Bài tập ETS 1000 - Test 6

199. According to the notice, what is available to guests at any time? (A) Fresh towels (B) Hot beverages (C) Box lunches (D) Refrigerators in guest rooms 199. Theo thông báo, những gì có sẵn cho khách bất cứ lúc nào? (A) Khăn tươi (B) Đồ uống nóng (C) Hộp cơm trưa (D) Tủ lạnh trong phòng khách Trong thông báo viết là “Chúng tôi cung cấp dịch vụ tự phục vụ cà phê và trà suốt ngày đêm”. Cà phê và trà là những đồ uống nóng, và “around the clock” là tương tự với “at any time”. Đáp án đúng là B. 200. What advice did Ms. Canton most likely receive as a reply to her query? (A) Avoid overloading the washing machine. (B) Always use the water-saving setting. (C) Always select the extra-rinse feature. (D) Ensure that the soap drawer is firmly closed. 200. Lời khuyên nào mà cô Canton rất có thể nhận được khi trả lời câu hỏi của mình? (A) Tránh làm quá tải máy giặt. (B) Luôn sử dụng cài đặt tiết kiệm nước. (C) Luôn chọn tính năng súc rửa thêm. (D) Đảm bảo rằng ngăn kéo xà phòng được đóng chặt. Bà Canton viết truy vấn về vấn đề tiếng ồn. Mà trong thông báo nói “Khi thêm chất tẩy rửa, đảm bảo ngăn chứa chất tẩy rửa được đóng chặt trước khi bạn khởi động máy. Nếu không được bảo mật đúng cách, nó có thể mở trong chu trình súc rửa và gây ra tiếng ồn khó chịu”. Đây rất có thể là phản hồi cho truy vấn của bà Canton. Câu D đúng.

pdf40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
áng lẽ ra nên thuê một chuyên gia. 167. What will Ms. Zuccarini most likely do next? (A) Go shopping for ceramic tiles (B) Search for a video on laying tiles (C) Return a box of broken tiles (D) Contact a business near Dubonville 167. Cô Zuccarini nhiều khả năng sẽ làm gì tiếp theo? (A) Đi mua gạch men (B) Tìm kiếm video về đặt ngói (C) Trả lại một hộp ngói bị vỡ (D) Liên hệ với một doanh nghiệp gần Dubonville Cô Zuccarini nói là “I just need to replace a few broken tilesis the business in Dubonville? Could you send me your contact information?” Tức là cô ấy cần liên hệ với doanh nghiệp gần Dubonville. Đáp án D đúng. Questions 168-171 Tài liệu độc quyền 25 To: nora.simmons@heltlx.edu From: e.agbayani @periodicalquest.com Date: February 28 Subject: Periodical Quest Dear Ms. Simmons, This is a courtesy message to inform you that your monthly Periodical Quest membership fee for March could not be processed due to an expired credit card. To avoid any service disruptions, please visit periodicalquest.com/useraccount and update your billing information. If you have any difficulties, I will be happy to take you through the process. Incidentally, while reviewing your account I noticed that you are not using our full range of services. As a member, you have unlimited online access to our library of over 3,000 journals, newspapers, and magazines. Additionally, as a professor you can also benefit from our resources for teaching and research purposes. It would seem that you did not complete your member profile when you signed up for our service four months ago. Please take a moment to review your member preferences. We want to make sure that you are taking advantage of all that Periodical Quest has to offer. Feel free to contact me if you have any questions regarding your account. If you wish to cancel your membership, no further action is required. Sincerely, Elena Agbayani Periodical Quest Tới: nora.simmons@heltlx.edu Từ: e.agbayani @ periodicalquest.com Ngày: 28 tháng 2 Chủ đề: Nhiệm vụ Định kỳ Thưa bà Simmons, Đây là một thông báo lịch sự để thông báo cho bạn rằng phí thành viên Nhiệm vụ Định kỳ hàng tháng của bạn cho tháng 3 không thể được xử lý do thẻ tín dụng đã hết hạn. Để tránh bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào, vui lòng truy cập periodicalquest.com/useraccount và cập nhật thông tin thanh toán của bạn. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn, tôi sẽ rất vui khi đưa bạn qua quy trình. Ngẫu nhiên, trong khi xem xét tài khoản của bạn, tôi nhận thấy rằng bạn không sử dụng đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi. Là thành viên, bạn có quyền truy cập trực tuyến không giới hạn vào thư viện của chúng tôi gồm hơn 3.000 tạp chí, báo và tạp chí. Ngoài ra, là một giáo sư, bạn cũng có thể hưởng lợi từ các nguồn lực của chúng tôi cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu. Có vẻ như bạn đã không hoàn thành hồ sơ thành viên của mình khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi bốn tháng trước. Hãy dành một chút thời gian để xem xét sở thích thành viên của bạn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tất cả các Nhiệm vụ định kỳ phải cung cấp. Hãy liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn hủy tư cách thành viên của mình, không cần phải thực hiện thêm hành động nào. Trân trọng, Elena Agbayani Nhiệm vụ định kỳ 168. Why was Ms. Simmons contacted? (A) A new service is now available. (B) A payment was not processed. (C) An order will be delivered soon. (D) An article needs to be revised 68. Tại sao cô Simmons được liên hệ? (A) Một dịch vụ mới hiện có sẵn. (B) Một khoản thanh toán đã không được xử lý. (C) Một đơn đặt hàng sẽ được giao sớm. (D) Một bài viết cần được sửa đổi Ta đọc thấy “Đây là một thông báo lịch sự để thông báo cho bạn rằng phí thành viên Quest định kỳ hàng tháng của bạn cho tháng 3 không thể được xử lý do thẻ tín dụng đã hết hạn”. Phí không được xử lý hay nói cách khác lầ khoản thanh toán không được xử lý. Đáp án đúng là A. 169. What is indicated about Periodical Quest? (A) It charges a monthly fee. (B) It has just doubled its journal collection. (C) Its Web site is easy to navigate. 169. Điều gì được chỉ ra về Nhiệm vụ Định kỳ? (A) Nó tính phí hàng tháng. (B) Nó vừa tăng gấp đôi bộ sưu tập tạp chí của mình. (C) Trang web của nó rất dễ điều hướng. Tài liệu độc quyền 26 (D) Its customer support team is available 24 hours a day. (D) Nhóm hỗ trợ khách hàng của nó có sẵn 24 giờ một ngày. Ta thấy có “monthly Periodical Quest membership fee” (phí thành viên Nhiệm vụ Định kỳ hàng tháng) tức là thành viên của dịch vụ này phải trả phí hàng tháng hay nói cách khác là nó tính phí hàng tháng. Đáp án A đúng. 170. What is indicated about Ms. Simmons? (A) She works in the field of education. (B) She recently e-mailed customer service. (C) She has been a Periodical Quest member for many years. (D) She intends to cancel her Periodical Quest membership. 170. Điều gì được chỉ ra về cô Simmons? (A) Cô ấy làm việc trong lĩnh vực giáo dục. (B) Gần đây cô ấy đã gửi email cho dịch vụ khách hàng. (C) Cô ấy đã là thành viên Quest định kỳ trong nhiều năm. (D) Cô ấy định hủy bỏ Định kỳ của mình Thành viên Quest. Trong email có viết cho cô Simmons là “Additionally, as a professor you can also benefit from our resources for teaching and research purposes.” – “Ngoài ra, là một giáo sư, bạn cũng có thể hưởng lợi từ các nguồn của chúng tôi cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu.” Tức cô Simmons là giáo sư và cần nguồn tài liệu cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu. Điều này đồng nghĩa với việc cô Simmons làm việc trong lĩnh vực giáo dục. 171. Who most likely is Ms. Agbayani? (A) A magazine editor (B) A bank representative (C) A computer programmer (D) An accounts manager 171. Ai có khả năng là cô Agbayani nhất? (A) Một biên tập viên tạp chí (B) Một đại diện ngân hàng (C) Một lập trình viên máy tính (D) Một người quản lý tài khoản Cô Agbayani là người viết email này và cô bảo với cô Simmons là “Feel free to contact me if you have any questions regarding your account”. Tức là cô Agbayani là người quản lý tài khoản của thành viên. Câu D đúng. Questions 172-175 Annual Show | Magazine | Frequently Asked Questions | Home Cement & Construction Monthly is produced by the organizers of the Toronto Construction Show. It is published online each month. There is also a special Annual Show print edition. - [1] - . Cement & Construction Monthly offers a mix of industry news, product reviews, and trade show information. - [2] - . Entertaining monthly columns cover everything from job advice to advertising strategies. This year Cement & Construction Monthly is beginning a mission to demonstrate our high esteem for mentors in the industry. We are Tạp chí thường niên Hiển thị câu hỏi thường gặp Trang chủ Xi măng & Xây dựng hàng tháng được sản xuất bởi các nhà tổ chức của Triển lãm xây dựng Toronto. Nó được xuất bản trực tuyến mỗi tháng. Ngoài ra còn có một phiên bản in Triển lãm Thường niên số đặc biệt. Cái này được phân phát cho tất cả khách truy cập đã đăng ký tham gia chương trình. Xi măng & Xây dựng hàng tháng cung cấp một hỗn hợp các tin tức trong ngành, đánh giá sản phẩm và thông tin triển lãm thương mại. - [2] -. Các cột giải trí hàng tháng bao gồm mọi thứ, từ các lời khuyên cho công việc cho đến các chiến lược quảng cáo. Năm nay Xi măng & Xây dựng hàng tháng đang bắt đầu một sứ mệnh để thể hiện sự đánh giá cao của Tài liệu độc quyền 27 asking members to nominate individuals who have excelled in a mentoring role. - [3] -. See the link below for information on how to nominate someone. After reviewing the nominations, we will select the top five mentors of the year. These winners will receive a special award at the Toronto Construction Show on November 3. - [4] - .Their profiles and photos will appear in the December edition of Cement & Construction Monthly. Links Nomination form Current year issues Archive (old issues) chúng tôi đối với các cố vấn trong ngành. Chúng tôi đang yêu cầu các thành viên đề cử những cá nhân đã xuất sắc trong vai trò cố vấn. - [3] -. Xem liên kết dưới đây để biết thông tin về cách đề cử ai đó. Sau khi xem xét các đề cử, chúng tôi sẽ chọn năm cố vấn hàng đầu của năm. Những người chiến thắng này sẽ nhận được một giải thưởng đặc biệt tại Triển lãm Xây dựng Toronto vào ngày 3 tháng 11 - [4] -. Hồ sơ và hình ảnh của họ sẽ xuất hiện trong phiên bản tháng 12 của Xi măng và Xây dựng hàng tháng. Các liên kết Mẫu đề cử Vấn đề năm hiện tại Tài liệu lưu trữ (vấn đề cũ) 172. What is a purpose of the Web page? (A) To explain a registration process (B) To update a convention schedule (C) To review a product (D) To promote a trade publication 172. Mục đích của trang web là gì? (A) Để giải thích quá trình đăng ký (B) Để cập nhật lịch trình hội nghị (C) Để xem xét một sản phẩm (D) Để quảng bá một ấn phẩm thương mại Mở đầu trang web là lời giới thiệu “Xi măng & Xây dựng hàng tháng được sản xuất bởi các nhà tổ chức của Triển lãm xây dựng Toronto. Nó được xuất bản trực tuyến mỗi tháng.” Do đó nó quảng bá một ấn phẩm (được xuất bản) thương mại. Câu D đúng. 173. What new feature is being announced? (A) A plan to honor mentors (B) An online discussion forum (C) On-site job interviews (D) Monthly advice columns 173. Tính năng mới nào đang được công bố? (A) Một kế hoạch để tôn vinh những người cố vấn (B) Một diễn đàn thảo luận trực tuyến (C) Phỏng vấn tại chỗ (D) Cột tư vấn hàng tháng Ta đọc thấy có nói “This year Cement & Construction Monthly is beginning a mission to demonstrate our high esteem for mentors in the industry” nghĩa là “Năm nay Xi măng & Xây dựng hàng tháng đang bắt đầu một sứ mệnh để thể hiện sự đánh giá cao của chúng tôi đối với các cố vấn trong ngành.” Nói cách khác, “một sứ mệnh để thể hiện sự đánh giá cao đối với các cố vấn” đồng nghĩa với “một kế hoạch tôn vinh họ”.Đáp án đúng là A. 174. What will happen on November 3? (A) A special news report will be shown. (B) Awards will be given out. (C) Election results will be published. (D) A photo collection will be displayed. 174. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 3 tháng 11? (A) Một báo cáo tin tức đặc biệt sẽ được hiển thị. (B) Giải thưởng sẽ được trao. (C) Kết quả bầu cử sẽ được công bố. (D) Một bộ sưu tập ảnh sẽ được hiển thị. Dẫn chứng ở câu “These winners will receive a special award at the Toronto Construction Show on November 3.” Ta có “Những người chiến thắng này sẽ nhận một giải thưởng đặc biệt” đồng nghĩa với việc “giải thưởng sẽ được trao”. Đáp án đúng là câu B. 175. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? "This is distributed to all registered visitors to the show." 175. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và [4] câu nào sau đây thuộc về câu nào tốt nhất? Tài liệu độc quyền 28 (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] "Cái này được phân phát cho tất cả khách truy cập đã đăng ký tham gia chương trình." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Đặt ở vị trí số 1 là thích hợp nhất vì trước vị trí số 1 có viết “Ngoài ra còn có một phiên bản in Triển lãm Thường niên số đặc biệt” nên sau câu này sẽ nói đến việc “phiên bản in này sẽ được phát cho ” (this = a special Annual Show print edition). Các vị trí còn lại là không đúng vì không liên quan đến các câu đứng cạnh. QuestIons 176-180 62nd Annual Samsville Home and Garden Show March 31 to April 2, Samsville Conference Pavilion Exhibitor Application Company name: Castillo Landscape Design Contact name: Valia Castillo Phone: 302-555-0198 E-mail: vcastillo@castillold.com Web site: www.castillold.com Items/services to be exhibited: I will display photographs, plans, and models of available outdoor design services that my company offers. Additional information or requests: I would like to request a second parking pass since one of my employees will also be attending and helping to transport materials. NOTE: This application is not a contract and does not guarantee a booth at the show. Space is available on a first-come basis. Once your completed application is received, a coordinator will contact you within five business days to finalize your reservation and payment. Discounts for members of Samsville Home and Garden will be automatically applied at the time of payment. Any questions can be directed to our exhibition organizer, Ms. Faye Li, at fli@samsvillehg.org. All applications are due by January 31. Triển lãm nhà và vườn Samsville hàng năm lần thứ 62 31 tháng 3 đến 2 tháng 4, Hội nghị Samsville Ứng dụng triển lãm Tên công ty: Thiết kế cảnh quan Castillo Tên liên hệ: Valia Castillo Điện thoại: 302-555-0198 E-mail: vcastillo@castillold.com Trang web: www.castillold.com Các mặt hàng / dịch vụ được trưng bày: Tôi sẽ trưng bày hình ảnh, kế hoạch và mô hình dịch vụ thiết kế ngoài trời có sẵn mà công ty tôi cung cấp. Thông tin bổ sung hoặc yêu cầu: Tôi muốn yêu cầu một giấy phép đậu xe thứ hai vì một trong những nhân viên của tôi cũng sẽ tham dự và giúp vận chuyển vật liệu. LƯU Ý: Ứng dụng này không phải là hợp đồng và không đảm bảo gian hàng tại triển lãm. Không gian có sẵn trên cơ sở đầu tiên đến. Sau khi nhận được đơn xin hoàn thành, điều phối viên sẽ liên lạc với bạn trong vòng năm ngày làm việc để hoàn tất việc đặt chỗ và thanh toán. Giảm giá cho các thành viên của Samsville Home and Garden sẽ được tự động áp dụng tại thời điểm thanh toán. Mọi câu hỏi có thể được chuyển đến người tổ chức triển lãm của chúng tôi, cô Faye Li, tại fli@samsvillehg.org. Tất cả các ứng dụng là do ngày 31 tháng 1. Tài liệu độc quyền 29 To: vcastillo @castillold.com From: rconway@samsvillehg.org Date: February 1 Subject: Home and Garden Show Attachment: @ Contract and Invoice Dear Ms. Castillo: E-Mail Message We have received your exhibitor application for the 62nd Annual Samsville Home and Garden Show. I am attaching your contract for a booth space and your invoice at the discounted member rate. Please return a signed copy of your contract by February 10. Your reservation includes one walled booth with an electrical outlet, exhibitor ID tags for you and a colleague, and two parking passes, as your request for a second parking pass was approved. Passes are typically limited to one per booth but we will make an exception in this case, as you are a longtime member and exhibitor at our event. We appreciate your continued participation and support. Regards, Rylan Conway, Vendor Coordinator Samsville Home and Garden Tới: vcastillo @ castillold.com Từ: rconway@samsvillehg.org Ngày: 1 tháng 2 Chủ đề: Chương trình Nhà và Vườn Đính kèm: @ Hợp đồng và Hóa đơn Kính gửi bà Castillo: Thư điện tử Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký triển lãm của bạn cho Triển lãm Nhà và Vườn Samsville hàng năm lần thứ 62. Tôi đang đính kèm hợp đồng của bạn cho một không gian gian hàng và hóa đơn của bạn ở mức giá thành viên được giảm giá. Vui lòng trả lại một bản sao đã ký hợp đồng của bạn trước ngày 10 tháng 2. Đặt chỗ của bạn bao gồm một gian hàng có tường bao quanh với ổ cắm điện, thẻ ID của nhà triển lãm cho bạn và đồng nghiệp, và hai thẻ đỗ xe, vì yêu cầu của bạn về thẻ đỗ xe thứ hai đã được chấp thuận. Các giấy phép thường được giới hạn một lần cho mỗi gian hàng nhưng chúng tôi sẽ tạo một ngoại lệ trong trường hợp này, vì bạn là thành viên và nhà triển lãm lâu năm tại sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia và hỗ trợ liên tục của bạn. Trân trọng, Rylan Conway, Điều phối viên nhà cung cấp Nhà và vườn Samsville 176. What is Ms. Castillo planning to bring to the show? (A) Pictures of gardens (B) Sample trees and plants (C) Sample project estimates (D) Gardening tools 176. Cô Castillo dự định mang gì đến buổi trình diễn? (A) Hình ảnh của các khu vườn (B) Cây và cây mẫu (C) Dự toán mẫu (D) Dụng cụ làm vườn Ở lá đơn, Cô Castillo viết “I will display photographs . of available outdoor design” (Tôi sẽ trưng bày hình ảnh của thiết kế ngoài trời) tức là đồng nghĩa với câu A (Hình ảnh của các khu vườn). Câu A đúng. 177. What is typically included in a booth reservation? (A) An exhibitor sign (B) A parking permit (C) An annual membership (D) A directory of local vendors 177. Những gì thường được bao gồm trong một đặt phòng gian hàng? (A) Một dấu hiệu triển lãm (B) Giấy phép đậu xe (C) Thành viên hàng năm (D) Một thư mục của các nhà cung cấp địa phương Tài liệu độc quyền 30 Cô Castillo viết “Tôi muốn yêu cầu một vé đậu xe thứ hai vì một trong những nhân viên của tôi cũng sẽ tham dự và giúp vận chuyển vật liệu”, có nghĩa là khi đặt một gian hàng, thông thường người đặt sẽ được phát sẵn cho một giấy phép đậu xe, nên cô Castillo muốn xin thêm một giấy phép đậu xe thứ hai. Đáp án đúng là B. 178. When did Ms. Castillo most likely submit her application? (A) In January (B) In February (C) In March (D) In April 178. Khi nào thì cô Castillo rất có thể đã nộp đơn của mình? (A) Vào tháng 1 (B) Vào tháng Hai (C) Vào tháng 3 (D) Vào tháng Tư Trong mục lưu ý của lá đơn có viết “Once your completed application is received, a coordinator will contact you within five business days” nghĩa là “Sau khi nhận được đơn xin hoàn thành, điều phối viên sẽ liên lạc với bạn trong vòng năm ngày làm việc”. Mà email phản hồi của Conway (coordinator) là vào ngày 1 tháng 2. Do đó cô Castillo đã nộp đơn khoảng 5 ngày trước đó (tức là vào tháng 1). Đáp án đúng là A. 179. What is suggested about Ms. Castillo? (A) She works at Samsville Home and Garden. (B) She has lived in Samsville for ten years. (C) She requested an additional electrical outlet. (D) She will pay a reduced price for her booth space. 179. Điều gì được gợi ý về cô Castillo? (A) Cô ấy làm việc tại Samsville Home và Vườn. (B) Cô ấy đã sống ở Samsville được mười năm. (C) Cô ấy yêu cầu một ổ cắm điện bổ sung. (D) Cô ấy sẽ trả giá giảm cho không gian gian hàng của mình. Trong email của ông Conway viết cho cô Castillo có câu “Tôi đang đính kèm hợp đồng của bạn cho một không gian gian hàng và hóa đơn của bạn ở mức giá thành viên được giảm giá”. Đồng nghĩa với việc cô Castillo sẽ trả một giá đã được giảm. Đáp án đúng là D. 180. Why does Mr. Conway make an exception for Ms. Castillo? (A) She is a past organizer for the event. (B) She often participates in the show. (C) She agreed to pay an extra fee. (D) She submitted a very strong application. 180. Tại sao ông Conway tạo một ngoại lệ cho bà Castillo? (A) Cô ấy là một nhà tổ chức trong quá khứ cho sự kiện này. (B) Cô ấy thường tham gia vào triển lãm. (C) Cô ấy đã đồng ý trả thêm phí. (D) Cô ấy đã nộp đơn rất mạnh. Ông Conway viết “Các giấy phép thường được giới hạn một lần cho mỗi gian hàng nhưng chúng tôi sẽ tạo một ngoại lệ trong trường hợp này, vì bạn là thành viên và nhà triển lãm lâu năm tại sự kiện của chúng tôi”. Cô Castillo là “thành viên và nhà triển lãm lâu năm” đồng nghĩa với việc cô ấy thường tham gia vào triển lãm. Câu B đúng. Questions 181-185 Tài liệu độc quyền 31 Team Plans | About Us | Resources | FAQ All of your project management needs- All in one place- All online. Project Elements LLC develops project management software for use in companies both small and large. Our proprietary software will serve you from start to finish, helping your teams to communicate, schedule, and manage information. Team Basic Get your team of five started with our Basic solution. Task management, file sharing, and mobile accessibility will be at your fingertips. Add 100GB of online data storage space in the cloud for a small additional fee. Team Creative This option is the best solution for small teams of up to 35 creative professionals. In addition to all the Team Basic features, get video editing tools, graphic design software, and 300 GB of cloud storage for all of your design needs. Team Player Teams of up to 50 excel with this enhanced service. Get all the features of Team Basic, plus timelines, advanced integration with second-party platforms, and up to 400GB of cloud space for your team. Team Leader This option is best for teams of up to 100. Get all of the features of Team Player, plus enhanced options for personalization, resource tracking, time tracking, 500GB of cloud space, and fast video uploads for a seamless team experience. Need more convincing? We were recognized for our software quality with the Gold Star Start-Up Awards by Work Winner Magazine two years in a row. To hear more about Project Elements success stories, check out our client testimonials in the About Us tab. Các kế hoạch nhóm | Giới thiệu về chúng tôi | Các nguồn | Câu hỏi thường gặp Tất cả các nhu cầu quản lý dự án của bạn - Tất cả ở một nơi - Tất cả trực tuyến. Project Elements LLC phát triển phần mềm quản lý dự án để sử dụng trong các công ty cả nhỏ và lớn. Phần mềm độc quyền của chúng tôi sẽ phục vụ bạn từ đầu đến cuối, giúp các đội nhóm của bạn giao tiếp, lên lịch và quản lý thông tin. Đội cơ bản Bắt đầu nhóm 5 người của bạn với giải pháp cơ bản của chúng tôi. Quản lý tác vụ, chia sẻ tệp và khả năng truy cập trên thiết bị di động sẽ nằm trong tầm tay bạn. Thêm 100GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên đám mây với một khoản phí bổ sung nhỏ. Đội sáng tạo Tùy chọn này là giải pháp tốt nhất cho các nhóm nhỏ lên tới 35 chuyên gia sáng tạo. Ngoài tất cả các tính năng của Team Basic, hãy tải các công cụ chỉnh sửa video, phần mềm thiết kế đồ họa và 300 GB dung lượng lưu trữ đám mây cho tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn. Thành viên trong đội Đội ngũ lên tới 50 người xuất sắc với dịch vụ nâng cao này. Nhận tất cả các tính năng của Team Basic, cộng với các mốc thời gian, tích hợp nâng cao với các nền tảng của bên thứ hai và lên tới 400GB dung lượng đám mây cho nhóm của bạn. Trưởng đội Tùy chọn này phù hợp nhất cho các nhóm lên tới 100. Nhận tất cả các tính năng của Team Player, cộng với các tùy chọn nâng cao để cá nhân hóa, theo dõi tài nguyên, theo dõi thời gian, 500GB dung lượng đám mây và tải lên video nhanh để có trải nghiệm nhóm liền mạch. Cần thuyết phục hơn? Chúng tôi đã được công nhận về chất lượng phần mềm của chúng tôi với Giải thưởng khởi nghiệp Sao Vàng của Tạp chí Work Winner hai năm liên tiếp. Để nghe thêm về các câu chuyện thành công của Project Elements, hãy ghé xem lời chứng thực của khách hàng của chúng tôi trong tab Giới thiệu về chúng tôi. To: ebennis@projectelements.com From: jasbury @clarelcommunications.com Subject: Project Elements Upgrade Tới: ebennis@projectelements.com Từ: jasbury @ clarelc truyền chỉ.com Chủ đề: Nâng cấp các yếu tố dự án Tài liệu độc quyền 32 Date: December 5 Dear Mr. Bennis, I am the new director of digital advertising for Clarel Communications. Robert Roust, the former director, told me how valuable the Project Elements platform has been, and I want to explore with you a potential change in Clarel's current plan. We are presently a team of 45 but anticipate growing to 55 members over the next year. The team likes the storage feature, but they would be interested in a plan with more than 400 GB and better personalization options. Is there a plan that will fit our needs? Looking forward to hearing from you, Julia Asbury Director of Digital Advertising Clarel Communications Ngày: 5 tháng 12 Thưa ông Bennis, Tôi là giám đốc quảng cáo kỹ thuật số mới cho Công ty Truyền thông Clarel. Robert Roust, cựu giám đốc, đã kể cho tôi biết nền tảng Project Elements có giá trị như thế nào và tôi muốn khám phá với bạn một sự thay đổi tiềm năng trong kế hoạch hiện tại của Clarel. Chúng tôi hiện là một nhóm gồm 45 người nhưng dự đoán sẽ tăng lên 55 thành viên trong năm tới. Nhóm thích tính năng lưu trữ, nhưng họ sẽ quan tâm đến một gói có hơn 400 GB và các tùy chọn cá nhân hóa tốt hơn. Có một kế hoạch nào sẽ phù hợp với nhu cầu của chúng tôi không? Tôi rất mong được nghe từ bạn, Julia Asbury Giám đốc quảng cáo kỹ thuật số Truyền thông Clarel 181. How would Project Elements software most likely be used? (A) For ordering products online (B) For working together as a team (C) For training new managers (D) For monitoring social media posts 181. Phần mềm Project Elements có thể được sử dụng như thế nào? (A) Để đặt hàng sản phẩm trực tuyến (B) Để làm việc cùng nhau như một đội (C) Để đào tạo người quản lý mới (D) Để theo dõi các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội Ở đầu trang web viết “Project Elements LLC phát triển phần mềm quản lý dự án Phần mềm độc quyền của chúng tôi giúp các đội nhóm của bạn giao tiếp, lên lịch và quản lý thông tin”. Do đó, câu B đúng. 182. What is true about Project Elements LLC? (A) It has received an industry award. (B) It has been in business for over ten years. (C) It purchased Clarel Communications. (D) It publishes a technology magazine. 182. Điều gì là đúng về Project Elements LLC? (A) Nó đã nhận được một giải thưởng công nghiệp. (B) Nó đã được kinh doanh trong hơn mười năm. (C) Nó đã mua Clarel Communications. (D) Nó xuất bản một tạp chí công nghệ. Ở cuối trang web viết “Chúng tôi đã được công nhận về chất lượng phần mềm của chúng tôi với Giải thưởng khởi nghiệp Sao Vàng của Tạp chí Work Winner hai năm liên tiếp”. Do đó câu A đúng. 183. Why was the e-mail sent? (A) To register a product (B) To request technical help with a product (C) To explain a product registration issue (D) To seek advice in choosing a product 183. Tại sao e-mail được gửi? (A) Để đăng ký một sản phẩm (B) Để yêu cầu trợ giúp kỹ thuật với một sản phẩm (C) Để giải thích vấn đề đăng ký sản phẩm (D) Để tìm kiếm lời khuyên trong việc lựa chọn một sản phẩm. Tài liệu độc quyền 33 Trong email của mình, ông Asbury viết về đặc điểm và nhu cầu của đội nhóm của ông và hỏi rằng liệu có một kế hoạch nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bên ông. Tức là ông đang tìm kiếm lời khuyên cho việc lựa chọn một trong các kế hoạch đội nhóm đã được đề xuất. Câu D đúng. 184. Which product will Mr. Bennis probably recommend? (A) Team Basic (B) Team Creative (C) Team Player (D) Team Leader 184. Ông Bennis có thể sẽ giới thiệu sản phẩm nào? (A) Đội cơ bản (B) Đội ngũ sáng tạo (C) Cầu thủ đội (D) Trưởng nhóm Nhu cầu ông Asbury đưa ra trong email của mình là “’Nhóm thích tính năng lưu trữ, nhưng họ sẽ quan tâm đến một gói có hơn 400 GB và các tùy chọn cá nhân hóa tốt hơn”. Gói có lưu lượng lớn hơn 400 GB thì chỉ có gói Team Leader. Đáp án đúng là D. 185. In the e-mail, the word "fit" in paragraph 1, line 6, is closest in meaning to (A) match (B) agree to (C) rely on (D) adjust 185. Trong e-mail, từ "phù hợp" trong đoạn 1, dòng 6, có nghĩa gần nhất với (A) phù hợp (B) đồng ý với (C) dựa vào (D) điều chỉnh Trong mục lưu ý của lá đơn có viết “Once your completed application is received, a coordinator will contact you within five business days” nghĩa là “Sau khi nhận được đơn xin hoàn thành, điều phối viên sẽ liên lạc với bạn trong vòng năm ngày làm việc”. Mà email phản hồi của Conway (coordinator) là vào ngày 1 tháng 2. Do đó cô Castillo đã nộp đơn khoảng 5 ngày trước đó (tức là vào tháng 1). Đáp án đúng là A. Questions 186-190 Ride-Away Vehicles Summer Special Save 15 percent off our rates* during the month of July for travel within Ireland. Compact Car €21 Standard Car €32 Full-Size Sedan €46 Van €52 Call 020 917 1212 or book online at www.ride- awayvehicles.co.ie. *Price advertised is the daily rate for eligible drivers, inclusive of value-added tax (VAT) and the basic protection plan. Additional fees may apply. Please contact a Ride-Away Vehicles representative for more information. Phương tiện đi xa Mùa hè Đặc biệt Tiết kiệm 15 phần trăm giá của chúng tôi* trong tháng Bảy để đi du lịch trong vùng Ireland. Xe nhỏ gọn € 21 Xe tiêu chuẩn € 32 Xe mui trần cỡ lớn €46 Xe tải € 52 Gọi 020 917 1212 hoặc đặt trực tuyến tại www.ride-awayvehicles.co.ie. *Giá được quảng cáo là mức giá hàng ngày cho các tài xế đủ điều kiện, đã bao gồm thuế giá trị gia tang (VAT) và kế hoạch bảo vệ cơ bản. Phí bổ sung có thể được áp dụng. Vui lòng liên hệ một Đại diện công ty Ride-Away Vehicles để biết thêm thông tin. Tài liệu độc quyền 34 To: yayoiadachi@ jrengineering.co.jp From: info@rideawayvehicles.co.ie To: yayoiadachi@ jrengineering.co.jp From: II info@rideawayvehicles.co.ie Date: 14 July Subject: Reservation confirmation - #122055 Dear Ms. Adachi, Your car rental reservation is confirmed. Here are the details per the terms of your rental: Pickup: 21 July, 9:00A.M. at Ride-Away Vehicles, Shannon Airport, Shannon, Ireland Drop-Off: 29 July, 5:00 P.M. at Ride-Away Vehicles, Cork City Centre, Cork City, Ireland Rate : €21 /day X 8 days = € 168 (includes unlimited mileage and navigational system/GPS) Model: Colaba Seasider or similar Important Information: The driver must present a valid driving licence at pickup. Additional charges may apply for any changes to the reservation, including changes to the pickup or drop- off date, time, or location. A €25 service fee will be assessed for vehicles returned without a full tank of petrol in addition to the cost of fuel. Thank you for choosing Ride-Away Vehicles. Please call 020 917 121 2 with any questions. Tới yayoiadachi @ jrengineering.co.jp Từ: info@rideawayvehicles.co.ie Tới: yayoiadachi@ jrengineering.co.jp Từ: II info@rideawayvehicles.co.ie Ngày: 14 tháng 7 Chủ đề: Xác nhận việc đặt trước - # 122055 Kính gửi cô Adachi, Đơn đặt cho thuê xe của bạn được xác nhận. Dưới đây là chi tiết theo các điều khoản cho thuê của bạn: Đón khách: 21 tháng 7, 9:00 A.M. tại Ride-Away Phương tiện, Sân bay Shannon, Shannon, Ireland Thả xuống: 29 tháng 7, 5:00 P.M. tại Ride-Away Phương tiện, Trung tâm thành phố Cork, Thành phố Cork, Ireland Giá: € 21 / ngày X 8 ngày = € 168 (bao gồm số dặm không giới hạn và hệ thống điều hướng/ GPS) Mẫu: Colaba Seasider hoặc tương tự Thông tin quan trọng: Người lái xe phải xuất trình giấy phép lái xe hợp lệ khi đón. Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng cho bất kỳ thay đổi nào đối với việc đặt trước, bao gồm các thay đổi đối với ngày đón hoặc giờ thả, thời gian hoặc địa điểm. Một khoản phí dịch vụ € 25 sẽ được xem xét cho các phương tiện được trả lại mà không có bình xăng đầy đủ ngoài chi phí nhiên liệu. Cảm ơn bạn đã chọn phương tiện Ride-Away. Vui lòng gọi 020 917 121 2 nếu có bất kỳ câu hỏi nào Ride-Away Vehicles Return Form Completed By: Henry Riordan. Assistant Manager. Cork City Centre location Driver Name: Yayoi Adachi Date/Time of Return: 29 July, 4:40 PM. Model/Number Plate: Colaba Seasider. 161-C- 45329 Condition of Vehicle: No damage Gas Tank: Half full Odometer Reading: 33.763 ki lometers Driver’s Signature Mẫu đơn trả các xe đi xa Hoàn thành bởi: Henry Riordan. Trợ lý giám đốc. Vị trí trung tâm thành phố Cork Tên tài xế: Yayoi Adachi Ngày / Thời gian trở về: 29 tháng 7, 4:40 chiều. Mẫu / Số biển: Colaba Seasider. 161-C-45329 Tình trạng xe: Không hư hại. Bình xăng: Còn một nửa Số đo đồng hồ: 33,763 ki mét Chữ ký của lái xe 186. What is Ride-Away Vehicles advertising? (A) A free day of rental (B) A reduced daily rate (C) A free upgrade to a larger vehicle (D) A waiver of additional fees 186. Công ty Ride-Away Vehicles đang quảng cáo gì? (A) Một ngày thuê miễn phí (B) Mức giá giảm hàng ngày (C) Nâng cấp miễn phí cho một chiếc xe lớn hơn (D) Một sự miễn các khoản phí bổ sung Tài liệu độc quyền 35 Trong email xác nhận có viết “Một khoản phí dịch vụ €25 sẽ được xem xét cho các phương tiện được trả lại mà không còn bình xăng đầy ngoài chi phí nhiên liệu.” mà khi trả lại xe của cô Adachi chỉ còn nửa bình xăng (không còn bình xăng đầy). Do đó, cô Adachi sẽ bị tính phí dịch vụ €25, và câu D đúng Questions 191-195 Home I Computers I Printers I Ink & Toner I Accessories I Support Product: Stylero RD525 Three-in-One Printer Price: Regularly $120.00 Now $99.99 (Offer valid March !-March 15) Trang chủ I Máy tính I Máy in I Mực & Mực I Phụ kiện tôi hỗ trợ Sản phẩm: Máy in ba trong một stylero RD525 Giá: Thường lệ $ 120,00 Bây giờ $ 99,99 (Ưu đãi có hiệu lực từ 1 tháng 3 – 15 tháng 3) Mở đầu quảng cáo viết “ Tiết kiệm 15 phần trăm giá của chúng tôi” và “Giá được quảng cáo là mức giá hàng ngày”. Điều này đồng nghĩa với việc nó đang quảng cáo mức giá giảm hàng ngày. Do đó câu B đúng. 188. What does the e-mail indicate about Ride-Away Vehicles? (A) They operate from multiple locations. (B) They charge a fee for the use of a GPS. (C) They apply a discount on rentals one week or longer. (D) They receive payment before confirming a reservation. 188. Email chỉ ra điều gì về công ty Ride-Away Vehicles? (A) Họ hoạt động từ nhiều địa điểm. (B) Họ tính phí cho việc sử dụng một thiết bị định vị GPS. (C) Họ áp dụng giảm giá cho thuê một tuần hoặc lâu hơn. (D) Họ nhận thanh toán trước khi xác nhận việc đặt trước. Trong email, ta có thể thấy các địa điểm như Shannon hay Cork city là những vùng khác nhau ở Ireland, tức dịch vụ này không hoạt động chỉ ở 1 địa bàn 189. What type of vehicle did Ms. Adachi rent? (A) A compact car (B) A standard car (C) A full-size sedan (D) A van 189. Cô Adachi đã thuê loại phương tiện nào? (A) Một chiếc xe nhỏ gọn (B) Một chiếc xe tiêu chuẩn (C) Một chiếc xe mui trần cỡ lớn (D) Một chiếc xe tải Trong email xác nhận việc đặt trước của cô Adachi có ghi mức giá là € 21/ ngày, mà mức giá này là dành cho xe nhỏ gọn. Ta suy ra được là cô Adachi đã thuê xe nhỏ gọn. Câu A đúng. 190. What is suggested about Ms. Adachi? (A) She did not receive a GPS. (B) She returned her car late. (C) She did not get the car she requested. (D) She will be charged a €25 service fee. 190. Điều gì được đề xuất về cô Adachi? (A) Cô ấy không nhận được GPS. (B) Cô ấy đã trả lại xe muộn. (C) Cô ấy không nhận được chiếc xe mà cô ấy đã yêu cầu. (D) Cô ấy sẽ bị tính phí dịch vụ € 25. Tài liệu độc quyền 36 Includes one complimentary Stylero-01 (black) ink cartridge with purchase! Stylero color ink cartridges sold separately. The RD525 is one of our most popular models: a wireless color printer, scanner, and photocopier in one. It's perfect for everyday printing needs in homes, classrooms, and small offices. Though compatible with many brands of ink cartridges, we recommend our own Stylero-brand ink, which lasts up to twice as long as other products. A three-year warranty is available for $7.95 Bao gồm một hộp mực Stylero-01 (đen) miễn phí khi mua! Hộp mực màu Stylero thì được bán riêng. RD525 là một trong những model phổ biến nhất của chúng tôi: máy in màu không dây, máy quét và máy photocopy trong một. Nó hoàn hảo cho nhu cầu in hàng ngày trong nhà, lớp học và văn phòng nhỏ. Mặc dù tương thích với nhiều nhãn hiệu hộp mực, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng loại mực thương hiệu Stylero của riêng mình, có độ bền cao gấp đôi so với các sản phẩm khác. Bảo hành ba năm có giá $ 7,95 http:/ /www.loveitorn ot. com/prod uctreviews/stylero/RD5 25 (April 3) I bought the Stylero RD525 last month for my home office. I give digital photography lessons out of my home several nights per week and need easy access to color prints for my students' work in my classes. I haven't had any trouble with the photocopier or scanner, and the quality of the prints is excellent in both color and in black and white. However, I've been experiencing delays with the printer feature at times. There is a five-minute lag between sending my prints from the computer and when the printing actually begins. I can't use this device for instant prints in class, or I lose valuable class time. I wish I'd bought a different printer, or at least bought the warranty to get it repaired! Alicia Boisvert http:/ /www.loveitorn ot. com / prod uctreview / stylero / RD5 25 (3 tháng 4) Tôi đã mua Stylero RD525 vào tháng trước cho văn phòng tại nhà của tôi. Tôi thực hiện các bài dạy nhiếp ảnh kỹ thuật số tại nhà tôi vài đêm mỗi tuần và cần truy cập dễ dàng vào các bản in màu cho công việc của học sinh trong các lớp học của tôi. Tôi chưa gặp rắc rối gì với máy photocopy hoặc máy quét và chất lượng bản in rất tuyệt vời cả về màu sắc lẫn màu đen và trắng. Tuy nhiên, đôi khi tôi đã gặp phải sự chậm trễ với tính năng máy in. Có một độ trễ năm phút giữa việc gửi bản in của tôi từ máy tính và khi quá trình in thực sự bắt đầu. Tôi không thể sử dụng thiết bị này để in ngay lập tức trong lớp hoặc tôi mất thời gian học có giá trị. Tôi ước tôi đã mua một máy in khác, hoặc ít nhất là mua bảo hành để được sửa chữa nó! Alicia Boisvert loveitornot.com/productreviews/stylero/RD5 25 (April 5) I bought this printer for my classroom and noticed the same issue that Ms. Boisvert described. There is a relatively simple fix though. Most printers go into "sleep mode" to conserve energy between prints. If the length of time before entering sleep mode is set for too short a time, there will be a delay between sending the photos from the computer and the actual printing because the printer will need to warm up each time. Make sure you adjust the sleep mode feature to wait at least an hour before going to sleep. The instructions are in the manual. I always turn the printer on a few minutes before class and it doesn't pose an issue. It's an easy http: // www. loveitornot.com/productreviews/stylero/RD5 25 (Ngày 5 tháng 4) Tôi đã mua máy in này cho lớp học của mình và nhận thấy vấn đề tương tự mà cô Boisvert đã mô tả. Có một sửa chữa tương đối đơn giản mặc dù. Hầu hết các máy in chuyển sang "chế độ ngủ" để tiết kiệm năng lượng giữa các bản in. Nếu khoảng thời gian trước khi vào chế độ ngủ được đặt trong một khoảng thời gian quá ngắn, sẽ có một độ trễ giữa việc gửi ảnh từ máy tính và in thực tế vì máy in sẽ cần phải làm nóng mỗi lần. Đảm bảo bạn điều chỉnh tính năng chế độ ngủ để đợi ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Các hướng dẫn có trong tờ hướng dẫn. Tôi luôn bật máy in vài phút trước khi đến lớp và nó Tài liệu độc quyền 37 adjustment and I think the RD525 is a good product for the price. Antonio Thompson không gây ra vấn đề gì. Đó là một điều chỉnh dễ dàng và tôi nghĩ RD525 là một sản phẩm tốt cho giá cả. Antonio Thompson 191. What is indicated about the Stylero RD525? (A) It requires Stylero brand ink. (B) It can function as a photocopier. (C) It was sold at a discount for a month. (D) It will be discontinued after March 15. 191. Điều gì được chỉ ra về Stylero RD525? (A) Nó đòi hỏi mực thương hiệu Stylero. (B) Nó có thể hoạt động như một máy photocopy. (C) Nó đã được bán giảm giá trong một tháng. (D) Nó sẽ bị ngừng sau ngày 15 tháng 3. Trong trang web có viết máy in Stylero RD525 là máy in ba trong một (RD525 là một trong những model phổ biến nhất của chúng tôi: máy in màu không dây, máy quét và máy photocopy trong một). Do đó nó còn có chức năng là một máy photocopy. Câu B đúng. 192. What did Ms. Boisvert most likely spend additional money on? (A) A monitor (B) A three-year warranty (C) A scanner (D) Color ink cartridges 192. Bà Boisvert rất có thể đã chi thêm tiền vào việc gì? (A) Một màn hình (B) Bảo hành ba năm (C) Một máy quét (D) Hộp mực màu Trên trang web viết “Hộp mực màu stylero được bán riêng”. Mà bởi vì bà Boisvert đã mua máy in Styrelo RD525 cho nên rất có thể bà phải chi thêm tiền mua hộp mực màu. Câu D đúng. 193. What does Ms. Boisvert say about the Stylero RD525? (A) It is durable. (B) It produces good prints. (C) It is expensive. (D) It requires regular maintenance. 193. Bà Boisvert nói gì về Stylero RD525? (A) Nó bền. (B) Nó tạo ra các bản in tốt. (C) Nó đắt tiền. (D) Nó đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên. Bà Boisvert viết rằng “chất lượng bản in rất tuyệt vời cả về màu sắc lẫn màu đen và trắng”. Do đó, câu B đúng. 194. What is suggested about both Ms. Boisvert and Mr. Thompson? (A) They are teachers. (B) They returned the Stylero RD525. (C) They enjoy photography. (D) They have printers at home. 194. Điều gì được đề xuất về cả bà Boisvert và ông Thompson? (A) Họ là giáo viên. (B) Họ đã trả lại Stylero RD525. (C) Họ thích chụp ảnh. (D) Họ có máy in ở nhà. Bà Boisvert viết là “Tôi thực hiện các bài dạy nhiếp ảnh kỹ thuật số tại nhà tôi” còn ông Thompson viết là “Tôi đã mua máy in này cho lớp học của mình”. Do đó cả 2 người họ là giáo viên. Đáp án A đúng. Tài liệu độc quyền 38 195. What advice does Mr. Thompson give regarding the Stylero RD525? (A) Unplug it between uses. (B) Replace its power button. (C) Adjust one of its features. (D) Turn it on an hour in advance. 195. Ông Thompson đưa ra lời khuyên gì về Stylero RD525? (A) Rút phích cắm giữa các lần sử dụng. (B) Thay thế nút nguồn của nó. (C) Điều chỉnh một trong các tính năng của nó. (D) Bật nó trước một giờ. Ông Thompson viết rằng “Đảm bảo bạn điều chỉnh tính năng chế độ ngủ để đợi ít nhất một giờ trước khi đi ngủ” tức là ông khuyên điều chỉnh một trong các tính năng (chế độ ngủ). Đáp án đúng là C. Questions 196-200 Baardsen Laundry Machine Series Model Load Capacity Loading Door Position Automatic Detergent Dispenser Pre- wash Cycle Lute 9kg Front Yes No Xenon 10kg Front No No Indium 12kg Front Yes Yes Mercury 14kg Front Yes Yes Note: Baardsen washers with a load size greater than 10 kg are outfitted with Fluxstat water-saving technology. Dòng máy giặt Baardsen Mẫu (mô hình) Tải trọng Vị trí Cửa nạp Giải phóng chất tẩy rửa tự động Chu kỳ giặt trước Lute 9kg Trước Có Không Xenon 10kg Trước Không Không Indium 12kg Trước Có Có Mercury 14kg Trước Có Có Lưu ý: Máy giặt Baardsen có kích thước tải lớn hơn 10 kg được trang bị công nghệ tiết kiệm nước Fluxstat. Issue with Baardsen Posted by: Patricia Canton I bought my Baardsen washing machine five months ago for use at my bed and breakfast inn. Overall, I have been satisfied with the appliance features. The extra rinse cycle is helpful for guests who are sensitive to chemicals or perfumes in laundry detergent. I needed a washer with the largest capacity so it could handle my typical volume of bed linens and towels. The main issue with my machine has been an annoying banging sound. It happens sometimes when the guests use the machine. It is a problem because the laundry room is situated just off the patio where guests often dine. I sent a message to the company asking for help and they Vấn đề với Baardsen Đăng bởi: Patricia Canton Tôi đã mua máy giặt Baardsen của tôi năm tháng trước để sử dụng tại khu nhà trọ có kèm chỗ nghỉ và bữa sáng của tôi. Nhìn chung, tôi đã hài lòng với các tính năng của thiết bị. Chu trình giũ thêm rất hữu ích cho những khách nhạy cảm với hóa chất hoặc nước hoa trong bột giặt. Tôi cần một máy giặt có công suất lớn nhất để nó có thể xử lý khối lượng khăn trải giường và khăn tắm thông thường của tôi. Vấn đề chính với máy của tôi đó là âm thanh đập khó chịu. Nó xảy ra thỉnh thoảng khi khách sử dụng máy. Đó là một vấn đề vì phòng giặt nằm ngay ngoài hiên nơi khách thường dùng bữa. Tôi đã gửi một tin nhắn cho công ty yêu cầu giúp đỡ và họ thông Tài liệu độc quyền 39 informed me that the load needs to be evenly distributed in the wash tub. But that didn't prove to be the source of the problem. How can I get rid of this noise? báo cho tôi rằng trọng tải cần phải được phân bổ đều trong bồn giặt. Nhưng điều đó không chứng minh được nó là nguồn gốc của vấn đề. Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi tiếng ồn này? Patty's Bed and Breakfast Guest Services: Kitchen: Enjoy the lovely spring weather by taking your breakfast, served between 8:00 and 9:30 A.M., on the patio. We offer self-service for coffee and tea around the clock. The household coffeemaker and tea kettle are next to the stove, and supplies are stored in the cupboard nearby. Laundry Room: Fresh towels are provided daily and bed linens are changed weekly. If you would like to use the washing machine, please choose the eco-saving setting. Select your preferred temperature and power setting. When adding detergent make sure the detergent drawer is closed tightly before you start the machine. If not properly secured, it may open during the rinse cycle and cause a bothersome noise. Also, the extra-rinse option is recommended if you have any sensitivity to laundry soap. Patricia Canton, Proprietor Các dịch vụ khách Patty's Bed and Breakfast: Phòng bếp: Tận hưởng thời tiết mùa xuân đáng yêu bằng cách dùng bữa sáng của bạn, được phục vụ từ 8:00 đến 9:30 sáng, trên hiên. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tự phục vụ cà phê và trà suốt ngày đêm. Máy pha cà phê gia đình và ấm đun nước trà nằm cạnh bếp, và đồ dùng được cất trong tủ gần đó. Phòng giặt ủi: Khăn tươi được cung cấp hàng ngày và khăn trải giường được thay đổi hàng tuần. Nếu bạn muốn sử dụng máy giặt, vui lòng chọn cài đặt tiết kiệm sinh thái. Chọn nhiệt độ và cài đặt nguồn điện ưa thích của bạn. Khi thêm chất tẩy rửa, đảm bảo ngăn chứa chất tẩy rửa được đóng chặt trước khi bạn khởi động máy. Nếu không được bảo mật đúng cách, nó có thể mở trong chu trình súc rửa và gây ra tiếng ồn khó chịu. Ngoài ra, tùy chọn giũ thêm được khuyến nghị nếu bạn có bất kỳ sự nhạy cảm nào với xà phòng giặt. Patricia Canton, Tuyên truyền viên 196. According to the chart, what is true about all Baardsen laundry-machine models? (A) They use the same water-saving feature. (B) They are energy efficient. (C) They release laundry detergent automatically. (D) They are loaded through a door on the front of the appliance. 196. Theo biểu đồ, điều gì là đúng về tất cả các mẫu máy giặt Baardsen? (A) Chúng sử dụng tính năng tiết kiệm nước giống nhau. (B) Chúng thì tiết kiệm năng lượng. (C) Chúng giải phóng bột giặt một cách tự động. (D) Chúng được nạp thông qua một cửa ở mặt trước của thiết bị. Trong bảng “Dòng máy giặt Baardsen”, ở mục Vị trí cửa nạp (Loading Door position), ta thấy tất cả các mẫu máy giặt Baardsen đều là nạp thông qua cửa trước (Front). Do đó câu đúng là D. 197. What washing machine model did Ms. Canton most likely purchase? (A) Lute (B) Xenon (C) Indium (D) Mercury 197. Mô hình máy giặt đã làm gì Bà Canton có khả năng mua hàng nhất? (A) (B) Xenon (C) Ấn Độ (D) Thủy ngân Tài liệu độc quyền 40 Trong văn bản của bà Canton, bà có nhắc đến “Tôi cần một máy giặt có sức chứa (tải trọng) lớn nhất để nó có thể xử lý khối lượng khăn trải giường và khăn tắm thông thường của tôi” mà máy có sức chứa lớn nhất là máy Mercury. Câu D đúng. 198. According to Ms. Canton's query, when is a noise particularly annoying? (A) When she uses the machine (B) When guests of the inn are sleeping (C) When guests of the inn are eating (D) When the laundry dryer is also running 198. Theo truy vấn của bà Canton, khi nào tiếng ồn đặc biệt khó chịu? (A) Khi cô ấy sử dụng máy (B) Khi khách của nhà trọ đang ngủ (C) Khi khách của nhà trọ đang ăn (D) Khi máy sấy quần áo cũng chạy Bà Canton bảo rằng “ phòng giặt nằm ngay ngoài hiên nơi khách thường dùng bữa.” tức là những lúc khách dùng bữa thì sẽ tới khu vực gần phòng giặt, nên lúc này tiếng ồn sẽ đặc biệt gây khó chịu nhất. Đáp án đúng là C. 199. According to the notice, what is available to guests at any time? (A) Fresh towels (B) Hot beverages (C) Box lunches (D) Refrigerators in guest rooms 199. Theo thông báo, những gì có sẵn cho khách bất cứ lúc nào? (A) Khăn tươi (B) Đồ uống nóng (C) Hộp cơm trưa (D) Tủ lạnh trong phòng khách Trong thông báo viết là “Chúng tôi cung cấp dịch vụ tự phục vụ cà phê và trà suốt ngày đêm”. Cà phê và trà là những đồ uống nóng, và “around the clock” là tương tự với “at any time”. Đáp án đúng là B. 200. What advice did Ms. Canton most likely receive as a reply to her query? (A) Avoid overloading the washing machine. (B) Always use the water-saving setting. (C) Always select the extra-rinse feature. (D) Ensure that the soap drawer is firmly closed. 200. Lời khuyên nào mà cô Canton rất có thể nhận được khi trả lời câu hỏi của mình? (A) Tránh làm quá tải máy giặt. (B) Luôn sử dụng cài đặt tiết kiệm nước. (C) Luôn chọn tính năng súc rửa thêm. (D) Đảm bảo rằng ngăn kéo xà phòng được đóng chặt. Bà Canton viết truy vấn về vấn đề tiếng ồn. Mà trong thông báo nói “Khi thêm chất tẩy rửa, đảm bảo ngăn chứa chất tẩy rửa được đóng chặt trước khi bạn khởi động máy. Nếu không được bảo mật đúng cách, nó có thể mở trong chu trình súc rửa và gây ra tiếng ồn khó chịu”. Đây rất có thể là phản hồi cho truy vấn của bà Canton. Câu D đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_ets_1000_test_6.pdf
Tài liệu liên quan