Lợi thế cạnh tranh của xuất khẩu chè Việt Nam trên thị trường thế giới và giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của xuất khẩu chè Việt Nam trên thị trường thế giới và giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG 1. Lợi thế cạnh tranh của chè xuất khẩu Việt Nam 1.1. Nhu cầu của thị trường thế giới 3 1.2. Lợi thế giá cả của chè Việt nam 4 1.3. Chất lượng của chè Việt nam 4 2. Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của chè Việt Nam 2.1. Nâng cao chất lượng chè và đa dạng hoá sản phẩm: 5 2.2. Tìm kiếm thị trường 6 2.3. Cải tiến mẫu mã bao bì : 6 2.4. Củng cố thương hiệu chè Việt nam: 7 2.5. Tìm kiếm thị trường noập khẩu mới : 7 2.6. Một số biện pháp khác: 8 KẾT LUẬN 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

doc12 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lợi thế cạnh tranh của xuất khẩu chè Việt Nam trên thị trường thế giới và giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu Trong xu h­íng héi nhËp toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, thÕ giíi ®ang cã nh÷ng sù thay ®æi lín lao vÒ nhiÒu mÆt, th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét bé phËn quan träng, g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh héi nhËp ®ã. Nã cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn lîi thÕ cña mét quèc gia trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ ThÕ giíi . V× vËy viÖc giao l­u th­¬ng m¹i nãi chung vµ xuÊt khÈu hµng ho¸, dÞch vô nãi riªng lµ mét môc tiªu kinh tÕ hµng ®Çu kh«ng n»m trong ph¹m vi cña mät quèc gia nµo c¶. Vµ ViÖt Nam còng kh«ng lµ mét ngo¹i lÖ. N­íc ta lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang b­íc ®Çu ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cßn thÊp kÐm, d©n sè ph¸t triÓn víi tØ lÖ cao, c¸n c©n th­¬ng m¹i bÞ th©m hôt, møc dù tr÷ ngo¹i tÖ cßn nhá bÐ nªn viÖc xuÊt khÈu ®Ó thu ngo¹i tÖ, n©ng cao c¬ së vËt chÊt , c¶i thiÖn ®êi sèng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ héi nhËp víi ThÕ giíi lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn tiÒm lùc kinh tÕ cu¶ §Êt N­íc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam , em ®· chän ®Ò tµi “ThÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam - nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn. XuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Hoa Kú” ®Ó nghiªn cøu. PhÇn néi dung I >Mét sè nhËn thøc vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ 1 >Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ viÖc b¸n hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô cho n­íc ngoµi trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ph­¬ng tiÖn thanh to¸n.C¬ së cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng mua b¸n vµ trao ®æi hµng ho¸ ( bao gåm c¶ hµng ho¸ h÷u h×nh vµ v« h×nh) trong n­íc. Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ viÖc trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia t¨ng lªn, ho¹t ®éng nµy më réng ph¹m vi ra ngoµi biªn giíi cña c¸c quèc gia hoÆc gi÷a thÞ tr­êng néi ®Þa vµ khu chÕ xuÊt trong n­íc . XuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ngo¹i th­¬ng, xuÊt hiÖn l©u ®êi mµ h×nh thøc c¬ b¶n ban ®Çu cña nã lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia .Cho ®Õn nay nã ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ngµy nay diÔn ra trªn toµn cÇu, trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, kh«ng chØ ë hµng ho¸ h÷u h×nh mµ cßn lµ hµng ho¸ v« h×nh víi tØ träng lín. 2> Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, xuÊt khÈu ®· trë thµnh ph­¬ng tiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, xuÊt khÈu lµ h×nh thøc kinh doanh quan träng nhÊt, nã ph¶n ¸nh quan hÖ th­¬ng m¹i, bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia trong ph¹m vi khu vùc vµ thÕ giíi. H×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu th­êng lµ ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ c¬ b¶n cña mét quèc gia, nã lµ “chiÕc ch×a kho¸” më ra nh÷ng giao dÞch quèc tÕ, t¹o ra nguån thu chi ngo¹i tÖ chñ yÕu cña mét n­íc khi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ. Thùc tÕ ®· chøng minh c¸c n­íc ®i nhanh trªn con ®­êng t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ lµ n­íc cã nÒn ngo¹i th­¬ng m¹nh vµ n¨ng ®éng. V× vËy vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã mét ý nghÜa chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n­íc. XuÊt khÈu sÏ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých: XuÊt khÈu t¹o ra kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng tiªu thô, gãp phÇn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. Th«ng qua xuÊt khÈu, hµng ho¸ sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng. Cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¬ cÊu s¶n xuÊt lu«n thÝch nghi víi thÞ tr­êng. XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. XuÊt khÈu lµ c¬ së më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña §Êt n­íc . XuÊt khÈu gióp cho doanh nghiÖp cñng cè vµ n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý chuyªn m«n, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn. II Thùc tr¹ng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 1. Thùc tr¹ng : VÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng : Nh×n chung trong thêi k× ®æi míi, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam t¨ng nhanh. N¨m 1988, mét n¨m sau khi thùc hiÖn c¬ chÕ chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng, khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 80% so víi n¨m 1987. B¾t ®Çu tõ ®ã, ViÖt Nam duy tr× møc t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu b×nh qu©n h¬n 20% mét n¨m . Ho¹t ®éng nhËp khÈu trong trong 10 n¨m qua (1989-1999) còng ®i theo mét xu h­íng t­¬ng tù : gia t¨ng ®Òu ®Æn nh­ng tèc ®é chËm h¬n t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu . VÒ c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu ®· cã nh÷ng b­íc thay ®æi tÝch cùc . Nhãm hµng xuÊt khÈu nguyªn liÖu th« ®· gi¶m tõ 91% trong tæng sè kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo n¨m 1994 xuèng cßn 72% vµo n¨m 1998. Râ nÐt nhÊt lµ nhãm hµng chñ lùc nh­ : dÇu th«, than, cao su,thuû s¶n,g¹o, cµ phª, h¹t ®iÒu,chÌ ®¹t tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 18%/n¨m, c¸c mÆt hµng kh¸c cã møc chÕ biÕn cao ®¹t møc t¨ng b×nh qu©n 41%/n¨m, nhê ®ã t¹o ra møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n c¸c mÆt hµng lµ :26%.T¨ng tréi h¬n c¶ trong c¸c mÆt hµng chÕ biÕn lµ c¸c mÆt hµng giÇy dÐp vµ may mÆc t¨ng tíi 100%/n¨m vµ 50%/trong n¨m 1998.Tû träng c¸c mÆt hµng chÕ biÕn s©u (trong ®ã cã hµng chÕ t¹o) n¨m 1994 chØ chiÕm 8,5%n¨m 1997 ®· lªn ®Õn 25%, n¨m 1999 ®· t¨ng lªn thµnh 30%. N¨m 2001, c¬ cÊu xuÊt khÈu t¨ng tuy chËm nh­ng vÉn tiÕp tôc chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng dÇn tû träng hµng ®· qua chÕ biÕn, nhÊt lµ chÕ biÕn s©u . Tû träng cña 4 nhãm hµng dÖt may, giµy dÐp, s¶n phÈm gç tinh chÕ vµ ®iÖn tö trong kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· t¨ng tõ 27,8% lªn 31,5%, mÆc dï c¸c nhãm nµy ®Òu gÆp khã kh¨n gay g¾t trong n¨m 2001 . Nhãm nguyªn liÖu th« vµ mÆt hµng s¬ chÕ chñ lùc (dÇu th«, g¹o, h¶i s¶n, cµ phª, cao su, ®iÒu nh©n )chØ cßn chiÕm 45% kim ng¹ch xuÊt khÈu (n¨m 2000 chiÕm 50%). NÕu ph©n theo ngµnh kinh tÕ th× nhãm n«ng, thuû s¶n chØ cßn chiÕm 37% kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhãm s¶n phÈm c«ng nghiÖp ( kÓ c¶ cña c«ng nghiÖp khai kho¸ng )®· chiÕm tíi 63%. §©y lµ mét b­íc chuyÓn tÝch cùc trong c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam . 2 VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam : ChÊt l­îng cña hµng ho¸ xuÊt khÈu : Ngµy nay trªn thÕ giíi, mét s¶n phÈm chØ cã thÓ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng khi héi ®ñ c¸c yÕu tè c¬ b¶n, bao gåm sù c«ng nhËn cña ng­êi tiªu dïng, sù tù chøng nhËn cña nhµ s¶n xuÊt vµ møc ®é tiªu thô ®¹t ®­îc, mµ mét yÕu tè v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh sù c«ng nhËn ®ã chÝnh lµ chÊt l­îng s¶n phÈm .VËy liÖu hµng ho¸ cña ViÖt Nam cã th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi hay kh«ng ? HiÖn nay nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn m¾c ph¶i nh÷ng h¹n chÕ nh­ thiÕu th«ng tin, t­ t­ëng thô ®éng, tõ ®ã dÉn ®Õn chÊt l­îng hµng ho¸ kh«ng ®ång ®Òu, chÝnh v× vËy khèi l­îng thµnh phÈm hoµn chØnh cña ViÖt Nam xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi ch­a cao, chñ yÕu vÉn lµ xuÊt khÈu nguyªn liÖu th«( chiÕm70% kim ng¹ch xuÊt khÈu). Kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi : Trong xu thÕ héi nhËp, ngµy cµng cã nhiÒu quèc gia còng lùa chän m« h×nh h­íng vµo xuÊt khÈu, do ®ã cuéc c¹nh tranh giµnh giËt thÞ tr­êng gi÷a c¸c quèc gia t­¬ng ®ång vÒ tr×nh ®é, c¬ cÊu s¶n xuÊt sÏ quyÕt liÖt h¬n . NÕu søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ kh«ng cao th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ gÆp khã kh¨n khi thÞ tr­êng dÇn bÞ thu hÑp . Vµ métt khi tiÕn tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam ®i vµo thùc tÕ, ViÖt Nam xuÊt khÈu nhiÒu hµng ho¸ h¬n, vµo nhiÒu thÞ tr­êng h¬n vµ hµng ho¸ cña ViÖt Nam cã søc c¹nh tranh cao h¬n ®e do¹ sù tån t¹i cña hµng ho¸ c¸c n­íc th× hÖ qu¶ tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®­¬ng ®µu vµ chèng ®ì rÊt khã kh¨n ®èi víi nhiÒu rµo c¶n th­¬ng m¹i cña c¸c n­íc, vÝ dô nh­ viÖc Hoa Kú ¸p dông hoÆc ®e do¹ ¸p dông thóe b¸n ph¸ gi¸ víi c¸ tra, c¸ basa vµ t«m ; EU ¸p dông víi bËt löa ga vµ ocid kÏm, vµ Canada ¸p dông víi giµy cã ®Õ chèng thÊm .v.v.. III> Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ ë ViÖt Nam. 1.VÒ phÝa nhµ n­íc. 1.1. CÇn x©y dùng chiÕn l­îc ngµnh hµng theo h­íng khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ, khai th¸c tèi ®a lîi thÕ c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu, tr¸nh hiÖn t­îng ®Çu t­ trµn nan kÐm hiÖu qu¶. 1.2. Hoµn thÖn vµ x©y dùng ®ång bé hÖ thèng ph¸p luËt, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ph¸t triÓn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. 1.3. §æi míi quan ®iÓm luËn cø khi x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch. VÒ quan ®iÓm: cÇn g¾n kinh tÕ ViÖt Nam víi kinh tÕ ASEAN, c¸c gi¶i ph¸p t¨ng c­êng sù héi nhËp cña ViÖt Nam trong khèi ASEAN ph¶i ®¶m b¶o khai th¸c nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ nh÷ng yÕu kÐm cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Ph¶i võa hîp t¸c ph¸t triÓn võa c¹nh tranh. TiÕp tôc chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®a r¹ng ho¸ thÞ tr­êng ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ. VÒ nguyªn t¾c: ph¶i héi nhËp tõng b­íc, theo lé tr×nh ®· v¹ch. Cã ®i cã l¹i. Tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ, t«n träng ph¸p luËt vµ tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt víi bªn ngoµi. 1.4. §¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng cña c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Tr­íc hÕt, nhµ n­íc ph¶i ®¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng hoµn toµn trong viÖc tiÕp cËn c¸c yÕu tè ®Çu vµo( Vèn tÝn dông, ®Êt ®ai, lao ®éng), sau ®ã lµ quyÒn b×nh ®¼ng trong viÖc nhËn hç trî ®Çu t­, hç trî kinh doanh tõ phÝa nhµ n­íc. 1.5. Cã tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò thÞ tr­êng, th«ng tin vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Kh¾c phôc ®ång thêi hai biÓu hiÖn tiªu cùc lµ û l¹i vµo nhµ n­íc vµ phã mÆc cho doanh nghiÖp. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó hç trî cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc th«ng tin vµ tiÕp thÞ. TiÕn hµnh s©u réng mét chiÕn dÞch nh»m c¶i thiÖn h×nh ¶nh vÒ hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. 1.6. §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, xo¸ bá c¸c rµo c¶n bÊt hîp lý ®ang c¶n trë ho¹t ®éng xuÊt khÈu. C«ng khai ho¸ vµ ph¸p luËt ho¸ lµ viÖc ®Çu tiªn cÇn lµm trong tiÕn tr×nh ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, æn ®Þnh m«i tr­êng ph¸p lý VÒ thñ tôc hµnh chÝnh vµ h¶i quan: t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n n÷a cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu, bá ®i nh÷ng thñ tôc r­êm rµ kh«ng cÇn thiÕt, ph¸t triÓn theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸ c«ng khai ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. §¬n gi¶n hãa chÕ ®é hoµn thuÕ, ®Æc biÖt lµ hoµn thuÕ nhËp khÈu vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ hoµn thuÕ VAT. Nhanh chãng ban hµnh c¸c chó gi¶i biÓu thuÕ ®Ó tr¸nh tranh chÊp trong viÖc ¸p m· tÝnh thuÕ. 1.7. Cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. 2. VÒ phÝa doanh nghiÖp. TËp trung n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. TËp trung x©y dùng chiÕn l­îc doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong dµi h¹n. N©ng cao chÊt l­îng lao ®éng vµ qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp. §æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ víi chi chÝ thÊp. NhËp c¸c thiÕt bÞ n­íc ngoµi, häc tËp nguyªn t¾c thiÕt kÕ, tù thiÕt kÕ l¹i, c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o t¹i ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp cÇn khai th¸c c¸c th«ng tin qua m¹ng ®Ó ®i theo c¸c h­íng c«ng nghÖ míi vµ t×m kiÕm sù trî gióp kü thuËt tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp. T×m c¬ héi liªn doanh víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi cã kh¶ n¨ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Doanh nghiÖp cÇn cã ®Þnh h­íng båi d­ìng, ®µo t¹o tµi n¨ng trÎ vµ göi ®i ®µo t¹o ë c¸c n­íc ph¸t triÓn b»ng nguån tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. IV. §¸nh gÝa chung t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü Nh÷ng thuËn lîi vµ c¬ héi xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü. 1.1/ VÒ mÆt c¬ chÕ chÝnh s¸ch: C«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ b¾t ®Çu tõ n¨m 1986 ®· gióp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ ®éng lùc ph¸t triÓn míi. Vµ trong thêi kú ®æi míi nµy ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ngµnh dÖt may: Thø nhÊt, th«ng qua c¸c ®¹i héi VI, VII, VIII, §¶ng céng s¶n ViÖt nam ®· x¸c ®Þnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu lµ nh÷ng môc tiªu quan träng trong chiÕn l­îc ®Çu t­ ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam ra ®êi th¸ng 2/1987 vµ ®­îc söa ®æi ®· t¹o ra kh¶ n¨ng cho toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh dÖt may nãi riªng thu hót ®­îc kh¸ lín vèn ®Çu t­ nh»m môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Thø hai, víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ tÝch cùc tham gia quan hÖ ngo¹i giao ®a ph­¬ng hãa chÝnh phñ ViÖt nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may v­¬n ra chiÕm lÜnh thÞ tr­êng n­íc ngoµi, Thø ba, chÝnh s¸ch vÒ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu tõ nhiÒu n¨m nay nhµ n­íc kh«ng ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu vµo mÆt hµng dÖt may hay nãi c¸ch kh¸c lµ ¸p dông biÓu thuÕ b»ng 0% ®èi víi c¸c mÆt hµng dÖt may. 1.3/ Nh÷ng thuËn lîi vÒ nguån nh©n lùc: N­íc ta hiÖn nay cã nguån nh©n lùc hÕt søc dåi dµo, phong phó. Víi d©n sè c¶ n­íc gÇn 80 triÖu ng­êi, sè ng­êi trong tuæi lao ®éng xÊp xØ 34 triÖu trong ®ã phô n÷ chiÕm 52% ngµnh dÖt may cã nhiÒu c«ng ®o¹n thñ c«ng, kh«ng ®ßi hái søc lùc cao nªn rÊt phï hîp bíi n÷ giíi, víi ®øc tÝnh lao ®éng cÇn cï s¸ng t¹o. Gi¸ nh©n c«ng cña ViÖt nam t­¬ng ®èi rÎ h¬n so víi c¸c n­íc kh¸c vµ ®©y lµ thÕ m¹nh ®Ó t¨ng ­u thÕ c¹nh tranh trong gi¸ b¸n hµng may mÆc trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh÷ng trë ng¹i vµ th¸ch thøc cña hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Mü. Trong nh÷ng n¨m qua kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt nam ®· t¨ng tr­ëng kh«ng ngõng vµ chiÕm tû träng ngµy cµng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (®øng thø hai sau dÇu th«) .Tuy nhiªn kim ng¹ch hµng dÖt may ViÖt nam xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng lín cßn rÊt nhá. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do hiÖn nay hµng dÖt may cña ViÖt nam khi xuÊt khÈu vµo Mü vÉn ph¶i chÞu thuÕ suÊt rÊt cao. Bªn c¹nh trë ng¹i thuÕ quan ®Ó t¨ng c­êng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü hµng dÖt may ViÖt nam ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cña Mü vµ c¸c n­íc xuÊt khÈu truyÒn thèng vµo Mü nh­: Trung Quèc, Ên §é, vµ c¸c n­íc nam Mü , ®Æc biÖt lµ Trung Quèc ®ang cã rÊt nhiÒu thÕ m¹nh. Mét bÊt lîi n÷a lµ trong sè c¸c mÆt hµng cña ViÖt nam xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü th× hµng dÖt may ph¶i chÞu møc thuÕ phÝ NTR rÊt cao, gÇn gÊp 2,5 lÇn so víi c¸c n­íc kh¸c. 3. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Mü trong nh÷ng n¨m tíi 3.1 §Þnh h­íng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü a. Ph­¬ng h­íng tæng qu¸t: §¶ng vµ nhµ n­íc cïng c¸c cÊp l·nh ®¹o ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®· x©y dùng ®­îc nh÷ng quan ®iÓm chñ ®¹o vµ c¸c môc tiªu quan rräng vÒ ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may trong thêi gian tíi. Víi môc ®Ých t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ ®ãng gãp mét møc t¨ng tr­ëng nhanh vÒ doanh thu xuÊt khÈu . Ngµnh dÖt may cÇn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b­íc: Mét lµ, ph¶i hoµn thµnh nhanh chãng kÕ ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ®Õn n¨m 2010, x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh cña toµn c«ng ty trong ®ã kÕt hîp víi chiÕn l­îc thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc s¶n phÈm ®Ó tËp trung ®Çu t­ vµo viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc. Hai lµ, ph¶i kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng t¹i Mü . Ph¶i chó träng ®Õn c¸c mÆt hµng míi, mÆt hµng chÊt l­îng cao theo tiªu chuÈn ISO 9000 vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.Ph¶i ®Èy m¹nh vµ khuyÕn khÝch ph­¬ng thøc giao hµng FOB ®Ó dÇn dÇn gi¶m bít tû lÖ hîp ®ång phô. Ph¶i ®¸nh gi¸ cao thÞ tr­êng néi ®Þa. Ba lµ, ph¶i t¨ng c­êng ®Èu t­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng v¶i ®¶m b¶o ®ñ m¸y mãc vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu thay thÕ, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi vµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng, ®­a vµo nhiÒu mÉu m· ®Ñp. Ph¶i kÕt hîp gi÷a khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ më réng ®Çu t­ ®Èy m¹nh ®Çu t­ th«ng qua c¸c liªn doanh vµ hîp t¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thu hót vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng vµ kün¨ng qu¶n lý nh©n sù. Ph¶i t¹o nhiÒu h­íng ®Çu t­ h­íng tíi thµnh lËp c¸c c«ng ty cæ phÇn ®Ó nhanh chãng thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ng­êi lao ®éng. Bèn lµ, ®Ó hoµn thµnh ®­îc môc tiªu tæng c«ng ty cÇn sím cã mét liªn ®oµn dÖt may ViÖt nam ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng vµ tËp trung mäi nguån lùc nh»m ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc cña sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn khu vùc vµ quèc tÕ. b. Ph­¬ng h­íng cô thÓ: §Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü trong nh÷ng n¨m tíi chóng ta cÇn quan t©m tíi nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh sau: Ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh x¶n xuÊt æn ®Þnh thÞ tr­êng. §Æc biÖt cÇn æn ®Þnh h¹n ng¹ch ®­îc cÊp, nÕu ng­îc l¹i sÏ mÊt thÞ tr­êng. T¨ng c­êng kiÓm tra kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ thùc chÊt viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch. Liªn bé chØ cÊp h¹n ng¹ch c¸c chñng lo¹i hµng c¸c n¨m qua sö dông hÕt h¹n ng¹ch Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh, c¬ së h¹ tÇng ®Êt ®ai, lao ®éng… ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá , võa vµ míi thµnh lËp v× lo¹i h×nh nµy thÝch hîp víi kinh doanh xuÊt khÈu. Hµng n¨m tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may cã doanh sè xuÊt khÈu hµng n¨m trªn 1 triÖu USD ®Ó trao ®æi th«ng tin, t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may. KÕt luËn Gãp phÇn quan träng trong thµnh tùu chung cña ®Êt n­íc, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, khai th¸c ®­îc néi lùc vµ ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng, lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, c«ng t¸c xuÊt khÈu cña chóng ta vÉn cßn béc lé mét sè tån t¹i nh­ quy m« vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cßn nhá bÐ so víi c¸c n­íc trong khu vùc, c¬ cÊu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cßn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, chÊt l­îng thÊp, , søc c¹nh tranh yÕu, thÞ tr­êng xuÊt khÈu cßn bÊp bªnh, chñ yÕu lµ thÞ tr­êng gÇn, nhiÒu tr­êng hîp ph¶i bu«n b¸n qua trung gian, cßn thiÕu nh÷ng hîp ®ång lín vµ dµi h¹n. Trong thêi gian tíi, cïng víi lé tr×nh tham gia AFTA vµ trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi( WTO) ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng thay ®æi phï hîp vµ h÷u hiÖu ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr­êng vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ ra n­íc ngoµi. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn néi dung 2 I. Mét sè nhËn thøc vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ 2 1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2 II. Thùc tr¹ng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 3 1. Thùc tr¹ng 3 2. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 4 III. Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ ë ViÖt Nam 5 1. VÒ phÝa nhµ n­íc 5 2. VÒ phÝa doanh nghiÖp 6 IV. §¸nh gÝa chung t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü 7 1. Nh÷ng thuËn lîi vµ c¬ héi xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü. 7 2. Nh÷ng trë ng¹i vµ th¸ch thøc cña hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Mü 8 3. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Mü trong thêi gian tíi 8 KÕt luËn 10 Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c«ng nghiÖp sè 1,2,5 n¨m 2000 B¸o doanh nghiÖp sè 6,7,8 n¨m 2000 Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam sè 32,34,46,48 n¨m 2000 Th­¬ng nghiÖp thÞ tr­êng ViÖt nam sè 7/2000, 6/2001 B¸o th­¬ng m¹i T4/2001 T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 44/2000, sè 2+3 n¨m 2000, sè 25, 31 n¨m 1999 T¹p chÝ dÖt may ViÖt nam tõ sè 144_149 n¨m 1999, sè 150_153 n¨m 2000. ViÖt nam ECONOMIC REVIEW sè 9+10 n¨m 1998, sè 3 n¨m 1998. S¸ch: Th­¬ng m¹i quèc tÕ cña PGS.PTS NguyÔn Duy Bét chñ biªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61118.DOC
Tài liệu liên quan