Bài tập ETS 1000 - Test 9

199. When will Mr. Stelleti most likely attend another Webinar? (A) On June 1 (B) On June12 (C) On July 5 (D) On July 17 199. Khi nào thì ông Stelleti sẽ tham dự một Hội thảo trên web khác? (A) Vào ngày 1 tháng 6 (B) Vào ngày 12 tháng 6 (C) Vào ngày 5 tháng 7 (D) Vào ngày 17 tháng 7 Ông Stelleti viết “There is another Webinar coming up soon about how to store and sort data. I have already signed up for it”. Tức là ông ấy đã đăng ký một hội thảo trên web khác về cách lưu trữ và chọn lọc dữ liệu, mà liên quan đến việc chọn cơ sở dữ liệu chính là hội thảo vào ngày 17 tháng 7. Do đó, ta chọn câu D. 200. According to the schedule, what do all of the Webinars have in common? (A) They cost the same amount. (B) They are held in the morning. (C) They last the same amount of time. (D) They are recorded for future playback. 200. Theo lịch trình, tất cả các Hội thảo trên web có điểm gì chung? (A) Chúng tốn chi phí như nhau. (B) Chúng được tổ chức vào buổi sáng. (C) Chúng kéo dài cùng một khoảng thời gian. (D) Chúng được ghi lại để phát lại trong tương lai. Tất cả các hội thảo trên web sắp tới có điểm chung là đều kéo dài 45 phút (dẫn chứng: Upcoming 45-Minute Webinars in FGJ's Business Expert Series). Câu C đúng.

pdf42 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
e book is quite compelling. Dr. Nujoma brings to life the stories of how her peers were drawn to the profession and the effort they pour into their work. The book does, however, fall short in one respect: it provides insights only into the lives and careers of those working in the field of agricultural biotechnology. I would have welcomed the stories of those specializing in animal, marine, or medical biotechnology, too. - [4] - . Even so, Dr. Nujoma has again succeeded in creating a work that speaks to experts and laypeople alike. Namibia, là tác giả của một số cuốn sách về các ứng dụng thực tế của công nghệ sinh học. Theo nhà phê bình sách Paige Kinnock của Sổ đăng ký hàng ngày London, "Tiến sĩ Nujoma đã nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò của công nghệ sinh học trong cuộc sống hàng ngày thông qua khả năng dịch tài liệu khoa học phức tạp cao sang ngôn ngữ đơn giản". Tác phẩm mới nhất của cô, Tỏa sáng Phía sau bóng tối, đánh dấu một điểm khởi hành khỏi chủ đề thông thường của cô. Trọng tâm của nó không phải là ứng dụng công nghệ sinh học trong các tình huống thực tế. Thay vào đó, cuốn sách nhấn mạnh cuộc sống và sự nghiệp của mười hai đồng nghiệp của cô đến từ Châu Phi và Châu Á. Ý tưởng đã đến với cô ba năm trước tại một hội nghị ở Chile. Như Tiến sĩ Nujoma nhớ lại, "Lắng nghe người nói này đến người khác, tôi nhận ra rằng nhiều đồng nghiệp của tôi đến từ các khu vực trên thế giới, như Châu Phi và Châu Á, đã được đại diện." Cuốn sách khá hấp dẫn. Tiến sĩ Nujoma mang đến những câu chuyện về cách các đồng nghiệp của cô đã bị cuốn hút vào nghề và nỗ lực họ đổ vào công việc của họ. Tuy nhiên, cuốn sách lại thiếu một khía cạnh: nó chỉ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và sự nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp. Tôi sẽ hoan nghênh những câu chuyện của những người chuyên về công nghệ sinh học động vật, biển hoặc y tế. Mặc dù vậy, Tiến sĩ Nujoma đã một lần nữa thành công trong việc tạo ra một tác phẩm nói chuyện với các chuyên gia và giáo dân. 169. What is NOT indicated about Dr. Nujoma? (A) She has visited Chile. (B) She is a talented writer. (C) She is based out of Namibia. (D) She was interviewed by the London Daily Register. 169. Điều gì KHÔNG được chỉ ra về Tiến sĩ Nujoma? (A) Cô ấy đã đến thăm Chile. (B) Cô ấy là một tác giả tài năng. (C) Cô ấy làm việc ở Namibia. (D) Cô đã được phỏng vấn bởi London Daily Register. Các đáp án A, B, C đều được chỉ ra trong văn bản: “The idea came to her three years ago at a conference in Chile” tức là tiến sĩ Nujoma đã từng đến Chile và tham gia một hội nghị ở đó (câu Tài liệu độc quyền 26 A), “Dr. Nujoma her ability to translate highly complex scientific material into simple language” tức là Tiến sĩ Nujoma có khả năng dịch tài liệu khoa học phức tạp cao sang ngôn ngữ đơn giản, do đó cô là một tác giả tài năng (câu B) và “một nhà công nghệ sinh học nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Ứng dụng Namibia” tức là cô ấy làm việc ở Namibia (câu C). Chỉ có câu D là không được nhắc đến nên ta chọn câu D. 170. What does Mr. Ellwood say about Shining Behind Shadows? (A) It focuses on scientists from Africa and Asia. (B) It was released three years ago. (C) It details why Dr. Nujoma chose her career. (D) It describes various branches of biotechnology. 170. Ông Ellwood nói gì về Cuốn sách Tỏa sáng đằng sau bóng tối? (A) Nó tập trung vào các nhà khoa học từ Châu Phi và Châu Á. (B) Nó đã được phát hành ba năm trước. (C) Nó giải thích chi tiết tại sao Tiến sĩ Nujoma chọn nghề nghiệp của mình. (D) Nó mô tả các nhánh khác nhau của công nghệ sinh học. Khi nói về cuốn sách “Shining behind Shadows”, ta thấy có nhắc đến “the book highlights the lives and careers of twelve of her peers from Africa and Asia” nghĩa là “cuốn sách nhấn mạnh cuộc sống và sự nghiệp của mười hai đồng nghiệp của cô đến từ Châu Phi và Châu Á”, tức là tập trung vào các nhà khoa học từ Châu Phi và Châu Á. Câu A đúng. 171. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? "Its focus is not on applying biotechnology in real-life situations." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] 171. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và [4], ở vị trí nào câu sau đây thuộc về? "Trọng tâm của nó không phải là ứng dụng công nghệ sinh học trong các tình huống thực tế." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Câu “Its focus is not on applying biotechnology in real-life situations” là đang đề cập đến trọng tâm của tác phẩm. Do đó ta cần tìm vị trí nào mà xung quanh có liên quan đến trọng tâm của tác phẩm. Ta thấy sau vị trí số [2] có câu “Thay vào đó, cuốn sách nhấn mạnh cuộc sống và sự nghiệp của mười hai đồng nghiệp của cô đến từ Châu Phi và Châu Á” là đang đề cập đến trọng tâm/ điểm nhấn của tác phẩm. Do đó đặt câu “"Its focus is not on applying biotechnology in real-life situations” vào vị trí số 2 là thích hợp nhất. Questions 172-175 KINGSTON-GARNET ISLAND PASSENGER FERRY SERVICE General Information Beginning on 15 May, the Kingston-Garnet Island Passenger Ferry Service will resume service for eight weeks during the summer DỊCH VỤ PHÀ CHỞ HÀNH KHÁCH Ở ĐẢO KINGSTON-GARNET Thông tin chung Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, Dịch vụ phà chở khách trên đảo Kingston-Garnet sẽ tiếp tục phục vụ trong tám tuần suốt mùa hè. Phà chạy Tài liệu độc quyền 27 season. Ferries run daily every half hour from 7 a.m. to 8 p.m. The last ferry to Garnet Island will depart at 7:30 p.m. The last ferry from Garnet Island will leave at 8 p.m. Bicycles are permitted on the passenger ferries. Bicyclists should arrive 30 minutes prior to departure and wait in the special bicycle lane to be loaded first. There are five racks that hold 50 bicycles on every passenger ferry. No motorized vehicles are permitted on Garnet Island. Overnight parking is allowed in the main ferry terminal lot in Kingston. Rates are $5 per hour for up to 4 hours and a flat fee of $25 for four to 24 hours. Visit our Web site at www.kgferryservice.com for photographs of the ferry boats, a map of Garnet Island, lists of local attractions on the island, and information about peak-hour fare increases and group discounts. hàng ngày mỗi nửa giờ từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chuyến phà cuối cùng đến đảo Garnet sẽ khởi hành lúc 7:30 tối. Chuyến phà cuối cùng từ đảo Garnet sẽ khởi hành lúc 8 giờ tối. Xe đạp được phép trên phà chở khách. Người đi xe đạp nên đến 30 phút trước khi khởi hành và đợi trong làn đường xe đạp đặc biệt để được đưa lên phà trước. Có năm giá đỡ giữ 50 xe đạp trên mỗi phà chở khách. Không có phương tiện cơ giới nào được cho phép trên đảo Garnet. Bãi đậu xe qua đêm được cho phép tại khu vực bến phà chính ở Kingston. Giá là $ 5 mỗi giờ trong tối đa 4 giờ và phí cố định là $ 25 trong bốn đến 24 giờ. Truy cập trang web của chúng tôi tại www.kgferryservice.com để xem hình ảnh của những chiếc phà, bản đồ đảo Garnet, danh sách các điểm tham quan địa phương trên đảo và thông tin về việc tăng giá vé vào giờ cao điểm và giảm giá theo nhóm. 172. What is indicated about the ferry service? (A) It is available only seasonally. (B) Its boats were recently upgraded. (C) It takes an hour to reach the island. (D) It runs more frequently on weekends. 172. Những gì được chỉ định về dịch vụ phà? (A) Nó chỉ có sẵn theo mùa. (B) Thuyền của nó gần đây đã được nâng cấp. (C) Phải mất một giờ để đến đảo. (D) Nó chạy thường xuyên hơn vào cuối tuần. Ta đọc thấy “Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, dịch vụ phà chở khách trên đảo Kingston-Garnet sẽ tiếp tục phục vụ trong tám tuần trong mùa hè” nghĩa là nó chỉ có vào mùa hè (câu A). Các đáp án còn lại không đươc đề cập. Câu A đúng. 173. What is true about bicyclists on the ferries? (A) They are last to board the boat. (B) They must purchase a special ticket. (C) They cannot travel on the 7:30 P.M. trip. (D) They should arrive at the terminal early. 173. Điều gì đúng về người đi xe đạp trên phà? (A) Họ là người cuối cùng lên thuyền. (B) Họ phải mua một vé đặc biệt. (C) Họ không thể đi du lịch vào 7:30 P.M. chuyến đi. (D) Họ nên đến nhà ga sớm. Khi đọc về “bycyclists” ta thấy có viết “Bicyclists should arrive 30 minutes prior to departure and wait in the special bicycle lane to be loaded first” nghĩa là “Người đi xe đạp nên đến 30 phút trước khi khởi hành và đợi trong làn đường xe đạp đặc biệt để được đưa lên phà trước”. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải đến nhà ga sớm. Tài liệu độc quyền 28 174. What is not allowed on Garnet Island? (A) Renting bicycles (B) Driving cars (C) Camping overnight (D) Taking photographs 174. Điều gì không được phép trên Đảo Garnet? (A) Thuê xe đạp (B) Lái xe ô tô (C) Cắm trại qua đêm (D) Chụp ảnh Ta đọc thấy “No motorized vehicles are permitted on Garnet Island” nghĩa là “Không có phương tiện cơ giới nào được phép trên đảo Garnet”. Điều này đồng nghĩa với việc lái xe ô tô thì không được phép trên đảo. Câu B đúng. 175. What is indicated about the ferry tickets? (A) They can be purchased at stores in Kingston . (B) They are less expensive for children. (C) They vary in price depending on the time of travel. (D) They are more expensive if purchased on the boat. 175. Điều gì được chỉ ra về vé phà? (A) Chúng có thể được mua tại các cửa hàng ở Kingston. (B) Chúng ít tốn kém hơn cho trẻ em. (C) Chúng khác nhau về giá tùy thuộc vào thời gian di chuyển. (D) Chúng đắt hơn nếu mua trên thuyền. Cuối văn bản có nói về việc tăng giá vé vào giờ cao điểm. Do đó nếu như di chuyển vào những giờ cao điểm thì giá sẽ khác so với bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc giá vé phà sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian di chuyển. Câu C đúng. Questions 176-180 Thank you for shopping at Green Stripe Press. Order Number: GSP20896 Customer Information: Shoebox Mountain Jason Ho Order Date: December 14 (PREPAID: online order) Expected Delivery: December 18-20 Quantit y Item # Item Price 1 CAL201 Complimentar y Wild Animals Calendar $ 0.00 7 ARB132 Accounting Record Book ($19.99 each) $139.93 Subtotal $139.93 Discount $ 0.00 Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Green Stripe Press. Số thứ tự: GSP20896 Thông tin khách hàng: Shoebox Mountain Jason Ho Ngày đặt hàng: 14 tháng 12 (Đã trả trước: đặt hàng trực tuyến) Giao hàng dự kiến: 18-20 /12 Số lượng Mặt hàng # Mặt hàng Gía 1 CAL201 Lịch động vật hoang dã miễn phí $ 0.00 7 ARB132 Sổ ghi chép kế toán $139.93 Tổng phụ $139.93 Giảm giá $ 0.00 Thuế@ 6% $ 8.40 Tài liệu độc quyền 29 Tax@ 6% $ 8.40 Shipping & Handling $ 0.00 Total $148.33 There is no charge for shipping and handling for corporate accounts. For questions regarding this order, please contact customerservice@ greenstripepress.com. Vận chuyển và xử lý $ 0.00 Tổng cộng $148.33 Không có phí vận chuyển và xử lý cho các tài khoản công ty. Đối với các câu hỏi liên quan đến đơn đặt hàng này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng @ greenstripepress.com. To: From: Jason Ho Date: December 18 Subject: Order #GSP20896 Dear Green Stripe Press, ~ I am writing regarding my most recent order (#GSP20896), which was delivered today. If you check my original order, you will see that I ordered six accounting record books. You sent us seven copies. I'd like to return the one I didn't order and have our corporate credit card refunded, together with the shipping cost the return will incur. Let me know how you would like me to proceed. On a different note, congratulations on the calendar you included in my order! The photos are even more stunning than those in the Ancient Castles calendar you sent us last year. Some staff members saw mine and want copies of their own. Would you mind sending two more our way? Best, Jason Ho, Owner Shoebox Mountain Tới: <customerservice @ greenstri pepress .com> Từ: Jason Ho Ngày: ngày 18 tháng 12 Chủ đề: Đơn hàng # GSP20896 Kính gửi Green Stripe Press, ~ Tôi đang viết về đơn đặt hàng gần đây nhất của tôi (# GSP20896), được giao hôm nay. Nếu bạn kiểm tra đơn hàng ban đầu của tôi, bạn sẽ thấy rằng tôi đã đặt hàng sáu sổ ghi chép kế toán. Bạn đã gửi cho chúng tôi bảy bản. Tôi muốn trả lại cái mà tôi đã không đặt hàng và muốn được hoàn trả thẻ tín dụng doanh nghiệp của chúng tôi, cùng với chi phí vận chuyển mà việc hoàn trả sẽ phải chịu. Hãy cho tôi biết bạn muốn tôi tiến hành như thế nào. Ở một lưu ý khác, xin chúc mừng về tấm lịch bạn đã bao gồm trong đơn hàng của tôi! Những bức ảnh thậm chí còn tuyệt vời hơn những bức ảnh trong lịch Lâu đài cổ đại mà bạn gửi cho chúng tôi năm ngoái. Một số nhân viên nhìn thấy cái của tôi và muốn các bản của chính họ. Bạn có phiền gửi thêm hai cái nữa đến chỗ của chúng tôi không? Trân trọng, Jason Ho, chủ sở hữu Shoebox Mountain 176.Why was Mr. Ho not charged a shipping fee? (A) He took advantage of a promotion. 176. Tại sao ông Hồ không bị tính phí vận chuyển? (A) Ông ấy đã tận dụng một chương trình khuyến mãi. Tài liệu độc quyền 30 (B) He made the purchase for his company. (C) He picked up his order in person. (D) He overpaid for shipping on a previous order. (B) Ông ấy đã mua hàng cho công ty của mình. (C) Ông ấy đã trực tiếp nhận đơn hàng của mình (D) Ông ấy đã trả quá cao cho việc vận chuyển của đơn đặt hàng trước đó. Ta đọc thấy có viết “Không có phí vận chuyển và xử lý cho các tài khoản công ty”, nên ông Hồ không bị tính phí vận chuyển là do ông mua hàng cho công ty Shoebox Mountain, câu B đúng. 177. What is true about Mr. Ho's order? (A) It was damaged in transit. (B) It included fragile items. (C) It was paid for by check. (D) It was delivered on time. 177. Điều gì là đúng về đơn hàng của ông Hồ? (A) Nó đã bị hư hỏng lúc quá cảnh. (B) Nó bao gồm các mặt hàng dễ vỡ. (C) Nó đã được trả bằng séc. (D) Nó đã được giao đúng hạn. Trong văn bản xác nhận của Green Stripe Press ghi thời gian giao hàng dự kiến vào ngày 18 đến 20 tháng 12, mà trong email của ông Hồ viết thì “đơn hàng đã được giao hôm nay” (hôm nay là ngày email được gửi đi, tức 18/12). Tức là đơn hàng đã được giao đúng hạn. 178. According to the e-mail, what was Mr. Ho sent by mistake? (A) A castle book he did not order (B) A calendar for last year (C) An incorrect refund check (D) An extra accounting book 178. Theo email, ông Hồ đã được gửi nhầm cái gì? (A) Một cuốn sách lâu đài ông đã không đặt (B) Lịch cho năm ngoái (C) Kiểm tra hoàn tiền không chính xác (D) Một sổ kế toán dư Dẫn chứng là “I ordered six accounting record books. You sent us seven copies”, tức là ông Hồ đã đặt sáu sổ ghi chép kế toán nhưng đã được gửi bảy bản sao, do đó bị gửi dư 1 sổ kế toán. Câu D đúng. 179. What is one reason Mr. Ho wrote the e- mail? (A) To offer praise for an item (B) To complain about a price (C) To order some photo albums (D) To recommend a graphic designer 179. Một lý do khiến ông Hồ viết e-mail là gì? (A) Để dành sự khen ngợi cho một mặt hàng (B) Để phàn nàn về giá cả (C) Để đặt một số album ảnh (D) Để đề xuất một nhà thiết kế đồ họa Ngoài nói về việc bị gửi dư một sổ kế toán, ông Hồ còn viết “xin chúc mừng về tấm lịch bạn đã bao gồm trong đơn hàng của tôi! Những bức ảnh thậm chí còn tuyệt vời hơn những bức ảnh trong lịch Lâu đài cổ đại mà bạn gửi cho chúng tôi năm ngoái. Một số nhân viên nhìn thấy cái của tôi và muốn các bản của chính họ”. Những lời này là ông đang dành sự khen ngợi cho một mặt hàng (tấm lịch). Câu A đúng. 180. In the e-mail, the phrase "our way" in paragraph 2, line 4, is closest in meaning to (A) in our style (B) to our address (C) at our expense 180. Trong e-mail, cụm từ "chỗ của chúng tôi" trong đoạn 2, dòng 4, có nghĩa gần nhất với (A) theo phong cách của chúng tôi (B) đến địa chỉ của chúng tôi (C) bằng chi phí của chúng tôi Tài liệu độc quyền 31 (D) for our benefit (D) vì lợi ích của chúng tôi Câu B đúng vì ta có cụm “send our way” trong trường hợp này nghĩa là “gửi đến chỗ chúng tôi” hay nói cách khác là đến địa chỉ của chúng tôi. Questions 181-185 Contact the Hilgrave Historical Commission Name: Roger Witmondt E-mail: roger@witmondtlocations.com Comment: I work as a movie location scout. At this time, I need to fi nd a location for a client's short film. The film will be set in the early 1930s, and I understand that Hilgrave has some interesting architecture from that era. Could you suggest places I should visit when I am in Hilgrave next month? Specifically, I am looking for a vacant building with an old- fashioned storefront that has distinctive details like stripe-patterned awnings and framed display windows. While having easy access to electricity would be ideal, it is not critical; my client has a generator that can be used· if necessary. My client's aesthetic requirements are the most important consideration. Thank you for your assistance. Liên lạc với Ủy ban lịch sử Hilgrave Tên: Roger Witmondt E-mail: roger@witmondtlocations.com Bình luận: Tôi làm việc với tư cách là một trinh sát địa điểm phim. Vào thời điểm này, tôi cần tìm một địa điểm cho bộ phim ngắn của khách hàng. Bộ phim sẽ lấy bối cảnh vào đầu những năm 1930 và tôi hiểu rằng Hilgrave có một số kiến trúc thú vị từ thời đại đó. Bạn có thể gợi ý những địa điểm tôi nên ghé thăm khi tôi ở Hilgrave vào tháng tới không? Cụ thể, tôi đang tìm kiếm một tòa nhà bỏ trống với mặt tiền cửa hàng kiểu cũ có các chi tiết khác biệt như mái hiên có sọc và cửa sổ hiển thị có khung. Mặc dù có thể dễ dàng tiếp cận với điện sẽ là lý tưởng, nhưng điều đó không quan trọng; khách hàng của tôi có một máy phát điện có thể được sử dụng • nếu cần thiết. Yêu cầu thẩm mỹ của khách hàng của tôi là sự cân nhắc quan trọng nhất. Cám ơn sự giúp đỡ của bạn. To: roger@witmondtlocations.com From: brandi schaertl@ hilgravehistoricalcommission.org Date: 28 September Subject: The information you requested Attachment: liD Hilgrave Sites Dear Mr. Witmondt, Thank you for reaching out to the Hilgrave Historical Commission. The attached brochure lists the main areas of historical interest in Hilgrave. Some buildings may not meet all your requirements, but they might be worth considering. One building that is not on the attached list is the old record store at 188 Main Street. It has been Kính gửi: roger@witmondtlocations.com Từ: brandi schaertl @ hilgravehistoricalcommission.org Ngày: 28 tháng 9 Chủ đề: Thông tin bạn yêu cầu Tệp đính kèm: liD Các trang web Hilgrave Thưa ông Witmondt, Cảm ơn bạn đã liên hệ với Ủy ban lịch sử Hilgrave. Tài liệu đính kèm liệt kê các khu vực gây hứng thú về lịch sử ở Hilgrave. Một số tòa nhà có thể không đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn, nhưng chúng có thể đáng cân nhắc. Một tòa nhà không có trong danh sách đính kèm là cửa hàng băng đĩa cũ tại 188 Main Street. Nó đã bị đóng cửa kinh doanh trong mười năm qua Tài liệu độc quyền 32 closed to business for the past ten years or so, but it seems to meet your criteria. The owner, Luke Nylund, is currently using it for storage; I would be happy to put you in touch with him. I doubt you will have trouble getting permission from him to use the space. While Hilgrave was once a bustling town, these days there are fewer businesses in operation. Many of the town's residents would appreciate the attention a short film might bring to the area. Best regards, Brandi Schaertl hoặc lâu hơn, nhưng nó dường như đáp ứng các tiêu chí của bạn. Chủ sở hữu, Luke Nylund, hiện đang sử dụng nó để làm nhà kho; Tôi sẽ rất vui khi kết nối liên lạc giữa bạn với anh ấy. Tôi nghi ngờ bạn sẽ gặp khó khăn khi xin phép anh ta để sử dụng không gian. Trong khi Hilgrave đã từng là một thị trấn nhộn nhịp, ngày nay có ít doanh nghiệp hoạt động hơn. Nhiều người dân trong thị trấn sẽ đánh giá cao sự chú ý mà một bộ phim ngắn có thể mang lại cho khu vực. Trân trọng, Brandi Schaertl 181. Why is Mr. Witmondt looking for a filming location in Hilgrave? (A) It is known for its scenic mountain views. (B) It is a short distance from his office. (C) Its business district has appeared in other films. (D) Its buildings represent a particular time period. 181. Tại sao ông Witmondt tìm kiếm một địa điểm quay phim ở Hilgrave? (A) Nó được biết đến với cảnh núi non hùng vĩ. (B) Đó là một khoảng cách ngắn từ văn phòng của mình. (C) Khu kinh doanh của nó đã xuất hiện trong các bộ phim khác. (D) Các tòa nhà của nó tượng trưng cho một khoảng thời gian cụ thể. Dẫn chứng là “The film will be set in the early 1930s, and I understand that Hilgrave has some interesting architecture from that era”, nghĩa là “Bộ phim sẽ lấy bối cảnh vào đầu những năm 1930 và tôi hiểu rằng Hilgrave có một số kiến trúc thú vị từ thời đại đó”. Đại ý “Hilgrave có một số kiến trúc thú vị từ thời đại đó” là đồng nghĩa với câu D (“a particular time period” ở đây là “in the early 1930s” trong đoạn văn). Câu D đúng. 182. On the contact form, the word "critical" in paragraph 2, line 4, is closest in meaning to (A) judgmental (B) essential (C) sustainable (D) available 182. Trên mẫu liên hệ, từ "quan trọng" trong đoạn 2, dòng 4, có nghĩa gần nhất với (A) phán xét (B) thiết yếu (C) bền vững (D) có sẵn Câu “While having easy access to electricity would be ideal, it is not critical” đại khái là “mặc dù sẽ là lý tưởng nhưng nó không quan trọng”. Từ “critical” bình thường nghĩa là “có tính phê bình/ phán xét/ quan trọng” nhưng trong trường hợp này nó mang nghĩa “quan trọng/ thiết yếu”. Câu B đúng. 183. What is implied about 188 Main Street? (A) It was once used as a residence. 183. Điều gì được ngụ ý về Đường chánh 188? (A) Nó đã từng được sử dụng như một nơi cư trú. Tài liệu độc quyền 33 (B) It is frequently visited by tourists. (C) It has several floors. (D) It has decorative design features. (B) Nó thường xuyên được khách du lịch ghé thăm. (C) Nó có nhiều tầng. (D) Nó có các đặc trưng thiết kế mang tính trang trí. Khi ông Witmondt ngỏ lời tìm kiếm một cửa hàng có các chi tiết trang trí khác biệt (email thứ nhất) thì cô Schaertl đề xuất là 188 Main Street có cửa hàng băng đĩa cũ và nói rằng nó đáp ứng các tiêu chí mà ông Witmondt đưa ra. Dựa vào điều này ta có thể ngầm hiểu là các kiến trúc thiết kế ở con đường 188 Main Street mang tính chất trang trí. Câu D đúng. 184. What does Ms. Schaertl offer to do? (A) Advertise a forthcoming film (B) Arrange to have a building cleaned (C) Connect Mr. Witmondt with a building's owner (D) Help Mr. Witmondt acquire necessary permits from the town 184. Cô Schaertl đề nghị làm gì? (A) Quảng cáo một bộ phim sắp tới (B) Sắp xếp để có một tòa nhà được làm sạch (C) Kết nối ông Witmondt với một chủ nhân của tòa nhà (D) Giúp ông Witmondt có được các giấy phép cần thiết từ thị trấn Cô Schaertl viết “I would be happy to put you in touch with him” nghĩa là “Tôi sẽ rất vui khi kết nối liên lạc giữa bạn với anh ấy”. Điều này đồng nghĩa với việc cô ấy đề nghị sẽ kết nối ông Mr. Witmondt với người chủ của tòa nhà (Luke Nylund). 185. What does Ms. Schaertl suggest that Hilgrave needs? (A) More publicity (B) Additional parking (C) A storage facility (D) A business directory 185. Bà Schaertl đề xuất điều gì mà Hilgrave cần? (A) Tính quần chúng rộng rãi hơn (B) Bãi đậu xe bổ sung (C) Một cơ sở lưu trữ (D) Một thư mục kinh doanh Bà Schaertl chia sẻ ở cuối email rằng “Many of the town's residents would appreciate the attention a short film might bring to the area” (Nhiều người dân trong thị trấn sẽ đánh giá cao sự chú ý mà một bộ phim ngắn có thể mang lại cho khu vực). “The attention” ở đây tức là nhiều người chú ý đến và biết đến khu vực này hơn, cũng có nghĩa là tính quần chúng rộng rãi hơn. Do đó câu A đúng. Questions 186-190 To: Cornelia Payne From: Pragya Mehta Subject: Lecture Date: 18 January Attachment: @Notes Dear Cornelia, I am sorry for the late notice, but I will not be able to join you for the lecture. My new position at the university in Mumbai requires me to remain on campus. Tới: Cornelia Payne <cpayne @ rawwing.co.uk> Từ: Pragya Mehta Chủ đề: Bài giảng Ngày: 18 tháng 1 Tệp đính kèm: @Note Cornelia thân mến, Tôi xin lỗi vì thông báo muộn, nhưng tôi sẽ không thể tham gia cùng bạn cho bài giảng. Vị trí mới của tôi tại trường đại học ở Mumbai yêu cầu tôi phải ở lại trong khuôn viên trường. Tài liệu độc quyền 34 Although I know you are fully prepared to deliver the lecture on your own, I have attached a copy of the notes I had prepared for the presentation. After you review them, let me know if there is anything else I can add. I had very much looked forward to traveling to Freeport, The Bahamas, for the first time and to seeing you again. I certainly miss working with you at the City University. Good luck with the lecture. Pragya Mặc dù tôi biết bạn đã chuẩn bị đầy đủ để tự mình giảng bài, tôi đã đính kèm một bản sao của các ghi chú tôi đã chuẩn bị cho bài thuyết trình. Sau khi bạn xem xét chúng, hãy cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì khác tôi có thể thêm vào. Tôi đã rất mong chờ được đi du lịch đến Freeport, The Bahamas lần đầu tiên và mong được gặp lại bạn. Dĩ nhiên tôi rất nhớ khi làm việc với bạn tại Đại học Thành phố. Chúc may mắn với bài giảng. Pragya To: Ezra Halton From: Cornelia Payne <cpayne@roughwing.co. uk> Subject: Information Date: 20 January Dear Mr. Halton, I am pleased to confirm that 19 March works well for the lecture at the Anson House. As I had mentioned to you over the phone, I will be giving the lecture on my own. My publisher, Alphagamma Press, will be sending 30 copies of my most recent work, coauthored with Dr. Pragya Mehta, to your institution. You and I will both receive an e-mail confirmation from Alphagamma when the books ship. They should arrive at least a week before the lecture. I look forward to meeting you soon. Cornelia Payne Tới: Ezra Halton Từ: Cornelia Payne Chủ đề: Thông tin Ngày: 20 tháng 1 Thưa ông Halton, Tôi vui mừng xác nhận rằng ngày 19 tháng 3 sẽ có hiệu quả tốt cho bài giảng tại Nhà Anson. Như tôi đã đề cập với bạn qua điện thoại, tôi sẽ tự mình giảng bài. Nhà xuất bản của tôi, Alphagamma Press, sẽ gửi 30 bản sao của tác phẩm gần đây nhất của tôi, đồng tác giả với Tiến sĩ Pragya Mehta, đến tổ chức của bạn. Cả bạn và tôi đều sẽ nhận được email xác nhận từ Alphagamma khi sách được gửi đi. Họ nên đến ít nhất một tuần trước khi diễn thuyết. Tôi mong được gặp bạn sớm. Cornelia Payne Visit | Exhibitions | Speaker Series | Contact Us The Anson House Freeport, The Bahamas Speaker Series Tickets for lectures are $35 each or may be purchased at a reduced rate of $90 for the series of three. Complimentary refreshments will be served. Reservations are not required but are recommended. 7 March, 7:00-8:30 P.M., Ms. Janelle Pears Ghé thăm | Triển lãm | Nhóm các diễn giả | Liên hệ chúng tôi Nhà Anson Freeport, Ba-ha-ma Nhóm các diễn giả Vé cho các bài giảng là 35 đô la mỗi bài hoặc có thể được mua với mức giảm 90 đô la cho loạt ba bài. Giải khát miễn phí sẽ được phục vụ. Đặt phòng không bắt buộc nhưng được khuyến khích. 7 tháng 3, 7: 00-8: 30 P.M., Bà Janelle Pears Tài liệu độc quyền 35 Go behind the scenes of Anson House with historian Janelle Pears, who is a lifelong resident of Freeport. Ms. Pears describes the daily life of the original residents of Anson House. 12 March, 7:00-8:30 P.M., Mr. Gregory Li Our master gardener speaks about the challenges of restoring historic gardens. He has worked in gardens in Charleston, South Carolina, and Paris, France. 19 March, 7:00-8:30 P.M., Dr. Cornelia Payne Dr. Payne discusses her most recently published book, The Transatlantic World of the Nineteenth Century, coauthored with Dr. Pragya Mehta. Dr. Payne has taught at the City University of Stoke- on-Trent in England for nearly 25 years. Phía hậu trường của Anson House với nhà sử học Janelle Pears, một cư dân trọn đời của Freeport. Bà Pears mô tả cuộc sống hàng ngày của các cư dân đầu tiên của Anson House. 12 tháng 3, 7: 00-8: 30 P.M., Ông Gregory Li Người làm vườn bậc thầy của chúng tôi nói về những thách thức của việc khôi phục các khu vườn lịch sử. Ông đã làm việc trong các khu vườn ở Charleston, Nam Carolina và Paris, Pháp. 19 tháng 3, 7: 00-8: 30 P.M., Tiến sĩ Cornelia Payne Tiến sĩ Payne thảo luận về cuốn sách được xuất bản gần đây nhất của bà ấy, Thế giới xuyên Đại Tây Dương của thế kỷ XIX, đồng tác giả với Tiến sĩ Pragya Mehta. Tiến sĩ Payne đã giảng dạy tại Đại học Thành phố Stoke-on-Trent ở Anh trong gần 25 năm. 186. Why did Dr. Mehta send the e-mail to Dr. Payne? (A) To cancel a vacation plan (B) To request lecture notes (C) To confirm a meeting (D) To offer an apology 186. Tại sao Tiến sĩ Mehta gửi e-mail đến Tiến sĩ Payne? (A) Để hủy bỏ kế hoạch nghỉ phép (B) Để yêu cầu ghi chú bài giảng (C) Để xác nhận một cuộc họp (D) Đưa ra lời xin lỗi Đọc đoạn đầu email ta thấy Tiến sỹ Mehta viết email để xin lỗi Tiến sỹ Payne vì không thể tham gia cùng ông ấy cho bài giảng. Câu D đúng. 187. According to the second e-mail, what did Dr. Payne do? (A) Arrange a delivery (B) Give Mr. Halton a gift (C) Revise her presentation (D) Announce an address change 187. Theo e-mail thứ hai, những gì đã làm Bác sĩ Payne làm gì? (A) Sắp xếp giao hàng (B) Tặng quà cho ông Halton (C) Xem lại bài thuyết trình của cô ấy (D) Thông báo thay đổi địa chỉ Trong email thứ 2 Tiến sỹ Payne viết rằng tờ báo Alphagamma, sẽ gửi 30 bản sao của tác phẩm gần đây nhất của ông, đồng tác giả với Tiến sĩ Pragya Mehta, đến tổ chức của ông Halton và sắp xếp những vấn đề liên quan đến việc chuyển phát ấy. Do đó câu A đúng. 188. What is indicated about Alphagamma Press? (A) It has headquarters in The Bahamas. (B) It regularly ships materials to Anson House. (C) It published The Transatlantic World of the Nineteenth Century. 188. Điều gì được chỉ ra về tờ báo Alphagamma? (A) Nó có trụ sở tại The Bahamas. (B) Nó thường xuyên vận chuyển vật liệu đến Anson House. Tài liệu độc quyền 36 (D) It is paying Dr. Payne's travel and accommodation expenses. (C) Nó đã xuất bản Thế giới xuyên Đại Tây Dương thế kỷ XIX. (D) Nó đang trả tiền cho chuyến đi của Tiến sĩ Payne và chi phí ăn nghỉ. Ở cuối văn bản thứ 3 có viết vào ngày 19 tháng 3, “Tiến sĩ Payne thảo luận về cuốn sách được xuất bản gần đây nhất của bà ấy, Thế giới xuyên Đại Tây Dương của thế kỷ XIX, đồng tác giả với Tiến sĩ Pragya Mehta”. Mà ta biết rằng tờ báo Alphagamma là nhà xuất bản của Tiến sỹ Payne (“My publisher, Alphagamma Press, will be sending 30 copies of my most recent work”). Do đó ta suy ra tờ báo Alphagamma đã xuất bản cuốn sách của Tiến sỹ Payne (Thế giới xuyên Đại Tây Dương của thế kỷ XIX). Câu C đúng. 189. Where were Dr. Mehta and Dr. Payne most likely colleagues? (A) In Mumbai (B) In Freeport (C) In Stoke-on-Trent (D) In Charleston 189. Tiến sĩ Mehta và Tiến sĩ Payne có khả năng là đồng nghiệp của nhau ở đâu nhất? (A) Tại Mumbai (B) Trong Freeport (C) Ở Stoke-on-Trent (D) Ở Charleston Tiến sỹ Mehta viết là “I certainly miss working with you at the City University” nghĩa là bà nhớ lúc làm việc chung với Tiến sỹ Payne ở Đại học Thành Phố, hơn nữa trong trang web viết là “Dr. Payne has taught at the City University of Stoke-on-Trent in England for nearly 25 years” (tức là City University nằm ở Stoke-on-Trent.) Với hai lý do trên ta suy ra là hai Tiến sỹ đã là đồng nghiệp của nhau tại Đại học Thành phố ở Stoke-on-Trent. Câu C đúng. 190. What is indicated about the Speaker Series in the Web page? (A) Discounts are unavailable. (B) Reservations are optional. (C) Events are held in the morning. (D) Refreshments are not included. 190. Điều gì được chỉ ra về “Nhóm diễn giả” trong trang web? (A) Giảm giá không có sẵn. (B) Việc đặt chỗ là tùy chọn. (C) Các sự kiện được tổ chức vào buổi sáng. (D) Không bao gồm giải khát. Ta đọc thấy có viết “Reservations are not required ” nghĩa là việc đặt chỗ là không bắt buộc, tức là nó chỉ tùy chọn. Câu B đúng. Không chọn các câu còn lại vì chúng trái ngược với thông tin trong bài (trong bài là: có giảm giá, các sự kiện được tổ chức vào buổi tối và có phục vụ giải khát). Questions 191-195 CRYN Group: We find the best employees for your company. Posted: November 25 Position title and codes: • Director of Operations, TLOO 15 • Marketing Director, TL0023 • Quality Control Director, TL0027 • Director of Category Management, TL0045 CRYN Group: Chúng tôi tìm thấy những nhân viên tốt nhất cho công ty của bạn. Ngày đăng: 25 tháng 11 Chức danh và mã số: • Giám đốc điều hành, TLOO 15 • Giám đốc tiếp thị, TL0023 • Giám đốc kiểm soát chất lượng, TL0027 • Giám đốc quản lý danh mục, TL0045 Tài liệu độc quyền 37 To apply: Send your resume to mdoro@cryngroup.ca.com with posting number 2098 in the subject line. Company: Our client plans to chart an aggressive growth path in Latin America, where it plans to start operations next year. It is a well-established company widely known for marketing consumer- health products in North America, and more recently in Europe and Asia. Qualifications: Candidates must have a formal business degree and a proven management record in at least one international setting. Experience with online sales and marketing preferred. Để ứng tuyển: Gửi hồ sơ của bạn đến mdoro@cryngroup.ca.com với số đăng 2098 trong dòng chủ đề. Công ty: Khách hàng của chúng tôi có kế hoạch vạch ra một lộ trình tăng trưởng mạnh mẽ ở Mỹ Latinh, nơi nó dự định bắt đầu hoạt động vào năm tới. Đây là một công ty nổi tiếng được biết đến rộng rãi để tiếp thị các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng ở Bắc Mỹ và gần đây là ở châu Âu và châu Á. Trình độ chuyên môn: Ứng viên phải có bằng cấp kinh doanh chính thức và hồ sơ quản lý đã được chứng minh trong ít nhất một môi trường quốc tế. Kinh nghiệm với bán hàng trực tuyến và tiếp thị được ưu tiên. To: Sven Arvidson <sarvidson @barkent.de.com> From: Maria Doro Re: Posting number 2098 Date: December 10 Dear Mr. Arvidson, Thank you for submitting your resume. I'd like to schedule a preliminary telephone conversation with you as soon as possible to determine whether you would be a good choice for our client. I would particularly like to discuss whether you would be prepared to work at our client's new facility overseas. Let me know if you are available for a 30-minute phone call sometime between 10:00 A.M. and 2:00 P.M. EST on Monday or Tuesday of next week. Please respond to me by e-mail at your earliest convenience. Maria Doro CRYN Group Tới: Sven Arvidson <sarvidson @ barkent.de.com> Từ: Maria Doro Re: Đăng số 2098 Ngày: 10 tháng 12 Kính gửi ông Arvidson, Cảm ơn ông đã gửi sơ yếu lý lịch của ông. Tôi muốn sắp xếp một cuộc trò chuyện điện thoại sơ bộ với ông càng sớm càng tốt để xác định xem ông có phải là một lựa chọn tốt cho khách hàng của chúng tôi hay không. Tôi đặc biệt muốn thảo luận về việc ông sẽ chuẩn bị làm việc tại cơ sở mới của khách hàng của chúng tôi ở nước ngoài hay không. Hãy cho tôi biết nếu ông có rảnh cho một cuộc gọi điện thoại trong 30 phút vào khoảng 10:00 A.M. và 2:00 P.M. EST vào thứ Hai hoặc thứ Ba của tuần tới. Hãy trả lời tôi bằng e-mail một cách thuận tiện sớm nhất. Maria Doro Tập đoàn CRYN For immediate release For further information, contact Julie Dryden at 416-555-0103 Tayerson Ltd. Names New Director Phát hành tức thì Để biết thêm thông tin, liên hệ với Julie Dryden theo số 416-555-0103 Công ty TNHH Tayerson. Giám đốc mới Tài liệu độc quyền 38 Toronto, April 5-Tayerson Ltd. continues to staff its new international outpost, which opens one month from today. In this case, the lucky candidate is Sven Arvidson. "Category Management is a relatively new area- and one that I'm sure I'll enjoy exploring and developing as director," Mr. Arvidson said. "As a major online marketer of nutritional supplements, Tayerson is poised to lead the way toward better living while becoming a more vibrant, more profitable corporation." Mr. Arvidson has held several key management positions throughout his career, most recently at Barkent Pharmaceuticals in Germany. He was also a partner at MSZ Consulting Group, where he provided marketing guidance to leading consumer-product companies in Canada and China. Toronto, ngày 5 tháng Tư – Công ty TNHH Tayerson tiếp tục cung cấp đội ngũ cho tiền đồn quốc tế mới của mình, cái mà khai trương sau một tháng kể từ hôm nay. Trong trường hợp này, ứng cử viên may mắn là Sven Arvidson. "Quản lý danh mục là một lĩnh vực tương đối mới - và một lĩnh vực mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thích khám phá và phát triển với tư cách là giám đốc", ông Arvidson nói. "Là một nhà tiếp thị trực tuyến lớn về các chất bổ sung dinh dưỡng, Tayerson sẵn sàng dẫn đường cho cuộc sống tốt hơn trong khi trở thành một tập đoàn sôi động hơn, có lợi nhuận cao hơn." Ông Arvidson đã giữ một số vị trí quản lý quan trọng trong suốt sự nghiệp của mình, gần đây nhất là tại Barkent Dược phẩm ở Đức. Ông cũng là một đối tác tại Nhóm Tư vấn MSZ, nơi ông cung cấp hướng dẫn tiếp thị cho các công ty sản phẩm tiêu dùng hàng đầu ở Canada và Trung Quốc. 191. According to the advertisement, what qualification is not required of applicants? (A) A degree in business (B) Previous employment in a managerial position (C) Experience working overseas (D) Online sales and marketing experience 191. Theo quảng cáo, những trình độ chuyên môn nào không bắt buộc ở ứng viên? (A) Bằng cấp về kinh doanh (B) Việc làm trước đây trong quản lý Chức vụ (C) Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (D) Kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị trực tuyến Ở mục Qualifications trong văn bản đầu tiên ta thấy có các trình độ chuyên môn sau là bắt buộc: “Candidates must have a formal business degree” = (A) a degree in business “a proven management record” = (B) Previous employment in a managerial position,“international setting” = (C) experience working overseas. Chỉ có câu D là không bắt buộc mà chỉ là yếu tố ưu tiên. 192. What most likely is the location of the position for which Mr. Arvidson applied? (A) Latin America (B) North America (C) Europe (D) Asia 192. Chỗ nào rất có thể là địa điểm làm việc cho vị trí công việc mà ông Arvidson ứng tuyển? (A) Mỹ Latinh (B) Bắc Mỹ (C) Châu Âu (D) Châu Á Ở quảng cáo tuyển việc có viết “Khách hàng của chúng tôi có kế hoạch vạch ra một lộ trình tăng trưởng mạnh mẽ ở Mỹ Latinh, nơi nó dự định bắt đầu hoạt động vào năm tới”, và trong email của Tài liệu độc quyền 39 cô Doro gửi ông Arvidson có viết “Tôi đặc biệt muốn thảo luận về việc bạn sẽ chuẩn bị làm việc tại cơ sở mới (tức là sẽ hoạt động vào năm tới, ở Mỹ Latinh). Do đó rất có khả năng ông Arvidson sẽ ứng tuyển cho vị trí công việc ở Mỹ Latinh. Câu A đúng. 193. What does Ms. Dora ask Mr. Arvidson to provide in his reply? (A) Information on his leadership skills (B) His availability for an interview (C) A current resume (D) The names of two references 193. Cô Dora yêu cầu ông Arvidson cung cấp gì trong phản hồi của mình? (A) Thông tin về kỹ năng lãnh đạo của anh ấy (B) Sự sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn (C) Sơ yếu lý lịch hiện tại (D) Tên của hai tài liệu tham khảo Ở cuối email của mình cô Dora viết “Hãy cho tôi biết nếu bạn có rảnh cho một cuộc gọi điện thoại trong 30 phút vào khoảng 10:00 A.M. và 2:00 P.M. EST vào thứ Hai hoặc thứ Ba của tuần tới.” Do đó câu B đúng. ( “available” ở đây nghĩa là “rảnh/ sẵn sàng”, “availability” là danh từ của nó). 194. What job code did Mr. Arvidson most likely reference in his application? (A) TL0015 (B) TL0023 (C) TL0027 (D) TL0045 194. Mã công việc nào mà ông Arvidson rất có thể đã tham khảo trong đơn xin việc của mình? (A) TL0015 (B) TL0023 (C) TL0027 (D) TL0045 Trong văn bản thứ 3 có trích lời ông Arvidson rằng “Quản lý danh mục là một lĩnh vực tương đối mới - và một lĩnh vực mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thích khám phá và phát triển với tư cách là giám đốc”. Có nghĩa là ông ấy trúng tuyển vị trí Giám đốc quản lý danh mục, với mã TL0045. Đáp án D đúng. 195. According to the press release, what does Tayerson Ltd. sell? (A) Medical devices (B) Accounting software (C) Nutritional supplements (D) Exercise equipment 195. Theo thông cáo báo chí, công ty TNHH Tayerson bán gì? (A) Thiết bị y tế (B) Phần mềm kế toán (C) Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (D) Thiết bị tập thể dục Trong văn bản thứ 3 có viết “Là một nhà tiếp thị trực tuyến lớn về các chất bổ sung dinh dưỡng, Tayerson sẵn sàng dẫn đường” Do đó câu C đúng. Questions 196-200 fiJ's FGJ's Business Expert Series Prospect Data Purchasing 45-Minute Webinar 11 May, 2:30P.M. Every department in an organisation needs information to make business decisions. Marketing professionals in particular rely on accurate data fiJ's Loạt chuyên gia kinh doanh của FGJ Triển vọng mua dữ liệu Hội thảo trực tuyến 45 phút 11 tháng 5, 2:30 P.M. Mỗi bộ phận trong một tổ chức cần thông tin để đưa ra quyết định kinh doanh. Các chuyên gia tiếp thị đặc biệt dựa vào dữ liệu chính xác Tài liệu độc quyền 40 about potential customers to be successful. In this Webinar, Briana Carrera, chief financial officer of Pile One Market Data, explains how to avoid the pitfalls of acquiring incomplete data and provides tips on what to ask your prospective data provider to ensure that your next batch of data leads to the results you want. về khách hàng tiềm năng để thành công. Trong Hội thảo trực tuyến này, Briana Carrera, giám đốc tài chính của Pile One Market Data, giải thích cách tránh những cạm bẫy của việc thu thập dữ liệu không đầy đủ và cung cấp các mẹo về những gì cần hỏi nhà cung cấp dữ liệu tiềm năng của bạn để đảm bảo rằng lô dữ liệu tiếp theo của bạn dẫn đến kết quả bạn muốn. *E-mail* To: Sandra Lescure From: Gino Stelleti Date: 12 May Subject: FGJ's Webinar Dear Sandra, You had asked me to give you a report on the Webinar I attended yesterday about acquiring data. To be honest, even though the facilitator was clearly knowledgeable, she did not tell me anything I didn't already know. I was hoping that she would show us the differences between the many types of databases out there, but she never touched on that topic. I am not so sure all these Webinars are useful; in the end, they always seem to be steering us to purchase from one particular company or another-in this case it was Pile One. Having said that, the new schedule just came out, and there is another Webinar coming up soon that I am hoping will provide the information I want about how to store and sort data. I have already signed up for it; I will keep you posted about what I learn. Gino *E-mail* Kính gửi: Sandra Lescure Từ: Gino Stelleti Ngày: 12 tháng 5 Chủ đề: Hội thảo trên web của FGJ Sandra thân mến, Bạn đã yêu cầu tôi cung cấp cho bạn một báo cáo về Hội thảo trên web mà tôi đã tham dự ngày hôm qua về việc thu thập dữ liệu. Thành thật mà nói, mặc dù người hướng dẫn rõ ràng là hiểu biết nhiều nhưng cô ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì mà tôi chưa biết. Tôi đã hy vọng rằng cô ấy sẽ cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa nhiều loại cơ sở dữ liệu ngoài kia, nhưng cô ấy không bao giờ chạm vào chủ đề đó. Tôi không chắc chắn tất cả các Hội thảo trên web này đều hữu ích; cuối cùng, họ dường như luôn thúc đẩy chúng tôi mua hàng từ một công ty cụ thể hoặc một công ty khác - trong trường hợp này là Pile One. Phải nói rằng, lịch trình mới vừa xuất hiện và sẽ có một Hội thảo trên web khác sắp ra mắt mà tôi hy vọng sẽ cung cấp thông tin tôi muốn về cách lưu trữ và sắp xếp dữ liệu. Tôi đã đăng ký nó; Tôi sẽ cho bạn biết tin về những gì tôi học được. Gino fiJ·s Upcoming 45-Minute Webinars in FGJ's Business Expert Series Basics of Market Research 1 June, 9:30A.M. Ed Quinones €12.00 Tips for Accelerating Sales 12 June, 9:30A.M. Cameron Stone €16.00 fiJ • s Hội thảo trên web dài 45 phút sắp tới trong Nhóm chuyên gia kinh doanh của FGJ Khái niệm cơ bản về nghiên cứu thị trường ngày 1 tháng 6, 9:30 A.M. Ed Quinones € 12,00 Mẹo để tăng tốc doanh số ngày 12 tháng 6, 9:30 A.M. Đá Cameron € 16,00 Tài liệu độc quyền 41 What is Market Automation? 5 JuJ y, 11 :00 A.M. Ed Quinones €12.00 Choosing the Right Database 17 July, 2:00P.M. Selina Tucci €12.00 The Business Expert Series is organised by Tuyet Nguyen. Please address any questions to her at tnguyen@fgj.org. To access Webinar content, attendance is required as Webinars are not recorded for later viewing. Tự động hóa thị trường là gì? 5 ngày 5 tháng 7, 11: 00 A.M. Ed Quinones € 12,00 Chọn cơ sở dữ liệu 17 tháng 7, 2:00 P.M. Selina Túc € 12,00 Nhóm chuyên gia kinh doanh được tổ chức bởi Tuyết Nguyễn. Vui lòng giải quyết bất kỳ câu hỏi cho cô ấy tại tnguyen@ fgj.org. Để truy cập nội dung Hội thảo trên web, cần có sự tham dự vì Hội thảo trên web không được ghi lại để xem sau. 196. According to the brochure, who would benefit most from the Prospect Data Purchasing Webinar? (A) A financial analyst (B) A marketing manager (C) A customer-service representative (D) An information-technology specialist 196. Theo tài liệu, ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ Hội thảo trên web về việc mua dữ liệu triển vọng? (A) Một nhà phân tích tài chính (B) Một giám đốc tiếp thị (C) Một đại diện dịch vụ khách hàng (D) Một chuyên gia công nghệ thông tin Trong văn bản về Prospect Data Purchasing Webinar nhắc đến “Các chuyên gia tiếp thị đặc biệt dựa vào dữ liệu chính xác về khách hàng tiềm năng để thành công”. Câu B đúng. 197. What was Mr. Stelleti's complaint about the Webinar? (A) He did not like the format. (B) He did not learn anything new. (C) He had difficulty hearing everything. (D) He found the topic to be too complex. 197. Khiếu nại của ông Stelleti về Hội thảo trên web là gì? (A) Ông ấy không thích định dạng. (B) Ông ấy không học được gì mới. (C) Ông ấy gặp khó khăn khi nghe tất cả mọi thứ. (D) Ông ấy thấy chủ đề quá phức tạp. Trong email của mình, ông Stelleti viết “Thành thật mà nói, mặc dù người hướng dẫn rõ ràng là hiểu biết nhiều nhưng cô ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì mà tôi chưa biết”, tức là những điều trong hội thảo là ông ấy đã biết hết rồi, và ông không học được gì mới cả. Câu B đúng. 198. What does Mr. Stelleti suggest about Ms. Carrera? (A) She recently joined a new company. (B) She has experience managing databases. (C) She had asked him to sign up for the Webinar. (D) She tried to sell her company's services. 198. Ông Stelleti đề xuất điều gì về Cô Carrera? (A) Cô ấy mới gia nhập một công ty mới. (B) Cô ấy có kinh nghiệm quản lý cơ sở dữ liệu. (C) Cô ấy đã yêu cầu anh ấy đăng ký Hội thảo trên web. (D) Cô ấy đã cố gắng bán dịch vụ của công ty mình. Khi đề cập đến hội thảo mà cô Cerrera hướng dẫn, ông Stelleti viết “in the end, they always seem to be steering us to purchase from one particular company or another-in this case it was Pile One” nghĩa là “cuối cùng, họ dường như luôn thúc đẩy chúng tôi mua hàng từ một công ty Tài liệu độc quyền 42 nhất định trong trường hợp này là Pile One...”. Tức ý của ông Stelleti là cô Carrera đã cố gắng bán các dịch vụ của công ty mình, công ty Pile One. 199. When will Mr. Stelleti most likely attend another Webinar? (A) On June 1 (B) On June12 (C) On July 5 (D) On July 17 199. Khi nào thì ông Stelleti sẽ tham dự một Hội thảo trên web khác? (A) Vào ngày 1 tháng 6 (B) Vào ngày 12 tháng 6 (C) Vào ngày 5 tháng 7 (D) Vào ngày 17 tháng 7 Ông Stelleti viết “There is another Webinar coming up soon about how to store and sort data. I have already signed up for it”. Tức là ông ấy đã đăng ký một hội thảo trên web khác về cách lưu trữ và chọn lọc dữ liệu, mà liên quan đến việc chọn cơ sở dữ liệu chính là hội thảo vào ngày 17 tháng 7. Do đó, ta chọn câu D. 200. According to the schedule, what do all of the Webinars have in common? (A) They cost the same amount. (B) They are held in the morning. (C) They last the same amount of time. (D) They are recorded for future playback. 200. Theo lịch trình, tất cả các Hội thảo trên web có điểm gì chung? (A) Chúng tốn chi phí như nhau. (B) Chúng được tổ chức vào buổi sáng. (C) Chúng kéo dài cùng một khoảng thời gian. (D) Chúng được ghi lại để phát lại trong tương lai. Tất cả các hội thảo trên web sắp tới có điểm chung là đều kéo dài 45 phút (dẫn chứng: Upcoming 45-Minute Webinars in FGJ's Business Expert Series). Câu C đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_tap_ets_1000_test_9.pdf
 • mp3Test 09-Part 1-01.mp3
 • mp3Test 09-Part 1-03.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-32-34.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-35-37.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-38-40.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-41-43.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-44-46.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-47-49.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-50-52.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-53-55.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-56-58.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-59-61.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-62-64.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-65-67.mp3
 • mp3Test 09-Part 3-68-70.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-71-73.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-74-76.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-77-79.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-80-82.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-83-85.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-86-88.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-89-91.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-92-94.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-95-97.mp3
 • mp3Test 09-Part 4-98-100.mp3
Tài liệu liên quan