Thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện chợ Mới, tỉnh An Giang

Thực trạng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ Số liệu bảng 3 cho thấy toàn huyện Chợ Mới có 18 sân bóng đá 11 người; trong đó 03 xã (Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hội Đông) có 02 sân, 03 xã (Hội An, Hòa An, Kiến An) không có sân và tất cả các xã, thị trấn còn lại chỉ có 01 sân bóng đá 11 người. Về trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, toàn huyện Chợ Mới có 780 trái bóng (trung bình mỗi đội bóng có 05 trái bóng) và 43 bộ lưới (mỗi xã, thị trấn mỗi năm từ 02 đến 03 bộ). Thực trạng về kinh phí xã hội hóa Kết quả bảng 3 cho thấy trong năm 2016 huyện Chợ Mới xã hội hóa được 250 triệu; 18 xã, thị trấn trong huyện Chợ Mới huy động được 820 triệu; 02 thị trấn (Chợ Mới và Mỹ Luông) cao nhất là 60 triệu/năm, thấp nhất là xã Mỹ An 30 triệu/năm, 07 xã (Long Điền A, Long Điền B, Mỹ Hiệp, Hòa Bình, Long Kiến, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành) là 50 triệu/năm, 08 xã (Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Hội An, Hòa An, Long Giang, Nhơn Mỹ, Kiến An, An Thạnh Trung) 40 triệu/năm. KEÁT LUAÄN Đã xác định được 02 tiêu chí với 7 chỉ tiêu đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới. Kết quả đánh giá cho thấy huyện Chợ Mới có 154 đội Bóng đá nông dân, tỷ lệ % số đội trên tổng số ấp trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới là 108.45%; huyện Chợ Mới có 3.080 VĐV và 103 HLV bóng đá nông dân. Thực trạng công tác tổ chức thi đấu hàng năm cấp huyện đều tổ chức 02 giải Bóng đá nông dân, mỗi giải có 18 đội đại diện cho các xã, thị trấn. Trong năm 2016 tại 18 xã, thị trấn huyện Chợ Mới tổ chức 58 giải Bóng đá nông dân với 498 đội tham dự, bình quân mỗi giải tại 18 xã, thi trấn có 154 đội tham dự.

pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện chợ Mới, tỉnh An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
27 - Sè 5/2020 THÖÏC TRAÏNG PHONG TRAØO BOÙNG ÑAÙ NOÂNG DAÂN HUYEÄN CHÔÏ MÔÙI, TÆNH AN GIANG Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trên các mặt: Thực trạng số lượng VĐV, HLV, số đội bóng; số giải được tổ chức hàng năm; các điều kiện đảm bảo phát triển phong trào bóng đá nông dân... Kết quả cho thấy: Phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới phát triển tương đối mạnh mẽ; mỗi xã, thị trấn đều có đội bóng; các giải cấp xã được tổ chức 3-5 giải/năm, số đội tham dự mỗi giải từ 10-50 đội, công tác xã hội hóa cho hoạt động phát triển phong trào tại các xã đã thu được hiệu quả bước đầu. Từ khóa: Thực trạng, bóng đá nông dân, Chợ Mới, An Giang. Farmers' Football movement in Cho Moi district, An Giang province Summary: The topic has deployed regular scientific research methods in order to assess the status of farmer football movement in Cho Moi district, An Giang province on the following aspects: Actual number of athletes, coaches, football teams; the number of annual prizes held; conditions to ensure the development of farmer's football movement ... The results showed that farmers' football movement in Cho Moi district developed relatively strongly. And every commune /town has a football team; commune-level tournaments were held 3-5 prizes / year. The number of teams participating in each tournament is from 10-50 teams; and the socialization for movement development activities in the communes has obtained initial results. Keywords: Reality, farmer's football, Cho Moi, An Giang. *PGS.TS, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh **ThS, Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Nguyễn Quang Vinh*; Nguyễn Thanh Trường** ÑAËT VAÁN ÑEÀ Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là huyện cù lao, được thiên nhiên ưu đãi, bao bọc bởi hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, bồi đắp phù sa màu mỡ quanh năm, là cửa ngõ phía Đông của tỉnh An Giang. Trong những năm qua ở huyện Chợ Mới phong trào tập luyện TDTT rèn luyện luyện thân thể để phục vụ lao động sản xuất, học tập và bảo vệ Tổ quốc phát triển rộng khắp. Đặc biệt, phong trào tập luyện môn Bóng đá được nông dân và thanh thiếu niên nhiệt tình tham gia, tạo phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện. Từ năm 1993 đến nay, phong trào Bóng đá nông dân được phát triển mạnh mẽ. Giải Bóng đá nông dân của huyện được tỉnh An Giang xây dựng điển hình, nhân rộng toàn tỉnh An Giang và được Tổng cục TDTT tặng cờ là đơn vị tổ chức Giải Bóng đá nông dân đầu tiên. Phong trào tập luyện Bóng đá trong nhân dân được xác định là nhu cầu cần thiết và Giải Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân phục vụ lao động, sản xuất, là sân chơi lành mạnh, bổ ích. Tuy nhiên, phong trào Bóng đá nông dân vẫn còn mặt hạn chế như: Trình độ VĐV chưa cao, kinh phí hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt cần quan tâm đầu tư thêm trong thời gian tới. Để có cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển phong trào TDTT cần có những thông tin chính xác và khoa học. Với ý nghĩa đó nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu “Thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp toán thống kê. Khách thể phỏng vấn, khảo sát: 03 chuyên gia, 04 nhà quản lý, 18 cán bộ phụ trách công tác TDTT, 900 VĐV, 103 HLV bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Kết quả khảo sát tiến hành năm 2016. 28 BµI B¸O KHOA HäC KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN 1. Xác định tiêu chí đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Để xác định các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chúng tôi tiến hành theo 02 bước: Bước 1: Xác định các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phong trào Bóng đá nông dân từ các văn bản, tài liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. Bước 2: Phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ quản lý. + Kết quả tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phong trào bóng đá nông dân. Kết quả tham khảo tài liệu cho thấy hiện nay chưa có văn bản, công trình nào nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá phong trào Bóng đá nông dân; do đó nhóm nghiên cứu tiến hành thống kê các tiêu chí đánh giá phong trào TDTT quần chúng dựa trên các văn bản sau: Theo khoản 2, Điều 12, Luật Thể dục, thể thao [4]; Thông tư số: 02/2009/TT-BVHTTDL, ngày 17/3/2009, V/v Hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng, mục II. Đánh giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương [1]; Theo Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL, ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL V/v Qui định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao, Điều 3. Đánh giá TDTT quần chúng [2]; Thông tư số: 01/2019/TT- BVHTTDL, ngày 17/01/2019, V/v Qui định về đánh giá phong trào TDTT quần chúng, Chương II. Nội dung tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng [3]. Qua kết quả tổng hợp, căn cứ vào mục đích nghiên cứu, đặc điểm khách thể và điều kiện thực tiễn tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chúng tôi bước đầu lựa chọn các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang gồm: Tiêu chí 1: Đánh giá phong trào tập luyện; các chỉ tiêu: Số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông dân; tính tỷ lệ % số đội với tổng số ấp trong xã, thị trấn. Tiêu chí 2: Đánh giá công tác tổ chức thi đấu; các chỉ tiêu: Số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự và điều kiện đảm bảo. + Kết quả phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ quản lý Qua kết quả tổng hợp trên, chúng tôi tiến hành xây dựng phiếu và phỏng vấn hai lần 03 chuyên gia, 22 nhà quản lý cách nhau 1 tháng, cùng một cách đánh giá, cùng một hệ thống nội dung và cùng một khách thể, cách trả lời là đồng ý và không đồng ý. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 1. Nguyên tắc đặt ra là lựa chọn các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá có tổng số phiếu đồng ý > 80% số người trả lời qua 2 lần phỏng vấn. Kết quả chúng tôi chọn được các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bao gồm: Tiêu chí 1, các chỉ tiêu: Số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông dân; tính tỷ lệ % số đội với Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Tiêu chí Chỉ tiêu Phỏng vấn lần 1 (n = 25) Phỏng vấn lần 2 (n = 25) Đồng ý Đồng ý mi Tỉ lệ % mi Tỉ lệ % 1 Số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông dân; tính tỷ lệ % số đội với tổng số ấp trong xã, thị trấn 25 100 25 100 2 Số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự và điều kiện đảm bảo 24 96.00 24 96.00 29 - Sè 5/2020 tổng số ấp trong xã, thị trấn. Tiêu chí 2, các chỉ tiêu: Số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự. 2. Đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Để đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chúng tôi sử dụng 02 tiêu chí với các chỉ tiêu được xác định ở mục 1. Sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng phiếu tiến hành khảo sát 18 nhà quản lý tại 18 xã, thị trấn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thu được kết quả như sau: + Thực trạng số lượng VĐV, HLV, số đội Bóng đá nông dân; tỷ lệ % số đội /tổng số ấp trong xã, trị trấn Kết quả thống kê được trình bày tại bảng 2. Bảng 2. Thống kê thực trạng phong trào tập luyện Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới TT Đơn vị (xã - thi trấn) Số ấp Dân số (người) Số VĐV Số HLV Số đội Tỷ lệ % số đội/ấp 1 TT Chợ Mới 4 14.433 120 5 6 150 2 TT Mỹ Luông 6 16.482 160 6 8 133.33 3 Long Điền A 6 16.538 120 4 6 100 4 Long Điền B 8 20.230 200 6 10 125 5 Tấn Mỹ 10 21.187 200 5 10 100 6 Mỹ Hiệp 7 17.944 140 6 7 100 7 Bình Phước Xuân 5 13.160 100 4 5 100 8 Mỹ An 6 13.467 120 5 6 100 9 Hội An 10 20.525 200 6 10 100 10 Hòa Bình 6 20.214 160 6 8 133.33 11 Hòa An 6 19.375 160 5 8 133.33 12 Long Kiến 6 13.599 160 4 8 133.33 13 Long Giang 10 18.958 200 6 10 100 14 Nhơn Mỹ 11 26.534 220 7 11 100 15 Mỹ Hội Đông 10 26.698 200 7 10 100 16 Kiến Thành 8 22.917 160 6 8 100 17 Kiến An 12 27.838 240 8 12 100 18 An Thạnh Trung 11 17.324 220 7 11 100 Tổng 142 347.481 3.080 103 154 108.45 Số liệu tại bảng 2 cho thấy, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang có 16 xã và 02 thị trấn với dân số 347.481 người; trong đó xã Kiến An có dân số đông nhất 27.838 người, xã Bình Phước Xuân có dân số thấp nhất 13.160 người. Số ấp trong các xã, huyện Chợ Mới có tổng số 142 ấp; trong đó thị trấn Xã Kiến An có số ấp nhiều nhất (12 ấp) và thị trấn Chợ Mới có số ấp thấp nhất (04 ấp). Số đội bóng đá nông dân tại huyện Chợ Mới có 154 đội, trong đó xã Kiến An có số đội nhiều nhất (12 đội) và xã Bình Phước Xuân có số đội ít nhất (05 đội). Về tỷ lệ % số đội trên tổng số ấp trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới là 30 BµI B¸O KHOA HäC Biểu đồ 1. Kết quả thống kê số lượng các đội bóng trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới 108.45%, trong đó thị trấn Chợ Mới có tỷ lệ cao nhất (150%) và 12 xã (Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Mỹ An, Hội An, Long Giang, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Kiến An và An Thạnh Trung) có tỷ lệ thấp nhất (100%). Kết quả trên cho thấy tất cả các ấp trong các xã, thị trấn ở huyện Chợ Mới đều có đội bóng đá nông dân. Kết quả thống kê số lượng các đội bóng trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới được trình bày tại biểu đồ 1. An Thạnh Trung Kiến An Kiến Thành Mỹ Hội Đông Nhơn Mỹ Long Giang Long Kiến Hòa An Hòa Bình Hội An Mỹ An Bình Phước Xuân Mỹ Hiệp Tấn Mỹ Long Điền B Long Điền A TT Mỹ Luông TT Chợ Mới Nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Tỉnh An Giang, đang tích cực phát triển phong trào bóng đá nông dân với mục đích mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong hội viên nông dân, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" 31 - Sè 5/2020 Bảng 3. Thống kê thực trạng công tác tổ chức thi đấu và các điều kiện đảm bảo thực hiện phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới TT Đơn vị (xã - thi trấn) Số giải cấp xã (Giải/năm) Số đội tham dự (số đội mỗi giải) Số giải cấp huyện (Giải /năm) Sân bóng đá 11 người Bóng, lưới (bộ) /năm Công tác XHH TDTT (tr/năm) Công tác XHH TDTT (huyện) (tr/năm) 1 TT Chợ Mới 3 18 (6) 2 1 40/2 60 250 2 TT Mỹ Luông 3 24 (8) 1 40/2 60 3 Long Điền A 4 24 (6) 2 30/3 50 4 Long Điền B 3 30 (10) 1 50/2 50 5 Tấn Mỹ 2 20 (10) 2 30/3 40 6 Mỹ Hiệp 4 28 (7) 1 35/3 50 7 Bình Phước Xuân 2 10 (5) 1 25/2 40 8 Mỹ An 2 12 (6) 1 30/2 30 9 Hội An 3 30 (10) 0 50/2 40 10 Hòa Bình 4 32 (8) 1 40/3 50 11 Hòa An 3 24 (8) 0 40/2 40 12 Long Kiến 4 32 (8) 1 40/3 50 13 Long Giang 3 30 (10) 1 50/2 40 14 Nhơn Mỹ 3 33 (11) 1 60/2 40 15 Mỹ Hội Đông 5 50 (10) 2 50/3 50 16 Kiến Thành 4 32 (8) 1 40/3 50 17 Kiến An 3 36 (12) 0 70/2 40 18 An Thạnh Trung 3 33 (11) 1 60/2 40 Tổng 58 498 (154) 2 18 780/43 820 250 Số lượng VĐV Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới là 3.080 VĐV; trong đó xã Kiến An có số lượng VĐV nhiều nhất (240 VĐV) và xã Bình Phước Xuân có số VĐV thấp nhất (100 VĐV). Số lượng HLV Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới là 103 HLV; trong đó xã Kiến An có số lượng HLV nhiều nhất (08 HLV) và 03 xã (Long Điền A, Bình Phước Xuân và Long Kiến) có số HLV thấp nhất (04 HLV). + Thực trạng về số giải Bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự và điều kiện đảm bảo Thống kê thực trạng công tác tổ chức thi đấu và các điều kiện đảm bảo thực hiện phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới được trình bày tại bảng 3. 32 BµI B¸O KHOA HäC Số liệu tại bảng 3 cho thấy; Thực trạng công tác tổ chức thi đấu Về cấp huyện, hàng năm đều tổ chức 02 giải Bóng đá nông dân, mỗi giải có 18 đội đại diện cho các xã, thị trấn. Hàng năm tại 18 xã, thị trấn huyện Chợ Mới tổ chức 58 giải Bóng đá nông dân với 498 đội tham dự, bình quân mỗi giải tại 18 xã, thi trấn có 154 đội tham dự; trong đó xã Mỹ Hội Đông tổ chức giải nhiều nhất trong năm là 05 giải và 03 xã (Bình Phước Xuân, Mỹ An và Tấn Mỹ) trong năm tổ chức giải ít nhất (02 giải), các xã tổ chức một năm 04 giải: Long Điền A, Mỹ Hiệp, Hòa Bình, Long Kiến và Kiến Thành, tổ chức 03 giải một năm: Thi trấn Chợ Mới, Thị trấn Mỹ Luông, Long Điền B, Hội An, Hòa An, Long Giang, Nhơn Mỹ, Kiến An và An Thạnh Trung. Nhìn chung 100% các xã, thị trấn tại huyện Chợ Mới hàng năm đều tổ chức ít nhất 02 giải và nhiều nhất 05 giải bóng đá nông dân trong xã, thị trấn của mình. Thực trạng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ Số liệu bảng 3 cho thấy toàn huyện Chợ Mới có 18 sân bóng đá 11 người; trong đó 03 xã (Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hội Đông) có 02 sân, 03 xã (Hội An, Hòa An, Kiến An) không có sân và tất cả các xã, thị trấn còn lại chỉ có 01 sân bóng đá 11 người. Về trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, toàn huyện Chợ Mới có 780 trái bóng (trung bình mỗi đội bóng có 05 trái bóng) và 43 bộ lưới (mỗi xã, thị trấn mỗi năm từ 02 đến 03 bộ). Thực trạng về kinh phí xã hội hóa Kết quả bảng 3 cho thấy trong năm 2016 huyện Chợ Mới xã hội hóa được 250 triệu; 18 xã, thị trấn trong huyện Chợ Mới huy động được 820 triệu; 02 thị trấn (Chợ Mới và Mỹ Luông) cao nhất là 60 triệu/năm, thấp nhất là xã Mỹ An 30 triệu/năm, 07 xã (Long Điền A, Long Điền B, Mỹ Hiệp, Hòa Bình, Long Kiến, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành) là 50 triệu/năm, 08 xã (Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Hội An, Hòa An, Long Giang, Nhơn Mỹ, Kiến An, An Thạnh Trung) 40 triệu/năm. KEÁT LUAÄN Đã xác định được 02 tiêu chí với 7 chỉ tiêu đánh giá thực trạng phong trào Bóng đá nông dân huyện Chợ Mới. Kết quả đánh giá cho thấy huyện Chợ Mới có 154 đội Bóng đá nông dân, tỷ lệ % số đội trên tổng số ấp trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới là 108.45%; huyện Chợ Mới có 3.080 VĐV và 103 HLV bóng đá nông dân. Thực trạng công tác tổ chức thi đấu hàng năm cấp huyện đều tổ chức 02 giải Bóng đá nông dân, mỗi giải có 18 đội đại diện cho các xã, thị trấn. Trong năm 2016 tại 18 xã, thị trấn huyện Chợ Mới tổ chức 58 giải Bóng đá nông dân với 498 đội tham dự, bình quân mỗi giải tại 18 xã, thi trấn có 154 đội tham dự. TAØI LIEÄU THAM KHAÛ0 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2009), Thông tư số: 02/2009/TT-BVHTTDL, ngày 17/3/2009, V/v: Hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng. Mục II. Đánh giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương. 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2012), thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL, ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL; V/v: Qui định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao quần chúng. 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2019), Thông tư số: 01/2019/TT-BVHTTDL, ngày 17/01/2019, V/v: Qui định về đánh giá phong trào TDTT quần chúng. 4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), “Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao”, Luật số 26/2018/QH14, ngày 14/6/2018. (Bài nộp ngày 27/2/2020, phản biện ngày 24/4/2020, duyệt in ngày 30/10/2020; Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Vinh; Email: vinhqn@upes.edu.vn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_phong_trao_bong_da_nong_dan_huyen_cho_moi_tinh_an.pdf
Tài liệu liên quan