Thiết kế cung cấp điện cho công ty ốp lát gạch men

Tập đồ án này giải quyết được những vấn đề : - Xác định phụ tải. - Tính toán, thiết kế chiếu sáng (Dùng phần mềm Luxicon) - Thiết kế mạng hạ áp: + Lựa chọn máy biến áp và máy phát dự phòng. + Bù công suất phản kháng. + Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ. + Tính toán về điện và ngắn mạch. - An toàn diện.

doc121 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 28/02/2013 | Lượt xem: 1219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cung cấp điện cho công ty ốp lát gạch men, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û phaàn ño coâng suaát phaûn khaùng gaây ra, KW. DP’N : Toån thaát coâng suaát taùc duïng ngaén maïch keå caû phaàn do coâng suaát phaûn khaùng gaây ra, KW. * Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp DAB ñöôïc tính theo coâng thöùc : AB = nPo’t + PN’ t : Thôøi gian vaän haønh MB trong moät naêm, thöôøng laáy baèng : t = 8760 giôø. T : Thôøi gian chòu toån thaát coâng suaát lôùn nhaát tính baèng giôø : T = 5000h. Ta tìm ñöôïc thôøi gian chòu toån thaát coâng suaát lôùn nhaát =510h. Spt, Sñm : Phuï taûi vaø dung löôïng ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp, KVA. -Toån thaát ñieän naêng trong traïm coù 1 maùy bieán aùp : 2/ Phöông aùn 2 : Thieát keá traïm bieán aùp coù 2 maùy bieán aùp vôùi dung löôïng moãi maùy laø 750KVA do Vieät Nam saûn xuaát. Kieåm tra theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá chæ coøn 1 maùy laøm vieäc: SMBA³ ; Vôùi kqt=1,4 (do maùy bieán aùp ñaët ngoaøi trôøi). SMBA=750(KVA) ³= 661,79(KVA) Tra soå tay tra cöùu cung caáp ñieän, ta coù caùc soá lieäu sau : DP0 = 1,6(KW) DPN = 9(KW) UN% =5,5 I0% = 1,1 Trình töï tính toaùn nhö phöông aùn 1 : DP0’ = DP0 + Kkt.DQ0 = 1,6+ 0,05 8,25 = 2,01(KW) DPN’ = DPN + Kkt.DQN = 9 + 0,0541,25 = 11,06 (KW) Toån thaát ñieän naêng coâng suaát toaøn boä : * Toån thaát ñieän naêng trong traïm coù 2 maùy bieán aùp vaän haønh song song : =510h. Theo baûng (8-3) trang 890. Phöông aùn 1 : 90 trieäu ñoàng. Phöông aùn 2 : 130 trieäu ñoàng. Töø hai phöông aùn treân ta laäp baûng sau : phöông aùn Dung löôïng (KVA) Soá löôïng maùy DP’0 (KW) DP’N (KW) DA (KWh) Giaù tieàn trieäu ñoàng 1 1000 1 2,65 14,75 29671 90 2 750 2 2,01 11,06 39519 130 3/ So saùnh hai phöông aùn veà phöông dieän kinh teá vaø kyõ thuaät: a/ Phöông dieän kyõ thuaät: Caû hai phöông aùn treân ñeàu ñaûm baûo nhu caàu cung caáp ñieän cho phaân xöôûng nhaø maùy. b/ Phöông dieän kinh teá. Qua keát quaû tính ôû baûng treân cho thaát phöông aùn 1 kinh teá hôn phöông aùn 2. Cuï theå nhö sau : - Toån thaát ñieän naêng tính theo phöông aùn 2 lôùn hôn toån thaát ñieän naêng khi tính theo phöông aùn 1 laø : D A = DA2 - DA1 = 39519 – 29671 = 9847(KWh). Giaû söû giaù tieàn cuûa moät KWh laø 800ñ thì soá tieàn tieát kieäm ñöôïc khi duøng phöông aùn 1 trong 1 naêm laø : 9847800 = 7877600 ñoàng. Neáu duøng phöông aùn hai thì ta phaûi ñaàu tö theâm tieàn mua maùy bieán aùp laø 130-90 = 40 trieäu ñoàng. * Thôøi gian thu hoài voán ñaàu tö laø : T== 5naêm. Qua vieäc so saùnh hai phöông aùn treân ta thaáy vieäc choïn phöông aùn 1 laø phuø hôïp vaø kinh teá hôn veà maët : + Voán ñaàu tö mua maùy. + Tieát kieäm ñöôïc chi phí vaän haønh haøng naêm. + Toån hao veà ñieän naêng. * Keát luaän : Choïn phöôn aùn 1 ñeå thieát keá traïm bieán aùp cho coâng ty oáp laùt gaïch men. + Vaäy ta choïn maùy bieán aùp phaân phoái do Vieät Nam saûn xuaát. Coâng suaát Sñm(KVA) Ñieän aùp Uñm(KV) Po (W) PN (W) UN% Kích thöôùc (mm) Daøi-Roäng-Cao Troïng löôïng (Kg) 1000 22/0,4 2150 12000 5,5 1274 -1950 -2550 4226 D/ CHOÏN NGUOÀN DÖÏ PHOØNG: Do yeâu caàu ñaûm baûo saûn xuaát lieân tuïc keå caû trong tröôøng hôïp maát ñieän, caàn phaûi choïn nguoàn döï phoøng. Muoán thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu naøy ta phaûi döï kieán theâm moät ñöôøng daây phuï noái töø thanh caùi ñieän aùp thaáp cuûa traïm ñieän ñeå ñaët maùy phaùt Diezen döï phoøng trong tröôøng hôïp söï coá maát ñieän maùy naøy seõ vaän haønh. Ñeå choïn nguoàn döï phoøng cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa nhaø maùy caàn coù moái quan heä maät thieát vôùi phuï taûi, caáp ñieän aùp, sô ñoà cung caáp, baûo veä töï ñoäng hoùa vaø cheá ñoä vaän haønh. + Veà coâng suaát cuûa maùy phaùt, theo tính toaùn ôû chöông tröôùc ta coù : Sttpx = 926,5(KVA). Vaäy maùy phaùt döï phoøng ta choïn coù caùc thoâng soá laø : MODEL Ñoäng cô Coâng suaát Sñm(KVA) Ñieän aùp (A) Taàn soá (Hz) Kích thöôùc (mm) Daøi-Roäng-Cao Troïng löôïng (Kg) DHFC QST30G3 1041 380/220 50 4297-1442-2092 7152 IV/ BUØ COÂNG SUAÁT PHAÛN KHAÙNG: 1. Taùc duïng choïn buø coâng suaát phaûn khaùng (Q) : Caùc nguoàn tieâu thuï coâng suaát phaûn khaùng laø : Ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä, maùy bieán aùp, ñöøông daây treân khoâng vaø caùc thieát bò khaùc. Vì vaäy vieäc laép tuï buø laø yeâu caàu baét buoäc ñoái vôùi ngaønh ñieän. Sau khi laép ñaët tuï buø cos phaûi ñöôïc naâng leân ñeán (0,9-0,95). Do nhaø maùy coù coâng suaát tieâu thuï ñieän vaøo loaïi trung bình, khoâng ñoøi hoûi dung löôïng buø lôùn laém, thoâng thöôøng dung löôïng buø nhoû hôn 5000 (KVAR) thì ngöôøi ta duøng tuï ñieän. Do ñaëc ñieåm cuûa thieát bò vaø quy trình coâng ngheä trong xí nghieäp coù vaøi ñoäng cô khoâng ñoàng boä coù coâng suaát lôùn. Cho neân ta phoái hôïp ñaët taäp trung ôû thanh caùi phía haï aùp cuûa maùy bieán aùp . 2/ Xaùc ñònh heä thoáng buø coâng suaát phaûn khaùng cho nhaø maùy saûn xuaát gaïch men. * Buø taäp trung ôû thanh caùi phía haï aùp cuûa maùy bieán aùp. Phaân xöôûng coù heä soá coâng suaát cosj1 = 0,82 töông öùng tgj1 = 0,7 naâng heä soá coâng suaát naøy leân ñeán cosj2 = 0,93 töông öùng tgj2 = 0,36. + Dung löôïng caàn buø : QbuøPX = Pttpx (tgj1 - tgj2) a (1) (1)Coâng thöùc (12 – 9) – CCÑ Choïn a = 1, tính ñöôïc : Qbuøpx = 719,45 (0,7 – 0,36) 1 = 244,61 (KVAR) Ta choïn 6 tuï buø 3 pha ñaáu song song ,coù coâng suaát moãi tuï laø 50(KVAR), ñieän aùp 0,38(KV) do Lieân Xoâ cheá taïo: (loaïi KC2-0,38-50-3Y3). Coâng suaát sau khi buø: Qtt,sau buø = Q- Q buø = 583,79 – 650= 283,79 (KVAR) Stt,sau buø=== 773,4(KVA) Heä soá coâng suaát sau khi buø: cos === 0,93 3/ Ñieàu chænh dung löôïng buø : - Ñieàu chænh dung löôïng buø cuûa tuï ñieän coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng tay hoaëc töï ñoäng. + Ñieàu chænh töï ñoäng dung löôïng buø cuûa tuï ñieän thöôøng chæ ñöôïc ñaët ra trong tröôøng hôïp buø taäp trung vôùi dung löôïng lôùn. Coù boán caùch ñieàu chænh dung löôïng buø töï ñoäng : Ñieàu chænh dung löôïng buø theo nguyeân taéc ñieän aùp, theo thôøi gian, theo doøng ñieän phuï taûi vaø theo höôùng ñi cuûa coâng suaát phaûn khaùng. Ñieàu chænh dung löôïng buø theo ñieän aùp vaø thôøi gian thöôøng ñöôïc duøng hôn caû. - Vieäc ñieàu chænh coù theå thöïc hieän baèng rôle (söû duïng phaàn töû coù tieáp ñieåm), maïch ñieän töû (söû duïng phaàn töû khoâng tieáp ñieåm). Sô ñoà noái daây cuûa tuï buø: IV /CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ A/ KHAÙI QUAÙT: Trong thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän cho coâng ty saûn xuaát gaïch, vieäc choïn daây daãn vaø thieát bò baûo veä laø moät khaâu khoâng theå thieáu ñöôïc. Ñieàu kieän vaän haønh caùc thieát bò, khí cuï vaø caùc boä phaän daãn ñieän khaùc coù ôû moät trong ba cheá ñoä cô baûn sau : + Cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng (laâu daøi, lieân tuïc). + Cheá ñoä quaù taûi. + Cheá ñoä ngaén maïch. 1/Choïn tieát dieän daây daãn: * Ñieàu kieän choïn daây daãn : Löïa choïn tieát dieän daây ñeå ñaûm baûo kteá, phí toån vaän haønh haøng naêm. Daây phaûi chòu ñöôïc doøng taûi lôùn nhaát. Toån thaát ñieän aùp do doøng qua daây phaûi naèm trong phaïm vi cho pheùp. Giaù thaønh reû. Choïn tieát dieän daây daãn treân cô sôû choïn ñieàu kieän phaùt noùng. Icp≥ Trong ñoù : Ilvmax : Doøng ñieän laøm vieäc lôùn nhaát, (A). + Ñoái vôùi daây daãn cung caáp cho töøng maùy rieâng leû thì : Ilvmax = Iñm. + Ñoái vôùi daây daãn cung caáp cho töøng nhoùm maùy : Ilvmax = Ittnh. Icp : Doøng ñieän laøm vieäc laâu daøi cho pheùp cuûa caùp hoaëc daây daãn (A). * K=K1K2K3 :ñöôïc tra trong caùc baûng H13, H14, H15 (saùch Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän cuûa Schneider). K1: Heä soá caùch thöùc laép ñaët. K2: Heä soá töông hoå giöõa 2 maïch ñaët keà nhau. K3: Heä soá theå hieän aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng. K=K4K5K6K7 : ñöôïc tra trong caùc baûng H19, H20, H21, H22 (saùch Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän cuûa Schneider). K4 : heä soá aûnh höôûng theo caùch laép ñaët. K5 : cho soá daây vaøo chung moät raõnh. K6 : tính chaát cuûa ñaát choân caùt. K7 : heä soá hieäu chænh theo moâi tröôøng. 2/ Choïn maùy caét (CB) : * Ñieàu kieän ñeå choïn CB : + UñmCB ³ Uñm löôùi + IlvCB ³ Ilv max + Icaét cp ³ IN max + I’cp ³ Icaét nhieät CB ³ Ilv max + IN min³ Icaét töø ³ Im m Trong ñoù : UñmCB - ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB. Uñmlöôùi - ñieän aùp ñònh möùc cuûa löôùi ñieän. Ilv CB - doøng laøm vieäc ñònh möùc cuûa CB. Icaét cp - doøng caét cho pheùp cuûa thieát bò baûo veä . Ilv max - doøng laøm vieäc lôùn nhaát. IN max -doøng ngaén maïch lôùn nhaát. IN min - doøng ngaén maïch nhoû nhaát. Icaét nheät - doøng taùc ñoäng nhieät cuûa CB. Icaét töø- - doøng taùc ñoäng töùc thôøi cuûa CB. B/ TÍNH TOAÙN CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ CB: 1/ CHOÏN DAÂY DAÃN & CB TÖØ CAÙC TUÛ ÑOÄNG LÖÏC ÑEÁN CAÙC THIEÁT BÒ: a/ Choïn daây daãn vaø CB cho töøng nhaùnh thieát bò nhoùm 1: TÑL1 coù 4 daây ra, ñi chung trong 1 oáng ñi ngaàm döôùi ñaát, vôùi nhieät ñoä cuûa ñaát laø: 20. Choïn soá hieäu chænh K : K4= 0,8 (laép ñaët daây choân trong oáng ngaàm). K5= 0,65 (ta laép ñaët choân ngaàm : 4 nhaùnh). K6= 1 (ñoä aåm cuûa ñaát: khoâ). K7= 1 (nhieät ñoä cuûa ñaát: 20). K= K4K5K6K7 = 0,80,6511= 0,52 Nhaùnh 1 vaø 2: Goàm 2 maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính coù: Pñm= 90 (KW), Iñm= Ilv,max = 153,6(A). - Doøng môû maùy cuûa maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính: Imm= 5153,6 = 768(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp≥==295,38(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi:3G120. + Tieát dieän: F= 120(mm). + Vôùi Icp=343(A) ³ =295,38(A). + Ñieän trôû: ro = 0,153(/km). Choïn CB: + Loaïi NF160-UH do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc:3. - Ñieän aùp ñònh möùc CB: UñmCB= 600(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc CB: IñmCB= 160(A) > Ilv,max = 153,6(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB = IñmCB = 160(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= 0,52343= 178(A) ³ Icaét nhieät CB= 160(A) ³ Ilv,max= 153,6(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB= 50(KA) Nhaùnh 3 : goàm 2 baêng taûi nguyeân lieäu ñaát lieân thoâng vôùi nhau coù: Pñm= 25 = 10(KW), Iñm= 29 = 18(A). - Doøng môû maùy cuûa 2 baêng taûi nguyeân lieäu ñaát: Imm= 59+9 = 54(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp≥==34,615(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi:3G2,5. + Tieát dieän: F= 2,5(mm). + Vôùi Icp=41(A) ³ =34,615(A). + Ñieän trôû: ro= 7,41(/km). Choïn CB: +Loaïi NF 30-CS do haõng Mitsubishi saûn xuaát +Soá cöïc:3 - Ñieän aùp ñònh möùc CB: UñmCB= 600(V) > Uñmlöôùi = 380(V) - Doøng ñònh möùc CB: IñmCB = 20(A) - Doøng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB = IñmCB = 20(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= KIcp = 0,5241= 21,32(A) ≥ Icaét nhieät CB = 20(A) ≥Ilv,max= 18(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB:IcaétCB = 5 (KA) Nhaùnh 4: goàm maùy caáp phuï gia coù: Pñm= 5 (KW), Iñm= 9 (A). - Doøng môû maùy cuûa baêng taûi nguyeân lieäu ñaát: Imm=59= 45(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp≥==17,3(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G1,5. + Tieát dieän: F = 1,5(mm). + Vôùi Icp= 31(A) ³ = 17,3(A). + Ñieän trôû: ro= 12,1(/km). Choïn CB: + Loaïi NF 30-CS do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc CB:UñmCB = 600(V) >Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB:IñmCB = 10(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB = IñmCB = 10(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp = 0,5231= 16,12(A) ³ Icaét nhieät CB = 10(A) ³ Ilv,max= 9(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 5 (KA) Ghi chuù: choïn daây daãn & CB töông töï cho caùc nhoùm coøn laïi ta lieät keâ ra baûng. 2/ CHOÏN DAÂY DAÃN & CB TÖØ TCSTG ÑEÁN CAÙC TUÛ: TCS1 , TCS2 , TCS3 , TCS4: TCSTG coù 4 daây ra, ñi chung trong 1 oáng choân ngaàm döôùi ñaát, vôùi nhieät ñoä cuûa ñaát laø: 20. Choïn soá hieäu chænh K: K4= 0,8 (laép ñaët daây choân trong oáng ngaàm). K5= 0,65 (ta laép ñaët choân ngaàm: 4 nhaùnh). K6= 1 (ñoä aåm cuûa ñaát: khoâ). K7= 1 (nhieät ñoä cuûa ñaát: 20). K= K4K5K6K7 = 0,80,6511= 0,52 2.1/Choïn daây daãn vaø CB cho tuû chieáu saùng1: - Coâng suaát tính toaùn: Sttcs1 = 39,75(KVA) - Doøng tính toaùn tuû chieáu saùng 1: Ittcs1= Ilv,max = = 60,39(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp≥==116,14(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G25. + Tieát dieän: F = 25(mm). + Vôùi Icp= 144(A) ³ = 116,1(A). + Ñieän trôû: ro = 0,727(/km). Choïn CB: + Loaïi NF 100-S T/A do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc CB:UñmCB = 660(V) >Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 63 (A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB = IñmCB = 63(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp = 0,52144= 74,88(A) ³ Icaét nhieät CB = 63(A) ³ Ilv,max = 60,39(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB= 25 (KA) 1.2/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû chieáu saùng3 : - Coâng suaát tính toaùn: Sttcs3 = 42,08 (KVA) - Doøng tính toaùn tuû chieáu saùng 3: Ittcs1 = Ilv,max = = 63,93(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥ == 122,95(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G35. + Tieát dieän: F= 35(mm). + Vôùi Icp = 174(A) ³ = 122,95(A). + Ñieän trôû: ro = 0,524(/km). Choïn CB: + Loaïi NF 100-SS do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc CB:UñmCB= 600(V) >Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 75(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB= IñmCB = 75(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp = 0,52174= 90,48(A) ³ Icaét nhieät CB =75(A) ³ Ilv,max= 63,93(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 50 (KA) 2.3/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû chieáu saùng4: - Coâng suaát tính toaùn: Sttcs4= 29,09 (KVA) - Doøng tính toaùn tuû chieáu saùng 4: Ittcs1= Ilv,max == 44,2(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥= = 85(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G16. + Tieát dieän: F = 16 (mm). + Vôùi Icp= 113(A) ³ = 85(A). + Ñieän trôû: ro= 1,15(/km). Choïn CB: + Loaïi NF 50-SH do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc CB: UñmCB= 660(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 50(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB= IñmCB= 50(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp = 0,52113= 58,76(A) ³ Icaét nhieät CB = 50(A) ³ Ilv,max= 44,2(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 25 (KA) 3/CHOÏN DAÂY DAÃN & CB TÖØ TUÛ PHAÂN PHOÁI PHUÏ ÑEÁN CAÙC TUÛ: TÑL1, TÑL2, TÑL3, TCS5 VA ØTCS7: TPPP coù 5 daây ra, moãi daây ta choân trong 1 oáng choân ngaàm döôùi ñaát, vôùi nhieät ñoä cuûa ñaát laø: 20. Choïn soá hieäu chænh K: K4= 0,8 (laép ñaët daây choân trong oáng ngaàm). K5= 1 (ta laép ñaët choân ngaàm : 1 haøng). K6= 1 (ñoä aåm cuûa ñaát: khoâ). K7= 1 (nhieät ñoä cuûa ñaát: 20). K= K4K5K6K7 = 0,8111= 0,8 3.1/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû ñoäng löïc1: - Coâng suaát tính toaùn: SttTÑL1= 199,44 (KVA) - Doøng tính toaùn tuû ñoäng löïc 1: IttTÑL1= Ilv,max == 303,04(A) - Doøng môû maùy cuûa TÑL1: ImmÑL1= Iñn1= 1027,3(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥== 378,8 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G240. + Tieát dieän: F = 240(mm). + Vôùi Icp= 501(A) ³ = 378,4(A). + Ñieän trôû: ro= 0,0754(/km). Choïn CB: ñeå baûo veä ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï vaø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 1. Ta laép 2 CB. Loaïi CB ôû ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï lôùn hôn 1 caáp so vôùi CB ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 1. + Loaïi NF400-SE do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc CB: UñmCB= 660(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 400(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 85 (KA) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï ta ñieàu chænh Icaét nhieät: Icaét nhieät PPC = IñmCB = 350(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 1 ta ñieàu chænh Icaét nhieät: Icaét nhieät ÑL = 325 (A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= 501= 400,8(A) Vaäy: I’cp= 400,8 (A)³ Icaét nhieät CB = 350(A) ³ Icaét nhieät CB= 325(A)³ Ilv,max= 303,04(A) 3.2/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû ñoäng löïc2 : - Coâng suaát tính toaùn: SttTÑL2= 113,6 (KVA). - Doøng tính toaùn tuû ñoäng löïc 2: Itt ÑL2 = Ilv,max == 172,6(A) - Doøng môû maùy cuûa TÑL2: ImmÑL2= Iñn2 = 403,16(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥== 215,75 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G95. + Tieát dieän: F= 95(mm). + Vôùi Icp= 301(A) ³ = 215,75(A) . + Ñieän trôû: ro= 0,193(/km). Choïn CB: ñeå baûo veä ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï vaø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 2. Ta laép 2 CB. Loaïi CB ôû ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï lôùn hôn 1 caáp so vôùi CB ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 2. + Loaïi NF250-SH T/A do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 660(V) > Uñmlöôùi380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 250(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB= 50 (KA) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï ta ñieàu chænh Icaét nhieät: Icaét nhieät PPC = 250(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 2 ta ñieàu chænh Icaét nhieät: Icaét nhieät ÑL = 200(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= 301= 240,8(A) Vaäy: I’cp= 240,8(A) ³ Icaét nhieätPPC = 225(A) ³ Icaét nhieät ÑL= 200(A) ³ Ilv,max=172,6(A) 3.3/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû ñoäng löïc3 : - Coâng suaát tính toaùn: SttTÑL3 = 122,65 (KVA) - Doøng tính toaùn tuû ñoäng löïc 3: IttTÑL3 = Ilv,max== 186,35(A) - Doøng môû maùy cuûa tuû ñoäng löïc 3: ImmÑL3= Iñn3= 406,51(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥== 232,94 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G95. + Tieát dieän: F = 95(mm). + Vôùi Icp= 301(A) ³ = 232,94(A). + Ñieän trôû: ro = 0,193(/km). Choïn CB: ñeå baûo veä ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï vaø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 3. Ta laép 2 CB. Loaïi CB ôû ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï lôùn hôn 1 caáp so vôùi CB ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 3. + Loaïi NF 250-SS T/A do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 660(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 250(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 50(KA) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái phuï ta ñieàu chænh Icaét nhieät : Icaét nhieät PPC = 225(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 3 ta ñieàu chænh Icaét nhieät : Icaét nhieätÑL = 200(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= 301= 240,8(A) Vaäy: I’cp=240,8(A) ³ Icaét nhieät PPC =225(A) ³ Icaét nhieät ÑL= 200(A) ³ Ilv,max= 186,35 (A) 3.4/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû chieáu saùng 5 : - Coâng suaát tính toaùn tuû chieáu saùng 5: Stt cs5 = 20,42(KVA) - Doøng tính toaùn tuû chieáu saùng 5: Ittcs5 = Ilv,max== 31,02(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥== 38,78 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G4. + Tieát dieän: F = 4(mm). + Vôùi Icp= 53(A) ³ = 38,78(A). + Ñieän trôû: ro= 4,61(/km). Choïn CB: + Loaïi NF50-SH do haõng Mitsubishi saûn xuaát + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 600(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 40(A). - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB= IñmCB = 40(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp = 0,853= 42,4(A) ³ Icaét nhieät CB = 40(A) ³ Ilv,max= 31,02(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 25 (KA) 3.5/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû chieáu saùng 7: - Coâng suaát tính toaùn tuû chieáu saùng 7: Stt cs7= 16,9 (KVA) - Doøng tính toaùn tuû chieáu saùng7: Ittcs5= Ilv,max== 25,68(A). - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp≥== 32,1 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G2,5. + Tieát dieän: F= 2,5(mm). + Vôùi Icp= 41(A) ³ = 32,1(A). + Ñieän trôû: ro= 7,41(/km). Choïn CB: + Loaïi NF 30-SS do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 600(V) >Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 30(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB = IñmCB = 40(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp =0,841= 32,8(A) ³ Icaét nhieät CB = 30(A) ³ Ilv,max= 25,86(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 5 (KA) 4/CHOÏN DAÂY DAÃN & CB TÖØ TUÛ PHAÂN PHOÁI CHÍNH ÑEÁN CAÙC TUÛ: TÑL4, TÑL5, TÑL6, TCS6, TCS8, TCSTG VAØ TPPP: TPPC coù 7 daây ra, moãi daây ta ñi 1 oáng choân ngaàm döôùi ñaát, vôùi nhieät ñoä cuûa ñaát laø: 20. Choïn soá hieäu chænh K: K4= 0,8 (laép ñaët daây choân trong oáng ngaàm). K5= 1 (ta laép ñaët choân ngaàm : 1). K6= 1 (ñoä aåm cuûa ñaát: khoâ). K7= 1 (nhieät ñoä cuûa ñaát: 20). K=K4K5K6K7 =0,8111= 0,8 4.1/ Choïn daây daãn vaø CB cho tuû ñoäng löïc 4: - Coâng suaát tính toaùn TÑL4: SttTÑL4= 175,3 (KVA) - Doøng tính toaùn TÑL4: Ittcs4= Ilv,max== 266, 43 (A) - Doøng môû maùy cuûa TÑL4: ImmÑL4= Iñn4= 762,13(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn: Icp ≥== 332,93 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 3G501. + Tieát dieän: F = 501(mm). + Vôùi Icp = 501(A) ³ = 332,93(A). + Ñieän trôû: ro = 0,0754(/km). Choïn CB: ñeå baûo veä ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái chính vaø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 4. Ta laép 2 CB. Loaïi CB ôû ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái chính lôùn hôn 1 caáp so vôùi CB ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 4. + Loaïi NF 400-SE do haõng Mitsubishi saûn xuaát. +Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 660(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB : IñmCB = 400(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB=85 (KA) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu ra cuûa tuû phaân phoái chính ta ñieàu chænh Icaét nhieät: Icaét nhieät PPC = 350(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu vaøo cuûa tuû ñoäng löïc 4 ta ñieàu chænh Icaét nhieät: Icaét nhieät ÑL = 300(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= 501= 408(A). Vaäy: I’cp=408 (A) ³ Icaét nhieät PPC=350(A) ³ Icaét nhieät ÑL= 300(A) ³ Ilv,max= 266,34(A). Ghi chuù: tính toaùn choïn daây daãn vaø CB töông töï nhö treân, ta lieät keâ ra baûng. 5/CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ CB TÖØ MAÙY BIEÁN AÙP ÑEÁN TUÛ PHAÂN PHOÁI CHÍNH: Ta choïn daây daãn vaø CB theo coâng suaát cuûa maùy bieán aùp ñeå phaùt trieån phuï taûi sau naøy. - Coâng suaát maùy bieán aùp: SMBA = 1000(KVA). - Doøng tính toaùn maùy bieán aùp: Itt,MBA === 1519,34(A) Vì doøng tính toaùn khaù lôùn neân ta söû duïng 5 daây chaäp laøm moät ñi trong 1 oáng choân ngaàm döôùi ñaát , vôùi nhieät ñoä cuûa ñaát laø: 20. Choïn soá hieäu chænh K: K4= 0,8 (laép ñaët daây choân trong oáng ngaàm). K5= 0,6 (ta laép ñaët choân ngaàm : 5 daây). K6 = 1 (ñoä aåm cuûa ñaát: khoâ). K7= 1 (nhieät ñoä cuûa ñaát: 20). K= K4K5K6K7 = 0,80,611= 0,48 - Doøng cho pheùp cuûa moãi pha: Icp ≥== 3165,29 (A) - Doøng tính toaùn cuûa moãi sôïi caùp: Itt,1sôïi == 663,06(A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 3 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi:1500. + Tieát dieän: F = 500(mm). + Vôùi Icp= 5750(A) ³ = 3165,29(A). + Ñieän trôû: ro= 0,0366(/km). Choïn CB: ñeå baûo veä ñaàu ra cuûa maùy bieán aùp vaø ñaàu vaøo cuûa tuû phaân phoái chính . Ta laép 2 CB. Loaïi CB ôû ñaàu ra cuûa maùy bieán aùp lôùn hôn 1 caáp so vôùi CB ñaàu vaøo cuûa tuû phaân phoái chính. + Loaïi NFE 2000-S do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 3. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 600(V) > Uñmlöôùi= 380(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 2000(A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 125 (KA) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu ra cuûa maùy bieán aùp ta ñieàu chænh Icaét nhieät : Icaét nhieät = 1650(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB töø ñaàu vaøo cuûa tuû phaân phoái chính ta ñieàu chænh Icaét nhieät : Icaét nhieät = 1600(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp= 57500,48 = 1800(A) Vaây : I’cp=1800(A) ³ Icaét nhieät = 1650(A) ³ Icaét nhieät = 1600(A) ³ Ilv,max= 1519,34(A) V/CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ CB CHO ÑEØN CHIEÁU SAÙNG Choïn daây daãn choân trong töôøng vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng laø 35. Ñoái vôùi caùp khoâng choân trong ñaát , heä soá K ñaëc tröng cho ñieàu kieän laép ñaët . Noù laø tích cuûa 3 heä soá K1, K2, K3. Giaù trò cuûa nhöõng heä soá naøy cho trong baûng H1-13 ñeán H1-15. Do ñoù heä soá hieäu chænh K= K1K2K3. Vôùi: K1=1: heä soá aûnh höôûng cuûa caùch laép ñaët (laép trong töôøng). K2: soá daây ñaët keà nhau. K3= 0,93: nhieät ñoä moâi tröôøng(35). 1/ Khu traùng men, khu nhaø loø vaø khu löïa choïn saûn phaåm cuûa tuû chieáu saùng 1 vaø 2. Tuû chieáu saùng 1 vaø 2 moãi tuû moãi tuû coù 102 boä ñeøn (PBÑ=175W) ñöôïc chia laøm 17 nhoùm moãi nhoùm 6 boä noái lieân thoâng vôùi nhau. Moãi nhoùm ñöôïc baûo veä bôûi 1 CB, moãi CB öùng vôùi coâng suaát moãi nhoùm: Stt,nhoùmBÑ = = 2,1(KVA) - Doøng qua CB: Itt,nhoùmBÑ = Ilv,max== 9,54(A) + Heä soá hieäu chænh K = K1K2K3 = 10,70,93 = 0,651 K2 = 0,7(3 daây ñi trong 1 oáng). - Doøng cho pheùp cuûa moãi pha: Icp ≥== 14,66 (A) Choïn daây daãn: daây ñoàng 1 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo. + Loaïi: 11,5. + Tieát dieän: F= 1,5(mm). + Vôùi Icp = 31(A) ³ = 12,21(A). + Ñieän trôû: ro = 12,1(/km). Choïn CB: + Loaïi NF 30-SS do haõng Mitsubishi saûn xuaát. + Soá cöïc: 2. - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa CB: UñmCB= 660(V) > Upha= 220(V) - Doøng ñònh möùc cuûa CB: IñmCB = 10(A) > Ilv,max = 7,9(A) - Doøng taùc ñoäng caét nhieät cuûa CB: Icaét nhieät CB = IñmCB = 10(A) - Doøng cho pheùp cuûa daây daãn sau khi hieäu chænh: I’cp = 0,65131= 20,15(A) ³ Icaét nhieät CB = 10(A) ³ Ilv,max= 9,54 (A) - Doøng khaû naêng caét cuûa CB: IcaétCB = 5 (KA) Ghi chuù: choïn daây daãn vaø CB töông töï nhö treân cho caùc phoøng coøn laïi ta lieät keâ ra baûng. VI/ TÍNH TOAÙN KIEÅM TRA SUÏT AÙP : A/LYÙ THUYEÁT: Theo tieâu chuaån IEC suït aùp cho pheùp D Ucp £ 5%. Luùc coù ñoäng cô khôûi ñoäng DUcp = 25%. + Neáu DU > 5% caàn naâng tieát dieän daây leân moät caáp. Tính suït aùp treân caùc daây daãn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : + Daây 3 pha (coù hoaëc khoâng coù trung tính). U=IB(rocos + xosin)L Ñoä suït aùp phaàn traêm : % = Trong ñoù: IB: doøng laøm vieäc lôùn nhaát. L: chieàu daøi daây(Km). r0 : Ñieän trôû treân moät ñôn vò chieàu daøi, ( W/Km). x0 : Caûm khaùng treân moät ñôn vò chieàu daøi, (W/Km). Uñm : Ñieän aùp ñònh möùc, (KV ). : goùc leäch pha giöõa U vaø I . Ghi chuù: ôû ñaây chæ kieåm tra suït aùp ôû thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát cho töøng tuû ñoäng löïc. Ta coù sô ñoà tính suït aùp: B/TÍNH TOAÙN: Tính toaùn kieåm tra suït aùp : 2.1/ Xaùc ñònh suït aùp töø maùy bieán aùp ñeán thieát bò maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính cuûa tuû ñoäng löïc 1. a/ Luùc vaän haønh bình thöôøng: + Tính suït aùp töø maùy bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính coù chieàu daøi laø 50(m). + Loaïi: 1500 , r0 = 0,0366 (mW) , x0 = 0,08 (mW) Rdaây,PPC = == 0,366 (mW) X daây,PPC = = = 0,8(mW) Coâng thöùc : UPPC=IB(Rdaây,PPCcos + Xdaây,PPCsin)10 Ta coù: IB = Itt,PPC = 1519,34(A) ; cos = 0,93 ; sin = 0,368 UPPC =1519,34(0,3660,93 + 0,80,368) 10 = 1,67(V) PPC% === 0,439% (**) +Tính suït aùp töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû phaân phoái phuï coù chieàu daøi la:ø L= 54(m)ï, r0 = 0, 124 (mW), x0 = 0,0602 (mW) Rdaây,PPC = ==2,232 (mW) X daây,PPC = = =1,084(mW) Ta coù : IB = Itt,PPP=710(A) ;cos = 0,855 ; sin = 0,52 UPPP=710(2,2320,855 + 1,0840,52) 10=3,04(V) PPP% === 0,8% +Tính suït aùp töø tuû phaân phoái phuï ñeán tuû ñoäng löïc 1 co ùchieàu daøi laø: L= 40(m), r0 = 0,0754 (mW), x0 = 0,0587 (mW). Ta coù : IB = Itt, ÑL1= 235,7(A) ; cos = 0,89 ; sin = 0,46 UÑL1=303,04(0,07540,89 + 0,05870,46)4010 =1,976(V) ÑL1% === 0,52% +Tính suït aùp töø tuû ñoäng löïc 1 ñeán maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính coù chieàu daøi: L=20(m), ro= 0,153(mW), xo= 0,0602(mW). Ta coù : IB = Iñm= 153,6(A) ; cos = 0,89 ; sin = 0,46 Utb =IB(rocos + xosin)L10 =153,6(0,1530,89 + 0,06020,46)20.10= 0,87(V) tb% === 0,23% +Toång suït aùp: =+++ = 0,439% + 0,8% + 0,52% + 0,23% = 1,989% <= 5% b/Luùc khôûi ñoäng: + Neáu Iñm > 100(A) thì cos = 0,45 (tra taøi lieäu 3) Iñm < 100(A) thì cos = 0,35. + Tính suït aùp töø tuû ñoäng löïc 1 ñeán maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính coù chieàu daøi: L= 20(m), ro= 0,153(mW), xo= 0,0602(mW) Ta coù : IB = Imm= 768(A) ; cos = 0,45 ; sin = 0,893 Utb,KÑ =768(0,1530,45 + 0,06020,893)20.10 = 3,26(V) tb,KÑ%=== 0,858% +Tính suït aùp töø tuû phaân phoái phuï ñeán tuû ñoäng löïc 1: Ta coù: Itt,ÑL1= 303,04(A) ; IB = Imm= 768(A) Itt,mm= Itt,ÑL1 + Imm -Iñm= 303,04+768 - 153,6 = 917,44(A) ÑL1,KÑ%= = = 1,57% + Tính suït aùp töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû phaân phoái phuï: Ta coù : Itt,PPP = 710(A) Itt,mm= Itt,PPP + Imm -Iñm= 710+768 -153,6= 1324,4(A). PPP,KÑ% = = = 1,49%. +Tính suït aùp töø maùy bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính: Ta coù : Itt,PPC = 1519,34(A) Itt,mm = Itt,PPC + Imm -Iñm= 1519,34 +768 -153,6 = 2133,74(A) PPC,KÑ% == = 0,616% +Toång suït aùp: =+++ = 0,616% + 1,525% + 1,57% + 0,858% = 4,534% < = 25% 2.2/ Xaùc ñònh suït aùp töø maùy bieán aùp ñeán thieát bò cuûa hai maùy nghieàn men cuûa tuû ñoäng löïc 4 : a/ Luùc vaän haønh bình thöôøng: + Tính suït aùp töø maùy bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính: UPPC =IB(Rdaây,PPCcos + Xdaây,PPCsin)10 PPC% === 0,439% Töø (**) + Tính suït aùp töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû ñoäng löïc 4 coù chieàu daøi laø: L= 48(m) , ro= 0,0754(mW) , xo= 0,0587(mW). Ta coù : IB = Itt,ÑL4 = 266,34(A) ; cos = 0,87 ; sin = 0,56 UÑL4=IB(rocos + xosin)L10 =266,34(0,07540,87 + 0,05870,56)48 10 = 2,18(V) ÑL4% === 0,574% + Tính suït aùp töø tuû ñoäng löïc 4 ñeán hai maùy nghieàân men coù chieàu daøi daây daøi nhaát laø: L = 27(m) , ro = 1,83(mW) , xo= 0,073(mW). Ta coù : IB = Iñm= 27,8(A) ; cos = 0,87 ; sin = 0,56 Utb =IB(rocos + xosin)L10 =27,8(1,830,87+ 0,0730,56)27.10 = 2,122(V) tb% = == 0,558% +Toång suït aùp: =++ = 0,439% + 0,574% + 0,558% =1,571% < =5% b/ Luùc khôûi ñoäng: *Neáu Iñm > 100(A) thì cos = 0,45. (tra taøi lieäu 3) Iñm < 100(A) thì cos = 0,35. + Tính suït aùp töø tuû ñoäng löïc 4 ñeán hai maùy nghieàn men coù chieàu daøi: L = 7(m), ro= 0,183 (mW), xo= 0,073(mW). Ta coù : IB = Imm= 83,4(A) ; cos = 0,35 ; sin = 0,94 Utb,KÑ =83,4(0,1830,35 + 0,0730,94)27.10 = 2,765(V) tb,KÑ% === 0,727% + Tính suït aùp töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû ñoäng löïc 4: Ta coù : Itt,ÑL4 = 266,34(A) Itt,mm = Itt,ÑL4 + Imm -Iñm= 266,34+83,4 – 27,8= 321,94(A) ÑL4,KÑ% == = 0,694% + Tính suït aùp töø maùy bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính: Ta coù: = 0,616% + Toång suït aùp: =++ = 0,616% + 0,694% + 0,727% = 2,037 % < = 25% * Ghi chuù : töông töï ta tính suït aùp cho caùc thieát bò coøn laïi cuûa caùc tuû ñoäng löïc ta lieät keâ ra baûng. BAÛNG KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP. Ñoaïn tính suït aùp Cheá ñoä vaän haønh Ñoä suït aùp tính toaùn Ucp% Ñoä suït aùp cho pheùp Ucp% MBA ñeán maùy nghieàn nguyeân lieäu cuûa TÑL1. Bình thöôøng 1,989 5 Khôûi ñoäng 4,534 25 MBA ñeán 2 motô khuaáy buøn noái lieân thoâng cuûa TÑL2. Bình thöôøng 1,74 5 Khôûi ñoäng 2,815 25 MBA ñeán 2 maùy nghieàn men noái lieân thoâng cuûa TÑL3. Bình thöôøng 1,621 5 Khôûi ñoäng 2,452 25 MBA ñeán maùy traùng men cuûa TÑL4. Bình thöôøng 1,571 5 Khôûi ñoäng 2,037 25 MBA ñeán maùy traùng men vaø baêng taûi gaïch traùng men noái lieân thoâng cuûa TÑL5. Bình thöôøng 1,657 5 Khôûi ñoäng 2,147 25 MBA ñeán quaït huùt khí thaûi loø nung cuûa TÑL6. Bình thöôøng 2,217 5 Khôûi ñoäng 4,753 25 Nhaän xeùt: Töø keát quaû tính toaùn suït aùp ôû baûng treân, ta thaáy caùc giaù trò suït aùp tính ñöôïc ñeàu nhoû hôn ñoä suït aùp cho pheùp. Vì vaäy daây daãn ñöôïc choïn thoaû maõn yeâu caàu veà suït aùp cho pheùp. VI/ TÍNH TOAÙN KIEÅM TRA NGAÉN MAÏCH: A/ LYÙ THYEÁT: - Ngaén maïch laø hieän töôïng chaïm chaäp giöõa caùc pha vaø ñaát trong heä thoáng coù trung tính noái ñaát, laø söï coá quan troïng trong heä thoáng cung caáp ñieän. - Ngaén maïch seõ gaây ra toån thaát naëng neà veà ñieän naêng vaø kinh teá, do ñoù ta phaûi tính toaùn, döï ñoaùn tröôùc ñeå choïn caùc thieát bò baûo veä maïng löôùi ñieän khi coù söï coá ngaén maïch xaûy ra. Ta coù sô ñoà caùc ñieåm ngaén maïch: - Caùc ngaén maïch trong thöïc teá thöôøng gaëp laø: Ngaén maïch 3 pha, 2 pha, 1 pha chaïm ñaát. Trong ñoù ngaén maïch 3 pha ít xaûy ra nhöng laø söï coá naêng neà nhaát. Vì vaäy ngöôøi ta caên cöù vaøo doøng ngaén maïch 3 pha ñeå löïa choïn thieát bò. Tính ngaén maïch 3 pha ñeå choïn khí cuï ñieän: IN=(KA) Trong ñoù: IN: doøng ngaén maïch . Uñm = 0,4(KV) : ñieän aùp ñònh möùc . Zå : toång trôû . B/TÍNH TOAÙN: 1/Tính ngaén maïch taïi tuû phaân phoái chính: Ta coù thoâng soá maùy bieán aùp: Sñm = 1000(kVA) DRN = 12(KW) UN% = 5,5% Tacoù: RB== = 1,92 (m) XB== = 8,8 (m) ZB== 9 (m) Trong ñoù : DRN: toån thaát ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp. UN% : trò soá töông ñoái cuûa ñieän aùp ngaén maïch cuûa MBA. Sñm: dung löôïng ñònh möùc cuûa MBA. Uñm=0,4(KV): ñieän aùp ñònh möùc cuûa MBA. - Daây daãn töø maùy bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính coù chieàu daøi: l=50(m). + Loaïi: 1500, r0 = 0,0366 (mW), x0 = 0,08 (mW) Rdaây,PPC = == 0,366 (mW) X daây,PPC = = = 0,8(mW) + Toång trôû cuûa daây daãn ñeán tuû phaân phoái chính: R,PPC = RB+ Rdaây,PPC = 1,92+0,366 = 2,286(mW) X ,PPC = XB + X daây,PPC =8,8+0,8 = 9,6(mW) Z,PPC = == 9,868 (mW) + Doøng ngaén maïch 3 pha taïi thanh goùp tuû phaân phoái chính: == 23,4 (KA) < 125(KA) 2/ Ngaén maïch taïi tuû phaân phoái phuï: - Daây daãn töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû phaân phoái phu Ïcoù chieàu daøi: l=54(m). + Loaïi:1150, r0 = 0 , 124 (mW) , x0 = 0,0602 (mW) Rdaây,PPP = == 2,232 (mW) X daây,PPP = = = 1,084(mW) + Toång trôû cuûa daây daãn ñeán tuû phaân phoái phuï: R,PPP = R,PPC + Rdaây,PPP = 2,286+2,232 = 4,518 (mW) X ,PPP = X ,PPC + X daây,PPP = 9,6+1,084 = 10,684 (mW) Z,PPP = == 11,567 (mW) + Doøng ngaén maïch 3 pha taïi tuû phaân phoái phuï: == 19,965 (KA) < 125(KA) 3/ Ngaén maïch taïi tuû chieáu saùng trung gian: Töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû chieáu saùng trung gian coù chieàu daøi laø: 25(m). + Loaïi: 3G95 , r0 = 0, 0,193 (mW) , x0 = 0,0602 (mW) Rdaây,CSTG = == 4,825 (mW) X daây,CSTG = = = 1,505(mW) + Toång trôû cuûa daây daãn ñeán tuû chieáu saùng trung gian: R,CSTG = R,PPC + Rdaây,CSTG =2,286+ 4,825=7,11 (mW) X ,CSTG= X ,PPC + X daây,CSTG=9,6+1,505 = 11,105 (mW) Z,CSTG = == 13,187 (mW) + Doøng ngaén maïch 3 pha taïi tuû chieáu saùng trung gian: == 17,153 (KA) < 85(KA) 4/ Ngaén maïch taïi tuû ñoäng löïc 1: Töø tuû phaân phoái phuï ñeán tuû ñoäng löïc 1 coù chieà daøi laø 40(m) + Loaïi: 3G240 , r0 = 0,0754 (mW) , x0 = 0,0587 (mW) R = 0,0754 40 = 3,016 (mW) X = 0,0587 40= 2,348 (mW) + Toång trôû cuûa daây daãn ñeán tuû ñoäng löïc 1: R,ÑL1 = R,PPP + Rdaây,ÑL1 = 4,518+ 3,016 = 7,534 (mW) X ,ÑL1= X ,PPP + X daây,ÑL1= 10,684+2,348 = 13,032(mW) Z,ÑL1 = == 15,053 (mW) + Doøng ngaén maïch 3 pha taïi tuû ñoäng löïc 1: ==15,342 (KA) < 85(KA) 5/Ngaén maïch taïi tuû ñoäng löïc 4: Töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû ñoäng löïc 4 coù chieàu daøi laø 48(m). + Loaïi: 3G240 , r0 = 0,0754 (mW) , x0 = 0,0587 (mW) R = 0,0754 48 = 3,619 (mW) X = 0,0587 48= 2,817 (mW) + Toång trôû cuûa daây daãn ñeán tuû ñoäng löïc 4: R,ÑL4 = R,PPC + Rdaây,ÑL4 = 2,286+ 3,619 = 5,905 (mW) X ,ÑL4= X ,PPC + X daây,ÑL4= 9,6+2,817 = 12,417 (mW) Z,ÑL4 = == 13,749(mW) + Doøng ngaén maïch 3 pha taïi tuû ñoäng löïc 4: == 16,7 (KA) < 85(KA) Ghi chuù: tính töông töï cho caùc nhoùm coøn laïi ta lieät keâ ra baûng: BAÛNG TÍNH TOAÙN KIEÅM TRA NGAÉN MAÏCH. Ñieåm ngaén maïch Toång trôû Z(m) Doøng ngaén maïch I(KA) Doøng caét cho pheùp(CB) Icaét cp(KA) Tuû phaân phoái chính. 9,868 23,4 125 Tuû phaân phoái phuï. 11,567 19,965 125 Tuû chieáu saùng trung gian. 13,187 17,153 85 Tuû ñoäng löïc 1. 15,053 15,342 85 Tuû ñoäng löïc 2. 17,355 13,307 85 Tuû ñoäng löïc 3. 17,921 12,886 85 Tuû ñoäng löïc 4. 13,749 16,7 85 Tuû ñoäng löïc 5. 32,53 7,099 50 Tuû ñoäng löïc 6. 19,153 12,057 85 Tuû chieáu saùng 1. 17,138 13,475 50 Tuû chieáu saùng 2. 18,233 12,667 50 Tuû chieáu saùng 3. 232,889 0,992 5 Tuû chieáu saùng 4. 13,743 16,804 50 Tuû chieáu saùng 5. 22,226 10,39 25 Tuû chieáu saùng 6. 261,946 0,882 5 Tuû chieáu saùng 7. 189,472 1,219 25 Tuû chieáu saùng 8. 58,463 3,95 25 Nhaän xeùt: töø baûng keát quaû tính toaùn treân ta thaáy caùc doøng ngaén maïch tính ñöôïc nhoû hôn so vôùi giaù trò Icaét cp cuûa caùc CB ñaõ choïn. Neân caùc CB ñeàu chòu ñöôïc doøng ngaén maïch khi söï coá saûy ra. CHÖÔNG V: AN TOAØN ÑIEÄN I/ NOÁI ÑAÁT VAØ TRANG BÒ NOÁI ÑAÁT: 1.Khaùi nieäm: Noái ñaát laø bieän phaùp an toaøn trong heä thoáng caáp ñieän. Neáu caùch ñieän hö hoûng voû thieát bò seõ mang ñieän vaø coù doøng roø chaïy töø voû thieát bò ñieän xuoáng thieát bò noái ñaát. Luùc naøy ngöôøi vaän haønh chaïm phaûi voû thieát bò thì ñieän trôû cuûa ngöôøi Rng ñöôïc maéc song song vôùi ñieän trô ûnoái ñaát Rñ do ñoù doøng qua ngöôøi seõ baèng : Ing Trong ñoù: Ing: doøng ñieän chaïy qua ñieän trô ûnoái ñaát . Neáu thöïc hieän noái ñaát toát ñeå co ùRñ << Ing thì doøng chaïy qua ngöôøi raát nhoû ñeán möùc khoâng gaây haïi cho ngöôøi. Thoâng thöôøng Rng khoaûng 800 ñeán 500000 tuøy thuoäc da khoâ hay aåm öôùt. Coøn Rñ naèm trong khoaûng 4 -10. Trang bò ñieän noái ñaát bao goàm caùc ñieän cöïc vaø daây daãn noái ñaát. 2. Tính toaùn trang bò noái ñaát : Thöïc teá coâng ty khoâng caàn noái ñaát laëp laïi ôû cuoái ñöôøng daây 380/220V (Do chieàu daøi daây nhoû hôn 100m) maø chæ noái ñaát trung tính cuûa traïm bieán aùp, ñieän trôû noái ñaát laëp laïi khoâng vöôït quaù 4 W. Sô boä ta laáy ñieän trôû suaát nôi tieáp ñaát = 0,4.104 (W.cm). Duøng 4 ñieän cöïc thaúng ñöùng ñoùng ôû ñoä saâu caùch maët ñaát laø 0,8m, duøng theùp goùc L60 x 60 x 6 daøi l = 2,5m. (Heä soá hieäu chænh taêng cao K choân ôû ñoä saâu 0,8(m) tra PL 6.6) Kñ = 1,5 Kng = 2 Ñieän trôû khuyeách taùn cuûa 1 coïc ñoùng thaúng ñöùng: R1c= Trong ñoù: =Kñ = 1,50,4.10(W.cm) = 60(W.m) t = 0,8+= 0,8+= 2,05(m) d= 0,95b = 0,950,06 = 0,057(m) Suy ra: R1c== 18,27(W) Caùc coïc ñöôïc ñoùng thaønh maïch voøng caùch nhau laø : a = 2l = 22,5 = 5m. Heä soá söû duïng coïc ñöùng, ngang. Tra baûng 10 – 3, trang 387. hñ = 0,78 hng = 0,55 Ñieän trôû khuyeách taùn cuûa caû 4 coïc : Thanh noái duøng theùp troøn coù ñöôøng kính 6(mm) coù : l = 4a = 45 = 20 (m) b = 2d = 20,006 = 0,012 (m) t = 0,8m. = Kng = 20,4.10(W.cm) = 80(W.m) Ñieän trôû khuyeách taùn cuûa thanh noái naèm ngang chöa xeùt ñeán aûnh höôûng maøng che. R’ng= R’ng= = 7,2(W) Ñieän trôû khuyeách taùn cuûa thanh ngang : Rng===13,1() Ñieän trôû noái ñaát nhaân taïo : Rnt=== 4() Vaäy: soá coïc choïn 4 coïc laø phuø hôïp. Sô ñoà boá trí caùc ñieän cöïc noái ñaát. Theùp oáng theùp t = 0,8 + l 2 l=2,5m 0,8 a = 5m II/ HOÏN SÔ ÑOÀ NOÁI ÑAÁT: Ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø thieát keá baûo veä trung tính phía haï aùp cuûa maùy bieán aùp phaûi ñöôïc noái ñaát. * Choïn sô ñoà TN-C cho ñoïan caùp töø haï aùp MBA ñeán tuû phaân phoái. + Ñaëc tính: daây trung tính laø daây baûo veä ñöôïc goïi laø daây PEN. Sô ñoà naøy khoâng söû duïng cho daây coù tieát dieän nhoû hôn 10mm(daây Cu) vaø caùc thieát bò caàm tay. + Caùch laép PE : daây trung tính vaø daây PE ñöôïc söû duïng chung goïi laø daây PEN. Sô ñoà noái ñaát TN-C * Choïn sô ñoà TN-S cho caùc ñoïan caùp ra khoûi tuû phaân phoái ñeán tuû ñoäng löïc vaø ñeán caùc thieát bò. + Ñaëc tính : daây trung tính vaø daây baûo veä laø rieâng bieät. Heä TN-S laø baét buoäc ñoái vôùi maïch coù tieát dieän nhoû hôn 10mm(Cu). + Caùch noái ñaát: Ñieåm trung tính cuûa maùy bieán aùp ñöôïc noái moät laàn taïi ñaàu vaøo cuûa löôùi. Caùc voû kim loaïi vaø vaät daãn töï nhieân seõ noái vôùi daây baûo veä PE. + Caùch boá trí PE: daây PE taùch bieät vôùi daây trung tính vaø ñöôïc ñònh kích côõ theo doøng söï coá lôùn nhaát coù theå xaûy ra. + Boá trí baûo veä choáng chaïm ñieän: Caùc CB, caàu chì hoaëc caùc RCD ñaûm nhaän. Vì baûo veä choáng chaïm ñieän seõ taùch bieät vôùi baûo veä ngaén maïch pha-pha hoaëc pha-trung tính. Voû cuûa tuû phaân phoái, tuû ñoäng löïc vaø caùc phaàn töû khaùc trong maïng ñeàu phaûi noái ñaát chung. Laép theâm RCD cho ñoïan caùp ra khoûi tuû ñoäng löïc ñeå taêng theâm tính an toaøn. Sô doà noái ñaát TN-S. Sô ñoà TN-C vaø TN-S coù theå ñöôïc söû duïng trong cuøng moät löôùi. Trong sô ñoà TN-C-S, sô ñoà TN-C (4 daây) khoâng ñöôïc duøng sau sô ñoà TN-S. Ñieåm phaân daây PE taùch khoûi daây PEN thöôøng laø ñieåm ñaàu cuûa löôùi. Sô ñoà noái ñaát kieåu TNC-S III/ XAÙC ÑÒNH DOØNG CHAÏM VO Û: 1/ Phöông phaùp xaùc ñònh möùc ñoä doøng ngaén maïch. Nhaèm ñaûm baûo caùc thieát quaù doøng taùc ñoäng ,caàn coù phöông phaùp tính doøng ngaén maïch chaïm ñaát chính xaùc vaø doøng chaïm naøy phaûi ñöôïc tính toaùn khi thieát keá maïch. Ñeå tính toaùn chính xaùc doøng chaïm ñaát ta caàn tôùi caùc phöông phaùp: + Phöông phaùp toång trôû caên cöù treân caùc toång trôû(chæ xeùt thaønh phaàn thöù töï thuaän) cuûa maïch voøng ngaén maïch. + Phöông phaùp toång hôïp :cho pheùp öôùc tính ngaén maïch ôû cuoái maïch voøng ngaén maïch khi bieát doøng ngaén maïch ôû gaàn nguoàn hôn. Ichaïm voû= Trong ñoù: Upha: ñieän aùp pha(V). R: toång caùc ñieän trôû(m.W). X: toång caùc ñieän khaùng(m.W). Vôùi ñieàu kieän doøng chaïm voû lôùn hôn doøng caét töø cuûa CB. Tröôøng hôïp doøng chaïm voû quaù nhoû thì coù theå duøng RCD ñeå baûo veä. 2/ Choïn tieát dieän daây PE. Tieát dieän daây PE ñöôïc choïn nhö sau: Khi Spha £ 16mm2 choïn SPE = Spha. Khi Spha > 35mm2 choïn SPE = Spha/2. Khi 16 < Spha < 35mm2 choïn SPE = 16mm2 Caùc tröøông hôïp coøn laïi: SPE = 0,5.Spha. 3 / Tính doøng chaïm voû: 3.a/ Nguoàn cung caáp ñieän laø maùy bieán aùp: 3.a.1/ Doøng chaïm voû taïi maùy nghieàn nguyeân lieäu chính cuûa tuû ñoäng löïc 1: Ñöôøng caùp L (m) Daây pha Daây PE F (mm) Rdaây (m) Xdaây (m) F (mm) ro (/km) xo (/km) MBA-TPPC 50 5500 0,366 0,8 3500 0,0366/3 0,08/3 TPPC-TPPP 54 3240 2,232 1,084 2185 0,0991/2 0,0602/2 TPPP-TÑL1 40 240 3,016 2,348 120 0,153 0,0602 TÑL1-thieát bò 52 120 7,956 3,13 50 0,387 0,0625 + Ñieän trôû maùy bieán aùp: RB = 1,92(m.W); XB = 8,8(m.W) + Ñieän trôû daây: Rpha= Rdaây,PPC+ Rdaây,PPP + Rdaây,ÑL1 + Rdaây,tb Rpha=0,366+2,232+ 3,016 +7,956 = 13,57(m.W) Xpha= Xdaây,PPC+ Xdaây,PPP + Xdaây,ÑL1 + Xdaây,tb Xpha= 0,8+1,084+2,348+ 3,13 = 7,362(m.W) +Ñieän trôû daây PE: RPE =roL =50 + + 0,15340+0,38752 = 29,527(m.W) XPE =xoL =50 + + 0,060240+0,062552 = 8,61(m.W) Vaäy: R= RB+ Rpha + RPE = 1,92+13,57+29,527 = 45,017(m.W) X= XB+ Xpha + XPE = 8,8+7,362+8,61= 24,772(m.W) Doøng chaïm voû: Ichaïm voû=== 4,253 (KA) Icaét töø,CB =7 IñmCB= 7160 = 1120 (A) < Ichaïm voû = 4253(A) 3.a.2/ Doøng chaïm voû taïi 2 motô khuaáy buøn nghieàn xöông cuûa tuû ñoäng löïc 2: Ñöôøng caùp L (m) Daây pha Daây PE F (mm) Rdaây (m) Xdaây (m) F (mm) ro (/km) xo (/km) MBA-TPPC 50 5500 0,366 0,8 3500 0,0366/3 0,08/3 TPPC-TPPP 54 3240 2,232 1,084 2185 0,0991/2 0,0602/2 TPPP-TÑL2 35 95 6,755 2,107 50 0,387 0,0625 TÑL2-thieát bò 14 10 43,12 1,26 10 1,83 0,0825 + Ñieän trôû maùy bieán aùp: RB= 1,92(m.W) , XB= 8,8(W.m) + Ñieän trôû daây: Rpha= Rdaây,PPC+ Rdaây,PPP + Rdaây,ÑL1 + Rdaây,tb Rpha= 0,366+2,232+6,755+43,12 = 52,473(m.W) Xpha= Xdaây,PPC+ Xdaây,PPP + Xdaây,ÑL1 + Xdaây,tb Xpha= 0,8+1,084+2,107+1,26 = 5,251(m.W) + Ñieän trôû daây PE: RPE =roL =50 + +0,38735+1,8314 = 42,452(m.W). XPE =xoL =50 + + 0,062535+0,082514 = 6,3(m.W) Vaäy: R= RB+ Rpha + RPE = 1,92+52,473+42,452 = 96,845 (m.W) X = XB+ Xpha + XPE = 8,8+5,251+6,3= 20,351(m.W) Doøng chaïm voû: Ichaïm voû=== 2,208(KA) Icaét töø,CB =7 IñmCB =730 = 210 (A) < Ichaïm voû = 2208(A) 3.a.3/ Doøng chaïm voû taïi 2 moâtô saøng rung buøn nghieàn xöông cuûa tuû ñoäng löïc 3 : Ñöôøng caùp L (m) Daây pha Daây PE F (mm) Rdaây (m) Xdaây (m) F (mm) ro (/km) xo (/km) MBA-TPPC 50 5500 0,366 0,8 3500 0,0366/3 0,08/3 TPPC-TPPP 54 3240 2,232 1,084 2185 0,0991/2 0,0602/2 TPPP-TÑL3 40 95 7,72 2,408 50 0,387 0,0625 TÑL3-thieát bò 18 10 32,94 1,314 10 0,183 0,0825 + Ñieän trôû maùy bieán aùp : RB= 1,92(m.W); XB= 8,8(m.W) + Ñieän trôû daây: Rpha= Rdaây,PPC + Rdaây,PPP + Rdaây,ÑL1 + Rdaây,tb Rpha= 0,366 + 2,232 + 7,72+32,94 = 43,258(m.W) Xpha= Xdaây,PPC + Xdaây,PPP + Xdaây,ÑL1 + Xdaây,tb Xpha= 0,8 +1,084 + 2,408 +1,314 = 5,606(m.W) + Ñieän trôû daây PE: RPE =roL =50 + + 0,38740+1,8318 = 51,706(m.W) XPE =xoL =50 + + 0,062540+ 0,082518 = 6,944(m.W) Vaäy: R = RB+ Rpha + RPE = 1,92+43,258+51,706 = 94,884(m.W) X = XB+ Xpha + XPE = 8,8+5,606+6,944 = 21,35(m.W) Doøng chaïm voû: Ichaïm voû=== 2,202(KA) Icaét töø,CB = 7 IñmCB = 730 = 210 (A) < Ichaïm voû= 2202(A) Ghi chuù: tính töông töï cho caùc nhoùm coøn laïi ta lieät keâ ra baûng: 3.b/ Nguoàn cung caáp laø maùy phaùt: SMP=1041(KVA) Toång trôû maùy phaùt: RMP=0 + X’d=== 46,1(m.W) Trong ñoù: Un(V): ñieän aùp daây. SMP(KVA): coâng suaát maùy phaùt. xd’: ñieän khaùng quaù ño ä(ta choïn xd’=30%). + Xo’ === 9,2(m.W) Vôùi : xd’= 6% Vaäy : XMP = X’d + X’o = 46,1+ 9,2 = 55,3(m.W) 3.b.1/ Doøng chaïm voû taïi maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính cuûa tuû ñoäng löïc 1: Toång trôû: R= RMP+ Rpha + RPE = 0+13,57+ 29,527 = 43,097(m.W) X= XB+ Xpha + XPE = 55,3+7,362+ 8,61= 71,272(m.W) Ichaïm voû=== 2,623(KA) Icaét töø,CB = 7 IñmCB = 7160= 1120 (A) < Ichaïm voû= 2623(A) 3.b.2/ Doøng chaïm voû taïi 2 moâtô khuaáy buøn nghieàn xöông cuûa tuû ñoäng löïc 2: Toång trôû: R= RMP+ Rpha + RPE = 0+52,473+42,452 = 94,925 (m.W) X= XMP+ Xpha + XPE = 55,3+5,251+6,3 = 66,851(m.W) Ichaïm voû=== 1,882(KA) Icaét töø,CB =7 IñmCB = 730 = 210 (A) < Ichaïm voû= 1882(A) 3.b.3/ Doøng chaïm voû taïi 2 motô saøng rung buøn nghieàn xöông cuûa tuû ñoäng löïc3: Toång trôû: R= RMP+ Rpha + RPE =0+43,258+51,706 = 94,964(m.W) X= XMP+ Xpha + XPE =55,3+5,606+6,944 = 67,85(m.W). Ichaïm voû=== 1,872(KA) Icaét töø,CB = 7 IñmCB = 730 = 210 (A) < Ichaïm voû= 1872(A) BAÛNG KEÁT QUAÛ DOØNG CHAÏM VOÛ Thieát bò doøng chaïm voû cuûa: Nguoàn cung caáp Doøng chaïm voû Ichaïm voû(A) Doøng caét töø Icaét töø(A) Maùy nghieàn nguyeân lieäu ñaát chính cuûa TÑL1. Maùy bieán aùp 4253 1120 Maùy phaùt 2623 2 moâtô khuaùy buøn noái lieân thoâng cuûa TÑL2. Maùy bieán aùp 2208 210 Maùy phaùt 1882 2 maùy nghieàn men noái lieân thoâng cuûa TÑL3. Maùy bieán aùp 2202 210 Maùy phaùt 1872 Maùy traùng men cuûa TÑL4. Maùy bieán aùp 2245 210 Maùy phaùt 2075 Maùy traùng men vaø baêng taûi gaïch traùng men noái lieân thoâng cuûa TÑL5. Maùy bieán aùp 2123 210 Maùy phaùt 1783 Quaït huùt khí thaûi loø nung cuûa TÑL6. Maùy bieán aùp 2125 210 Maùy phaùt 1778 Þ Nhaän xeùt: Töø baûng keát quaû treân ta thaáy Ichaïm voû > Icaét töø,CB. Neân ta duøng CB ñeå baûo veä. KEÁT LUAÄN Sau 15 tuaàn laøm luaän vaên toát nghieäp veà cung caáp ñieän, vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa coâ Döông Lan Höông. Ñeán nay em ñaõ hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Qua taäp luaän vaên naøy ñaõ giuùp em naém vöõng veà nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà trong coâng taùc thieát keá vaän haønh heä thoáng cung caáp ñieän. Taäp ñoà aùn naøy giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà : - Xaùc ñònh phuï taûi. - Tính toaùn, thieát keá chieáu saùng (Duøng phaàn meàm Luxicon) - Thieát keá maïng haï aùp: + Löïa choïn maùy bieán aùp vaø maùy phaùt döï phoøng. + Buø coâng suaát phaûn khaùng. + Choïn daây daãn vaø thieát bò baûo veä. + Tính toaùn veà ñieän vaø ngaén maïch. - An toaøn dieän. Vôùi thôøi gian laøm ñoà aùn khoâng nhieàu, kieán thöùc taøi lieäu thoâng tin coù haïn, neân ñoà aùn naøy khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt . Raát mong ñöôïc söï goùp yù chaân tình cuûa caùc thaày coâ giaùo trong nhaø tröôøng ñaëc bieät laø thaày coâ trong khoa ñieän vaø caùc baïn nhaèm laøm cho baûn thuyeát minh ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän hôn. Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân höôùng daãn Döông Lan Höông vaø caùc thaày coâ trong khoa ñieän cho vieäc hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp cuûa em ñuùng thôøi haïn. Sinh vieân thöïc hieän Cao Hoaøi Sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHUAN.DOC