Nâng cao hoạt động xuất khẩu giầy dép Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Nâng cao hoạt động xuất khẩu giầy dép Việt Nam- thực trạng và giải phápLời mở đầu Trước năm 1996, xu hướng chuyển sang nền kinh tế thị trường đã hình thành nhưng phải đến đại hội VI mới xuất hiện bước ngoặt trong đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế nói chung, cơ chế quản lý thương mại và dịch vụ nói riêng. Bước ngoặt này đã đem lại hiệu quả kinh tế kỳ diệu cho nền kinh tế, biến nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá gắn sản xuất với thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, mọi thành phần kinh tế được tự do kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước không cấm, nhà nước bảo hộ những hoạt động kinh doanh hợp pháp và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế bình đẳng. Việc chuyển hướng nền kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu. Qua từng năm, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng và trở thành mặt trận kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu đã được công nhận là một mô hình phát triển đưa các quốc gia thoát khỏi tình trạng lạc hậu và đói nghèo, tiến gần đến mức chung của thế giới. Hiện nay, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta là dầu thô, dệt may, giầy dép, gạo, thuỷ sản, cà phê .Trong đó , măt hàng xuất khẩu giầy dép đang giữ một vị trí quan trọng và có tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta. Cùng với sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế thế giới, nhu cầu trên thị trường xuất khẩu ngày càng cao, dẫn đến những đòi hỏi cần được đáp ứng. Nhu cầu về giầy dép là một nhu cầu cơ bản ; vì vậy ,cơ hội phát triển trong tương lai của ngành giầy dép là rất lớn. Việc nghiên cứu: “Nâng cao hoạt động xuất khẩu giầy dép Việt Nam- thực trạng và giải pháp” là cần thiết để từ đó chúng ta xây dựng được định hướng phát triển và phương hướng khắc phục khó khăn trong hoạt động xuất khẩu giầy dép những năm tới.

doc12 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hoạt động xuất khẩu giầy dép Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Tr­íc n¨m 1996, xu h­íng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· h×nh thµnh nh­ng ph¶i ®Õn ®¹i héi VI míi xuÊt hiÖn b­íc ngoÆt trong ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nãi chung, c¬ chÕ qu¶n lý th­¬ng m¹i vµ dÞch vô nãi riªng. B­íc ngoÆt nµy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ kú diÖu cho nÒn kinh tÕ, biÕn nÒn kinh tÕ n­íc ta tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc tù do kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ nhµ n­íc kh«ng cÊm, nhµ n­íc b¶o hé nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh hîp ph¸p vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng. ViÖc chuyÓn h­íng nÒn kinh tÕ ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Qua tõng n¨m, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng lªn nhanh chãng vµ trë thµnh mÆt trËn kinh tÕ quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu ®· ®­îc c«ng nhËn lµ mét m« h×nh ph¸t triÓn ®­a c¸c quèc gia tho¸t khái t×nh tr¹ng l¹c hËu vµ ®ãi nghÌo, tiÕn gÇn ®Õn møc chung cña thÕ giíi. HiÖn nay, mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña n­íc ta lµ dÇu th«, dÖt may, giÇy dÐp, g¹o, thuû s¶n, cµ phª...Trong ®ã , m¨t hµng xuÊt khÈu giÇy dÐp ®ang gi÷ mét vÞ trÝ quan träng vµ cã tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña chóng ta. Cïng víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi, nhu cÇu trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu ngµy cµng cao, dÉn ®Õn nh÷ng ®ßi hái cÇn ®­îc ®¸p øng. Nhu cÇu vÒ giÇy dÐp lµ mét nhu cÇu c¬ b¶n ; v× vËy ,c¬ héi ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña ngµnh giÇy dÐp lµ rÊt lín. ViÖc nghiªn cøu: “N©ng cao ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam- thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” lµ cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã chóng ta x©y dùng ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ ph­¬ng h­íng kh¾c phôc khã kh¨n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp nh÷ng n¨m tíi. Néi dung PhÇn I Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ Kh¸i niÖm xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ lµ viÖc b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô cho mét quèc gia kh¸c trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ thanh to¸n. TiÒn tÖ trong tr­êng hîp nµy cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc hai quèc gia. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ khai th¸c ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña tõng quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ tiªu dïng cho ®Õn t­ liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ kü thuËt cao. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mét ph¹m vi réng r·i c¶ vÒ ®iÒu kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian. Nã cã thÓ diÔn ra trong thêi gian rÊt ng¾n song còng cã thÓ kÐo dµi hµng n¨m, cã thÓ tiÕn hµnh trªn ph¹m vi mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 2.1. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n XuÊt khÈu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng quèc gia. C¸c lý thuyÕt vÒ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn ®Òu chØ ra r»ng, ®Ó t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, mçi quèc gia cÇn cã bèn ®iÒu kiÖn: nguån nh©n lùc, tµi nguyªn, vèn vµ khoa häc c«ng nghÖ. Song kh«ng ph¶i quèc gia nµo còng cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã. HiÖn nay, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®ang thiÕu vèn vµ kü thuËt c«ng nghÖ nh­ng lao ®éng vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn l¹i rÊt dåi dµo. C¸c n­íc ph¸t triÓn l¹i dåi dµo vÒ vèn vµ khoa häc c«ng nghÖ nh­ng l¹i thiÕu lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, hä buéc ph¶i nhËp tõ bªn ngoµi nh÷ng yÕu tè s¶n xuÊt trong n­íc ch­a hoÆc gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt, cã nghÜa lµ ph¶i cÇn mét nguån ngo¹i tÖ chÝnh lµ kho¶n ngo¹i tÖ thu vÒ tõ xuÊt khÈu. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng chÝnh t¹o ra tiÒn ®Ò cho nhËp khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho qui m« vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nhËp khÈu. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n thÓ hiÖn qua mét sè khÝa c¹nh sau: + XuÊt khÈu ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ. ë nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn, mét trong nh÷ng vËt c¶n chÝnh cña qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ sù thiÕu vèn. Nguån vèn huy ®éng tõ n­íc ngoµi ®­îc coi lµ chñ yÕu nh­ng mäi c¬ héi tiÕp nhËn ®Çu t­ hay vay nî n­íc ngoµi chØ t¨ng lªn khi chñ ®Çu t­ hay ng­êi cho vay nî nhËn thÊy kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña n­íc ®ã v× ®©y lµ nguån chÝnh ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî. + XuÊt khÈu thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Thùc tÕ cho thÊy r»ng xuÊt khÈu gãp phÇn lµm dÞch chuyÓn nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. T¸c ®éng cña xuÊt khÈu ®èi víi s¶n xuÊt vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®­îc nh×n nhËn d­íi hai c¸ch sau: ChØ xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm thõa so víi nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa. §iÒu nµy cã nghÜa lµ trong tr­êng hîp nÒn kinh tÕ qui m« nhá vµ l¹c hËu, s¶n xuÊt cßn ch­a ®ñ tiªu dïng th× xuÊt khÈu chØ bã hÑp trong mét ph¹m vi nhá vµ t¨ng tr­ëng chËm nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng thÓ t¨ng tr­ëng. Do ®ã c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng. Coi thÞ tr­êng thÕ giíi lµ môc tiªu ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, coi träng xuÊt khÈu. Quan ®iÓm nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ: XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh cïng cã ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi ph¸t triÓn. VÝ dô khi ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ph¸t triÓn, c¸c ngµnh liªn quan nh­ b«ng, sîi, nhuém, tÈy, hÊp.. sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn. XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng s¶n phÈm, t¹o lîi thÕ nhê qui m«.XuÊt khÈu lµ ph­¬ng tiÖn t¹o vèn vµ thu hót kü thuËt c«ng nghÖ míi tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ néi ®Þa, t¹o n¨ng lùc s¶n xuÊt míi.XuÊt khÈu thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c quèc gia bëi khi khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u s¾c. MÆt kh¸c, th«ng qua xuÊt khÈu mét n­íc cã thÓ tËp trung vµo s¶n xuÊt mÆt hµng m×nh cã lîi thÕ ®Ó trao ®æi lÊy thø m×nh cÇn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. + XuÊt khÈu t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n.Ho¹t ®éng xuÊt khÈu thu hót hµng triÖu lao ®éng vµ t¹o thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c, xuÊt khÈu t¹o ra nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng tiªu dïng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó cña nh©n d©n. + XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i.XuÊt khÈu vµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i kh¸c cã sù t¸c ®éng qua l¹i, phô thuéc lÉn nhau. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng chñ yÕu, thÓ hiÖn mèi liªn kÕt trªn toµn thÕ giíi, tõ ®ã thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kh¸c nh­ du lÞch quèc tÕ, b¶o hiÓm quèc tÕ, tÝn dông quèc tÕ… ph¸t triÓn theo. Ng­îc l¹i sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh xuÊt khÈu cµng ph¸t triÓn h¬n. 2.2. §èi víi mét doanh nghiÖp + Th«ng qua xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã c¬ héi tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng. Nh÷ng yÕu tè ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu s¶n xuÊt phï hîp víi thÞ tr­êng. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp ph¸t triÓn tíi mét møc ®é cao h¬n. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng, më réng quan hÖ kinh doanh víi c¸c b¹n hµng c¶ trong vµ ngoµi n­íc trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi, t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn, ®ång thêi chia sÎ rñi ro, mÊt m¸t trong ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp. PhÇn II Thùc tr¹ng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam trong thêi gian qua I- ThÞ tr­êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam. KÓ tõ nh÷ng n¨m 1980, ®å da ViÖt Nam ®· cã sù ph¸t triÓn kh¸ m¹nh do cã sù hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam víi Liªn X« vµ mét sè n­íc §«ng ¢u cò trong héi ®ång t­¬ng trî kinh tÕ. C¸c s¶n phÈm giÇy dÐp theo sù hîp t¸c nµy kh«ng cã sù ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng còng nh­ tÝnh c¹nh tranh cao do thãi quen lµm ¨n x· héi chñ nghÜa. KÓ tõ khi hiÖp ®Þnh nµy bÞ c¾t bá th× ngµnh giÇy da n­íc ta míi cã b­íc tiÕn bé nhÊt tõ sau khi n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµo n¨m 1996. Ngµnh giÇy dÐp trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®éc lËp mang l¹i cho ®Êt n­íc nh÷ng kho¶n tiÒn kh«ng nhá. HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam bao gåm giÇy thÓ thao, giÇy n÷, giÇy da, dÐp ®i trong nhµ, sandal… chÊt l­îng kh¸ tèt. S¶n phÈm cña chóng ta th­êng ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nh÷ng n­íc t­ b¶n nh­ T©y ¢u vµ B¾c Mü. ThÞ tr­êng chñ yÕu cña giÇy dÐp xuÊt khÈu lµ c¸c n­íc thuéc liªn minh ch©u ©u do s¶n xuÊt giÇy dÐp t¹i ch©u ©u ®ang ngµy cµng gi¶m sót ®ång thêi hµng xuÊt khÈu giµy dÐp cña ViÖt Nam ®­îc h­ëng ­u ®·i theo hÖ thèng ­u ®·i phæ cËp GSP. Ngoµi ra ViÖt Nam cßn ®ang nh×n thÊy Mü lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cho dï hiÖn nay Mü vµ ViÖt Nam míi ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i c¸c ®iÒu kiÖn cßn ch­a æn ®Þnh nh­ng hai h·ng giÇy thÓ thao danh tiÕng lµ Nike vµ Reebok ®· thµnh c«ng trong viÖc s¶n xuÊt giÇy thÓ thao t¹i ViÖt Nam. Ngoµi ra, mét khèi l­îng lín s¶n phÈm giÇy dÐp cña ViÖt Nam cßn ®­îc xuÊt khÈu sang mét sè n­íc ch©u ¸ nh­ §µi Loan, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Hång K«ng ,tuy nhiªn phÇn lín nh÷ng sè nµy ®­îc sö dông ®Ó t¸i xuÊt khÈu. Tãm l¹i, thÞ tr­êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng réng lín víi ®ñ c¸c thÞ hiÕu nh­ng ®Òu cã chung mét yªu cÇu chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp vµ ®a d¹ng. II- Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm chóng ta còng cã nh÷ng h¹n chÕ. VÒ phÝa kh¸ch quan cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp n­íc ta ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n sau: + Trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, khi thÞ tr­êng Liªn X« ch­a tan vì vµ thÞ tr­êng §«ng ¢u cßn æn ®Þnh th× h×nh thøc gia c«ng ®Ó xuÊt khÈu ph¸t triÓn cao. Song nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu kh¸c, c¸c kh¸ch hµng cña ta t¹i §«ng ¢u ®· chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc ®Æt gia c«ng sang nhËp khÈu trùc tiÕp nh­ng nh×n chung, c¸c doanh nghiÖp n­íc ta vÉn ch­a kh«i phôc l¹i ®­îc thÞ tr­êng §«ng ¢u. + Kh«ng chØ riªng n­íc ta mµ c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc cã ®iÒu kiÖn t­¬ng tù nh­ chóng ta còng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp ®Ó tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña hä. Do ®ã chóng ta ph¶i c¹nh tranh rÊt gay g¾t víi nh÷ng n­íc ®ã vÒ mäi mÆt: mÉu m·, gi¸ c¶, chÊt l­îng. + Khã kh¨n vÒ nguån nguyªn liÖu. HiÖn nay ®©y lµ mét khã kh¨n cho toµn bé ngµnh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­íc ta. C¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi dï liªn doanh víi chóng ta hay ®Æt hµng gia c«ng xuÊt khÈu ®Òu rÊt hiÕm khi cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt. HÇu nh­ phÝa ViÖt Nam ®Òu ph¶i tù lo vÒ phÇn nguyªn vËt liÖu. Vµ khã kh¨n cña chóng ta chÝnh lµ khã kh¨n trong thu mua nguyªn vËt liÖu hoÆc nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. L­îng da tr©u, da bß trong n­íc chØ míi ®¸p øng ®­îc gÇn 50% nhu cÇu cña ngµnh da giÇy, l­îng cßn l¹i ph¶i nhËp khÈu lµ chñ yÕu. VÒ phÝa chñ quan cã nh÷ng h¹n chÕ sau: + Thø nhÊt lµ sù thiÕu vèn vµ c«ng nghÖ: Theo sè liÖu thèng kª, tõ n¨m 1991 ®Õn nay, b×nh qu©n mçi doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ míi ®Çu t­ kho¶ng 8 triÖu USD. §©y lµ sè vèn ®Çu t­ hÕt søc nhá nhoi so víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi vµ ®Ó ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu 1 tØ USD vµo n¨m 2000, ngµnh giÇy da cÇn ph¶i ®Çu t­ 565 triÖu USD thÕ nh­ng hiÖn nay ch­a thÊy nguån vèn nµo kh¶ quan. T×nh tr¹ng thiÕu vèn ngÆt nghÌo khiÕn cho kh«ng Ýt doanh nghiÖp buéc lßng ph¶i mua thiÕt bÞ víi c«ng nghÖ lçi thêi nªn ngay c¶ khi kh¸ch hµng ®Æt hµng cao cÊp cã lîi nhuËn cao, chóng ta còng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. H¬n thÕ n÷a, ngµnh c«ng nghiÖp da giÇy cßn ®ang bá trèng kh©u chÕ t¹o mÉu m·. + Thø hai lµ kh«ng cã hÖ thèng ph©n phèi trùc tiÕp t¹i c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ l·ng quªn thÞ tr­êng trong n­íc: C¸i yÕu c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp da-giÇy ViÖt Nam lµ kh«ng cã hÖ thèng ph©n phèi trùc tiÕp t¹i c¸c thÞ tr­êng tiªu thô, nªn th­êng xuyªn ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c c«ng ty trung gian víi gi¸ rÎ. Bªn c¹nh ®ã, h­íng ®Çu t­ cho s¶n xuÊt cña ngµnh da-giÇy ViÖt Nam lµ xuÊt khÈu vµ gia c«ng s¶n phÈm cho n­íc ngoµi cho nªn thÞ tr­êng néi ®Þa hÇu nh­ bÞ quªn l·ng. MÆt hµng giÇy ®ang chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam lµ giÇy Trung Quèc ®­îc nhËp vµo qua nhiÒu ®­êng kh¸c nhau (c¶ hîp ph¸p lÉn phi ph¸p). Mét ®iÒu kh¸ quan träng lµ ®Ó ho¹t ®éng xuÊt khÈu mét mÆt hµng cã hiÖu qu¶ vµ t¹o ®­îc uy tÝn th× mÆt hµng ®ã cÇn ph¶i chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc. Qua c¸c ph©n tÝch ë trªn, ta cã thÓ thÊy r»ng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­íc ta lµ mét lÜnh vùc tuy cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng ®· lµ mét lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng. V× vËy ®Ó ph¸t huy hÕt nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp,viÖc nç lùc tù hoµn thiÖn m×nh song song víi sù hç trî cña nhµ n­íc lµ cÇn thiÕt. PhÇn III TriÓn väng xuÊt khÈu vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp ViÖt Nam. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010, ngµnh giÇy da ®· x¸c ®Þnh môc tiªu “h­íng ra xuÊt khÈu” ®Ó thu hót ngo¹i tÖ, tù c©n ®èi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn. Víi môc tiªu ®ã ngµnh giÇy da sÏ tËp trung vµo nh÷ng quan ®iÓm sau Quan ®iÓm h­íng ra xuÊt khÈu vµ chuyÓn tõ gia c«ng sang mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶, t¨ng nhanh tÝch luü, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu. ¦u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt nguyªn liÖu phô, ho¸ chÊt phôc vô cho ngµnh nh»m tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ, h¹n chÕ sù phô thuéc vµ t¹o thÕ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Coi träng thÞ tr­êng néi ®Þa, khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc nh»m khai th¸c nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña tiªu dïng trong n­íc lÉn tiªu dïng quèc tÕ. Chó träng kh©u thiÕt kÕ vµ triÓn khai nh÷ng mÉu m· míi ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng néi ®Þa còng nh­ quèc tÕ. Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó ®¶m b¶o sù tiÕp thu nhanh chãng chuyÓn giao c«ng nghÖ, phÊn ®Êu lµm chñ trong s¶n xuÊt vµ kh«ng phô thuéc vµo ®èi t¸c n­íc ngoµi. Chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u ®Ó ®ång bé ho¸ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, bæ sung c¸c thiÕt bÞ lÎ, thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ l¹c hËu, ®æi míi c«ng nghÖ lµm t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr­êng. Trong giai ®o¹n tíi, ngµnh giÇy da ViÖt Nam tiÕp tôc tham gia vµo qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt, chÞu sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ gãp phÇn t¹o nªn mét thÞ tr­êng réng lín. §ång thêi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ngµnh nªn chó träng lµm cho nh·n hiÖu cña nh÷ng mÆt hµng cã xuÊt xø tõ ViÖt Nam cã chÊt l­îng cao (øng dông theo tiªu chuÈn ISO 9000, 9002) nh»m t¹o cho ngµnh giÇy da ViÖt Nam cã vÞ trÝ cao trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Víi quan ®iÓm ®Þnh h­íng trªn, ngµnh giÇy da ViÖt Nam cÇn cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn tËp trung mäi nguån lùc vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ nh©n lùc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam. Cho dï kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc, ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp vÉn lµ mét ngµnh míi vµ vÉn ®ang gÆp khã kh¨n. V× vËy, nã cÇn ®­îc b¶o vÖ vµ qu¶n lý b»ng nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch tÝch cùc cña nhµ n­íc. Kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh lµ lín, thÞ tr­êng tiªu thô còng t­¬ng ®èi réng nh­ng nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp cña ViÖt Nam nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. D­íi ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam. VÒ phÝa doanh nghiÖp. + C¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu kü thÞ tr­êng tiªu thô bëi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lµ do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh ; v× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ: Nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn t¹i. Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng trong t­¬ng lai. Kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êngvµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Trªn c¬ së nghiªn cøu ph©n tÝch thÞ tr­êng, doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ®­îc quy m« s¶n xuÊt hµng n¨m. §ång thêi doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn yÕu tè: ¶nh h­ëng cña thu nhËp vµ gi¸ c¶ ®Õn nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸c ¶nh h­ëng kh¸c ®ét biÕn ®èi víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®ã gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®­îc kh¶ n¨ng tiªu thô. Nh­ng ®Ó tiªu thô ®­îc trong thùc tÕ th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm sao cho ng­êi tiªu thô biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch tæ chøc m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm hîp lý. Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña n­íc nhËp khÈu vµ c¶ kh¶ n¨ng cña nh÷ng n­íc xuÊt khÈu kh¸c x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®ã. TÊt c¶ nh÷ng viÖc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã bé phËn nghiªn cøu cã hiÖu qu¶. + T¹o sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Giai ®o¹n hiÖn nay lµ giai ®o¹n c¹nh tranh quyÕt liÖt v× vËy ch÷ tÝn lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiªp. + N©ng cao nghiÖp vô kinh doanh ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NghiÖp vô kinh doanh lµ toµn bé nh÷ng biÖn ph¸p vµ ph­¬ng ph¸p nh»m kÝch thÝch nhu cÇu thÞ tr­êng, v× vËy nÕu ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý trong nghiÖp vô kinh doanh th× sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi mÆt hµng giÇy dÐp cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p sau: N©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô th«ng qua qu¶ng c¸o, tr­ng bµy mÉu. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý T¨ng c­êng më réng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. MÆt hµng giÇy dÐp lµ lo¹i tiªu dïng réng r·i d­íi nhiÒu h×nh thøc: trang bÞ hµng lo¹t hay chØ lµ nhu cÇu c¸ nh©n. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c­êng më réng h¬n n÷a c¸c quan hÖ víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu nhËp khÈu cña nh÷ng tæ chøc còng nh­ nhu cÇu cña tõng c¸ nh©n, ®Æc tr­ng tiªu dïng cña nh÷ng khu vùc nhËp khÈu kh¸c nhau. 2. VÒ phÝa nhµ n­íc. + Nhµ n­íc cÇn cã mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, giµnh mét sè vèn ­u ®·i ®Çu t­ vµo ngµnh giÇy dÐp vµ cã biÖn ph¸p bæ sung vèn l­u ®éng cho doanh nghiÖp hoÆc giµnh nh÷ng kho¶n vay ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp ngµnh giÇy dÐp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã kh¶ n¨ng vÒ vèn tõ ®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. + Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh da giÇy ®ang ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ c«ng nghÖ th× ngµy cµng cã nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp n­íc ngoµi xuÊt hiÖn nh»m khai th¸c nguån lao ®éng dåi dµo cña chóng ta ®ång thêi h­ëng nh÷ng ­u ®·i cho xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam míi g­îng dËy ®­îc sau sù sôp ®æ cña nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi hä. V× vËy nhµ n­íc nªn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. + §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng linh ho¹t, c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÇn cã sù thèng nhÊt phèi hîp khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Ó tr¸nh g©y phiÒn hµ chËm chÔ, tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. KÕt LuËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i, ®i cïng víi nã lµ sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh. §Ó ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt nµy, mçi doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh chç ®øng vµ t×m ra h­íng ph¸t triÓn cho m×nh. Xu thÕ chung kh¾p mäi n¬i lµ mäi ng­êi ®Òu ®æ dån vµo nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn cao. S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp lµ mét trong sè nh÷ng lÜnh vùc ®ã. Do tÝnh c¹nh tranh cao, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËn dông nh÷ng ­u thÕ cña m×nh th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn, cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm khai th¸c ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ. Ngµnh da giÇy ViÖt Nam nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam nãi riªng lµ mét ngµnh cã c¬ héi ph¸t triÓn m¹nh. Tuy cã chóng ta cã gÆp mét sè khã kh¨n nh­ng thuËn lîi ®èi víi chóng ta còng kh«ng Ýt: thÞ tr­êng réng lín, mèi quan hÖ hîp t¸c l©u dµi víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi , sù khuyÕn khÝch cña chÝnh phñ. VÊn ®Ò hiÖn nay chØ lµ sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n chóng ta, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ, ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®Ó ®­a ngµnh giÇy dÐp xuÊt khÈu ViÖt Nam lªn mét møc ph¸t triÓn cao h¬n, chung søc cïng c¶ n­íc hoµn thµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Do ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi vµ vèn hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong sù phª b×nh ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong tæ bé m«n ®Ó em rót kinh nghiÖm trong viÖc nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi nµy ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61008.DOC
Tài liệu liên quan