Tài liệu Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Đon đăng ký kiêu dáng công nghiệp phái có nhũng tài liệu gì? • Đơn đăng ký kiếu dáng công nghiệp chí được tiếp nhận nếu cổ ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây: + Tờ khai đăng ký kiếu dáng công nghiệp, làm theo mẫu số 03- KDCN; + Bán mô tá kiếu dáng công nghiệp; +Bộ ảnh chụp hoặc bộ bán vẽ kiếu dáng công nghiệp (5 bộ); +Chứng từ nộp lê phí nộp đơn; • Các lài liệu sau đây có thế được nộp sau khi đã nộp đơn đăng ký kiếu dáng công nghiệp; +Giấy úy quyền, nếu nộp đơn thông qua đại diện; + Các tài liêu chứng minh cơ só hưỏng quyền ưu tiên (xác nhận cúa co quan nhận đơn đối với bản sao đon (các đon) đầu tiên; giấy chuyến nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưóng tù người khác); + Tài liệu xác nhận quyền đăng ký họp pháp, nếu người nộp đon thụ huống quyền đăng ký cúa người khác (giấy chứng nhận quyền thửa kế, kế thùa, giấy chứng nhận hoặc văn bán thóa thuận chuyến giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc họp đồng lao động); + Tài liệu xác nhận quyền só hữu hoặc quyền sứ dụng họp pháp chí dẫn thương mại (nhãn hiệu, chí dẫn địa lý, tên thương mại). kiếu dáng công nghiệp được báo hộ cúa người khác, nếu kiếu dáng công nghiệp nêu trong đơn chứa các đối tượng đó; • Mọi tài liệu cứa Đon đăng ký kiếu dáng công nghiệp đều phấi được làm bằng tiếng Việt. Các tài liệu làm bằng ngôn ngữ khác chí được dùng đế đối chiếu, tham kháo. 2. Chú đon đăng ký kiêu dáng công nghiệp và ngưòi đại diên cúachúđon • Chú đon đăng ký kiếu dáng công nghiệp là tố chức, cá nhân đứng tên nộp đon đăng ký kiểu dáng công nghiệp và tró thành chú Văn bằng bảo hộ kiéu dáng công nghiệp (nếu được cấp). Chú đon có thế tự minh hoặc thông qua đại diên họp pháp cứa mình tiến hành thú tục đăng ký kiếu dáng công nghiệp tại Cục Só hữu trí tuệ. • Đại diên cúa chú đơn có thế là + Là ngưỏi đại diện theo pháp luật cúa chú đơn + Là tố chúc dịch vụ đại diện só hữu công nghiệp được úy quyền cúachúđơn; + Là ngưỏi khác được chú đơn úy quyền một cách hợp pháp. 3. Có thế gộp nhiều kiêu dáng công nghiệp vào một đon đăng ký hay không? • Mỗi đơn chí được yêu cầu đăng ký một kiếu dáng công nghiệp cúa một sản phẩm hoặc một bộ sán phấm (tức là tập hợp nhiều sản phấm thế hiện ý tưỏng sáng tạo chung duy nhất, được sứ dụng cùng nhau hoặc đế thực hiện chung một mục đích).

pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_huong_dan_dang_ky_kieu_dang_cong_nghiep.pdf
Tài liệu liên quan