Thiết kế trung tâm thương mại Hà Nội

MỤC LỤC PHẦN 1 : KIẾN TRÚC 1. Giới thiệu chung 2 1.1. Giới thiệu khái quát công trình2 1.2. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng2 1.3. Giải pháp mặt đứng 3 2. Các hệ thống kỹ thuật của công trình 2.1 Hệ thống giao thông 2.2 Hệ thống điện nước 2.3 Thông gió và chiếu sáng 2.4 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 3. Giải pháp kết cấu PHẦN II KẾT CẤU CHƯƠNG 1:PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỘN HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 6 1.1. Những đặc điểm cơ bản của nhà nhiều tầng7 2.2.1. Hệ khung chịu lực7 2.2.2. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm8 2.2.3. Hệ khung kết hợp tường chiu lực8 2.2. So sánh lựa chọ phương án8 CHƯƠNG II:TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN 10 2.1. Phương án kết cấu11 2.2. Tính toán sàn11 2.2.1. Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện11 2.2.2 Tính sàn điển hình13 2.2.2.1 Xác định tải trọng tác dụng lên sàn13 2.2.2.2 Tính sàn15 1. Bản làm việc 2 phương16 2. Bản làm việc 1 phương18 3. Bản ban công19 CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP CHO DẦM DỌC TRỤC E 24 3.1. Sơ đồ truyền tải từ sàn truyền vào dầm25 3.2. Sơ đồ tính25 3.3. Tải trọng tác dung26 3.3.1. Tỉnh tải26 3.3.2. Họat tải 27 3.4. Sơ đồ chất tải29 3.5. Phân tích nội lực30 3.5.1. Phân tích nội lực của các trường hợp tải30 3.5.2. Tính thép cho dầm34 CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG 38 4.1. Xác định kích thước cầu thang38 4.2. Xác định tải trọng tác dụng lên bản thang48 4.3. Thiết kế cầu thang41 4.3.1. Chọn sơ bộ tiết diện41 4.3.2. Sơ đồ tính42 4.3.3. Tính thép 43 4.4. Thiết kế dầm chiếu nghĩ44 4.4.1. Tính cốt thép chom nhịp44 4.4.2. Tính cốt thép cho gối45 4.4.3. Tính cốt đai46 CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ KẾT CẤU HỒ NƯỚC 5.1. Công năng và kích thước hồ nước mái49 5.2. Tải trong tác dụng49 5.3 Bản nắp52 5.3.1. Sơ đồ tính41 5.3.2. Xác định nội lực46 5.2.3. Tính thép gia cường bản nắp 54 5.4. Tính toán bản đáy55 5.4.1. Sơ đồ tính55 5.4.2. Tính toán nội lực 55 5.4.3 Tính cốt thép 56 5.5. Tính toán bản nắp57 5.5.1. Sơ đồ tính57 5.5.2 Tải trọng tác dụng57 5.5.3. Tính toán nội lực 60 5.4.3 Tính cốt thép 61 5.5.5. Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông 6.2 5.6. Tính toán dầm đáy64 5.5.1. Sơ đồ tính64 5.5.2 Tải trọng tác dụng64 5.5.3. Tính toán nội lực 66 5.4.3 Tính cốt thép 67 5.5.5. Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông 68 5.7. Tính bản thành70 5.7.1. Sơ đồ tính70 5.7.2 Tải trọng tác dụng71 5.7.3. Tính toán nội lực 71 5.7.3 Tính cốt thép 72 CHƯƠNG 6 : THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 5 6.1. Sơ đồ khung75 6.2 Sơ bộ chọn kích thước tiết diện khung76 6.2.1. Chọn sơ bộ kích thước khung76 6.2.1.1 Chọn sơ bộ kích thước dầm76 6.2.1.2 Chọn sơ bộ kích thước cột77 6.2.2. Sơ đồ truyền tải77 6.2.3Xác định tải trọng78 6.3. Tải trọng gió90 6.3.1 Tải trọng gió90 6.3.1 Sơ đồ chất tải90 6.4. Tính toán nội lực94 6.4.1 các trường hợp tổ hợp và tính nội lực94 6.4.2 Kiểm tra lại tiết diện khung97 6.4.3. Tính toán cốt thép100 PHẦN III THIẾT KẾ MÓNG CHƯƠNG 1 : XỬ LÝ THÔNG KÊ ĐỊA CHẤT 1.1. Cấu tạo lớp đất131 1.2. Tính chất cơ lý và địa chất thủy văn.131 1.3. Lựa chọn phương án móng134 PHƯƠNG ÁN I MÓNG CỌC ÉP 2.1. Số liệu về tải trọng134 2.2 Tính móng M1 2.2.1 Chọn chiều sâu móng 2.2.2 Chọn các thông số về cọc 2.2.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 2.2.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 2.2.5 Kiểm tra phản lực đầu cọc 2.2.6 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 2.2.7Xác định chiều cao và bố trí thép cho đài 2.3 Tính toán và bố trí thép cho cọc 2.3.1 Kiểm tra cọc khi vận chuyển 2.3.2. Kiểm ttra khi lắp dựng cọc 3.3.3 Kiểm tra chuyển vị ngang 2.3 Tính móng M2 2.3.1 Chọn chiều sâu móng 2.3.2 Chọn các thông số về cọc 2.3.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 2.3.5 Kiểm tra phản lực đầu cọc 2.3.6 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 2.3.7Xác định chiều cao và bố trí thép cho đài 2.4 Tính móng M3 2.4.1 Chọn chiều sâu móng 2.342 Chọn các thông số về cọc 2.4.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 2.4.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 2.4.5 Kiểm tra phản lực đầu cọc 2.4.6 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 2.4.7Xác định chiều cao và bố trí thép cho đài PHƯƠNG ÁN II MÓNG CỌC NHỒI 3.1 Khái quát về cọc khoan nhồi 3.2Tính móng M1 3.2.1 Chọn chiều sâu móng 3.2.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 3.2.4 Xác định sơ bộ kích nthước đài cọc 3.2.5 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 3.2.6 Kiểm tra phản lực đầu cọc 3.2.7 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 3.2.6 Kiểm tra điều kiện chọc thủng của đài 3.2.7 Tính cốt thép cho đài cọc 3.3 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 3.3 Tính móng M2 3.3.1 Chọn chiều sâu móng 3.3.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 3.3.4 Xác định sơ bộ kích nthước đài cọc 3.3.5 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 3.3.6 Kiểm tra phản lực đầu cọc 3.3.7 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 3.3.6 Kiểm tra điều kiện chọc thủng của đài 3.3.7 Tính cốt thép cho đài cọc 3.4Tính móng M3 3.4.1 Chọn chiều sâu móng 3.4.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 3.4.4 Xác định sơ bộ kích nthước đài cọc 3.4.5 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 3.4.6 Kiểm tra phản lực đầu cọc 3.4.7 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 3.4.6 Kiểm tra điều kiện chọc thủng của đài 3.4.7 Tính cốt thép cho đài cọc So sánh và lựa chọn phương án móng219

doc100 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trung tâm thương mại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong ñoù P- Tải trọng taùc duïngleân oâ baûng ñang xeùt m91, m92 - 9 laø loaïi oâ baûn 1 hoaëc 2laø phương của oâ bản ñang xeùt Moâmen lôùn nhaát treân goái : MI=k91.P (5.10) MII=k92.P (5.11) L1=3.75 Caùc hệ số m91, m92, k91, k92 Được tra bảng 1-19 (Sổ tay kết cấu coâng trình), Phụ thuộc vaøo tỷ số Kết quả được trình baøy trong Bảng 5.2 Bảng 5.2 Nội lực trong caùc oâ bản nắp KH l2/l1 M91 M92 K91 K92 P M1 M2 MI MII (kG) (kGm) (kG.m) (kG.m) (kG.m) OÂ1 1.2 0.0204 0,0142 0.0468 0,0325 6739,87 137,5 95.74 135.4 219 c) Tính toaùn coát theùp trong oâ bản nắp O bản nắp ñược tính như cấu kiện chịu uốn Giả thiết tính toán Chọn a = 1,5cm : Khoaûng caùch từ trọng taâm cốt theùp đñeán meùp beâ toâng chòu keùo h0 : Chiều cao tính toán tuyø vaøo phöông ñang xeùt h0 = hbn – a = 6,5cm (5.12) b = 100cm : Chiều rộng tính toán của bản nắp - Coát theùp cuûa oâ baûn ñöôïc tính nhö caáu kieän chòu uoán. (5.13) (5.14) (5.15) Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp : (5.16) vôùi : . (5.17) Theo TCVN 5574-1991 qui ñònh - Keát quaû tính toaùn coát theùp cuûa baûn naép vaø baûn ñaùy ñöôïc laäp thaønh baûng sau: Baûng BT-5.5: Baûng tính coát theùp saøn baûn naép Momen ( daN .m) b (cm) h0 (cm) A Fatt Theùp choïn % Kiểm tra minmax a Fac M1 137.55 100 6.5 0.025 0.025 0.824 6 200 1,41 0,25 Thoả M2 95.74 100 6.5 0.017 0.018 0.572 6 200 1,41 0,25 Thoả MI 135.4 100 6.5 0.025 0.025 0.811 8 150 1,89 0,29 Thoả MII 219 100 6.5 0.040 0.041 1.323 8 150 1,89 0,29 Thoả V.3.3.Theùp gia cöôøng baûn naép - Loã thaêm hoà nöôùc maùi coù kích thöôc (600x600)mm - Do coát theùp ôû khu vöïc loã thaêm bò caét, neân caàn gia cöôøng theùp taïi khu vöïc naøy. Löôïng theùp bò caét laø 3F 8 Fgia cöôøng ³1.2Fbò caét = 1,2.1,51 = 1.81 cm2 ( 5.18) Söû duïng 2F12 (Fa = 2.26 cm2) laøm theùp gia cöôøng. Ñoaïn neo theùp lneo = 35F = 35*12 = 420 (mm) V.4.TÍNH TOÙAN BAÛN ÑAÙY -Baûn ñaùy goàm 2 oâ baûn ñeàu nhau .Caùc oâ baûn coù hai caïnh lieân keát vôùi vaùch cöùng ,coät xem nhö laø ngaøm V.4.1.Sô ñoà tính L2=4.5m L1=3.75m Hình H 5.3: Sô ñoà tính baûn 2 phöông sô ñoà soá 9(baûn keâ 4 caïnh) Sô ñoà tính toaùn cuûa oâ baûn ñaùy: hd = 500 mm > 3 hb = 3x140 = 420 mm do ñoù baûn naép lieân keát vôùi caùc daàm ñöôïc xem laø lieân keát ngaøm, öùng vôùi oâ baûn thöù 9 trong 11 oâ baûn. Tæ soá ld/lng < 2 neân baûn thuoäc loaïi baûn keâ 4 caïnh. - Caét oâ baûn theo caïnh ngaén vaø caïnh daøi vôùi caùc daûi coù beà roäng 1m ñeå tính. V.4.2.Tính toùan noäi löïc Do Moâmen dương lớn nhất giữa nhịp laø : M1= m91.P (5.19) M2= m92.P (5.20) Với P=q.l1.l2 (5.21) Trong ñoù P- Tải trọng taùc duïngleân oâ baûng ñang xeùt m91, m92 - 9 laø loaïi oâ baûn 1 hoaëc 2laø phương của oâ bản ñang xeùt Moâmen lôùn nhaát treân goái : MI=k91.P (5.22) MII=k92.P (5.23) q= gstt + ptt=499.2+ 1500=1999.2 daN/m2 (5.24) P = q.L1.L2 =1999.2*4.5*3.75= 33736.5(KG) (5.25) Baûng BT-5.6: Baûng tính noäi löïc cuûa saøn ñaùy (baûn keâ 4 caïnh) KH l2/l1 M91 M92 K91 K92 P (kG) M1 (kGm) M2 (kG.m) MI (kG.m) MII (kG.m) Ô2 1.2 0.0204 0,0142 0.0468 0,0325 33736.5 688.2 479.1 1578.8 1096.4 V.4.3.Tính toaùn coát theùp - Coát theùp cuûa oâ baûn ñöôïc tính nhö caáu kieän chòu uoán. Giaû thieát: - a = 1.5cm khoaûng caùch cuûa lôùp beâtoâng baûo veä; - chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; (5.26) - b = 100cm beà roäng tính toaùn. (5.27) (5.28) (5.29) -Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp : (5.30) vôùi :. (5.31) Theo TCVN 5574-1991 qui ñònh - Keát quaû tính toaùn coát theùp cuûa baûn ñaùy ñöôïc laäp thaønh baûng sau: Baûng BT-5.7: Baûng tính coát theùp saøn ñaùy O baûn Moâ men A α Ftta (cm2) Theùp choïn μmin (%) μ (%) μmax (%) Kieåm tra Ф (mm) a (mm) Fcha (cm2) Baûn ñaùy M1 688 0.073 0,076 3,23 8 150 3,86 0,1 0.594 2,77 Ñaït M2 479 0,051 0,052 2.22 8 150 1,89 0,1 0.291 2,77 Ñaït MI 1578 0,168 0,185 7,87 10 100 7.85 0,1 1.208 2,77 Ñaït MII 1096 0,117 0,124 5.28 10 150 5.49 0,1 0.845 1,77 Ñaït 5.5. TÍNH TOAÙN DAÀM NAÉP V.5.1.Sô ñoà tính - Taûi troïng töø baûn naép truyeàn vaøo daàm naép theo qui luaät hình thang vaø hình tam giaùc Hình H 5.4: Sô ñoà truyeàn taûi töø baûn vaøo daàm naép V.5.2.Tính taûi troïng taùc duïng - Troïng löôïng baûn thaân daàm naép: gtd =g.b.h.n (daN/m) (5.32) - Taûi troïng töø baûn naép vaø baûn ñaùy truyeàn vaøo daàm naép theo qui luaät hình thang vaø hình tam giaùc. Caùc taûi troïng naøy ñöôïc qui ñoåi veà taûi troïng töông ñöông phaân boá ñeàu leân daàm theo caùc coâng thöùc sau: Taûi töông ñöông qui ñoåi töø taûi tam giaùc: (5.33) Taûi töông ñöông qui ñoåi töø taûi hình thang: (5.34) vôùi: ; (5.35) Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm seõ laø: qD = gD + åqDtñ (daN/m) (5.36) Baûng BT-5.9: Baûng taûi troïng baûn thaân daàm naép Boä Phaän Daàm b (cm) h (cm) n γ (daN/m3) gd daN/m) gs (daN/m) Daàm naép DN1 20 40 1.1 2500 220 312,2 DN2 20 30 1.1 2500 165 312,2 Taûi troïng toaøn phaàn Tænh taûi: gtt = gd + gtd (daN/m) (5.37) Hoaït taûi: ptt = ptd (daN/m). (5.38) Taûi troïng qtt= gtt+ ptt (5.39) Baûng BT-5.10: Baûng taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo daàm naép Daàm O baûn ld m ln m Dieän tích truyeàn taûi gs daN/m2 ps daN/m2 β gd daN/m2 gtd daN/m2 gtt daN/m2 ptt daN/m2 qtt daN/m DN2 S1 4.5 3.75 tam giaùc 312 97.5 0.416 165 365.9 530.9 121.88 652,78 S1 6 4 tam giaùc 312 97.5 0.416 165 365.9 530.9 121.88 652,78 DN1 S1 6 4 hình thang 312 97.5 0.416 220 424.98 645 132.7 777.7 S1 6 4 hình thang 312 97.5 0.416 220 424.98 645 132.7 777.7 -Heä daàm ñôõ baûn naép beå nöôùc, xem lieân keát giöõa heä daàm vaø vaùch cöùng laø lieân keát khôùp. * Caùc tröôøng hôïp taûi troïng 1 : Tónh taûi (TT) Hình H 5.5: Sô ñoà tónh taûi chaát ñaày daàm naép 2 : Hoaït taûi caùch nhòp (HTCN1) Hình H 5.6: Sô ñoà hoaït taûi caùch nhòp phaûi daàm naép 3 : Hoaït taûi lieàn nhòp (HTCN2) Hình H 5.7: Sô ñoà taûi hoaït taûi caùch nhòp traùi daàm naép 4 : Hoaït taûi lieàn nhòp (HTLN) Hình H 5.8: Sô ñoà hoạt taûi lieàn nhòp daàm naép V.5.3. Tính noâi löïc daàm naép *. Caùc tröôøng hôïp toå hôïp Baûng BT -5.8: Baûng keâ taûi phaân boá treân daàm naép Loaïi toå hôïp COMBO1 TT+HTCN1 COMBO2 TT+HTCN 2 COMBO3 TT+ HTLN BAO COMBO1,COMBO2,COMBO3 - Söû duïng Chöông trình Sap 2000 version 10.0.1 ñeå tìm noäi löïc trong daàm naép Hình H 5.9:Bieåu ñoà bao moâ men cuûa daàm naép Hình H 5.10:Bieåu ñoà bao löïc caét cuûa daàm naép V.5.4.Tính toùan coát theùp -Tính theo tieát dieän chöõ nhaät (bxh)ñoái vôùi hai daâm bieân. Daàm giöõa tính theo tieát dieän hình chöõ T Hình H 5.11:Tieát dieän chöõ nhaät Choïn a = 3.5 cm =>h0DN1=36,5cm Choïn a = 3 cm =>h0DN2=27cm ( 5.40) ( 5.41) ( 5.42) -Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp : ( 5.43) vôùi : . ( 5.44) Keát quaû tính toaùn ñöôïc laäp thaønh baûng sau: Baûng BT-5.11: Baûng tính coát theùp cuûa daàm nắp O baûn Moâ men daN.m A α Ftta (cm2) Theùp choïn μmin (%) μ (%) μmax (%) Kieåm tra Ф (mm) soá thanh Fcha (cm2) DN1 Goái 0 12 2 2.262 0.1 0.35 2,77 Ñaït Nhòp 2444 0.083 0.087 3.04 18 2 5.09 0.1 0.330 2.77 Ñaït DN2 Goái 1405 0.091 0.096 2.4 16 2 4.022 0.1 0.261 2.77 Ñaït Nhòp 836 0.054 0.026 1.41 12 2 2.262 0.1 0.15 2.77 Ñaït V.5.5.Kieåm tra khaû naêng chòu caét cuûa beâ toâng daàm - Löïc caét lôùn nhaát treân daàm DN1=Qmax = 21,99 KN = 2199 daN DN2=Qmax = 18,79KN = 1879 daN - Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính, caàn phaûi thoaû maõn ñieàu kieän: k1 = 0.6 ( Đối với dầm ) ko = 0.35 (Đối với beâ toâng Mac 400) a.Daàm DN1 Ko*Rn*b*ho=0.35*110*20*36.5=28105 daN => Qmax=2199daN < 28105 daN ( 5.45) à vaäy khoâng caàn taêng tieát dieän daàm. 0.6*Rk*b*ho=0.6*8.8*20*36.5= 3854.4 daN => Qmax=2199 daN<0.6*Rk*b*ho=3854.4 daN ( 5.46) à khoâng bò phaù hoïai treân maët caét nghieâng Löïc coát ñai phaûi chòu: Qd=2.58daN/cm ( 5.47) - Choïn ñai F6 coù fñ = 0.283 cm2, ñai hai nhaùnh n = 2, theùp AI coù Rañ =1800 kG/cm2 - Khoaûng caùch tính toaùn coát ñai: Utt = ( 5.48) Umax = ( 5.49) - Khoaûng caùch ñai laáy theo caáu taïo: +Treân ñoaïn gaàn goái töïa ( 5.50) +Treân ñoaïn giöõa daàm ( 5.51) - Khoaûng caùch coát ñai ñöôïc choïn laø U = min(Utt, Uct, Umax) Do ñoù choïn: +Ñoaïn gaàn goái (l/4): F6 U = 150 mm + Ñoaïn giöõa nhòp (l/2): F6U = 300 mm b.Daàm DN2 Ko*Rn*b*ho=0.35*110*20*27=20790 daN => Qmax=1879daN < 20790 daN ( 5.52) à vaäy khoâng caàn taêng tieát dieän daàm. 0.6*Rk*b*ho=0.6*8.8*20*27= 2851.2 daN =>Qmax=1879daN<0.6*Rk*b*ho=2851.2daN ( 5.53) à khoâng bò phaù hoïai treân maët caét nghieâng. - Löïc coát ñai phaûi chòu: Qd=3.4 daN/cm ( 5.54) - Choïn ñai F6 coù fñ = 0.283 cm2, ñai hai nhaùnh n = 2, theùp AI coù Rañ =1800 kG/cm2 - Khoaûng caùch tính toaùn coát ñai: Utt = ( 5.55) Umax = ( 5.56) - Khoaûng caùch ñai laáy theo caáu taïo: +Treân ñoaïn gaàn goái töïa ( 5.57) +Treân ñoaïn giöõa daàm ( 5.58) - Khoaûng caùch coát ñai ñöôïc choïn laø U = min(Utt, Uct, Umax) Do ñoù choïn: +Ñoaïn gaàn goái (l/4): F6 U = 150 mm + Ñoaïn giöõa nhòp (l/2): F6U = 300 mm V.6. TÍNH TOAÙN DAÀM ÑAÙY V.6.1.Sô ñoà tính - Taûi troïng töø baûn naép vaø baûn ñaùy truyeàn vaøo daàm ñaùy theo qui luaät hình thang vaø hình tam giaùc cuûa saøn S2 Hình H 5.12: Sô ñoà truyeàn taûi töø baûn vaøo daàm ñaùy V.6.2. Tính toùan taûi troïng - Troïng löôïng baûn thaân daàm ñaùy: gd =g.b.h.n (daN/m) (5.59) - Trọng lượng do bản Thành truyền vào gbt = gbttt . h = 499,2x1,5 = 748,8 (daN/m) ( 5.60) - Taûi troïng töø baûn ñaùy truyeàn vaøo daàm ñaùy theo qui luaät hình thang vaø hình tam giaùc. Caùc taûi troïng naøy ñöôïc qui ñoåi veà taûi troïng töông ñöông phaân boá ñeàu leân daàm theo caùc coâng thöùc sau: Taûi töông ñöông qui ñoåi töø taûi tam giaùc: (5.61) Taûi töông ñöông qui ñoåi töø taûi hình thang: (5.62) vôùi: ; (5.63) Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm seõ laø: qD = gD + åqDtñ (daN/m) (5.64) Boä Phaän Daàm b (cm) h (cm) n γ (daN/m3) gd (daN/m) gs (daN/m) gt (daN/m) Daàm đ áy D Đ1 25 50 1.1 2500 343,75 499,2 748,8 D Đ2 20 40 1.1 2500 220 499,2 748,8 -Tải trọng tòan phần +Tænh taûi: gtt = gd + gtd+gbt (daN/m) (5.65) +Hoaït taûi: ptt = ptd (daN/m) (5.66) +Taûi troïng qtt= gtt+ ptt (daN/m) (5.67) Baûng BT-5.14: Baûng taûi troïng do baûn saøn truyeàn vaøo daàm ñaùy Daàm O baûn ld m ln m Dieän tích truyeàn taûi gs daN/m2 ps daN/m2 β gd daN/m2 gt daN/m2 gtd daN/m2 gtt daN/m2 ptt daN/m2 qtt daN/m DÑ2 S2 4.5 3.75 tam giaùc 499 1,500 0.416 220 788.80 584.77 1593.6 1757.8 3351.4 S2 6 4 tam giaùc 499 1,500 0.416 220 788.80 584.77 1593.6 1757.8 3351.4 DÑ1 S2 6 4 hình thang 499 1,500 0.416 344 788.80 679.3 1812.1 2041.8 3854 S2 6 4 hình thang 499 1,500 0.416 344 788.80 679.3 1812.1 2041.8 3854 -Heä daàm ñôõ baûn đáy beå nöôùc, xem như lieân keát ngaøm. a. Caùc tröôøng hôïp taûi troïng 1 : Tónh taûi (TT) Hình H 5.13: Sô ñoà tænh taûi chaát ñaày daàm ñaùy 2 : Hoaït taûi lieàn nhòp (HTLN) Hình H 5.14: Sô ñoà hoaït taûi lieàn nhòp daàm ñaùy V.6.3. Tính noâi löïc daàm ñaùy Baûng BT -5.12: Baûng keâ taûi phaân boá treân daàm ñaùy Loaïi toå hôïp COMBO1 TT+HTLN BAO COMBO1 - Söû duïng Chöông trình Sap 2000 version 10.0.1 ñeå tìm noäi löïc trong daàm ñaùy Hình H 5.17:Bieåu ñoà bao moâmen cuûa daàm ñaùy Hình H 5.18:Bieåu ñoà bao löïc caét cuûa daàm ñaùy V.6.4.Tính toùan coát theùp -Tính theo tieát dieän chöõ nhaät (bxh) ñoá vôùi hai daàm bieân. Daàm giöõa tinh theo hình chöõ T Hình H 5.19:Tieát dieän chöõ nhaät Choïn a = 3.5 cm =>h0DĐ1=46,5cm;h0DĐ2=36,5cm, ( 5.68) ( 5.69) ( 5.70) -Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp : ( 5.71) vôùi : . ( 5.72) Keát quaû tính toaùn ñöôïc laäp thaønh baûng sau: Baûng BT-5.15: Baûng tính coát theùp cuûa daàm ñaùy O baûn Moâ men daN.m b (cm) h Ftta (cm2) Theùp choïn μ (%) Kieåm tra Ф (mm) soá thanh Fcha (cm2) DÑ1 Goái 3445 20 40 3.397 18 4 10.18 0.369 Ñaït Nhòp 1659 25 50 1.597 16 3 6.033 0.174 Ñaït DÑ2 Goái 3295 25 50 3.233 16 3 6.033 0.351 Ñaït Nhòp 1030 20 40 0.985 16 2 4.022 0.107 Ñaït Nhaän Xeùt :Taát caû caùc tieát dieän ñeàu coù 0.1%= μmin<= μtính<= μmax<=3.5% V.6.5.Kieåm tra khaû naêng chòu caét cuûa beâ toâng daàm - Löïc caét lôùn nhaát treân daàm DÑ1=Qmax = 45.94 KN = 4594 daN DÑ2=Qmax = 32.96 KN = 3296daN - Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính, caàn phaûi thoaû maõn ñieàu kieän: k1 = 0.6 ( Đối với dầm ) ko = 0.35 (Đối với beâ toâng Mac 400) a.Daàm DĐ1 Ko*Rn*b*ho=0.35*110*25*46.5=44756 daN => Qmax=4594daN < 44756 daN ( 5.73) à vaäy khoâng caàn taêng tieát dieän daàm. 0.6*Rk*b*ho=0.6*8.8*25*46.5= 6138 daN =>Qmax=4594 daN<0.6*Rk*b*ho=6138 daN ( 5.74) à khoâng bò phaù hoïai treân maët caét nghieâng Löïc coát ñai phaûi chòu: Qd=5.6 daN/m ( 5.75) - Choïn ñai F6 coù fñ = 0.283 cm2, ñai hai nhaùnh n = 2, theùp AI coù Rañ =1800 kG/cm2 - Khoaûng caùch tính toaùn coát ñai: Utt = ( 5.76) Umax = ( 5.77) - Khoaûng caùch ñai laáy theo caáu taïo: +Treân ñoaïn gaàn goái töïa ( 5.78) +Treân ñoaïn giöõa daàm ( 5.79) - Khoaûng caùch coát ñai ñöôïc choïn laø U = min(Utt, Uct, Umax Do ñoù choïn: +Ñoaïn gaàn goái (l/4): F6 U = 150 mm + Ñoaïn giöõa nhòp (l/2): F6U = 300 mm b.Daàm DĐ2 Ko*Rn*b*ho=0.35*110*20*36.5=28105 daN ( 5.80) Qmax=3296daN < 28105daN à vaäy khoâng caàn taêng tieát dieän daàm. 0.6*Rk*b*ho=0.6*8.8*20*36.5= 3854.4 daN ( 5.81) =>Qmax=3296 daN<0.6*Rk*b*ho=3857.4 daN à khoâng bò phaù hoïai treân maët caét nghieâng. Löïc coát ñai phaûi chòu: Qd=5.6 daN ( 5.82) - Choïn ñai F6 coù fñ = 0.283 cm2, ñai hai nhaùnh n = 2, theùp AI coù Rañ =1800 kG/cm2 - Khoaûng caùch tính toaùn coát ñai: Utt = ( 5.83) Umax = ( 5.84) - Khoaûng caùch ñai laáy theo caáu taïo: +Treân ñoaïn gaàn goái töïa ( 5.85) +Treân ñoaïn giöõa daàm ( 5.86) - Khoaûng caùch coát ñai ñöôïc choïn laø U = min(Utt, Uct, Umax) Do ñoù choïn: +Ñoaïn gaàn goái (l/4): F6 U = 150 mm + Ñoaïn giöõa nhòp (l/2): F6U = 300 mm V.7. TÍNH BAÛN THAØNH Baûn thaønh laø caáu kieän chòu neùn uoán ñoàng thôøi,löïc neùn trong baûn thaønh gay ra do löïc cuûa baûn thaân thaønh vaø löïc neùn leäch neùn leäch taâm do naép thaønh truyeàn xuoáng. Tính nhö caáu kieän chòu neùn leäch taâm (keå ñeán löïc doïc N do troïng löôïng baûn thaân baûn thaønh. Nhöng ñeå ñôn giaûn, boû qua N, vaø noäi löïc ñöôïc tính chuû yeáu theo caáu kieän chòu uoán.chæ chòu taûi troïng gioù huùt vaø aùp löïc thuûy tónh.Sau khi choïn theùp ta seõ kieåm tra laïi tröôøng hôïp chòu neùn leäch taâm - Chieàu daøy baûn thaønh choïn sô boä hbt=10cm V.7.1.Sô ñoà tính Vì l/h =7.5 /1.5 = 5>2 vaø 4.5/1,5=3>2 neân baûn thaønh hoà nöôùc ñöôïc tính nhö baûn daàm. Caét daûi baûn roäng 1m ñeå tính. Thaønh hoà chòu taùc ñoäng cuûa taûi troïng gioù huùt vaø aùp löïc thuûy tónh Hình H 5.20:Sô ñoà tính baûn thaønh Hình H 5.21:Sô ñoà tính baûn thaønh chòu aùp luïc gioù huùt vaø aùp löïc thuûy tónh V.7.2.Tính taûi troïng cuûa hoà Baûng BT-5.16: Baûng tính hoïat taûi hoà nöôùc Caáu taïo Loïai taûi Chieàu daøy δ (m) Beà roäng baûn (m) Heä soá n Taûi tieâu chuaån (daN/m) Taûi tính toùan (daN/m) Baûn thaønh Aùp löïc thuûy tænh 0,1 1 1 1000 1500 Aùp löïc gioù huùt 1 1 1,2 63,74 76,49 Toåàng taûi troïng 1076,49 + Áp lực Thuỷ Tĩnh tại chân bản thành gnước = n. .h ( 5.87) =1.1x1000x1.5 = 1x1500x1.5 = 2250(daN/m2) V.7.3.Tính toùan noäi löïc cuûa hoà 87.07 Hình H 5.22:Bieåu ñoà moâmen baûn thaønh Ta có : MW gối = 24.49(daN.m) = 0.2449(KN.m) ( 5.88) MW nhịp = 13.77(daN.m) = 0.1377(KN.m) (5.89) Mnước gối = (5.90) Mnước nhịp = ( 5.91) Tính toán thiên về an toàn ta sẽ lấy tổng giá trị Momen ở gối và nhịp để tính toán + Giá trị Momen tại gối của bản thành : Mtổng gối = Mw gố + Mnước gối ( 5.92) = 24.49 + 337,5 = 362 (daN.m) + Giá trị Momen tại nhịp của bản thành Mtổng nhịp = MW nhịp + Mnước nhòp ( 5.93) = 13.77 + 150,66 = 176.53(daN.m) V.7.4. Tính toán cốt thép bản thành Baûng BT-5.17: Baûng caùc ñaëc tröng vaät lieäu Beâ toâng M250 Coát theùp AI Coát theùp AIII Rn Rk Ra Ra' Rad Ra Ra' Rad (daN/cm2) (daN/m2) (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2) (daN/cm2) 110 8,8 2300 2300 1800 3600 3600 2800 - Bản thành được tính như cấu kiện chịu uốn + a = 1,5 Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến mép bê tông chịu kéo + h0 = hbt – a =10-1,5=8,5cm ( 5.94) + b = 100cm bề rộng tính toán của dải bản ( 5.95) ( 5.96) ( 5.97) -Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp : ( 5.98) vôùi : . ( 5.99) - Keát quaû tính toaùn ñöôïc laäp thaønh baûng sau: Baûng BT-5.18: Baûng tính coát theùp baûn thaønh O baûn thaønh A α Ftta (cm2) Theùp choïn μmin (%) μ (%) μmax (%) Kieåm tra Moâ men daN.m Ф (mm) a Fcha (cm2) MGoái 362 0.046 0.047 1.896 8 200 2,52 0,1 0.2 2,8 Ñaït MNhòp 176.53 0.022 0.022 0.913 8 250 2,012 0,1 0.1 2,8 Ñaït Cốt thép trong bản thành được bố trí 2 lớp đối xứng nhau V.8. BOÁ TRÍ COÁT THEÙP THEO BAÛN VEÕ KC-4/7 CHÖÔNG VI THIEÁT KEÁ KHUNG TRUÏC 5 ¾™˜¾ 6.I/TRUYEÀN TAÛI TROÏNG THAÚNG ÑÖÙNG LEÂN KHUNG Sô ñoà tính Do tyû soáKeát caáu chòu löïc chính cuûa nhaø khung ngang theo phöông caïnh ngaén. Choïn khung truïc 5 vì coù caàu thang, maùi thay ñoåi. Nhòp nhaø lôùn. Do vaäy khung truïc 5 laø khung truïc nguy hieåm ta choïn khung truïc 5 ñeå thieát keá ñaïi dieän Phöông phaân tích: Sô ñoà tính laø khung beâ toâng coát theùp coù leân keát cöùng giöõa daàm vaø coät , Lieân keát ngaøm giöõa coät vaø taàng treân vöôùi moùng 6.II.CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC KHUNG 6.II.1/Choïn sô boä kích khung 6.II.1.1/Choïn sô boä kích thöôùc daàm +Daàm ED kích thöôùc 4.5 m Choïn hd=400mm Choïn bd=200mm +Daàm DC kích thöôùc 9 m Choïn hd=800mm Choïn bd=300mm +Daàm BC kích thöôùc 10.5 m Choïn hd=900mm Choïn bd=300mm Ñaõ trình baøy ï ôû chöông 2 keát quaû nhö sau: Baûng 6.1 sô boä tieát dieän daàm khung Kí hieäu Teân Daàm Nhòp daàm (m) Kích thöôùc tieát dieän (cm) D3 ED 4.5 400 200 20x40 D4 CD 9.0 800 300 30x80 D5 BC 10.5 900 300 30x90 6.II.1.2/Choïn sô boä kích thöôùc coät Ñaõ trình baøy ï ôû chöông 2 keát quaû nhö sau: +Taàng 1-3 :bxh=500x600 +Taàng 4-6:bxh=400x500 +Taàng 7-8:bxh=300x400 6.II.2 Sơ đồ truyền tải MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI CỦA Ô SÀN TẦNG 2 LÊN KHUNG TRỤC 5 MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI CỦA Ô SÀN CÁC TẦNG LÊN KHUNG TRỤC 5 MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI CỦA Ô SÀN TẦNG MÁI LÊN KHUNG TRỤC 5 6.II.3/ Xaùc ñònh taûi troïng a/Troïng löôïng daàm: *Daàm doïc: gd=n(hd-hb).b.g=1.1*(hd-hb)*0.2*2.5=0.55(hd-hb) +Daàm 1-2;2-3;4-5;5-6:gd=0.55(0.7-0.1)=0.33(KN/m) +Daàm 3-4:gd=0.55(0.8-0.1)=0.385(KN/m) *Daàm ngang: +Truïc 1,2,3,4,5,6: Daàm ED:gd=n(hd-hb).b.g=1.1*(hd-hb)*0.4*2.5=1.1(0.4-0.1)=0.33(KN/m) Daàm DCø:gd=n(hd-hb).b.g=1.1*(hd-hb)*0.4*2.5=1.1(0.8-0.1)=0.77(KN/m) Daàm CBø:gd=n(hd-hb).b.g=1.1*(hd-hb)*0.4*2.5=1.1(0.9-0.1)=0.88(KN/m) b/Troïng löôïng töôøng xaây: gt=n.bt. g=1.2*0.1*1.8=0.216(KN/m2) c/Troïng löôïng coät: gc=(Hc-hd).hc.bc. g.n (T) BAÛNG 6.2 TOÅNG HÔÏP TAÛI TROÏNG TRONG SAØN Chöùc naêng Tónh taûi(KN/m2) Hoaït taûi (KN/m2) Toång coäng(KN/m2) Saøn maùi 0.515 0.075 0.59 Phoøng laøn vòeâc 0.43 0.2 0.63 d)Taûi troïng phaân boá treân saøn: +Ñoái vôùi caùc saøn baûn keâ 4 caïnh ta qui ñoåi taûi troïng truyeàn vaøo daàm nhö sau: Vôùi taûi tam giaùc: qtñ= Vôùi taûi hình thang: qtñ=(KN/m) Trong ñoù:l1:caïnh ngaén cuûa oâ saøn k=1-2b2+b3;b=l1/2l2 BAÛNG 6.3 QUI ÑOÅI TAÛI TROÏNG CAÙC O BAÛN KE TAÙC DUÏNG LEÂN DAÀM KHUNG TRUÏC 5 Caùc taàng O saøn L1(m) L2(m) b k Tænh Taûi Hoaït Taûi q(KN/m2) qtg(KN/m) qht(KN/m) p(KN/m2) ptg(KN/m) Pht(KN/m) Taàng 2 1 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 2 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 3 3.3 4.5 0.367 0.780 0.43 0.44344 0.5537 0.2 0.20625 0.25753 4 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 5 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 6 3.3 4.5 0.367 0.780 0.43 0.44344 0.5537 0.2 0.20625 0.25753 Taàng 3-7 1 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 2 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 3 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 4 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 5 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 6 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.2 0.28125 0.38115 Taàng 8 1 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.3 0.42188 0.57173 2 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.3 0.42188 0.57173 3 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.3 0.42188 0.57173 4 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.3 0.42188 0.57173 5 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.3 0.42188 0.57173 6 4.5 7.5 0.300 0.847 0.43 0.60469 0.81947 0.3 0.42188 0.57173 Maùi 1 4.5 7.5 0.300 0.847 0.515 0.72422 0.98146 0.075 0.10547 0.14293 2 4.5 7.5 0.300 0.847 0.515 0.72422 0.98146 0.075 0.10547 0.14293 3 4.5 7.5 0.300 0.847 0.515 0.72422 0.98146 0.075 0.10547 0.14293 4 4.5 7.5 0.300 0.847 0.515 0.72422 0.98146 0.075 0.10547 0.14293 5 4.5 7.5 0.300 0.847 0.515 0.72422 0.98146 0.075 0.10547 0.14293 6 4.5 7.5 0.300 0.847 0.515 0.72422 0.98146 0.075 0.10547 0.14293 e)Taûi troïng taùc duïng leân caùc daàm Taàng Daàm Phaàn töû Truïc g1(KN/m) g2(KN/m) gs(KN/m) qd(KN/m) Toång(KN/m) 2 ED 1 4-5 0.605 1.21 0.33 1.54 2 5-6 0.605 DC 4 4-5 0.605 1.21 0.77 1.98 5 4-5 0.605 BC 0 0.88 0.88 3-8 ED 1 4-5 0.605 1.21 0.33 1.54 2 5-6 0.605 DC 4 4-5 0.605 1.21 0.77 1.98 5 4-5 0.605 BC 0 0.88 0.88 Maùi ED 1 4-5 0.724 1.448 0.33 1.778 2 5-6 0.724 DC 4 4-5 0.724 1.448 0.77 2.218 5 4-5 0.724 BC 0 0.88 0.88 g) Taûi troïng taäp trung taïi nuùt: gd = n.g.(hd - hb).bd gt = n.g.bt gc = n.g.(hc - hd).b.h *NUÙT 1: +Taàng maùi: Lan cang:plc=0.5184*7.5=3.888(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): ps=0.9815*7.5=7.4(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 1 laø: P1=3.888+7.4+2.475=13.763(T)=13763 (daN) +Taàng 8 Töôøng kính:pt=0.045*(6.3-0.7)*(7.5-0.4)=1.75(T) Coät:pc=1.1*2.5*(6.3-0.7)*0.3*0.4=1.848(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5=6.15(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 1 laø: P1=1.75+1.848+6.15+2.475=12.223(T)=12223(daN) +Taàng 7 Töôøng kính:pt=0.045*(4.2-0.7)*(7.5-0.4)=1.1(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.7)*0.3*0.4=1.155(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5=6.15(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 1 laø: P1=1.1+1.155+6.15+2.475=10.88(T)=10880(daN) +Taàng 4-6 Töôøng kính:pt=0.045*(4.2-0.7)*(7.5-0.4)=1.1(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.7)*0.4*0.5=1.925(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5=6.15(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 1 laø: P1=1.1+1.925+6.15+2.475=11.65(T)=11650(daN) +Taàng 3: Töôøng kính:pt=0.045*(4.2-0.7)*(7.5-0.6)=1.1(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.7)*0.5*0.6=3.465(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5=6.15(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 1 laø: P1=1.1+3.465+6.15+2.475=13.19(T)=13190(daN) +Taàng 2: Töôøng kính:pt=0.045*(4.8-0.7)*(7.5-0.6)=1.24(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.8-0.7)*0.5*0.6=3.383(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5=6.15(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 1 laø: P1=1.24+3.383+6.15+2.475=13.248(T)=13248(daN) *NUÙT 2 +Taàng maùi: Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) ps=0.9815*7.5*2=14.8(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2 laø: P2=14.8+2.475=17.28(T)=17280(daN) +Taàng 8 Töôøng:pt=0.216*(6.3-0.7)*(7.5-0.4)=8.6(T) Coät:pc=1.1*2.5*(6.3-0.8)*0.3*0.4=1.815(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5*2=12.3(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2 laø: P2=8.6+1.815+12.3+2.475=25.19(T)=25190(daN) +Taàng 7 Töôøng:pt=0.216*(4.2-0.7)*(7.5-0.4)=5.37(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.8)*0.3*0.4=1.29(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5*2=12.3(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2 laø: P2=5.37+1.29+12.3+2.475=21.435(T)=21435(daN) +Taàng 4-6 Töôøng:pt=0.216*(4.2-0.7)*(7.5-0.5)=5.3(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.8)*0.4*0.5=1.87(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5*2=12.3(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2 laø: P2=5.3+1.87+12.3+2.475=21.945(T)=21945(daN) +Taàng 3 Töôøng:pt=0.216*(4.2-0.8)*(7.5-0.6)=5.22(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.8)*0.4*0.5=1.8(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5*2=12.3(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2 laø: P2=5.22+1.8+12.3+2.475=21.795(T)=21795(daN) +Taàng 2: Töôøng:pt=0.216*(4.8-0.8)*(7.5-0.6)=5.96(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.8-0.8)*0.5*0.6=3.3(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5+0.819473*7.5/2=9.219(T) Saøn (truyeàn vaøo daàm ngang döôùi daïng hình tam giaùc) ps=0.443438*3.3/2 =0.73(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2 laø: P2=5.96+3.3+9.219+0.73+2.475=21.684(T)=21684(daN) *NUÙT 2' +Taàng maùi: Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): ps=0.9815*7.5*2=14.8(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2' laø: P2'=14.8+2.475=17.28(T)=1728(daN) +Taàng 3-8 Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5*2=12.3(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2' laø: P2'=12.3+2.475=14.775(T)=14775(daN) +Taàng 2 Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5=6.146(T) Saøn (truyeàn vaøo daàm ngang döôùi daïng hình tam giaùc) ps=0.44344 *3.3=1.4633(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 2' laø: P2'=6.146+1.4633+2.475=10.0843(T)=10084(daN) *NUÙT 3 +Taàng maùi: Lan can:plc=0.5184*7.5=3.888(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): ps=0.9815*7.5=7.4(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3 laø: P3=3.888+7.4+2.475=13.763(T)=13763(daN) +Taàng 8 Coät:pc=1.1*2.5*(6.3-0.9)*0.3*0.4=1.43(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang): Saøn:ps=0.819473*7.5=6.146(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng phaân boá) ps=0.515*3.5*7.5*0.5=6.759(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3 laø: P3=1.43+6.146+6.759+2.475=16.81(T)=16810(daN) +Taàng 7 Töôøng:pt=0.216*(4.2-0.7)*(7.5-0.4)=5.37(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.9)*0.4*0.4=1.54(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5=6.146(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng phaân boá) ps=0.43*3.5*7.5*0.5=5.64(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3 laø: P3=5.37+1.54+6.146+5.64+2.475=21.169(T) +Taàng 4-6 Töôøng:pt=0.216*(4.2-0.7)*(7.5-0.5)=5.3(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.9)*0.4*0.5=1.815(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5=6.146(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng phaân boá) ps=0.43*3.5*7.5*0.5=5.64(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3 laø: P3=5.3+1.815+6.146+5.64+2.475=21.376(T)=21376(daN) +Taàng 3 Töôøng:pt=0.216*(4.2-0.7)*(7.5-0.6)=5.2(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.9)*0.5*0.6=2.723(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) Saøn:ps=0.819473*7.5=6.146(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng phaân boá) ps=0.43*3.5*7.5*0.5=5.64(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3 laø: P3=5.2+2.723+6.146+5.64+2.475=22.189(T)=22189(daN) +Taàng 2: Töôøng:pt=0.216*(4.8-0.7)*(7.5-0.6)=6.11(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.8-0.9)*0.5*0.6=3.22(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng hình thang) ps=0.819473*7.5*0.5 =3.073(T) Saøn(truyeàn vaøo daàm doïc döôùi daïng phaân boá) ps=0.43*3.5*7.5*0.5=5.64(T) Saøn (truyeàn vaøo daàm ngang döôùi daïng hình tam giaùc) ps=0.44344*3.3*0.5=0.731(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3 laø: P3=6.11+3.22+3.073+5.64+0.731+2.475=21.249(T)=21249(daN) *NUÙT 3'& 3": +Taàng maùi(+30.60m): Saøn:ps=0.515*3.5*0.5*7.5*2=13.52(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3' laø: P3'=13.52+2.475=16(T) +Taàng 2-8: Saøn:ps=0.43*3.5*0.5*7.5*2=11.3(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 3' laø: P3'=11.3+2.475=13.78(T)=13780(daN) *NUÙT 4 +Taàng maùi(+39m): Lan cang:plc=0.5184*7.5=3.888(T) Saøn:ps=0.515*3.5*0.5*7.5=6.76(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 4 laø: P4=3.888+6.79+2.475=13.1(T)=13100(daN) +Taàng 7: Töôøng kính:pt=0.045*(4.2-0.7)*(7.5-0.5)=1.1(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.9)*0.3*0.4=1.09(T) Saøn:ps=0.43*3.5*0.5*7.5=5.65(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 4 laø: P4=1.1+1.09+5.65+2.475=10.3(T)=10300(daN) +Taàng 4-6 Töôøng kính:pt=0.045*(4.2-0.7)*(7.5-0.6)=1.1(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.9)*0.4*0.5=1.82(T) Saøn:ps=0.43*3.5*0.5*7.5=5.65(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 4 laø: P4=1.1+1.82+5.65+2.475=11(T)=11000(daN) +Taàng 3 Töôøng kính:pt=0.045*(4.2-0.7)*(7.5-0.6)=1.1(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.2-0.9)*0.5*0.6=2.72(T) Saøn:ps=0.43*3.5*0.5*7.5=5.65(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 9 laø: P4=1.1+2.72+5.65+2.475=11.9(T)=11900(daN) +Taàng 2: Töôøng kính:pt=0.045*(4.8-0.7)*(7.5-0.6)=1.24(T) Coät:pc=1.1*2.5*(4.8-0.7)*0.5*0.6=3.38(T) Saøn:ps=0.43*3.5*0.5*7.5=5.65(T) Daàm doïc:pd=0.33*7.5=2.475(T) Vaäy löïc taäp trung vaøo nuùt 9 laø: P4=1.24+3.38+5.65+2.475=12.7(T)=12700(daN) 6.2/Hoaït taûi a/Hoaït taûi phaân boá töông töï nhö tænh taûi Töø baûng qui ñoåi taûi troïng ôû treân ta xaùc ñònh ñöôïc hoïat taûi taùc duïng leân töøng daàm: +Taàng maùi: Daàm ED vaø DC:q=2*0.105469=0.211(T/m)=211(daN/m) +Taàng 8 Daàm ED vaø DC:q=2*0.421875=0.844(T/m)=844(daN) +Taàng 3-7 Daàm ED vaø DC:q=2*0.28125=0.563(T/m)=563 (daN) +Taàng 2 Daàm ED:q=2*0.28125=0.563(T/m)=563(daN) Daàm DC:q=0.20625+0.257534=0.488(T/m)=488(daN) b/Hoaït taûi taäp trung taïi nuùt *NUÙT 1 +Taàng maùi:p=0.14293*7.5+0.105469*4.5=1.5466(T)=1546.6 (daN) +Taàng 8:p=0.571725*7.5+0.421875*4.5=6.186(T)=6186(daN) +Taàng 2-7:p=0.38115*7.5+0.28125*4.5=4.12(T)=4120(daN) *NUÙT 2 +Taàng maùi: p=0.14293*7.5*2+0.105469*4.5*2=3.09(T)=3090(daN) +Taàng 8: p=0.571725*7.5*2+0.421875*4.5*2=12.373(T)=12373(daN) +Taàng 3-7: p= 0.38115*7.5*2+0.28125*4.5*2=8.25(T)=8250(daN) +Taàng 2: p=0.38115*7.5+0.38115*7.5*0.5+0.20625*3.3*0.5+0.28125*4.5*0.5+ +0.206*3.3*0.5=5.6(T)=5600(daN) *NUÙT 2': +Taàng maùi: p=0.14293*7.5*2+0.105469*4.5*2=3.093(T)=3093(daN) +Taàng 8: p=0.571725*7.5*2++0.4218*4.5*2=12.37(T)=12370(daN) +Taàng 3-7: p= 0.38115*7.5*2+0.28125*4.5*2=8.248(T) (T)=8248(daN) +Taàng 2: p=0.38115*7.5+0.20625*3.3+0.28125*4.5+0.20625*3.3=5.495(T)=5495(daN) *NUÙT 3 +Taàng maùi: p=0.14293*7.5+0.105469*4.5=1.547(T)=1547(daN) +Taàng 8: p=0.571725*7.5+0.075*3.5*7.5*0.5+0.421875*4.5=7.17(T)=7170(daN) +Taàng 3-7: p=0.38115*7.5+0.28125*4.5+(0.2+0.3)*7.5*3.5*0.5=10.68(T)=10680(daN) +Taàng 2: p=0.38115*7.5*0.5+0.20625*3.3*0.5+0.2*3.5*0.5*7.5+ +0.28125*4.5*0.5+0.20625*3.3*0.5=5.37(T)=5370(daN) *NUÙT 3',3" +Taàng 8 :p=0.075*3.5*7.5=1.97(T)=1970(daN) +Taàng 3-7: p=0.2*3.5*0.5*7.5*0.5+0.2*3.5*0.5*7.5+0.3*3.5*0.5*7.5*0.5=5.91(T)=5910(daN) +Taàng 2: p=0.3*3.5*0.5*7.5*2=7.88(T)=7880(daN) *NUÙT 4 +Taàng 8: p=0.075*3.5*0.5*7.5=0.99(T)=990(daN) +Taàng 2-7: p=0.2*3.5*0.5*7.5=2.63(T)=263(daN) BAÛNG 6.4 TAÛI TROÏNG TAÄP TRUNG VAØO CAÙC NUÙT TAÛI TROÏNG TAÀNG NUÙT 1 NUÙT 2 NUÙT2' NUÙT3 NUÙT 3' NUÙT 3" NUÙT4 Tænh taûi Taàng Maùi 13.76 17.28 17.28 13.8 Taàng 8 12.22 25.19 14.78 16.81 16 16 13.9 Taàng 7 10.88 21.44 14.78 21.2 13.78 13.78 10.3 Taàng 4-6 11.65 21.91 14.78 21.38 13.78 13.78 11 Taàng 3 13.19 21.8 14.78 22.2 13.78 13.78 11.9 Taàng 2 13.25 21.69 10.1 21.3 13.78 13.78 12.7 Hoaït taûi Taàng Maùi 1.072 2.144 2.144 1.072 Taàng 8 4.288 8.576 8.576 6.26 1.97 1.97 0.99 Taàng 7 2.86 5.72 5.72 9.42 5.91 5.91 2.63 Taàng 4-6 2.86 5.72 5.72 9.42 5.91 5.91 2.63 Taàng 3 2.86 5.72 5.72 9.42 5.91 5.91 2.63 Taàng 2 2.86 4.63 3.54 5.71 7.88 7.88 2.63 SÔ ÑOÀ CHAÁT TAÛI 6.III/TAÛI TROÏNG GIOÙ: 6.III1 . Taûi troïng gioù : Vì coâng trình coù chieàu cao nhoû hôn 40m neân theo quy phaïm thì chæ xeùt phaàn gioù tónh. Xaùc ñònh taûi troïng gioù tónh : Giaù trò tính toaùn thaønh phaàn tónh cuûa taûi troïng gioù ôû ñoä cao z ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : W = n.W0.c.k (daN /m2). Trong ñoù : W0 = 95 daN /m2 - laø giaù trò aùp löïc gioù taïi khu vöïc thaønh phoá Haø Noäi (vuøng II-B) n = 1,2 - heä soá ñoä tin caäy. c - heä soá khí ñoäng. c = cñoùn + ckhuaát = 0,8 + 0,6 = 1,4. k - heä soá keå ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao ( tra baûng 5 TCVN 2737-95). BAÛNG 6.5 GIAÙ TRÒ GIOÙ TAÙC DUÏNG LEÂN KHUNG TRUÏC 5 Taàng Z(m) K W q c=0.8 c=0.6 c=0.8 c=0.6 Maùi 36.9 1.2612 0.11502 0.08627 0.87142 0.65256 8 30.6 1.2236 0.11159 0.08369 0.85418 0.62771 7 26.4 1.1876 0.10831 0.08123 0.83694 0.60924 6 22.2 1.1498 0.10486 0.07865 0.78646 0.58985 5 18 1.11 0.10123 0.07592 0.75924 0.56943 4 13.8 1.0608 0.09674 0.07256 0.72559 0.54419 3 9.6 0.9904 0.09032 0.06774 0.67743 0.50808 2 4.8 0.872 0.07953 0.05964 0.59645 0.44734 1 1.2 0.8 0.07296 0.05472 0.5472 0.4104 6.III.2 . Sô ñoà chaát taûi : 6.IV/TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC 6.IV.1 CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TOÅ HÔÏP VAØ TÍNH NOÄI LÖÏC 1 . TTCÑ +HTCÑ 2. 0.9 TTCÑ+1.3 GÍO TRAÙI 3. 0.9 TTCÑ+ 1.3 GIOÙ PHAÛI 4. TTCÑ+ 0.9 HTCÑ+0.9 GIOÙ TRAÙI 5. TTCÑ+0.9HTCÑ+0.9GIOÙ PHAÛI Löu yù:Hoaït taûi 1, Hoaït taûi 4 vaø Hoaït taûi 5 Duøng ñeå kieåm tra noäi löïc vaø tính coát theùp trong khung Tröôøng hôïp 2vaø3 Duøng ñeå kieåm ta ñoä cöùng cuûa khung thoâng qua chuyeån vò ngang Duøng phaàn meàm ETABS ñeå tìm noäi löïc trong khung SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ COÄT, DAÀM BIEÅU ÑOÀ BAO MOMET (T.m) BIEÅU ÑOÀ BAO LÖÏC CAÉT(T) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC (T) 6.IV.2KIEÅM TRA LAÏI TIEÁT DIEÄN KHUNG BAÛNG 6.6 TOÅNG HÔÏP MOMET VAØ LÖÏC CAÉT CUÛA DAÀM KHUNG TRUÏC 5 Taàng Vò Trí Moment Q max b(cm) h(cm) Taàng Vò Trí Moment Q max b(cm) h(cm) 4 BC M goái 66720 42.2 30 90 maùi BC M goái 0 0 M goái 67870 30 90 M goái 0 Mnhòp 47180 30 90 Mnhòp 0 CD M goái 57800 29.5 30 80 CD M goái 11680 24.6 30 80 M goái 53370 30 80 M goái 19570 30 80 Mnhòp 40890 30 80 Mnhòp 60600 30 80 ED M goái 7720 7.93 20 40 ED M goái 8470 6.77 20 40 M goái 10370 20 40 M goái 1100 20 40 Mnhòp 4220 20 40 Mnhòp 1440 20 40 3 BC M goái 76340 43.9 30 90 7 BC M goái 20320 39.16 30 90 M goái 72600 30 90 M goái 58340 30 90 Mnhòp 45490 30 90 Mnhòp 52100 30 90 CD M goái 60390 28.8 30 80 CD M goái 62910 34.84 30 80 M goái 59910 30 80 M goái 31590 30 80 Mnhòp 39480 30 80 Mnhòp 50340 30 80 ED M goái 8090 7.95 20 40 ED M goái 7520 6.88 20 40 M goái 10760 20 40 M goái 6360 20 40 Mnhòp 5150 20 40 Mnhòp 3550 20 40 2 BC M goái 78680 45.3 30 90 6 BC M goái 53040 42.05 30 90 M goái 82690 30 90 M goái 57320 30 90 Mnhòp 45690 30 90 Mnhòp 45840 30 90 CD M goái 66180 30.9 30 80 CD M goái 49950 28.18 30 80 M goái 68690 30 80 M goái 42260 30 80 Mnhòp 38940 30 80 Mnhòp 41610 30 80 ED M goái 9310 8.16 20 40 ED M goái 5210 7.34 20 40 M goái 11640 20 40 M goái 7640 20 40 Mnhòp 5870 20 40 Mnhòp 2580 20 40 1 BC M goái 94020 41.2 30 90 5 BC M goái 64310 41.81 30 90 M goái 91460 30 90 M goái 61310 30 90 Mnhòp 58850 30 90 Mnhòp 43410 30 90 CD M goái 73290 32.6 30 80 CD M goái 52110 26.84 30 80 M goái 71800 30 80 M goái 50930 30 80 Mnhòp 37510 30 80 Mnhòp 40500 30 80 ED M goái 12430 8.91 20 40 ED M goái 5890 7.69 20 40 M goái 13960 20 40 M goái 9140 20 40 Mnhòp 7430 20 40 Mnhòp 3810 20 40 6.IV.2.1 Kieåm tra tieát dieän daàm, coät theo biểu đồ bao nội lực a)Daàm Khi bò phaù hoaïi daàm seõ hình thaønh khôùp deûo. Choã bò phaù hoaïi laø ngay meùp goái. Khi chaïy chöông trình ETABS ta coù ñöôïc momet taïi goái . Ta thay ñoåi tieát dieän 3 taàng 1 laàn vaäy ta laáy moment lôùn nhaát cuûa 3 taàng keá tieáp ñeå kieåm tra. So saùnh moâmen hai goái laáy giaùi trò moment Max Ñieàu kieän kieåm ta h=ho+a; a=3cmcm Neáu kích thöôùc leäch nhoû 10% so vôùi sô boä giöõ nguyeân kích thöôùc cuû ñeå tính theùp Neáu kích thöôùc leäch so vôùi sô boä choï kích thöôùc tính ñeå tính theùp Ñoái vôùi daàm BC Taàng 2,3,4 Coù Moment Mmax=940.2kN 80(cm) choïn ho =80 cm ñeå tính theùp Ñoái vôùi daàm BC Taàng 5,6,7 Coù Moment Mmax=678.7kN 58(cm) choïn ho=60cm ñeå tính theùp Ñoái vôùi daàm BC Taàng 8 vaø maùi Coù Moment Mmax=583.4 (kN) 50(cm) choïn ho=50cm ñeå tính theùp KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TIEÁT DIEÄN Rn=130kG/cm2 STT TAÀNG NHỊP L(m) KÍCH THÖÔÙC SÔ BOÄ MOMENT (daN.m) Ac(cm) KÍCH THÖÔÙC TÍNH b(cm) h(cm) h(cm) b(cm) 1 1,2,3 BC 10.5 30 90 94020 89.6 100 30 2 4,5,6 30 90 66720 75.5 90 30 3 7, Maùi 30 90 58340 70.6 80 30 4 1,2,3 CD 9 30 80 73290 79.1 90 30 5 4,5,6 30 80 57800 70.3 80 30 6 7, Maùi 30 80 62910 73.3 70 30 7 1,2,3 ED 4.5 20 40 12430 39.9 50 30 8 4,5,6 20 40 7720 31.5 40 30 9 7, Maùi 20 40 8470 33.0 40 30 Nhaän xeùt: Do söï cheânh leäch giöõa hch vaø htt hôn 10% neân ta phaûi thay ñoåi tieát dieän. Choïn htt ñeå tính theùp cho coâng trình ñang xeùt Coät Kieåm tra ñoä maõnh cuûa coät λr=lo1/r r= λr= lo1/ 0.3h F coät=k KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TIEÁT DIEÄN COÄT STT TAÀNG TRỤC CỘT KÍCH THÖÔÙC SÔ BOÄ λr λb N  kN k Ac cm2 KÍCH THÖÔÙC CHỌN b(cm) h(cm) b(cm) h(cm) 1 1,2,3 B 50 60 17.5 7.35 3356.4 1.3 3356.4 50 80 2 4,5,6 40 50 14 5.88 1302.5 1.3 1302.5 40 60 3 7,8 30 40 17.5 7.35 397.3 1.3 397.3 30 50 4 1,2,3 C 50 60 12 4.9 6654.6 1.1 5630.8 70 90 5 4,5,6 40 50 14 5.88 3043.8 1.1 2575.5 50 70 6 7,8 30 40 17.5 7.35 1266.4 1.1 1071.6 40 50 1,2,3 D 50 60 17.5 7.35 5001.9 1.1 4232.4 60 90 4,5,6 40 50 14 5.88 2468.2 1.1 2088.5 40 70 7,8 30 40 17.5 7.35 540.9 1.1 457.7 30 50 7 1,2,3 E 50 60 0.12 4.9 1983.6 1.3 1983.6 40 60 8 4,5,6 40 50 14 5.88 911 1.3 911.0 40 50 9 7,8 30 40 26.3 11.025 192.3 1.3 192.3 30 30 6.IV.3 KIEÅM TRA CHUYEÅN VÒ TAÏI ÑÆNH COÂNG TRÌNH Duøng phaàn meàm ETABS 9 ñeå kieåm tra chuyeån vò cuûa ñænh coâng trình Vaäy khung ñaït ñoä cöùng yeâu caàu 6.IV.4 TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP 6.IV.4.1Tính coát ñai cho coät b<30cm 400<h<400cm b<30cm 45cm=<h b<30cm b>=40cm 40<h<=80cm Hình H 6.33: Caáu taïo coát ñai coät -Ñöôøng kính coát theùp ñai khoâng nhoû hôn ¼ laàn ñöôøng kính coát theùp doïc vaø phaûi >= 8mm (rieâng ñoái vôùi vuøng ñoäng ñaát >= 10mm). Coát ñai coät phaûi boá trí lieân tuïc qua nuùt khung vôùi maät ñoä nhö cuûa vuøng nuùt.Coát ñai ñöôïc choïn laø theùp AII, coù Rañ= 2200 kG/cm2, duøng theùp 8. -Khoaûng caùch giöõa caùc coát ñai khoâng vöôït quaù 15 laàn ñöôøng kính beù nhaát cuûa coát doïc chòu neùn: min= 14 mm. a = 14x15 = 210 mm choïn 8a200. -Trong vuøng noái coát theùp doïc khoaûng caùch giöõa caùc coát ñai khoâng vöôït quaù 10 laàn ñöôøng kính beù nhaát cuûa coát doïc chòu neùnmin= 14 mm. a = 10x15 = 150 mm choïn 8a100. -Taïi caùc vuøng coøn laïi khoûang caùch ñai choïn <= caïnh nhoû (thöôøng laø chieàu roäng) cuûa tieát dieän vaø ñoàng thôøi <= 6 laàn (ñoái vôùi vuøng ñoäng ñaát maïnh) hoaëc 12 laàn (ñoái vôùi vuøng ñoäng ñaát yeáu vaø trung bình) ñöôøng kính coát theùp doïc. -Neân söû duïng ñai kheùp kín.Taïi caùc vuøng nuùt khung nhaát thieát phaûi söû duïng ñai kín cho caû coät vaø daàm. -Haøm löôïng coát theùp toái ña μmax khoâng lôùn hôn 2,5%.Haøm löôïng coát theùp toái thieåu μmin neân laáy baèng 1,2 laàn(ñoái vôùi ñoäng ñaát yeáu)vaø baèng 1,5 laàn (ñoái vôùi ñoäng ñaát maïnh vaø trung bình)haøm löôïng coát theùp toái thieåu ñoái vôùi tröôøng hôïp khoâng coù ñoäng ñaát. 6.III.4.2 Tính toaùn coát theùp cho daàm - Ñoái vôùi coát theùp daàm ta laáy laáy quaû noäi löïc ôû 3 tieát dieän nguy hieåm laø: Tieát dieän giöõa nhòp vaø tieát dieän hai ñaàu goái . Cöù choïn moment goái vaø nhòp lôùn nhaát cuûa 3 taàng lieân tuïc ñeå tính vaø boá trí theùp Baûng 6.7 NOÄI LÖÏC ÑEÅ TÍNH DAÀM BC Taàng Vò trí M+max (daN.m) Q+max (daN) b (cm) h (cm) ho (cm) A g Fa (cm2) Choïn theùp Fcha (cm2) µ % 1-3 BC Goái 94020 45300 30 100 96 0.0026 0.0026 29.64 6Æ25 29.45 1.03 Goái 91460 30 100 96 0.0025 0.0025 28.83 6Æ25 29.45 1.00 Nhòp 58850 30 100 96 0.0016 0.0016 18.54 6Æ20 18.85 0.64 4-6 BC Goái 66720 42200 30 90 86 0.0023 0.0023 23.47 5Æ25 24.54 0.91 Goái 66870 30 90 86 0.0023 0.0023 23.52 5Æ25 24.54 0.91 Nhòp 47180 30 90 86 0.0016 0.0016 16.59 6Æ20 18.85 0.64 7 BC Goái 20320 39200 30 80 76 0.0009 0.0009 8.08 2Æ25 9.82 0.35 Goái 58340 30 80 76 0.0026 0.0026 23.23 5Æ25 24.45 1.02 Nhòp 52100 30 80 76 0.0023 0.0023 20.74 7Æ20 21.19 0.91 Baûng 6.8 NOÄI LÖÏC ÑEÅ TÍNH DAÀM CD 1-3 CD Goái 37290 32600 30 90 86 0.0013 0.0013 13.11 3Æ25 14.73 0.51 Goái 71800 30 90 86 0.0025 0.0025 25.26 5Æ25 24.54 0.98 Nhòp 39480 30 90 86 0.0014 0.0014 13.88 5Æ20 15.71 0.54 4-6 CD Goái 57800 29500 30 80 76 0.0026 0.0026 23.01 5Æ25 24.54 1.01 Goái 53370 30 80 76 0.0024 0.0024 21.25 4Æ25 19.64 0.93 Nhòp 41610 30 80 76 0.0018 0.0018 16.56 6Æ20 18.85 0.73 7-8 CD Goái 62910 37800 30 80 76 0.0028 0.0028 25.05 5Æ25 24.54 1.10 Goái 31590 30 80 76 0.0014 0.0014 12.57 3Æ25 14.73 0.55 Nhòp 60600 30 80 76 0.0027 0.0027 24.13 5Æ25 24.45 1.06 Baûng 6.9 NOÄI LÖÏC ÑEÅ TÍNH DAÀM ED 1-3 CD Goái 12430 3296 30 50 46 0.0015 0.0015 8.17 2Æ25 9.82 0.59 Goái 13960 30 50 46 0.0017 0.0017 9.18 2Æ25 9.82 0.67 Nhòp 7430 30 50 46 0.0009 0.0009 4.88 2Æ20 6.28 0.35 4-6 CD Goái 7720 7931 30 40 36 0.0015 0.0015 6.49 2Æ25 9.82 0.60 Goái 10370 30 40 36 0.0021 0.0021 8.71 2Æ25 9.82 0.81 Nhòp 4220 30 40 36 0.0008 0.0008 3.54 2Æ20 6.28 0.33 7 CD Goái 8470 3296 30 40 36 0.0017 0.0017 7.12 2Æ25 9.82 0.66 Goái 6360 30 40 36 0.0013 0.0013 5.34 2Æ25 9.82 0.49 Nhòp 3550 30 40 36 0.0007 0.0007 2.98 2Æ20 6.28 0.28 a) Vaät lieäu söû duïng: Beâ toâng maùc 300: coù Rn=130 daN/cm2 Theùp CII Coù Rn=2600 daN/cm2 b)Tính theùp doïc ÔÛ tieát dieän giöõa nhòp choïn M+max ñeå tính theùp theo cho tieát dieän chöõ T ÔÛ tieát dieän goái choïn M-max tính theùp theo tieát dieän hình chöõ nhaät Tính theo löu ñoà sau: Fa= =1- Taêng tieát dieän Taêng maùc BToâng AAo Tieát dieän chöõ nhaät bc’,h AAo Mc=Rnb’ch’c(ho-0.5hc’) Choïn vaø boá trí theùp Lưu đồ tính thép hình chữ T Trong ñoù: bc’: chieàu roäng caùnh cuûa tieát dieän hình chöõ T hc’ Chieàu daøy saøn + Tính theùp doïc cho taàng 2,3,4 Nhòp BC Coù Mnhòp=588.5 kN/m, Goái traùi 940.2 kN/m, Goái phaûi914.6kN/m Xaùc đñịnh caùnh chữ T + Bề rộng caùnh chữ T : bc = bd + 2.Sc + Độ vươn của caùnh : ta coù hc = hs = 10 cm > 0,1hd = 0,1.90 = 9cm Vậy Sc ≤ 6.hc = 6.9 = 54cm trong ñoù : B0 : Khoảng caùch giữa 2 meùp dầm dọc B0 = L2 – bd = 1000 – 30 = 970cm + L0 : nhịp của dầm dọc L0 = B = 1000 cm Cm cm Từ 3 ñiều kiện treân ta chọn Sc = 500 cm Suy ra bề rộng caùnhchữ T : bc = bd + 2Sc = 30 + 2 x 50 = 130 cm. Xaùc ñịnh vị trítrục trung hoaø : = 119990kNm Dựa vaøo biểu đñồ bao Momen , Momen aâm lớn nhất ở gối Mmax = 914.6 kN.m So saùnh Mc vaø Mmax ta thấy Mc = 119990 kN.m > Mmax = 914.6kN.m trục trung hoaø ñi qua caùnh neân ta tính theo tiết diện chữ nhật lớn coù tiết diện : bcxh = (130x90) Cm ñeå thieân về an toaøn ta tính theùp nhịp theo tiết diện hình chữ nhật nhỏ theo kích thước tiết diện dầm bxh = (30x90) Cm ( bỏ qua sự tham gia chịu lực của phần caùnh) . + Tính toaùn khoaûng coát ñai daàm khung truïc 5 Tính toaùn theo löu ñoà sau: Löu ñoà tính coát ñai Qmax,b,h,a,a’Rn,Rk,Rañ,n,fñ thoûa Khoâng thoûa Thoûa Qmax Qmax Choïn laïi n,fd Boá trí theùp Khoâng thoûa choïn xaùc ñònh uct Löïc caét taïi goái töïa lôùn neân ta chæ tính khoaûng caùch coát ñai taïi vò trí naøy coøn giöõa daàm löïc caét nhoû ta khoâng caàn tính khoaûng caùch coát ñai maø chæ ñaët theo caáu taïo. Ta choïn löïc caét Max cuûa 3 taàng tính coát ñai Daàm BC taàng 2-3-4 coù Qmax=455 kN Daàm CD taàng8-9 coù Qmax=348 kN Daàm DE taàng 2-3-4 coù Qmax=89.1 kN Tính khoaûng caùch cho daàm BC * Choïn ñai 8, 2 nhaùnh coù fñ = 0.503 cm2 Beâ toâng maùc 300 Choïn abv=30 => ho=900-30=870 cm Theùp ñai A1 coù Ra=1800 (daN /cm2) - Tính khaû naêng chòu löïc cuûa coát ñai treân moät ñôn vò chieàu daøi. * Khoaûng caùch tính toaùn cuûa coát ñai: Vaäy * Khoaûng caùch coát ñai theo caáu taïo : Tieát dieän coù h =900 mm => Uct <= 300 mm Uct <= h/3 = 900/3 = 300 mm ñoái vôùi ¼ L gaàn goái; ¾ h ñoái vôùi giöõa daàm Choïn Uct = 300mm Choïn U = min ( Utt ; Umax; Uct ) = Utt = 160mm Nhö vaäy: Khoaûng caùch 1/4L gaàn goái töïa ñai 8 a150. Khoaûng nhòp giöõa U <= 3/4h = 3/4 x900 = 675 cm, choïn U nhòp giöõa 300cm. BAÛNG TOÅNG HÔÏP COÁT ÑAI CUÛA DAÀM KHUNG TRUÏC 5 DAÀM TIEÁT DIEÄN Q(kN) Qñ(cm) Utt(cm) Umax(cm) Uct(cm) U(cm) b h Goái=1/4L Giöõa Goái=1/4L Giöõa BC 30 90 455 132.5354 16.7 64.4 30 68 Ф8 a150 Ф8a300 BC 30 80 422 145.9835 15.2 54.2 27 60 Ф8 a150 Ф8a300 BC 30 70 392 167.0284 13.3 44.0 23 53 Ф8 a150 Ф8a300 CD 30 80 326 87.11924 25.4 70.2 27 60 Ф8 a150 Ф8a300 CD 30 70 295 94.59371 23.4 58.5 23 53 Ф8 a150 Ф8a300 CD 30 70 348 131.6366 16.8 49.6 23 53 Ф8 a150 Ф8a300 DE 30 40 89.1 29.00391 76.3 57.6 13 30 Ф8 a100 Ф8a200 DE 30 30 79.3 44.04593 50.2 33.8 10 23 Ф8 a100 Ф8a200 DE 30 30 68.8 33.15403 66.8 38.9 10 23 Ф8 a100 Ф8a200 6.IV.3.1 Tính toaùn coát theùp cho coät BAÛNG TÍNH COÁT THEÙP COÄT Taàng Coät N=Ndh (KN) M=Mdh (KN.m) l (m) b (cm) h (cm) h0 (cm) S Ja (cm4) Jb `(cm4) Nth (KN) e cm x cm Fa=Fa' cm2 Choïn theùp Fcha cm2 μ % Treät-3 B -3354.6 -720.4 6.3 50 80 76 0.37 49,248.0 2,133,333 33,585.70 63.19 60.99 29.43 5φ28 30.79 0.77 4-6 B -1771.7 -363.7 4.2 40 60 56 0.32 15,142.4 720,000 22,734.62 51.52 40.27 19.04 5φ22 19.00 0.85 7-8 B -397.3 -226.1 4.2 30 50 46 0.18 6,085.8 312,500 7,412.00 84.30 12.04 14.97 4φ22 15.20 1.09 Treät-3 C -6654.6 721.5 6.3 70 90 86 0.53 101,196.2 4,252,500 82,731.58 56.05 86.42 38.45 5φ28+2φ22 38.39 0.64 4-6 C -3936.4 341.4 4.2 50 70 66 0.51 31,713.0 1,429,167 59,363.47 43.50 71.57 30.13 5φ28 30.79 0.91 7-8 C -1266.4 151.5 4.2 40 50 46 0.38 8,114.4 416,667 13,703.93 37.49 28.78 6.33 2φ22 7.60 0.34 Treät-3 D -5001.9 661.7 6.3 50 90 86 0.49 72,283.0 3,037,500 56,432.93 58.81 90.94 39.82 5φ28+2φ22 38.39 0.93 4-6 D -3083.7 312.3 4.2 40 70 66 0.48 25,370.4 1,143,333 45,852.88 45.07 70.08 25.07 5φ25 24.54 0.95 7-8 D -124.34 176.9 4.2 30 50 46 0.14 6,085.8 312,500 6,688.90 169.02 3.77 13.21 3φ25 14.73 0.96 Treät-3 E -1983.6 282 6.3 40 60 56 0.38 15,142.4 720,000 11,039.04 46.99 45.08 18.43 3φ28 18.47 0.82 4-6 E -1156.6 72.7 4.2 40 50 46 0.49 8,114.4 416,667 15,897.09 31.01 26.29 1.81 2φ22 7.60 0.10 7-8 E -438.1 43.1 4.2 30 30 26 0.31 943.8 67,500 1,719.68 28.23 13.28 6.30 2φ20 6.28 0.81 Löu ñoà tính coát theùp coät Khoângthoûa Leächtaâm ne Thoûa Khoâng thoûa Thoûa Leäch taâm lớn thoûa Hình 7.2: Tính coát theùp ñoái xöùng Fa = Fa’ Khoâng thoûa Khoâng thoûa Choïn vaø boá trí theùp Giaû thieát m Tính h Giaû thieát m Tính h Giaû thieát m Tính h Thoûa Giaû thieát laïi m Khoâng thoûa Khoâng thoûa Giaû thieát laïi m 6.IV.2 BOÁ TRÍ THEÙP THEÙP: ( Xem baûng veõ )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docketcau.doc
  • dockientruc.doc
  • docmuc luc.doc
Tài liệu liên quan