Đồ án Môn học thiết kế mạng lưới cấp nước thị xã Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hoá

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I . Mục Tiêu và nhiệm vụ I.1/ Mục tiêu. - Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng trong thị xã theo quy hoạch. - Tăng cường năng lực quản lý các hệ thống cấp nước của thị xã sầm sơn .đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống để xứng đáng với một thị xã du lịch , trong tương lai sẽ trở thành một khu du lịch trọng điểm của thị xã . - Góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá, cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động kinh tế xã hội. Xứng đáng với vị trí của một thành phố du lịch trong tương lai của tỉnh Thanh hoá . -Thỏa mãn nhu cầu nước sạch căn bản của người dân trong thành phố . - Đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội và môi trường. - Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và các nguồn nước tự nhiên. I.2/ Nhiệm vụ. - Xây dựng hệ thống cấp nước theo kế hoạch phát triển dân cư tới năm 2020 của thị xã Sầm Sơn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của thị xã để xứng đáng với các khu du lịch . - Xây dựng mạng lưới cấp nước phù hợp với quy hoạch phát triển không gian của thành phố đến năm 2020 và tiêu chuẩn cấp nước làm tiền đề cho việc thực hiện các đồ án hạ tầng cơ sở quan trọng khác như xây dựng mạng lưới giao thông, thoát nước, cấp điện, cáp quang, cấp hơi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế văn hoá xã hội cho thị xã. I .3 . Tổng quan về Thị Xã Sầm Sơn : Thị xã sầm sơn nằm trong vùng đồng bằng ven biển của tỉnh Thanh Hoá, là một trong những trung tâm du lịch tắm biển, nghỉ mát nổi tiếng của khu vực phía Bắc và cả nước. Thị xã Sầm Sơn có diện tích tự nhiên là 1790 ha, tổng dân số 54500 người , có 9km bờ biển trong đó có 5km bãi tắm biển đẹp, nước trong độ dốc thoải, cát vàng mịn sạch, vị trí thị xã cách thành phố Thanh Hoá 16km về phía đông. Thị xã Sầm Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, dền thờ Tô Hiến Thành, Hòn trống Mái, thung lũng Trường Lệ, đầm nước lợ Cửa Hới . Sầm Sơn nằm trong vùng đô thị Thanh Hoá - Sầm Sơn , có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển mạng đô thị và kinh tế xa hội toàn tỉnh Thanh hoá . a / Đồ án tổng thể quy hoạch xây dung thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh hoá giai đoạn 1999 - 2000 đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại quyết định số 1383xd/UBTH ngày 10/11/1992 là cơ sở pháp lí quan trọng cho việc xây dựng và quản lý đô thị b / Tuy nhiên đến nay thời hạn quy hoach chung đã hết . Mặt khác Sầm Sơn là một đô thị nghỉ mát hấp dẫn và quan trọng , trước những yêu cầu đối với cơ chế thị trường kinh tế ngày càng phát triển , những vấn đề đặt ra và giảI quyết trong đồ án quy hoạch chung trước đây không còn phù hợp như quy mô dân số , phân bố dân cư ranh giới khu nội thị cần mở rộng , các khu du lịch nghỉ mát cần thay đổi , số giường nghỉ , chất lượng các khách sạn , yêu cầu dịch vụ , hạ tầng kỹ thuật , cảnh quan môi trường đô thị đến nay đã không còn phù hợp . I.4 / Các căn cứ lập quy hoạch - Căn cứ tờ trình số 558 CN/UBSS ngày 22/10/1998của UBND thị xã Sầm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dung thị xã Sầm Sơn đến năm 2020 . - Căn cứ quyết định số 2733 QĐ?UB ngày 10/10/1998 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị Xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010 . - Căn cứ quyết định số 254 QĐ/UB ngày 24/7/1998 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đợt II/1998 . - Căn cứ quyết định số 1383 XD/UBTH ngày 10/11/1992 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt quy hoạch tổng thể Thị Xã Sầm Sơn đến năm 2000 . - Căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt Nam đường ống bộ xây dựng ban hành có hiệu lực từ năm 1997 . - Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị TCVN 4449/1987. - Căn cứ quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị TCXD 104/1983 .

doc28 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Môn học thiết kế mạng lưới cấp nước thị xã Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc thÞ x· sÇm s¬n – tØnh thanh ho¸ PHÇN I Giíi tHiÖu chung Ch­¬ng I: Më §ÇU I . Môc Tiªu vµ nhiÖm vô I.1/ Môc tiªu. - Lµm c¬ së ph¸p lý cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ x©y dùng kü thuËt h¹ tÇng trong thÞ x· theo quy ho¹ch. - T¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý c¸c hÖ thèng cÊp n­íc cña thÞ x· sÇm s¬n .®ång thêi gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng ®Ó xøng ®¸ng víi mét thÞ x· du lÞch , trong t­¬ng lai sÏ trë thµnh mét khu du lÞch träng ®iÓm cña thÞ x· . - Gãp phÇn quan träng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Thanh Ho¸, cung cÊp h¹ tÇng kü thuËt cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Xøng ®¸ng víi vÞ trÝ cña mét thµnh phè du lÞch trong t­¬ng lai cña tØnh Thanh ho¸ . -Tháa m·n nhu cÇu n­íc s¹ch c¨n b¶n cña ng­êi d©n trong thµnh phè . - §¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng. - B¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn vµ c¸c nguån n­íc tù nhiªn. I.2/ NhiÖm vô. - X©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn d©n c­ tíi n¨m 2020 cña thÞ x· SÇm S¬n nh»m n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cña thÞ x· ®Ó xøng ®¸ng víi c¸c khu du lÞch . - X©y dùng m¹ng l­íi cÊp n­íc phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian cña thµnh phè ®Õn n¨m 2020 vµ tiªu chuÈn cÊp n­íc lµm tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c ®å ¸n h¹ tÇng c¬ së quan träng kh¸c nh­ x©y dùng m¹ng l­íi giao th«ng, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn, c¸p quang, cÊp h¬i nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi cho thÞ x·. I .3 . Tæng quan vÒ ThÞ X· SÇm S¬n : ThÞ x· sÇm s¬n n»m trong vïng ®ång b»ng ven biÓn cña tØnh Thanh Ho¸, lµ mét trong nh÷ng trung t©m du lÞch t¾m biÓn, nghØ m¸t næi tiÕng cña khu vùc phÝa B¾c vµ c¶ n­íc. ThÞ x· SÇm S¬n cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1790 ha, tæng d©n sè 54500 ng­êi , cã 9km bê biÓn trong ®ã cã 5km b·i t¾m biÓn ®Ñp, n­íc trong ®é dèc tho¶i, c¸t vµng mÞn s¹ch, vÞ trÝ thÞ x· c¸ch thµnh phè Thanh Ho¸ 16km vÒ phÝa ®«ng. ThÞ x· SÇm S¬n cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh vµ di tÝch lÞch sö nh­ ®Òn §éc C­íc, ®Òn C« Tiªn, dÒn thê T« HiÕn Thµnh, Hßn trèng M¸i, thung lòng Tr­êng LÖ, ®Çm n­íc lî Cöa Híi . SÇm S¬n n»m trong vïng ®« thÞ Thanh Ho¸ - SÇm S¬n , cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn m¹ng ®« thÞ vµ kinh tÕ xa héi toµn tØnh Thanh ho¸ . a / §å ¸n tæng thÓ quy ho¹ch x©y dung thÞ x· SÇm S¬n tØnh Thanh ho¸ giai ®o¹n 1999 - 2000 ®· ®­îc UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 1383xd/UBTH ngµy 10/11/1992 lµ c¬ së ph¸p lÝ quan träng cho viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý ®« thÞ b / Tuy nhiªn ®Õn nay thêi h¹n quy hoach chung ®· hÕt . MÆt kh¸c SÇm S¬n lµ mét ®« thÞ nghØ m¸t hÊp dÉn vµ quan träng , tr­íc nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn , nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vµ gi¶I quyÕt trong ®å ¸n quy ho¹ch chung tr­íc ®©y kh«ng cßn phï hîp nh­ quy m« d©n sè , ph©n bè d©n c­ ranh giíi khu néi thÞ cÇn më réng , c¸c khu du lÞch nghØ m¸t cÇn thay ®æi , sè gi­êng nghØ , chÊt l­îng c¸c kh¸ch s¹n , yªu cÇu dÞch vô , h¹ tÇng kü thuËt , c¶nh quan m«i tr­êng ®« thÞ ®Õn nay ®· kh«ng cßn phï hîp . I.4 / C¸c c¨n cø lËp quy ho¹ch - C¨n cø tê tr×nh sè 558 CN/UBSS ngµy 22/10/1998cña UBND thÞ x· SÇm S¬n vÒ viÖc phª duyÖt nhiÖm vô vµ dù to¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung x©y dung thÞ x· SÇm S¬n ®Õn n¨m 2020 . - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 2733 Q§?UB ngµy 10/10/1998 cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc phª duyÖt nhiÖm vô vµ dù to¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung x©y dùng ThÞ X· SÇm S¬n tØnh Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2010 . - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 254 Q§/UB ngµy 24/7/1998 chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®ît II/1998 . - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1383 XD/UBTH ngµy 10/11/1992 chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ThÞ X· SÇm S¬n ®Õn n¨m 2000 . - C¨n cø quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam ®­êng èng bé x©y dùng ban hµnh cã hiÖu lùc tõ n¨m 1997 . - C¨n cø tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ TCVN 4449/1987. C¨n cø quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®­êng phè , ®­êng qu¶ng tr­êng ®« thÞ TCXD 104/1983 . CH¦¥NG II: Tæng QUAN VÒ HIÖN TR¹NG Vµ ®Þnh h­íng QUI HO¹CH thÞ x· sÇm S¬n II.1/-C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn: II.1.1/- VÞ trÝ ®Þa lý: ThÞ x· SÇm S¬n n»m ë to¹ ®é 2000¢ ®Õn 20035¢ vÜ ®é B¾c 10500’ ®Õn105014’ kinh §«ng, c¸ch Hµ Néi kho¶ng 160km vÒ phÝa B¾c vµ c¸ch thµnh phè Hå ChÝ Minh kho¶ng 1600km vÒ phÝa Nam . - PhÝa B¾c gi¸p s«ng M· vµ huyÖn Ho»ng Ho¸ - PhÝa t©y gi¸p s«ng §¬ vµ huyÖn Qu¶ng X­¬ng . - PhÝa §«ng gi¸p biÓn ®«ng . - C¸ch thµnh phè Thanh Ho¸ 16 km vÒ phÝa §«ng . - C¸ch khu CN BØm S¬n 52 km vÒ phÝa §«ng Nam . - C¸ch KCN tËp trung Lam S¬n Sao Vµng , Nghi S¬n kho¶ng 60 km . II.1.2/- §Þa h×nh: -ThÞ x· SÇm S¬n cã 2 lo¹i ®Þa h×nh ®ã lµ ®Þa h×nh ®ång b»ng ven biÓn vµ ®Þa h×nh ®åi nói thÊp . a ) §Þa h×nh ®ång b»ng ven biÓn : - Thuéc phÝa T©y thi x· ch¹y däc suèt s«ng §¬ tõ Tr­êng LÖ ®Õn s«ng M· , lµ vïng ®Êt bÞ ngËp m¨n . Cao ®é trung b×nh tõ 1,2 ¸ 2,0m - Khu vùc phÝa §«ng B¾c SÇm S¬n ( x· Qu¶ng C­ ) lµ khu vùc hå ngËp mÆn còng cã ®Þa h×nh t­¬ng tù nh­ khu vùc phÝa T©y cã diÖn tÝch kho¶ng 200 ha . Cèt trung b×nh 0,5 ¸2,0 m . - Khu vùc trung t©m thÞ x· SÇm S¬n ch¹y tõ Tr­êng LÖ ®Õn bê Nam s«ng M· , ®Þa h×nh b¨ng ph¼ng cèt trung b×nh tõ 2,5 ®Õn 4,5 m . Khu vùc nµy kh«ng bÞ ngËp mÆn thuËn lîi cho viÖc x©y dung kh¸ch s¹n , nhµ nghØ . - Khu vùc phÝa §«ng ®­êng Hå Xu©n H­¬ng kÐo dµi ®Õn Qu¶ng C­ lµ d¶i c¸t mÞn , tho¶i , dèc dÇn ra biÓn phï hîp víi yªu cÇu cña b·i t¾m . b ) §Þa h×nh ®åi nói thÊp : Bao gåm toµn bé d¶i nói Tr­êng LÖ n»m ë phÝa Nam ThÞ X· SÇm S¬n . Khu vùc nµy x©y dung ®­îc c¸c c«ng tr×nh nhµ nghØ vµ c«ng tr×nh phôc vô vui ch¬i gi¶i trÝ trªn nói . II.1.3/- KhÝ hËu: ThÞ X· SÇm S¬n chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa . Mïa ®«ng kh«ng l¹nh l¾m, mïa hÌ t­¬ng ®èi m¸t. II.1.3.1/-M­a: +L­îng m­a trung b×nh n¨m : 1700 ¸ 1800 mm +L­îng m­a lín nhÊt n¨m : 3000 mm +L­îng m­a nhá nhÊt n¨m 1000 (mm) + Mïa m­a Ýt tõ th¸ng 12 ¸ 4 tæng l­îng m­a chiÕm 15% c¶ n¨m + Mïa m­a nhiÒu tõ th¸ng 5 ¸ 11 . th¸ng nhiÒu m­a nhÊt vµo th¸ng 8 th­êng ®¹t tíi 896 mm . Nh×n chung tÝnh biÕn ®éng lín nhÊt lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña chÕ ®é m­a SÇm S¬n , ®iÒu nµy g©y nhiÒu khã kh¨n trong khai th¸c nguån n­íc hay bÞ ngËp hay h¹n h¸n. II.1.3.2/- NhiÖt ®é - ®é Èm cña kh«ng khÝ: Vïng SÇm S¬n nhiÖt ®é kh«ng khÝ t­¬ng ®èi cao tæng nhiÖt ®é n¨m kho¶ng 86000 + NhiÖt ®é tèi thÊp tuyÖt ®èi 5 ®é C, NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi 40 ®é C + NhÞªt ®é trung b×nh hµng n¨m 20 ®é C¸ 25 ®é C + Mïa l¹nh tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 nhiÖt ®é trung b×nh 200c + Mïa nãng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9 nhiÖt ®é trung b×nh 250 c + §é Èm trung b×nh 85% vµ ®é Èm cao nhÊt 90% II.1. 4/- Giã b·o: - SÇm S¬n lµ cöa ngâ ®ãn giã b·o. Giã thÞnh hµnh lµ giã §«ng vµ §«ng Nam tõ biÓn ®«ng thæi vµo. Tèc ®é trung b×nh 1,8 m/s. - Giã b·o ë SÇm S¬n kh¸ m¹nh V= 38¸ 40m/s, ë ®ång b»ng ven biÓn trung b×nh trong mét trËn b·o thêi gian cã giã trªn 16m/s kÐo dµi kho¶ng 10¸15 giê. B·o trùc tiÕp ®æ bé vµo SÇm S¬n trong thêi gian tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9, cßn thêi gian chÞu ¶nh h­ëng cña b·o dµi h¬n tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 11. II.1.5/- Thñy v¨n vµ thuû triÒu: - ThÞ X· SÇm S¬n ®­îc bao quanh bëi nhiÒu s«ng, nh­ng chñ yÕu vÉn lµ s«ng Chu vµ s«ng M· . + Mùc n­íc lín nhÊt Hmax = + 2,05 m øng víi tÇn suÊt lò P = 10% vµ thêi gian x¶y ra 7 ngµy + Mùc n­íc thÊp nhÊt Hmin = + 0,9 ¸1,5 m Qua sè liÖu m­a lò n¨m 1992 thùc ®o n­íc s«ng Qu¶ng Ch©u t¹i LÔ M«n lµ: H = 2,41m cao h¬n mùc n­íc lín nhÊt ( tÇn suÊt P = 10% ) lµ 0,4m vµ chu kú xuÊt hiÖn 3 n¨m mét lÇn. §Ó h¹n chÕ n­íc mÆn x©m nhËp vµo s«ng, cèt cao ®é x¶ n­íc ra s«ng M· t¹i cèng Qu¶ng Ch©u lµ + 1,79 m. - Hå ®iÒu tiÕt n­íc Trong ph¹m vi khu vùc ThÞ X· SÇm S¬n tr­íc ®©y cã 13 hå chøa n­íc. Tæng diÖn c¸c hå kho¶ng 77.000 m2, trong ®ã riªng Hå thµnh (6 hå ) ®· chiÕm tíi 40.730 m2 t­¬ng lai khu vùc §«ng H­¬ng vµ c¸c khu vùc kh¸c sÏ ®µo thªm mét sè hå ®iÒu hoµ, hå sinh th¸i kÕt hîp vui ch¬i gi¶i trÝ. - ThÞ X· SÇm S¬n thuéc khu vùc cã chÕ ®é b¸n nhËt chiÒu . II.1.6/- §Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n: II.1.6.1/- §Þa chÊt thuû v¨n: Qua tµi liÖu th«ng tin cña ®oµn ®Þa chÊt th× l­îng n­íc ngÇm trong thµnh phè phong phó, cã khai th¸c ®Ó cung cÊp n­íc sinh ho¹t cho thµnh phè ë ®é s©u 30 m. Nh­ng cÇn chó ý x©m thùc mÆn vµo nguån n­íc. II.1.6.2/- §Þa chÊt c«ng tr×nh: Qua c¸c lç khoan ®Þa chÊt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th× c­êng ®é chÞu t¶i cña ®Êt tù nhiªn 1,5 ¸ 2 kg/cm2 cã thÓ x©y dùng nhµ cao tÇng nh­ng cÇn chó ý sù x©m thùc mÆn v× khu vùc nµy chÞu ¶nh h­ëng cña thuû triÒu. Ngoµi ra cã nhiÒu nói ®¸ v«i trong khu vùc nªn khi x©y dùng c«ng tr×nh cÇn th¨m dß kh¶o s¸t kü hiÖn t­îng cast¬ II.2./- hiÖn tr¹ng x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng: II.2.1/- §­êng ®« thÞ: HÖ thèng m¹ng l­íi giao th«ng ThÞ X· SÇm S¬n ®· ®­îc h×nh thµnh theo kiÓu bµn cê cho khu néi thÞ , khu ngo¹i thÞ chñ yÕu lµ ®­êng ®Êt ®¸ , h×nh thµnh theo khu d©n c­ ch­a ®­îc quy ho¹ch . KÕt cÊu mÆt ®­êng cho toµn thÞ x· ®­îc chia lµm 3 lo¹i chñ yÕu : - §­êng nhùa ¸t phan gåm 19 tuyÕn chñ yÕu ph©n bè ë trung t©m thÞ x· . Tæng chiÒu dµi kho¶ng 17 km , c¸c tuyÕn nµy c¬ b¶n ®· ®­îc quy ho¹ch æn ®Þnh phôc vô chÝnh cho ®i l¹i , th¨m quan , du lÞch , nghØ m¸t cho nh©n d©n vµ kh¸ch trong vµ ngoµi thÞ x· . - §­êng BTXM chñ yÕu lµ ®­êng lªn nói Tr­êng LÖ vµ mét sè ®­êng nh¸nh khu nhµ nghØ vµ khu d©n c­ g«m 8 tuyÕn , tæng chiÒu dµi kho¶ng 3,6 km .Tæng diÖn tÝch mÆt ®­êng BTXM lµ 18200 km2 , diÖn tÝch ®Êt chiÕm kho¶ng 43680 m2 . §©y lµ nh÷ng tuyÕn x©y dùng míi phôc vô cho viÖc ®i l¹i cña kh¸ch du lÞch vµ nh©n d©n, th¨m quan , nghØ m¸t .. - §­êng ®Êt ®¸ lµ nh÷ng ®­êng ph©n bè hÇu hÕt ë khu d©n c­ néi thÞ ngo¹i thÞ ®­êng ®­îc h×nh thµnh tù nhiªn ch­a ®­îc quy ho¹ch , ®­êng vµ ngâ phè xen lÉ nhau gåm 28 ®o¹n tuyÕn víi tæng chiÒu dµi gÇn 54,3 km , mÆt ®­êng ph©n bè kh«ng ®Òu réng tõ 3,5 ¸ 9 m víi tæng diÖn tÝch 238575 m2 . §©y lµ nh÷ng tuyÕn giao th«ng phôc vô chÝnh trong khu d©n c­ néi thÞ , cÇn ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp vµ quy ho¹ch l¹i ®­a hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cña thÞ x· vµo phôc vô b¶o ®¶m vÖ sinh m«i tr­êng s¹ch ®Ñp chung cho thÞ x· . II.2.2/ HiÖn tr¹ng tho¸t n­íc m­a : §Þa h×nh ThÞ X· SÇm S¬n kh¸ b»ng ph¼ng vµ chia lµm 2 cÊp - phÝa t©y ®­êng Thanh Niªn , ®Þa h×nh cao , dèc dÇn §«ng sang T©y . Tho¸t n­íc m­a tù ch¶y thuËn lîi - PhÝa §«ng ®­êng Thanh Niªn ®Þa h×nh thÊp ph¶i san nÒn , t¹o dèc ®Ó n­íc tho¸t tù ch¶y - HÖ thèng cèng r·nh tho¸t n­íc m­a ®Òu ®· xuèng cÊp nghiªm träng . Mét sè r·nh n¾p ®an ven ®­êng ®· h­ háng , ga thu n­íc ®· bÞ r¸c lµm cho t¾c nghÏn . C¸c cèng tho¸t n­íc m­a còng kh«ng ®­îc b¶o d­ìng ®Þnh kú nªn còng ë trong t×nh tr¹ng t¾c nghÏn kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t n­íc mÆt . Trong qu¸ tr×nh x©y dung ®« thÞ nhiÒu miÖng x¶ ®· bÞ bÞt kÝn g©y hiÖn t­îng ch¶y trµn n­íc m­a vµ g©y ngËp . II.2.3/ HiÖn tr¹ng tho¸t n­íc bÈn. - HÖ thèng tho¸t n­íc bÈn cña ThÞ X· SÇm S¬n rÊt ®¬n gi¶n , ch­a ®­îc ®Çu t­ x©y dùng. HiÖn t¹i cã 4 tuyÕn tho¸t n­íc chÝnh ë khu trung t©m , nh­ng vÉn ch­a ®­îc x©y dùng ®ång bé hoµn chØnh theo quy ho¹ch gåm 3 tuyÕn m­¬ng tho¸t n­íc tÊm ®an däc 2 bªn ®­êng Lª Lîi , NguyÔn Du vµ ®­êng Thanh Niªn , tæng chiÒu dµi kho¶ng L = 4300m . - Mét tuyÕn tho¸t n­íc däc 2 bªn ®­êng Bµ TriÖu b»ng cèng ngÇm bª t«ng xi m¨ng dµi L= 900 m . - Cßn l¹i tho¸t n­íc cña thÞ x· lµ tù thÊm , tù ch¶y , kÕt hîp víi mét sè tuyÕn m­¬ng nhá trong c¸c nhµ nghØ , c¬ quan néi thÞ ®æ ra 4 tuyÕn m­¬ng cèng chÝnh cña thÞ x· vµ ®æ ra biÓn . Nh×n chung hÖ thèng tho¸t n­íc cña thÞ x· ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu hiÖn t¹i , cßn g©y ø ®äng , « nhiÔm m«i tr­êng , chñ yÕu lµ tho¸t n­íc theo tù nhiªn nªn g©y « nhiÔm vµ ¸ch t¾c giao th«ng khi cã m­a lín . II.2.4 / HiÖn tr¹ng cÊp n­íc : Nhµ m¸y n­íc L­¬ng Trung c«ng suÊt 400 m3/ng®ªm kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu dïng n­íc cña thÞ x· do ®ã hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y , nhµ nghØ , kh¸ch s¹n c¬ quan dïng n­íc giÕng khoan m¹ch n«ng ®Ó cÊp côc bé tõng ®¬n vÞ . Nh©n d©n hÇu hÕt dïng n­íc giÕng kh¬i . * M¹ng l­íi ®­êng èng cÊp n­íc : bao gåm tuyÕn ®­êng èng D150 tõ ®µi n­íc ®Õn nhµ m¸y gåm ®­êng NguyÔn Du , NguyÔn Hång LÔ , Ng« QuyÒn . * §µi n­íc : §µi cã dung tÝch W = 850 m3 ®Æt t¹i phÝa §«ng B¾c nói Tr­êng LÖ II.2.5/ CÊp ®iÖn : Nguån ®iÖn cÊp cho ThÞ X· SÇm S¬n b»ng lé 35 KV tõ tr¹m trung gian nói dÉn vÒ . T¹i xãm Th¾ng ®· x©y dùng ®ît ®Çu tr¹m trung gian c«ng suÊt 4000 KV ®iÖn ¸p 35/10 KV . Tr¹m biÕn ¸p h¹ thÕ hiÖn cã 29 tr¹m víi tæng c«ng suÊt 8570 KVA , cã 13,5 km ®­êng d©y 10 KV vµ 40 km ®­êng d©y 0,4 KV . HÇu hÕt l­íi ®iÖn cao thÕ lµ d©y trÇn , cét BTCT chÊt l­îng cung cÊp ®iÖn ®· ®­îc c¶i thiÖn mét b­íc an toµn vµ liªn tôc h¬n . §iÖn chiÕu s¸ng trªn ®­êng phè ®· x©y dùng ®­îc 3 km trªn c¸c phè nh­ NguyÔn Du , Lª Lîi , Hå Xu©n H­¬ng .. b»ng ®Ìn cao ¸p thuû ng©n . §iÖn trang trÝ ®« thÞ ch­a cã . II.2. 6/ C©y xanh : MÊy n¨m qua ThÞ X· SÇm S¬n ®· tiÕn hµnh trång ®­îc nhiÒu c©y xanh trªn nói , ven biÓn , däc theo c¸c ®­êng phè vµ trong c¸c khu d©n c­ . Mµu xanh ®· t« ®iÓm cho thÞ x· thªm ®Ñp , dÞu dµng , m¸t mÎ .DiÖn tÝch ®Êt trång c©y xanh cßn Ýt 3 m2 / ng­êi . Tuy nhiªn viÖc lùa chän c©y quý , c©y cã h×nh d¸ng ®Ñp ®Ó trång ch­a nhiÒu , c«ng viªn , v­ên hoa tiÓu c©y c¶nh ch­a cã g× ®¸ng kÓ . Mét khu«n viªn nhá ë khu trung t©m chØ míi b¾t ®Çu x©y dùng . II.2. 7/ VÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ : ThÞ X· SÇm S¬n ®· b¾t ®Çu x©y dùng mét khu xö lý r¸c th¶i ë phÝa T©y ( ven s«ng §¬ ) . DiÖn tÝch 5 ha ®ñ dïng cho 10 ha , l­îng r¸c thu gom ®¹t 21,6% . VÖ sinh trong c¸c nhµ nghØ vµ ®­êng phè 2 n¨m qua ®· cã nhiÒu tiÕn bé . VÖ sinh trªn b·i c¸t vµ n­íc biÓn ®· ®­îc quan t©m chu ®¸o h¬n nh­ng ch­a ®­îc s¹ch sÏ . Mçi ngµy thu gom ®­îc 12,1 tÊn r¸c trªn toµn thÞ x· . NhiÒu hé d©n c­ ®· x©y dùng hè xÝ tù ho¹i hoÆc b¸n tù ho¹i , sè cßn l¹i sö dông xÝ 2 ng¨n . NghÜa ®Þa ®ang lµ vÊn ®Ò lín cÇn gi¶i quyÕt gÊp . VÉn cßn t×nh tr¹ng ch«n cÊt r¶i r¸c nhiÒu n¬i , xen kÏ trong c¸c khu d©n c­ . II.3/-®Þnh h­íng ph¸t triÓn quy ho¹ch thÞ x· ®Õn n¨m 2020 II . 3 .1 HiÖn tr¹ng ®« thÞ : - ThÞ X· SÇm S¬n cã diÖn tÝch 1790 ha bao gåm c¸c ph­êng x· : + Ph­êng Tr­êng S¬n cã diÖn tÝch 408,6 ha + Ph­êng B¾c S¬n cã diÖn tÝch 178,45 ha + Ph­êng trung S¬n cã diÖn tÝch 233,07 ha + X· Qu¶ng C­ cã diÖn tÝch 641,47 ha + X· Qu¶ng TiÕn cã diÖn tÝch 328,16 ha - ThÞ X· SÇm S¬n lµ ®« thÞ lo¹i IV cã tÝnh chÊt lµ mét ®« thÞ du lÞch cã vïng biÓn ®Ñp , hµng n¨m thu hót mét l­îng kh¸ch du lÞch rÊt lín . II . 2 .2 §Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ vµ x· héi a / VÒ kinh tÕ : Theo nh­ thèng kª n¨m 1999 c¬ cÊu lao ®éng cña ThÞ X· SÇm S¬n nh­ sau Khu vùc 1 : n«ng nghiÖp 9600 ng­êi Khu vùc 2 : c«ng nghiÖp , thñ c«ng nghiÖp , ®¸nh b¾t chÕ biÕn thuû h¶i s¶n 9800 ng­êi . Khu vùc 3 : th­¬ng m¹i , dÞch vô du lÞch 5200 ng­êi Lao ®éng ch­a cã viÖc lµm 33600 ng­êi . * §¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn : Tæng s¶n l­îng h¶i s¶n lµ 11600 tû ®ång ThÞ X· SÇm S¬n chñ yÕu lµ ®¸nh b¾t h¶i s¶n , kh«ng cã nh÷ng c¬ së chÕ biÕn ®Ó xuÊt khÈu hoÆc l­u th«ng ra thÞ tr­êng ngoµi tØnh , v× vËy gi¸ cña s¶n phÈm thu b¾t ®­îc ®Òu do t­ th­¬ng mua víi gi¸ thÊp . * Kinh doanh du lÞch : PhÇn ®Êt ven biÓn thuéc 2 ph­êng Tr­êng S¬n vµ B¾c S¬n ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dung nhµ nghØ vµ kh¸ch s¹n víi tæng sè 10.100 gi­êng . b / VÒ m¾t x· héi * Gi¸o dôc : toµn thi x· cã - 6 tr­êng phæ th«ng tiÓu häc víi 228 líp víi 7717 häc sinh ®· x©y dung 150 phßng häc tõ 1 ®Õn 2 tÇng . - 5 tr­êng phæ th«ng trung häc c¬ së víi 100 líp 4041 häc sinh ®· x©y dung 65 phßng häc tõ 1 ®Õn 2 tÇng - Cã 1 tr­êng phæ th«ng trung häc víi 24 líp ®· x©y dung phßng häc nhµ 4 tÇng * Y tÕ : ThÞ x· hiÖn cã trung t©m y tÕ quy m« 70 gi­êng tai ph­êng b¾c S¬n , 1 phßng kh¸m ®a khoa 2 tÇng 250 m2 sµn , 2 tr¹m x¸ x· , 3 tr¹m x¸ ph­êng cã quy m« tõ 10 ®Õn 15 gi­êng chñ yÕu lµ nhµ cÊp 4 diÖn tÝch mçi tr¹m 150 m2 . * V¨n ho¸ thÓ thao : §· cã quy ho¹ch ®Êt x©y dung c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ thÓ thao vui ch¬i gi¶i trÝ ë khu trung t©m nh­ng ch­a ®­îc ®Çu t­ x©y dung . Nhµ h¸t xuèng cÊp , nh×n chung m¶ng v¨n ho¸ thÓ thao cßn rÊt nghÌo nµn , ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch nghØ vµ d©n c­ ®« thÞ . II . 2 . 3 TÝnh chÊt , quy m« d©n sè vµ quy m« sö dông ®Êt : a / TÝnh chÊt ®« thÞ : T¹i quyÕt ®Þnh sè 2733 Q§/UB cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt nhiÖm vô ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung ThÞ X· SÇm S¬n ngµy 10/12/1998 nªu râ ThÞ X· SÇm S¬n lµ thÞ x· du lÞch , nghØ m¸t d­ìng søc vµ lµ trung t©m cña tØnh Thanh Ho¸ . ThÞ x· ph¸t triÓn n«ng l©m ng­ nghiÖp , tiÓu thñ c«ng nghiÖp , dÞch vô ®Ó phôc vô cho nhiÖm vô chñ yÕu lµ kinh doanh du lÞch . ThÞ X· SÇm S¬n cã c¸c mÆt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ du lÞch nghØ m¸t , chØ c¸ch quèc lé 1A 16 km vÒ phÝa §«ng , c¸ch thñ ®« Hµ Néi 160 km , n»m ë khu vùc thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ , lµ mét trong 5 khu ®éng lùc ph¸t triÓn cña toµn tØnh . SÇm S¬n cã thÓ nãi lµ ®iÓm du lÞch thuËn lîi vÒ mÆt ®Þa lý . b / Quy m« d©n sè : Tæng d©n sè trªn ®Þa bµn 54500 ng­êi , dù tÝnh ®Õn n¨m 2020 ThÞ X· SÇm S¬n sÏ cã 80000 ng­êi . Tæng kh¸ch du lÞch b×nh qu©n trong 1 ngµy lµ 5600 kh¸ch tÝnh 4 th¸ng / n¨m cã kh¸ch . c/ Quy m« ®Êt ®ai : §Êt d©n dông : 60 m2 /ng­êi Trong ®ã : -§Êt ë lµ 30 m2/ng­êi - §Êt c«ng céng 5 m2/ng­êi - §Êt c©y xanh 7 m2/ng­êi - §Êt giao th«ng ®« thÞ 18 m2/ng­êi - §Êt kh¸ch s¹n nhµ nghØ 50 m2/ng­êi PHÇN II ThiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc cho ThÞ x· Ch­¬ng I : x¸c ®Þnh c«ng suÊtcña hÖ thèng cÊp n­íc I. X¸c ®Þnh quy m« dïng n­íc. Nhu cÇu dïng n­íc bao gåm l­u l­îng n­íc cÊp cho c¸c môc ®Ých sau : I.1.N­íc cÊp cho sinh ho¹t. D©n sè cña thÞ x· SÇm S¬n lµ 142.900 ng­êi. Theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cÊp n­íc th× tiªu chuÈn dïng n­íc cho mçi ng­êi lµ 150 l/ng­êi ngµy ®ªm. L­u l­îng n­íc sinh ho¹t ngµy dïng n­íc lín nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Q SHNgµy max = KNgµy max (m3/ng.®) Trong ®ã: qi =150 l/ng.ng® :Tiªu chuÈn dïng n­íc N =142900 ng­êi : D©n sè cña thÞ x· . KNgµy max =(1,25-1,4) : hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ngµy lín nhÊt . Chän K Ngµy max = 1,35 QSH Ngµy max = 1,35 = 28937 (m3/ng®) I.2. N­íc cÊp cho t­íi ®­êng vµ c©y xanh: Do kh«ng thèng kª ®­îc ®Çy ®ñ sè liÖu vÒ diÖn tÝch c©y xanh, diÖn tÝch ®­êng nªn theo TCVN 33 – 85 ta chän tiªu chuÈn t­íi c©y xanh vµ t­íi ®­êng lµ 10% . Trong ®ã : + L­u l­îng t­íi c©y Qtc= 40% tæng l­u l­îng t­íi c©y röa ®­êng. T­íi c©y vµo c¸c giê tõ 6h – 8h vµ tõ 17h – 19h. + L­u l­îng n­íc röa ®­êng Qt® = 60% tæng l­u l­îng n­íc t­íi c©y vµ röa ®­êng .Röa ®­êng vµo c¸c giê tõ 8-16h. Ta cã: Qt­íi = 10%´ = 10% ´ 28937 = 2894 (m3 /ng.®). Þ Qtc = 40%´Qt­íi =40% ´ 2894 = 1158 (m3/ng.®). Þ Qt® = 60%´ Qt­íi = 60%´2894 = 1736 (m3/ng.®). I.3.N­íc cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tËp trung: B¶ng thèng kª c«ng nh©n trong c¸c xÝ nghiÖp Tªn xÝ nghiÖp Sè nh©n c«ng Ni (ng­êi) Sè ca lµm viÖc N­íc cÊp cho s¶n xuÊt (m3 ) Ph©n x­ëng nãng Ph©n x­ëng kh.nãng XÝ nghiÖp I 120 450 3 3300 XÝ nghiÖp II 135 495 3 3600 XÝ nghiÖp III 150 600 3 3600 a.N­íc cho sinh ho¹t cña c«ng nhËn: ¸p dông c«ng thøc : QSH CN = Trong ®ã QSH CN : N­íc sinh ho¹t cho c«ng nh©n. 45( l/ng.® ):Tiªu chuÈn n­íc cho c«ng nh©n khi lµm viÖc trong ph©n x­ëng nãng . 25( l/ng.® ):Tiªu chuÈn n­íc cho c«ng nh©n khi lµm viÖc trong ph©n x­ëng kh«ng nãng . N1 : sè c«ng nh©n lµm viÖc trong ph©n x­ëng nãng . N2 : sè c«ng nh©n lµm viÖc trong ph©n x­ëng kh«ng nãng . L­u l­îng n­íc dïng cho nhu cÇu cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp I lµ : QSH-I CN = = 16,65 (m3/ng®) L­u l­îng n­íc dïng cho nhu cÇu cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp II lµ : QSH-II CN = = 18 (m3/ng®) L­u l­îng n­íc dïng cho nhu cÇu cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp III lµ : QSH-III CN = = 21,75 (m3/ng®) b.N­íc t¾m cho c«ng nh©n: - L­îng n­íc t¾m cho c«ng nh©n trong 45 phót sau mçi ca lµm viÖc, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: = (m3/ng®). -Do ®ã: + L­u l­îng n­íc dïng ®Ó t¾m cho c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp I lµ : = = 25,2 (m3/ng®) + L­u l­îng n­íc dïng ®Ó t¾m cho c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp II lµ : = = 27,9 (m3/ng®) + L­u l­îng n­íc dïng ®Ó t¾m cho c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp III lµ : = = 33 (m3/ng®). c.N­íc dïng cho s¶n xuÊt: Theo sè liÖu ®· cho l­îng n­íc dïng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c¸c xÝ nghiÖp lµ: + XÝ nghiÖp I: 3300 (m3/ng®). + XÝ nghiÖp II: 3600(m3/ng®). + XÝ nghiÖp III: 3600(m3/ng®). Þ QSX = 3300 + 3600 + 3600 = 10500 (m3/ng®). VËy: Tæng l­u l­îng n­íc dïng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ = ++ = 56,4 + 86,1 + 10500 = 10642,5(m3/ng®). LÊy trßn lµ 10643 m3/ng®. I.4.N­íc cÊp cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng: . a.N­íc dïng cho tr­êng häc: + L­îng n­íc tiªu chuÈn lµ qcc tc = 1520 (l/ng­êi ng®). Ta chän qcc tc=20(l/ng­êi ng®). + Theo sè liÖu tÝnh to¸n ta cã sè häc sinh trong c¸c tr­êng häc lµ 18650 häc sinh =>L­îng n­íc cÇn cÊp cho tr­êng häc lµ: QTH= 20 ´ 18650 = 373000 (l/ng®)=373 (m3/ng®). b.N­íc cÊp cho bÖnh viÖn: + L­îng n­íc tiªu chuÈn : qtcbv=400(l/ng­êi ng®). +Theo sè liÖu tÝnh to¸n trong thÞ x· cã 1800 gi­êng bÖnh =>L­îng n­íc cÇn cÊp cho bÖnh viÖn lµ: QBV==720(m3/ng®). c.N­íc cÊp cho c«ng së: +L­îng n­íc tiªu chuÈn: qcs = 25 (l/ng­êi ng®). + Sè ng­êi lµm viÖc trong c«ng së lµ 2150 c¸n bé c«ng nh©n viªn =>L­îng n­íc cÇn cÊp cho c«ng së lµ: QCS==54 (m3/ng®). * VËy : L­u l­îng cÊp cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµ: QCTCC= QTH+QBV +QCS =373 + 720 + 54 = 1147(m3/ng®). I.5. Quy m« c«ng suÊt cña tr¹m cÊp n­íc. * Tæng l­u l­îng n­íc cÇn cung cÊp cho thÞ x· trong 1 ngµy ®ªm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: QII= (QSHmax´a + QCN + QCTCC + QT)´b Trong ®ã: QSHmax: L­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t cña khu d©n c­ trong ngµy lín nhÊt. QSX : L­îng n­íc cÊp cho c«ng nghiÖp. QCTCC : L­îng n­íc cÊp cho c«ng tr×nh c«ng céng( tr­êng häc, bÖnh viÖn, c«ng së…). QT : L­îng n­íc dïng ®Ó t­íi c©y vµ röa ®­êng. a : HÖ sè kÓ ®Õn l­u l­îng dïng cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng. a = 1.051.1 Chän a =1.1 b : HÖ sè rß rØ trªn hÖ thèng cÊp n­íc b = 1.11.2 Chän b =1.2 QII =(28937´1.1 + 10643 + 1147 + 2894)´1.2 =46513,5 x 1,2 =55816,2(m3/ng®). VËy: C«ng suÊt cña tr¹m b¬m II lµ 55816,2 (m3/ng®). * C«ng suÊt cña tr¹m b¬m cÊp I lµ: QI = QII´c c : HÖ sè cung cÊp n­íc cho tr¹m xö lÝ c = 1..51.1 Chän b =1.1 QI = 55816,2 ´ 1.1 = 61400 (m3/ng®). I.6. LËp b¶ng th«ng kª l­u l­îng n­íc tiªu thô theo c¸c giê trong ngµy ®ªm: Ta cã c«ng suÊt cña tr¹m b¬m II: Qng® = 55816,2 ( m3/ng®) lµ c«ng suÊt cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng vµ hÖ sè rß rØ. §Ó ph©n bè l­u l­îng n­íc tiªu thô tõng giê trong ngµy ta lËp b¶ng tÝnh to¸n ®Ó ph©n bè l­u l­îng cña c¸c giê thµnh %QII qua ®ã ta cã l­u l­îng % cña giê trong ngµy. §Ó lËp ®­îc b¶ng ta cÇn c¨n cø vµo Kgiê lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê cña khu d©n c­ vµ xÝ nghiÖp, c«ng nghiÖp ,vµ c¸c ®èi t­îng dïng n­íc kh¸c. Ta cã Kgiê max cña khu d©n c­ lµ tØ sè gi÷a l­u l­îng giê dïng n­íc lín nhÊt vµ l­u l­îng giê dïng n­íc trung b×nh Kgiê max = amax x bmax Chän amax =1,35 D©n sè cña thÞ x· lµ 142900 ng­êi nªn lÊy bmax = 1,08. Do ®ã Kgiê max = 1,35 x1,08 =1,458 LÊy Kgiê max = 1,5. Ta cã b¶ng thèng kª l­u l­îng cho thÞ x· cho tõng giê trong ngµy ®ªm d­íi ®©y: II.Chän chÕ ®é lµm viÖc cña TB II . X¸c ®Þnh dung tÝch ®µi vµ dung tÝch bÓ chøa II.1.Chän chÕ ®é lµm viÖc cña TB II . Tõ b¶ng thèng kª l­u l­îng n­íc tiªu thô dïng theo tõng giê trong suèt ngµy ®ªm cña thÞ x· ta vÏ ®­îc biÓu ®å tiªu thô n­íc cho thµnh phè d­íi ®©y: -Tõ biÓu ®å tiªu thô n­íc ta chän chÕ ®é b¬m cho TB II theo 2 cÊp : + CÊp 1 : 2,5 % Qng® trong 8h ,tõ 21-24h, 0-5 h. + CÊp 2 : 5% Qng® trong 16 h , tõ 5-21h. II.2.TÝnh to¸n ®µi §µi n­íc lµm nhiÖm vô ®iÒu hoµ n­íc gi÷a tr¹m b¬m cÊp II vµ chÕ ®é tiªu thô n­íc cña ThÞ x· , ngoµi ra ®µi cßn dù tr÷ n­íc ®Ó ch÷a ch¸y trong 10 phót khi ®¸m ch¸y b¾t ®Çu. *Dung tÝch cña ®µi n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W® =W®h + WCC10 Cã ®¬n vÞ lµ m3. §Ó x¸c ®Þnh W®®h ta dùa vµo chÕ ®é tiªu thô n­íc tõng giê trong ngµy cña thÞ x·. Qua ®ã ta chän chÕ ®é chÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m II sao cho chÕ ®é b¬m s¸t víi chÕ ®é tiªu thô trong ngµy ®Ó cho W®®h lµ nhá nhÊt. X¸c ®Þnh dung tÝch ®µi ®iÒu hoµ theo ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng d­íi ®©y : XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH ĐIỀU HOÀ CỦA ĐÀI NƯỚC ( TÍNH THEO %Qngđ) Giờ trong ngày Lưu lượng nước tiêu thụ (%Qngđ) Lưu lượng bơm cấp II (%Qngđ) Lượng nước vào đài (%Qngđ) Lượng nước ở đài ra (%Qngđ) Lượng nước còn lại trong đài (%Qngđ) 1 2 3 4 5 6 0 -- 1 2.64 2.5 0.14 1.77 1 -- 2 2.76 2.5 0.26 1.51 2 -- 3 2.76 2.5 0.26 1.25 3 -- 4 2.76 2.5 0.26 0.99 4 -- 5 3.51 2.5 1.01 -0.02 5 -- 6 4.32 5 0.68 0.66 6 -- 7 5.14 5 0.14 0.52 7 -- 8 5.17 5 0.17 0.35 8 -- 9 5.00 5 0.00 0.35 9 -- 10 4.72 5 0.28 0.63 10 -- 11 4.66 5 0.34 0.97 11 -- 12 5.80 5 0.80 0.17 12 -- 13 5.02 5 0.02 0.15 13 -- 14 4.66 5 0.34 0.49 14 -- 15 4.65 5 0.35 0.84 15 -- 16 4.76 5 0.24 1.08 16 -- 17 4.49 5 0.51 1.59 17 -- 18 5.79 5 0.79 0.80 18 -- 19 5.80 5 0.80 0.00 19 -- 20 4.08 5 0.92 0.92 20 -- 21 3.41 5 1.59 2.51 21 -- 22 2.77 2.5 0.27 2.24 22 -- 23 2.81 2.5 0.31 1.93 23 -- 24 2.52 2.5 0.02 1.91 Cộng 100.00 100.00 Dùa vµo b¶ng tÝnh ta cã thÓ thÊy ®­îc qu¸ tr×nh ®iÒu hoµ n­íc cña ®µi n­íc ®Ó ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi còng nh­ kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ l­u l­îng cña ®µi n­ãc ta ph¶i chän thÓ tÝch ®iÒu hoµ n­íc lín nhÊt cho ®µi, theo b¶ng tÝnh ta chän thÓ tÝch ®iÒu hoµ n­íc cho ®µi lµ: W®h® = 2,53 %.Qng® .= 2,53% x 55816,2 = 1412 m3 -Dung tÝch n­íc ch÷a ch¸y(WCC10) phôc vô ch÷a ch¸y trong 10phót x¸c ®Þnh dùa vµo sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi vµ l­u l­îng ®Ó dËp t¾t mçi ®¸m ch¸y theo tiªu chuÈn cÊp n­íc ch÷a ch¸y, víi thÞ x· SÇm S¬n nµy ta cã sè ®¸m ch¸y cã thÓ xÈy ra ®ång thêi lµ: 2®¸m ch¸y vµ l­u l­îng cÊp cho mçi ®¸m ch¸y lµ: 35(l/s). WCC10=qcc x n x 10 x 60 x 0,001 = 2x35x10x60x0,001) = 42(m3). VËy dung tÝch cña ®µi n­íc lµ: W® =W®h + WCC10 = 1412 + 42 = 1455 m3 . ThiÕt kÕ ®µi - Chän ®µi h×nh trô trßn . - X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao cña bÇu ®µi n­íc: Ta cã quan hÖ gi÷a D vµ H0 cña ®µi: = 0,7 Þ H0 = 0,7.D W® = .H0 = .0,7.D = 0,55.D3 Þ D = = = 13,9 m . LÊy trßn lµ 14 m . Þ H0 = 0,7.D = 9,67 m LÊy trßn lµ 10m . ChiÒu cao x©y dùng bÇu ®µi: Hxd = 0,25 + H0 + 0,2 Trong ®ã: + 0,25: chiÒu cao tÝnh ®Õn líp cÆn ®äng l¹i ë ®¸y ®µi + 0,2 : chiÒu cao thµnh ®µi tõ mÆt n­íc lªn Hxd = 0,25 +10 + 0,2 = 10,45m. II.3. TÝnh to¸n bÓ chøa. N­íc sau khi läc qua bÓ läc ®­îc ®­a vÒ bÓ chøa.T¹i ®©y n­íc ®­îc khö trïng b»ng dung dÞch Clo. Dung tÝch bÓ chøa (Wbc ) tÝnh to¸n ®ñ chøa cho l­u l­îng n­íc ®iÒu hoµ cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô (W®h), l­îng cøu ho¶ (Wch) vµ l­îng dïng cho b¶n th©n (Wbt). *Dung tÝch bÓ chøa ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Wbc=W®h+Wcc3h+Wbt (m3) - Wbt = 5%. Qng® = 0,05 .55816,2 = 2791 m3. - Wcc3h : dung tÝch n­íc ch÷a ch¸y trong 3giê Ta cã: Wcc3h = 10,8 x n xqcc = 10,8 x 2 x 35 =756 m3 W®h : dung tÝch ®iÒu hoµ cña bÓ chøa , ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng d­íi ®©y : BẢNG XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH ĐIỀU HOÀ CỦA BỂ CHỨA Giờ trong ngày đêm Chế độ bơm của trạm bơm cấp I (%Qngđ) Chế độ bơm của trạm bơm cấp II (%Qngđ) Lượng nước vào đài (%Qngđ) Lượng nước ra đài (%Qngđ) Lượng nước còn lại trong đài (%Qngđ) 1 2 3 4 5 6 0 -- 1 4.16 2.5 1.66 6.64 1 -- 2 4.16 2.5 1.66 8.30 2 -- 3 4.16 2.5 1.66 9.96 3 -- 4 4.16 2.5 1.66 11.62 4 -- 5 4.16 2.5 1.66 13.28 5 -- 6 4.17 5 0.83 12.45 6 -- 7 4.17 5 0.83 11.62 7 -- 8 4.17 5 0.83 10.79 8 -- 9 4.17 5 0.83 9.96 9 -- 10 4.17 5 0.83 9.13 10 -- 11 4.17 5 0.83 8.30 11 -- 12 4.17 5 0.83 7.47 12 -- 13 4.17 5 0.83 6.64 13 -- 14 4.17 5 0.83 5.81 14 -- 15 4.17 5 0.83 4.98 15 -- 16 4.17 5 0.83 4.15 16 -- 17 4.17 5 0.83 3.32 17 -- 18 4.17 5 0.83 2.49 18 -- 19 4.17 5 0.83 1.66 19 -- 20 4.17 5 0.83 0.83 20 -- 21 4.17 5 0.83 0.00 21 -- 22 4.16 2.5 1.66 1.66 22 -- 23 4.16 2.5 1.66 3.32 23 -- 24 4.16 2.5 1.66 4.98 Cộng 100.00 100.00 Dùa vµo b¶ng tÝnh ta cã thÓ chän dung tÝch ®iÒu hoµ cña bÓ chøa: W®h= 13,28% . Qng® = 13,28% 55815,2 = 7413 m3 *Dung tÝch cña bÓ chøa: Wbc=W®h +Wcc3h+Wbt = 7413 +756+2791 =10960 m3. * ThiÕt kÕ bÓ. - Chän bÓ ch÷ nhËt . - Ta chän sè bÓ lµ 2 bÓ h×nh ch÷ nhËt, mçi bÓ cã dung tÝch 5480 m3 : KÝch th­íc mçi bÓ lµ: (BxLxH ) = (30x30x6,09)m. BÓ cã kÕt cÊu lµ bÓ bª t«ng cèt thÐp, ChiÒu s©u ch«n bÓ lµ: 4,59 m, ChiÒu cao phÇn næi lµ: 1,5 m. Ch­¬ng II :tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc. I. V¹ch tuyÕn m¹ng l­íi cÊp n­íc. I.1.Yªu cÇu Cung cÊp ®Çy ®ñ l­îng n­íc yªu cÇu, vµ ¸p lùc cÇn thiÕt §¶m b¶o cung cÊp n­íc liªn tôc Chi phÝ x©y dùng, vµ qu¶n lý lµ Ýt nhÊt øng dông c¬ giíi ho¸ trong thi c«ng x©y dùng m¹ng l­íi, vµ tù ®éng ho¸ trong qu¶n lý. I.2.Nguån n­íc *Nguån n­íc ngÇm. Nguån n­íc ngÇm tr÷ l­îng kh¸ phong phó, tuy nhiªn bÞ nhiÔm mÆn .Cã thÓ khai th¸c ®Ó sö dông ®­îc ë ®é s©u d­íi 30 m . *Nguån n­íc mÆt. - ThÞ X· SÇm S¬n ®­îc bao quanh bëi nhiÒu s«ng, nh­ng chñ yÕu vÉn lµ s«ng Chu vµ s«ng M· . -N­íc tõ s«ng M· bÞ nhiÔm m¨ mÆn kh«ng sö dông ®­îc. Nguån n­íc mÆt sö dông lµ nguån n­íc mÆt khai th¸c tõ s«ng chu c¸ch thÞ x· kho¶ng 10 km vÒ phÝa T©y B¾c. T¹i ®©y nguån n­íc cã l­u l­îng t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ tr÷ l­îng lín, ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp cho nhu cÇu n­íc ¨n uèng vµ sinh ho¹t cña thÞ x· trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. ChÊt l­îng nguån n­íc ®· ®­îc ph©n tÝch vµ kiÓm tra, c¸c kÕt qu¶ cho thÊy n­íc lµ lo¹i n­íc mÒm, kho¸ng ho¸ thÊp, hµm l­îng chÊt h÷u c¬ vµ ®é ®ôc cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp ®èi víi n­íc ¨n uèng sinh ho¹t. ChÊt l­îng nguån ®¸p øng c¸c chØ tiªu lùa chän nguån n­íc mÆt phôc vô hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t (Lo¹i B) Tiªu chuÈn x©y dùng 233: 1999 do Bé x©y dùng ban hµnh. Nguån n­íc cÇn ph¶i ®­îc sö lý tr­íc khi sö dông cÊp cho sinh ho¹t. Nh­ vËy ta ®Æt nguån thu n­íc lÊy n­íc tõ s«ng Chu , TB I , tr¹m xö lý ®­îc ®Æt t¹i vÞ c¸ch thÞ x· SÇm S¬n 10 km vÒ phÝa T©y B¾c ( h­íng ®i thµnh phè Thanh Ho¸). 3.VÞ trÝ ®Æt ®µi. Ta ®Æt ®µi t¹i phÝa §«ng B¾c nói Tr­êng LÖ ®Ó tËn dông ®Þa cao , gi¶m chi phÝ x©y dùng ch©n ®µi. 4. V¹ch tuyÕn. Dùa vµo b¶n ®å quy ho¹ch chung cña thÞ x·, sè liÖu quy ho¹ch, b¶n ®å ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, hiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt, vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ trong hÖ thèng cÊp n­íc, vµ yªu cÇu cña m¹ng l­íi cÊp n­íc, ta chän m¹ng l­íi cÊp n­íc cho toµn thÞ x· lµ m¹ng l­íi kÕt hîp gi÷a m¹ng l­íi Vßng vµ m¹ng l­íi Côt bao chïm tÊt c¶ c¸c ®iÓm tiªu thô n­íc, c¸c TuyÕn chÝnh ®i däc theo ®­êg phè vµ theo h­íng ph¸t triÓn t­¬ng lai cña TX. II. TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc 1. Tr­êng hîp trong giê dïng n­íc Max: 1.1 TÝnh q®vd® , qd® - C¨n cø vµo b¶ng thèng kª l­u l­îng theo th× thÊy thÞ x· dïng n­íc lín nhÊt tõ 11-12h vµ tõ chiÕm 5,8% Qngµy ®ªm t­¬ng ®­¬ng 3237 m3/giê = 899,23( l/s). - Tr¹m b¬m II: b¬m víi chÕ ®é 5% Qng® . 5% Qng® = . - Do ®ã : QMax= QTBII+Q§µi= 5% Qng® +0,8%Qng® = 775,23+124 = 899,23 (l/s) - Tæng chiÒu dµi c¸c ®o¹n èng tÝnh to¸n trong m¹ng lµ: L = 20130m q®vd® = = *X¸c ®Þnh l­u l­îng däc ®­êng : qd® = q®vd® x L tt ( l/s ) §Ó tiÖn tÝnh to¸n, ta lËp tÝnh to¸n qd® trªn tõng ®o¹n èng trong m¹ng nh­ sau: Ta cã b¶ng x¸c ®Þnh qd® trªn mçi ®o¹n èng cña m¹ng l­íi lµ: BẢNG PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG DỌC ĐƯỜNG TT Đoạn ống Ltt qđv qdđ 1 2 3 4 5 1 1-2 700 0.03856 26.992 2 2-3 600 0.03856 23.136 3 2-4 800 0.03856 30.848 4 1-3 350 0.03856 13.496 5 3-4 350 0.03856 13.496 6 3-7 550 0.03856 21.208 7 4-8 550 0.03856 21.208 8 7-8 350 0.03856 13.496 9 7-11 500 0.03856 19.280 10 8-12 500 0.03856 19.280 11 11-12 350 0.03856 13.496 12 11-15 650 0.03856 25.064 13 12-16 650 0.03856 25.064 14 15-16 350 0.03856 13.496 15 15-19 450 0.03856 17.352 16 16-20 500 0.03856 19.280 17 19-20 360 0.03856 13.882 18 19-23 450 0.03856 17.352 19 20-24 650 0.03856 25.064 20 23-27 350 0.03856 13.496 21 24-28 350 0.03856 13.496 22 27-28 650 0.03856 25.064 23 23-24 650 0.03856 25.064 24 27-30 350 0.03856 13.496 25 28-31 350 0.03856 13.496 26 30-31 650 0.03856 25.064 27 6-7 350 0.03856 13.496 28 8-9 350 0.03856 13.496 29 10-11 350 0.03856 13.496 30 12-13 350 0.03856 13.496 31 14-15 350 0.03856 13.496 32 16-17 350 0.03856 13.496 33 18-19 360 0.03856 13.882 34 20-21 400 0.03856 15.424 35 22-23 550 0.03856 21.208 36 24-25 250 0.03856 9.640 37 26-27 650 0.03856 25.064 38 29-30 360 0.03856 13.882 39 30-35 400 0.03856 15.424 40 31-32 450 0.03856 17.352 41 31-33 300 0.03856 11.568 42 33-34 650 0.03856 25.064 43 33-36 300 0.03856 11.568 44 4-5 350 0.03856 13.496 tæng 20130 776.213 1.2.X¸c ®Þnh l­u l­îng nót : Ta cã b¶ng x¸c ®Þnh qn trªn m¹ng l­íi lµ: nót èng Qnut 1 1-2 40.488 20.24 1-3 2 2-3 53.984 26.99 2-4 3 3-1 71.336 35.67 3-2 3-4 3-7 4 4-2 65.552 32.78 4-3 4-8 5 5-4 13.496 6.75 6 6-7 13.496 6.75 7 7-3 67.48 33.74 7-6 7-8 7-11 8 8-4 67.48 33.74 8-7 8-9 8-12 9 9-8 13.496 6.75 10 10-11 13.496 6.75 11 11-7 71.336 35.67 11-10 11-12 11-15 12 12-8 71.336 35.67 12-11 12-13 12-16 13 13-12 13.496 6.75 14 14-15 13.496 6.75 15 15-11 69.408 34.70 15-14 15-16 15-19 16 16-12 71.336 35.67 16-15 16-17 16-20 17 17-16 13.496 6.75 18 18-19 13.881 6.94 19 19-15 62.4672 31.23 19-18 19-20 19-23 20 20-16 73.6496 36.83 20-19 20-21 20-24 21 21-20 15.424 7.71 22 22-23 21.21 10.61 23 23-19 77.12 38.56 23-22 23-24 23-27 24 24-20 73.264 36.63 24-23 24-25 24-28 25 25-24 9.64 4.82 26 26-27 25.06 12.53 27 27-23 77.12 38.56 27-26 27-28 27-30 28 28-24 52.056 26.03 28-27 28-31 29 29-30 13.882 6.94 30 30-27 67.8656 33.93 30-29 30-31 30-35 31 31-28 67.48 33.74 31-30 31-32 31-33 32 32-31 17.352 8.68 33 33-34 48.2 24.10 33-36 33-31 34 34-33 25.064 12.53 35 35--30 15.424 7.71 36 36-33 11.568 5.78 1.3 TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi, giê dïng n­íc max . M¹ng l­íi cÊp n­íc cña thµnh phè bao gåm cã 9 vßng , vµ c¸c ®o¹n èng nh¸nh. Dùa trªn l­u l­îng ®· x¸c ®Þnh , tiÕn hµnh tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi dùa trªn viÖc tÝnh m¹ng côt cho nh÷ng ®o¹n nh¸nh ,®iÒu chØnh tõng vßng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p lùc. Toµn bé c¸c tuyÕn èng trong m¹ng l­íi ®Òu sö dông èng gang. Víi ®iÒu kiÖn cho phÐp vÒ tæn thÊt | h | < 0,5. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc cho c¸c ®oan èng nh¸nh ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: Thø tù §o¹n èng L(m) q (l/s) D(mm) V(m/s) d1 S0 S=S0.d1.L S.q Dh= Sq2 1 4-5 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 2 6-7 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 3 8-9 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 4 10-11 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 5 12-13 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 6 14-15 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 7 16-17 350 6.75 100 0.86 1.05 311.7 114575.64 773.39 5.22 8 18-19 360 6.94 150 0.39 1.21 3.11 1353.05 9.39 0.07 9 20-21 400 7.71 150 0.44 1.18 3.11 1471.62 11.35 0.09 10 22-23 550 10.61 150 0.60 1.11 3.11 1905.27 20.21 0.21 11 24-25 250 4.82 100 0.61 1.11 311.7 86463.11 416.75 2.01 12 26-27 650 12.53 150 0.71 1.08 3.11 2188.49 27.42 0.34 13 29-30 400 6.94 150 0.39 1.21 3.11 1503.39 10.43 0.07 14 31-32 450 8.68 150 0.49 1.16 3.11 1617.65 14.04 0.12 15 30-35 400 7.71 150 0.44 1.18 3.11 1471.62 11.35 0.09 16 31-33 300 42.41 250 0.86 1.05 2.528 795.87 33.75 1.43 17 33-34 650 12.53 150 0.71 1.08 3.11 2188.49 27.42 0.34 18 33-36 300 5.78 100 0.74 1.08 311.7 100620.18 581.58 3.36 KÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc cho m¹ng l­ãi vßng trong giê dïng n­íc Max ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau 1.3TÝnh ¸p lùc cña m¸y b¬m cho giê dung n­íc lín nhÊt : Hb = (Z® -Zb ) + H® + + Trong ®ã + Z®: Cèt mÆt ®Êt t¹i n¬i x©y dùng ®µi , Z®=12(m) +Zb : Cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm ®Æt tr¹m b¬m, Zb= 5 (m) +H®: ChiÒu cao x©y dùng ®µi n­íc. +åh2: Tæng tæn thÊt tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi n­íc åh2= 9,7 (m) +H0 : ChiÒu cao mùc n­íc max trong thïng chøa cña ®µi.H0=10 m => Hb = (12-5)+ 10,45+10/2+9,7 = 32,15(m) Chän Hb = 32,15(m). 2 .Tr­êng hîp cã ch¸y trong giê dïng n­íc lín nhÊt: -Trong giê dïng n­íc lín nhÊt vµ cã ch¸y x¶y ra ta tÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ trong giê dïng n­íc Max. -Trong giê dïng n­íc max cã ch¸y, sau khi ®¸m ch¸y x¶y ra 10phót th× ®µi hÕt n­íc lóc nµy toµn bé n­íc mµ m¹ng l­íi tiªu thô lµ do nhµ m¸y cung cÊp víi c«ng suÊt QML = 5% Qng® = 775,225 ( l/s). +Theo tiªu chuÈn PCCC thÞ x· cã 142900 d©n , nhµ x©y hçn hîp c¸c tÇng kh«ng phô thuéc vµo bËc chÞu löa. Chän 2 ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi víi tiªu chuÈn ch÷a ch¸y qcc = 35 l/s. Bè trÝ 1 ®iÓm ch¸y t¹i ®iÓm 31 lµ ®iÓm bÊt lîi nhÊt, vµ 1 ®iÓm n÷a ë ®iÓm 30. L­u l­îng ch÷a ch¸y lµ l­u l­îng tËp trung lÊy t¹i c¸c nót. +L­u l­îng cña c¸c nót trong giê dïng n­íc Max vµ cã ch¸y ®· x¸c ®Þnh trong b¶ng tÝnh l­u l­îng nót. QCC =70 (l/s). - Do ®ã trong giê dïng n­íc tèi ®a cã ch¸y, tr¹m b¬m cÊp II cung cÊp lµ: QTB II = QML + QCC =775,225 + 70 = 845,225( l/s). KÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc cho m¹ng l­ãi vßng trong giê dïng n­íc Max- cã ch¸y ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau (trang bªn) 2.1 TÝnh ¸p lùc cña m¸y b¬m cho giê dung n­íc lín nhÊt cã ch¸y: Hb = (Z® -Zb ) + H® + + Trong ®ã + Z®: Cèt mÆt ®Êt t¹i n¬i x©y dùng ®µi , Z®=12(m) +Zb : Cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm ®Æt tr¹m b¬m, Zb= 5 (m) +H®: ChiÒu cao x©y dùng ®µi n­íc. +åh2: Tæng tæn thÊt tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi n­íc åh2= 9,7 (m) +H0 : ChiÒu cao mùc n­íc max trong thïng chøa cña ®µi.H0=10 m => Hb = (12-5)+ 10,45+10/2+11 = 33,45(m) Chän Hb = 33,45(m). 3. x¸c ®Þnh chiÒu cao ®µi n­íc 2 ®iÓm bÊt lîi nhÊt lµ 30 vµ 31.Tæn thÊt tõ ®µi tíi ®iÓm 30 lµ 28,43m.Tæn thÊt tíi ®iÓm 31 lµ:25,91m ChiÒu cao cña ®µi n­íc lµ: H® = (Znh – Z® ) + Hct + åh1 Trong ®ã + Znh: Cèt mÆt ®Êt t¹i ng«i nhµ bÊt lîi nhÊt, Znh= 3 m +Z® : Cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm ®Æt ®µi n­íc, Z®= 12 m +Hct: ¸p lùc cÇn thiÕt t¹i ng«i nhµ bÊt lîi nhÊt, víi nhµ 3 tÇng Hct=16 m +åh1: Tæng tæn thÊt tõ ng«i nhµ bÊt lîi nhÊt ®Õn ®µi n­íc. åh1 =28,43m Þ H® = (3-12) +16+28,43=35,43m 4. TÝnh to¸n hÖ thèng èng vËn chuyÓn n­íc tõ ®µi, tr¹m b¬m cÊp II ®Õn m¹ng l­íi : 4.1. TÝnh èng tõ ®µi vµo m¹ng. L­u l­îng n­íc vµo m¹ng cung cÊp cho g׬ dïng n­íc max = 0,8%Qng® = 124 (l/s). Chän 2 tuyÕn èng ch¹y song song l = 300 m . L­u l­îng trong 1 èng: Qèng = 124/2 = 62 (l/s) Chän ®­êng kÝnh èng D =300 mm v = 0,88 m/s tæn thÊt lµ: h = 1,15 m 4.2.TÝnh èng tõ TB II vµo m¹ng. Trong giê dïng n­íc lín nhÊt cã ch¸y , TB II cÊp vµo m¹ng l­u l­îng n­íc lµ : Qvµo =QMax + QCC = 775,23+70 = 845,23 (l/s) Chän 2 èng ch¹y song song L= 10000 m . L­u l­îng trong 1 èng : Q = 845.23/2 =422,62 (l/s) Chän ®­êng kÝnh : D600 mm vËn tèc:1,5 m/s tæn thÊt :5,1m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.DOC
  • xlsBang tinh.xls
  • xlsdieu chinh max.xls
  • xlschay+max.xls
  • docLOOP.DOC
  • xlsvong-max.xls
  • xlsmax.xls
  • xlsVong_max+chay.xls
  • xlsyen Hoi An.xls