Thực trạng hoạt động thương mại quốc tế của nước ta, các quan điểm mục tiêu của Đảng trong chiến lược phát triển thương mại

Thực trạng hoạt động thương mại quốc tế của nước ta, các quan điểm mục tiêu của Đảng trong chiến lược phát triển thương mạiPhần mở đầu Chương I: Tình thế và thực trạng hoạt động thương mại quốc tế của nước ta trong ngành hàng giầy dép. **Về mặt xuất khẩu I. Kim ngạch xuất khẩu. II. Thị trường xuất khẩu. III. Mặt hàng xuất khẩu. IV. Tình hình xuất khẩu giầy dép của tổng công ty da giầy Việt Nam. V. Đánh giá kết quả hoạt động xuất khẩu giầy dép của Việt Nam trong thời gian qua. 1. Những kết quả đạt được. 2. Những hạn chế và nguyên nhân. **Về mặt nhập khẩu Chương II: Các mục tiêu và quan điểm củu Đảng trong chiến lược phát triển thương mại xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 2001 đến 2010 I. Định hướng phát triển ngành giầy dép dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. II.Dự báo về xuất khẩu giầy dép của nươc ta từ năm 2001 đến năm 2010 dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước 1. Dự báo về thị trường. 2. Dự báo về nhu cầu giầy dép xuất khẩu. Chương III: Các biện pháp phát triển mặt hàng giầy dép ở nước ta 1. Về phía doanh nghiệp. 2. Về phía nhà nước.

doc19 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1624 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng hoạt động thương mại quốc tế của nước ta, các quan điểm mục tiêu của Đảng trong chiến lược phát triển thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Cïng víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi, nhu cÇu trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu ngµy cµng cao, tÊt yÕu kÐo theo nh÷ng ®ßi hái cÇn ®­îc ®¸p øng. Nhu cÇu vÒ giÇy dÐp lµ mét nhu cÇu c¬ b¶n v× vËy c¬ héi ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña ngµnh giÇy dÐp lµ rÊt lín. ViÖc nghiªn cøu ph©n tÝch: “thùc tr¹ng ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cña n­íc ta trong nghµnh hµng giÇy dÐp, c¸c quan ®iÓm môc tiªu cña §¶ng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n­íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010 ®èi víi nghµnh hµng nµy vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nã” lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã chóng ta x©y dùng ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ ph­¬ng h­íng kh¾c phôc khã kh¨n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp nh÷ng n¨m tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®· gióp em nh÷ng ý kiÕn h­íng dÉn quý gi¸ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi viÕt nµy. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bµi viÕt gåm cã ba phÇn chÝnh: Ch­¬ng I: T×nh thÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ ë n­íc ta trong ngµnh hµng giÇy dÐp. Ch­¬ng II: C¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm cña §¶ng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n­íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010. Ch­¬ng III: C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn ngµnh hµng giÇy dÐp ë n­íc ta. Ch­¬ng 1 T×nh thÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cña n­íc ta trong ngµnh hµng giÇy dÐp ** VÒ mÆt xuÊt khÈu I. Kim ng¹ch xuÊt khÈu GiÇy dÐp lµ mÆt hµng cã sù kh¸c biÖt so víi nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng kh¸c vÝ dô nh­ thùc phÈm . MÆt hµng nµy chØ ph¸t triÓn ®­îc khi ®êi sèng cña nh©n d©n ®· ®¹t ®­îc mét møc nhÊt ®Þnh. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña x· héi, nh÷ng n¨m gÇn ®©y n­íc ta ®ang chuyÓn ®æi m¹nh mÏ tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo kinh tÕ thÞ tr­êng. Nhê sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ nµy mµ ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao râ rÖt . Do ®ã, ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cã chÊt l­îng cao lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ nhu cÇu xuÊt khÈu. Sau khi n­íc ta tiÕn hµnh chÝnh s¸ch më cöa vµo n¨m 1992, ngµnh da giÇy n­íc ta ®· cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh vµ trë thµnh mét trong sè nh÷ng ngµnh cã triÓn väng xuÊt khÈu cao. Thêi kú 1991-1993 xuÊt khÈu giÇy dÐp ®øng hµng thø 10 trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam th× ®Õn n¨m 1994 giÇy dÐp ®· v­¬n lªn hµng thø 6 vµ hiÖn nay giÇy dÐp ®øng hµng thø 3 trong sè nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chØ sau dÇu khÝ vµ dÖt may. Vµ tõ ®ã ta còng thÊy mét ®iÒu râ rµng lµ lÜnh vùc xuÊt khÈu giµy dÐp hiÖn nay ®ang chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n­íc ta. Theo sè liÖu cña tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, n¨m 1999 tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu xÊp xØ 1,4 tû USD, t¨ng 30% so víi n¨m 1998. Gãp phÇn vµo sù t¨ng tr­ëng nµy lµ mét hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt giµy dÐp nãi chung vµ xuÊt khÈu giµy dÐp nãi riªng bao gåm: + Doanh nghiÖp quèc doanh trung ­¬ng chiÕm 25% sè l­îng s¶n phÈm vµ 18,8% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. + Doanh nghiÖp quèc doanh ®Þa ph­¬ng chiÕm 19,5% sè l­îng s¶n phÈm vµ 14,5% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. + C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm 37,5% sè l­îng s¶n phÈm vµ 52,8% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong hÖ thèng doanh nghiÖp s¶n xuÊt giµy dÐp th× tæng c«ng ty giÇy da ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong vÊn ®Ò ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ta lµ kh¸ réng lín nh­ng do nguån ®Çu vµo cßn thiÕu nªn ®Çu n¨m 1999, tæng c«ng ty ®· triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¾p xÕp l¹i nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt da ë phÝa b¾c bao gåm: + TiÕp nhËn nhµ m¸y thuéc da NghÖ An (®· ngõng s¶n xuÊt 10 n¨m nay). + TiÕn hµnh gi¶i thÓ mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuéc da ë phÝa B¾c, chuyÓn toµn bé trang thiÕt bÞ vµo nhµ m¸y thuéc da Vinh ®Ó tËp trung s¶n xuÊt ®ång thêi tiÕn hµnh nhËp khÈu bèn d©y chuyÒn s¶n xuÊt da cao cÊp cña Italia, trang bÞ thªm cho nhµ m¸y nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt cña nhµ m¸y. + C¶i t¹o l¹i nhµ x­ëng, trang bÞ thªm mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc míi. Ngµnh giÇy dÐp cña ta ®· cã tõ l©u ®êi nh­ng tr­íc ®©y chØ chó träng ®Õn gia c«ng giÇy v¶i vµ giÇy thÓ thao, giÇy da chØ ®­îc s¶n xuÊt víi kü thuËt l¹c hËu ®Ó tiªu thô néi ®Þa víi sè l­îng kh«ng nhiÒu. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng ty thuéc tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam hiÖn ®ang ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶, trong thêi gian gÇn ®©y c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang ph¸t triÓn víi quy m« lín, sè l­îng vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu ngµy cµng cao. HiÖn nay ë n­íc ta cã kho¶ng h¬n 100 nhµ m¸y s¶n xuÊt giÇy trong ®ã chiÕm phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ngoµi ra lµ xÝ nghiÖp liªn doanh, nhµ m¸y t­ nh©n, xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, xÝ nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi víi sè vèn ®Çu t­ hµng chôc triÖu USD vµ hµng lo¹t nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n kh¸c.. §iÒu nµy chøng tá r»ng thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vÉn chiÕm vÞ trÝ quan träng trong s¶n xuÊt nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp nãi riªng. §©y cã lÏ lµ mét ®iÒu dÔ hiÓu v× ngµnh giÇy dÐp cã vai trß kh¸ quan träng trong nÒn kinh tÕ n­íc ta nªn ®­îc ®Çu t­ nhiÒu vµ ®­îc nhµ n­íc coi träng. MÆt kh¸c ®©y còng lµ ngµnh ®ßi hái kü thuËt c«ng nghÖ cao nªn thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ kh«ng thÓ cã ®ñ vèn, kinh nghiÖm còng nh­ tr×nh ®é ®Ó tham gia vµo lÜnh vùc nµy. II. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam. HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam bao gåm giÇy thÓ thao, giÇy n÷, giÇy da, dÐp ®i trong nhµ, sandal.. chÊt l­îng kh¸ tèt. S¶n phÈm cña chóng ta th­êng ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nh÷ng n­íc t­ b¶n nh­ T©y ¢u vµ B¾c Mü. ThÞ tr­êng chñ yÕu cña giÇy dÐp xuÊt khÈu lµ c¸c n­íc thuéc liªn minh ch©u ©u do s¶n xuÊt giÇy dÐp t¹i ch©u ©u ®ang ngµy cµng gi¶m sót ®ång thêi hµng xuÊt khÈu giµy dÐp cña ViÖt Nam ®­îc h­ëng ­u ®·i theo hÖ thèng ­u ®·i phæ cËp GSP. Ngoµi ra ViÖt Nam cßn ®ang nh×n thÊy Mü lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cho dï hiÖn nay Mü vµ ViÖt Nam míi ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i c¸c ®iÒu kiÖn cßn ch­a æn ®Þnh nh­ng hai h·ng giÇy thÓ thao danh tiÕng lµ Nike vµ Reebok ®· thµnh c«ng trong viÖc s¶n xuÊt giÇy thÓ thao t¹i ViÖt Nam. Ngoµi ra, mét khèi l­îng lín s¶n phÈm giÇy dÐp cña ViÖt Nam cßn ®­îc xuÊt khÈu sang mét sè n­íc ch©u ¸ nh­ §µi Loan, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Hång K«ng tuy nhiªn phÇn lín nh÷ng sè nµy ®­îc sö dông ®Ó t¸i xuÊt khÈu. Tãm l¹i, thÞ tr­êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng réng lín. HiÖn nay, ViÖt Nam lµ mét trong 5 n­íc cã l­îng giÇy dÐp ®­îc tiªu thô nhiÒu nhÊt t¹i ch©u ©u kh«ng chØ v× gi¸ rÎ mµ cßn lµ v× chÊt l­îng vµ mÉu m· chÊp nhËn ®­îc. III. C¬ cÊu xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh giÇy-®å da ViÖt Nam ®· cã sù t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh. S¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy ®· chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, lý do chñ yÕu lµ chÊt l­îng hµng ho¸ nh­ng mét khÝa c¹nh kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ mÉu m· vµ chñng lo¹i ®a d¹ng vµ phong phó. Sau nhiÒu n¨m ph¸t triÓn, hiÖn nay s¶n phÈm giÇy dÐp ®· t¨ng lªn kh¸ nhiÒu vÒ sè l­îng víi h×nh thøc mÉu m· ®Ñp vµ chÊt l­îng tèt. Cã thÓ nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t r»ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña giÇy dÐp ViÖt Nam lµ giÇy thÓ thao, giÇy nam n÷, giÇy v¶i, cÆp tói c¸c lo¹i. Theo tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam th× n¨m 2002 c¸c lo¹i giÇy thÓ thao sÏ vÉn ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu cao nhÊt vµ chiÕm tû lÖ cao nhÊt trong tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm giÇy dÐp tiÕp theo ®ã lµ giÇy v¶i. C¸c lo¹i s¶n phÈm trªn lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cao trong nh÷ng n¨m tíi. IV. T×nh h×nh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh giÇy da nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña xuÊt khÈu giÇy dÐp nãi riªng, sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt giÇy dÐp ®· t¨ng lªn rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ViÖt Nam ®­îc h­ëng kh¸ nhiÒu c¸c ­u ®·i vÒ xuÊt khÈu cña c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi nªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ rÊt réng. C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau vÒ mÉu m·, gi¸ c¶, uy tÝn v× thÕ cã thÓ nãi r»ng sù c¹nh tranh hiÖn nay trong néi bé ngµnh giÇy dÐp néi ®Þa lµ kh¸ quyÕt liÖt. Trong sè nh÷ng c«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn ®ã, tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña toµn bé ngµnh da giÇy ViÖt Nam. §èi víi nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam ®· cã mét chç ®÷ng v÷ng ch¾c. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng nhiÒu n­íc thuéc liªn minh ch©u ¢u, c¸c n­íc SNG, §«ng ¢u, §«ng ¸,B¨c mü… V. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam trong thêi gian qua. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. XuÊt khÈu giÇy dÐp më ra mét thÞ tr­êng quèc tÕ réng lín cho n­íc ta, kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp ngµy cµng cao, n¨m 1999 lµ1400 triÖu USD ,n¨m 2000 lµ kho¶ng 2 tû USD, vµ tiÕp tôc c¸c n¨m tiÕp theo 2001,2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp ngµy mét t¨ng cao. XuÊt khÈu giÇy dÐp ph¸t triÓn ®· gãp phÇn t¨ng tÝch luü ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. Cã ®­îc thµnh qu¶ nµy lµ do chóng ta ®· tËn dông ®­îc nh÷ng lîi thÕ cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, cã tiÒm n¨ng vÒ lùc l­îng lao ®éng vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nªn c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi rÊt ­a thÝch trong viÖc hîp t¸c víi n­íc ta trong lÜnh vùc nµy. MÆt kh¸c n­íc ta ®· cã uy tÝn kh¸ lín trong lÜnh vùc xuÊt khÈu giÇy dÐp. D­íi ®©y lµ mét sè yÕu tè ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam ph¸t triÓn. ChÝnh s¸ch vµ c«ng cô vÜ m«. + ThuÕ quan. Còng nh­ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu kh¸c, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu giÇy dÐp ®­îc h­ëng møc thuÕ suÊt lµ 0%. §©y lµ nh©n tè thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu giÇy dÐp. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp cßn cã ®éng lùc chÝnh tõ phÝa ®èi t¸c. Theo GSP, møc thuÕ suÊt nhËp khÈu kh¸ thÊp, tuú theo nh÷ng s¶n phÈm cô thÓ trong lÜnh vùc giÇy dÐp th× tõ d­íi 5% ®Õn cao nhÊt lµ 19% trong khi Trung Quèc, Th¸i Lan, Indonesia kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i GSP ®èi víi mÆt hµng giÇy dÐp. Cã thÓ nãi r»ng thuÕ quan lµ c«ng cô t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù tiÕn bé trong xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­íc ta. + H¹n ng¹ch. Liªn minh ch©u ¢u kh«ng ¸p dông h¹n ng¹ch ®èi víi mÆt hµng giÇy dÐp cña n­íc ta trong khi Indonesia, Trung Quèc th× bÞ khèng chÕ khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu b»ng h¹n ng¹ch. §©y lµ mét thuËn lîi n÷a cña n­íc ta. + ChÝnh s¸ch ®ßn bÈy. GiÇy-®å da lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®­îc nhµ n­íc ­u tiªn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu bëi vËy chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt khÈu còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thóc ®Èy xuÊt khÈu. 1.2. ThÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ nh©n tè quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc xuÊt khÈu giÇy dÐp. + ThÞ tr­êng hµng ho¸. Víi nh÷ng thÞ tr­êng kh¸c nhau th× kh¶ n¨ng xuÊt khÈu giÇy cña c¸c quèc gia kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n ®èi víi liªn minh ch©u ¢u, hä ¸p dông møc thuÕ suÊt kh¸c nhau cho nh÷ng thÞ tr­êng kh¸c nhau. Lµo ®­îc h­ëng thuÕ suÊt lµ 0% trong khi ta chØ ®­îc h­ëng møc thuÕ suÊt kho¶ng trªn 10%. V× vËy khi ta xuÊt khÈu giÇy dÐp sang thÞ tr­êng liªn minh ch©u ¢u sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh cña nh÷ng quèc gia ®­îc h­ëng ­u ®·i h¬n. H¬n n÷a giÇy dÐp lµ hµng ho¸ cã tÝnh chÊt mïa vô vµ yªu cÇu cña thÞ tr­êng ph­¬ng t©y rÊt khe kh¾t cho nªn viÖc t×m hiÓu vµ khai th¸c thªm nh÷ng thÞ tr­êng míi cã lîi h¬n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu giÇy ë ViÖt Nam. + ThÞ tr­êng lao ®éng. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo gãp phÇn quan träng ®¸ng kÓ trong viÖc s¶n xuÊt nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp nãi riªng. HiÖn nay, ViÖt Nam, Lµo, Myanmar cã gi¸ nh©n c«ng rÎ t­¬ng ®èi so víi Th¸i Lan. Do vËy gi¸ thµnh giÇy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam rÎ t­¬ng ®èi so víi Th¸i Lan céng víi viÖc ®­îc h­ëng GSP th× viÖc xuÊt khÈu sÏ cã lîi h¬n. + ThÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. ViÖt Nam chØ tù tóc ®­îc v¶i vµ cao su nh­ng nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu còng kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ. §©y còng lµ mét lîi thÕ cho xuÊt khÈu. 1.3. C¸c yÕu tè khoa häc c«ng nghÖ. Mäi s¶n phÈm khi ®­îc ¸p dông c«ng nghÖ míi ®Òu ®­îc n©ng cao chÊt l­îng, hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng vµ gi¸ thµnh l¹i thÊp h¬n. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu giÇy dÐp n­íc ta khi nhËp khÈu m¸y mãc c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt kh«ng ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu còng nh­ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §©y còng t¹o ra mét ¶nh h­ëng tÝch cùc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. 1.4. C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ xuÊt khÈu th× hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ph¶i cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §iÒu nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ c«ng nghÖ, vèn, lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¹i c¸c doanh nghiÖp giÇy cã tèc ®é ph¸t triÓn cao nh­ng nguån vèn ®Çu t­ cßn h¹n chÕ. GÇn ®©y, nhµ n­íc ®· gi¶i quyÕt b»ng c¸ch cho chuyÓn tõ nguån vèn trung h¹n sang dµi h¹n. Trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu th× ®©y chÝnh lµ nh©n tè g©y cho doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt. 2. Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam vµ nguyªn nh©n. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm chóng ta còng cã nh÷ng h¹n chÕ. VÒ phÝa kh¸ch quan cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp n­íc ta ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n sau: + Kh«ng chØ riªng n­íc ta mµ c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc cã ®iÒu kiÖn t­¬ng tù nh­ chóng ta còng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp ®Ó tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña hä. Do ®ã chóng ta ph¶i c¹nh tranh rÊt gay g¾t víi nh÷ng n­íc ®ã vÒ mäi mÆt: mÉu m·, gi¸ c¶, chÊt l­îng. + Khã kh¨n vÒ nguån nguyªn liÖu. HiÖn nay ®©y lµ mét khã kh¨n cho toµn bé ngµnh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­íc ta. C¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi dï liªn doanh víi chóng ta hay ®Æt hµng gia c«ng xuÊt khÈu ®Òu rÊt hiÕm khi cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt. HÇu nh­ phÝa ViÖt Nam ®Òu ph¶i tù lo vÒ phÇn nguyªn vËt liÖu. Vµ khã kh¨n cña chóng ta chÝnh lµ khã kh¨n trong thu mua nguyªn vËt liÖu hoÆc nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. L­îng da tr©u, da bß trong n­íc chØ míi ®¸p øng ®­îc gÇn 50% nhu cÇu cña ngµnh da giÇy, l­îng cßn l¹i ph¶i nhËp khÈu lµ chñ yÕu. VÒ phÝa chñ quan mµ nãi th× cã nh÷ng h¹n chÕ sau: + Thø nhÊt lµ sù thiÕu vèn vµ c«ng nghÖ: T×nh tr¹ng thiÕu vèn ngÆt nghÌo khiÕn cho kh«ng Ýt doanh nghiÖp buéc lßng ph¶i mua thiÕt bÞ víi c«ng nghÖ lçi thêi nªn ngay c¶ khi kh¸ch hµng ®Æt hµng cao cÊp cã lîi nhuËn cao, chóng ta còng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. + Thø hai lµ kh«ng cã hÖ thèng ph©n phèi trùc tiÕp t¹i c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ l·ng quªn thÞ tr­êng trong n­íc: C¸i yÕu c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp da-giÇy ViÖt Nam lµ kh«ng cã hÖ thèng ph©n phèi trùc tiÕp t¹i c¸c thÞ tr­êng tiªu thô, nªn th­êng xuyªn ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c c«ng ty trung gian víi gi¸ rÎ. Bªn c¹nh ®ã, h­íng ®Çu t­ cho s¶n xuÊt cña ngµnh da-giÇy ViÖt Nam lµ xuÊt khÈu vµ gia c«ng s¶n phÈm cho n­íc ngoµi cho nªn thÞ tr­êng néi ®Þa hÇu nh­ bÞ quªn l·ng. MÆt hµng giÇy ®ang chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam lµ giÇy Trung Quèc ®­îc nhËp vµo qua nhiÒu ®­êng kh¸c nhau (c¶ hîp ph¸p lÉn phi ph¸p). Mét ®iÒu kh¸ quan träng lµ ®Ó ho¹t ®éng xuÊt khÈu mét mÆt hµng cã hiÖu qu¶ vµ t¹o ®­îc uy tÝn th× mÆt hµng ®ã cÇn ph¶i chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc. + Thø ba lµ tÝnh chÊt néi ho¸ trong tõng ®«i giÇy vÉn cßn qu¸ Ýt: Nguyªn liÖu da, gi¶ da.. vµ c¸c phô liÖu kh¸c nh­ dao c¾t, keo d¸n, kho¸ chñ yÕu ph¶i nhËp ngo¹i. Da néi ®Þa chØ ®Ó s¶n xuÊt giÇy cÊp thÊp hoÆc chØ ®­îc dïng lµm da l¸t hoÆc da ®Õ. Phô liÖu cña giÇy thÓ thao ph¶i nhËp gÇn hÕt vµ ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng ®«i giÇy da cao cÊp th× ph¶i nhËp c¶ da mò, da ®Õ. Qua c¸c ph©n tÝch ë trªn, ta cã thÓ thÊy r»ng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­íc ta lµ mét lÜnh vùc tuy cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng ®· lµ mét lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng. V× vËy ®Ó ph¸t huy hÕt nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp, nç lùc tù hoµn thiÖn m×nh song song víi sù hç trî cña nhµ n­íc lµ cÇn thiÕt. Mét sè nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu nµy sÏ ®­îc tr×nh bµy ë ch­¬ng 3. ** VÒ mÆt nhËp khÈu Tr­íc ®©y n­íc ta nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng giÇy dÐp cñu tÇu lµ chñ yÕu nh­ng hiÖn nay ®¨ cã gi¶m bít rÊt nhiÒu bëi v× n­íc ta ®¨ cã nh÷ng c«ng ty giÇy dÐp kh¸ næi tiÕng nh­ c«ng ty giÇy dÐp th­äng ®×nh , c«ng ty giÇy dÐp sai gßn vv...bëi vËy ngoµi viÖc nhËp khÈu c¸c mÆt hµng giÇy dÐp cña c¸c h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­ Nike,Adidas,Rebox vv...chóng ta cßn nhËp khÈu nh­ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó cã thÓ lµm ra c¸c mÆt hµng giÇy dÐp tèt cã chÊt l­îng cao kh«ng nh÷ng chØ tiªu dïng trong n­íc mµ cßn xuÊt khÈu sang c¸c n­íc b¹n.ViÖc ngµy cµng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty giÇy dÐp ®· më ra cho n­íc ta tiÒm n¨ng xuÊt khÈu nhiÒu h¬n nhËp khÈu , chóng ta chØ tiÕn hµnh nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó chÕ t¹o ra c¸c miÕng da tèt,®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã nh­ vÒ nh©n c«ng thuéc da vv... vµ viÖc nhËp khÈu cã lùa chän ®· ngµy cµng ®­a mÆt hµng giÇy dÐp trë thµnh mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña n­íc ta Ch­¬ng II C¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm cña §¶ng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n­íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010 §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010, §¶ng ®· x¸c ®Þnh môc tiªu “h­íng ra xuÊt khÈu” ®Ó thu hót ngo¹i tÖ, tù c©n ®èi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn. Víi môc tiªu ®ã ngµnh giÇy da sÏ tËp trung vµo nh÷ng quan ®iÓm sau Quan ®iÓm h­íng ra xuÊt khÈu vµ chuyÓn tõ gia c«ng sang mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶, t¨ng nhanh tÝch luü, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu. ¦u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt nguyªn liÖu phô, ho¸ chÊt phôc vô cho ngµnh nh»m tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ, h¹n chÕ sù phô thuéc vµ t¹o thÕ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng c­êng phèi hîp chÆt chÏ víi bé phËn thuéc da. Coi träng thÞ tr­êng néi ®Þa, khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc nh»m khai th¸c nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña tiªu dïng trong n­íc lÉn tiªu dïng quèc tÕ. Chó träng kh©u thiÕt kÕ vµ triÓn khai nh÷ng mÉu m· míi ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng néi ®Þa còng nh­ quèc tÕ. Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó ®¶m b¶o sù tiÕp thu nhanh chãng chuyÓn giao c«ng nghÖ, phÊn ®Êu lµm chñ trong s¶n xuÊt vµ kh«ng phô thuéc vµo ®èi t¸c n­íc ngoµi. Chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u ®Ó ®ång bé ho¸ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, bæ sung c¸c thiÕt bÞ lÎ, thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ l¹c hËu, ®æi míi c«ng nghÖ lµm t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr­êng. Trong giai ®o¹n tíi, ngµnh giÇy da ViÖt Nam tiÕp tôc tham gia vµo qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt, chÞu sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ gãp phÇn t¹o nªn mét thÞ tr­êng réng lín. §ång thêi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ngµnh nªn chó träng lµm cho nh·n hiÖu cña nh÷ng mÆt hµng cã xuÊt xø tõ ViÖt Nam cã chÊt l­îng cao (øng dông theo tiªu chuÈn ISO 9000, 9002) nh»m t¹o cho ngµnh giÇy da ViÖt Nam cã vÞ trÝ cao trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Víi quan ®iÓm ®Þnh h­íng trªn, ngµnh giÇy da ViÖt Nam cÇn cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn tËp trung mäi nguån lùc vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ nh©n lùc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. Dù b¸o vÒ xuÊt khÈu giÇy dÐp trong nh÷ng n¨m tíi ë n­íc ta d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc Dù b¸o vÒ thÞ tr­êng. Mü, ch©u ¢u vµ NhËt B¶n lµ ba thÞ tr­êng nhËp khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. ChØ tÝnh riªng trong n¨m 1996, tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu giµy dÐp cña Mü lµ trªn 12 tØ USD. Trong thêi gian tíi, nhÊt lµ sau khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Mü ®­îc hoµn chØnh, ViÖt Nam sÏ ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc th× lóc ®ã hµng ho¸ ViÖt Nam sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc x©m nhËp thÞ tr­êng Mü, kim ng¹ch bu«n b¸n gi÷a hai n­íc sÏ t¨ng lªn nhiÒu vµ triÓn väng cña giÇy dÐp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü lµ s¸ng l¹n. Do xu h­íng tiªu dïng trªn c¸c thÞ tr­êng cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nªn nhu cÇu tiªu dïng ®ßi hái ngµy cµng cao. Xu h­íng tiªu dïng ®å giÇy da sÏ nh»m vµo c¸c chñng lo¹i giÇy dÐp phong phó vÒ mÉu m· vµ chÊt l­îng b¶o ®¶m, gi¸ c¶ phï hîp . C¸c khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau cã thÞ hiÕu tiªu dïng giÇy dÐp kh¸c nhau. + ThÞ tr­êng ch©u ¢u: ®©y lµ thÞ tr­êng lín víi d©n sè hµng tr¨m triÖu ng­êi vµ cã søc tiªu dïng giÇy dÐp cao (kho¶ng 6-7 ®«i/ ng­êi/ n¨m. Hµng n¨m toµn bé ch©u ¢u nhËp khÈu mét khèi l­îng lín giÇy dÐp nh­ng nhu cÇu giÇy dÐp mÉu mèt thêi trang chiÕm tû lÖ kh¸ cao (trªn 65%) vµ yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cao. Ch©u ¢u cã xu h­íng tiªu dïng giÇy da do ®êi sèng kinh tÕ ph¸t triÓn, v× vËy ®©y còng lµ thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng cho ngµnh thuéc da ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, ngµnh da giÇy n­íc ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn hiÖn t­îng mét sè n­íc kh¸c lµm gi¶ giÊy chøng nhËn xuÊt xø cña ViÖt Nam ®Ó ®­îc h­ëng quy chÕ ­u ®·i + ThÞ tr­êng SNG vµ §«ng ¢u: §©y lµ thÞ tr­êng cã sè d©n ®«ng, møc tiªu thô b×nh qu©n lµ 5-6 ®«i/ ng­êi/ n¨m nh­ng cã xu h­íng tiªu dïng c¸c lo¹i giÇy dÐp phæ th«ng víi chÊt l­îng kh«ng qu¸ cao. + ThÞ tr­êng NhËt B¶n: cã xu h­íng tiªu dïng nh÷ng lo¹i hµng ho¸ cã tÝnh quèc tÕ cao, nh·n m¸c chuÈn. Trong thêi gian tíi, NhËt B¶n sÏ giµnh cho chóng ta quy chÕ tèi huÖ quèc, do ®ã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng NhËt B¶n lµ kh¸ lín. + ThÞ tr­êng B¾c Mü: §©y lµ thÞ tr­êng cã møc tiªu thô 6-7 ®«i/ng­êi n¨m vµ ­a thÝch tiªu dïng nh÷ng lo¹i giÇy dÐp cã mang nh·n m¸c cña nh÷ng h·ng næi tiÕng, kiÓu d¸ng ®Ñp vµ cã tÝnh quèc tÕ cao. Nhu cÇu t¹i B¾c Mü cho giÇy da thêi trang lµ kh¸ cao (kho¶ng 70%). + ThÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc: Khu vùc §«ng Nam ¸ lµ khu vùc s¶n xuÊt giÇy dÐp chñ yÕu cña thÕ giíi nªn møc tiªu dïng chØ ë møc d­ thõa cña hµng xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã, xu h­íng tiªu dïng c¸c lo¹i giÇy dÐp thêi trang ®· trë nªn æn ®Þnh víi kiÓu d¸ng ®a d¹ng vµ chÊt l­îng cao. Dù b¸o vÒ nhu cÇu giÇy dÐp xuÊt khÈu giai ®o¹n 2000-2010 cña §¶ng vµ nhµ n­íc C¨n cø vµo t×nh h×nh xuÊt khÈu hiÖn nay, dù b¸o thÞ tr­êng vµ xu h­íng tiªu dïng trªn c¸c thÞ tr­êng, tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ®· dù b¸o môc tiªu xuÊt khÈu giÇy trong b¶ng sau: B¶ng 12. Dù b¸o xuÊt khÈu giÇy dÐp giai ®o¹n 2001-2010. C¸c s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Dù kiÕn 2000 Dù kiÕn 2010 GiÇy thÓ thao 1000 ®«i 110.000 258.086 GiÇy v¶i 1000 ®«i 51.250 110.458 GiÇy n÷ 1000 ®«i 43.937 107.611 GiÇy da nam n÷ 1000 ®«i 2.000 10.000 GiÇy dÐp kh¸c 1000 ®«i 28.063 74.845 CÆp tói c¸c lo¹i 1000 c¸i 30.098 77.470 Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 1000 USD 964.000 4.700.000 Nguån: tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m tíi, nhiÒu quèc gia sÏ trë thµnh quèc gia ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu dïng da-giÇy ë nh÷ng n¬i ®ã sÏ gia t¨ng. Nh÷ng n­íc nµy sÏ mÊt ®i lîi thÕ gi¸ nh©n c«ng rÎ vµ c¸c lîi thÕ kh¸c do ph¶i ®­a nÒn kinh tÕ h­íng theo nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. C¸c n­íc nµy sÏ mÊt ®i nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ quan dµnh cho nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ ViÖt Nam nªn tËn dông ­u thÕ cña m×nh. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi liªn tôc ®­îc söa ®æi sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c nhµ ®Çu t­ bá vèn vµo lÜnh vùc da-giÇy vèn ®­îc xem lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh bá vèn thÊp mµ dÔ thu lîi. HiÖn nay kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam lµ to lín cïng víi vÞ trÝ ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, sù ­u ®·i cña nhµ n­íc, triÓn väng cho ngµnh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­íc ta lµ rÊt to lín. Ch­¬ng III C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn ngµnh hµng giÇy dÐp cña n­íc ta. Cho dï kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc, ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp vÉn lµ mét ngµnh míi vµ vÉn ®ang gÆp khã kh¨n. V× vËy, nã cÇn ®­îc b¶o vÖ vµ qu¶n lý b»ng nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch tÝch cùc cña nhµ n­íc. Kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh lµ lín, thÞ tr­êng tiªu thô còng t­¬ng ®èi réng nh­ng nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp cña ViÖt Nam nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. D­íi ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam. VÒ phÝa doanh nghiÖp. + C¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu kü thÞ tr­êng tiªu thô: sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lµ do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ: Nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn t¹i. Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng trong t­¬ng lai. Kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña s¶n phÈm. Trªn c¬ së nghiªn cøu ph©n tÝch thÞ tr­êng, doanh nghiÖp dÇn x¸c ®Þnh ®­îc quy m« s¶n xuÊt hµng n¨m. §ång thêi doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng cña thu nhËp ®Õn nhu cÇu thÞ tr­êng. ¶nh h­ëng cña gi¸ c¶ ®Õn nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸c ¶nh h­ëng kh¸c ®ét biÕn ®èi víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®ã gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®­îc kh¶ n¨ng tiªu thô. Nh­ng ®Ó tiªu thô ®­îc trong thùc tÕ th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm sao cho ng­êi tiªu thô biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch tæ chøc m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm hîp lý. Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña n­íc nhËp khÈu vµ c¶ kh¶ n¨ng cña nh÷ng n­íc xuÊt khÈu kh¸c x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®ã. TÊt c¶ nh÷ng viÖc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã bé phËn nghiªn cøu cã hiÖu qu¶. + T¹o sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Giai ®o¹n hiÖn nay lµ giai ®o¹n c¹nh tranh quyÕt liÖt v× vËy ch÷ tÝn còng lµ mét lîi thÕ. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn dÉn ®Õn bªn ®èi t¸c ph¶i huû hîp ®ång nh­ tr­êng hîp c«ng ty Th¨ng Long tr­íc n¨m 1993. + N©ng cao nghiÖp vô kinh doanh ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NghiÖp vô kinh doanh lµ toµn bé nh÷ng biÖn ph¸p vµ ph­¬ng ph¸p nh»m kÝch thÝch nhu cÇu thÞ tr­êng, v× vËy nÕu ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý trong nghiÖp vô kinh doanh th× sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi mÆt hµng giÇy dÐp cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p sau: Sö dông hÖ thèng cöa hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. N©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô th«ng qua qu¶ng c¸o, tr­ng bµy mÉu. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý T¨ng c­êng më réng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. MÆt hµng giÇy dÐp lµ lo¹i tiªu dïng réng r·i d­íi nhiÒu h×nh thøc: trang bÞ hµng lo¹t hay chØ lµ nhu cÇu c¸ nh©n. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c­êng më réng h¬n n÷a c¸c quan hÖ víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu nhËp khÈu cña nh÷ng tæ chøc còng nh­ nhu cÇu cña tõng c¸ nh©n, ®Æc tr­ng tiªu dïng cña nh÷ng khu vùc nhËp khÈu kh¸c nhau. + Sö dông tèi ­u n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh. 2. VÒ phÝa nhµ n­íc. + Nhµ n­íc cÇn cã mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, giµnh mét sè vèn ­u ®·i ®Çu t­ vµo ngµnh giÇy dÐp vµ cã biÖn ph¸p bæ sung vèn l­u ®éng cho doanh nghiÖp hoÆc giµnh nh÷ng kho¶n vay ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp ngµnh giÇy dÐp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã kh¶ n¨ng vÒ vèn tõ ®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. + Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh da giÇy ®ang ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ c«ng nghÖ th× ngµy cµng cã nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi xuÊt hiÖn nh»m khai th¸c nguån lao ®éng dåi dµo cña chóng ta ®ång thêi h­ëng nh÷ng ­u ®·i cho xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam míi g­îng dËy ®­îc sau sù sôp ®æ cña nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi hä. V× vËy nhµ n­íc nªn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. + §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng linh ho¹t, c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÇn cã sù thèng nhÊt phèi hîp khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Ó tr¸nh g©y phiÒn hµ chËm chÔ, tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. KÕt LuËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i, ®i cïng víi nã lµ sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh. §Ó ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt nµy, mçi doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh chç ®øng vµ t×m ra h­íng ph¸t triÓn cho m×nh. Xu thÕ chung kh¾p mäi n¬i lµ mäi ng­êi ®Òu ®æ dån vµo nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn cao. S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp lµ mét trong sè nh÷ng lÜnh vùc ®ã. Do tÝnh c¹nh tranh cao, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËn dông nh÷ng ­u thÕ cña m×nh th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn, cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm khai th¸c ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ. Ngµnh da giÇy ViÖt Nam nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam nãi riªng lµ mét ngµnh cã c¬ héi ph¸t triÓn m¹nh. Tuy cã chóng ta cã gÆp mét sè khã kh¨n nh­ng thuËn lîi ®èi víi chóng ta còng kh«ng Ýt: thÞ tr­êng réng lín, mèi quan hÖ hîp t¸c l©u dµi víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi , sù khuyÕn khÝch cña chÝnh phñ. VÊn ®Ò hiÖn nay chØ lµ sù phÊn ®Êu cña b¶n th©n chóng ta, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ, ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®Ó ®­a ngµnh giÇy dÐp xuÊt khÈu ViÖt Nam lªn mét møc ph¸t triÓn cao h¬n, chung søc cïng c¶ n­íc hoµn thµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Môc lôc PhÇn më ®Çu.. Ch­¬ng I: T×nh thÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cña n­íc ta trong ngµnh hµng giÇy dÐp. **VÒ mÆt xuÊt khÈu Kim ng¹ch xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu. MÆt hµng xuÊt khÈu. T×nh h×nh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam trong thêi gian qua. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n. **VÒ mÆt nhËp khÈu Ch­¬ng II: C¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm cñu §¶ng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n­íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010 I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc. II.Dù b¸o vÒ xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n­¬c ta tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2010 d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc Dù b¸o vÒ thÞ tr­êng. Dù b¸o vÒ nhu cÇu giÇy dÐp xuÊt khÈu. Ch­¬ng III: C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn mÆt hµng giÇy dÐp ë n­íc ta VÒ phÝa doanh nghiÖp. VÒ phÝa nhµ n­íc. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i doanh nghiÖp-tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n-NXB Thèng kª 1998. 2. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ th­¬ng m¹i-tr­êng ®¹i häc th­¬ng m¹i 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. 4. T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi. 5. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o. 6. T¹p chÝ Ngo¹i th­¬ng. 7. Tµi liÖu ChiÕn l­îc chÝnh s¸nh th­¬ng m¹i tr­êng ®¹i häc th­¬ng m¹i

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61016.DOC
Tài liệu liên quan