Tư duy lí luận

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn, phương pháp biện chứng . Luôn là cơ sở, là phương hướng, là tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng và phát triển xã hội.

pdf38 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư duy lí luận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ễN XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN, TễN TRỌNG VÀ HOẠT ĐỘNG THEO QUY LUẬT KHÁCH QUAN.’(TRÍCH’VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI”). TỪ NĂM 1986, CHÚNG TA Đà TỔNG KẾT ĐƯỢC NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUí BÁU ĐỂ ĐỔI MỚI VÀ CẢI CÁCH KINH TẾ. XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, MỘT NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN, LÀNH MẠNH CHÍNH LÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀO THỰC TIỄN HOÀN CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRấN THẾ GIỚI. NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI, TIẾN BỘ Để LÀ SỰ TễN TRỌNG HOÀN TOÀN NHỮNG Lí LUẬN NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN CHI PHỐI NỀN KINH TẾ. ĐỨNG TRấN QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC- LấNIN, TA CÀNG Cể CƠ SỞ ĐỂ KHẲNG ĐỊNH NHỮNG KHỞI SẮC TRONG MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI CHO DẾN NAY TỪ SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI LÀ NHỮNG THÀNH CễNG MANG TÍNH TẤT YẾU DO CHÚNG TA Đà VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮN CÁC QUY LUẬT KHÁCH QUAN VÀO CẢI TẠO THỰC TIỄN. CHÚNG TA Đà tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 4 TễN TRỌNG NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN Cể TÍNH QUY LUẬT CỦA LỊCH SỬ, KHễNG ĐI NGƯỢC LẠI “GUỒNG QUAY” CỦA LỊCH SỬ. II, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ LUễN LUễN GẮN Lí THUYẾT VỚI THỰC HÀNH, NẮM VỮNG KIẾN THỨC THễNG QUA SỰ HIỂU BIẾT SÂU RỘNGVẤN ĐỀ LÀ MỘT PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA SINH VIấN TRONG THỜI ĐẠI MỚI. NGHIấN CỨU Lí LUẬN NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN LÀ MỘT SỰ NGHIấN CỨU SÂU RỘNG CỦA TRIẾT HỌC TRONG MỐI LIấN QUAN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN Xà HỘI. HƠN THẾ NỮA, ĐỨNG TRƯỚC NGƯỠNG CỬA THẾ KỶ 21, KHI MÀ XU THẫ HỘI NHẬP ĐANG TĂNG CAO, NỀN KINH TẾ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ THè CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ QUÁ TRèNH NHẬN THỨC VÀ CẢI TẠO THỰC TIỄN LÀ PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA. MUỐN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỮNG MẠNH THè PHẢI LUễN ĐẶT Nể VỚI MỐI QUAN HỆ VỚI NHỮNG KHOA HỌC KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ TRIẾT HỌC. SỰ THÀNH CễNG HAY THẤT BẠI, PHÁT TRIỂN HAY LẠC HẬU CỦA BẤT CỨ NỀN KINH TẾ NÀO LÀ DO Cể LẬP TRƯỜNG TRIẾT HỌC ĐÚNG ĐẮN. BỞI Vè XUẤT PHÁT TỪ MỘT LẬP TRƯỜNG TRIẾT HỌC ĐÚNG ĐẮN, CON NGƯỜI Cể THỂ Cể ĐƯỢC CÁCH GIẢI QUYẾT PHÙ HỢP VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ DO CUỘC SỐNG ĐẶT RA. CềN NGƯỢC LẠI, XUẤT PHÁT TỪ MỘT LẬP TRƯỜNG TRIẾT HỌC SAI LẦM, CON NGƯềI KHể Cể THỂ TRÁNH KHỎI HÀNH ĐỘNG SAI LẦM. TRONG HOẠT DễNG KINH TẾ, MỘT LẬP TRƯỜNG TRIẾT HỌC ĐÚNG ĐẮN LÀ TỐI CẦN THIẾT. CHỈ Cể TRIẾT HỌC MÁC - LấNIN MỚI Cể ĐƯỢC NHỮNG TÍNH ƯU VIỆT NÀY. ĐỐI VỚI MỘT SINH VIấN NGÂN HÀNG NểI RIấNG VÀ NHỮNG CÁN BỘ KINH TẾ NểI CHUNG, VIẾC NẮM VỮNG TRIẫT HỌC VỚI NHỮNG QUY LUẬT, Lí LUẬN, PHƯƠNG PHÁP CỦA Nể LÀ KHễNG THỂ THIẾU ĐƯỢC. Vè KHI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHỨC TẠP CỤ THỂ NHƯ: CÁC CÁN tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 5 BỘ LÀM CễNG TÁC THỰC TIỄN NÀY KHễNG THỂ TèM THẤY ĐƯỢC Ở NHỮNG CÁN BỘ THUỘC LĨNH VỰC CHUYấN NGÀNH TRIẾT HỌC MỘT CÂU TRẢ LỜI CỤ THỂ VỀ VẤN ĐỀ Để DƯỢC, NHƯNG TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, NHỮNG VẤN ĐỀ PHỨC TẠP NÀY LẠI LUễN NẢY SINH. III, PHẠM VI NGHIấN CỨU TRIẾT HỌC MÁC - LấNIN VỀ VẬT CHẤT, VẬN ĐỘNG TRONG KHễNG GIAN, THỜI GIAN VÀ VỀ SỰ THỐNG NHẤT VẬT CHẤT CỦA THẾ GIỚI Đà GểP PHẦN XÁC LẬP THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT KHOA HỌC VÀ Cể í NGHĨA VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TO LỚN TRONG NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN. TRIẾT HỌC KHễNG PHẢI LÀ MỘT CÁI Gè QUÁ XA XễI, VIỂN VễNG, NGƯỢC LẠI Nể GẮN Bể HẾT SỨC CHẶT CHẼ VỚI CUỘC SỐNG, THỰC TIỄN, CHỈ ĐẠO CHO CON NGƯỜI HÀNH ĐỘNG. NẮM VỮNG ĐƯỢC MỌI NỘI DUNG CỦA TRIẾT HỌC, ĐẶC BIỆT LÀ Lí LUẬN NHẬN THỨC VÀ CẢI TẠO THỰC TIỄN SẼ LÀM CHO CON NGƯỜI LÀM CHỦ THẾ GIỚI, CHINH PHỤC THIấN NHIấN, CẢI TẠO ĐƯỢC Xà HỘI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ MẠNH MẼ. VẤN ĐỀ Đà NấU TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG VI Cể TÁC DỤNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ HIỆN NAY. SAU HƠN MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI VỚI NHỮNG THÀNH TỰU NHẤT ĐỊNH TA CÀNG THẤY Rế SỰ ĐÚNG ĐẮN VÀ CẦN THIẾT CỦA BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để. TRONG BÀI VIẾT NÀY, CHỈ TẬP TRUNG PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Lí LUẬN NHẬN THỨC VÀ CẢI TẠO THỰC TIỄN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN. CÙNG VỚI SỰ TỔNG KẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI TRONG VĂN KIỆN Đà ĐÁNH DẤU MỘT MỐC SON LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM CHUYỂN TỪ CƠ CHẾ TẬP TRUNG QUAN LIấU, BAO CẤP SANG NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN, VẬN HÀNH THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG DƯỚI SỰ QUẢN Lí CỦA NHÀ NƯỚC, THEO ĐỊNH HƯỚNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA. HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KINH TẾ, ĐỔI MỚI KINH TẾ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 6 VÀ MỐI LIấN HỆ CỦA Nể VỚI THỰC TIỄN VÀ CÁC QUY LUẬT TRIẾT HỌC LÀ TRUNG TÂM CỦA NỘI DUNG NÀY. IV, CƠ SỞ Lí LUẬN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI Đà ĐÁNH DẤU MỘT BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM. TRƯỚC VĂN KIỆN NÀY, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM Đà ĐƯỢC RÚT RA TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LấNIN VÀ ĐẢNG TA LẤY Để LÀM “KIM CHỈ NAM’ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA MèNH. TRIẾT HỌC LÀ MỘT BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LấNIN Đà CHỈ Rế; TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT. NHƯNG MÁC KHễNG DỪNG LẠI Ở CHỦ NGHĨA DUY VẬT THẾ KỶ XVIII MÀ NHỮNG THIẾU SểT CHỦ YẾU NHẤT CỦA Nể LÀ MÁY MểC, SIấU HèNH VÀ DUY TÂM KHI XEM XẫT CÁC HIỆN TƯỢNG Xà HỘI. C.MÁC VÀ F.ENGHEN Đà KHẮC PHỤC NHỮNG THIẾU SểT ẤY, ĐẨY TRIẾT HỌC TIẾN LấN HƠN NỮA BẰNG CÁCH TIẾP THU MỘT CÁCH Cể PHấ PHÁN VÀ Cể CHỌN LỌC NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA TRIẾT HOC CỔ ĐIỂN ĐỨC VÀ NHẤT LÀ CỦA HỆ THỐNG TRIẾT HỌC HấGHEN. TRONG NHỮNG THÀNH QUẢ Để THè THÀNH QUẢ CHỦ YẾU LÀ PHẫP BIỆN CHỨNG, TỨC LÀ HỌC THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN DƯỚI HèNH THỨC TOÀN DIỆN NHẤT, SÂU SẮC NHẤT VÀ THOÁT HẲN ĐƯỢC TÍNH PHIẾN DIỆN. NHƯNG PHẫP BIỆN CHỨNG CỦA HEEGHEN LÀ PHẫP BIỆN CHỨNG DUY TÂM NấN MÁC VÀ ENGHEN Đà CẢI TẠO Nể. CHÍNH TRONG QUÁ TRèNH CẢI TẠO NÀY, MÁC VÀ ENGHEN Đà GẮN PHẫP BIỆN CHỨNG HấGHEN VỚI THỰC TIỄN, PHÁT TRIỂN TIẾP TỤC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CŨ, ĐẨY Nể LấN THÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BỊấN CHỨNG.Vè VẬY CHÍNH MÁC VÀ ENGHEN Đà XÂY DỰNG MỘT TRIẾT HỌC MỚI VỚI THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT NHẤT QUÁN TRONG VIỆC NHẬN THỨC Xà HỘI. CƠ SỞ CỦA NHỮNG LÍ LUẬN TRONG HỌC THUYẾT Để LÀ NHỮNG QUY LUẬT KHÁCH QUAN VÀ THỰC TIỄN Xà HỘI (“TRIẾT HỌC MÁC- LấNIN”- CHƯƠNG TRèNH CAO CẤP. TẬP I;TẬP SAN TRIẾT HỌC). VẬY TRONG QUÁ TRèNH XÂY DỰNG NấN TRIẾT HỌC MÁC, C.MÁC VÀ ENGHEN Đà LUễN ĐI TỪ THỰC TIỄN VÀ NHỮNG QUY LUẬT KHÁCH tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 7 QUAN ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG Lí LUẬN NGHIấN CỨU. NHỮNG Lí LUẬN Để Vè THẾ Cể CƠ SỞ KHOA HỌC VỮNG CHẮC, KHễNG SA VÀO SIấU HèNH HAY NHỊ NGUYấN LUẬN NHƯ CÁC NHÀ TRIẾT HỌC ĐI TRƯỚC. ĐỂ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC ĐÚNG ĐẮN, TRIẾT HỌC MÁC- LấNIN CHÍNH LÀ NỀN TẢNG BỀN VỮNG CHO MỌI MỤC TIấU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỌI MẶT CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIấN QUAN ĐẾN CƠ SỞ Lí LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIấN CỨU I. THỰC TIỄN 1. KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG CON NGƯỜI CHIA LÀM HAI LĨNH VỰC CƠ BẢN. MỘT TRONG HAI LĨNH VỰC QUAN TRỌNG Để LÀ: HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN. THỰC TIỄN: (THEO QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC XÍT): LÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT CẢM TÍNH, Cể MỤC ĐÍCH, Cể TÍNH LỊCH SỬ - Xà HỘI CỦA CON NGƯỜI NHẰM CẢI TẠO, LÀM BIẾN ĐỔI TỰ NHIấN VÀ Xà HỘI. 2. TÍNH VẬT CHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Để LÀ HOẠT ĐỘNG Cể MỤC ĐÍCH CỦA Xà HỘI, PHẢI SỬ DỤNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VẬT CHẤT ĐỀ TÁC ĐỘNG TỚI ĐỐI TƯỢNG VẬT CHẤT NHẤT ĐỊNH CỦA TỰ NHIấN HAY Xà HỘI, LÀM BIẾN ĐỔI Nể, TẠO RA SẢN PHẨM VẬT CHẤT NHẰM THOẢ MÃN NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI. CHỈ Cể THỰC TIỄN MỚI TRỰC TIẾP LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI HIỆN THỰC, MỚI THỰC SỰ MANG TÍNH CHẤT PHấ PHÁN VÀ CÁCH MẠNG. ĐÂY LÀ ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT CỦA THỰC TIỄN, LÀ CƠ SỞ ĐỀ PHÂN BIỆT HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN KHÁC VỚI HOẠT ĐỘNG Lí LUẬN CỦA CON NGƯỜI. 3. TÍNH CHẤT LỊCH SỬ Xà HỘI tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 8 Ở NHỮNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ KHÁC NHAU, HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN DIỄN RA LÀ KHÁC NHAU, THAY ĐỔI VỀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG. THỰC TIỄN LÀ SẢN PHẨM LỊCH SỬ TOÀN THẾ GIỚI, THỂ HIỆN NHỮNG MỐI QUAN HỆ MUễN VẺ VÀ Vễ TẬN GIỮA CON NGƯỜI VỚI GIỚI TỰ NHIấN VÀ CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRèNH SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN, LÀ PHƯƠNG THÚC CƠ BẢN CỦA SỰ TỒN TẠI Xà HỘI CỦA CON NGƯỜI. 4. THỰC TIỄN CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC TIẾN HÀNH DƯỚI NHIỀU HèNH THỨC TRONG QUÁ TRèNH HOẠT ĐỘNG CẢI TẠO THẾ GIỚI, CON NGƯỜI TẠO RA MỘT HIỆN THỰC MỚI, MỘT ”THIấN NHIấN THỨ HAI”. Để LÀ THẾ GIỚI CỦA VĂN HểA TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT, NHỮNG ĐIỀU KIỆN MỚI CHO SỰ TỒN TẠI CỦA CON NGƯỜI, NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀY KHễNG ĐƯỢC GIỚI TỰ NHIấN MANG LẠI DƯỚI DẠNG Cể SẴN. ĐỒNG THỜI VỚI QUÁ TRèNH Để, CON NGƯỜI CŨNG PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN BẢN THÂN MèNH. CHÍNH SỰ CẢI TẠO HIỆN THỰC THễNG QUA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN LÀ CƠ SỞ CỦA TẤT CẢ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁC Cể TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI. CON NGƯỜI KHễNG THÍCH NGHI MỘT CÁCH THỤ ĐỘNG MÀ THễNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA MèNH, TÁC ĐỘNG MỘT CÁCH TÍCH CỰC ĐỂ BIẾN ĐỔI VÀ CẢI TẠO THẾ GIỚI BấN NGOÀI. HOẠT ĐỘNG Để CHÍNH LÀ THỰC TIỄN. A,HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT LÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA Xà HỘI.THỰC TIỄN SẢN XUẤT VẬT CHẤT LÀ TIỀN ĐỀ XUẤT PHÁT ĐỂ HèNH THÀNH NHỮNG MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI THẾ GIỚI, GIÚP CON NGƯỜI VƯỢT RA KHỎI KHUễN KHỔ TỒN TẠI CỦA CÁC LOÀI VẬT. B.HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ Xà HỘI tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 9 LÀ HOẠT DỘNG CỦA CON NGƯỜI TRONG CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ Xà HỘI NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CÁC THIẾT CHẾ Xà HỘI, CÁC QUAN HỆ Xà HỘI LÀM ĐỊA BÀN RỘNG RÃI CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TẠO RA NHỮNG MễI TRƯỜNG Xà HỘI XỨNG ĐÁNG VỚI BẢN CHẤT CON NGƯỜI BẰNG CÁCH ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG Xà HỘI. C. HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM KHOA HỌC LÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN ĐẶC BIỆT Vè CON NGƯỜI PHẢI TẠO RA MỘT THẾ GIỚI RIấNG CHO THỰC NGHIỆM CỦA KHOA HỌC TỰ NHIấN VÀ CẢ KHOA HỌC Xà HỘI. II, THỰC TIỄN Cể VAI TRề RẤT TO LỚN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN LÀ CƠ SỞ , LÀ NGUỒN GỐC, LÀ ĐỘNG LỰC, LÀ MỤC ĐÍCH, LÀ TIấU CHUẨN CỦA NHẬN THỨC. 1.THỰC TIỄN LÀ CƠ SỞ, NGUỒN GỐC CỦA NHẬN THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, CON NGƯỜI LÀM BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI KHÁCH QUAN, BẮT CÁC SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG CỦA THẾ GIỚI KHÁCH QUAN PHẢI BỘC LỘ NHỮNG THUỘC TÍNH VÀ QUY LUẬT CỦA CHÚNG. TRONG QUÁ TRèNH HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN LUễN LUễN NẢY SINH CÁC VẤN ĐỀ ĐềI HỎI CON NGƯỜI PHẢI GIẢI ĐÁP VÀ DO Để NHẬN THỨC ĐƯỢC HèNH THÀNH. NHƯ VẬY, QUA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN MÀ CON NGƯỜI TỰ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI QUAN( TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NHẬN THỨC CAO HƠN). QUA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, NÃO BỘ CON NGƯỜI CŨNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN, CÁC GIÁC QUAN NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN. THỰC TIỄN LÀ NGUỒN TRI THỨC, ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NHẬN THỨC. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 10 CHÍNH HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Đà ĐẶT RA CÁC NHU CẦU CHO NHẬN THỨC, TẠO RA CÁC PHƯƠNG TIỆN HIỆN ĐẠI GIÚP CON NGƯỜI ĐI SÂU TèM HIỂU TỰ NHIấN. 1,THỰC TIỄN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA NHẬN THỨC NGAY TỪ ĐẦU, NHẬN THỨC Đà BẮT NGUỒN TỪ THỰC TIỄN, DO THỰC TIỄN QUY ĐỊNH. MỖI BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA THỰC TIỄN LẠI LUễN LUễN ĐẶT RA NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI CHO NHẬN THỨC, THÚC ĐẨY NHẬN THỨC TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN. NHƯ VẬY THỰC TIỄN TRANG BỊ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN MỚI, ĐẶT RA NHỮNG NHU CẦU CẤP BÁCH HƠN, Nể RÀ SOÁT SỰ NHẬN THỨC. THỰC TIỄN LẮP ĐI LẮP LẠI NHIỀU LẦN, CÁC TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC PHONG PHÚ, NHIỀU VẺ, CON NGƯỜI MỚI PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÂU LÀ MỐI QUAN HỆ NGẪU NHIấN BỀ NGOÀI, ĐÂU LÀ MỐI LIấN HỆ BẢN CHẤT, NHỮNG QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT. 2,THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC NHỮNG TRI THỨC KHOA HỌC CHỈ Cể í NGHĨA THỰC TIỄN KHI Nể ĐƯỢC VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN. MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA NHẬN THỨC KHễNG PHẢI LÀ BẢN THÂN CÁC TRI THỨC MÀ LÀ NHẰM CẢI TẠO HIỆN THỨC KHÁCH QUAN, ĐÁP ỨNG NHỮNG NHU CẦU VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN Xà HỘI. SỰ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHẬN THỨC LÀ BẮT NGUỒN TỪ THỰC TIỄN, DO YấU CẦU CỦA THỰC TIỄN. NHẬN THỨC CHỈ TRỞ VỀ HOÀN THÀNH CHỨC NĂNG CỦA MèNH KHI Nể CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, GIÚP CHO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Cể HIỆU QUẢ HƠN. CHỈ Cể THễNG QUA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, THè TRI THỨC CON NGƯỜI MỚI THỂ HIỆN ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA MèNH, SỰ HIỂU BIẾT CỦA CON NGƯỜI MỚI Cể í NGHĨA. 3,THỰC TIỄN LÀ TIấU CHUẨN CỦA NHẬN THỨC tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 11 BẰNG THỰC TIỄN MÀ KIỂM CHỨNG NHẬN THỨC ĐÚNG HAY SAI. KHI NHẬN THỨC ĐÚNG THè Nể PHỤC VỤ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN VÀ NGƯỢC LẠI. 4,THỰC TIỄN LÀ TIấU CHUẨN CỦA CHÂN Lí A.CHÂN Lí LÀ NHỮNG TRI THỨC PHẢN ÁNH ĐÚNG ĐẮN THẾ GIỚI KHÁCH QUAN ĐƯỢC THỰC TIỄN KHẲNG ĐỊNH ( NỘI DUNG KHÁCH QUAN, Cể í NGHĨA GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI) CHÂN Lí MANG TÍNH KHÁCH QUAN, Nể KHễNG PHỤ THUỘC VÀO SỐ ĐễNG (VÍ DỤ: CHÂN Lí TễN GIÁO). CHÂN Lí MANG TÍNH HAI MẶT ( TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI ) Vè TÍNH HAI MẶT TRONG QUÁ TRèNH NHẬN THỨC CỦA NHÂN LOẠI. B.THỰC TIỄN LÀ TIấU CHUẨN CỦA CHÂN Lí THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, TIấU CHUẨN ĐỂ KIỂM TRA CHÂN Lí KHễNG PHẢI LÀ í THỨC TƯ TƯỞNG, TƯ DUY MÀ LÀ THỰC TIỄN. BỞI Vè CHỈ Cể THễNG QUA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, TRI THỨC MỚI TRỞ LẠI TÁC ĐỘNG VÀO THẾ GIỚI VẬT CHẤT, QUA Để Nể ĐƯỢC ”HIỆN THỰC HOÁ”, “VẬT CHẤT HƠN” THÀNH CÁC KHÁCH THỂ CẢM TÍNH. TỪ Để MỚI Cể CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI ĐÚNG HAY SAI, Cể ĐẠT TỚI CHÂN Lí HAY KHễNG. THỰC TIỄN Cể RẤT NHIỀU HèNH THỨC KHÁC NHAU, NấN NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI CŨNG ĐƯỢC KIỂM TRA THễNG QUA RẤT NHIỀU HèNH THỨC KHÁC NHAU. +THỰC TIỄN CỦA Xà HỘI LUễN LUễN VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN. +THỰC TIỄN TRONG MỖI GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ ĐỀU Cể GIỚI HẠN. Nể KHễNG THỂ CHỨNG MINH HAY BÁC BỎ HOÀN TOÀN MỘT TRI tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 12 THỨC NÀO Để CỦA CON NGƯỜI MÀ Nể ĐƯỢC THỰC TIỄN TIẾP THEO CHỨNG MINH, BỔ SUNG THấM. NHƯ VẬY TIấU CHUẨN THỰC TIỄN CŨNG MANG TÍNH CHẤT BIỆN CHỨNG VÀ NHƯ VẬY MỚI Cể KHẢ NĂNG KIỂM TRA MỘT CÁCH CHÍNH XÁC SỰ PHÁT TRIỂN BIỆN CHỨNG CỦA NHẬN THỨC. C.í NGHĨA: THỰC TIỄN LỚN NHẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG MỚI, NỀN VĂN HOÁ MỚI ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VÀ CHẾ ĐỘ Xà HỘI MỚI: CễNG BẰNG, BèNH ĐẲNG, TIẫN BỘ. TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ, ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH HAY CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CỤ THỂ MUỐN BIẾT ĐÚNG HAY SAI ĐỀU PHẢI THễNG QUA VẬN DỤNG CHÚNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH CŨNG NHƯ QUẢN Lí CÁC QUÁ TRèNH Để. ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CŨNG NHƯ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỈ ĐÚNG KHI CHÚNG MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, LÀM CHO DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, Xà HỘI CễNG BẰNG, VĂN MINH. CễNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI SAU NHỮNG BƯỚC TIẾN VÀ NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN MANG LẠI í NGHĨA LỊCH SỬ, GIỜ ĐÂY LẠI ĐẶT RA NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT. NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGHIấN CỨU Lí LUẬN CHÍNH LÀ NHẰM TèM RA LỜI GIẢI ĐÁP CHO NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY. CễNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA VỪA LÀ MỤC TIấU, VỪA LÀ ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC NểI CHUNG VÀ CễNG TÁC Lí LUẬN NểI RIấNG, NHẤT ĐỊNH SẼ ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA NHỮNG HIỂU BIẾT MỚI, PHONG PHÚ HƠN VÀ CỤ THỂ HƠN VỀ Mễ HèNH CHỦ NGHĨA Xà HỘI, VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LấN CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở NƯỚC TA. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 13 III. MỐI QUAN HỆ GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Lí LUẬN A. KHÁI NIỆM LÀ MỘT HỆ THỐNG NHỮNG TRI THỨC ĐƯỢC KHÁI QUÁT TỪ THỰC TIỄN. Nể PHẢN ÁNH NHỮNG QUY LUẬT, CỦA TỪNG LĨNH VỰC TRONG HIỆN THỰC KHÁCH QUAN. B. ĐẶC ĐIỂM Lí LUẬN MANG TÍNH HỆ THỐNG, Nể RA ĐỜI TRấN CƠ SỞ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA Xà HỘI NấN BẤT KỲ MỘT Lí LUẬN NÀO CŨNG MANG TÍNH MỤC ĐÍCH VÀ ỨNG DỤNG. Nể MANG TÍNH HỆ THỐNG CAO, TỔ CHỨC Cể KHOA HỌC. 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN. GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỐNG NHẤT BIỆN CHỨNG VỚI NHAU. SỰ THỐNG NHẤT Để BẮT NGUỒN TỪ CHỖ: CHÚNG ĐỀU LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI, ĐỀU NHẰM MỤC ĐÍCH CẢI TẠO TỰ NHIấN VÀ CẢI TẠO Xà HỘI ĐỂ THOẢ MÃN NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI. A. Lí LUẬN BẮT NGUỒN TỪ THỰC TIỄN Lí LUẬN DỰA TRấN NHU CẦU CỦA THỰC TIỄN VÀ LẤY ĐƯỢC CHẤT LIỆU CỦA THỰC TIỄN. THỰC TIỄN LÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN NHẤT CỦA CON NGƯỜI, QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN Xà HỘI. Lí LUẬN KHễNG Cể MỤC ĐÍCH TỰ Nể MÀ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG LÀ PHỤC VỤ THỰC TIỄN. SỨC SỐNG CỦA Lí LUẬN CHÍNH LÀ LUễN LUễN GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN, PHỤC VỤ CHO YấU CẦU CỦA THỰC TIẾN. B. Lí LUẬN MỞ ĐƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN VÍ DỤ: Lí LUẬN MÁC - LấNIN HƯỚNG DẪN CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP Vễ SẢN. SỰ THÀNH CễNG HAY THẤT BẠI CỦA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN LÀ TUỲ THUỘC VÀO Nể ĐƯỢC HƯỚNG DẪN tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 14 BỞI Lí LUẬN NÀO, Cể KHOA HỌC HAY KHễNG? SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Lí LUẬN LÀ DO YấU CẦU CỦA THỰC TIỄN, ĐIỀU Để CŨNG NểI LấN THỰC TIỄN KHễNG TÁCH RỜI Lí LUẬN, KHễNG THỂ THIẾU SỰ HƯỚNG DẪN CỦA Lí LUẬN. VAI TRề CỦA Lí LUẬN KHOA HỌC LÀ Ở CHỖ: Nể ĐƯA LẠI CHO THỰC TIỄN CÁC TRI THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ CÁC QUY LUẬT VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA HIỆN THỰC KHÁCH QUAN, TỪ Để MỚI Cể CƠ SỞ ĐỂ ĐỊNH RA MỤC TIấU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG ĐẮN CHO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN. QUAN HỆ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN MANG TÍNH CHẤT PHỨC TẠP, QUAN HỆ Để Cể THỂ LÀ THỐNG NHẤT HOẶC MÂU THUẪN ĐỐI LẬP. C. Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN LÀ THỐNG NHẤT Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỐNG NHẤT KHI GIAI CẤP THỐNG TRỊ CềN MANG TINH THẦN TIẾN BỘ VÀ CềN GIỮ SỨ MỆNH LỊCH SỬ. KHI Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỐNG NHẤT THè CHÚNG SẼ TĂNG CƯỜNG LẪN NHAU VÀ PHÁT HUY VAI TRề CỦA NHAU. SỰ THỐNG NHẤT Để LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYấN Lí CĂN BẢN CỦA TRIẾT HỌC MÁC- LấNIN. D. SỰ MÂU THUẪN CỦA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN XẢY RA KHI GIAI CẤP THỐNG TRỊ TRỞ NấN PHẢN ĐỘNG, LỖI THỜI, LẠC HẬU. KHI MÂU THUẪN NẢY SINH, CHÚNG SẼ LÀM GIẢM ẢNH HƯỞNG CỦA NHAU. ĐIỀU Để DẪN ĐẾN MỌI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH Xà HỘI TRỞ NấN LẠC HẬU VÀ PHẢN ĐỘNG. *í NGHĨA: CẦN PHẢI TĂNG CƯỜNG, PHÁT HUY VAI TRề CỦA Lí LUẬN ĐỐI VỚI Xà HỘI, ĐẶC BIỆT LÀ Lí LUẬN Xà HỘI MÀ QUAN TRỌNG LÀ Lí LUẬN MÁC - LấNIN VÀ CÁC Lí LUẬN VỀ KINH TẾ. TRƯỚC CHỦ NGHĨA MÁC, TRONG Lí LUẬN NHẬN THỨC, PHẠM TRÙ THỰC TIỄN HẦU NHƯ KHễNG Cể CHỖ ĐỨNG NÀO. NHIỀU NGƯỜI tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 15 CềN HèNH DUNG THỰC TIỄN VỚI BỘ MẶT XẤU XÍ CỦA CON BUễN (PHƠ-BÁCH). TRONG “CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHấ PHÁN”, SAU KHI PHấ PHÁN E. MA KHƠ VÀ MỘT SỐ NGƯƠI KHÁC Đà ”CỐ GẠT THỰC TIỄN RA KHỎI Lí LUẬN NHẬN THỨC, COI THỰC TIỄN NHƯ MỘT CÁI Gè KHễNG ĐÁNG NGHIấN CỨU VỀ MẶT NHẬN THỨC LUẬN, Đà ”ĐEM CÁI TIấU CHUẨN THỰC TIỄN LÀ CÁI GIÚP CHO MỖI NGƯỜI PHÂN BIỆT ĐƯỢC ẢO TƯỞNG VỚI HIỆN THỰC ĐẶT RA NGOÀI GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC, CỦA Lí LUẬN NHẬN THỨC... ĐỂ DỌN CHỖ CHO CHỦ NGHĨA DUY TÂM VÀ THUYẾT BẤT KHẢ TRI”. V.I.LấNIN Đà KHẲNG ĐỊNH: QUAN ĐIỂM VỀ ĐỜI SỐNG, VỀ THỰC TIỄN PHẢI LÀ QUAN ĐIỂM THỨ NHẤT VÀ CƠ BẢN CỦA Lí LUẬN VỀ NHẬN THỨC. (“V.I.LấNIN TOÀN TẬP” – 1980) CHÍNH Vè SỰ QUAN TRỌNG CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN NấN ĐỐI VỚI NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN NÀY CẦN ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT GIỮA Lí LUẬN VÀ HOẠT ĐỘNG. HIỆN NAY, NƯỚC TA ĐANG TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỜI SỐNG Xà HỘI, MÀ TRONG Để ĐỔI MỚI KINH TẾ LÀ TRUNG TÂM. ĐỔI MỚI TỪ NỀN KINH TẾ TẬP TRUNG QUAN LIấU SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Cể SỰ QUẢN Lí CỦA NHÀ NƯỚC LÀ MỘT VẤN ĐỀ HẾT SỨC MỚI MẺ CHƯA Cể LỜI GIẢI ĐÁP SẴN. VÀ CHÚNG TA CŨNG KHễNG BAO GIỜ Cể THỂ Cể MỘT LỜI GIẢI SẴN SAU Để MỚI ĐI VÀO TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI NểI CHUNG, ĐỔI MỚI KINH TẾ NểI RIấNG VÀ VIỆC NHẬN THỨC QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI Để KHễNG TÁCH RỜI NHAU, TÁC ĐỘNG QUA LẠI LẪN NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN. VẬY TRONG NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN, PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÁCH QUAN, PHẢI LẤY HIỆN THỰC KHÁCH QUAN LÀM CƠ SỞ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA MèNH. GẮN Lí LUẬN VÀO THỰC TIỄN ĐỂ HOẠT ĐỘNG TRỞ NấN KHOA HỌC, Cể CƠ SỞ VỮNG CHẮC. TINH THẦN ẤY CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIấN CỨU TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 16 E. THỐNG NHẤT GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN LÀ MỘT NGUYấN TẮC CĂN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LấNIN. THỰC TIỄN KHễNG Cể Lí LUẬN HƯỚNG ĐẪN THè THÀNH THỰC TIỄN MÙ QUÁNG. Lí LUẬN MÀ KHễNG LIấN HỆ VỚI THỰC TIỄN LÀ Lí LUẬN SUễNG. Vè VẬY CHO NấN TRONG KHI NHẤN MẠNH SỰ QUAN TRỌNG CỦA Lí LUẬN, Đà NHIỀU LẦN LấNIN NHẮC ĐI NHẮC LẠI RẰNG Lí LUẬN CÁCH MẠNG KHễNG PHẢI LÀ GIÁO ĐIỀU, Nể LÀ KIM CHỈ NANG CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG, VÀ Lí LUẬN KHễNG PHẢI LÀ MỘT CÁI Gè CỨNG NHẮC, Nể ĐẦY TÍNH SÁNG TẠO. Lí LUẬN LUễN LUễN CẦN ĐƯỢC BỔ SUNG BẰNG NHỮNG KẾT LUẬN MỚI RÚT RA TỪ TRONG THỰC TIỄN SINH ĐỘNG. NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CÁC NƯỚC PHẢI CỤ THỂ HOÁ CHỦ NGHĨA MÁC _ LấNIN CHO THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TỪNG LÚC VÀ TỪNG NƠI (“HỒ CHÍ MINH: TOÀN TẬP”-1996) *CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG CỦA SỰ NHẬN THỨC: NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI DIỄN RA TRấN CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ KHễNG NGỪNG VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN. SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHẬN THỨC DIỄN RA MỘT CÁCH BIỆN CHỨNG: - “TỪ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG ĐẾN TƯ DUY TRèU TƯỢNG VÀ TỪ TƯ DUY TRèU TƯỢNG ĐẾN THỰC TIỄN - Để LÀ CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG CỦA SỰ NHẬN THỨC CHÂN Lí, CỦA SỰ NHẬN THỨC THỰC TẠI KHÁCH QUAN”. +TRỰC QUAN SINH ĐỘNG (HAY NHẬN THỨC CẢM TÍNH) LÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA QUÁ TRèNH NHẬN THỨC, ĐƯỢC HèNH THÀNH TRONG QUÁ TRèNH THỰC TIỄN.GIAI ĐOẠN NÀY ĐƯỢC HèNH THÀNH THễNG QUA CÁC HèNH THỨC CƠ BẢN NỐI TIẾP NHAU: CẢM GIÁC, TRI GIÁC, BIỂU TƯỢNG... tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 17 +TƯ DUY TRè TƯỢNG (HAY NHẬN THỨC Lí TÍNH) LÀ GIAI ĐOẠN CAO CỦA QUÁ TRèNH NHẬN THỨC DỰA TRấN CƠ SỞ NHỮNG TÀI LIỆU DO GIAI ĐOẠN TRỰC QUAN SINH ĐỘNG MANG LẠI. - NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN ĐẾN GIAI ĐOẠN TƯ DUY TRèU TƯỢNG CHƯA PHẢI LÀ CHẤM DỨT, MÀ Nể LẠI TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG TRỞ VỀ VỚI THỰC TIỄN. NHẬN THỨC PHẢI TRỞ VỀ VỚI THỰC TIỄN Vè: + MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC LÀ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN. Vè VẬY Nể PHẢI TRỞ VỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CẢI TẠO THẾ GIỚI. +ĐẾN GIAI ĐOẠN TƯ DUY TRèU TƯỢNG VẪN Cể KHẢ NĂNG PHẢN ÁNH SAI LẠC HIỆN THỰC. Vè VẬY, NHẬN THỨC PHẢI QUAY TRỞ VỀ THỰC TIỄN ĐỂ KIỂM TRA KẾT QUẢ NHẬN THỨC, PHÂN BIỆT ĐÂU LÀ NHẬN THỨC ĐÚNG, ĐÂU LÀ NHẬN THỨC SAI LẦM. +THỰC TIỄN LUễN LUễN VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN. Vè VẬY NHẬN THỨC PHẢI TRỞ VỀ VỚI THỰC TIỄN ĐỂ TRấN CƠ SỞ THỰC TIỄN MỚI TIẾP TỤC BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC. - TỪ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG DẾN TƯ DUY TRèU TƯỢNG, VÀ TỪ TƯ DUY TRèU TƯỢNG ĐẾN THỰC TIỄN LÀ MỘT VềNG KHÂU CỦA QUÁ TRèNH NHẬN THỨC. Nể CỨ LẶP ĐI LẶP LẠI LÀM CHO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN KHễNG NGỪNG, NGÀY CÀNG PHẢN ÁNH SÂU SẮC BẢN CHẤT, QUY LUẬT CỦA THẾ GIỚI KHÁCH QUAN. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 18 tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 19 QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM I,VỊ TRÍ ĐỊA Lí -VIỆT NAM NẰM Ở PHÍA ĐễNG CỦA BÁN ĐẢO ĐễNG DƯƠNG, GẦN TRUNG TÂM ĐễNG NAM Á, Cể MỘT VÙNG BIỂN RỘNG, GIÀU TIỀM NĂNG. -VỊ TRÍ TIẾP GIÁP TRấN ĐẤT LIỀN VÀ TRấN BIỂN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NƯỚC TA Cể THỂ DỄ DÀNG GIAO LƯU VỚI CÁC NƯỚC TRấN THẾ GIỚI. +TRấN ĐẤT LIỀN, NƯỚC TA GIÁP TRUNG QUỐC, LÀO, CAMPUCHIA. THễNG QUA CÁC TUYẾN GIAO THễNG (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT...) VỚI CÁC CỬA KHẨU QUAN TRỌNG, VIỆT NAM Cể THỂ LIấN HỆ VỚI NHIỀU NƯỚC TRấN THẾ GIỚI. + NƯỚC TA NẰM GẦN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ. THễNG QUA ĐƯỜNG BIỂN, Cể THỂ QUAN HỆ VỚI NHIỀU QUỐC GIA. +VÙNG BIỂN RỘNG LỚN, GIÀU TIỀM NĂNG CHO PHẫP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN. -VIỆT NAM LÀ NƠI GIAO THOA CỦA CÁC NỀN VĂN HOÁ KHÁC NHAU. ĐIỀU Để GểP PHẦN LÀM GIÀU BẢN SẮC VĂN HOÁ. -VIỆT NAM NẰM Ở KHU VỰC ĐANG DIỄN RA NHỮNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ SễI ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI. TỪ Để CHO PHẫP NƯỚC TA Cể THỂ DỄ DÀNG HỘI NHẬP VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRấN THẾ GIỚI. TA Cể THỂ TIẾP THU VÀ CHỌN LỌC NHỮNG BÀI HỌC, KINH NGHIỆM THÀNH CễNG CŨNG NHƯ THẤT BẠI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA NƯỚC TA. II, QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 1.TèNH HèNH: tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 20 - SAU KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP THẮNG LỢI, DỰA VÀO KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC Xà HỘI CHỦ NGHĨA LÚC Để, NƯỚC TA BẮT ĐẦU XÂY DỰNG MỘT Mễ HèNH KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG DỰA TRấN CHẾ ĐỘ CễNG HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT. CÁC HèNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ QUỐC DOANH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN. CÙNG VỚI QUỐC DOANH, HỢP TÁC Xà ĐƯỢC TỔ CHỨC RỘNG RÃI Ở NễNG THễN VÀ THÀNH THỊ. VỚI HAI HèNH THỨC SỞ HỮU TOÀN DÂN VÀ TẬP THỂ, SỞ HỮU TƯ NHÂN BỊ THU HẸP LẠI, KHễNG CềN CƠ SỞ CHO TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN. CÙNG VỚI QUỐC DOANH, HỢP TÁC Xà ĐƯỢC TỔ CHỨC RỘNG RÃI Vè TA Đà HỌC TẬP ĐƯỢC Mễ HèNH TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA LIấN Xễ CŨ. VỚI SỰ NỖ LỰC CAO ĐỘ CỦA NHÂN DÂN TA, CÙNG VỚI SỰ GIÚP ĐỠ TẬN TèNH CỦA CÁC NƯỚC Xà HỘI CHỦ NGHĨA LÚC Để, Mễ HèNH KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG Đà PHÁT HUY ĐƯỢC NHỮNG TÍNH ƯU VIỆT Để. - TỪ MỘT NỀN KINH TẾ NễNG NGHIỆP LẠC HẬU, PHÂN TÁN VÀ MANH MÚN, BẰNG CễNG CỤ KẾ HOẠCH HểA, TA Đà TẬP TRUNG ĐƯỢC VÀO TRONG TAY MỘT LỰC LƯỢNG VẬT CHẤT QUAN TRỌNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT, CƠ SỞ HẠ TẦNG THÀNH THỊ VÀ NễNG THễN, ĐẤT ĐAI, MÁY MểC, TIỀN VỐN ĐỂ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. VÀO NHỮNG NĂM SAU CỦA THẬP NIấN 60, Ở MIỀN BẮC Đà Cể NHỮNG CHUYỀN BIẾN VỀ KINH TẾ, Xà HỘI. TRONG THỜI KỲ ĐẦU, NỀN KINH TẾ TẬP TRUNG BAO CẤP Đà TỎ RA PHÙ HỢP VỚI NỀN KINH TẾ TỰ CUNG, TỰ CẤP, PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HAI NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VÀ CHIẾN ĐẤU TRONG CHIẾN TRANH LÚC Để. - NĂM 1975, SAU NGÀY GIẢI PHểNG MIỀN NAM, MỘT BỨC TRANH MỚI VỀ HIỆN TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM Đà THAY ĐỔI. Để LÀ SỰ DUY TRè MỘT NỀN KINH TẾ TỒN TẠI CẢ BA LOẠI HèNH: +KINH TẾ CỔ TRUYỀN (TỰ CUNG TỰ CẤP) +KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG BAO CẤP (Ở MIỀN BẮC) tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 21 +KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (ĐẶC TRƯNG Ở MIỀN NAM). MẶC DÙ ĐÂY LÀ MỘT TỒN TẠI KHÁCH QUAN SAU NĂM 1975 NHƯNG CHÚNG TA VẪN TIẾP TỤC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ TẬP TRUNG THEO CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HOÁ TRấN PHẠM VI CẢ NƯỚC. Để LÀ SỰ ÁP ĐẶT RẤT BẤT LỢI. 2. HẬU QUẢ: DO CHỦ QUAN NểNG VỘI, CỨNG NHẮC, CHÚNG TA Đà KHễNG QUẢN Lí ĐƯỢC HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC DẪN TỚI VIỆC SỬ DỤNG LÃNG PHÍ NGHIấM TRỌNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA ĐẤT NƯỚC. - TÀI NGUYấN BỊ PHÁ HOẠI, SỬ DỤNG KHAI THÁC KHễNG HỢP Lí, MễI TRƯỜNG BỊ ễ NHIỄM. - NHÀ NƯỚC BAO CẤP VÀ TIẾN HÀNH BÙ LỖ PHỔ BIẾN GÂY HẬU QUẢ NGHIỆM TRỌNG CHO NỀN KINH TẾ. + SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHẬM LẠI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRấN Lí THUYẾT, GIẤY TỜ. +HÀNG HOÁ, SẢN PHẨM TRỞ NấN KHAN HIẾM, KHễNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU TRONG NƯỚC. +NGÂN SÁCH THÂM HỤT NẶNG NỀ. VỐN NỢ ĐỌNG NƯỚC NGOÀI NGÀY CÀNG TĂNG VÀ KHễNG Cể KHẢ NĂNG CHO CHI TRẢ. +THU NHẬP TỪ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN KHễNG ĐỦ CHI DÙNG, TÍCH LUỸ HẦU NHƯ KHễNG Cể. +VỐN ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG CHỦ YẾU LÀ DỰA VÀO VAY VÀ VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI. - CÙNG VỚI Để LÀ SỰ THOÁI HOÁ VỀ MẶT CON NGƯỜI VÀ Xà HỘI. - ĐẾN NĂM 1979, NỀN KINH TẾ RẤT SUY YẾU, SẢN XUẤT TRè TRỆ, ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN KHể KHĂN, NGUỒN TRỢ GIÚP TỪ BấN NGOÀI GIẢM MẠNH. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 22 - TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1985, CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN, CÁ THỂ BỊ TIấU DIỆT HOẶC KHễNG CềN ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG TIỀM NĂNG TO LỚN CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ NÀY KHễNG ĐƯỢC KHAI THÁC VÀ PHỤC VỤ CHO MỤC TIấU CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ. NGƯỢC LẠI, THÀNH PHẦN KINH TẾ QUỐC DOANH Đà PHÁT TRIỂN Ồ ẠT, TRÀN LAN TRấN MỌI LĨNH VỰC TRỞ THÀNH ĐỊA VỊ ĐỌC TễN TRONG HẦU HẾT CÁC NGÀNH CễNG NGHIỆP, XÂY DỰNG, DỊCH VỤ (TRỪ NGÀNH NễNG NGHIỆP, THÀNH PHẦN KINH TẾ TẬP THỂ LÀ CHỦ YẾU).THỜI ĐIỂM CAO NHẤT, THÀNHPHẦN KINH TẾ QUỐC DOANHĐà Cế GẦN 13 NGHèN DOANH NGHIỆP VỚI SỐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHIẾM 70% TỔNG SỐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA NỀN KINH TẾ. THỜI KỲ NÀY, KINH TẾ NƯỚC TA TUY Cể ĐẠT ĐƯỢC TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NHẤT ĐỊNH NHƯNG SỰ TĂNG TRƯỞNG Để KHễNG Cể CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN Vè Đà DỰA VÀO ĐIỀU KIỆN BAO CẤP, BỘI CHI NGÂN SÁCH, LẠM PHÁT VÀ VAY NỢ NƯỚC NGOÀI. - DO PHÁT TRIỂN TRÀN LAN LẠI QUẢN Lí THEO CƠ CHẾ BAO CẤP, KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG NấN NHÀ NƯỚC GẶP NHIỀU KHể KHĂN TRONG VIỆC QUẢN Lí, ĐIỀU HÀNH CÁC DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH, NHIỀU DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH LÀM ĂN THUA LỖ, LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT KHễNG ĐƯỢC GIẢI PHểNG, NỀN KINH TẾ LÂM VÀO TèNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG VÀ TỤT HẬU. 3.NGUYấN NHÂN TRONG NHẬN THỨC CŨNG NHƯ TRONG HÀNH ĐỘNG, CHÚNG TA CHƯA THẬT SỰ THỪA NHẬN CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN CềN TỒN TẠI TRONG THỜI GIAN TƯƠNG ĐỐI DÀI, CHƯA NẮM VỮNG VÀ VẬN DỤNG ĐÚNG Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO TINH HèNH NƯỚC TA. ĐẾN NĂM 1986, CƠ CHẾ TẬP TRUNG QUAN LIấU, BAO CẤP VỀ CĂN BẢN VẪN CHƯA BỊ XOÁ BỎ. CƠ CHẾ MỚI CHƯA ĐƯỢC THIẾT LẬP ĐỒNG BỘ, NHIỀU CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ LỖI THỜI CHƯA ĐƯỢC THAY ĐỔI. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 23 TèNH TRẠNG TẬP TRUNG QUAN LIấU CềN NẶNG, ĐỒNG THỜI NHỮNG HIỆN TƯỢNG Vễ TỔ CHỨC, Vễ KỶ LUẬT CềN KHÁ PHỔ BIẾN. VIỆC ĐỔI MỚI CƠ CHẾ VÀ BỘ MÁY QUẢN Lí, VIỆC ĐIỀU HÀNH KHễNG NHẠY BẫN, LÀ NHỮNG NGUYấN NHÂN QUAN TRỌNG DẪN TỚI HÀNH ĐỘNG KHễNG THỐNG NHẤT TỪ TRấN XUỐNG DƯỚI. CHÚNG TA MỚI NấU RA ĐƯỢC PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU CỦA CƠ CHẾ MỚI, HèNH THỨC, BƯỚC ĐI, CÁCH LÀM CỤ THỂ THè CềN NHIỀU VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC THOẢ ĐÁNG CẢ VỀ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 4. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO TA Đà BỘC LỘ SỰ LẠC HẬU VỀ NHẬN THỨC Lí LUẬN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ:”KHUYNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU CỦA NHỮNG SAI LẦM ẤY,ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ LÀ BỆNH CHỦ QUAN, DUY í CHÍ, LỐI SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG GIẢN ĐƠN, NểNG VỘI CHẠY THEO NGUYỆN VỌNG CHỦ QUAN” (ĐẢNG CễNG SẢN VIỆT NAM - VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI-1986). CHÚNG TA Đà Cể NHỮNG THÀNH KIẾN KHễNG ĐÚNG, TRấN THỰC TẾ, CHƯA THỪA NHẬN THẬT SỰ NHỮNG QUY LUẬT CỦA SẢN XUẤT HÀNG HểA ĐANG TỒN TẠI KHÁCH QUAN. CHÚNG TA Đà ƯU TIấN PHÁT TRIỂN CễNG NGHIỆP NẶNG MỘT CÁCH QUÁ MỨC MÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ PHÁT TRIỂN CHẬM. HƠN THẾ NỮA, TA CHƯA CHÚ í ĐÚNG MỨC TỚI SẢN XUẤT NễNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT HÀNG TIấU DÙNG NấN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN GẶP NHIỀU KHể KHĂN. - BấN CẠNH Để, SỰ TAN Rà CỦA HỆ THỐNG CÁC NƯỚC Xà HỘI CHỦ NGHĨA VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 80, ĐẦU THẬP KỶ 90 LÀM CHO CHÚNG TA MẤT ĐI MỘT THỊ TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG, NGUỒN VIỆN TRỢ QUAN TRỌNG, GÂY NHIỀU KHể KHĂN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 24 - CHÍNH SÁCH CẤM VẬN CỦA HOA KỲ KẫO DÀI, SỰ THÙ ĐỊCH CỦA CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG CŨNG Cể TÁC ĐỘNG KHễNG NHỎ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC. TẤT CẢ NHỮNG NGUYấN NHÂN TRấN CỘNG VỚI THIấN TAI, MẤT MÙA LIấN TIẾP VÀO NHỮNG NĂM 1979 - 1980 Đà ĐƯA NƯỚC TA VÀO TèNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG, CễNG NGHIỆP CHỈ TĂNG 0,6%, NễNG NGHIỆP TĂNG 1,9% TRONG KHI LẠM PHÁT Ở MỨC SIấU CẤP NĂM 1986 : 74% CHÍNH Vè VẬY, BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA TRONG “ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN, TễN TRỌNG VÀ HOẠT ĐỘNG THEO QUY LUẬT KHÁCH QUAN LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN. CHÍNH TỪ NHỮNG KHể KHĂN TRấN ĐềI HỎI PHẢI ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ, Xà HỘI. ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI Đà ĐÁNH DẤU MỘT MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC. III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TèNH HèNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỂ KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, CHUYỂN BIẾN ĐƯỢC TèNH HèNH, ĐẢNG TA TRƯỚC HẾT PHẢI THAY ĐỔI NHẬN THỨC , ĐỔI MỚI TƯ DUY. PHẢI NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN, ĐỀ RA NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG QUY LUẬT KHÁCH QUAN, TRONG Để CÁC QUY LUẬT ĐẶC THÙ CỦA CHỦ NGHĨA Xà HỘI NGÀY CÀNG CHI PHỐI MẠNH MẼ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA Xà HỘI. MỌI CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP KINH TẾ GÂY TÁC ĐỘNG NGƯỢC LẠI ĐỀU BIỂU HIỆN SỰ VẬN DỤNG KHễNG ĐÚNG QUY LUẬT KHÁCH QUAN, PHẢI ĐƯỢC SỬA ĐỔI HOẶC HUỶ BỎ. - TRấN CƠ SỞ Để, CHÚNG TA PHẢI VẬN DỤNG TỔNG HỢP HỆ THỐNG CÁC QUY LUẬT ĐANG TÁC ĐỘNG LấN NỀN KINH TẾ. TRONG HỆ tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 25 THỐNG CÁC QUY LUẬT Để, QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CÙNG VỚI CÁC QUY LUẬT ĐẶC THÙ KHÁC CỦA CHỦ NGHĨA Xà HỘI NGÀY CÀNG PHÁT HUY VAI TRề CHỦ ĐẠO, ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG MỘT THỂ THỐNG NHẤT VỚI CÁC QUY LUẬT CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ, ĐẶC BIỆT LÀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ, QUY LUẬT CÙNG CẦU, QUY LUẬT CẠNH TRANH... KẾ HOẠCH HOÁ PHẢI LUễN LUễN GẮN LIỀN VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC ĐềN BẢY KINH TẾ. - ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI Cể í NGHĨA ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG . NHỮNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI DO ĐẠI HỘI VI VẠCH RA LÀ SỰ VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC Lấ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO THỰC TIỄN CỦA ĐẤT NƯỚC . CễNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TỪ SAU ĐẠI HỘI VI ĐẾN NAY Ở NƯỚC TA KHễNG NẰM NGOÀI NHỮNG QUY LUẬT PHỔ BIẾN CỦA PHẫP BIỆN CHỨNG, ĐẢNG TA Đà VẬN DỤNG PHẫP BIỆN CHỨNG VÀO NHẬN THỨC HIỆN THỰC Xà HỘI, PHÂN TÍCH CÁC MỐI LIấN HỆ BIỆN CHỨNG CỦA ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC, TèM RA CÁC MÂU THUẪN Để VÀ TẠO RA ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ CHO QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI VỮNG CHẮC. Vè TRƯỚC ĐÂY, NƯỚC TA LÂM VÀO KHỦNG HOẢNG KINH TẾ, Xà HỘI VỚI NHIỀU KHể KHĂN PHỨC TẠP, GAY GẮT, LẠM PHÁT PHI Mà DO TƯ DUY Lí LUẬN BỊ LẠC HẬU, GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cể KHOẢNG CÁCH XA. TƯ DUY CŨ VỀ CHỦ NGHĨA Xà HỘI THEO Mễ HèNH TẬP TRUNG QUAN LIấU BAO CẤP Đà CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC TIỄN SẢN XUẤT. BỊ CHI PHỐI BỞI QUY LUẬT MÂU THUẪN KHÁCH QUAN NấN ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN Để ĐẢNG TA Đà TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI VÀ CẢI CÁCH KINH TẾ. - BƯỚC ĐẦU TẠO RA MỘT CƠ CẤU KINH TẾ HỢP Lí NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT. ĐỂ LÀM ĐỦ ĂN VÀ Cể TÍCH LUỸ, PHẢI RA SỨC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, XÂY DỰNG MỘT CƠ CẤU KINH TẾ HỢP Lí, TRƯỚC HẾT LÀ CƠ CẤU CÁC NGÀNH KINH TẾ PHÙ HỢP VỚI TÍNH QUY LUẬT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH SẢN XUẤT VẬT CHẤT, PHÙ HỢP VỚI SỰ tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 26 PHÂN CễNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ. CƠ CẤU KINH TẾ Để ĐẢM BẢO CHO NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN CÂN ĐỐI VỚI NHỊP ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH. PHẢI THễNG QUA VIỆC SẮP XẾP LẠI SẢN XUẤT, ĐI ĐễI VỚI VIỆC XÂY DỰNG THấM CƠ CẤU KINH TẾ HỢP Lí. - HƯỚNG VÀO VIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT NễNG NGHIỆP, ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT HÀNG TIấU DÙNG, XUẤT KHẨU. - XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN MỘT BƯỚC QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRèNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. CỦNG CỐ THÀNH PHẦN KINH TẾ Xà HỘI CHỦ NGHĨA BAO GỒM CẢ KHU VỰC QUỐC DOANH, TẬP THỂ. BẰNG CÁC BIỆN PHÁP THÍCH HỢP, SỬ DỤNG MỌI KHẢ NĂNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC TRONG SỰ LIấN KẾT CHẶT CHẼ VÀ DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ Xà HỘI CHỦ NGHĨA. GIẢI PHÁP Để XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ CỦA NƯỚC TA VÀ LÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA LấNIN COI NỀN KINH TẾ Cể CƠ CẤU NHIỀU THÀNH PHẦN LÀ MỘT ĐẶC TRƯNG CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ. THỰC CHẤT CỦA CƠ CHẾ MỚI VỀ QUẢN Lí KINH TẾ LÀ CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HOÁ THEO PHƯƠNG THỨC HOẠCH TOÁN KINH DOANH Xà HỘI CHỦ NGHĨA, ĐÚNG NGUYấN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ. - TIẾN HÀNH PHÂN CẤP QUẢN Lí THEO NGUYấN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ, CHỐNG TẬP TRUNG QUAN LIấU, CHỐNG TỰ DO Vễ TỔ CHỨC. BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ SẢN XUẤT, KINH DOANH, TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ, QUYỀN LÀM CHỦ CỦA CÁC TẬP THỂ LAO ĐỘNG. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 27 ÁP DỤNG Lí LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY VIỆC ĐẢNG TA TỔNG KẾT NHỮNG BÀI HỌC Ở ĐẠI HỘI VI, LẦN ĐẦU TIấN CHỈ Rế SAI LẦM CHỦ QUAN, DUY í CHÍ, COI THƯỜNG CÁC QUY LUẬT KHÁCH QUAN DẪN TỚI LÀM SAI, LÀM HỎNG VÀ PHẢI SỬA CHỮA TRONG CÁC CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG KINH TẾ, PHÁT TRIỀN VĂN HOÁ Cể í NGHĨA TỰ GIẢI PHểNG VÀ MỞ ĐƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN MỚI RẤT TO LỚN. TRấN THỰC TẾ, ĐỔI MỚI DO ĐẢNG TA KHỞI XƯỚNG VÀ LÃNH ĐẠO Cể MỘT SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ HOÀN CẢNH, NỘI DUNG VÀ í NGHĨA NHƯ”CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LấNIN” (NEP). VỚI ĐỔI MỚI, QUAN NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA Xà HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LấN CHỦ NGHĨA Xà HỘI CỦA ĐẢNG TA Đà NGÀY ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Rế HƠN. Nể THẤM NHUẦN QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỤ THỂ, QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN. I. Lí LUẬN VỀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HIỆN NAY. CễNG CUỘC ĐỔI MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU TỪ VIỆC ĐẢNG TA THỪA NHẬN VÀ CHO PHẫP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN, VẬN HÀNH THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. Để LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN KHI Ở VÀO THỜI KỲ QUÁ ĐỘ NHƯ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. PHẢI DUNG HOÀ VÀ TỒN TẠI NHIỀU THÀNH PHẦN KINH TẾ LÀ MỘT TẤT YẾU DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI SONG ĐƯA CHÚNG CÙNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN MỚI LÀ MỘT VẤN ĐỀ NAN GIẢI, KHể KHĂN. BấN CẠNH VIỆC THỪA NHẬN SỰ TỒN TẠI CỦA KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN, ĐƯƠNG NHIấN PHẢI THƯỜNG XUYấN ĐẤU TRANH VỚI XU HƯỚNG TỰ PHÁT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ NHỮNG MẶT TIấU CỰC TRONG CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ, GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN TỒN TẠI TRONG SẢN XUẤT GIỮA CHÚNG ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 28 SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA CUNG CẤP MỘT BÀI HỌC TO LỚN VỀ NHẬN THỨC. Để LÀ BÀI HỌC VỀ QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN - NGUYấN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LấNIN, QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VÀ HÀNG ĐẦU CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT. SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VỚI TÍNH CHẤT MỚI MẺ VÀ KHể KHĂN CỦA Nể ĐềI HỎI PHẢI Cể Lí LUẬN KHOA HỌC SOI SÁNG. SỰ KHÁM PHÁ VỀ Lí LUẬN PHẢI TRỞ THÀNH TIỀN ĐỀ VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ CHO SỰ ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG THỨC TIỄN. TUY NHIấN, Lí LUẬN KHễNG BỖNG NHIấN MÀ Cể VÀ CŨNG KHễNG THỂ CHỜ CHUẨN BỊ XONG XUễI VỀ Lí LUẬN RỒI MỚI TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI. HƠN NỮA, THỰC TIỄN LẠI LÀ CƠ SỞ ĐỂ NHẬN THỨC, CỦA Lí LUẬN. PHẢI QUA THỰC TIỄN RỒI MỚI Cể KINH NGHIỆM, MỚI Cể CƠ SỞ ĐỀ KHÁI QUÁT THÀNH Lí LUẬN. Vè VẬY, QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA CHÍNH LÀ QUÁ TRèNH VỪA HỌC VỪA LÀM, VỪA LÀM VỪA TỔNG KẾT Lí LUẬN, ĐÚC RÚT THÀNH QUAN ĐIỂM, THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐỂ RỒI QUAY TRỞ LẠI QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI. Cể NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA PHẢI Mề MẪM TRONG THỰC TIỄN, PHẢI TRẢI QUA THỂ NGHIỆM, PHẢI LÀM RỒI MỚI BIẾT, THẬM CHÍ Cể NHIỀU ĐIỀU PHẢI CHỜ THỰC TIỄN. VÍ DỤ NHƯ VẤN Đẩ CHỐNG LẠM PHÁT, VẤN ĐỀ KHOÁN TRONG NễNG NGHIỆP, VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM... TRONG QUÁ TRèNH Để, TẤT NHIấN SẼ KHễNG TRÁNH KHỎI VIỆC PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, LỆCH LẠC NHẤT ĐỊNH. Ở ĐÂY, VIỆC BÁM SÁT THỰC TIỄN, PHÁT HUY ểC SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀ RẤT QUAN TRỌNG. TRấN CƠ SỞ, PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐÚNG, HÃY LÀM RỒI THỰC TIỄN SẼ CHO TA HIỂU Rế SỰ VẬT HƠN NỮA - Để LÀ BÀI HỌC KHễNG CHỈ CỦA SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM MÀ CềN LÀ BÀI HỌC CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VỪA QUA VÀ HIỆN NAY. TRONG KHI ĐỀ CAO VAI TRề CỦA THỰC TIỄN, ĐẢNG TA KHễNG HỀ HẠ THẤP, KHễNG HỀ COI NHẸ Lí LUẬN. QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI LÀ tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 29 QUÁ TRèNH ĐẢNG TA KHễNG NGỪNG NÂNG CAO TRèNH ĐỘ Lí LUẬN CỦA MèNH, CỐ GẮNG PHÁT TRIỂN Lí LUẬN, ĐỔI MỚI TƯ DUY Lí LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA Xà HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LấN CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở NƯỚC TA. Nể ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA NĂM BƯỚC CHUYỂN CỦA ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÙ HỢP VỚI SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN CUỘC SỐNG TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH VÀ ĐIỀU KIỆN MỚI 1. BƯỚC CHUYỂN THỨ NHẤT: TỪ TƯ DUY, DỰA TRấN Mễ HèNH KINH TẾ HIỆN VẬT VỚI SỰ TUYỆT ĐỐI HOÁ SỞ HỮU Xà HỘI (NHÀ NƯỚC VÀ TẬP THỂ) VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT TRƯỚC CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỀN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT DẪN TỚI HẬU QUẢ KèM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT... SANG TƯ DUY MỚI. XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG Để KINH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRề CHỦ ĐẠO TRONG SỰ THỐNG NHẤT BIỆN CHỨNG VỚI TÍNH ĐA DẠNG CÁC HèNH THỨC SỞ HỮU, ĐA DẠNG CÁC HèNH THỨC PHÂN PHỐI, LẤY PHÂN PHỐI THEO LAO ĐỘNG LÀM ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN. ĐÂY CHÍNH LÀ BƯỚC CHUYỂN CĂN BẢN MÀ Cể í NGHĨA SÂU XA Vè Nể LÀ TễN TRỌNG QUY LUẬT KHÁCH QUAN VỀ SỰ PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT; TUỲ THUỘC VÀO TRèNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT MÀ TỪNG BƯỚC THIẾT LẬP QUAN HỆ SẢN XUẤT CHO PHÙ HỢP . 2. BƯỚC CHUYỂN THỨ HAI: TỪ TƯ DUY QUẢN Lí DỰA TRấN Mễ HèNH MỘT NỀN KINH TẾ CHỈ HUY TẬP TRUNG, KẾ HOẠCH HOÁ TUYỆT ĐỐI VỚI CƠ CHẾ BAO CẤP VÀ BèNH QUÂN SANG TƯ DUY QUẢN Lí MỚI THÍCH ỨNG VỚI NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN, VẬN HÀNH THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, Cể SỰ QUẢN Lí CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 30 3. BƯỚC CHUYỂN THỨ BA: Để LÀ TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TỪ CHẾ ĐỘ TẬP TRUNG QUAN LIấU VỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN Lí HÀNH CHÍNH MỆNH LỆNH SANG DÂN CHỦ HOÁ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG Xà HỘI, THỰC HIỆN DÂN CHỦ TOÀN DIỆN. 4. BƯỚC CHUYỂN THỨ TƯ: ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ SỰ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở MỘT NƯỚC PHẢI XUẤT PHÁT TỪ CHỦ NGHĨA MÁC - Lấ NIN TRONG ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỤ THỂ CỦA NƯỚC Để. VÀ ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ TÍNH KHÁCH QUAN, LÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH NHẬN THỨC VÀ NHỮNG TèM TềI SÁNG TẠO CỦA CHỦ THỂ LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI. Nể CŨNG ĐỒNG THỜI MỘT LẦN NỮA LÀM SÁNG TỎ QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN CHI PHỐI SỰ HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH. 5. BƯỚC CHUYỂN THỨ NĂM: Để LÀ SỰ HèNH THÀNH QUAN NIỆM MỚI CỦA ĐẢNG TA VỀ CHỦ NGHĨA Xà HỘI NHỮNG NHẬN THỨC MỚI VỀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI. SỨC MẠNH CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - Lấ NIN LÀ Ở CHỖ TRONG KHI KHÁI QUÁT THỰC TIỄN CÁCH MẠNG, LỊCH SỬ Xà HỘI, Nể VẠCH Rế QUY LUẬT KHÁCH QUAN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN, DỰ KIẾN NHỮNG KHUYNH HƯỚNG CƠ BẢN CỦA SỰ TIẾN HOÁ Xà HỘI. TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CỦA SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG KINH TẾ Xà HỘI ĐềI HỎI PHẢI NẮM VỮNG VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ GểP PHẦN PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LấNIN. ĐỂ KHẮC PHỤC NHỮNG QUAN NIỆM LẠC HẬU TRƯỚC ĐÂY CẦN CHÚNG TA PHẢI ĐẨY MẠNH CễNG TÁC NGHIấN CỨU Lí LUẬN, TỔNG KẾT Cể HỆ THỐNG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI, ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI. Cể NHƯ VẬY, Lí LUẬN MỚI THỰC HIỆN VAI TRề TÍCH CỰC CỦA MèNH ĐỐI VỚI THỰC TIỄN. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 31 ĐỔI MỚI NHẬN THỨC Lí LUẬN VÀ CễNG TÁC Lí LUẬN LÀ MỘT QUÁ TRèNH PHỨC TẠP, ĐềI HỎI PHẢI ĐẤU TRANH VỚI TÍNH BẢO THỦ VÀ SỨC Ỳ CỦA NHỮNG QUAN NIỆM Lí LUẬN CŨ. ĐỒNG THỜI, ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG, QUAN NIỆM CỰC ĐOAN TỪ BỎ NHỮNG NGUYấN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - Lấ NIN, PHỦ ĐỊNH SẠCH TRƠN MỌI GIÁ TRỊ, MỌI THÀNH TỰU CỦA CHỦ NGHĨA Xà HỘI. TểM LẠI ĐỔI MỚI TƯ DUY CHỈ ĐẠO TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI NểI CHUNG LÀ MỘT BỘ PHẬN KHễNG THỂ THIẾU ĐƯỢC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN Xà HỘI CŨNG NHƯ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY. ĐIỀU Để CềN CHO THẤY RẰNG CHỈ Cể GẮN Lí LUẬN VỚI THỰC TIỄN MỚI Cể THỂ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN VÀ PHÙ HỢP VỚI QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. SỰ KHÁM PHÁ VỀ Lí LUẬN PHẢI TRỞ THÀNH TIỀN ĐỀ VÀ LÀM CƠ SỞ CHO SỰ ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN. THỰC TIỄN CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC, LÀ CƠ SỞ CỦA NHẬN THỨC, Lí LUẬN. Vè VẬY CẦN KHẮC PHỤC NGAY NHỮNG KHIẾM KHUYẾT SAI LẦM SONG CŨNG PHẢI TèM RA GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ HẠN CHẾ SỰ SAI SểT VÀ THIỆT HẠI. II. í NGHĨA THỰC TIỄN : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TRƯỚC SAU NHƯ MỘT, VẪN KHẲNG ĐỊNH MỤC TIấU CHỦ NGHĨA Xà HỘI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM . NHƯNG TRONG QUÁ TRèNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở NƯỚC TA Đà XUẤT HIỆN BỆNH CHỦ QUAN DUY í CHÍ. ĐẠI HỘI VII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đà KHẲNG ĐỊNH: TRONG CÁCH MẠNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA, ĐẢNG TA Đà Cể NHIỀU CỐ GẮNG NGHIấN CỨU, TèM TềI, XÂY DỰNG ĐƯỜNG LỐI, XÂY DỰNG MỤC TIấU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA. NHƯNG ĐẢNG Đà PHẠM SAI LẦM CHỦ QUAN DUY í CHÍ, VI PHẠM QUY LUẬT KHÁCH QUAN NểNG VỘI TRONG CẢI TẠO Xà HỘI CHỦ NGHĨA, XOÁ BỎ NGAY NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN, DUY TRè QUÁ LÂU CƠ CHẾ QUẢN Lí KINH TẾ TẬP TRUNG QUAN LIấU, BAO tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 32 CẤP... QUÁN TRIỆT NGUYấN TẮC KHÁCH QUAN, KHẮC PHỤC BỆNH CHỦ QUAN DUY í CHÍ LÀ NHIỆM VỤ CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN. BẢN THÂN SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI LÀ MỘT NHIỆM VỤ MỚI MẺ, KHể KHĂN, PHỨC TẠP ĐềI HỎI PHẢI PHÁT HUY CAO ĐỘ VAI TRề CỦA NHÂN TỐ CHỦ QUAN VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUAN. Vè THẾ PHẢI KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA NHIỆT TèNH CÁCH MẠNG VÀ TRI THỨC KHOA HỌC BỞI TRI THỨC KHOA HỌC Cể ĐƯỢC HAY KHễNG LÀ NHỜ Ở LềNG HAM HIỂU BIẾT, TRÍ THễNG MINH, í CHÍ NGƯỢC LẠI NẾU TRI THỨC KHOA HỌC PHÁT HUY ĐƯỢC TÁC DỤNG TRONG THỰC TIỄN THè Nể LẠI TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG THấM TRI THỨC, NHẬN THỨC. SỰ KẾT HỢP XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÁCH QUAN VÀ PHÁT HUY NỖ LỰC CHỦ QUAN KHễNG NHỮNG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC MÀ CềN GIÚP CHO Lí LUẬN KHễNG BAO GIỜ XA RỜI THỰC TIỄN CUỘC SỐNG. NẮM BẮT VÀ VẬN DỤNG ĐƯỢC Cể HIỆU QUẢ CÁC QUY LUẬT TẤT YẾU KHÁCH QUAN ĐỂ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐEM Nể VÀO THỰC TIỄN ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÀ MỘT PHƯƠNG TÂM CHỦ ĐẠO TRONG CễNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY. CHỈ Cể DÁM NGHĨ, DÁM LÀM KẾT HỢP VỚI TRI THỨC KHOA HỌC ĐƯỢC TRANG BỊ, CHÚNG TA MỚI THÀNH CễNG ĐƯỢC. ĐẶC BIỆT LÀ TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ, NẮM BẮT QUY LUẬT KINH TẾ, QUY LUẬT SẢN XUẤT LẠI CÀNG CẦN THIẾT ĐỂ CẢI TẠO THỰC TIỄN, TẠO RA PHƯƠNG HƯỚNG`VÀ MỤC TIấU ĐÚNG ĐẮN PHÁT TRIỂN ĐI LấN. CHỈ Cể THẾ NƯỚC TA MỚI THEO KỊP ĐƯỢC TRèNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHUNG CỦA KHU VỰC VÀ TRấN THẾ GIỚI. TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY, NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN TèNH HèNH ĐẤT NƯỚC ĐÁNG PHÁT HUY MẠNH MẼ TÍNH ƯU VIỆT CỦA Nể. III, ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHO TƯƠNG LAI: tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 33 TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC NẰM TRONG TAY MỖI SINH VIấN CHÚNG TA, VIỆC CẢI TẠO Nể, BIẾN ĐỔI Nể LÀM CHO Nể NGÀY CÀNG ĐẸP ĐẼ HƠN LÀ NHIỆM VỤ CỦA BẤT CỨ NGƯỜI DÂN NÀO. HIỆN NAY, VIỆT NAM CềN LÀ MỘT NƯỚC ĐỨNG VÀO HÀNG NHỮNG NƯỚC NGHẩO TRấN THẾ GIỚI, VIỆC ĐƯA NƯỚC TA THOÁT KHỎI TèNH TRẠNG NÀY ĐềI HỎI SỰ NỖ LỰC HẾT MèNH CỦA MỖI NGƯỜI ĐẶC BIỆT LÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . MỤC TIấU CỦA CHÚNG TA LÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐI KẩM VỚI CễNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ Xà HỘI. Vè VẬY, CẦN ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CễNG CUỘC CễNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, ĐỔI MỚI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN MỌI LĨNH VỰC. SỰ ĐỔI MỚI NÀY PHẢI ĐỒNG BỘ, TUÂN THEO QUÁ TRèNH NHẬN THỨC VÀ TèNH HèNH THỰC TIỄN ĐẤT NƯỚC. PHÁT TRIỂN MỘT NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN, VẬN HÀNH THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG NHƯNG PHẢI DƯỚI SỰ QUẢN Lí CỦA NHÀ NƯỚC LÀ THEO ĐỊNH HƯỚNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA. Vè NHỮNG MỤC TIấU TRấN ĐÂY, CẦN THIẾT PHẢI Cể MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯƠNG LAI. - TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỀ CHẤT VÀ LƯỢNG. ĐẦU TƯ Cể TRỌNG ĐIỂM CHO NễNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN HèNH THỨC NễNG TRẠI SẢN XUẤT CỦA TƯ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NHỎ. TẠO NGUỒN VỐN CHO CễNG NGHIỆP NHẸ, HIỆN ĐẠI HOÁ DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ. PHÁT TRIỂN MẠNH CễNG NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐƯA CễNG NGHỆ THễNG TIN VÀO ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT. - TĂNG NHANH KHẢ NĂNG VÀ TIỀM LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐẤT NƯỚC BẰNG CÁC ĐẦU TƯ CHO XUẤT KHẨU THU LỢI NHUẬN CAO VÀ NGUỒN VỐN NHANH. PHÁT TRIỂN CễNG TÁC THU VÀ NỘP THUẾ, PHỔ BIẾN BẰNG MỌI PHƯƠNG TIỆN THễNG TIN ĐẠI CHÚNG. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH KỲ, LÀM LÀNH MẠNH HOÁ NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA. - MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BẰNG CÁCH MỞ RỘNG, NỚI LỎNG CHÍNH tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 34 SÁCH VỀ ĐẦU TƯ, HỆ THỐNG HOÁ LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TẠO CƠ SỞ KINH TẾ THUẬN LỢI VÀ NHỮNG DỰ ÁN NHIỀU TIỀM NĂNG. - GIẢI QUYẾT TỐT MỌI VẤN ĐỀ KINH TẾ Xà HỘI NHƯ VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM. Cể THỂ PHÁT TRIỂN NHIỀU DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở CẢ NễNG THễN VÀ THÀNH THỊ ĐỂ THU HÚT LAO ĐỘNG. SẮP XẾP LẠI CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH, TẠO CƠ HỘI CẠNH TRANH LÀNH MẠNH TRấN THỊ TRƯỜNG VÀ NHÀ NƯỚC BẢO HỘ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Ở MỘT BỘ PHẬN NÀO Để . - CẦN ĐỀ RA NHỮNG MỤC TIấU CHO MƯỜI, HAI MƯƠI NĂM TỚI . NHỮNG CHÍNH SÁCH, CHỦ TRƯƠNG LỚN PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỆN HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI. ĐIỀU HÀNH ĐÚNG, Cể TỔ CHỨC CAO VÀ CHẶT CHẼ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, CHỐNG MỌI BIỂU HIỆN NHẬN THỨC SAI LẦM, LỆCH LẠC LÀM ĐI KHễNG ĐÚNG CON ĐƯỜNG Đà CHỌN. VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT KHÁCH QUAN TRONG VIỆC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC ĐỀ RA NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP KINH TẾ TÁO BẠO, Cể CƠ SỞ VỨNG CHẮC. - NHÀ NƯỚC TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN CHO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN BèNH ĐẲNG, HỖ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI NGHẩO KHễNG LẤY LÃI. - HẠ TRẦN LÃI SUẤT TIẾT KIỆM ĐỂ KÍCH CẦU, TIấU THỤ TRấN THỊ TRƯỜNG MỚI TĂNG MẠNH, SẢN XUẤT TRONG NƯỚC MỚI Cể NHIỀU ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH, PHÁT TRIỂN. - TẠO NGUỒN CÁN BỘ KINH TẾ TƯƠNG LAI VỚI NHỮNG TRI THỨC KHOA HỌC VÀ Lí LUẬN VỮNG CHẮC. GẮN ĐÀO TẠO VỚI THỰC HÀNH, ĐẦU TƯ THIẾT BỊ QUẢN Lí KINH TẾ HIỆN ĐẠI ĐỂ GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH TRONG CÁC TRƯỜNG KINH TẾ, Xà HỘI HOÁ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO . tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 35 KẾT LUẬN NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN Gè NỮA SẼ ĐẶT RA CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC THỀM THIấN NIấN KỶ MỚI? ĐỔI MỚI KINH TẾ, CễNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ PHẢI CHĂNG VẪN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU THỜI ĐẠI ? TẤT NHIấN, NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CHO VẤN ĐỀ ẤY CềN ĐANG NẰM Ở PHÍA TRƯỚC. SONG CHẮC CHẮN, VỚI CON ĐƯỜNG ĐI ĐÚNG ĐẮN VÀ SỰ LỰA CHỌN QUYẾT ĐOÁN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, CHÚNG TA SẼ GẶT HÁI ĐƯỢC RẤT NHIỀU THÀNH TỰU MỚI. NHÀ NƯỚC SỬ DỤNG CÁC ĐềN BẨY KINH TẾ TRONG KẾ HOẠCH HOÁ TRỰC TIẾP VÀ KẾ HOACH HểA GIÁN TIẾP ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIấU CỦA KẾ HOẠCH KINH TẾ QUỐC DÂN. TRƯỚC THỰC TẾ CỦA QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, MỘT LẦN NỮA TA LẠI CÀNG CẦN KHẲNG ĐỊNH VAI TRề KHễNG THỂ THIẾU ĐƯỢC CỦA QUÁ TRèNH Lí LUẬN NHẬN THỨC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH, CHỦ TRƯƠNG XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN CHI PHỐI NỀN KINH TẾ. KHI ĐI ĐÚNG VÀO TIẾN TRèNH LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI, TẤT YẾU CHÚNG TA SẼ KHễNG BỊ LẠC HẬU, TỤT LÙI MÀ NGÀY CÀNG Cể VỊ THẾ, PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ HƠN. HY VỌNG CHỈ MỘT THỜI GIAN KHễNG LÂU NỮA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM SẼ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC, PHÁT TRIỂN Cể CƠ SỞ VỮNG CHẮC, ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ NHỮNG NƯỚC Cể NỀN KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRấN THẾ GIỚI. tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.GIÁO TRèNH TRIẾT HỌC MÁC - LấNIN (I,II) 2.TRIẾT HỌC MÁC - LấNIN - CHƯƠNG TRèNH CAO CẤP (I,II,III) 3. KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LấNIN ( PHẦN KINH TẾ Xà HỘI CHỦ NGHĨA ) 4. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨC VI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 5. TẠP CHÍ: NGHIấN CỨU Lí LUẬN 6. TẠP CHÍ TRIẾT HỌC 7. ĐỊA Lí VIỆT NAM 8. C.MÁC - F.ENGGHEN - TUYỂN TẬP - 1981 9. HỒ CHÍ MINH - TUYỂN TẬP - 1996 10. V.I.LấNIN-TOÀN TẬP – 1980 tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 37 MỤC LỤC TRA NG LỜI NểI ĐẦU 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2 CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIấN QUAN ĐẾN CƠ SỞ Lí LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIấN CỨU 5 I. THỰC TIỄN 5 II. THỰC TIỄN Cể VAI TRề QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI QUÁ TRèNH NHẬN THỨC 6 III. MỐI QUAN HỆ GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN 8 CHƯƠNG II: QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 12 I. VỊ TRÍ ĐỊA Lí 12 II. QUÁ TRèNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 12 III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TèNH HèNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 15 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG Lí LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRèNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY 18 I.Lí LUẬN THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 18 tiểu luận triết học - Vũ Ngọc Khoa 38 II.í NGHĨA THỰC TIỄN 21 III. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHO TƯƠNG LAI 21 KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 MỤC LỤC 26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdft070_0339.pdf
Tài liệu liên quan