greg McDaniel went to five hotels in five weeks to experience their extended-stay options. He details each hotel's pros and cons. Đáng ngạc nhiên là một số nghiên cứu cho thấy hội nghị kỹ thuật số ít ảnh hưởng đến sự tham gia của nhân viên. Lợi ích của Sách về cụm từ Trang 44 Melissa Dyson chia sẻ những lời khuyên về giao tiếp với người dân địa phương khi tiến hành kinh doanh tại nước ngoài. Khách hàng tiếp nhận nồng nhiệt đối với những du khách nước ngoài nỗ lực học ngôn ngữ của họ. Ở lại lâu hơn Trang 52 Greg McDaniel đã đến năm khách sạn trong năm tuần để trải nghiệm các lựa chọn ở lại dài hạn của họ. Ông đưa ra chi tiết từng ưu và nhược điểm của mỗi khách sạn. .com/updates The Farol Grande Hotel- Updates We recently learned that we were reviewed in the March issue of Business Outlook Monthly magazine! The review was performed by an "undercover operation"-the reporter used a fictional name, posed as a regular guest, and stayed with us for five nights-so we didn't know he was here until we saw the article! Access the magazine here to read the thorough analysis of our facilities: http: //www.farolgrandehotel .com / cập nhật Khách sạn Farol Grande- Cập nhật Gần đây chúng tôi đã biết rằng chúng tôi đã được xem xét trên tạp chí nguyệt san Business Outlook Monthly! Việc xem xét được thực hiện trong một "chiến dịch bí mật" - phóng viên đã sử dụng một cái tên hư cấu, đóng giả làm khách thông thường và ở lại với chúng tôi trong năm đêm - vì vậy chúng tôi không biết anh ta ở đây cho đến khi chúng tôi xem bài báo! Truy cập tạp chí ở đây để đọc phân tích kỹ lưỡng về các cơ sở vật chất của chúng tôi: Business Outlook Monthly To the Editor: I read with interest Gina Pimentel's take on the status of videoconferencing and other virtual meeting technologies. Although I sympathize with the author's sentiment that video and conference calls are no real alternative to meetings in person, it seems to be the trend of the future. But even with recent technological advances, in my experience, videoconferences are most effective for short meetings such as status checks. When it comes to negotiations, however, there is nothing like face-to-face interactions. -Emre Osman Triển vọng kinh doanh hàng tháng Gửi biên tập viên: Tôi đọc trong thích thú về việc Gina Pimentel tiếp nhận tình hình hội nghị truyền hình và các công nghệ họp kỹ thuật số khác. Mặc dù tôi đồng cảm với quan điểm của tác giả rằng các cuộc gọi video và hội nghị không phải là sự thay thế thực sự cho các cuộc họp trực tiếp, nhưng dường như đó là xu hướng của tương lai. Nhưng ngay cả với những tiến bộ công nghệ gần đây, theo kinh nghiệm của tôi, hội nghị truyền hình có hiệu quả nhất cho các cuộc họp ngắn như kiểm tra tìn hhifnh. Tuy nhiên, khi nói đến đàm phán, không có gì so được với tương tác trực tiếp. -Emre Osman 196. How are the first two articles in the magazine similar? (A) Both discuss employee hiring practices. (B) Both focus on new uses of technology. (C) Both discuss how a new position is advertised. (D) Both critique negative interview behaviors 196. Hai bài báo đầu tiên trên tạp chí giống nhau ở diderm gì? (A) Cả hai thảo luận về phương pháo tuyển dụng nhân viên. (B) Cả hai đều tập trung vào việc sử dụng công nghệ mới. (C) Cả hai thảo luận về cách một vị trí mới được quảng cáo. Tài liệu độc quyền 38 (D) Cả hai chỉ trích hành vi phỏng vấn tiêu cực Hai bài báo trang 11 và 27 đều nói về phương thức tuyển dụng như “about their approach to interviewing” và “to see what goes into job postings and recruiting” nên câu A là đáp án đúng. 197. On what page is there advice for international travelers? (A) Page 11 (B) Page 27 (C) Page 38 (D) Page 44 197. Trang nào có lời khuyên cho khách du lịch quốc tế? (A) Trang 11 (B) Trang 27 (C) Trang 38 (D) Trang 44 Trang 44 đề cập đến việc giao tiếp với dân địa phương cho du khách (Clients warm to visitors who make the effort to learn some of their language) nên câu D là đáp án đúng. 198. According to the Web page, what did the reporter do? (A) He visited the hotel in March. (B) He hid his real identity. (C) He canceled a reservation. (D) He arrived late at night. 198. Theo trang Web, thì phóng viên đã làm gì? (A) Anh ấy đã đến khách sạn vào tháng Ba. (B) Anh ấy che giấu danh tính thực sự của mình. (C) Anh ấy đã hủy đặt phòng. (D) Anh ấy đến muộn vào ban đêm. Câu B là đáp án đúng vì trang web đề cập đến việc phóng viên đóng giả làm du khách với tên giả (the reporter used a fictional name, posed as a regular guest). 199. Who stayed at the Farol Grande Hotel? (A) Mr. Tenor (B) Ms. Zimble (C) Ms. Dyson (D) Mr. McDaniel 199. Ai ở tại khách sạn Farol Grande? (A) Ông tenor (B) Cô Zimble (C) Bà Dyson (D) Ông McDaniel Greg McDaniel đã đến 5 khách sạn trong 5 tuần (Greg McDaniel went to five hotels in five weeks to experience their extended-stay options) và trong đó có khách sạn Farol Grande nên câu D là đáp án đúng. 200. On what do Ms. Pimentel and Mr. Osman agree about virtual meetings? (A) They increase employee engagement. (B) They should be phased out in the future. (C) They should replace in-person meetings. (D) They work well for quick exchanges of information. 200. Cô Pimentel và ông Osman đồng ý gì về các cuộc họp ảo? (A) Chúng tăng sự tham gia của nhân viên. (B) Chúng sẽ bị loại bỏ trong tương lai. (C) Chúng nên thay thế các cuộc họp trực tiếp. (D) Chúng tốt cho việc trao đổi thông tin nhanh chóng. Câu D là đáp án đúng vì theo như trong thư thì cô ấy đồng tình về việc họp kỹ thuật số chỉ ổn khi trao đổi ngắn gọn (videoconferences are most effective for short meetings such as status checks).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_ets_1000_test_8.pdf
  • mp3Test 08-Part 1-06.mp3
  • mp3Test 08-Part 2-14.mp3
  • mp3Test 08-Part 2-16.mp3
  • mp3Test 08-Part 3-35-37.mp3
  • mp3Test 08-Part 3-50-52.mp3
  • mp3Test 08-Part 4-89-91.mp3
Tài liệu liên quan