Tìm hiểu công ty TNHH xây dựng công trình Hưng Thịnh

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HƯNG THỊNH 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty TNHH xây dựng công trình Hưng Thịnh, viết tắt là: HưngThịnh Co, LMT có trụ sở giao dịch tại Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, được thành lập theo quyết định số: 043972, ngày 07/12/1994 của phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Đây là Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, là doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về kinh tế. Công ty ra đời bao gồm 04 thành viên góp vốn là: Số TT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Giá trị góp vốn ( đồng) Tỷ lệ vốn góp ( % ) 1 TRẦN BẢO VĨNH Số nhà 16, tập thể Cty VTTBGTH, phường Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội 310.000.000 34.25 2 NGUYỄN NGỌC SƠN Số nhà 57, tập thể Cty cơ khí SC cầu đường bộ II, phường Thanh Trì - Hoàng Mai – HN 305.000.000 33.7 3 TRẦN QUANG KHANG Số nhà 26 tập thể cơ khí SC cầu đường bộ II, phường Thanh Trì - Hoàng Mai – HN 240.000.000 26.52 4 NGUYỄN THỊ NHI Số nhà 15, ngõ 403, đường Nguyễn Văn Linh- Phúc Đồng – Long Biên - HN 50.000.000 5.52 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là: - Sửa chữa sản phẩm cơ khí, tân trang các thiết bị thi công công trình giao thông - Sản xuất má phanh ô tô các loại - Sản xuất bao bì carton. - Kinh doanh vật liệu xây dựng. Tiền thân của Công ty là một tổ nghiên cứu gồm 04 người với mục đích ban đầu là nghiên cứu để sản xuất tấm lợp Fibeociment. Lúc đầu, cùng với sự năng động, nhiệt tình của các thành viên trong Công ty và đội ngũ nhân công có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao, công việc kinh doanh tiến triển rất tốt. Đến năm 1997, với sự mở cửa của nền kinh tế, hàng ngoại ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam, đặt sản phẩm của Công ty trước sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm hàng ngoại với công nghệ cao, hiện đại. Mặc dù chất lượng sản phẩm của Công ty rất tốt, giá cả lại phù hợp nhưng xu hướng chuộng hàng ngoại hơn hàng nội đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sản xuất, làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động của Công ty. Tháng 5-1997, do việc sản xuất tấm lợp Fibeociment không đem lại hiệu quả kinh tế cao nên Công ty đã cho phép phân xưởng ngừng sản xuất mặt hàng này. Thay vào đó, công ty chuyển sang sản xuất 02 mặt hàng là má phanh ô tô và bao bì carton sóng các loại. Từ đó đến nay, hai loại mặt hàng này trở thành sản phẩm chủ yếu và được đưa vào kế hoach sản xuất hàng năm của Công ty. Với sự đầu tư nhiều dây truyền máy móc, thiết bị có công nghệ hiện đại, tạo thành một vòng tròn làm việc khép kín cùng với đội ngũ công nhân viên có tay nghề kỹ thuật cao, nhiệt tình trong công việc đã giúp Công ty phát triển lớn mạnh, tạo được nhiều uy tín đối với khách hàng. Sản phẩm của Công ty đạt chất lượng tốt, được nhiều khách hàng ưa chuộng và được tin dùng. Công ty chủ yếu là sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng và được điều chỉnh mẫu mã tuỳ theo yêu cầu khách hàng.

doc16 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu công ty TNHH xây dựng công trình Hưng Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng c«ng tr×nh H­ng thÞnh Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty TNHH x©y dùng c«ng tr×nh H­ng ThÞnh, viÕt t¾t lµ: H­ngThÞnh Co, LMT cã trô së giao dÞch t¹i Yªn Duyªn, ph­êng Yªn Së, quËn Hoµng Mai, thµnh phè Hµ Néi, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 043972, ngµy 07/12/1994 cña phßng ®¨ng ký kinh doanh – Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ C«ng ty TNHH cã hai thµnh viªn trë lªn, lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ. C«ng ty ra ®êi bao gåm 04 thµnh viªn gãp vèn lµ: Sè TT Tªn thµnh viªn N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró Gi¸ trÞ gãp vèn ( ®ång) Tû lÖ vèn gãp ( % ) 1 TrÇn B¶o VÜnh Sè nhµ 16, tËp thÓ Cty VTTBGTH, ph­êng Nh©n ChÝnh – Thanh Xu©n – Hµ Néi 310.000.000 34.25 2 NguyÔn Ngäc S¬n Sè nhµ 57, tËp thÓ Cty c¬ khÝ SC cÇu ®­êng bé II, ph­êng Thanh Tr× - Hoµng Mai – HN 305.000.000 33.7 3 TrÇn Quang Khang Sè nhµ 26 tËp thÓ c¬ khÝ SC cÇu ®­êng bé II, ph­êng Thanh Tr× - Hoµng Mai – HN 240.000.000 26.52 4 NguyÔn ThÞ Nhi Sè nhµ 15, ngâ 403, ®­êng NguyÔn V¨n Linh- Phóc §ång – Long Biªn - HN 50.000.000 5.52 Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ: Söa ch÷a s¶n phÈm c¬ khÝ, t©n trang c¸c thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh giao th«ng S¶n xuÊt m¸ phanh « t« c¸c lo¹i S¶n xuÊt bao b× carton. Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ mét tæ nghiªn cøu gåm 04 ng­êi víi môc ®Ých ban ®Çu lµ nghiªn cøu ®Ó s¶n xuÊt tÊm lîp Fibeociment. Lóc ®Çu, cïng víi sù n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty vµ ®éi ngò nh©n c«ng cã tr×nh ®é kü thuËt, tay nghÒ cao, c«ng viÖc kinh doanh tiÕn triÓn rÊt tèt. §Õn n¨m 1997, víi sù më cöa cña nÒn kinh tÕ, hµng ngo¹i å ¹t trµn vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam, ®Æt s¶n phÈm cña C«ng ty tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c s¶n phÈm hµng ngo¹i víi c«ng nghÖ cao, hiÖn ®¹i. MÆc dï chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt tèt, gi¸ c¶ l¹i phï hîp nh­ng xu h­íng chuéng hµng ngo¹i h¬n hµng néi ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Th¸ng 5-1997, do viÖc s¶n xuÊt tÊm lîp Fibeociment kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nªn C«ng ty ®· cho phÐp ph©n x­ëng ngõng s¶n xuÊt mÆt hµng nµy. Thay vµo ®ã, c«ng ty chuyÓn sang s¶n xuÊt 02 mÆt hµng lµ m¸ phanh « t« vµ bao b× carton sãng c¸c lo¹i. Tõ ®ã ®Õn nay, hai lo¹i mÆt hµng nµy trë thµnh s¶n phÈm chñ yÕu vµ ®­îc ®­a vµo kÕ hoach s¶n xuÊt hµng n¨m cña C«ng ty. Víi sù ®Çu t­ nhiÒu d©y truyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¹o thµnh mét vßng trßn lµm viÖc khÐp kÝn cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ kü thuËt cao, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc ®· gióp C«ng ty ph¸t triÓn lín m¹nh, t¹o ®­îc nhiÒu uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty ®¹t chÊt l­îng tèt, ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ­a chuéng vµ ®­îc tin dïng. C«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ ®­îc ®iÒu chØnh mÉu m· tuú theo yªu cÇu kh¸ch hµng. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu cña C«ng ty biÓu hiÖn qua c¸c n¨m ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn n¨m 2003 Thùc hiÖn n¨m 2004 KÕ ho¹ch n¨m 2005 Tæng vèn kinh doanh §ång 42.269.062.329 59.223.254.492 68.000.000.000 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng §ång 17.492.444 18.388.566 20.000.000 S¶n l­îng sx m¸ phanh KG 120.000 230.000 250.000 S¶n l­îng sx bao b× M2 4.437.400 5.548.500 8.000.000 Tæng quü l­¬ng §ång 3.188.766 3.975.387 4.000.000 KhÊu hao TSC§ §ång 17.288.620 20.599.750 20.000.000 Tæng doanh thu §ång 37.193.648.000 48.280.758.000 60.000.000.000 Lîi tøc gép §ång 9.755.928.905 9.987.908.113 15.000.000.000 Nguån : Tµi liÖu cña C«ng ty N¨m 2004, lµ n¨m thø 3 trong tæng chiÕn l­îc ph¸t triÓn t¨ng tèc cña C«ng ty, lµ n¨m C«ng ty thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®ét ph¸ trong s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ x©y dùng ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ñ m¹nh t¹o thÕ vµ lùc ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më réng quy m« s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng còng nh­ sù ®æi míi cña ®Êt n­íc. V× vËy, môc tiªu ®Æt ra cña n¨m 2005 lµ: Lµm chñ kü thuËt chuyªn nghµnh, ®Æc biÖt lµ kü thuËt in èp sÐt, duy tr× nhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, t¨ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Duy tr× m«i tr­êng kû luËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp TiÕn tíi viÖc tæ chøc cæ phÇn ho¸ cho c«ng ty theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc X©y dùng hµnh lang ph¸p lý néi bé phï hîp víi c¬ chÕ cæ phÇn ho¸. Mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ng ty §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty HiÖn t¹i C«ng ty cã 2 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt m¸ phanh « t« c¸c lo¹i vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt bao b× carton. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã mét tæ c¬ khÝ cã nhiÖm vô söa ch÷a, b¶o d­ìng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh. Ph©n x­ëng m¸ phanh: §øng ®Çu ph©n x­ëng lµ qu¶n ®èc, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh chung, chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung cÊp th«ng tin cho ban gi¸m ®èc C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng gåm c¸c bé phËn: + Tæ trén + Tæ hoµn thiÖn + Tæ Ðp + Bé phËn qu¶n lý phôc vô C¸c tæ tr­ëng ®øng ®Çu c¸c tæ cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì qu¶n ®èc ph©n x­ëng hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. Ph©n x­ëng bao b× carton: §øng ®Çu ph©n x­ëng lµ qu¶n ®èc, c¬ cÊu ph©n x­ëng nh­ sau: + Tæ c¾t + Tæ ghim, d¸n c¹nh hép + Tæ lµm m¸y + Bé phËn qu¶n lý + Tæ in. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh « t« HiÖn t¹i, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i m¸ phanh cung cÊp cho c¸c lo¹i « t« lín nh­ ZIL. KAMAZ, IFA… ®Õn c¸c lo¹i « t« con vµ theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng, nhµ m¸y còng s¶n xuÊt m¸ phanh xe m¸y. Quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸ ®¬n gi¶n vµ mang tÝnh thñ c«ng lµ chñ yÕu, kÕt thóc quy tr×nh s¶n xuÊt chØ cho ra mét lo¹i s¶n phÈm S¬ ®å: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh Khoan Mµi trong Mµi ngoµi Trén NVL NhËp kho TP KCS Ðp nãng +Trén kh«: Ami¨ng ®­îc ®¸nh næi, sÊy kh« ë ®é Èm < 1% C©n tõng lo¹i vËt liÖu theo ®¬n phèi liÖu. §­a ami¨ng vµo trén, ®Ëy n¾p cho m¸y ho¹t ®éng trong vßng 15 phót. + Trén tiÕp nhùa, bét mµu phô pha trong thêi gian 25 phót, trén tiÕp m¹t ®ång trong 5 phót ®Ó l¾ng trong 5 phót. C«ng viÖc nµy hoµn toµn lµm thñ c«ng nªn rÊt ®éc h¹i. + Ðp nãng t¹o s¶n phÈm: VËt liÖu ®· trén ®­îc ®æ vµo khu«n, dïng m¸y Ðp thuû lùc 100 tÊn, 200 tÊn, 400 tÊn ®Ó Ðp t¹o s¶n phÈm. + L­u ho¸: c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc t¹o ra sau khi Ðp nãng sÏ ®­îc ®­a vµo mét thiÕt bÞ cã t¸c dông gi÷ cho s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn lý t­ëng ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt. Tuy nhiªn, do c«ng ®o¹n ra khái quy tr×nh s¶n xuÊt nµy. + Hoµn thiÖn s¶n phÈm: Mµi: Sau khi Ðp, mÆt cong ngoµi cña s¶n phÈm ®­îc mµi ®Ó khíp víi vµnh t¨ng – bua « t«, mÆt cong trong còng ®­îc mµi ®Ó khíp víi mÆt cong cña x­¬ng phanh. Qu¸ tr×nh ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c m¸y chuyªn dïng. Khoan: §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸ phanh ph¶i ®­îc ®­a vµo m¸y khoan ®Ó t¹o lç vÝt vµ x­¬ng phanh. Tr­íc khi nhËp kho, thµnh phÈm nµy ph¶i qua bé phËn gia c«ng, vÖ sinh vµ ph¶i ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng qua bé phËn KCS cña C«ng ty. Quy tr×nh s¶n xuÊt sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ lín nh­ng vÉn cßn thñ c«ng, võa kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh an toµn lao ®éng, võa cho n¨ng suÊt kh«ng cao. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i, C«ng ty ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu trong viÖc c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× carton sãng. Tõ gi÷a n¨m 1998, C«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt mÆt hµng míi, ®ã lµ bao b× carton sãng. Bao b× lµ mét lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Æc biÖt dïng ®Ó bao gãi vµ ®ùng c¸c lo¹i s¶n phÈm nh»m b¶o vÖ gi¸ trÞ sö dông cu¶ chóng. Së dÜ gäi lµ bao b× carton sãng v× ®©y lµ lo¹i bao b× nhiÒu líp ®­îc dËp khu«n theo h×nh sãng ®Ó gi¶m bít t¸c ®éng cña va ch¹m, t¨ng ®é c¸ch Èm, c¸ch nhiÖt…. B¶o vÖ s¶n phÈm mµ nã bao gãi. Quy tr×nh s¶n xuÊt bao b× carton sãng: GiÊy cuén c¸c lo¹i C¾t khæ T¹o ph«i th« NhËp kho thµnh phÈm KCS Ghim, d¸n c¹nh hép M¸y bÕ hoÆc m¸y bæ In l­íi T¹o ph«i chuÈn + C¾t khæ: §©y lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b× carton sãng. GiÊy cuén ®­îc kÐo trªn mét b¨ng chuyÒn vµ ®­a qua mét m¸y c¾t khæ. T¹i ®©y, giÊy sÏ ®­îc c¾t ra theo nh÷ng kÝch th­íc ®· ®­îc ®Þnh tr­íc tuú theo yªu cÇu s¶n xuÊt. §Æc biÖt, m¸y c¾t cã thÓ ®iÒu chØnh, chia c¾t ®­îc cuén giÊy theo c¸c kÝch th­íc kh¸c nhau. + T¹o ph«i th«: NÕu ph©n theo ®é dµy, máng cña s¶n phÈm th× bao b× carton sãng ë C«ng ty cã lo¹i: 5 líp vµ 3 líp. Sau khi c¾t khæ, nã sÏ ®­îc ph©n lo¹i ®Ó lµm c¸c líp kh¸c nhau trong tÊm b×a. NÕu lµ b×a carton cã 3 líp th× cã 3 lo¹i giÊy t­¬ng øng ®Ó t¹o nªn 3 líp lµ: GiÊy mÆt, giÊy sãng, vµ giÊy ®¸y. Cßn nÕu lµ b×a carton sãng 5 líp th× l¹i ph¶i cã 4 lo¹i giÊy lµ: giÊy mÆt, giÊy sãng, giÊy v¸ch råi l¹i mét líp giÊy sãng n÷a vµ cuèi cïng lµ mét líp giÊy ®¸y. TÊt c¶ c¸c lo¹i giÊy ®· ®­îc ph©n nh­ trªn sÏ ®­îc cho ch¹y qua mét m¸y gäi lµ m¸y sãng. M¸y nµy cã nhiÖm vô t¹o sãng cho líp lÊy sãng. Sau ®ã c¸c líp giÊy nµy sÏ ®­îc ghÐp l¹i víi nhau khi ch¹y qua mét b¨ng truyÒn, gi÷a c¸c líp giÊy ®ã sÏ ®­îc quÐt mét líp hå sèng lµm tõ bét s¾n th«ng qua mét hÖ thèng ë trong m¸y. + T¹o ph«i chuÈn: §Ó t¹o ®­îc sù liªn kÕt gi÷a c¸c líp vµ cho ra nh÷ng tÊm b×a carton sãng th× ph«i ph¶i ®­îc ch¹y qua mét hÖ thèng gäi lµ maý t¸n l»n ngang vµ däc. HÖ thèng m¸y nµy kh«ng nh÷ng cã t¸c dông t¸n l»n cho giÊy ph¼ng mµ cßn lµm cho hå sèng gi­a c¸c líp chÝnh th«ng qua c¸c d©y mai xo ®­îc ®èt nãng b»ng ®iÖn sÏ truyÒn nhiÖt cho c¸c thanh l¨n. Nh­ vËy, kÕt thóc giai ®o¹n nµy sÏ cho ra mét phÝa b×a carton ch¹y trªn mét b¨ng chuyÒn. Muèn cã nh÷ng tÊm b×a th× gi¶i b×a nµy sÏ l¹i ®­îc ch¹y qua mét m¸y c¾t vµ c¾t ra nh÷ng tÊm cã kÝch th­íc nh­ yªu cÇu. + In l­íi: Lµ c«ng ®o¹n ®ßi hái nhiÒu nh©n c«ng nhÊt. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc in l­íi lµ mét d¹ng in thñ c«ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. NÕu nh­ mét tÊm b×a carton cã bao nhiªu mµng th× ph¶i cã bÊy nhiªu khu«n in vµ mçi lÇn in chØ cho phÐp ®­îc in mét mµu. + M¸y bÕ hoÆc bæ: T¹o thµnh c¸c nÕp gÊp hay xÎ c¾t r·nh ®Ó ng­êi thî gËp theo nh÷ng nÕp nµy vµ t¹o nªn chiÕc hép. + Ghim, d¸n c¹nh hép: §©y lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng ®Ó t¹o nªn chiÕc hép bao b× carton hoµn thiÖn. Toµn bé giai ®o¹n nµy còng ®­îc lµm thñ c«ng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× carton sãng nµy cßn mang tÝnh chÊt thñ c«ng nªn chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a ®¸p øng tèt yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ ®é chÝnh x¸c, tinh s¶o. §ång thêi, c«ng nghÖ in b»ng ph­¬ng ph¸p in l­íi hiÖn nay cña C«ng ty cßn qu¸ nhiÒu nh©n c«ng. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. HÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm gåm : + HÖ thèng c¸c ®¹i lý: HiÖn nay C«ng ty thiÕt lËp ®¹i lý ë hÇu hÕt c¸c thµnh phè lín vµ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung t¹i khu vùc phÝa B¾c. T¹i khu vøc phÝa Nam ®· më ®­îc mét sè ®Çu mèi tiªu thô s¶n phÈm vµ b­íc ®Çu ®· ph¸t huy hiÖu qu¶. Khu vùc phÝa B¾c cã 12 ®¹i lý Khu vùc phÝa Nam cã 7 ®Çu mèi b¸n hµng lín + T¹i trô së giao dÞch chÝnh cña C«ng ty 76 – Phè L­¬ng Yªn – Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi cã ®Æt mét cöa hµng b¸n sØ vµ lÎ c¸c s¶n phÈm cña m×nh. C«ng ty cßn nhËn lµm ®¹i lý b¸n c¸c s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng kh¸c. M¸ phanh « t« lµ mét lo¹i s¶n phÈm mang tÝnh truyÒn thèng cña C«ng ty. Do vËy, ®Ó më réng thÞ tr­êng C«ng ty ®· thµnh lËp nhiÒu ®¹i lý. Tuy nhiªn ®©y lµ mét lo¹i s¶n phÈm mang tÝnh chÊt kü thuËt vµ viÖc tiªu dïng s¶n phÈm nµy cã liªn quan ®Õn sù an toµn tÝnh m¹ng con ng­êi nªn hiÖn nay ng­êi tiªu dïng trong n­íc vÉn ch­a thùc sù tin dïng s¶n phÈm nµy cña C«ng ty. §©y chÝnh lµ ®iÒu tr¨n trë cña bªn l·nh ®¹o C«ng ty lµ lµm c¸ch nµo ®Ó ng­êi tiªu dïng xo¸ bá ®­îc thãi quen nµy vµ sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng ®Ó thóc ®Èy tèc ®é tiªu thô mÆt hµng nµy nh­ b¸n hµng qua ®¹i lý, b¸n hµng tr¶ chËm….. ®Æc biÖt lµ h×nh thøc b¸n hµng ®æi hµng. H×nh thøc nµy cã nghÜa lµ C«ng ty sÏ nhËn c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mµ phÇn nhiÒu lµ vËt liÖu x©y dùng cña c¸c ®¬n vÞ b¹n vÒ b¸n. MÆt hµng bao b× carton sãng cña C«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu lµ tiªu thô néi bé trong tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm sø. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ cã kÕ ho¹ch më réng quy m« s¶n xuÊt mÆt hµng nµy ra thÞ tr­êng bªn ngoµi. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh H­ng ThÞnh lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh­ sau: + Ban gi¸m ®èc: §iÒu hµnh chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng th­êng ngµy cña c¸c phßng ban, ph©n x­ëng vµ c¸c nh©n viªn gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gåm c¸c chuyªn viªn lµm nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý, s¾p xÕp c¸n bé vµ lao ®éng trong C«ng ty, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn, h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi….. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo quy ®Þnh nh»m cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng quan t©m, ®Æc biÖt lµ ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty cña ban Gi¸m ®èc. + Phßng kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. HiÖn nay, bé phËn marketing trùc thuéc phßng kinh doanh. + Phßng kü thuËt: Bao gåm c¸c kü s­ phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty, ®¶m b¶o sù vËn hµnh cña toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ, trong ®ã bé phËn KCS cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. N¾m v÷ng th«ng tin khoa häc trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh, tæ chøc viÖc chÕ t¹o thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm míi. Hµng n¨m cã nhiÖm vô tæ chøc viÖc söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m ®¶m b¶o tèt cho c«ng t¸c kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, hiÖu qu¶ vµ an toµn lao ®éng. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: Cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vÒ vËt t­ ®¶m b¶o cho qua tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc liªn tôc. Ngoµi c¸c phßng ban chÝnh trong co cÊu tæ chøc ë trªn, C«ng ty cßn cã c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c nh­: V¨n th­, b¶o vÖ, c«ng ®oµn…. ë mçi ph©n x­ëng ngoµi qu¶n ®èc cßn cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô thèng kª, chÊm c«ng, tÝnh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: Phßng kÕ ho¹ch - vËt t­ Phßng kü thuËt Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc HC Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ban gi¸m ®èc Ph©n x­ëng M¸ phanh Ph©n x­ëng Bao b× §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng t¸c kÕ to¸n gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ khach quan ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý tµi s¶n vµ t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty ¸p dông tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo h×nh thøc nµy, C«ng ty cã mét kÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng vµ c¸c bé phËn kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Tæ kÕ to¸n KÕ to¸n tiªu thô vµ X§KQ Thñ quü Thanh To¸n KÕ to¸n Quü TiÒn MÆt KÕ to¸n Ng©n Hµng KÕ to¸n Chi PhÝ SX TÝnh Z KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH KÕ to¸n NVL CCDC Tæ tµi chÝnh Phã phßng, kiªm KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Tr­ëng phßng) Nh©n viªn KÕ to¸n PX KÕ to¸n XDCB Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n: + Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty + Gióp tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty + Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c nguån thu ®¶m b¶o tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ C«ng ty + TËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. + Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh víi c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ n­íc vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. + Cung cÊp sè liÖu vÒ tµi chÝnh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, kÞp thêi gióp cho ban gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ + H­íng dÉn c¸c bé phËn cã liªn quan vµ bé phËn s¶n xuÊt trong C«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty còng nh­ cña bé phËn m×nh trù c tiÕp qu¶n lý. Th«ng qua s¬ ®å trªn ta thÊy næi bËt mét sè vÊn ®Ò sau: KÕ to¸n tr­ëng: ( tr­ëng phßng) cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh toµn bé bé m¸y kÕ to¸n, h­íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. KÕ to¸n phã: ( phã phßng) lµm kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n XDCB vµ chØ ®¹o c¸c kÕ to¸n ph©n x­ëng KÕ to¸n quü: ViÕt phiÕu thu – ghi nhËt ký liªn quan kiªm quü BCTC theo quy ®Þnh KÕ to¸n TGNH: Theo dâi bªn Nî TK 112, b¸o cã tµi kho¶n, x¸c ®Þnh sè d­ TK, th­êng xuyªn quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®Ó x¸c ®Þnh sè d­ tµi kho¶n. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: TÝnh to¸n hîp lý, ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi t­îng sö dông cã liªn quan, thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c kÞp thêi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: X¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi chÝnh x¸c, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc, dù ®o¸n chi phÝ s¶n xuÊt, thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Bé phËn kÕ to¸n NVL: Theo dâi sè l­îng N – X – T hµng ngµy vÒ c¸c mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n cã liªn quan, c¸c lo¹i chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua b¸n NVL – CCDC, vµo c¸c tµi kho¶n, sæ phï hîp víi ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho. KÕ to¸n tiªu thô: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô, ghi chÐp vµo tµi kho¶n, c¸c kho¶n cã liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, thu nhËp vÒ b¸n hµng, x¸c ®Þnh chi phÝ b¸n hµng chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh tõng lo¹i ho¹t ®éng cña C«ng ty. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc NKCT ( NhËt ký chøng tõ ), ®©y lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông phæ biÕn vµ ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ lín. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ to¸n cña C«ng ty kh«ng chØ sö dông toµn bé c¸c NKCT, b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ vµ sæ chi tiÕt mµ chØ sö dông mét sè lo¹i g¾n liÒn víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty nh­ng vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i NhËt ký chøng tõ B¶ng ph©n bæ Chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n Chi tiÕt B¶ng tæng hîp Chi tiÕt B¶ng kª Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu, kiÓm tra Hµng ngµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng ph©n bæ ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo nhËt ký chøng tõ vµ b¶ng kª, sæ chi tiÕt. §èi víi c¸c nhËt ký chøng tõ mµ c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tõ b¶ng kª sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. §èi víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc cÇn ph¶i ph©n bæ, th× c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª. Cuèi th¸ng ( quý) kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NKCT, kiÓm tra sè liÖu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NKCT ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i hoÆc b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt sÏ ®­îc lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.4.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp ph¶n ¸nh th­êng xuyªn, liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh N – X – T kho NVL, trªn c¸c kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. Niªn ®é kÕ to¸n – Kú kÕ to¸n Niªn ®é kÕ to¸n: ¸p dông theo n¨m, ë C«ng ty niªn ®é kÕ to¸n trïng víi ngµy d­¬ng lÞch, tõ ngµy 01/01/N ®Õn ngµy 31/12/N Kú kÕ to¸n: Kú kÕ to¸n cña c«ng ty lµ 6 th¸ng ( tõ ngµy 01/01/N ®Õn ngµy 30/06/N ) Cø 6 th¸ng, kÕ to¸n cña C«ng ty l¹i lËp b¸o c¸o mét lÇn råi chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. 1.5. §Æc ®iÓm chøng tõ Theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§-C§KT ban hµnh ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ Th«ng t­ sè 120/2002/TT-BTC ngµy 30/12/2002 cña chÝnh phñ vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n. HiÖn nay hÖ thèng chøng tõ mµ c«ng ty ®ang sö dông gåm cã: 1.5.1. Chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng - B¶ng chÊm c«ng mÉu 01-L§TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng mÉu 02-L§TL - PhiÕu nghØ h­ëng BHXH mÉu 03-L§TL - B¶ng thanh to¸n BHXH mÉu 04-L§TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng mÉu 05-L§TL 1.5.2 Chøng tõ hµng tån kho - PhiÕu nhËp kho mÉu 01-VT - PhiÕu xuÊt kho mÉu 02-VT - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm mÉu 05-VT - ThÎ kho mÉu 06-VT 1.5.3 Chøng tõ b¸n hµng - Ho¸ ®¬n GTGT mÉu 01GTKT-3LL - B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý mÉu 14-BH 1.5.4 Chøng tõ tiÒn tÖ - PhiÕu thu mÉu 01-TT - PhiÕu chi mÉu 02-TT - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng mÉu 03-TT - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng mÉu 04-TT - Biªn lai thu tiÒn mÉu 05-TT - B¶ng kiÓm kª quü mÉu 07-TT 1.5.5. Chøng tõ tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ mÉu 01-TSC§ - ThÎ TSC§ mÉu 02-TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ mÉu 03-TSC§ - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ 1.6. §Æc ®iÓm tµi kho¶n kÕ to¸n Theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§-C§KT ban hµnh ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty ®ang sö dông gåm cã: 111 TiÒn mÆt 112 TiÒn göi ng©n hµng 113 TiÒn ®ang chuyÓn 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 136 Ph¶i thu néi bé 138 Ph¶i thu kh¸c 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 141 T¹m øng 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 144 CÇn cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n 151 Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 153 C«ng cô, dông cô 156 Hµng ho¸ 157 Hµng göi b¸n 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 214 Hao mßn TSC§ 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 244 Ký quü, ký c­îc dµi h¹n 311 Vay ng¾n h¹n 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 331 Ph¶n tr¶ ng­êi b¸n 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 336 Ph¶i tr¶ néi bé 338 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 341 Vay dµi h¹n 342 Nî dµi h¹n 344 NhËn ký c­îc, ký quü dµi h¹n 411 Nguån vèn kinh doanh 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 414 Quý ®Çu t­ ph¸t triÓn 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 431 Quý khen th­ëng, phóc lîi 441 Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n 511 Doanh thu b¸n hµng 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 641 Chi phÝ b¸n hµng 642 Chi phÝ qu¶n lý DN 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 635 Chi phÝ tµi chÝnh 811 Chi phÝ kh¸c 711 Thu nhËp kh¸c 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 009 Nguån vèn khÊu hao Ngoµi ra ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc qu¶n lý, vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, C«ng ty cßn sö dông thªm mét sè tµi kho¶n cÊp 2 . 1.7. B¸o c¸o tµi chÝnh: Theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tµi chÝnh vÒ chÕ ®é B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh theo quý, n¨m cña c«ng ty bao gåm c¸c lo¹i sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35266.DOC