Bài tập ETS 1000 - Test 3

198. What is most likely true about the Cardiff distribution center? (A) It had a problem with food storage. (B) Its grand opening was successful. (C) Mr. Simler was recently hired there. (D) Ms. Baral was unhappy with its service. 198. Điều gì rất có thể đúng về trung tâm phân phối Cardiff? (A) Có vấn đề với việc lưu trữ thực phẩm. (B) Khai trương của trung tâm thành công. (C) Ông Simler gần đây đã được thuê ở đó. (D) Bà Baral không hài lòng với dịch vụ của họ. Cô Baral đã gửi email và khen ngợi về buổi lễ khai trương (I do not believe I have ever seen such a well-planned event) nên ta có thể hiểu đó là buổi lễ thành công. 199. What company was chosen by Mr. Simler? (A) The company that Ms. Baral's contact works for (B) The company with the most reliable customer-service representatives (C) The company that has lower rates than a competitor (D) The company with an overnight call center 199. Công ty nào được ông Simler chọn? (A) Công ty mà bà Baral liên hệ làm việc cho (B) Công ty có đại diện dịch vụ khách hàng đáng tin cậy nhất (C) Công ty có giá thấp hơn công ty đối thủ. (D) Công ty có một trung tâm trả lời cuộc gọi qua đêm Ở tin nhắn cuối cùng, ta có thể thấy ông Simler đã chọn Raven Notifications, mà đây cũng là công ty có giá thành thấp hơn (Raven Notifications also looks good, and their rates are lower) nên câu C là đáp án đúng. 200. What does the text message ask employees who want additional work to do? (A) Arrive on Tuesday night (B) Contact the personnel office (C) Reply to the message with the hours they can work (D) Go to a different distribution center 200. Tin nhắn yêu cầu nhân viên muốn làm thêm làm gì? (A) Đến vào tối thứ ba (B) Liên hệ với phòng nhân sự (C) Trả lời tin nhắn vào giờ họ làm việc (D) Đến một trung tâm phân phối khác Câu B là đáp án đúng vì tin nhắn yêu cầu nhân viên muốn làm ca đêm liên lạc với người ở phòng nhân sự (If you are interested in working additional hours at that time, please contact Becca Johnston in Human Resources) với “personel office” đồng nghĩa với “human resources”.

pdf35 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ấn pháp lý miễn phí. (D) Cô ấy nổi tiếng toàn quốc. Ta thấy câu “cô Warner đã gặt hái được danh tiếng của mình thông qua việc đại diện thân chủ của mình trên khắp đất nước” (Ms. Warner has garnered attention through her representation of clients across the country), đồng nghĩa với việc cô ấy đã nổi tiếng toàn quốc, nên câu D là đáp án đúng. 167. The word "seamless" in paragraph 4, line 4, is closest in meaning to (A) in a single piece (B) without problems (C) in close range (D) without hurry 167. Từ "liền mạch" trong đoạn 4, dòng 4, có nghĩa gần nhất với (A) trong 1 phần duy nhất (B) không có vấn đề (C) trong phạm vi gần (D) không vội vàng Theo nghĩa đen thì “seamless (liền mạch)” có nghĩa là “liên tục” và đôi khi là “1 phần duy nhất”, nhưng xét theo ngữ cảnh trong bài thì “seamless” ở đây có nghĩa bóng gần với “trơn tru”, “không gặp vấn đề” (without problems), nên câu B là đáp án đúng. To: maria_bellandini@pweb.net From: thomas.mclaren@delicatessenmag. com Date: Tuesday, October 2 Subject: Food Photography Article Dear Ms. Bellandini: I have some news regarding your article that is scheduled to be published in the next issue of Delicatessen Magazine. - [ l] - . Yesterday, we learned that a major advertiser canceled their contract with us, and as a result, we will have to reduce the number of pages in our upcoming issue. This is extremely unfortunate, but we just do not have enough money without these ads to publish the magazine in its current format. - [2] - . We know that readers have enjoyed reading about your experiences in Italy. - [3] -. While your eight-page story about working as a food photographer is excellent, in order to fit in the slimmer issue, it will need to be cut by about thirty percent. Although I sincerely hope you agree to having your article published in our upcoming issue, I will understand if you would rather have the article published in full at a later time. However, I have to let you know that the magazine industry is not always the most stable business, and for this reason, I do not know if there will be space for your story in the future. - [4] - . Please let me know as soon as possible what you would like to do. Should you agree to edit the story, I will need the new version by Monday. Best regards, Thomas McLaren, Editor-in-Chief Tới: maria_bellandini@pweb.net Từ: thomas.mclaren@delicatessenmag. com Ngày: Thứ Ba, ngày 2 tháng 10 Chủ đề: Bài báo chụp ảnh món ăn Kính gửi cô Bellandini: Tôi có một số tin liên quan đến bài viết của bạn dự kiến sẽ được xuất bản trong số tiếp theo của Tạp chí Món ăn ngon. - [l] -. Hôm qua, chúng tôi đã biết rằng một nhà quảng cáo lớn đã hủy hợp đồng với chúng tôi và do đó, chúng tôi sẽ phải giảm số lượng trang trong số phát hành sắp tới. Điều này là vô cùng đáng tiếc, nhưng chúng tôi không có đủ tiền nếu không có những quảng cáo này để xuất bản tạp chí ở định dạng hiện tại. - [2] -. Chúng tôi biết rằng độc giả đã thích đọc về các trải nghiệm của bạn ở Ý. - [3] -. Mặc dù câu chuyện tám trang của bạn về làm việc như một nhiếp ảnh gia món ăn là tuyệt vời, để phù hợp với bản in mỏng hơn, nó sẽ cần phải được cắt giảm khoảng ba mươi phần trăm. Mặc dù tôi chân thành hy vọng bạn đồng ý để bài viết của bạn được xuất bản trong số báo sắp tới của chúng tôi, tôi sẽ hiểu được nếu bạn muốn có bài báo được xuất bản đầy đủ hơn vào lần sau. Tuy nhiên, tôi phải cho bạn biết rằng ngành tạp chí không phải lúc nào cũng là ngành kinh doanh ổn định nhất và vì lý do này, tôi không biết liệu sẽ có không gian cho câu chuyện của bạn trong tương lai. - [4] - . Xin vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt những gì bạn muốn làm. Nếu bạn đồng ý chỉnh sửa câu chuyện, tôi sẽ cần phiên bản mới vào thứ Hai. Trân trọng, Tài liệu độc quyền 22 Thomas McLaren, Tổng biên tập 168. What is implied about Delicatessen Magazine? (A) It plans to merge with another magazine. (B) It gives discounted subscriptions to staff. (C) It relies on advertisements for funding. (D) It offers long-term contracts to writers. 168. Điều gì được ngụ ý về Tạp chí Món ăn ngon? (A) Nó có kế hoạch hợp nhất với một tạp chí khác. (B) Nó cung cấp đăng ký giảm giá cho nhân viên. (C) Nó dựa vào quảng cáo để nhận tài trợ. (D) Nó cung cấp các hợp đồng dài hạn cho các nhà văn. Tạp chí này cần kinh phí từ các quảng cáo vì họ không có đủ tiền nếu không có các quảng cáo này (we just do not have enough money without these ads), vậy C là phương án đúng. 169. How would Ms. Bellandini most likely revise her article? (A) By making it shorter (B) By changing the topic (C) By adding more information (D) By including more images of food 169. Làm thế nào bà Bellandini rất có thể sửa đổi bài viết của mình? (A) Bằng cách làm cho nó ngắn hơn (B) Bằng cách thay đổi chủ đề (C) Bằng cách thêm thông tin (D) Bằng cách bao gồm nhiều hình ảnh về món ăn Người viết có nói rằng để phù hợp thì tạp chí của cô Bellandini cần phải được cắt ngắn đi 30% (in order to fit in the slimmer issue, it will need to be cut by about thirty percent), vậy đây là khả năng cô ấy có thể phải làm trong việc sửa đổi bài viết, vậy A là phương án đúng 170. What does Mr. Mclaren NOT suggest to Ms. Bellandini? (A) Her previous articles were well liked. (B) She should submit her article to another magazine. (C) Her article might not be published in full at a later date. (D) She should notify him of her decision. 170. Ông Mclaren KHÔNG gợi ý gì cho bà Bellandini? (A) Các bài viết trước của cô ấy rất được thích. (B) Cô ấy nên gửi bài viết của mình cho một tạp chí khác. (C) Bài viết của cô ấy có thể không được công bố đầy đủ vào một ngày sau đó. (D) Cô ấy nên thông báo cho anh ấy về quyết định của mình Trong 4 phương án chỉ có B là không hề được nhắc đến trong bài, các phương án khác đều được nhắc đến A(We know that readers have enjoyed reading about your experiences in Italy), C (I do not know if there will be space for your story in the future.) và D (Please let me know as soon as possible what you would like to do.). B là phương án đúng. 171. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? "Of course, this is your choice, and I will respect whatever decision you make." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] 171. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và [4] câu nào sau đây thuộc về câu nào tốt nhất? "Tất nhiên, đây là lựa chọn của bạn và tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của bạn." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Trong 4 vị trí thì chỉ có vị trí 4 là có liên kết với các câu có ảnh hưởng về lựa chọn của cô ấy, vị trí [1] và [2] thì đang nói về việc dừng tài trợ, vị trí [3] thì nói về chủ đề của bài viết của cô ấy nên các vị trí này đều không phù hợp cho câu trên. Vậy D là phương án đúng Tài liệu độc quyền 23 Delroy Gerew (1:29 P.M.): Hi, Ms.Chichester, we’d like to order another 10 shirts, featuring the company’s name, Magnalook, and its logo. We need four small, two medium, and four large sizes. Could you fill the order by Friday? Nina Chichester (1:32 P.M.): That’s two days from today, so a $75 rush-order fee will be added. Delroy Gerew (1:34 P.M.): How can we avoid the fee? Nina Chichester (1:36 P.M.): By choosing the standard 5-day production option. Your order would be ready Monday of next week. Delroy Gerew (1:38 P.M.): I guess it can’t be helped. Since we have employees starting this Friday and you open at 8:00 A.M., can I pick up the shirts at that time? Nina Chichester (1:39 P.M.): Pick-up time is normally after 1:00 P.M., but I’ll see to it they’re ready by 8:00 A.M. Delroy Gerew (1:41 P.M.): Thank you. Actually, my assistant will be picking them up. Nina Chichester (1:42 P.M.): That’s fine. Could you please e-mail me your logo again? The computer on which I had it stored crashed the other day and is awaiting repair. Delroy Gerew (1:44 P.M.): Will do. Thanks, and please charge the credit card you have on file for us. Delroy Gerew (1:29 P.M.): Xin chào, cô Chichester, chúng tôi muốn đặt thêm 10 chiếc áo khác, có tên công ty là tên Magnalook và logo của công ty. Chúng ta cần bốn kích thước nhỏ, hai vừa và bốn lớn. Bạn có thể hoàn thành đơn hàng vào thứ sáu không? Nina Chichester (1:32 P.M.): Đó là hai ngày kể từ ngày hôm nay, vì vậy một khoản phí đặt hàng gấp là 75 đô la sẽ được thêm vào. Delroy Gerew (1:34 P.M.): Làm thế nào chúng ta có thể tránh được phí này? Nina Chichester (1:36 P.M.): Bằng cách chọn lựa chọn sản phẩm 5 ngày tiêu chuẩn. Đơn hàng của bạn sẽ sẵn sàng vào thứ Hai tuần sau. Delroy Gerew (1:38 P.M.): Tôi đoán nó không thể rồi. Vì chúng tôi có nhân viên bắt đầu vào thứ Sáu này và bạn mở cửa lúc 8:00 A.M., tôi có thể lấy áo vào thời điểm đó không? Nina Chichester (1:39 P.M.): Thời gian nhận hàng thường là sau 1:00 P.M., nhưng tôi sẽ thấy rằng họ đã sẵn sàng trước 8:00 A.M. Delroy Gerew (1:41 P.M.): Cảm ơn bạn. Thật ra thì trợ lý của tôi sẽ được nhận chúng. Nina Chichester (1:42 P.M.): Việc đó không sao. Bạn có thể vui lòng e-mail cho tôi logo của bạn một lần nữa? Máy tính mà tôi đã lưu trữ bị hỏng vào ngày kia và đang chờ sửa chữa. Delroy Gerew (1:44 P.M.): Sẽ làm. Cảm ơn, và vui lòng tính phí thẻ tín dụng mà bạn có trong hồ sơ cho chúng tôi. 172. What is suggested about the company Ms. Chichester works for? (A) It currently has no large-sized shirts in stock. (B) It has filled an order for Mr. Gerew before. (C) It offers discounts on large orders. (D) It is open every evening. 172. Điều gì được gợi ý về công ty mà cô Chichester làm việc là gì? (A) Nó hiện không có áo sơ mi cỡ lớn trong kho. (B) Nó đã điền đơn đặt hàng cho ông Gerew trước đó. (C) Nó cung cấp giảm giá cho các đơn đặt hàng lớn. (D) Nó mở cửa vào mỗi buổi tối. Ông Gerew có nói rằng mình muốn đặt thêm 10 cái áo nữa (we’d like to order another 10 shirts), chứng tỏ trước đó công ty này đã hoàn thành 1 đơn hàng cho ông rồi, vậy B là phương án đúng. 173. Why is Mr. Gerew ordering new shirts? (A) Additional staff members have been hired. 173. Tại sao ông Gerew đặt hàng áo mới? (A) Nhân viên bổ sung đã được thuê. Tài liệu độc quyền 24 (B) More were sold than had been anticipated. (C) The company's logo has been changed. (D) The style currently in use has become outdated. (B) Đã bán nhiều hơn dự kiến. (C) Logo của công ty đã được thay đổi. (D) Phong cách hiện đang sử dụng đã trở nên lỗi thời. Ông Gerew đã nói là có các nhân viên sẽ bắt đầu làm việc vào thứ 6 (Since we have employees starting this Friday), vậy nghĩa là công ty của ông có thêm nhân viên mới, vậy A là phương án đúng. 174. At 1:38 P.M., what does Mr. Gerew mean when he writes, "I guess it can't be helped"? (A) He will pay a $75 rush-order fee. (B) He will ask his assistant to help him. (C) He will meet Ms. Chichester at 1 :00 P.M. (D) He will select the standard production option. 174. Vào lúc 1:38 P.M., ông Gerew có ý gì khi viết: "Tôi đoán điều đó không thể giúp được"? (A) Anh ấy sẽ trả một khoản phí đặt hàng gấp 75 đô la. (B) Anh ấy sẽ nhờ trợ lý của mình giúp anh ấy. (C) Anh ta sẽ gặp cô Chichester vào lúc 1: 00 P.M. (D) Anh ta sẽ chọn lựa chọn sản phẩm tiêu chuẩn. Anh ấy nói vậy vì không thể chọn phương án được cô Chichester đưa ra mà phải chọn phương án trả 75 đô la tiền phí do anh ấy cần áo vào thứ 6 chứ không phải thứ 2 tuần sau (I guess it can’t be helped. Since we have employees starting this Friday), vậy A là phương án đúng. 175. What will Mr. Gerew likely do next? (A) Provide payment information to Ms. Chichester (B) Schedule a meeting with Ms. Chichester (C) Send an e-mail to Ms. Chichester (D) Fix Ms. Chichester's computer 175. Ông Gerew có thể sẽ làm gì tiếp theo? (A) Cung cấp thông tin thanh toán cho cô Chichester (B) Lên lịch một cuộc họp với cô Chichester (C) Gửi e-mail cho cô Chichester (D) Sửa máy tính của cô Chichester Trước đó cô Chichester có yêu cần ông Gerew gửi e-mail cho cô ấy logo muốn in trên áo (Could you please e-mail me your logo again? ) và anh ấy nói sẽ làm (Will do), vậy C là phương án đúng. E-Mail Message To: staffmailinglist@coltonmedical. org From: Melvin Myers Date: June 10 Subject: Parking area reassignment Dear Colleagues: I just want to remind everyone that crews will begin construction on the new Colton Medical Nutrition Center on June 18. Effective June 15, parking areas F and G will be closed until August 20, when construction is expected to be completed. Staff currently assigned to park in areas F and G will be given temporary "guest" parking stickers and must park in the guest-parking garage. The Property Maintenance Office will place stickers in staff mailboxes by 4 P.M. today. The sticker should be displayed on the driver's side window of the vehicle. A construction access road will be created by closing the entrance and exit roads to parking areas F and G. This will also block access to the security building Tin nhắn e-mail Tới: staffmailinglist@coltonmedical.org Từ: Melvin Myers Ngày: 10 tháng 6 Chủ đề: Tái chỉ định khu vực đỗ xe Kính thưa các đồng nghiệp: Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng các đội ngũ sẽ bắt đầu việc xây dựng Trung tâm Dinh dưỡng Y tế Colton mới vào ngày 18 tháng 6. Bắt đầu từ ngày 15 tháng Sáu, khu vực đỗ xe F và G sẽ đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 8, khi việc xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành. Nhân viên hiện được chỉ định đỗ tại các khu vực F và G sẽ được nhãn dán đậu xe tạm thời cho khách và phải đỗ trong nhà để xe của khách. Văn phòng bảo trì tài sản sẽ đặt các nhãn dán trong hộp thư của nhân viên trước 4 P.M. hôm nay. Nhãn dán phải được hiển thị trên cửa sổ phía người lái xe. Một con đường vào công trường xây dựng sẽ được tạo ra bằng cách đóng các lối vào và lối ra vào khu vực đỗ xe F và G. Điều này cũng sẽ chặn lối vào tòa nhà an Tài liệu độc quyền 25 and the pond. However, a temporary alternative entranceway to those locations will be created. To help eliminate excessive traffic, please visit those places only when absolutely necessary. Take note that the Information Center at the main entrance will remain open during construction. Please e-mail me directly with any questions regarding parking stickers. Sincerely, Melvin Myers Property Maintenance ninh và cái ao. Tuy nhiên, một lối vào thay thế tạm thời cho các địa điểm đó sẽ được tạo ra. Để giúp loại bỏ lượng giao thông quá mức, vui lòng chỉ ghé thăm những nơi đó khi thực sự cần thiết. Xin lưu ý rằng Trung tâm thông tin ở lối vào chính sẽ vẫn mở trong khi xây dựng. Vui lòng gửi email trực tiếp cho tôi với bất kỳ câu hỏi liên quan đến nhãn dán đậu xe. Trân trọng, Melvin Myers Phòng bảo trì tài sản WELCOME TO COLTON MEDICAL CAMPUS INFORMATION CENTER PLEASE CHECK IN BEFORE PROCEEDING ATTENTION STAFF: PARKING AREAS F & G CLOSED UNTIL SEPTEMBER 10 Staff members who normally use these areas and who have not yet received a temporary parking sticker should request one at the security station. A valid access card and staff I.D. are required. Cars will be immediately towed away if parked next to pedestrian areas, including all walkways, temporary rest areas, and construction tents. Owners of cars parked in the garage without a sticker displayed on the window will be fined $25 per day. Security officers are available to assist you. CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRUNG TÂM THÔNG TIN CAMPUS Y TẾ XIN VUI LÒNG KIỂM TRA TRƯỚC KHI XỬ LÝ NHÂN VIÊN CHÚ Ý: KHU ĐỖ XE F & G ĐÓNG CỬA ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 Nhân viên thường sử dụng các khu vực này và chưa nhận được nhãn dán đậu xe tạm thời nên yêu cầu có 1 cái tại các trạm an ninh. Thẻ ra vào hợp lệ và thẻ nhân viên được yêu cầu. Ô tô sẽ bị kéo đi ngay lập tức nếu đỗ cạnh khu vực dành cho người đi bộ, bao gồm tất cả các lối đi, khu vực nghỉ ngơi tạm thời và lều xây dựng. Chủ sở hữu của những chiếc xe đậu trong nhà để xe mà không có nhãn dán hiển thị trên cửa sổ sẽ bị phạt 25 đô la mỗi ngày. Nhân viên an ninh sẵn sàng để hỗ trợ bạn. 176. Why are parking areas being closed? (A) They are being resurfaced. (B) They are being reserved for guests. (C) An outdoor event will be held on them. (D) A construction project is scheduled to begin. 176. Tại sao các khu vực đỗ xe bị đóng cửa? (A) Họ đang được rải nhựa lại. (B) Họ đang được dành riêng cho khách. (C) Một sự kiện ngoài trời sẽ được tổ chức trên chúng. (D) Một dự án xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu. Trong bài có nói các bãi giữ xe sẽ đóng cho đến khi công trình xây dựng hoàn thành (parking areas F and G will be closed until August 20, when construction is expected to be completed.), vậy D là phương án đúng. 177. According to the e-mail, who will receive a temporary parking sticker? (A) Anyone who is visiting the medical campus (B) Anyone who usually parks in areas F and G (C) Anyone who usually parks in the parking garage (D) Anyone who requests one from the maintenance office 177. Theo e-mail, ai sẽ nhận được một nhãn dán đậu xe tạm thời? (A) Bất cứ ai đến thăm cơ sở y tế (B) Bất cứ ai thường đỗ xe ở khu vực F và G (C) Bất cứ ai thường đậu trong nhà để xe (D) Bất cứ ai yêu cầu một cái từ văn phòng bảo trì Các nhân viên gửi xe ở các khu vực F và G sẽ được nhận nhãn dán đậu xe tạm thời (Staff currently assigned to park in areas F and G will be given temporary "guest" parking stickers), vậy B là phương án đúng. 178. Why should staff members limit their visits to the security building? (A) So that visitors can enjoy the pond (B) So that fewer cars will be in the area 178. Tại sao nhân viên nên hạn chế các chuyến thăm của họ đến tòa nhà an ninh? (A) Để du khách có thể thưởng thức ao (B) Vì vậy, sẽ có ít xe hơn trong khu vực Tài liệu độc quyền 26 (C) So that security staff can monitor traffic (D) So that visitors can get to the Information Center (C) Để nhân viên an ninh có thể giám sát giao thông (D) Để khách truy cập có thể đến Trung tâm thông tin Ta thấy thông tin rằng để giao thông không bị tăng quá mức thì nhân viên nên hạn chế ra vào (To help eliminate excessive traffic, please visit those places only when absolutely necessary.), vậy B là phương án đúng. 179. What changed after the e-mail was sent on June 10? (A) Which parking areas are being closed (B) Where staff should park their vehicles (C) Where parking stickers should be displayed (D) How long some parking areas will be closed 179. Điều gì đã thay đổi sau khi e-mail được gửi vào ngày 10 tháng 6? (A) Khu vực đỗ xe nào đang bị đóng cửa (B) Nhân viên nên đỗ xe ở đâu (C) Nơi mà nhãn dán đậu xe nên được hiển thị (D) Một số khu vực đậu xe sẽ bị đóng cửa trong bao lâu Thời gian trong e-mail ngày 10 tháng 8 nói rằng bãi giữ xe sẽ đóng đến ngày 20 tháng 8 nhưng trong thông báo lại nói bãi giữ xe đóng đến 10 tháng 9, vậy thời gian đóng cửa bị thay đổi, D là phương án đúng. 180. According to the notice, why might a staff member's car be towed? (A) If it is parked near a walkway (B) If it is parked in the visitors' area (C) If it does not display a parking sticker (D) If it is parked in the garage after August 20 180. Theo thông báo, tại sao xe của nhân viên có thể bị kéo đi? (A) Nếu nó đậu gần lối đi (B) Nếu nó được đỗ trong khu vực của du khách (C) Nếu nó không hiển thị nhãn dán đậu xe (D) Nếu nó được đỗ trong nhà để xe sau ngày 20 tháng 8 Trong thông báo có nói các xe sẽ bị kéo đi nếu đỗ cạnh khu vực cho người đi bộ, bao gồm các lối đi (Cars will be immediately towed away if parked next to pedestrian areas, including all walkways), vậy A là phương án đúng. SURVEY Please take a few minutes to complete this survey about your shopping experience at Woodruff's. Indicate your answer using the 5-point scale to the right of each statement. (1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree, 3 = No Opinion, 4 = Agree, 5 = Strongly Agree) The store was clean and organized in appearance. □ 1 □ 2 □ 3 ■ 4 □ 5 There was a wide selection of items in my size. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 There were dressing rooms available for me to use. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 The salespeople were courteous and attentive to me. □ 1 ■ 2 □ 3 □ 4 □ 5 The items were priced well compared to other stores. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 I am satisfied overall with my experience at Woodruff's. □ 1 □ 2 □ 3 ■ 4 □ 5 Amount you spent on this purchase: $60 Age (optional): □ 16-25 □ 26-35 ■36-45 □46-55 □ 56-65 □ 66+ KHẢO SÁT Vui lòng dành vài phút để hoàn thành khảo sát này về trải nghiệm mua sắm của bạn tại Woodruff's. Cho biết câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng thang điểm 5 ở bên phải của mỗi câu. (1 = Rất không đồng ý, 2 = Không đồng ý, 3 = Không có ý kiến, 4 = Đồng ý, 5 = Rất đồng ý) Các cửa hàng được sạch sẽ và có tổ chức trong việc trưng bày. □ 1 □ 2 □ 3 ■ 4 □ 5 Có nhiều lựa chọn các mặt hàng trong nhu cầu của tôi. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 Có phòng thay đồ có sẵn cho tôi sử dụng. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 Nhân viên bán hàng lịch sự và chu đáo với tôi. □ 1 ■ 2 □ 3 □ 4 □ 5 Các mặt hàng đã được định giá tốt so với các cửa hàng khác. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 Tôi hài lòng về tổng thể với trải nghiệm của mình tại Woodruff. □ 1 □ 2 □ 3 ■ 4 □ 5 Số tiền bạn đã chi cho mua hàng này: $ 60 Tuổi (tùy chọn): □ 16-25 □ 26-35 ■ 36-45 □ 46-55 □ 56-65 □ 66+ Tên (tùy chọn): Consuela Torres Tài liệu độc quyền 27 Name (optional): Consuela Torres E-mail (optional): catorres81@aumail.co.au E-mail (tùy chọn): catorres81@aumail.co.au From: Customer Service To: Consuela Torres Date: Friday, 27 April 2:40 P.M. Subject: Survey Attachment: Voucher Dear Ms. Torres: Thank you for taking the time to complete a survey about your recent experience at Woodruff's. We appreciate that so many people took the time to provide us with feedback since it helps us to improve the quality of our service. We were happy to learn that your overall experience shopping at Woodruff's was a positive one. However, we were sorry to see that you shared one area of dissatisfaction with a significant proportion of the customers who responded to the survey. I want you to know that we are taking the survey results seriously. We plan to improve this area with training soon. As an apology for our failure to meet high standards in all areas, I have attached a voucher for 15% off a future purchase (good for one year) at any of our three Clarksville locations. We look forward to serving you in the future. Sincerely, Marietta Passante Từ: Dịch vụ khách hàng Tới: Consuela Torres Ngày: Thứ Sáu, 27 tháng Tư 2:40 P.M. Chủ đề: Khảo sát Tài liệu đính kèm: Phiếu quà tặng Cô Torres thân mến: Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành một khảo sát về trải nghiệm gần đây của bạn tại Woodruff's. Chúng tôi đánh giá cao rằng rất nhiều người đã dành thời gian để cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi vì nó giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. Chúng tôi rất vui khi biết rằng trải nghiệm mua sắm tổng thể của bạn tại Woodruff là một điều tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn chia sẻ một lĩnh vực không hài lòng với một tỷ lệ đáng kể khách hàng đã trả lời khảo sát. Tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi đang thực hiện nghiêm túc các kết quả khảo sát. Chúng tôi có kế hoạch cải thiện khu vực này với việc tập huấn sớm nhất. Như một lời xin lỗi về việc chúng tôi không đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong tất cả các lĩnh vực, tôi đã đính kèm một phiếu giảm giá 15% cho giao dịch mua trong tương lai (tốt trong một năm) tại bất kỳ địa điểm nào trong ba địa điểm Clarksville của chúng tôi. Chúng tôi mong được phục vụ bạn trong tương lai. Trân trọng, Marietta Passante 181. What type of business is Woodruff's? (A) A computer software company (B) A clothing store (C) A mobile-phone service provider (D) A consulting firm 181. Loại hình kinh doanh của Woodruff là gì? (A) Một công ty phần mềm máy tính (B) Một cửa hàng quần áo (C) Một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động (D) Một công ty tư vấn Ta thấy có dòng miêu tả việc ở Woodruff’s có phòng thay đồ để khách thử quần áo (There were dressing rooms available for me to use) nên đây là 1 cửa hàng quần áo, vậy B là phương án đúng 182. With what statement about Woodruff's would Ms. Torres most likely agree? (A) It is located close to her home. (B) It has a large staff. (C) It is relatively inexpensive. (D) It is open later than other businesses 182. Với tuyên bố nào về Woodruff, bà Torres rất có thể đồng ý? (A) Nó nằm gần nhà cô ấy. (B) Nó có một đội ngũ nhân viên lớn. (C) Nó tương đối rẻ. (D) Nó mở cửa muộn hơn các doanh nghiệp khác Cô Torres đã đồng ý hoàn toàn với việc giá ở đây được định giá ổn so với các chỗ khác (The items were priced well compared to other stores.), vậy nghĩa là nó không quá đắt, vậy C là phương án đúng. 183. In the e-mail, the word "appreciate" in paragraph 1, line 2, is closest in meaning to (A) increase 183. Trong e-mail, từ "đánh giá cao" trong đoạn 1, dòng 2, có nghĩa gần nhất với (A) Tăng Tài liệu độc quyền 28 (B) order (C) understand (D) value (B) Đặt hàng (C) Hiểu (D) Trân trọng Ở đây từ “appreciate” chỉ có thể có nghĩa là trân trọng vì đây là dành cho sự giúp đỡ của khách hàng qua việc hoàn thành các khảo sát, vậy D là phương án đúng. 184. What most likely is Woodruff's planning to do? (A) Teach its employees to be more friendly and helpful to customers (B) Make the workplace cleaner and more organized (C) Open an additional location in Clarksville (D) Offer a discount voucher to all customers who complete a survey 184. Kế hoạch của Woodruff có khả năng là gì? (A) Dạy nhân viên của mình thân thiện và hữu ích hơn với khách hàng (B) Làm cho nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp hơn (C) Mở một địa điểm khác trong Clarksville (D) Cung cấp một phiếu giảm giá cho tất cả các khách hàng hoàn thành một cuộc khảo sát E-mail có nói rằng cô Torres có sự không hài lòng về 1 lĩnh vực, trong bản khảo sát ta có thể thấy đây là về các nhân viên (The salespeople were courteous and attentive to me), sau đó e-mail cũng nói rằng sẽ cải thiện lĩnh vực này thông qua tập huấn (We plan to improve this area with training soon.), vậy có thể thấy A thể hiện đúng việc này nhất nên là phương án đúng 185. What is suggested about the survey? (A) It has been taken by many customers. (B) It was created by Ms. Passante. (C) It is accessible on the company Web site. (D) It has been in use for one year. 185. Điều gì được gợi ý về khảo sát? (A) Nó đã được thực hiện bởi nhiều khách hàng. (B) Nó được tạo ra bởi cô Passante. (C) Nó có thể truy cập trên trang web của công ty. (D) Nó đã được sử dụng trong một năm. Trong e-mail có nói rằng cô ấy có cùng điểm không hài lòng với số lượng lớn các khách hàng đã phản hồi về khảo sát (you shared one area of dissatisfaction with a significant proportion of the customers who responded to the survey.), vậy chứng tỏ còn nhiều khách hàng khác đã làm bản khảo sát này, vậy A là đáp án đúng McGivern Wholesale 1486 Beden Trail, Brampton ON L6R2K7 905-555-0158 • www.mcgivernwholesale.ca Ordered By: Deshauna's Creations Order Date: October 12 Item Item name Quantity Price each Amount 14L 3 m table linens, cream 4 $26.00 $104.00 17P 25 cm dinner plates, pale blue 40 $4.40 $176.00 18S 50 cm serving dishes, white 20 $7.5 $159.00 21G 350 ml water goblets, amber 40 $3.25 $130.00 Subtotal $569.00 Tax (HST) $73.97 Shipping $30.00 Đại lí bán sỉ McGivern 1486 Đường ray Beden, Brampton ON L6R2K7 905-555-0158 • www.mcgivernwholesale.ca Đặt bởi: Deshauna's Creations Ngày đặt: 12 tháng Mười Sản phẩm Tên sản phẩm Số lượng Giá bán lẻ Thành tiền 14L Vải bàn 3 mét màu kem 4 26 đô 104 đô 17P Dĩa ăn 25 cm, xanh nhạt 40 4.4 đô 176 đô 18S Dĩa mang thức ăn 50 cm 20 7.5 đô 159 đô 21G Cốc nước 350 ml, hổ phách 40 3.25 đô 130 đô Tổng sô phụ: 569 đô Thuế (HST): 73.97 đô Tài liệu độc quyền 29 Total $672.97 Payment is due upon receipt. Vận chuyển: 30 đô Tổng cộng: 672.97 đô Thanh toán khi nhận biên lai To: Pete McGivern From: Deshauna Jacques Subject: October order Date: October 17 Dear Mr. McGivern, I received my October order, but there were some errors. I received 20 dinner plates instead of 40, and seven water goblets arrived with cracks in the glass. Have you switched shipping carriers recently? I have been a loyal customer since you opened five years ago, and never before have I experienced problems with an order. Incidentally, you might like to know that I spoke this morning with Ed Salek, owner of nearby Salek's Cafe. He mentioned that his last delivery from you had some mistakes too. How soon can you fix my order? I have three parties coming up next week, so I need these items quickly. Sincerely, Deshauna Jacques Đến: Pete McGivern <pete.mcgivern@mcgivernwh Wholesale.ca> Từ: Deshauna Jacques Chủ đề: đơn đặt hàng tháng Mười Ngày: 17 tháng Mười Ông McGivern thân mến, Tôi đã nhận được đơn đặt hàng tháng mười, nhưng có một số sai sót trong đó. Tôi nhận được 20 đĩa ăn thay vì 40, và bảy chiếc cốc nước có vết nứt trên kính. Liệu gần đây ông đã chuyển hãng vận tải? Tôi đã là một khách hàng thân thiết kể từ khi công ty ông mở cửa năm năm trước, và chưa bao giờ tôi gặp vấn đề với một đơn đặt hàng nào. Một cách tình cờ, ông có thể muốn biết rằng tôi đã nói chuyện sáng nay với Ed Salek, chủ sở hữu của quán cà phê Salek gần đó. Anh ấy đề cập rằng đợt giao hàng vừa qua của anh ấy từ công ty cũng có một số sai sót. Bao lâu thì ông có thể sửa đơn hàng của tôi? Tôi có ba bữa tiệc sắp diễn ra vào tuần tới, nên tôi cần những vật phẩm này một cách nhanh chóng. Trân trọng, Deshauna Jacques To: Deshauna Jacques <deshaunajacques @deshaunascreations.ca> From: Pete McGivern <pete.mcgivern @mcgivernwholesale.ca> Subject: Re: October order Date: October 17 Dear Ms. Jacques, I was very sorry to learn about your order, and about Mr. Salek's as well; I will extend my apology to him today. You are a valued customer, and I am embarrassed that you received such a poor shipment. We are in the middle of moving to a new warehouse, and it has not gone as smoothly as I had hoped. Regardless, I want to make amends as soon as possible. I have put in an order to correct the mistakes, and I hope you will accept a 15 percent discount on your next shipment. Just use code 150 when placing your order. Please let me know if there is anything else I can do to correct this. Yours sincerely, Đến: Deshauna Jacques <deshaunajacques @ deshaunascreations.ca> Từ: Pete McGivern <pete.mcgivern @ mcgivernwh Wholesale.ca> Chủ đề: Đáp lại: Đơn hàng tháng Mười Ngày: 17 tháng Mười Thân gửi cô Jacques, Tôi rất lấy làm tiếc khi biết về đơn đặt hàng của cô và cũng như của ông Salek; Tôi sẽ gửi lời xin lỗi đến anh ấy trong hôm nay. Cô là một khách hàng có quý giá, và tôi xấu hổ vì cô đã nhận được một lô hàng kém như vậy. Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đến một nhà kho mới, và điều đó đã không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi. Dù vậy, tôi muốn sửa đổi càng sớm càng tốt. Tôi đã sửa chữa những sai sót trong một đơn hàng và tôi hy vọng cô sẽ nhận giảm giá 15 phần trăm cho đợt hàng tiếp theo. Chỉ cần sử dụng mã 150 khi đặt hàng. Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi có thể làm gì khác để sửa lỗi này. Tài liệu độc quyền 30 Pete McGivern Trân trọng, Pete McGivern 186. Why was the first e-mail sent? (A) To ask for customer feedback (B) To seek a solution to a problem (C) To request a refund on an item (D) To cancel an order for tableware 186. Tại sao email đầu tiên được gửi đến? (A) Để yêu cầu phản hồi khách hàng (B) Để tìm kiếm một giải pháp cho một vấn đề (C) Để yêu cầu hoàn lại tiền cho một mặt hàng (D) Để hủy đơn hàng cho bộ dụng cụ đồ ăn Trong email đầu tiên, người gửi thư đến để thông báo về vấn đề với đơn hàng (there were some errors. I received 20 dinner plates instead of 40, and seven water goblets arrived with cracks in the glass) và muốn được giải quyết nhanh chóng (How soon can you fix my order? I have three parties coming up next week, so I need these items quickly) nên câu B là đáp án đúng. 187. What item was received damaged? (A) 14L (B) 17P (C) 18S (D) 21G 187. Mặt hàng nào đã bị hư hại? (A) 14L (B) 17P (C) 18S (D) 21G Như đã nói, đơn hàng về dĩa và cốc có vấn đề, trong đó cốc uống nước bị nứt (seven water goblets arrived with cracks in the glass) với mã là 21G nên câu D là đáp án đúng. 188. In the second e-mail, the word "extend" in paragraph 1, line 1, is closest in meaning to (A) offer (B) delay (C) continue (D) increase 188. Trong email thứ hai, từ “đưa ra" trong đoạn 1, dòng 1, có nghĩa gần nhất với (A) đề nghị (B) chậm trễ (C) tiếp tục (D) tăng Từ “extend” trong cụm “extend my apology” tương tự như “offer my apology” có nghĩa là “đưa ra lời xin lỗi” nên câu A là đáp án đúng. 189. What is NOT indicated about McGivern Wholesale? (A) It does business with restaurants. (B) It is changing the location of a facility. (C) It has been operating for five years. (D) It is revising its price list. 189. Điều gì KHÔNG nói về Đại lí Bán sỉ McGivern? (A) Làm ăn với các nhà hàng. (B) Đang thay đổi vị trí của một cơ sở. (C) Đã hoạt động được năm năm. (D) Đang sửa đổi bảng giá của nó. Câu A nói về cơ sở này vì họ đang làm ăn với nhà hàng của cô Jacques và ta có thể hiểu loại hình kinh doanh của cô ấy là nhà hàng thông qua chi tiết như “I have three parties coming up next week” và “I received 20 dinner plates instead of 40, and seven water goblets arrived with cracks in the glass”. Câu B cũng đúng vì họ đang di chuyển đến nhà kho mới (We are in the middle of moving to a new warehouse). Câu C cũng nói về doanh nghiệp này vì cô Jacques đã nói “I have been a loyal customer since you opened five years ago”. Câu D không có trong bài đọc nên là đáp án đúng 190. What will McGivern Wholesale give to Ms. Jacques? (A) A rebate on shipping charges (B) An extra package of table linens (C) A reduced price on her next order (D) An updated invoice 190. Đại lí bán sỉ McGivern sẽ đưa gì cho Cô Jacques? (A) Giảm phí vận chuyển (B) Một gói khăn trải bàn tặng thêm (C) Giảm giá cho đơn hàng tiếp theo của cô ấy (D) Hóa đơn cập nhật Như lời xin lỗi cho cô Jacques, đại lí bán sỉ đã cung cấp giảm giá 15% cho đơn hàng tiếp theo của cô ấy (I hope you will accept a 15 percent discount on your next shipment) với “reduced price = discount” nên câu C là đáp án đúng. Tài liệu độc quyền 31 Reddford Construction 450 Matilda Drive Lexington, Kentucky 40502 Prepared for: Jenny Choi, 518 Buffalo Springs Road Prepared by: Gabriel Nunez Date: March 15 Cost Estimate No.: 50190 Description Amount Cost Unglazed ceramic floor tiles(@ $2.49/tile) 400 $996.00 Premium bright white grout (@ $32.99/gallon) 5 $164.95 Labor for preparation, installation, and cleanup (@ $35/hour) 16 $560.00 ESTIMATE TOTAL $1,720.95 All estimates are valid for one month unless otherwise specified Công ty xây dựng Reddford 450 đường Matilda Lexington, Kentucky 40502 Chuẩn bị cho: Jenny Choi, 518 đường Buffalo Springs Chuẩn bị bởi: Gabriel Nunez Ngày: 15 tháng Ba Số ước lượng chi phí: 50190 Mô tả Số lượng Chi phí Unglazed ceramic floor tiles (2.49 đô một miếng) 400 996.00 đô Vữa trắng cao cấp (32.99 đô/gallon) 5 164.95 đô Nhân công chuẩn bị, lắp đặt và lau dọn (35 đô/giờ) 16 560.00 đô TỎNG CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG 1.720.95 đô Tất cả các ước tính có giá trị trong một tháng trừ khi có thay đổi khác New Lexington City Ordinance As of March 30, all construction companies must have a building permit ($100 for residential buildings; $300 for commercial buildings) before beginning a renovation project for each client. To complete an application for your construction project, contact City Hall at 859-555-0103. Sắc lệnh mới của thành phố Lexington Kể từ ngày 30 tháng Ba, tất cả các công ty xây dựng phải có giấy phép xây dựng (100 đô la cho các tòa nhà dân cư; 300 đô la cho các tòa nhà thương mại) trước khi bắt đầu dự án sửa chữa cho mỗi khách hàng. Để hoàn thành đăng kí cho dự án xây dựng, liên hệ với Tòa Thị Chính theo số 859-555-0103. To: Gabriel Nunez From: Jenny Choi Date: Friday, April 2 10:12 A.M Subject: Permits Dear Mr. Nunez: I'm writing concerning the job in my dining room that I'd like to contract you for. I'd like work to begin on April 10, but after looking at the estimate you sent me, I have a question about your calculation of the total cost. Specifically, does your estimate take into account any permits that would be needed for the job? A colleague told me that there is an ordinance that went into effect last month requiring building permits for any renovation project. I really liked the job you did installing carpeting and painting in my living room last year, and I would prefer Tới: Gabriel Nunez Từ: Jenny Choi Ngày: Thứ Sáu, ngày 2 tháng Tư 10:12 Sáng Chủ đề: Giấy phép Gửi anh Nunez: Tôi viết về công việc sửa chữa trong phòng ăn của tôi mà tôi muốn ký hợp đồng với anh. Tôi muốn công việc bắt đầu vào ngày 10 tháng Tư, nhưng sau khi xem ước tính mà anh đã gửi cho tôi, tôi có một câu hỏi về tính toán tổng chi phí của anh. Cụ thể là, ước tính của anh có bao gồm bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho công việc không? Một đồng nghiệp nói với tôi rằng có một sắc lệnh đã có hiệu lực vào tháng trước, yêu cầu giấy phép xây dựng cho bất kỳ công việc sửa chữa nào. Tôi thực sự thích công việc lắp đặt thảm và sơn trong phòng Tài liệu độc quyền 32 to work with a company that I know. However, I am on a tight budget, so I need to consider the charge for the building permit in the overall cost of the project. Could you please get back to me at your earliest convenience? Sincerely, Jenny Choi khách của tôi năm ngoái, và tôi muốn làm việc với một công ty mà tôi biết. Tuy nhiên, tôi đang trong tình trạng ngân sách eo hẹp, vì vậy tôi cần xem xét chi phí cho giấy phép xây dựng trong phí tổng của dự án. Anh có thể vui lòng báo tôi trong thời gian sớm nhất? Trân trọng, Jenny Choi 191. On April 10, what work does Ms. Choi want Mr. Nunez to do for her? (A) Deliver furniture (B) Install tiles (C) Clean the living room carpets (D) Paint the dining room walls 191. Vào ngày 10 tháng Tư, cô Choi muốn ông Nunez làm gì? (A) Giao nội thất (B) Lót gạch (C) Làm sạch thảm phòng khách (D) Sơn tường phòng ăn Trong đoạn đọc đầu, ta thấy những chi phí của cô Choi xoay quanh gạch, vôi và nhân công (Unglazed ceramic floor tiles; Premium bright white grout; Labor for preparation, installation, and cleanup) nên câu B là đáp án đúng nhất. 192. What will happen after April 15? (A) Ms. Choi's application will be reviewed. (B) Ms. Choi will receive a final bill. (C) The new city ordinance will go into effect. (D) The cost estimate will become invalid 192. Điều gì sẽ xảy ra sau ngày 15 tháng Tư? (A) đăng kí của cô Choi sẽ được xem xét. (B) Cô Choi sẽ nhận được hóa đơn cuối cùng. (C) Sắc lệnh thành phố mới sẽ có hiệu lực. (D) ước tính chi phí sẽ không còn hợp lệ Như ta có thể thấy, sau một tháng thì ước tính của ông Nunez không còn hợp lệ (All estimates are valid for one month unless otherwise specified) do sau 15/4 là quá 1 tháng sau 15/3 nên câu D là đáp án đúng. 193. How much will likely be added to Ms. Choi's estimate? (A) $32.99 (B) $35.00 (C) $100.00 (D) $300.00 193. Ước tính của cô Choi sẽ thêm vào bao nhiêu? (A) 32,99 đô (B) 35,00 đô (C) 100,00 đô (D) $ 300,00 Theo sắc lệnh mới thì ước tính giá của cô Choi sẽ tăng thêm 100 đô vì là nhà dân cư ($100 for residential buildings) nên câu C là đáp án đúng. 194. In the e-mail, the word "contract" in paragraph 1, line 1, is closest in meaning to (A) reduce (B) retain (C) collect (D) purchase 194. Trong email, từ "contract - thuê" trong đoạn 1, dòng 1, có nghĩa gần nhất với (A) giảm (B) thuê (C) thu thập (D) mua hàng Câu B là đáp án đúng vì “contract” và “retain” đều có nghĩa là thuê. 195. What does Ms. Choi indicate about Reddford Construction? (A) She has hired them for a job before. 195. Cô Choi nói gì về công ty xây dựng Reddford? (A) Cô ấy đã thuê họ cho một công việc trước đây. (B) Cô ấy cần sắp xếp lại một cuộc hẹn. Tài liệu độc quyền 33 (B) She needs to reschedule an appointment with them. (C) She thinks that their prices are too high. (D) She believes that they bought too many tiles (C) Cô ấy nghĩ rằng giá của họ quá cao. (D) Cô ấy nghĩ rằng họ đã mua quá nhiều gạch Câu A là đáp án đúng vì cô ấy đã thuê họ lắp thảm và sơn nhà khách vào năm ngoái (I really liked the job you did installing carpeting and painting in my living room last year). Cardiff Daily Times In Brief-20 March As reported earlier this year, Gold Kettle Grocery is opening an additional regional distribution centre in Cardiff. Construction was postponed for a time because of an unanticipated problem related to the ground conditions on the site. However, the problem has been resolved, and the 40,000-squaremetre centre should be fully operational in June. The grand opening is planned for the fourth of June. The warehouse has a special area with state-of-the- art equipment to store foods that need to be kept frozen or cool. The site will also include loading bays and offices. The distribution centre is expected to create more than 400 new jobs, according to Myles Simler, vice president of operations. Because of the size and scope of the project, a variety of jobs will be needed, from warehouse loaders and drivers to clerical positions. Nhật Báo Cardiff Tóm tắt 20 tháng Ba Như báo cáo vào đầu năm nay, Hiệu Bách Hóa Gold Kettle sẽ mở thêm một trung tâm phân phối khu vực tại Cardiff. Việc xây dựng đã bị hoãn lại một thời gian vì vấn đề không lường trước liên quan đến tình trạng mặt đất ở công trường. Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết và trung tâm rộng 40.000 mét vuông sẽ hoàn toàn sẵn sàng đưa vào hoạt động vào tháng 6. Lễ khai trương được lên lịch vào thứ tư của tháng Sáu. Nhà kho có một khu vực đặc biệt với các thiết bị hiện đại để bảo quản thực phẩm cần được giữ lạnh hoặc làm mát. Trang web cũng sẽ bao gồm các kho hoặc văn phòng tải hàng. Trung tâm phân phối dự kiến sẽ tạo ra hơn 400 việc làm mới, theo ông Myles Simler, phó chủ tịch điều hành. Do quy mô và phạm vi của dự án, sẽ cần nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên tải kho và tài xế cho đến các vị trí văn thư. To: Myles Simler From: Raadhika Baral Subject: Information Date: 26 June Attachment: Notification comparison Dear Myles: Thanks for giving me a lift to the grand opening earlier this month. I do not believe I have ever seen such a well- planned event. We should send Ping Chen something to show him our appreciation for organizing it. Now that the centre in Cardiff has been open for a few weeks, I think we should consider hiring a company that forwards automatic notifications to employees' mobile phones. Such a service would allow us to get messages to them quickly and also prevent mistakes with shipments. I Đến: Myles Simler Từ: Raadhika Baral Chủ đề: Thông tin Ngày: 26 tháng Sáu Đính kèm: Thông báo so sánh Gửi Myles: Cảm ơn đã cho tôi quá giang đến lễ khai trương vào đầu tháng này. Tôi không thể tin rằng tôi đã từng chứng kiến một sự kiện được lên kế hoạch tốt đến vậy. Chúng ta nên gửi Ping Chen gì đó để cho anh ấy thấy sự trân trọng đối với việc anh ấy tổ chức nó. Bây giờ trung tâm ở Cardiff đã mở được vài tuần, tôi nghĩ chúng ta nên xem xét việc thuê một công ty chuyển thông báo tự động tới di động của nhân viên. Dịch vụ như thế sẽ cho phép chúng ta nhận được tin Tài liệu độc quyền 34 have a contact who has worked in customer service at Calls For You. I think it's a good company, but Raven Notifications also looks good, and their rates are lower. I have attached information about both companies to help you decide which one we might use. Let me know what you think. Sincerely, Raadhika Baral nhắn cho họ một cách nhanh chóng và cũng ngăn ngừa các lỗi với các đợt hàng. Tôi có một người liên hệ làm việc trong dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Calls For You. Tôi nghĩ đó là một công ty tốt, nhưng Raven Notifications cũng có vẻ tốt và giá thành của họ rẻ hơn. Tôi đã đính kèm thông tin về cả hai công ty để giúp anh quyết định chúng ta có thể dùng công ty nào. Cho tôi biết anh nghĩ gì. Trân trọng, Raalika Baral Raven Notifications 11:43A.M. To Gold Kettle Employees – The frozen-goods shipment scheduled to arrive on Tuesday will not arrive until Wednesday. Employees who had volunteered to work additional hours on Tuesday night at the Cardiff distribution centre will not be needed. However, we will need additional help for the overnight shift on Wednesday night. If you are interested in working additional hours at that time, please contact Becca Johnston in Human Resources. Raven Notifications 11:43 Sáng Nhân viên Gold Kettle – Đợt hàng đông lạnh được dự kiến đến vào thứ Ba sẽ không đến cho đến thứ Tư. Nhân viên đã tình nguyện làm thêm giờ vào tối thứ ba tại trung tâm phân phối Cardiff sẽ không cần nữa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần thêm trợ giúp cho ca đêm vào tối thứ Tư. Nếu bạn quan tâm đến việc làm thêm giờ vào thời gian đó, hãy liên hệ với Becca Johnston ở phòng Nhân sự. 196. What is the purpose of the article? (A) To provide an update on a local project (B) To discuss state-of-the-art warehouse equipment (C) To report on local businesses that plan to hire more workers (D) To explain difficulties encountered on a construction project 196. Mục đích của bài báo là gì? (A) Cung cấp một bản cập nhật về một dự án địa phương (B) Thảo luận về thiết bị nhà kho hiện đại (C) Báo cáo về các doanh nghiệp địa phương có kế hoạch thuê thêm nhân công (D) Giải thích những khó khăn gặp phải của một dự án xây dựng Bài báo này là để tóm tắt thông tin về một dự án xây dựng ở Cardiff trước và sau khi giải quyết vấn đề (Construction was postponed for a time because of an unanticipated problem related to the ground conditions on the site. However, the problem has been resolved). Câu A là đáp án đúng nhất. 197. In the article, the word "scope" in paragraph 2, line 4, is closest in meaning to (A) instrument used for viewing (B) evaluation (C) time of completion (D) extent 197. Trong bài viết, từ "phạm vi" trong đoạn văn 2, dòng 4, có nghĩa gần nhất với (A) dụng cụ quan sát (B) đánh giá (C) thời gian hoàn thành (D) mức độ Câu D là đáp án đúng vì “scope” trong cụm “scope of the project” có nghĩa tương tự với “extent” là “phạm vi/mức độ”. Tài liệu độc quyền 35 198. What is most likely true about the Cardiff distribution center? (A) It had a problem with food storage. (B) Its grand opening was successful. (C) Mr. Simler was recently hired there. (D) Ms. Baral was unhappy with its service. 198. Điều gì rất có thể đúng về trung tâm phân phối Cardiff? (A) Có vấn đề với việc lưu trữ thực phẩm. (B) Khai trương của trung tâm thành công. (C) Ông Simler gần đây đã được thuê ở đó. (D) Bà Baral không hài lòng với dịch vụ của họ. Cô Baral đã gửi email và khen ngợi về buổi lễ khai trương (I do not believe I have ever seen such a well-planned event) nên ta có thể hiểu đó là buổi lễ thành công. 199. What company was chosen by Mr. Simler? (A) The company that Ms. Baral's contact works for (B) The company with the most reliable customer-service representatives (C) The company that has lower rates than a competitor (D) The company with an overnight call center 199. Công ty nào được ông Simler chọn? (A) Công ty mà bà Baral liên hệ làm việc cho (B) Công ty có đại diện dịch vụ khách hàng đáng tin cậy nhất (C) Công ty có giá thấp hơn công ty đối thủ. (D) Công ty có một trung tâm trả lời cuộc gọi qua đêm Ở tin nhắn cuối cùng, ta có thể thấy ông Simler đã chọn Raven Notifications, mà đây cũng là công ty có giá thành thấp hơn (Raven Notifications also looks good, and their rates are lower) nên câu C là đáp án đúng. 200. What does the text message ask employees who want additional work to do? (A) Arrive on Tuesday night (B) Contact the personnel office (C) Reply to the message with the hours they can work (D) Go to a different distribution center 200. Tin nhắn yêu cầu nhân viên muốn làm thêm làm gì? (A) Đến vào tối thứ ba (B) Liên hệ với phòng nhân sự (C) Trả lời tin nhắn vào giờ họ làm việc (D) Đến một trung tâm phân phối khác Câu B là đáp án đúng vì tin nhắn yêu cầu nhân viên muốn làm ca đêm liên lạc với người ở phòng nhân sự (If you are interested in working additional hours at that time, please contact Becca Johnston in Human Resources) với “personel office” đồng nghĩa với “human resources”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_tap_ets_1000_test_3.pdf
 • mp3Test 03-Part 1-02.mp3
 • mp3Test 03-Part 1-03.mp3
 • mp3Test 03-Part 1-04.mp3
 • mp3Test 03-Part 1-05.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-07.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-08.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-09.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-10.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-11.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-14.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-15.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-16.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-19.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-20.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-22.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-24.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-25.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-26.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-27.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-28.mp3
 • mp3Test 03-Part 2-29.mp3
 • mp3Test 03-Part 4-71-73.mp3
Tài liệu liên quan