Bài tập ETS 1000 - Test 5

198. Điều gì ngụ ý về ông Gilbert? (A) Anh ấy đang gặp gỡ khách hàng ở Bồ Đào Nha. (B) Anh ấy đi du lịch thường xuyên cho Saltoni Thực phẩm. (C) Ông là một quản lý dịch vụ khách hàng của Tahara Air. (D) Anh ấy muốn các khách hàng xem xét một số sản phẩm. Ông Gilbert là người trong công ty Satoni Foods cùng với cô Majewka, ông ấy gửi cô các mẫu thực phẩm để cô ấy có thể trình bày với khách hàng trong cuộc họp tức là ông muốn các khách hàng xem xét một số sản phẩm của công ty. Do đó ta chọn đáp án D. 199. According to the e-mail, what will Ms. Majewska do tomorrow at 11 A.M.? (A) Accept a delivery (B) Make a presentation (C) Check out of the hotel (D) Confirm her return flight 199. Theo e-mail, cô Majewska sẽ làm gì vào ngày mai lúc 11 giờ sáng? (A) Chấp nhận giao hàng (B) Thuyết trình (C) Trả phòng khách sạn (D) Xác nhận chuyến bay trở về của cô ấy Ở đoạn cuối email ông Gilbert có viết “Gói hàng sẽ được gửi trước 8:30 sáng để cô chắc chắn có các mẫu nước sốt và bao bì để trình bày khi cô phát biểu tại cuộc họp lúc 11 giờ.” Tức là lúc 11h cô Majewka sẽ thuyết trình. Đáp án đúng là B. 200. How much was Mr. Gilbert charged for shipping? (A) £31.00 (B) £39.00 (C) £45.00 (D) £52.00 200. Ông Gilbert bị tính phí vận chuyển là bao nhiêu? (A) £ 31,00 (B) £ 39,00 (C) £ 45,00 (D) £ 52,00

pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àng của chúng ta. Ông Hughes đã đồng ý đưa ra một bài phát biểu quan trọng về việc sử dụng kết quả khảo sát để tạo ra các chiến dịch tiếp thị thành công. - [2] -. Tôi đang thiết kế gian hàng của công ty chúng tôi cho phòng triển lãm. Nếu bạn muốn giúp đỡ, vui lòng đến Phòng C556 lúc 2:00 P.M. Thứ ba tới, ngày 23 tháng 7, cho một cuộc họp lập kế hoạch. - [3] -. Nếu bạn muốn chỉ đạo một hội thảo, vui lòng điền vào mẫu đơn đề xuất được đính kèm và gửi lại cho tôi trước ngày 26 Tài liệu độc quyền 22 me by 26 July. - [4] - . You may present alone or with a partner. Workshop ideas will be discussed and approved at a managers' meeting on 29 July. Thanks, Jessica tháng 7. - [4] - . Bạn có thể trình bày một mình hoặc với một đối tác. Ý tưởng hội thảo sẽ được thảo luận và phê duyệt tại cuộc họp của các nhà quản lý vào ngày 29 tháng 7. Cảm ơn, Jessica 168. What is the purpose of the e-mail? (A) To remind staff to register for a conference (B) To apologize for missing a deadline (C) To invite staff to submit an application (D) To request responses to a marketing survey 168. Mục đích của e-mail là gì? (A) Để nhắc nhở nhân viên đăng ký một hội nghị (B) Để xin lỗi vì đã lỡ thời hạn (C) Để mời nhân viên nộp đơn (D) Để yêu cầu trả lời một khảo sát tiếp thị Cuối email có đề cập đến “ please complete the attached proposal form and return it to me by 26 July.” Tức là người viết đang yêu cầu người nhận điền vào mẫu đơn đề xuất được đính kèm và nộp lại cho người viết (hay nói cách khác là mời nộp một đơn). Đáp án đúng là C. 169. What is suggested about Hughes Australia Marketing? (A) It is hosting the ANSMC. (B) It is located in Perth. (C) It has been in business for four years. (D) It serves clients throughout Australia. 169. Điều gì được đề xuất về Công ty Tiếp thị Hughes Australia? (A) Nó đang tổ chức ANSMC. (B) Nó nằm ở Perth. (C) Nó đã được kinh doanh trong bốn năm. (D) Nó phục vụ khách hàng trên khắp nước Úc. Ta thấy có thông tin “Hội nghị Tiếp thị và Bán hàng Quốc gia Úc (ANSMC) lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22 tháng 11 tại Perth.” Mà hội nghị này thì công ty tiếp thị Hughes Australia sẽ tham gia. Do đó, công ty này phải nằm ở Perth. Đáp án B đúng. 170. According to the e-mail, why does Mr. Hughes want employees to participate in the ANSMC? (A) So they can learn new marketing strategies (B) So they can share the results of a survey (C) So they can attract new clients (D) So they can listen to his keynote speech 170. Theo e-mail, tại sao Ông Hughes muốn nhân viên tham gia vào ANSMC? (A) Để họ có thể học các chiến lược tiếp thị mới (B) Để họ có thể chia sẻ các kết quả của một khảo sát (C) Để họ có thể thu hút khách hàng mới (D) Để họ có thể nghe bài phát biểu của ông Trong email có nói đến “It is sure to help us to expand our client base.” – “Nó chắc chắn sẽ giúp chúng ta mở rộng cơ sở khách hàng của chúng ta.” Điều này đồng nghĩa với việc để họ có thể thu hút các khách hàng mới. 171. In which of the positions marked [1], [2], [3], and (4] does the following sentence best belong? "This will help me ensure that none of our workshop topics overlap." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] 171. Ở vị trí nào trong số các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và (4] mà câu sau đây thuộc về? "Điều này sẽ giúp tôi đảm bảo rằng không có chủ đề hội thảo nào của chúng tôi trùng nhau." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Tài liệu độc quyền 23 Ta thấy câu "Điều này sẽ giúp tôi đảm bảo rằng không có chủ đề hội thảo nào của chúng ta trùng nhau" đang muốn nhắc đến việc đảm bảo chủ đề hội thảo không bị trùng nên suy ra câu trước của câu này sẽ nói đến việc đăng ký trước chủ đề của hội thảo. Vị trí số 4 sẽ là vị trí thích hợp nhất cho câu này. Questions 172-175 Alberto Ovando [11:15 A.M.] When we met last week, production was nearly finished on the boxes and other packaging for Redmond's. Rani, where are we now? Alberto Ovando [11:15 A.M.] Khi chúng ta gặp nhau tuần trước, việc sản xuất gần như đã hoàn thành cho các thùng và bao bì khác cho Redmond's. Rani, vậy giờ chúng ta làm tới đâu rồi? Rani Verma [11:16 A.M.] The refrigerator and dishwasher boxes were supposed to arrive at Redmond's warehouse on Wednesday, but the snowstorm really backed up our delivery schedule. Rani Verma [11:16 A.M.] Các hộp tủ lạnh và máy rửa chén được cho là sẽ đến kho của Redmond vào thứ Tư, nhưng cơn bão tuyết thực sự đã làm nán lại lịch trình giao hàng của chúng tôi. Alberto Ovando [11:17 A.M.] Have you told them this? Alberto Ovando [11:17 A.M.] Bạn đã nói với họ điều này chưa? Stacy Pfeiffer [11:18 A.M.] I will, but I was waiting to hear from the drivers. George, can you help? Stacy Pfeiffer [11:18 A.M.] Tôi sẽ nói, nhưng tôi đã chờ đợi để nghe tin từ các lái xe. George, bạn có thể giúp gì không? George Kellerman [11:19 A.M.] I spoke with them ten minutes ago. They're back on the road now, so they only lost a day. They should have everything before the end of the week. George Kellerman [11:19 A.M.] Tôi đã nói chuyện với họ mười phút trước. Bây giờ họ đang quay lại trên đường, vì vậy họ chỉ mất một ngày. Họ nên xong mọi thứ trước cuối tuần. Stacy Pfeiffer [11:21 A.M.] OK. I'll tell them to expect delivery by Friday at the very latest. Stacy Pfeiffer [11:21 A.M.] Được rồi. Tôi sẽ nói với họ là chờ giao hàng muộn nhất là trước thứ Sáu. Rani Verma [11:22 A.M.] At least the packaging materials for the smaller appliances shipped before the storm; only the larger boxes are affected. Rani Verma [11:22 A.M.] Ít ra thì các vật liệu đóng gói cho các thiết bị nhỏ hơn đã được vận chuyển trước cơn bão rồi; chỉ có các hộp lớn hơn bị ảnh hưởng thôi. Alberto Ovando [11:23 A.M.] The contract is for us to provide packaging materials for all of Redmond's products, not just the smaller ones. Let's make sure we stay on the revised schedule. Alberto Ovando [11:23 A.M.] Hợp đồng là để chúng tôi cung cấp vật liệu đóng gói cho tất cả các sản phẩm của Redmond, không chỉ các sản phẩm nhỏ hơn. Hãy chắc chắn rằng chúng ta làm theo lịch trình đã sửa đổi. 172. For what type of business do the people most likely work? (A) A restaurant supply company (B) An appliance repair shop (C) A packaging manufacturer (D) A furniture delivery service 172. Đối với loại hình kinh doanh nào những người này có khả năng làm nhất? (A) Một công ty cung cấp cho nhà hàng (B) Một cửa hàng sửa chữa thiết bị (C) Một nhà sản xuất bao bì (D) Một dịch vụ giao đồ nội thất Tài liệu độc quyền 24 Trong bài có nói đến “việc sản xuất gần như đã hoàn thành cho các thùng và bao bì khác” đồng nghĩa với việc họ có công việc là sản xuất bao bì. Đáp án đúng là C. 173. What problem are the people discussing? (A) A shipment was delayed. (B) A warehouse was closed. (C) An order was incorrect. (D) A driver did not report for work. 173. Những người này đang thảo luận vấn đề gì? (A) Một lô hàng đã bị trì hoãn. (B) Một kho đã bị đóng cửa. (C) Một đơn đặt hàng không chính xác. (D) Một tài xế đã không báo cáo cho công việc. Ta đọc thấy có nói “cơn bão tuyết thực sự đã làm nán lại lịch trình giao hàng của chúng tôi” tức là một lô hàng đã bị trì hoãn và họ đang thảo luận vấn đề này. Đáp án đúng là A. 174. What will Ms. Pfeiffer most likely do next? (A) Cancel a shipment (B) Sign the contract (C) Call a driver (D) Contact the client 174. Bà Pfeiffer nhiều khả năng sẽ làm gì tiếp theo? (A) Hủy một lô hàng (B) Ký hợp đồng (C) Gọi tài xế (D) Liên hệ với khách hàng Bà Pfeifer có nói là “Được rồi. Tôi sẽ nói với họ là chờ giao hàng muộn nhất là trước thứ Sáu.” Họ ở đây là khách hàng, tức là bà ấy sẽ liên hệ khách hàng. Đáp án đúng là D. 175. At 11:18 A.M., what does Ms. Pfeiffer most likely mean when she writes, "can you help"? (A) She thinks Mr. Kellerman should load some boxes. (B) She needs Mr. Kellerman to drive to the warehouse. (C) She wants Mr. Kellerman to provide delivery information. (D) She expects Mr. Kellerman to pay the drivers. 175. Lúc 11:18 A.M. , cô Pfeiffer rất có thể có ý gì khi cô viết, "bạn có thể giúp chứ"? (A) Cô ấy nghĩ rằng ông Kellerman nên chất lên một số thùng. (B) Cô ấy cần ông Kellerman lái xe đến nhà kho. (C) Cô ấy muốn ông Kellerman cung cấp thông tin giao hàng. (D) Cô hy vọng ông Kellerman sẽ trả tiền cho các tài xế. Bà Pfeiffer nói là “nhưng tôi đã chờ đợi để nghe tin từ các lái xe” sau đó hỏi ông Kellerman có thể giúp được không tức là bà muốn ông ấy cung cấp thông tin giao hàng (vì bà đã chờ đợi để được nghe tin). Đáp án đúng là C. Questions 176-180 PAGA's Seventeenth Annual Botanical and Horticultural Expo, July 10-13 Starkey Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania The Pittsburgh Area Garden Association (PAGA) invites companies to support its garden exhibition, which last year was attended by nearly 40,000 visitors. This is a cost-effective means of reaching home gardeners and outdoor enthusiasts and enhances your firm's commercial performance. PAGA is pleased to offer the following levels of corporate sponsorship with corresponding benefits. Triển lãm thực vật và làm vườn thường niên lần thứ mười bảy của PAGA, ngày 10 đến 13 tháng 7 Trung tâm hội nghị Starkey, Pittsburgh, Pennsylvania Hiệp hội Vườn khu vực Pittsburgh (PAGA) mời các công ty hỗ trợ triển lãm vườn của nó, cái mà năm ngoái có sự tham gia của gần 40.000 khách. Đây là một phương tiện tiết kiệm chi phí để tiếp cận những người làm vườn tại nhà và những người đam mê ngoài trời và nâng cao hiệu suất thương mại của công ty bạn. PAGA hân hạnh cung cấp các mức độ tài trợ doanh nghiệp sau đây với các lợi ích tương ứng. (Để được Tài liệu độc quyền 25 (For inquiries, contact Ms. Carita Aragon, PAGA's Event Coordinator, at 925-555-0142. To register, e- mail sponsors@paga.org.) Workshop Patron-$1,250 Bag Patron-$3,500 A representative of your company will have the honor of introducing the presenter(s) of a workshop, to be conducted on the second day of the event. Charging Station Patron-$2,000 There will be eight mobile-device charging stations in the exhibition hall, each with a sponsor sign next to it. Bag Patron-$3,500 Your company's emblem will be on fabric tote bags, to be distributed to every visitor. General Program Patron-$5,000 Two executives of your company will attend the PAGA Gala Banquet on the opening night of the expo. giải đáp, hãy liên hệ với cô Carita Aragon, Điều phối viên sự kiện của PAGA, theo số 925-555-0142. Để đăng ký, hãy gửi e-mail đến sponsors@paga.org.) Lợi ích liên quan đến Hội thảo- $ 1,250 Người bảo trợ Túi- $ 3.500 Một đại diện của công ty bạn sẽ có vinh dự giới thiệu (những) người diễn thuyết của một hội thảo, sẽ được tiến hành vào ngày thứ hai của sự kiện. Lợi ích liên quan đến trạm sạc- $ 2.000 Sẽ có tám trạm sạc thiết bị di động trong phòng triển lãm, mỗi trạm có một nhà tài trợ ký bên cạnh. Lợi ích liên quan đến túi- $ 3.500 Biểu tượng của công ty bạn sẽ có trên túi tote vải, được phát cho tất cả khách. Lợi ích chung cho chương trình- $ 5.000 Hai giám đốc điều hành của công ty bạn sẽ tham dự bữa tiệc Gala PAGA vào đêm khai mạc hội chợ. From: caragon@paga.org To: mkee@wimosol.com Date: May 15 Subject: Thank you Dear Mr. Kee: Thank you for registering Wireless Monitoring Solutions as a sponsor of the Pittsburgh Area Garden Association (PAGA) Expo. Your sponsorship not only helps to make this year's event possible, but also to generate interest in gardening. Your contribution of $2,000 has been processed. Additionally, we are offering you sponsorship of our expo bags at no additional cost. This offer is a token of our appreciation for the long-standing support of PAGA and its programs. To finalize the promotional materials, please send us the artwork of your company's logo. Carita Aragon, PAGA Event Coordinator Từ: caragon@paga.org Tới: mkee@wimosol.com Ngày: 15 tháng 5 Chủ đề: Cảm ơn Kính gửi ông Kee: Cảm ơn ông đã đăng ký cho công ty Các giải pháp giám sát không dây với tư cách là nhà tài trợ của Hội chợ triển lãm Hiệp hội vườn khu vực Pittsburgh (PAGA). Sự tài trợ của ông không chỉ giúp làm cho sự kiện năm nay được diễn ra, mà còn tạo ra sự hứng thú với việc làm vườn. Đóng góp 2.000 đô la của ông đã được xử lý. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp cho ông tài trợ túi triển lãm của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Ưu đãi này là một bằng chứng cho sự đánh giá cao của chúng tôi đối với sự hỗ trợ lâu dài của PAGA và các chương trình của nó. Để hoàn thiện các tài liệu quảng cáo, vui lòng gửi cho chúng tôi tác phẩm nghệ thuật logo của công ty ông. Carita Aragon, Điều phối viên sự kiện PAGA 176. What is the purpose of the flyer? (A) To promote the benefits of participating in an event (B) To present a breakdown of the costs of hosting an activity (C) To report on the financial success of a fund- raising campaign 176. Mục đích của tờ rơi là gì? (A) Để quảng cáo các lợi ích của việc tham gia vào một sự kiện (B) Trình bày chi tiết về tổ chức một hoạt động (C) Để báo cáo về sự thành công tài chính của một chiến dịch gây quỹ Tài liệu độc quyền 26 (D) To encourage community members to join a nature preservation project (D) Để khuyến khích các thành viên cộng đồng tham gia một dự án bảo tồn thiên nhiên Khi đọc lướt qua ta thấy tờ rơi này viết về những lợi ích của việc tham gia vào sự kiện triển lãm vườn, ví dụ như “Đây là một phương tiện tiết kiệm chi phí để tiếp cận những người làm vườn tại nhà và những người đam mê ngoài trời và nâng cao hiệu suất thương mại của công ty bạn”. Do đó nó nhằm mục đích quảng cáo các lợi ích khi tham gia sự kiện này. 177. According to the flyer, when should a call be placed to PAGA's office? (A) When a contribution cannot be processed (B) When a payment has not been received (C) When additional information is required (D) When a change in sponsorship level must be made 177. Theo tờ rơi, khi nào nên gọi điện đến văn phòng của PAGA? (A) Khi một đóng góp không thể được xử lý (B) Khi thanh toán chưa được nhận (C) Khi cần thêm thông tin (D) Khi thay đổi mức tài trợ phải được thực hiện Trong bài có viết “Để được giải đáp, hãy liên hệ với , theo số 925-555-0142” tức là hãy gọi đến văn phòng để biết thêm thông tin. Đáp án đúng là C. 178. What will happen on July 10? (A) Attendance figures from last year's expo will be released. (B) Mobile-device charging stations will be installed. (C) A workshop will be presented. (D) A formal dinner will be held. 178. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 10 tháng 7? (A) Số liệu tham dự từ hội chợ năm ngoái sẽ được công bố. (B) Trạm sạc thiết bị di động sẽ được lắp đặt. (C) Một hội thảo sẽ được giới thiệu. (D) Một bữa tối trang trọng sẽ được tổ chức. Ở cuối tờ rơi có viết “ sẽ tham dự bữa tiệc Gala PAGA vào đêm khai mạc hội chợ” mà đêm khai mạc chính là vào ngày 10 tháng 7 (vì sự kiện từ ngày 10-13 tháng 7) tức là sẽ có một bữa tối trang trọng (bữa tiệc Gala PAGA) được tổ chức vào ngày này. 179. What is suggested about PAGA's event? (A) It is partially funded by the Pittsburgh city government. (B) It is held at a different venue every year. (C) It is intended to promote enthusiasm for gardening. (D) It attracts more than 40,000 visitors annually. 179. Điều gì được đề xuất về sự kiện của PAGA? (A) Nó được tài trợ một phần bởi chính quyền thành phố Pittsburgh. (B) Nó được tổ chức tại một địa điểm khác nhau hàng năm. (C) Nó nhằm thúc đẩy niềm hăng hái cho công việc làm vườn. (D) Nó thu hút hơn 40.000 khách hàng năm. Trong email có viết “Sự tài trợ của ông không chỉ giúp làm cho sự kiện năm nay được diễn ra, mà còn tạo ra sự hứng thú đến việc làm vườn”. Do đó sự kiện này không chỉ được diễn ra mà còn nâng cao sự đam mê hứng thú cho ông việc làm vườn. Đáp án đúng là C. 180. What is NOT indicated about Wireless Monitoring Solutions? (A) Its name will be featured in various locations at the convention center. (B) It will install wireless monitoring devices in the exhibition hall. (C) It has sponsored PAGA's exhibition on various occasions. (D) Its logo will be displayed on souvenir bags. 180. Điêu gì KHÔNG được chỉ ra về Giải pháp Giám sát Không dây? (A) Tên của nó sẽ được làm nổi bật tại nhiều địa điểm khác nhau tại trung tâm hội nghị. (B) Nó sẽ cài đặt các thiết bị giám sát không dây trong phòng triển lãm. (C) Nó đã tài trợ cho triển lãm của PAGA trong nhiều dịp khác nhau. (D) Logo của nó sẽ được hiển thị trên túi lưu niệm. Tài liệu độc quyền 27 Ở email có nhắc đến “Wireless Monitoring Solutions as a sponsor of the Pittsburgh Area Garden Association (PAGA) Expo” và nó cũng có “long-standing support” tức là đã ủng hộ tài trợ cho triễn lãm của PAGA nhiều dịp rồi (đáp án C), và phía PAGA yêu cầu công ty Các giải pháp giám sát không dây gửi logo của nó để phía PAGA hoàn thiện các túi triển lãm mà hội chợ làm miễn phí cho nó (đáp án D). Hơn nữa ta thấy “mỗi trạm có một nhà tài trợ ký bên cạnh” mà vì là nhà tài trợ của triển lãm nên tên công ty này sẽ xuất hiện ở trung tâm hội nghị (đáp án A). Duy chỉ có đáp án B không được nhắc đến. Questions 181-185 Buy for Business Reviews Miniprojectors HJ6 Miniprojector by Collierpro The HJ6 is a top-of-the-line miniprojector, which is no surprise to those familiar with Collierpro. As usual, the company spared no expense in making sure this projector is easy to take almost anywhere: it is lightweight and comes with its own carrying case, which includes a remote control and a tripod. Its internal lamp is much brighter than that of other projectors its size. Due to its brightness, the HJ6 was able to project the sharpest picture of all the miniprojectors that we tested. The major weakness of the HJ6 is its speakers. They are not nearly as loud as one would expect, given the superiority of all the other features. You can easily plug in different speakers. It is a miniprojector, however, and its small size means it is not the best choice for giving presentations in lecture halls or large conference rooms. Overall, this is a fantastic projector for travelers, and we recommend it. This is a new model, though, and the sticker price is quite high. It may be best to hold off making a purchase right away. Projectopro will introduce the Pico P17 projector next month, so the HJ6's price may drop in order to remain competitive. Những Nhận xét của “Buy for Business” về Các máy chiếu Mini HJ6 Miniprojection của Collierpro HJ6 là một máy chiếu mini hàng đầu, không có gì ngạc nhiên đối với những người quen thuộc với Collierpro. Như thường lệ, công ty không mất chi phí trong việc đảm bảo máy chiếu này dễ dàng để mang đi mọi nơi: nó nhẹ và đi kèm với hộp đựng riêng, bao gồm một điều khiển từ xa và chân máy. Đèn bên trong của nó sáng hơn nhiều so với các máy chiếu khác có cùng kích thước với nó. Do độ sáng của nó, HJ6 đã có thể chiếu hình ảnh sắc nét nhất trong tất cả các máy chiếu mini mà chúng tôi đã thử nghiệm. Điểm yếu lớn nhất của HJ6 là loa. Chúng không lớn như người ta mong đợi, vì sự vượt trội của tất cả các tính năng khác. Bạn có thể dễ dàng cắm vào các loa khác nhau. Tuy nhiên, nó là một máy chiếu mini và kích thước nhỏ của nó có nghĩa là nó không phải là lựa chọn tốt nhất để thuyết trình trong giảng đường hoặc phòng hội nghị lớn. Nhìn chung, đây là một máy chiếu tuyệt vời cho khách du lịch, và chúng tôi khuyên bạn nên dùng nó. Mặc dù vậy, đây vẫn là một mô hình mới và giá nhãn dán khá cao. Có thể tốt nhất nên hoãn lại việc mua hàng ngay lập tức. Projectopro sẽ giới thiệu máy chiếu Pico P17 vào tháng tới, vì vậy giá của HJ6 có thể giảm để vẫn còn có tính cạnh tranh. Buy for Business Reviews Miniprojectors The Pocket Mini C by Excellentronics The Pocket Mini Cis a reliable projector and a good buy for those who aren't interested in spending a lot of money. Like its competitors, it is lightweight and compact. The feature we were most impressed with is its battery: it can run for up to six hours, which is much Những Nhận xét của “Buy for Business” về Các máy chiếu Mini Pocket Mini C của ExcellentICS Pocket Mini Cis là một máy chiếu đáng tin cậy và là một món hời cho những người không hứng thú với việc chi tiêu nhiều tiền. Giống như các đối thủ cạnh tranh, nó rất nhẹ và nhỏ gọn. Tính năng chúng tôi ấn tượng nhất là pin của nó: nó có thể chạy tới sáu giờ, Tài liệu độc quyền 28 longer than the other battery-powered projectors that we tested. There are a few downsides, as could be expected from a budget projector. The ports are in awkward locations and the menu organization is confusing, so setting up the projector is not straightforward. The audio capabilities are also limited; when the volume is turned up, the audio can sound muffled. But overall, it's a decent miniprojector for a reasonable pnce. lâu hơn nhiều so với các máy chiếu chạy bằng pin khác mà chúng tôi đã thử nghiệm. Có một vài nhược điểm có thể được dự đoán ở một máy chiếu rẻ. Các cổng nằm ở những vị trí không đẹp mắt và cách tổ chức của bảng chọn thì gây khó hiểu, vì vậy việc thiết lập máy chiếu không đơn giản. Khả năng âm thanh cũng bị hạn chế; khi âm lượng được bật lên, âm thanh có thể nghe không rõ. Nhưng nhìn chung, nó là một máy chiếu mini tốt ở một giá cả hợp lý. 181. What is suggested about Collierpro? (A) It is owned by Buy for Business. (B) It makes high-quality electronics. (C) It is a new company. (D) It offers discounts for business travelers. 181. Điều gì được đề xuất về Collierpro? (A) Nó được sở hữu bởi Buy for Business (B) Nó làm ra thiết bị điện tử chất lượng cao. (C) Đây là một công ty mới. (D) Nó mang đến các giảm giá cho du khách kinh doanh. Ở bài viết đầu tiên có đề cập “HJ6 là một máy chiếu mini hàng đầu, không có gì ngạc nhiên đối với những người quen thuộc với Collierpro”, nghĩa là Collierpro chuyên làm ra những sản phẩm chất lượng cao (hàng đầu) và điều đó không có gì ngạc nhiên cả. Đáp án đúng là B. 182. What is mentioned as a feature of the HJ6 Miniprojector? (A) It is less expensive than the Pi co P17. (B) It is sold with a spare power cord. (C) It has a rechargeable battery. (D) It produces a very clear image. 182. Điều gì được đề cập như là một tính năng của Miniprojection HJ6? (A) Nó rẻ hơn Pi co P17. (B) Nó được bán với một dây nguồn dự phòng. (C) Nó có một pin sạc. (D) Nó tạo ra một hình ảnh rất rõ ràng. 183. Why should customers wait before purchasing the HJ6 Miniprojector? (A) The model's features will be updated soon. (B) The projector might become less expensive soon. (C) Minor problems with the machine will be fixed soon. (D) Another company will buy the projector's manufacturer soon. 183. Tại sao khách hàng nên chờ đợi trước khi mua máy chiếu mini HJ6? (A) Các tính năng của mô hình sẽ được cập nhật sớm. (B) Máy chiếu có thể sẽ trở nên rẻ hơn sớm thôi. (C) Các sự cố nhỏ với máy sẽ được khắc phục sớm. (D) Một công ty khác sẽ mua nhà sản xuất máy chiếu sớm thôi. Ta thấy ở câu cuối của bài viết đầu tiên “Projectopro sẽ giới thiệu máy chiếu Pico P17 vào tháng tới, vì vậy giá của HJ6 có thể giảm để vẫn còn có tính cạnh tranh.” Vì giá của HJ6 có thể sẽ giảm, hay nói cách khác là chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở nên rẻ hơn nên khách hàng nên đợi trước khi mua nó. Đáp án đúng là B. 184. What criticism do both of the reviewed projectors receive? (A) They are too heavy. (B) They are not easy to set up. (C) Their sound systems do not work well. (D) Their projections are not large enough. 184. Những lời phê bình nào mà cả hai máy chiếu được đánh giá cùng nhận được? (A) Chúng quá nặng. (B) Chúng không dễ thiết lập. (C) Hệ thống âm thanh của chúng không hoạt động tốt. (D) Máy chiếu của chúng không đủ lớn. Tài liệu độc quyền 29 Ở máy thứ nhất được nhận xét là “Điểm yếu lớn nhất của HJ6 là loa. Chúng không to như người ta mong đợi, vì sự vượt trội của tất cả các tính năng khác” còn ở máy thứ hai thì “Khả năng âm thanh cũng bị hạn chế; khi âm lượng được bật lên, âm thanh có thể nghe không rõ”. Hay nói cách khác cả hai đều bị nhận phê bình về hệ thống âm thanh không hoạt động tốt. 185. According to the second review, what is the best feature of the Pocket Mini C? (A) Its design is attractive. (B) It is easier to carry than other projectors. (C) It has more ports than other projectors. (D) Its battery lasts for a long time. 185. Theo đánh giá thứ hai, tính năng tốt nhất của Pocket Mini C là gì? (A) Thiết kế của nó rất hấp dẫn. (B) Dễ dàng mang theo hơn các máy chiếu khác. (C) Nó có nhiều cổng hơn các máy chiếu khác. (D) Pin của nó kéo dài trong một thời gian dài. Trong bài nhận xét thứ hai, có viết “tính năng chúng tôi ấn tượng nhất là pin của nó: nó có thể chạy tới sáu giờ, lâu hơn nhiều so với các máy chiếu chạy bằng pin khác mà chúng tôi đã thử nghiệm.” đồng nghĩa với việc pin của nó kéo dài trong một thời gian gian dài. Đáp án D đúng. Questions 186-190 From: Alan Grady To: Jaco Neves Date: Monday, August 7, 9:31A.M. Subject: Contract addendum Mr. Neves, ~ Thanks for calling to discuss your progress on the house construction. To summarize our conversation, even with the delay until September 22, the house should be ready for me to move into before my apartment lease expires on October 10. I've thought more about the status reports we discussed, and twice a week would be best. My understanding is that you will now document these changes to the contract so that I can sign off on them this week. Thanks, as always, for your careful attention to this project. Alan Grady Từ: Alan Grady Tới: Jaco Neves Ngày: Thứ Hai, ngày 7 tháng 8, 9:31 A.M. Chủ đề: Phụ lục hợp đồng Ông Neves, ~ Cảm ơn đã gọi để thảo luận tiến độ của ông về việc xây dựng nhà. Để tóm tắt cuộc trò chuyện của chúng ta, ngay cả khi trì hoãn đến ngày 22 tháng 9, ngôi nhà nên sẵn sàng cho tôi chuyển đến trước khi hợp đồng thuê căn hộ của tôi hết hạn vào ngày 10 tháng 10. Tôi đã suy nghĩ kỹ hơn về các báo cáo tình trạng mà chúng ta đã thảo luận và hai lần một tuần sẽ là tốt nhất. Những gì tôi hiểu là bây giờ ông sẽ ghi lại những thay đổi này vào hợp đồng để tôi có thể ký vào chúng trong tuần này. Cảm ơn, như mọi khi, vì sự quan tâm kỹ càng của ông đối với dự án này. Alan Grady *E-mail* From: Jaco Neves To: Alan Grady Date: Monday, August 7, 4:16P.M. Subject: Contract addendum Attachment: Addendum Mr. Grady, *E-mail* Từ: Jaco Neves Tới: Alan Grady Ngày: Thứ Hai, ngày 7 tháng 8, 4:16 P.M. Chủ đề: Phụ lục Hợp đồng Tài liệu đính kèm: Phụ lục Ông Grady, Tài liệu độc quyền 30 I have drawn up the revisions we discussed to the June 5 contract and attached it to this message. The recent bad weather set us back, but not by much. As we near the end of the project, many pieces will need to come together at once. I will keep you informed to the best of my ability, but as always, my first priority will be to make sure the work itself is done. If the document looks acceptable to you, sign and return a copy to me. Please don't hesitate to contact me or Evan Baurkot with any questions or concerns about how our business can serve you. Regards, Jaco Neves Tôi đã soạn thảo các bản sửa đổi mà chúng ta đã thảo luận đối với hợp đồng ngày 5 tháng 6 và đính kèm với lời nhắn này. Thời tiết xấu gần đây khiến chúng tôi trì hoãn lại, nhưng không nhiều. Khi chúng tôi gần kết thúc dự án, nhiều mảng sẽ đến với nhau cùng một lúc. Tôi sẽ thông báo cho ông trong khả năng tốt nhất của tôi, nhưng như mọi khi, ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là đảm bảo công việc được hoàn thành. Nếu tài liệu có vẻ chấp nhận được với ông, hãy ký và gửi lại một bản sao cho tôi. Xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi hoặc Evan Baurkot nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách thức mà doanh nghiệp của chúng tôi có thể phục vụ ông. Trân trọng, Jaco Neves CONTRACT ADDENDUM 1. Because of work that could not be performed due to unavoidable circumstances from July 24 to July 28, the completion date for all construction will be moved from September 17 to September 22. The Client will not be charged any additional labor costs as a result of this change. Any charges resulting from an extension of building permits will be paid by the Contractor. 2. Effective immediately, the Contractor will submit a report of all work completed (including any delays incurred or anticipated) once every week, beginning on Monday, August 12. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 1. Do công việc không thể thực hiện được bởi các trường hợp không thể tránh khỏi từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7, ngày hoàn thành cho tất cả các công trình sẽ được chuyển từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Khách hàng sẽ không bị tính thêm bất kỳ chi phí lao động nào do thay đổi này. Mọi chi phí phát sinh từ việc gia hạn giấy phép xây dựng sẽ được Nhà thầu thanh toán. 2. Có hiệu lực ngay lập tức, Nhà thầu sẽ nộp báo cáo về tất cả các công việc đã hoàn thành (bao gồm mọi sự chậm trễ phát sinh hoặc được dự đoán trước) mỗi tuần một lần, bắt đầu vào thứ Hai, ngày 12 tháng 8. 186. Who is Mr. Grady? (A) A business partner of Mr. Neves' (B) A client of Mr. Neves' (C) An assistant to Mr. Baurkot (D) A legal advisor of Mr. Baurkot's 186. Ông Grady là ai? (A) Một đối tác kinh doanh của ông Neves ' (B) Một khách hàng của ông Neves ' (C) Một trợ lý cho ông Baurkot (D) Một cố vấn pháp lý của ông Baurkot's Đoạn đầu email ông Grady có viết “Cảm ơn đã gọi để thảo luận tiến độ của ông về việc xây dựng nhà.” Tức là ông Neves’ đang thực hiện việc xây dựng nhà cho ông Grady, hay nói cách khác ông Grady là khách hàng của ông Neves. 187. What is planned for October? (A) A lease will be extended. (B) A contract will be changed. (C) A project schedule will be revised. (D) A house will be occupied. 187. Điều gì được vạch ra kế hoạch cho tháng 10? (A) Một hợp đồng thuê sẽ được gia hạn. (B) Một hợp đồng sẽ được thay đổi. (C) Một lịch trình dự án sẽ được sửa đổi. (D) Một ngôi nhà sẽ được vào ở. 188. In the second e-mail, the phrase "drawn up" in paragraph 1, line 1, is closest in meaning to (A) raised (B) sketched (C) prepared 188. Trong e-mail thứ hai, cụm từ "vẽ lên" trong đoạn 1, dòng 1, có nghĩa gần nhất với (A) nâng cao (B) phác thảo (C) đã chuẩn bị Tài liệu độc quyền 31 (D) straightened (D) làm thẳng ra Ta có cả cụm “I have drawn up the revisions we discussed” nghĩa là “Tôi đã soạn thảo các bản sửa đổi mà chúng ta đã thảo luận”, do đó “drawn up” ở đây là soạn ra hoặc chuẩn bị sẵn. Đáp án đúng là C. 190. What information in the contract is different from what Mr. Grady requested? (A) The frequency of the reports (B) The charge for additional labor (C) The date of completion (D) The number of permits required 190. Thông tin nào trong hợp đồng khác với những gì ông Grady đã yêu cầu? (A) Tần suất của các báo cáo (B) Phí cho lao động bổ sung (C) Ngày hoàn thành (D) Số lượng giấy phép cần thiết Ông Grady có nói là “Tôi đã suy nghĩ kỹ hơn về các báo cáo tình trạng mà chúng ta đã thảo luận và hai lần một tuần sẽ là tốt nhất” nhưng trong hợp đồng viết là “Nhà thầu sẽ nộp báo cáo về tất cả các công việc đã hoàn thành (bao gồm mọi sự chậm trễ phát sinh hoặc được dự đoán trước) mỗi tuần một lần”. Do đó, tần suất nộp báo cáo được ghi trong hợp đồng (mỗi tuần một lần) là khác so với những gì mà ông Grady đã yêu cầu (hai tuần một lần). Questions 191-195 More Improvements Ahead At its meeting on Tuesday, the Eldonbury Town Council voted to explore options for additional work to be done on town facilities. According to Charles Gruber, town clerk, the renovation of the Eldonbury Community Centre came in well under budget. The council, therefore, decided to compile a list of smaller improvement projects that could be done with the leftover funds. Some suggested projects include adding a covered entryway to the Eldonbury Public Library, improving lighting in Westfall Park, and replacing floors in the Town Hall. According to Mr. Gruber, the council will solicit ideas from members of the public. Interested parties may voice their opinions at the council's meeting on Tuesday, 20 March, at 4:00 P.M. or send an e-mail to the council office before 31 March. After the period of public comment, the planning committee will put forth a final list for the council to discuss, with a decision expected by 15 April. Nhiều cải tiến hơn ở phía trước Tại cuộc họp vào thứ ba, Hội đồng thị trấn Eldonbury đã bỏ phiếu để dò xét các lựa chọn cho công việc bổ sung sẽ được thực hiện trên các cơ sở của thị trấn. Theo Charles Gruber, thư ký thị trấn, việc cải tạo Trung tâm Cộng đồng Eldonbury được đầu tư rất tốt. Do đó, hội đồng đã quyết định lập một danh sách các dự án cải tiến nhỏ hơn có thể được thực hiện với số tiền còn lại. Một số dự án được đề xuất bao gồm thêm một lối vào được che chắn vào Thư viện công cộng Eldonbury, cải thiện ánh sáng trong Công viên Westfall và thay thế các tầng trong Tòa thị chính. Theo ông Gruber, hội đồng sẽ kêu gọi các ý tưởng từ các thành viên của công chúng. Các bên quan tâm có thể nói lên ý kiến của mình tại cuộc họp của hội đồng vào thứ ba ngày 20 tháng 3 lúc 4:00 P.M. hoặc gửi e-mail đến văn phòng hội đồng trước ngày 31 tháng 3. Sau mốc thời gian nhận xét công khai, ủy ban lập kế hoạch sẽ đưa ra một danh sách cuối cùng cho hội đồng để thảo luận, với quyết định dự kiến vào ngày 15 tháng Tư. *E-mail* From: mccaffrey32@citymail.co.uk To: towncouncil @eldonbury.org. uk Date: 25 March Subject: Additional Project Dear Town Council Members, *E-mail* Từ: mccaffrey32@citymail.co.uk Tới: hội đồng thị trấn @ eldonbury.org. anh Ngày: 25 tháng 3 Chủ đề: Dự án bổ sung Kính gửi các thành viên Hội đồng thị trấn, Tài liệu độc quyền 32 I read that you are accepting suggestions for the use of the leftover money from the Community Centre renovation. Because of a previously scheduled appointment, I was not able to attend the council meeting, but I would like to express my support for the idea of expanding the lighting in the park. While the cost of that project is likely to be reasonable compared to that of the other possibilities, the improved lighting would increase the usability of Westfall Park and would benefit many people, especially in the dark winter months. A well-lit, nicely maintained park is an obvious source of civic pride, and something we could all appreciate. I hope the council will seriously consider this project. Sincerely, Heather McCaffrey Tôi đọc được rằng các ngài đang chấp nhận các đề xuất cho việc sử dụng số tiền còn lại từ việc cải tạo Trung tâm Cộng đồng. Vì một cuộc hẹn đã lên lịch trước đó, tôi không thể tham dự cuộc họp của hội đồng, nhưng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng mở rộng ánh sáng trong công viên. Mặc dù chi phí của dự án đó có thể hợp lý so với các khả năng khác, nhưng ánh sáng được cải thiện sẽ làm tăng khả năng sử dụng của Westfall Park và sẽ có lợi cho nhiều người, đặc biệt là trong những tháng mùa đông tối. Một công viên được chiếu sáng tốt, được bảo trì tốt là một nguồn tự hào dân sự rõ ràng, và một điều đó tất cả chúng ta có thể đánh giá cao. Tôi hy vọng hội đồng sẽ nghiêm túc xem xét dự án này. Trân trọng, Cây thạch thảo From: sunil.pai @hgnetworks.co.uk To: towncouncil @eldonbury.org. uk Date: 27 March Subject: Town Projects Dear Mr. Gruber, I was glad to hear that the latest renovation project was completed with money to spare. Although the Community Centre does sponsor activities for citizens of all ages, it is, for the most part, visited by adolescents and parents with children. Therefore, I would like to suggest that the next project focus on a place more often used by Eldonbury's older people. The public library is a natural gathering place for older adults, and a new entryway would provide a dry, protected place for people to chat or wait for transportation. It would be a noticeable improvement, likely to be applauded by citizens who did not feel that they gained much from the improvements to the Community Centre. In April, when the votes are cast, please consider this suggestion to balance the interests of all members of the Eldonbury public. Thank you, Sunil Pai Từ: sunil.pai @ hgnetworks.co.uk Tới: towncouncil@ eldonbury.org. anh Ngày: 27 tháng 3 Chủ đề: Các dự án trong thị trấn Kính gửi ông Gruber, Tôi rất vui khi biết rằng dự án cải tạo mới nhất đã được hoàn thành với tiền dự phòng. Mặc dù Trung tâm Cộng đồng tài trợ các hoạt động cho công dân ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn, được thanh thiếu niên và phụ huynh có con đến thăm. Do đó, tôi muốn đề xuất rằng dự án tiếp theo tập trung vào một nơi thường được sử dụng bởi những người lớn tuổi của Eldonbury. Thư viện công cộng là nơi tụ tập thuộc về thiên nhiên của người lớn tuổi và một lối vào mới sẽ cung cấp một nơi khô ráo, được bảo vệ để mọi người trò chuyện hoặc chờ phương tiện vận chuyển. Nó sẽ là một cải tiến đáng chú ý, có khả năng được hoan nghênh bởi những công dân không cảm thấy rằng họ đã nhận được nhiều từ các cải tiến cho Trung tâm Cộng đồng. Vào tháng Tư, khi bỏ phiếu, vui lòng xem xét đề xuất này để cân bằng lợi ích của tất cả các thành viên của cộng đồng Eldonbury. Cảm ơn ông, Sunil Pai 191. Why does the town of Eldonbury have funds available? (A) The town council has canceled a project. (B) The town has raised the tax rate. (C) A group of citizens has donated money. 191. Tại sao thị trấn Eldonbury có sẵn các quỹ? (A) Hội đồng thị trấn đã hủy bỏ một dự án. (B) Thị trấn đã tăng thuế suất. (C) Một nhóm công dân đã quyên góp tiền. Tài liệu độc quyền 33 (D) An earlier project cost less than expected. (D) Một dự án trước đó tốn chi phí ít hơn dự kiến. Do việc cải tạo Trung tâm Cộng đồng Eldonbury được đầu tư rất tốt nên vẫn còn dư tiền còn lại (the leftover funds), nghĩa là tiền đầu tư vào dự án trước đó ít hơn so với dự kiến và còn dư quỹ. 192. In the article, the phrase "put forth" in paragraph 2, line 12, is closest in meaning to (A) grow (B) exert (C) propose (D) request 192. Trong bài viết, cụm từ "đưa ra" trong đoạn 2, dòng 12, có nghĩa gần nhất với (A) phát triển (B) cố gắng (C) đề xuất (D) yêu cầu Ta có cả cụm “the planning committee will put forth a final list for the council to discuss” tức là “ủy ban lập kế hoạch sẽ đưa ra một danh sách cuối cùng cho hội đồng để thảo luận”, đưa ra danh sách để thảo luận ở đây được hiểu là đề xuất để thảo luận. 193. When did Ms. McCaffrey have an appointment? (A) On March 20 (B) On March 25 (C) On March 31 (D) On April 15 193. Khi nào bà McCaffrey có một cuộc hẹn? (A) Vào ngày 20 tháng 3 (B) Vào ngày 25 tháng 3 (C) vào ngày 31 tháng 3 (D) Vào ngày 15 tháng 4 Trong bài viết có đề cập “Các bên quan tâm có thể nói lên ý kiến của mình tại cuộc họp của hội đồng vào thứ ba ngày 20 tháng 3 lúc 4:00 P.M” nhưng vì một cuộc hẹn đã lên lịch trước đó nên bà McCaffrey đã không thể tham dự cuộc họp của hội đồng. Suy ra bà ấy có cuộc hẹn vào ngày 20 tháng 3, đúng ngày diễn ra cuộc họp hội đồng. 194. What does Mr. Pai mention in his e-mail about the Eldonbury Community Centre? (A) It is located near public transportation. (B) It is used mainly by younger residents. (C) Its building previously served another purpose. (D) Its programs will run year-round. 194. Ông Pai đề cập gì trong e-mail về Trung tâm Cộng đồng Eldonbury? (A) Nó nằm gần giao thông công cộng. (B) Nó được sử dụng chủ yếu bởi những cư dân trẻ tuổi. (C) Tòa nhà của nó trước đây phục vụ mục đích khác. (D) Các chương trình của nó sẽ chạy quanh năm. Ta thấy “Although the Community Centre does sponsor activities for citizens of all ages, it is, for the most part, visited by adolescents” , nghĩa là mặc dù Trung tâm Cộng đồng tài trợ các hoạt động cho công dân ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn là được thanh thiếu niên đến thăm. Thanh thiếu niên đồng nghĩa với younger residents. Đáp án B đúng. 195. On what point would Ms. McCaffrey and Mr. Pai most likely agree? (A) The chosen project should be beneficial to the entire community. (B) The town should spend as little money as possible on its next project. (C) The town council should extend the deadline for public comment. 195. Cô McCaffrey và Ông Pai rất có thể sẽ đồng tình về điểm nào? (A) Dự án được chọn phải có lợi cho toàn cộng đồng. (B) Thị trấn nên chi càng ít tiền càng tốt cho dự án tiếp theo. (C) Hội đồng thị trấn nên kéo dài thời hạn nhận xét công khai. Tài liệu độc quyền 34 (D) The patrons of the library and the park should work together to raise money. (D) Những người bảo trợ của thư viện và công viên nên làm việc cùng nhau để quyên tiền. Ở email của bà McCaffrey có viết “would benefit many people” tức là “sẽ hưởng lợi cho nhiều người” và ỏ cuối email của ông Pai có viết “ to balance the interests of all members of the Eldonbury public” tức là cân bằng lợi ích của tất cả các thành viên của cộng đồng Eldonbury. Do đó, cả hai người đều đồng ý với quan điểm là dự án phải có lợi cho cả cộng đồng. Đáp án đúng là A. Questions 196-200 ITAHARA AIR Delayed Luggage Form Dear Tahara Air Customer, We regret that the arrival of your luggage has been delayed. Please provide the following details to help us track down and return your luggage more quickly. A Tahara Air representative will contact you by phone as soon as your luggage is located. Should your luggage remain missing for more than three days, please visit www.tahara-air.com/baggage for further instructions. Date: 12 October Name: Marzena Majewska Local Address: Hotel Dantes, Rua Jau, 1 300 Lisbon, Portugal Telephone: +441632 812110 Flight Number: J77FG2 Delayed Luggage Information Quantity Description √ Suitcase 1 small black suitcase with wheels; “Marzena Majewska" on the name tag Backpack Purse √ Box 1 small cardboard box with "Marzena Maj ewska, Saltoni Foods" written on it Other ITAHARA AIR Mẫu đơn hành lý bị trì hoãn Kính gửi quý khách hàng Tahara Air, Chúng tôi rất tiếc rằng việc đến nơi của hành lý của cô đã bị trì hoãn lại. Vui lòng cung cấp các chi tiết sau để giúp chúng tôi theo dõi và trả lại hành lý của bạn nhanh hơn. Đại diện của Tahara Air sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại ngay khi hành lý của bạn được định vị. Nếu hành lý của bạn vẫn mất tích khoảng hơn ba ngày, vui lòng truy cập www.tahara-air.com/baggage để được hướng dẫn thêm. Ngày: 12 tháng 10 Tên: Marzena Majewska Địa chỉ địa phương: Khách sạn Dantes, Rua Jau, 1 300 Lisbon, Bồ Đào Nha Điện thoại: +441632 812110 Số hiệu chuyến bay: J77FG2 Thông tin hành lý bị trì hoãn Số lượng Mô tả √ Vali 1 vali nhỏ màu đen có bánh xe; “Marzena Majewska" trên thẻ tên Ba lô Cái ví nữ √ Hộp 1 hộp các tông nhỏ có chữ "Marzena Maj ewska, Saltoni Foods" viết trên đó Khác Tài liệu độc quyền 35 From: hgilbert@ saltonifoods .co. uk To: mmajewska@saltonifoods.co.uk Subject: Re: Sauce samples Date: 12 October, 2:03 P.M. Dear Marzena, ~ I'm sorry to hear about your luggage. At least the airline has located your suitcase. Since it's impossible to determine when the rest of your luggage will be found and returned, I've sent you more samples by overnight shipping. That way, you will not have to go empty-handed to tomorrow's meeting with the clients. There are five packets of each flavour as well as two small sauce jars with labels. I sent the items by BDW Shipping to your hotel. The package will be delivered by 8:30 a.m. so that you are sure to have the sauce samples and packaging to show when you speak at the meeting at 11. Take care, Harry Gilbert Từ: hgilbert @ saltonifoods .co. anh Tới: mmajewska@saltonifoods.co.uk Chủ đề: Re: Nước sốt mẫu Ngày: 12 tháng 10, 2:03 P.M. Marzena thân mến, ~ Tôi rất tiếc khi nghe về hành lý của cô. Ít nhất hãng hàng không đã định vị được vali của cô. Vì không thể xác định khi nào phần còn lại của hành lý của cô sẽ được tìm thấy và trả lại, tôi đã gửi cho cô nhiều mẫu hơn bằng vận chuyển qua đêm. Theo cách đó, cô sẽ không phải trắng tay với cuộc họp với khách hàng vào ngày mai. Có năm gói của mỗi hương vị cũng như hai lọ nước sốt nhỏ có nhãn. Tôi đã gửi các mặt hàng bằng dịch vụ vận chuyển BDW đến khách sạn của cô. Gói hàng sẽ được gửi trước 8:30 sáng để cô chắc chắn có các mẫu nước sốt và bao bì để trình bày khi cô phát biểu tại cuộc họp lúc 11 giờ. Bảo trọng, Harry Gilbert https://www.bdwshipping.eo.uk/overnight BDW SHIPPING The Fast and Reliable Delivery Corporation Submit an Overnight Shipment Your shipment information: Ship from: Saltoni Foods, 27 Aston Street, Oxford OX1 1 HD, UK Ship to: Hotel Dantes, Rua Jau, 1300 Lisbon, Portugal Weight: 0.75 kg □ Envelope √ Box □ Custom packaging Your overnight shipment options: BDW Early Morning Delivery by 8:30 A.M. tomorrow £52 Ship Now BDW Morning Delivery by 11:00 A.M. tomorrow £45 Ship Now BDW Afternoon Delivery by 2:00 P.M. tomorrow £39 Ship Now BDW Evening Delivery by 8:00 P.M. tomorrow £31 Ship Now https://www.bdwshipping.eo.uk/overnight DỊCH VỤ GIAO HÀNG BDW Tập đoàn giao hàng nhanh và đáng tin cậy Gửi một lô hàng qua đêm Thông tin lô hàng của bạn: Giao hàng từ: Saltoni Foods, 27 Aston Street, Oxford OX1 1 HD, Vương quốc Anh Giao hàng đến: Khách sạn Dantes, Rua Jau, 1300 Lisbon, Bồ Đào Nha Cân nặng: 0,75 kg □ Phong bì √ Hộp □ Bao bì tùy chỉnh Tùy chọn giao hàng qua đêm của bạn: BDW Giao hàng sáng sớm trước 8:30 A.M. ngày mai £ 52 Giao hàng ngay Giao hàng buổi sáng của BDW trước 11:00 A.M. ngày mai £ 45 Giao hàng ngay Giao hàng buổi chiều của BDW trước 2:00 P.M. ngày mai £ 39 Giao hàng ngay Giao hàng buổi tối của BDW trước 8:00 P.M. ngày mai £ 31 Giao hàng ngay 196. What is indicated about Tahara Air? (A) It requires customers to include name tags on all pieces of luggage. (B) It guarantees that missing luggage will be returned in three days. 196. Điều gì được chỉ ra về Tahara Air? (A) Nó yêu cầu khách hàng bao gồm các thẻ tên trên tất cả các hành lý. (B) Nó đảm bảo rằng hành lý bị mất sẽ được trả lại trong ba ngày. Tài liệu độc quyền 36 (C) It will notify Ms. Majewska when her luggage is found. (D) It will reimburse Ms. Majewska for her lost luggage. (C) Nó sẽ thông báo cho cô Majewska khi hành lý của cô được tìm thấy. (D) Nó sẽ bồi hoàn cho bà Majewska cho hành lý thất lạc của mình. Ở bài viết đầu tiên có ghi “Đại diện của Tahara Air sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại ngay khi hành lý của bạn được định vị”, tức là họ sẽ thông báo cho cô này biết khi hành lý của cô được tìm thấy. Đán án đúng là C. 197. Where did Ms. Majewska most likely pack her samples? (A) In a box (B) In a purse (C) In a suitcase (D) In a backpack 197. Cô Majewska rất có thể đóng gói các mẫu của mình ở đâu? (A) Trong một cái hộp (B) Trong ví (C) Trong một chiếc vali (D) Trong ba lô Ở ví, vali hay ba lô đều không có nhắc đến mẫu vật nào nhưng có một hộp các tông nhỏ có chữ "Marzena Maj ewska, Saltoni Foods" viết trên đó nên rất có thể các mẫu vật của công ty Saltoni Foods được cô Majewka gói trong cái hộp này. 198. What is implied about Mr. Gilbert? (A) He is meeting with clients in Portugal. (B) He travels frequently for Saltoni Foods. (C) He is a Tahara Air customer service agent. (D) He wants the clients to review some products. 198. Điều gì ngụ ý về ông Gilbert? (A) Anh ấy đang gặp gỡ khách hàng ở Bồ Đào Nha. (B) Anh ấy đi du lịch thường xuyên cho Saltoni Thực phẩm. (C) Ông là một quản lý dịch vụ khách hàng của Tahara Air. (D) Anh ấy muốn các khách hàng xem xét một số sản phẩm. Ông Gilbert là người trong công ty Satoni Foods cùng với cô Majewka, ông ấy gửi cô các mẫu thực phẩm để cô ấy có thể trình bày với khách hàng trong cuộc họp tức là ông muốn các khách hàng xem xét một số sản phẩm của công ty. Do đó ta chọn đáp án D. 199. According to the e-mail, what will Ms. Majewska do tomorrow at 11 A.M.? (A) Accept a delivery (B) Make a presentation (C) Check out of the hotel (D) Confirm her return flight 199. Theo e-mail, cô Majewska sẽ làm gì vào ngày mai lúc 11 giờ sáng? (A) Chấp nhận giao hàng (B) Thuyết trình (C) Trả phòng khách sạn (D) Xác nhận chuyến bay trở về của cô ấy Ở đoạn cuối email ông Gilbert có viết “Gói hàng sẽ được gửi trước 8:30 sáng để cô chắc chắn có các mẫu nước sốt và bao bì để trình bày khi cô phát biểu tại cuộc họp lúc 11 giờ.” Tức là lúc 11h cô Majewka sẽ thuyết trình. Đáp án đúng là B. 200. How much was Mr. Gilbert charged for shipping? (A) £31.00 (B) £39.00 (C) £45.00 (D) £52.00 200. Ông Gilbert bị tính phí vận chuyển là bao nhiêu? (A) £ 31,00 (B) £ 39,00 (C) £ 45,00 (D) £ 52,00

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_tap_ets_1000_test_5.pdf
 • mp3Test 05-Part 2-14.mp3
 • mp3Test 05-Part 2-16.mp3
 • mp3Test 05-Part 2-17.mp3
 • mp3Test 05-Part 2-31.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-32-34.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-35-37.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-38-40.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-41-43.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-44-46.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-47-49.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-50-52.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-53-55.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-56-58.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-59-61.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-62-64.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-65-67.mp3
 • mp3Test 05-Part 3-68-70.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-71-73.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-74-76.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-77-79.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-80-82.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-83-85.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-86-88.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-89-91.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-92-94.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-95-97.mp3
 • mp3Test 05-Part 4-98-100.mp3
Tài liệu liên quan