Đề tài Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU. Nước ta đã xoá bỏ chế độ bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Và trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần các hoạt động kinh tế diễn ra rộng khắp giữa các thành phần kinh tế do đó hình thức giao dịch, trao đỏi bằng hợp đồng ngày càng được áp dụng rộng rãi. Nó là phương tiện để tiến hành các hoạt động kinh tế an toàn và hợp pháp. Bởi vì xét theo khía cạnh pháp lý hợp đòng cũng là công cụ để Nhà nước quản lý nền kinh tế. Các chủ thể của hợp đồng thông qua hợp đồng thể hiện được ý chí của mình và nhận được sự đảm bảo từ hợp đồng do pháp luật bảo hộ. Và vì lý do đó nên em chọn đề tài tiểu luận của mình là : "Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế" đây là bài viết mang tính khoa học nên không tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Kính mong khoa chỉ dẫn và giúp đỡ em. Em xin chân thành cảm ơn. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 3 II. HỢP ĐỒNG KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN NAY 4 III. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI DIỆN, NGƯỜI UỶ QUYỀN TRONG QUAN HỆ KINH TẾ 20

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 2 I. Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång kinh tÕ 3 II. Hîp ®ång kinh tÕ theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn nay 4 III. KiÕn nghÞ söa ®æi bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ ®¹i diÖn, ng­êi uû quyÒn trong quan hÖ kinh tÕ 20 Lêi më ®Çu. N­íc ta ®· xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp ®Ó chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng chñ nghÜa x· héi. Vµ trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra réng kh¾p gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ do ®ã h×nh thøc giao dÞch, trao ®ái b»ng hîp ®ång ngµy cµng ®­îc ¸p dông réng r·i. Nã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ an toµn vµ hîp ph¸p. Bëi v× xÐt theo khÝa c¹nh ph¸p lý hîp ®ßng còng lµ c«ng cô ®Ó Nhµ n­íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ. C¸c chñ thÓ cña hîp ®ång th«ng qua hîp ®ång thÓ hiÖn ®­îc ý chÝ cña m×nh vµ nhËn ®­îc sù ®¶m b¶o tõ hîp ®ång do ph¸p luËt b¶o hé. Vµ v× lý do ®ã nªn em chän ®Ò tµi tiÓu luËn cña m×nh lµ : "Mét sè vÊn ®Ò vÒ hîp ®ång kinh tÕ" ®©y lµ bµi viÕt mang tÝnh khoa häc nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ sai sãt. KÝnh mong khoa chØ dÉn vµ gióp ®ì em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. I. kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång kinh tÕ . Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25-9-1989 ®· x¸c ®Þnh kh¸i niÖm hîp ®ång kinh tÕ nh­ sau : "Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n ,tµi liÖu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt trao ®æi hµng ho¸ ,dÞch vô ,nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c cã môc ®Ých khinh doanh víi sù quy ®Þnh râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh ."(®iÒu 1) Quy ®Þnh trªn ®©y cho ta th©y râ nh÷ng tÝnh chÊt ,®Æc ®iÓm cña hîp ®ång kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®Þnh h­íng vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc .vÒ thùc chÊt ,hîp ®ång kinh tÕ lµ mèi quan hÖ kinh tÕ lµ mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®· ký kÕt ,®ã lµ mèi quan hª ý chÝ ®­îc x¸c lËp mét c¸ch tù nguyÖn ,b×nh ®¼ng th«ng qua h×nh thøc v¨n b¶n ,phï hîp víi ph¸p luËt , víi ®¹o ®øc vµ trËt tù x· héi . hîp ®ång kinh tÕ lµ h×nh thøc ph¸p lý cña c¸c quan hÖ tµi s¶n mang tÝnh chÊt hµng ho¸ -tiÒn tÖ .Nã mang ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Æc tr­ng vèn cã cña hîp ®ång .nh­ng kh¸c víi hîp ®ång d©n sù ,hîp ®«ng kinh tÕ cã nh÷ng ®iÓm riªng sau ®©y: Môc ®Ých cña hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .hîp ®ång kinh tÕ lµ h×nh thøc ph¸p lý cña c¸c quan hÖ trao ®æi ,mua b¸n hµng ho¸ ,vËt t­ ,dÞch vô nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh ,phôc vô viÑc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña chÝnh c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång .kh¸c víi hîp ®ång kinh tÕ ,hîp ®ång d©n sù l¹i chñ yÕu nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu sinh ho¹t ,tiªu dïng cña chñ thÓ tham gia ký kÕt hîp ®ång . Trong nhiÒu tr­êng hîp ,tÝnh chÊt cña hîp ®ång kh«ng phô tuéc vµo chñ thÓ cña hîp ®ång Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ th× hîp ®ong kinh tÕ th× hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt gi÷a : + Ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n +Ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ë mét sè tr­êng hîp mÆc dï hîp ®ång ®­îc ký kÕt víi môc ®Ých kinh doanh song vÉn bÞ coi lµ hîp ®ång d©n sù : VÝ dô: mét c¸ nh©n ký kÕt hîp ®ång (cã ®¨ng ký kinh doanh )vµ víi môc ®Ých kinh doanh song kh«ng thµnh lËp doanh nghiÖp t­ nh©n (theo luËt doanh nghiÖp ) th× hîp ®ång ®ã vÉn bÞ coi lµ hîp ®ång d©n sù nÕu x¶y ra tranh chÊp chØ lµ tranh chÊp d©n sù . -Mét bªn ký kÕt hîp ®ång v¬Ý môc ®Ých kinh doanh song l¹i kh«ng ®¨ng ký kinh doanh th× hîp ®ång ®ã lµ hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu ,bÞ coi lµ hîp ®ång d©n sù ,tranh chÊp x¶y ra lµ tranh chÊp d©n sù . Hîp ®ång kinh tÕ ph¶i ký kÕt b»ng v¨n b¶n vµ ®©y lµ mét quy ®Þnh b¾t buéc mµ c¸c chñ thÓ cña hîp ®ång ph¶i tu©n theo .V¨n b¶n nµy lµ sù ghi nhËn râ rµng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn víi nhau ,lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c bªn tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ®iÒu ®· cam kÕt ; ®Ó c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña mèi quan hÖ kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ,xö lý vi ph¹m nÕu cã II-hîp ®ång kinh tÕ theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn nay Chñ thÓ ®­îc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ Hîp ®ång kinh tÕ lµ hîp ®ßng trong lÜnh vùc kinh doanh v× vËy chØ nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh hoÆc c¸ nh©n kinh doanh míi cã thÓ lµ chñ thÓ cña hîp ®ång kinh tÕ .muèn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ,®¬n vÞ kinh doanh ph¶i lµ ph¸p nh©n ,c¸ nh©n kinh doanh va ®¨ng ký kinh doanh tÞa c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn .theo ®iÒu 2 cña ph¸p lÖnh "Hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt gi÷a ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n hay ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt " Nh­ vËy , trong mèi quan hÖ hîp ®ßng kinh tÕ Ýt nhÊt ph¶i cã mét bªn lµ ph¸p nh©n ,cßn bªn kia cã thÓ lµ ph¸p nhan ,cã thÓ lµ c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph¶i ký kÕt trong ph¹m vi nghµnh nghÒ ®¨ng ký . Ngoµi ra ,ph¸p luËt còng quy ®Þnh nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c khoa häc -kü thuËt ,nghÖ nh©n ,hé kinh tÕ gia ®×nh ,hé n«ng d©n ,ng­ d©n c¸ thÓ ,c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ng­êi n­íc ngßai ë ViÖt nam còng cã thÎ trë thµnh chñ thÓ cña hîp ®ång kinh tÕ khi hä ký kÕt hîp ®ång víi mét ph¸p nh©n ViÖt Nam (®iÒu 42,43 cña ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ) Khi tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ mçi bªn tham gia quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ chØ cÇn cö ra mét ®¹i diÖn ®Ó ký kÕt hîp ®ång .nÕu lµ ph¸p nh©n th× ng­êi ký kÕt hîp ®ßng ph¶i lµ ng­êi hiÖn ®ang n¾m gi÷ chøc vô ®øng ®Çu ph¸p nh©n ®ã .NÕu lµ c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt ,th× ng­êi ký hîp ®ßng ph¶i lµ ng­ßi ®øng tªn trong giÊy phÐp kinh doanh (®· ®¨ng ký kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc cÊp giÊy ph¸ep kinh doanh ) Trong tr­êng hîp mét bªn lµ ng­ßi lµm c«ng t¸c khoa häc ,kü thuËt ,nghÖ nh©n th× ng­êi ký hîp ®ång kinh tÕ ph¶i lµ ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc trong hîp ®ång Khi mét lµ hé gia ®×nh n«ng d©n ,ng­ d©n c¸ thÓ th× ®¹i diÖn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ph¶i lµ chñ hé .khi mét bªn lµ tæ chøc n­íc ngoµi t¹i viÖt nam th× ®¹i diÖn tæ chøc ®ã ph¶i ®­îc uû nhiÖm b¨ng v¨n b¶n . nÕu lµ c¸ nh©n n­íc ngoµi ë viÖt nam th× b¶n th©n hä ph¶i lµ ng­êi ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ . §¹i diÖn ký kÕt hîp ®ßng kinh tÕ trªn ®©y ®ång thêi lµ ®¹i diÖn ®­¬ng nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§KT vµ trong tè tông KT tr­íc toµ . Ng­êi ®¹i diÖn ®­¬ng nhiªn cña c¸c chñ thÓ H§KT cã thÓ uû quyÒn cho ng­ßi kh¸c thay m×nh ký kÕt ,thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ .ViÖc uû quyÒn ph¶i ®­îc thÓ hiÖn duíi h×nh thøc b»ng v¨n b¶n .v¨n b¶n uû quyÒn ghi râ hä tªn , chøc vô cña ng­êi uû quyÒn ,ng­êi ®­îc uû quyÒn ,thêi h¹n uû quyÒn vµ ph¶i cã ch÷ ký x¸c nhËn cña hai ng­êi .Ng­êi ®­îc uû quyÒn chØ ®­îc phÐp hµnh ®éng trong ph¹m vi ®­îc uû quyÒn vµ kh«ng ®­îc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c .trong ph¹m vi uû quyÒn ,ng­êi uû quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi cña ng­ßi ®­îc uû quyÒn nh­ hµnh vi cña chÝnh m×nh. 2-Thñ tôc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ Hîp ®ång kinh tÕ cÇn ®­îc ký kÕt theo thñ tôc vµ tr×nh tù nhÊt ®Þnh ,thñ tôc,tr×nh tù ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ lµ c¸c c¸ch thøc,c¸c b­íc ,c¸c hµnh vi mµ c¸c bªn ph¶i tiÕn hµnh nh»m x¸c lËp mét quan hÖ hîp ®ång cã hiÖu lùc ph¸p lý.§Ó x¸c lËp mét quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc ph¸p lý ,c¸c bªn cã thÓ lùa chän mét trong hai c¸ch ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ nh­ sau : a) Ký kÕt hîp ®ång b»ng c¸ch trùc tiÕp diÔn ra trong c¸c tr­êng hîp ®¹i diÖn cña c¸c bªn (hoÆc ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ,®¹i diÖn theo uû quyÒn ) trùc tiÕp gÆp nhau ®Ó bµn b¹c ,tho¶ thuËn thèng nhÊt ý chÝ ,x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång vµ cïng ký vµo v¨n b¶n .hîp ®ång ®­îc coi lµ h×nh thµnh vµ cã hiÖu lùc ph¸p lý tõ thêi ®iÓm hai bªn ký vµo vµo v¨n b¶n . b)Ký kÕt hîp ®ång b»ng c¸ch gi¸n tiÕp lµ c¸ch ký kÕt mµ trong ®ã c¸c bªn tiÕn hµnh göi cho nhau ta× liÖu giao dÞch (c«ng v¨n ,®iÖn b¸o ,®¬n chµo hµng ,®¬n ®Æt hµng )chøa néi dung cÇn giao dÞch .viÖc ký hîp ®ong kinh tÕ b»ng ph­¬ng ph¸p ký gian tiÐp ®ßi hái ph¶i tu©n theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh ,th«ng th­êng tr×nh tù nµy Ýt nhÊt còng gåm hai b­íc : B­íc 1: mét bªn lËp dù th¶o (®Ò nghÞ )hîp ®ång trong ®ã ®­a ra nh÷ng néi dung giao dÞch (tªn hµng hoÆc c«ng viÖc ,sè l­îng ,chÊt l­äng ,thêi gian ,®Þa ®iÓm ,ph­¬ng thøc giao nhËn .. .. ..)vµ göi cho bªn kia . B­íc 2: bªn nhËn ®­îc ®Ò nghÞ hîp ®ång tr¶ lßi cho bªn ®Ò nghÞ hîp ®ång b»ng v¨n b¶n trong ®ã ghi râ néi dugn chÊp nhËn ,néi dung kh«ng chÊp nhËn ,nh÷ng ®Ò nghÞ bæ xung .. Trong tr­êng hîp ký kªt theo c¸ch ký gi¸n ,hîp ®ång kinh tÕ d­îc coi lµ h×nh thµnh vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý tõ khi c¸c bªn nhËn ®­îc tµi liÖu giao dÞch thÓ hiÖn sù tho¶ thuËn xong nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång . Dï ký kªt b»ng ph­¬ng ph¸p ký trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ,nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ ®­îch×nh thµnh ®Òu cã hiÖu lùc ph¸p lý nh­ nhau vµ c¸c bªn ®Òu ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt .§Ó hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc ,viÖc tho¶ thuËn cña c¸c bªn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn sau : -Néi dung tho¶ thuËn kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt . -Ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chñ thÓ cña hîp ®ßng . -§¹i diÖn ký kÕt hîp ®«ng ph¶i ®óng thÈm quyÒn . -NÕu kh«ng ®¶m b¶o mét trong c¸c ®iÒu kiÖn trªn hîp ®ång sÏ trë thanhf v« hiÖu Mçi c¸ch ký kÕt ®Òu cã mét ­u ®iÓm vµ nhùoc ®iÓm riªng cña nã ,lùa chän c¸ch nµo lµ quyÒn cña c¸ chñ thÓ ký kÕt ,song viÖc lùa chän lu«n lu«n ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ ,thêi c¬ kinh doanh .C¸c chñ thÓ còng cã thÓ kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p ký kÕt ®Ó x¸c lËp mèi quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ . 3-Néi dung hîp ®ång kinh tÕ . Néi dung hîp ®ßng kinh tÕ lµ toµn bé nh÷ng ®iÒu kho¶n mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn ,thÓ hiÖn quúen vµ nghÜa vô rµng buéc gi÷a c¸c bªn víi nhau .VÒ ph­¬ng diÖn khoa häc ph¸p lý ,c¨n cø néi dung,tÝnh chÊt ,vai trß cña c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ®­îc chia ra lµm 3 lo¹i ®iÒu kho¶n sau : a) §iÒu kho¶n chñ yÕu : lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n c¬ b¶n ,quan träng nhÊt cña hîp ®ßng kinh tÕ .khi x¸c lËp hîp ®ång ,c¸c bªn ph¶i tho¶ thuËn vµ ghi c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu vµo ban hîp ®ång , nÕu kh«ng ghi vµo hîp ®ång th× hîp ®ång kh«ng cã gi¸ trÞ. VÝ dô :trong hîp ®ång mua b¸n ,nh÷ng ®iªuï kho¶n chñ yÕu lµ :®èi t­îng ,,sè l­îng ,chÊt l­îng ,gi¸ c¶ . b) §iÒu kho¶n th­êng lÖ :lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ®­îc ph¸p luËt ghi nhËn hoÆc ®­îc tËp qu¸n kinh doanh thõa nhËn .nÕu c¸c bªn kh«ng ghi vµo v¨n b¶n hîp ®ång th× coi nh­ c¸c ®· mÆc nhiªn c«ng nhËn vµ cã nghÜa vô thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh ®ã .nÕu c¸c bªn tho¶ thuËn ghi vµo v¨n b¶n hîp ®ång th× kh«ng ®­îc ghi tr¸i víi nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh ®ã ..vÝ dô :®iÒu kho¶n vÒ båi th­êng thiÖt h¹i ,vÒ khung ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ . c)§iÒu kho¶n tuú nghi :lµ nh÷ng ®iÒu kho¶n do c¸c bªn tù tho¶ thuËn víi nhau khi ch­a cã quy ®Þnh cña Nhµ n­íc hoÆc ®· cã quy ®Þnh nh­ng c¸c bªn ®­îc phÐp vËn dông linh ho¹t vµo hoµn c¶nh thùc tÕ cña m×nh mµ kh«ng tr¸i ph¸p luËt .®iÒu kho¶n nµy c¸c bªn còng ph¶i ghi nhËn vµo v¨n b¶n hîp ®ång .vÝ dô :®iÒu kho¶n th­ëng vËt chÊt ,®iÒu kho¶n ¸p dông møc ph¹t cô thÓ khi vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång trong khung ph¹t mµ ph¸p luËt ®· quy ®Þnh . Theo ®iÒu 12ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ,néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n sau : +Ngµy th¸ng n¨m ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ,tªn ,®Þa chØ ,sè tµi kho¶n vµ ng©n hµng giao dÞch cña c¸c bªn ,hä ,tªn ng­êi ®¹i diÖn ,ng­ßi ®øng tªn ®¨ng ký kinh doanh . +§èi t­îng cña hîp ®ång kinh tÕ tÝnh b»ng sè l­îng ,khèi l­îng hoÆc gi¸ tri quy ®· ­íc tho¶ thuËn +ChÊt l­îng, chñng lo¹i ,quy c¸ch phÈm chÊt ,tÝnh ®ång bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc yªu cÇu kü thuËt c«ng viÖc . +Gi¸ c¶ +B¶o hµnh +§iÒu kiÖn nghiÖm thu ,giao nhËn . +Ph­¬ng thøc thanh to¸n . +Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ . +Thêi h¹n ,hiÖu lùc cña hîp ®ång . +C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ. +C¸c tho¶ thuËn kh¸c . 4-C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn Hîp ®ång Kinh tÕ §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn Hîp ®ång Kinh tÕ ,c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn ghi vµo hîp ®ång viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m . Lo¹i biÖn ph¸p b¶o ®¶m mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh lµ :c¸c bªn cã thÓ ®¨ng ký hîp ®ång hoÆc lµm chøng th­ hîp ®ång t¹i c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn . Lo¹i biÖn ph¸p b¶o ®¶m mang tÝnh chÊt kinh tÕ bao gåm :thÕ chÊp ,cÇm cè ,b¶o l·nh tµi s¶n . C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®­îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ,trong tr­êng hîp mét bªn ®Ì nghÞ ¸p dông bªn kia chÊp nhËn .tr­êng hîp mét bªn ®Ò nghÞ mµ bªn kia kh«ng cã ®iÌu kiÖn ®Ó chÊp nhËn th× cã thÓ hîp ®ång kinh tÕ ®ã kh«ng ®­îc h×nh thµnh . nÕu c¸c bªn thÊy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o trong thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ th× c¸c bªn cã quyÒn kh«ng ¸p dông (trõ tr­êng hîp ph¸p luËt b¾t buéc ph¶i ¸p dông ®èi víi mét sè Hîp ®ång Kinh tÕ ) C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn Hîp ®ång Kinh tÕ co thÓ ®­îc c¸c bªn ¸p dông mét c¸ch riªng lÎ (¸p dông tõng biÖn ph¸p )hoÆc kÕt hîp ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p trong mét quan hÖ hîp ®ång .v× quan hÖ Hîp ®ång Kinh tÕ lµ quan hÖ hµng ho¸ _tiÒn tÖ ,®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång lµ ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thµnh quan hÖ hµng _tiÒn .v× vËy ,c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o mang tÝnh chÊt kinh tÕ lµ nh÷ng biÖn ph¸p th­êng ®­îc chñ thÓ ¸p dông. Theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh ,cã mÊy biÖn ph¸p sau ®©y: thÕ chÈp ta× s¶n . ThÕ chÊp tµi s¶n lµ dïng bÊt ®éng s¶n hoÆc gi¸ trÞ tµi s¶n kh¸c thuéc quyªn së h÷u cña m×nh ®Ó ®am b¶o tµi s¶n cho viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång Kinh tÕ ®· ký kÕt .viÖc thÕ chÊp tµi s¶n ph¶i ®­îc lµm thµnh v¨n b¶n riªng ,cã sù x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng chøng nhµ n­íc hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¨ng ký kinh doanh (tr­¬ng hîp kh«ng cã c¬ quan c«ng chøng nhµ n­íc ). Ng­êi thÕ chÊp tµi s¶n cã nghÜa vô b¶o ®¶m nguyªn gi¸ trÞ cña tµi s¶n thÕ chÊp ,kh«ng ®­îc chuyÓn dÞch së h÷u hoÆc chuyÓn giao tµi s¶n ®ã cho ng­êi kh¸c trong thêi gian v¨n b¶n thÕ chÊp cßn hiÖu lùc . 2-CÇm cè tµi s¶n . CÇm cè tµi s¶n lµ trao ®éng s¶n thuéc quyªn së h÷u m×nh cho ng­ßi cung quan hÖ Hîp ®ång Kinh tÕ ®Ó lµm tin vµ b¶o ®¶m tµi s¶n trong tr­êng hîp vi ph¹m Hîp ®ång Kinh tÕ ®· ký kÕt . viÖc cÇm cè ph¶i ®ùoc lµm thµnh v¨n b¶n riªng ,cã ch÷ ký cña c¸c bªn x¸c nhËn cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn nh­ tr­êng hîp thÕ chÊp tµi s¶n .ng­êi gi­ vËt cÇm cè cho ng­êi kh¸c trong thêi gian v¨n b¶n cÇm cè cã hiÖu lùc. 3-B¶o l·nh tµi s¶n B¶o l·nh tai s¶n lµ sù b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n tuéc quyÒn së h÷u cña ng­êi nhËn b¶o l·nh ®Ó chÞu tr¸ch nhiÖm tµi s¶n thay cho ng­ßi ®­îc b¶o l·nh khi ng­êi nµy vi ph¹m Hîp ®ång Kinh tÕ ®· ký kÕt .ng­êi nhËn b¶o l·nh ph¶i cã sè tµi s¶n kh«ng Ýt h¬n sè tµi s¶n mµ ng­êi ®ã nhËn b¶o l·nh .viÖc b¶o l·nh tµi s¶n ph¶i ®­îc lam thµnh v¨n b¶n ,cã sù x¸c nhËn vÒ tµi s¶n cña ng©n hµng n¬i ng­ßi b¶o l·nh giao dÞch ,cña c¬ quan c«ng chøng nhµ n­íc hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¨ng ký kinh doanh (tr­êng hîp kh«ng cã c¬ quan c«ng chøng nhµ n­íc ). ViÖc xö lý c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ,cÇm cè ,b¶o l·nh khi cã vi ph¹m Hîp ®ång Kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn cïng víi viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp Hîp ®ång Kinh tÕ t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn .®ã lµ toµ ¸n kinh tÕ thuéc toµ ¸n nh©n d©n hoÆc c¸c trung t©m träng tµi kinh tÕ . 5. Thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ Thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ lµ hµnh vi cña c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ hîp ®ång nh»m lµm cho c¸c ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt trong hîp ®ång trë thµnh hiÖn thùc. Thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt lµ nghÜa vô cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ . C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt trong hîp ®ång. Hîp ®ång kinh tÕ ®­îc coi lµ thùc hiÖn xong khi c¸c bªn hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh nghÜa vô cña c¸c bªn trong viÖc thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kinh tÕ 5.1. Thùc hiÖn ®óng ®iÕu kho¶n sè l­îng §iÒu kho¶n vÒ sè l­îng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu trong néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ thùc hiÖn ®óng vÒ sè l­îng tøc lµ giao ®Çy ®ñ sè l­îng, träng l­îng hµng ho¸, khèi l­îng c«ng viÖc nh­ ®· tho¶ thuËn. Trong khi giao nhËn c¸c bªn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra sè l­îng hoÆc träng l­îng hµng ho¸ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p c©n ®o ®ong ®Õm chÝnh x¸c vµ lËp biªn b¶n giao hµng. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra khi giao nhËn, nÕu c¸c bªn ph¸t hiÖn ra sù thiÕu hôt hµng ho¸ th× ph¶i t×m nguyªn nh©n cña sù thiÕu hôt ®Ó quy tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. S¶n phÈm giap kh«ng ®óng sè l­îng th× bªn nhËn chØ thanh to¸n theo sè thùc nhËn, cßn sè s¶n phÈm thiÕu th× bªn giao ph¶i giao tiÕp sau ®ã. §èi víi s¶n phÈm ®­îc giao kh«ng ®ång bé v µ kh«ng sö dông ®­îc th× bªn nhËn cã quyÒn tõ chèi nhËn vµ tõ chèi thanh to¸n s¶n phÈm hµng ho¸, c«ng viÖc cho ®Õn khi hoµn thµnh ®ång bé. Trong tr­êng hîp giao hµng ho¸ kh«ng ®ång bé, bªn nhËn ®­îc lùa chän mét trong hai c¸ch sö lý sau: - Yªu cÇu bªn vi ph¹m ph¶i hoµn thµnh ®ång bé s¶n phÈm, hµng ho¸, c«ng viÖc råi míi nhËn. NÕu ph¶i chê hoµn thµnh ®ång bé mµ hîp ®ång kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®óng h¹n th× bªn vi ph¹m ph¶i chÞu vi ph¹m hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i gièng nh­ tr­êng hîp vi ph¹m thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång. - NhËn s¶n phÈm hµng ho¸ ch­a hoµn thµnh ®ång bé víi ®iÒu kiÖn bªn vi ph¹m chÞu ph¹t vi ph¹m hîp ®ång v× kh«ng hoµn thµnh ®ång bé vµ tr¶ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh ®ång bé. C¸c tr­êng hîp giao hµng thiÕu ®Òu bÞ coi lµ vi ph¹m hîp ®ång ë ®iÒu kho¶n sè l­îng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt nh­ quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ . 5.2. Thùc hiÖn ®óng ®iÒu kho¶n vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ hoÆc c«ng viÖc. §iÒu kho¶n chÊt l­îng còng lµ mét ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång kinh tÕ . §iÒu kho¶n nµy ®­îc tho¶ thuËn dùa trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng, tiªu chuÈn kü thuËt cña Nhµ n­íc hoÆc tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ ®· ®¨ng ký t¹i c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. C¸c bªn cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng chÊt l­îng hµng ho¸ c«ng viÖc nh­ ®· tho¶ thuËn. Giao hµng ®óng chÊt l­îng cã nghÜa lµ hµng ®­îc giao ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sö dông (theo tiªu chuÈn chÊt l­îng). ®¶m b¶o ®óng phÈm chÊt, bao b×, ®ãng gãi, quy c¸ch, c hñng lo¹i cña s¶n phÈm cña Nhµ n­íc, cña ngµnh, cña ®¬n vÞ c¬ së hoÆc theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn. - HoÆc kh«ng nhËn s¶n phÈm hµng ho¸, c«ng viÖc kh«ng ®óng chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¹t vi ph¹m vµ ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i gièng nh­ tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång. - HoÆc nhËn s¶n phÈm hµng ho¸ c«ng viÖc víi ®iÒu kiÖn bªn vi ph¹m ph¶i chÞu ph¹t vi ph¹m vÒ chÊt l­îng hoÆc ph¶i gi¶m gi¸. - Yªu cÇu söa ch÷a sai sãt vÒ chÊt l­îng tr­íc khi nhËn NÕu trong thêi gian b¶o hµnh, bªn nhËn s¶n phÈm hµng ho¸ ph¸t hiÖn ra h­ háng cña hµng ho¸ do lçi cña bªn b¶o hµnh th× bªn b¶o hµnh ph¶i cã nghÜa vô söa ch÷a c¸c sai sãt vÒ chÊt l­îng. C¸c bªn cã quyÒn tho¶ thuËn thay thÕ viÖc söa ch÷a sai sãt b»ng c¸ch g i¶m gi¸ hoÆc ®æi lÊy s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c. 5.3. Thùc hiÖn ®óng ®iÒu kho¶n vÒ thêi gian giao nhËn hµng ho¸ hoÆc c«ng viÖc. Giao nhËn hµng ho¸ hoÆc c«ng viÖc ®óng thêi gian lµ yÕu tè quan träng gióp c¸c bªn thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Thêi gian giao nhËn hµng ho¸ cã thÓ lµ thêi h¹n hoÆc thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh do hai bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Thêi gian giao hµng ho¸ hoÆc c«ng viÖc lµ kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh mµ trong kho¶ng thêi gian ®ã, hµng ho¸ hoÆc c«ng viÖc ph¶i ®­îc bµn giao, cßn thêi ®iÓm lµ ®iÓm thêi gian cô thÓ mµ viÖc giao nhËn ®­îc thùc hiÖn. Khi cã vi ph¹m ®iÒu kho¶n vÒ thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång (tr­êng hîp giao chËm) bªn bÞ vi ph¹m hîp ®ång cã quyÒn: - HoÆc kh«ng nhËn s¶n phÈm hµng ho¸, c«ng viÖc hoµn thµnh chËm chÔ, b¾t ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i nh­ tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång. - HoÆc nhËn s¶n phÈm hµng ho¸, c«ng viÖc hoµn thµnh chËm chÔ vµ b¾t ph¹t vi ph¹m thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i. Tr­êng hîp hoµn thµnh tr­íc thêi h¹n nÕu trong hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh bªn nhËn ph¶i tiÕp nhËn tr­íc thêi h¹n th× bªn tiÕp nhËn cã quyÒn ch­a tiÕp nhËn hoÆc tiÕp nhËn víi ®iÒu kiÖn bªn giao ph¶i chÞu c¸c phÝ tæn b¶o qu¶n trong th¬× gian ch­a ®Õn thêi ®iÓm quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp bªn giao thùc hiÖn ®óng thêi h¹n nh­ tho¶ thuËn trong hîp ®ång bªn nhËn ph¶i cã nghÜa vô tiÕp nhËn nÕu kh«ng tiÕp nhËn s¶n phÈm hµng ho¸ c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®óng chÊt l­îng vµ thêi h¹n theo hîp ®ång kinh tÕ th× ®· coi nh­ vi ph¹m ®iÒu kho¶n vÒ thêi gian giao nhËn tr­êng hîp nhËn chËm bªn vi ph¹m cã quyÒn: - Buéc bªn vi ph¹m ph¶i chÞu ph¹t vi ph¹m nghÜa vô tiÕp nhËn s¶n phÈm, hµng ho¸, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh theo ®óng hîp ®ång kinh tÕ - §ßi bªn vi ph¹m ph¶i tr¶ c¸c chi phÝ chuyªn trë, b¶o qu¶n vµ c¸c thiÖt h¹i kh¸c do vi ph¹m nghÜa vô tiÕp nhËn. - Yªu cÇu toµ ¸n hoÆc tæ chøc träng tµi gi¶i quyÕt ®Ó tr¸nh c¸c thiÖt h¹i do vÞ ph¹m nghÜa vô tiÕp nhËn. 5.4. Thùc hiÖn ®óng ®iÒu kho¶n gi¸ c¶, thanh to¸n. C¸c bªn cã quyÒn tho¶a thuËn vÒ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ hoÆc dÞch vô vµ ghi cô thÓ vµo hîp ®ång kinh tÕ , tho¶ thuËn vÒ nguyªn t¾c, thñ tôc ®Ó thùc hiÖn viÖc thay ®æi gi¸ c¶ khi cã sù biÕn ®éng gi¸ trªn thÞ tr­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ . §èi víi s¶n phÈm hµng ho¸ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ n­íc ®· quy ®Þnh gi¸ th× gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ ph¶i phï hîp víi sù quy ®Þnh ®ã kh«ng bªn nµo cã quyÒn gß Ðp gi¸ hoÆc n©ng gi¸ qu¸ møc quy ®Þnh. C¸c bªn cã nghÜa vô thanh to¸n cho nhau ®óng gi¸ c¶ quy ®Þnh. Thanh to¸n theo hîp ®ång lµ kh©u cuèi cïng kÕt thóc qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ . NghÜa vô tr¶ tiÒn ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc vµ thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ . NÕu trong hîp ®ång kh«ng ghi thêi h¹n tr¶ tiÒn th× thêi h¹n ®ã lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ho¸ ®¬n ®ßi tiÒn (chØ ®­îc lËp ho¸ ®¬n giÊy ®ßi tiÒn phï hîp víi viÖc thùc hiÖn tõng phÇn hay toµn bé hîp ®ång kinh tÕ) . NghÜa vô tr¶ tiÒn ®­îc coi lµ hoµn thµnh tõ khi chuyÓn ®ñ sè tiÒn trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i Ng©n hµng cho bªn ®ßi hoÆc khi bªn ®ßi tiÒn trùc tiÕp nhËn ®­îc sè tiÒn hoÆc theo ho¸ ®¬n. Ngoµi ra, nghÜa vô tr¶ tiÒn còng ®­îc coi lµ hoµn thµnh nÕu bªn tr¶ tiÒn ®Ò nghÞ vµ ®­îc bªn ®ßi tiÒn chÊp nhËn tr¶ b»ng hiÖn vËt hoÆc tµi s¶n thÕ chÊt cÇm cè, b¶o l·nh, cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn ph¶i tr¶ vµ viÖc kiÓm tra hiÖn vËt hoÆc c¸c tµi s¶n ®ã ®· thùc hiÖn song. Bªn vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n bÞ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång. Møc ph¹t cã thÓ b»ng møc l·i suÊt tÝn dông qu¸ h¹n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ bªn chÞu båi th­êng thiÖt h¹i cho bªn kia sè tiÒn l·i mµ hä ph¶i tr¶ cho Ng©n hµng trªn sè tiÒn ch­a ®­îc thanh to¸n. Trong tr­êng hîp nµy sè tiÒn ®­îc tÝnh c¨n cø vµo møc l·i suÊt tÝn dông qu¸ h¹n nhËn t­¬ng øng thßi gian ch©m thanh to¸n kh«ng giíi h¹n møc tèi ®a. 6. Thay ®æi, ®×nh chØ, thanh lý hîp ®ång kinh tÕ . a. Thay ®æi hîp ®ång kinh tÕ Hîp ®ång kinh tÕ ®· cã hiÖu lùc ph¸p lý cã thÓ thay ®æi theo sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¸c bªn. Thay ®æi hîp ®ång kinh tÕ lµ viÖc thay ®æi mét sè néi dung trong c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kinh tÕ ®· tho¶ thuËn. §ã lµ sù thay ®æi vÒ néi dung cña hîp ®ång. (viÖc thay thÕ b»ng c¸ch huû bá c¸c hîp ®ång kinh tÕ nµy ®Ó ký hîp ®ång kinh tÕ kh¸c kh«ng ®­îc coi lµ thay ®æi hîp ®ång kinh tÕ ). Ngoµi viÖc thay ®æi vÒ néi dung, hîp ®ång kinh tÕ cßn cã thÓ cã sù thay ®æi vÒ chñ thÓ cña hîp ®ång khi cã sù chuyÓn giao chuyÓn thÓ cña hîp ®ång, tøc lµ mét chñ thÓ cña hîp ®ång chuyªn giao toµn bé hay tõng phÇnn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cho mét ph¸p nhËn hay c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh th× ph¶i chuyÓn giao c¶ phÇn tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. Chñ thÓ nhËn chuyÓn giao cã nghÜa vô ®èi víi phÇn hîp ®ång kinh tÕ ®­îc chuyÓn giao. b. §×nh chØ hîp ®ång kinh tÕ §×nh chØ hîp ®ång kinh tÕ lµ chÊm døt nöa chõng viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô theo hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c bªn ®èi víi nhau. Hîp ®ång kinh tÕ cã thÓ bÞ ®×nh chØ khi cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¸c bªn. Hîp ®ång kinh tÕ còng cã thÓ bÞ ®×nh chØ khi bªn ®¬n ®×nh chØ viÖc thùc hiÖn nÕu cã sù vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ cña bªn cïng ký kÕt, ®· ®­îc bªn ®ã thõa nhËn th«ng qua c¸c chøng tõ v¨n b¶n hoÆc ®· ®­îc toµn ¸n kinh tÕ kÕt luËn b»ng v¨n b¶n vµ nÕu tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®ã sÏ kh«ng mang l¹i lîi Ých cho m×nh nh­ môc ®Ých khi ký kÕt. Hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé th× ®­¬ng nhiªn bÞ ®×nh chØ theo kÕt luËn cña toµ ¸n kia cã thÈm quyÒn vµ tæ chøc träng tµi kinh tÕ ®· ®­îc c¸c bªn chän. c. Thanh lý hîp ®ång kinh tÕ Thanh lý hîp ®ång kinh tÕ lµ hµnh vi cña c¸c bªn nh»m kÕt thóc mét quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ trong c¸c tr­êng hîp sau: - Hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc thùc hiÖn xong. - Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hîp ®ång kinh tÕ ®· hÕt vµ kh«ng cã sù tho¶ thuËn kÐo dµi thêi h¹n ®ã. - Hîp ®ång kinh tÕ bÞ ®×nh chØ thùc hiÖn hoÆc huû bá - Hîp ®ång kinh tÕ kh«ng ®­îc tiÕp tôc thùc hiÖn khi thay ®æi chñ thÓ mµ kh«ng cã sù chuyÓn giao thùc hiÖn Hîp ®ång cho chñ thÓ míi. Thêi h¹n quy ®Þnh ®Ó c¸c bªn thanh lý Hîp ®ång kinh tÕ lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t sinh c¸c sù kiÖn míi trªn. Qu¸ h¹n ®ã mµ Hîp ®ång kinh tÕ kh«ng ®­îc thanh lý, c¸c bªn cã quyÒn yªu cÇu toµ ¸n kinh tÕ cã thÈm quyÒn hoÆc träng tµi kinh tÕ gi¶i quyÕt. Trong tr­êng hîp Hîp ®ång kinh tÕ ®· thùc hiÖn vµ c¸c bªn ®· hoµn thµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång th× Hîp ®ång kinh tÕ coi nh­ ®· ®­îc thanh lý. ViÖc thanh lý hîp ®ång ph¶i ®­îc lµm thµnh v¨n b¶n riªng trong ®ã ghi râ nh÷ng néi dung chÝnh d­¬Ý ®©y: + X¸c ®Þnh râ møc ®Þnh thùc hiÖn néi dung c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång cña c¸c bªn, tõ ®ã x¸c ®Þnh nghÜa vô cña c¸c bªn sau khi thanh lý hîp ®ång + X¸c ®Þnh c¸c kho¶n chÞu tr¸nh nhiÖm tµi s¶n, hËu qu¶ ph¸p lý cña c¸c bªn trong quan hÖ hîp ®ång (nÕu cã) do ph¶i thanh lý tr­íc khi h Hîp ®ång kinh tÕ hÕt hiÖu lùc. Tõ thêi gian c¸c bªn ký vµo biªn b¶n thanh lý hîp ®ång, quan hÖ Hîp ®ång kinh tÕ ®ã coi nh­ ®· ®­îc chÊm døt. Riªng quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®­îc x¸c nhËn khi thanh lý vÉn cã hiÖu lùc ph¸p luËt cho ®Õn khi mçi bªn hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh trong biªn b¶n thanh lý 7. Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu vµ xñ lý Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu. Mét hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu khi hîp ®ång kinh tÕ ®ã ký kÕt tr¸i víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng néi dung vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn ®­îc x¸c lËp tr¸i víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p lu¹t th× kh«ng cã hiÖu lùc thùc hiÖn. Cã hai lo¹i Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu lµ Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé vµ hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu tõng phÇn. a. Hîp ®ång kinh tÕ nµo cã mét trong c¸c néi dung sau ®©y th× bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé ngay tõg khi hîp ®ång kinh tÕ ®­îc h×nh thµnh. - Néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ ®ã vi ph¹m ®iÒu cÊm cu¶ ph¸p luËt. VÝ dô: c¸c bªn tho¶ thuËn s¶n xuÊt , tiªu thô hµng gia, mua b¸n, vËn chuyÓn hµng cÊm. - Kh«ng ®¶m b¶o t­ c¸ch chñ thÓ cña quan hÖ hîp ®ång, mét trong c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång kh«ng cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång, nÕu ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã ®ßi hái c¶ hai bªn ph¶i cã ®¨ng ký kinh doanh mµ mét trong c¸c bªn kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh th× hîp ®ång kinh tÕ ®ã bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé. NÕu ph¸p luËt quy ®Þnh chØ cÇn mét bªn cã ®¨ng lý kinh doanh (vÝ dô: bªn b¸n, bªn lµm dÞch vô, bªn nhËn thÇu, bªn chñ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i…) mµ bªn ®ã kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh th× hîp ®ång ®ã còng bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé. - Ng­êi ký hîp ®ång kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc cã hµnh vi lõa ®¶o. Nh÷ng ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®óng thÈm quyÒn tøc lµ ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ ®¹i diÖn hîp ph¸p, kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®­îc uy quyÒn hoÆc ®­îc uû quyÒn nh­ng v­ît qu¸ ph¹m vi uû quyÒn mµ néi dung ký hîp ®ång n»m toµn bé trong ph¹m vi v­ît qu¸ uû quyÒn ®ã. Khi ng­êi ký kÕt hîp ®ång cã hµnh vi lõa ®¶o nh­ gi¶ danh, gi¶ m¹o giÊy tê, ch÷ ký, con dÊu, th× hîp ®ång ®ã ®­îc coi lµ v« hiÖu toµn bé. §èi víi hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé, dï cacds bªn ch­a thùc hiÖn, ®ang thùc hiÖn hoÆc ®· thùc hiÖn xong ®Òu ph¶i xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cô thÓ nh­ sau: + NÕu néi dung c«ng viÖc trong hîp ®ång ch­a thùc hiÖn th× c¸c bªn kh«ng ®­îc phÐp thùc hiÖn. + NÕu néi dung c«ng viÖc trong hîp ®ång ®· ®­îc thùc hiÖn mét phÇn th× c¸c bªn ph¶i chÊm døt viÖc thùc hiÖn vµ bÞ xö lý tµi s¶n, kÓ c¶ trong tr­êng hîp hîp ®ång ®· ®­îc thùc hiÖn xong . Tøc lµ c¸c bªn cã nghÜa vô hoµn tr¶ cho nhau tÊt c¶ tµi s¶n ®· nhËn ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång . Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®­îc b»ng hiÖn vËt th× ph¶i tr¶ b»ng tiÒn nÕu tµi s¶n ®ã kh«ng bÞ tÞch thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thu nhËp bÊt hîp ph¸p ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thiÖt h¹i ph¸t sinh c¸c bªn ph¶i chÞu. b. Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu tõng phÇn. Nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ cã néi dung vi ph¹m mét phÇn ®iÒu cÊm cña ph¸p luËt nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c phÇn cßn l¹i cña hîp ®ång th× bÞ coi lµ v« hiÖu tõng phÇn, tøc lµ chØ v« hiÖu nh÷ng phÇn tho¶ thuËn tr¸i ph¸p luËt, cßn nh÷ng phÇn kh¸c vÉn cã hiÖu lùc thùc hiÖn. Trong tr­êng hîp hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu tõng phÇn th× c¸c bªn ph¶i söa ®æi ®iÒu kho¶n tr¸i ph¸p luËt, kh«i phôc c¸c quyÒn vµ lîi Ých ban ®Çu, ®ång thêi cã thÓ bÞ xö lý theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi phÇn v« hiÖu ®ã. Nguyªn nh©n xö lý hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu tõng phÇn ®­îc ¸p dông gièng nh­ nguyªn t¾c xö lý hîp ®ång v« hiÖu toµn bé. 8. Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. Khi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ , bªn vi ph¹m ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Còng nh­ tr¸ch nhiÖm d©n sù, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ¸p dông khi cã nh÷ng c¨n cø sau ®©y: - Cã hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. - Cã thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra. - Cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a hµnh vi vi ph¹m vµ thiÖt h¹i thùc tÕ. - Cã lçi cña bªn vi ph¹m. Cã hai h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ ph¹t hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i. TiÒn ph¹t hîp ®ång vµ tiÒn båi th­êng thiÖt hÞa lµ sè tiÒn mµ bªn vi ph¹m ph¶i lÊy tõ tµi s¶n cu¶ m×nh tr¶ cho ben bÞ vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. §èi víi nh÷ng hîp ®ång theo chØ tiªu ph¸p lÖnh th× kho¶n tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc. a. Vi ph¹m hîp ®ång. Ph¹t hîp ®ång lµ mét chÕ tµi tiÒn tÖ ®­îc ¸p dông nh»m cñng cè quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ n©ng cao ý thøc t«n träng ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ nãi riªng, ph¸p luËt qu¶n lý kinh tÕ nãi chung, ®ång thêi phßng ngõa vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. ChÕ tµi ph¹t hîp ®ång lµ mét chÕ tµi ®­îc ¸p dông phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ mäi tr­êng hîp cã hµnh vi vi ph¹m, bÊt kÓ ®ã lµ hµnh vi vi ph¹m ®iÒu kho¶n nµo. ViÖc ¸p dông chÕ tµi ph¹t hîp ®ång ®· g©y ra thiÖt h¹i hay ch­a , thiÖt h¹i x¶y ra nhiÒu hay Ýt. TiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ lµ sè tiÒn mµ bªn vi ph¹m ph¶i tr¶ cho bªn bÞ vi ph¹m. Møc ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ do c¸c bªn tho¶ thuËn trong khung ph¹t ®èi víi tõng lo¹i hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång ®· g©y ra thiÖt h¹i hay ch­a , thiÖt h¹i x¶y ra nhiÒu hay Ýt. TiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ lµ sè tiÒn mµ bªn vi ph¹m ph¶i tr¶ cho bªn bÞ vi ph¹m. Møc ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ do c¸c bªn tho¶ thuËn trong khung ph¹t ®èi víi tõng lo¹i hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khung ph¹t ®­îc quy ®Þnh chung ®èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ lµ tõ 2% ®Õn 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®«ngf kinh tÕ bÞ vi ph¹m. Theo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ vµ nghÞ ®Þnh sè 17 - H§BT ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 1990 cña Héi ®ång bé tr­ëng, viÖc tho¶ thuËn vÒ møc tiÒn ph¹t trong hîp ®ång kinh tÕ ph¶i phï hîp víi khung ph¹t cña tõng lo¹i hîp ®ång kinh tÕ vµ tõng lo¹i vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. - Vi ph¹m vÒ chÊt l­îng: ph¹t tõ 3% - 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång kinh tÕ bÞ vi ph¹m vÒ chÊt l­îng. - Vi ph¹m vÒ thêi h¹n thùcthùc hiÖn cho 10 ngµy lÞch ®µu tiªn ,ph¹t thªm tõ 0,5% ®Õn 1% cho mçi ®ît 10 ngµy tiÕp theo cho ®Õn møc t«ngr sè c¸c lÇn ph¹t kh«ng qu¸ 8%gi¸ trÞ pgÇn hîp ®ång kinh tÕ bÞ vi ph¹m ë thêi ®iÓm 10 ngµy lÞch ®Çu tiªn. NÕu hoµn toµn kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång th× bÞ ph¹t ®Õn møc 12% gi¸ trÞ hîp ®ång. - Vi ph¹m nghÜa vô tiÕp nhËn s¶n phÈm, hµng ho¸, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh theo hîp ®ßng: Ph¹t 4% gi¸ trÞ hîp ®ång kinh tÕ ®· hoµn thµnh mµ kh«ng ®­îc tiÐp nhËn cho 10 ngµy lÞch ®Çu tiªn vµ ph¹t thªm 1% cho mçi ®ît 10 ngµy tiÕp theo, cho ®Õn khi tæng sè c¸c lÇn ph¹t kh«ng qu¸ 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång ®· hoµn thµnh vµ kh«ng ®­îc tiÕp nhËn ë thêi ®iÓm 10 ngµy lÞch ®Çu tiªn. - Vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n: ¸p dông møc ph¹t b»ng l·i suÊt tÝn dông qu¸ h¹n cña ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam tÝnh tõ ngµy hÕt h¹n thanh to¸n. sè tiÒn ph¹t b»ng møc l·i suÊt tÝn dông qu¸ h¹n nh©n víi sè tiÒn chËm tr¶, nh©n víi thêi gian chËm tr¶ kh«ng giíi h¹n møc tèi ®a. Trong tr­êng hîp ph¸p luËt ch­a cã quy ®Þnh møc ph¹t , c¸c bªn cã quyÒn tho¶ thuËn vÒ møc tiÒn ph¹t b»ng tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m hoÆc b»ng mét sè tiÒn tuyÖt ®èi. Riªng tiÒn ph¹t ®èi víi tr­êng hîp vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ theo chØ tiªu ph¸p lÖnh, ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. b. Båi th­êng thiÖt h¹i. Båi th­êng thiÖt h¹i còng lµ mét chÕ tµi dïng ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i thùc tÕ cho bªn bÞ thiÖt h¹i. NÕu nh­ h×nh thøc ph¹t hîp ®ång víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ trõng ph¹t, gi¸o dôc vµ phßng ngõa th× båi th­êng thiÖt h¹i víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ båi hoµn, bï ®¾p, kh«i phôc lîi Ých vËt chÊt bÞ thiÖt hÞa cho bªn vi ph¹m. Theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ, bªn cã hµnh vi vi ph¹m, chØ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i thùc tÕ ®· x¶y ra, ®ã lµ nh÷ng thiÖt hÞa cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc bao gåm: - Gi¸ trÞ sè tµi s¶n mÊt m¸t, h­ háng bao gåm ca sè tiÒn l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng (trong tr­êng hîp bÞ vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n kho¶n thu nhËp mµ lÏ ra trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng (hîp ®ång kh«ng bÞ vi ph¹m) th× bªn bÞ vi ph¹m còng sÏ thu ®­îc. - C¸c chi phÝ ®Ó ng¨n chÆn vµ h¹n chÕ thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång g©y ra (chi phÝ hîp lý vµ cÇn thiÕt) mµ cÇn bÞ vi ph¹m ®· ph¶i chi. Bªn bÞ vi ph¹m cã nghÜa vô ph¶i chøng minh viÖc ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó h¹n chjÕ thiÖt h¹i ngay sau khi ®­îc biÕt cã vi ph¹m. - TiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i mµ bªn bÞ vi ph¹m ph¶i t r¶ cho ng­êi kh¸c do hËu qu¶ trùc tiÕp cña sù vi ph¹m hîp ®ång g©y ra. (ChØ kª nh÷ng hËu qu¶ trùc tiÕp do vi ph¹m hîp ®ång nµy dÉn ®Õn sù vi ph¹m hîp ®ång víi ng­êi kh¸c. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ vµ xö lý vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, toµ ¸n kinh tÕ vµ c¸c bªn cã tranh chÊp ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt nãi trªn tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ. III. KiÕn nghÞ söa ®æi bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ ®¹i diÖn, ng­êi uû quyÒn trong quan hÖ kinh tÕ Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/09/1989 ®· quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò ng­êi ®¹i diÖn vµ uû quyÒn. Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh nµy ch­a chÆt chÏ, t¹o ra nhiÒu khe hë vµ trong nhiÒu tr­êng hîp lµm cho c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ dÔ tr«ns tr¸nh tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Do vËy, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña ®iÒu 9 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ vµ ®iÒu 5 - NghÞ ®Þnh 17/H§BT. ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¹i diÖn trong viÖc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, bao gåm tr¸ch nhiÖm tµi s¶n, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh vµ c¶ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®Ó cã thÓ ng¨n chÆn nh÷ng tiªu cùc cã thÓ x¶y ra. MÆt kh¸c, còng cÇn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ng­êi uû quyÒn còng nh­ cña ng­êi ®­îc uû quyÒn khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong tr­êng hîp hµnh vi cña hä cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc. VÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó cho phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh thªm vÒ thñ tôc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ nh­: ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ph¸p nh©n, c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh khi uû quyÒn cho ng­êi kh¸c thay m×nh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ph¶i lµm hîp ®ång uû quyÒn theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 586, ®iÒu 586 - Bé luËt d©n sù th× hîp ®ång uû quyÒn lµ sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn, theo ®ã bªn ®­îc uû quyÒn cã nghÜa vô thùc hiÖn c«ng viÖc nh©n danh bªn uû quyÒn, bªn uû quyÒn chØ ph¶i tr¶ thï lao nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Hîp ®ång uû quyÒn ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n, nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c hîp ®ång uû quyÒn ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng Nhµ n­íc hoÆc chøng thùc cña uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn. Theo ®ã, trong hîp ®ång uû quyÒn nµy sÏ ghi nhËn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång uû quyÒn, còng nh­ tr­êng hîp hîp ®ång uû quyÒn chÊm døt. KiÕn nghÞ bæ sung c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ. §iÒu 5 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ chØ quy ®Þnh 3 biÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ lµ thÕ chÊp tµi s¶n, cÇm cè, b ¶o l·nh tµi s¶n. Trong khi c¸c giao l­u d©n sù l¹i cã 7 biÖn ph¸p ®¶m b¶o : thÕ chÊp tµi s¶n, cÇm cè, b¶o l·nh, ký quü, ký c­îc, ph¹t vi ph¹m vµ ®Æt cäc. Nh­ vËy, mét vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra lµ c¸c biÖn ph¸p ®Æt cäc vµ ký quü cã lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ hay kh«ng? ThËt vËy: + §Æt cäc lµ viÖc mét bªn giao cho bªn kia mét kho¶n tiÒn hoÆc kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc c¸c vËt kh¸c (gäi lµ tµi s¶n ®Æt cäc) trong mét thêi h¹n ®Ó ®¶m b¶o giao kÕt hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång, vµ viÖc ®Æt cäc ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n. Nh­ vËy, ®Æt cäc lµ mét biÖn ph¸p ®¶m b¶o tµi s¶n cã thñ tôc gän nhÑ, nhanh chãng, phï hîp víi mét sè lo¹i hîp ®ång kinh tÕ nh­ hîp ®ång ®¹i lý, hîp ®ång vËn chuyÓn . Trong ®ã v¨n b¶n ®Æt cäc kh«ng cÇn thiÕt cã chøng nhËn cña c«ng chøng Nhµ n­íc hoÆc chøng nhËn cña uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn. + Ký quü lµ viÖc mét bªn cã nghÜa vô göi mét kho¶n tiÒn vµo tµi kho¶n phong to¶ t¹i ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô. Trong tr­êng hîp bªn cã nghÜa vô kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô th× bªn cã quyÒn ®­îc ng©n hµng n¬i ký quü thanh to¸n, båi th­êng thiÖt h¹i do bªn cã nghÜa vô g©y ra. Nh­ vËy, bªn cã quyÒn ch¾c ch¾n sÏ ®­îc ng©nhµng n¬i bªn cã nghÜa vô ký quü thanh to¸n khi cã vi ph¹m hîp ®ång. Víi biÖn ph¸p nµy, bªn cã quyÒn kh«ng ph¶i b¶o qu¶n tµi s¶n nh­ trong biÖn ph¸p cÇm cè tµi s¶n, kh«ng ph¶i lo l¾ng vÒ tµi s¶n thÕ chÊp cã hîp ph¸p hay kh«ng? vµ giÊy tê së h÷u thÕ chÊp cã ph¶i lµ b¶n gèc hay kh«ng? nh­ trong biÖn ph¸p thÕ chÊp. BiÖn ph¸p nµy cã ®é an toµn cao vµ rÊt thuËn tiÖn cho bªn cã quyÒn. Víi nh÷ng lý do trªn ®©y, Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ nªn quy ®Þnh bæ sung c¸c biÖn ph¸p ®Æt cäc, ký quü lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cïng víi c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o kh¸c nh­ cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh tµi s¶n. MÆt kh¸c, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ nªn quy ®Þnh râ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh , ®Æt cäc vµ ký quü còng nh­ hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh tµi s¶n…còng nh­ quy ®Þnh tµi s¶n ®em cÇm cè, thÕ chÊp kh«ng chØ lµ nh÷ng ®éng s¶n, bÊt ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh mµ cßn cã thÓ lµ nh÷ng quyÒn vÒ tµi s¶n. Cã nh­ vËy, míi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã thÓ cÇm cè, thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ. Mét vÊn ®Ò kh¸c còng cÇn ®Ò cËp ®Õn, ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi gi÷ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh vÊn ®Ò nµy ch­a phï hîp, bëi v× trong thùc tÕ viÖc gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ban ®Çu cña tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp lµ rÊt khã kh¨n. Do ®ã, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cña ng­êi gi÷ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp mét c¸ch chÆt chÏ, râ rµng vµ hîp lý, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 334, 335, 353, 354, 355. Tµi liÖu tham kh¶o. 1. Bïi ThÞ Khuyªn - Bïi ThÞ KhÕ: LuËt kinh tÕ - Nxb TP HCM 1997 2. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ - 25/9/1989 3. Mét sè ý kiÕn söa ®æi ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ - T¹p chÝ LuËt häc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68165.DOC
Tài liệu liên quan