Đồ án Tốt nghiệp xây dựng dân dụng

Nhà máy cao su Đà Nẵng thuộc Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng phía đông bắc giáp bờ biển Bắc Mỹ An, phía tây bắc giáp Xí nghiệp giày Hưu Nghị, phía tây nam giáp đường Ngũ Hành Sơn, phía đông nam giáp đơn vị Quân Đội. Khu đất có thuận lợi về giao thông, không ảnh hưởng đến viẹc qui hoạch xây dựng các công trình quốc gia khác. Vị trí này phù hợp cho việc tiêu thụ sản phẩm của nhà máy cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu về lao động của nhà máy.

doc11 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp xây dựng dân dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I) SÆÛ CÁÖN THIÃÚT PHAÍI ÂÁÖU TÆ. Trong thåìi âaûi hiãûn nay cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía nãön khoa hoüc cäng nghãû hiãûn âaûi. Tuy ra âåìi muäün so våïi caïc nghaình khoa hoüc khaïc nhæng ngaình cäng nghãû vãö håüp cháút cao phán tæí âaî khäng ngæìng phaït triãøn vaì chiãúm mäüt vë trê quan troüng trong nhiãöu lénh væûc. Caïc saín pháøm âæåüc saín xuáút tæì nhiãu liãûu cao su âæåüc æïng duûng räüng raîi. Âàûc biãût laì saín xuáút sàm läúp ä tä phuûc vuû cho nghaình váûn taíi. Næåïc ta laì mäüt næåïc nhiãût âåïi, âiãöu kiãûn khê háûu thêch håüp nguäön thiãn nhiãn cao su âæåüc baío âaím. Nhæng viãûc sæí duûng cao su nguyãn liãûu chæa hiãûu quaí. Næåïc ta hiãûn nay diãûn têch cao su khoaíng 300.000 ha, chênh phuí âaî phã duyãût tàng diãûn têch cao su caí næåïc lãn 700.000 ha vaìo nàm 2005, hiãûn nay âang khai thaïc âæåüc 100.0004120.000 táún /nàm (trêch taìi liãûu khoa hoüc cäng nghãû TP.HCM). Våïi säú læåüng cao su nhæ váûy ngaình váûn taíi âæåìng bäü chiãúm khoaíng 60% trong säú täøng saín pháøm cao su. Nhaì maïy Cao Su Âaì Nàông thuäüc Täøng Cäng Ty hoïa cháút Viãût Nam laì mäüt doanh nghiãûp låïn trong lénh væûc saín xuáút caïc loaûi xàm läúp xe âaûp, xe maïy, ä tä... phuûc vuû nhu cáöu trong vaì ngoaìi næåïc. Trong nhæîng nàm gáön âáy thë træåìng cuía nhaì maïy ngaìy caìng âæåüc måí räüng, nhu cáöu tiãu thuû saín pháøm ngaìy caìng cao. Nhaì maïy âaî thæûc hiãûn liãn doanh våïi caïc haîng xe maïy nhæ Honda VN, Suzuki VN, haîng xe ä tä nhæ Mãkäng, Toyota VN. Bãn caûnh âoï cuîng naíy sinh sæû âoìi hoíi ngaìy caìng cao vãö cháït læåüng saín pháøm cuía ngæåìi sæí duûng, cuìng våïi nhæîng tiãu chuáøn cháút læåüng quäúc tãú, caïc raìo chàõn âæåüc dåî boí laì sæû caûnh tranh quyãút liãût cuía thë træåìng thæång maûi tæû do vaì caìng tråí nãn quyãút liãût hån khi ta thæûc hiãûn âæåìng läúi hoìa nháûp Quäúc tãú. Nhæ váûy uy tên vãö cháút læåüng saín pháøm laì âiãöu quan troüng âãø nhaì maïy âæïng væîng trãn thë træåìng. Âiãöu âoï coï nghéa laì saín pháøm phaíi liãn tuûc âæåüc âáöu tæ âäøi måïi cäng nghãû âãø âaïp æïng nhu cáöu thë træåìng. Trãn cå såí âaïnh giaï, nháûn xeït tçnh hçnh nhæ trãn thç viãûc âáöu tæ xáy dæûng phaït triãøn nhaì maïy trong âoï coï xê nghiãûp saín xuáút läúp ä tä laì tháût sæû cáön thiãút. Trang bë cå såí haû táöng phuûc vuû cho sæû cäng nghiãûp hoïa hiãûn âaûi hoïa âáút næåïc âæåüc táûp hån, âäöng bäü hån, âaïp æïng âæåüc yãu cáöu phaït triãøn âáút næåïc ngaìy caìng hoaìn thiãûn âáöu tæ xáy dæûng mäüt xê nghiãûp läúp ä tä âaío baím âaïp æïng nhu cáöu saín pháøm cuía thë træåìng. Cå såí âáöu tæ : - Càn cæï vaìo qui hoaûch täøng thãø cuía thaình phäú Âaì Nàông. - Càn cæï vaìo qui hoüach täøng thãø cuía nhaì maïy Cao Su Âaì Nàông. - Càn cæï vaìo tiãu chuáøn thiãút kãú - Xê ngiãûp cäng nghiãûp - Täøng màût bàòng TCVN 4514: 1998. - Càn cæï vaìo tiãu chuáøn thiãút kãú - Xê nghiãûp cäng nghiãûp - Nhaì saín xuáút TCVN 4604: 1998. - Càn cæï vaìo kãú hoaûch âáöu tæ phaït triãøn cuía nhaì maïy Cao Su Âaì Nàông II) ÂËA DIÃØM XÁY DÆÛNG 1. Vë trê cäng trçnh : Nhaì maïy cao su Âaì Nàông thuäüc Quáûn Nguî Haình Sån - TP Âaì Nàông phêa âäng bàõc giaïp båì biãøn Bàõc Myî An, phêa táy bàõc giaïp Xê nghiãûp giaìy HæÎu Nghë, phêa táy nam giaïp âæåìng Nguî Haình Sån, phêa âäng nam giaïp âån vë Quán Âäüi. Khu âáút coï thuáûn låüi vãö giao thäng, khäng aính hæåíng âãún vieûc qui hoaûch xáy dæûng caïc cäng trçnh quäúc gia khaïc. Vë trê naìy phuì håüp cho viãûc tiãu thuû saín pháøm cuía nhaì maïy cuîng nhæ âaïp æïng täút caïc yãu cáöu vãö lao âäüng cuía nhaì maïy. 2. Âàûc âiãøm hiãûn traûng : a)Âëa hçnh vaì âëa cháút cäng trçnh Theo caïc taìi liãûu khaío saït : Âáút åí âáy laì âáút nhoïm 4 (Cæåìng âäü t/c cuía âáút R = 1,8 kg/cm2). b) Khê tæåüng thuíy vàn : Theo taìi liãûu cuía taûm khê tæåüng thuíy vàn TP Âaì Nàông cho biãút : - Nhiãût âäü trung bçnh haìng nàm 260. - Nhiãût âäü täúi âa 39,50. - Nhiãût âäü tháúp nháút 12,50. - Læåüng mæa bçnh quán haìng nàm 2,491mm. - Säú ngaìy mæa : - Gioï aính hæåíng cuía hai muìa gioï chênh. + Hæåïng gioï thënh haình laì gioï âäng nam. - AÏp læûc gioï låïn nháút 90 kg/m2. 3. Haû táöng kyî thuáût Giao thäng : Phêa táy nam giaïp âæåìng Nguî Haình Sån. Cáúp âiãûn : Sæí duûng maûng læåïi âiãûn trong thaình phä.ú Cáúp næåïc : Do gáön biãøn nãn nguäön cung cáúp båíi hãû thäúng cáúp næåïc chung tæì thaình phäú bë haûn chãú. Thoaït næåïc : Næåïc mæa, næåïc thaíi sinh hoaût âæåüc thaíi ra hãû thäúng næåïc thaíi chung cuía Thaình Phäú. Næåïc thaíi saín xuáút âæåüc Sæí lyï âãø loaûi boí caïc cháút âäüc træåïc khi thaíi vaìo hãû thäúng næåïc thaíi chung. III) QUI MÄ ÂÁÖU TÆ Xáy dæûng mäüt xê nghiãûp làõp ä tä cäng suáút khoaíng 20 vaûn läúp ä tä/nàm. Diãûn têch xê nghiãûp : 30 x 96 = 2880m2 IV) GIAÍI PHAÏP THIÃÚT KÃÚ ( Thiãút kãú dæûa trãn tiãu chuáøn VN 4514 - 1998) 1. Giaíi phaïp täøng màût bàòng : Dæûa vaìo cå såí dáy chuyãön cäng nghãû vë trê xáy dæûng cuía nhaì maïy, tçnh hçnh âëa cháút thuíy vàn, khê tæåüng taûi âëa phæång, tçnh hçnh caïc cäng trçnh xung quanh vaì vãû sinh cäng nghiãûp cuía nhaì maïy maì bäú trê täøng màût bàòng thoía maîn caïc yãu cáöu sau : - Thuáûn låüi nháút cho quaï trçnh saín xuáút vaì âiãöu kiãûn trong xê nghiãûp. - Sæí duûng khu âáút håüp lê, âaût hiãûu quaí väún âáöu tæ cao nháút. - Phán khu chæïc nàng phaíi kãø âãún caïc mäúi liãn hãû vaì cäng nghãû, vãû sinh, phoìng chaïy chæîa chaïy, giao thäng vaì trçnh tæû xáy dæûng. - Khoaíng caïch giæîa nhaì vaì cäng trçnh phaíi phuì håüp våïi nhæîng âiãöu kiãûn cäng nghãû, giao thäng, baío vãû mäi træåìng. - Hæåïng nhaì cäng trçnh phaíi baío âaím : + Âoïn âæåüc gioï maït, traïnh âæåüc noïng laûnh. + Traïnh aïnh saïng træûc tiãúp, táûn duûng aïnh saïng tæû nhiãn. Khu âáút xáy dæûng caïc cäng trçnh laìm chäø nghè cho cäng nhán, nhaì haình chênh, nhaì àn, phoìng y tãú... phaíi bäú trê åí âáöu hæåïng gioï so våïi caïc phán xæåíng saín xuáút vaì coï biãûn phaïp chäúng aính hæåíng cuía buûi, khê âäüc vaì tiãúng äön. Cacï nhaì saín xuáút, thê nghiãûm, thiãút bë trong quaï trçnh saín xuáút thaíi ra khê âäüc, buûi, caïc cäng trçnh coï nguy cå chaïy näø, phaíi bäú trê åí cuäúi hæåïng gioï. Täøng màût bàòng phaíi bäú trê hai cäøng : mäüt cäøng chênh vaì mäüt cäøng phuû, khoaíng caïch tæì cäøng âãún phán xæåíng chênh khäng âæåüc låïn hån 800 m. Nãúu låïn hån phaíi tênh âãún âiãöu kiãûn giao thäng näüi bäü. Bäú trê giao thäng véa heì, caïc cäng trçnh ngáöm hoàûc âàût trãn màût âáút, caïc daíi cáy xanh nàòm trong khoaíng caïch giæîa nhaì vaì cäng trçnh phaíi baío âaím khoaíng caïch giæaî chuïng nhoí hån khoaíng caïch giæîa nhaì vaì cäng trçnh. Bäú trê âæåìng ä tä trong xê nghiãûp phaíi càn cæï vaìo nhu cáöu, khäúi læåüng váûn chuyãøn haìng hoïa, nguyãn váût liãûu khi nhaì maïy hoaìn chènh âæa vaìo saín xuáút cuîng nhæ nhu cáöu trong thåìi gian xáy dæûng. Thiãút kãú âæåìng cuût cuäúi âæåìng phaíi coï baîi quay xe. Chuï yï váún âãö xáy dæûng træåïc màõt vaì dæû kiãún khaí nàng måí räüng nhaì maïy trong tæång lai. Täøng màût bàòng nhaì maïy âæåüc phán biãût thaìnhhai khu roî rãût. Khu haình chênh vaì caïc cäng trçnh cäng cäüng âæåüc âàût åí phêa træåïc nhaì maïy gáön truûc giao thäng chênh. Taûo cho nhaì maïy mäüt sæû haìi hoìa, biãøu hiãûn tháøm myî kiãún truïc. Thuáûn låüi våïi caïc hoaût âäüng kinh doanh haình chênh. Caïc xê nghiãûp saín xuáút âæåüc bäú trê xen keî våïi caïc tiãøu cäng viãn, hoìn non bäü, thaím coí, cáy xanh giuïp caïn bäü vaì cäng nhán coï nhæîng giåì nghè tháût thoaíi maïi sau nhæîng ca laìm viãcû, âãø giaím âi sæû khä cæïng cuía kiãún truïc caïc cäng trçnh cäng nghiãûp. * Quaï trçnh saín xuáút cuía nhaì maïy Nhaì maïy âæåüc täø chæïc saín xuáút theo phæång thæïc hiãûn âaûi. Quaï trçnh saín xuáút trong nhaì maïy laì mäüt quaï trçnh liãn tuûc, saín xuáút theo dáy chuyãön. Dáy chuyãön saín xuáút cuía nhaì maïy KHO VÁÛT LIÃÛU LUYÃÛN CAÏN TRAÏNG CAÏN HÇNH KHO XE ÂAÛP Ä TÄ CUROA ÄÚNG Cao su daûng baïnh vãö xê nghiãûp âæåüc nháûp vaìo kho váût liãûu. Sau âoï âæåüc chuyãøn qua phán xæåíng luyãûn. ÅÍ âáy cao su âæåüc så luyãûn sau âoï häùn luyãûn. Caïc baïn thaình pháøm naìy sau khi ra khoíi phán xæåíng luyãûn tiãúp âæåüc âæa âãún caïc phán xæåíng caïn traïng, caïn hçnh. ÅÍ âáy cao su âæåüc gia nhiãût bàòng håi næåïc baío hoìa taûo thaình baïn thaình pháøm cao su. Âãø coï âæåüc saín pháøm cuäúi cuìng caïc baïn thaình pháøm naìy tiãúp tuûc âæåüc âæa âãún caïc phán xæåïng läúp xe âaûp, läúp ä tä, curoa, äúng... \ Caïc khu chæïc nàng trong nhaì maïy - Khu haình chênh : gäöm caïc cäng trçnh phuûc vuû cäng cäüng nhæ nhaì haình chênh, quaín trë, nhaì àn, häüi træåìng, phoìng thê nghiãûm, nhaì xe... - Khu saín xuáút : táûp trung caïc cäng trçnh saín xuáút chênh gäöm caïc kho nguyãn váût liãûu, kho baïn thaình pháøm, kho thaình pháøm, caïc phán xæåíng luyãûn caïn traïng, caïn hçnh, phán xæåíng läúp xe âaûp, läúp ä tä, xê nghiãûp saín pháøm måïi . - Khu phuû tråü : gäöm caïc phán xæåíng phuû tråü xê ngiãûp nàng læåüng, xæåíng cå khê, caïc traûm biãún thãú, âaìi næåïc,näöi håi, khê neïn, traûm båm, kho xàng, bãø loüc... 2. Giaíi phaïp màût bàông xê nghiãûp saín xuáút läúp a) Quaï trçnh cäng nghãû cuía nhaì maïy. \ Dáy chuyãön saín xuáút läúp ä tä: Baïn thaình pháúm sau khi ra khoíi xê nghiãûp luyãûn âæåüc chuyãøn qua phán xæåíng hçnh thaình läúp ä tä. ÅÍ âáy cao su non láön læåüt âi qua caïc cäng nghãû : - Chãú taûo táönh vaíi maình, - chãú taûo voìng tanh,- chãú taûo cao su màût läúp vaì häng läúp,- chãú taûo cao su tam giaïc, cao su hoaîn xung,- cäng ngãû thaình hçnh läúp ä tä. Läúp ä tä âæåüc thaình hçnh tiãúp tuûc chuyãøn sang xê nghiãûp läúp ä tä: baïn thaình pháøm âæåüc âënh hçnh bàòng maìng håi trãn maïy eïp thuíy læûc cuía maïy læu hoïa. Baïn thaình pháøm âæåüc troìng vaìo maìng håi, maìng håi âæåüc maïy eïp thuíy læûc eïp xuäúng sau âoï båm håi noïng vaìo maìng håi thç maìng giaîn ra laìm cho caïc táön vaíi cuía läúp baïn thaình pháøm cuîng giaîn ra theo hçnh daûng cuía maìng håi, sau khi âënh hçnh âuïng hçnh daûng cuía läúp thç cho nhiãût vaìo khuän læu hoïa âãø læu hoïa saín pháøm. - Læu hoïa xong âæåüc chuyãøn sang cäng âoaûn hoaìn táút, càõt bavia. Sau âoï âæåüc âæa qua bäü pháûn K.C.S. - Läúp âæåc âoïng goïi bàòng bao pp trãn maïi quáún hoàûc thuí cäng bàòng tay. - Sau cuìng laì chuyãøn âi nháûp kho, chåì ngaìy xuáút kho. b) Bäú trê màût bàòng Trãn cå såí dáy chuyãön cäng nghãû vaì màût bàòng nhaì maïy ta thiãút kãú phán xæåíng coï daûng nhaì CN 1 táöng 1 nhëp L = 30m , B = 6m (16 bæåïc cäüt ). Trãn màût bàòng bäú trê 20 maïy læu hoïa åí doüc hai bãn nhaì. Do yãu cáöu cäng nghãû maïy læu hoïa âæåüc âàût sáu xuäúng so våïi nãön nhaì 1,5m do âoï phaíi bàõt cáöu taûi caïc cæía âãø giao thäng våïi bãn ngoaìi. Baïn thaình pháøm tæì xæåìng hçnh thaình läúp ä tä âæåüc vaìo xê nghiãûp bàòng cæía chênh åí âáöu häöi âãún chåì åí caïc maïy læu hoïa. Thaình pháøm sau khi âæåüc âoïng goïi âæåüc chuyãøn vaìo kho bàòng qua cæía coï haình lang näúi våïi kho thaình pháøm. Âáöìu häöi nhaì phêa xæåíng hçnh thaình läúp bäú trê caïc phoìng quaín lyï, phoìng kyî thuáût, traûm biãún thãú vaì phoìng huït thuäúc ( do yãu cáöu saín pháøm cao su laì cháút dãù chaïy nãn phaíi bäú trê phoìng huït thuäúc riãng cho cäng nhán). Khu vãû sinh âæåüc bäú trê ngoaìi xê nghiãûp cuîng laì khu vãû sinh chung cuía nhaì maïy. Âæåìng váûn chuyãøn trong xê nghiãûp roî raìng, ngàõn goün khäng gian cäng nhán thao taïc phaíi âuí theo yãu cáöu lao âäüng. Täø chæïc thoaït ngæåìi khi coï sæû cäú. Hai âáöu häöi vaì giæîa xê nghiãûp bäú trê caïc häüp âæûng caïc duûng cuû PCCC âãø sàôn saìng khi coï sæû cäú. 3. Giaíi phaïp vãö màût âæïng. Cäng trçnh âæåüc taûo daïng bàòng caïc khäúi hçnh hoüc âån giaín coï hiãûu quaí kiãún truïc. Kiãún truïc màût âæïng taûo khäúi maûch laûc roî raìng khäng cáöu kyì phuì håüp våïi mäi træåìng saín xuáút cäng nghiãûp vaì âiãöu kiãûn cuía mäi træåìng xung quanh. Caïc chi tiãút trãn màût âæïng phaíi thãø hiãûn âæåüc phong caïch cäng nghiãûp : khoíe, dæït khoaït tè lãû håüp lê. Nhæîng daîi cæía kênh räüng, to caïc haìng ä vàng chaûy doüc theo chiãöu daìi nhaì. Phán chiãöu cao nhaì thaình caïc hçnh khäúi kêch thæåïc nhoí. Caïc neït ngang cuía cæía säø kãút håüp våïi neït doüc cuía tän tæåìng giuïp cho màõt âæïng âæåüc haìi hoìa giaím âi sæû nàûng nãö, traïnh âi sæû âån âiãûu thæåìng tháúy åí caïc cäng trçnh cäng nghiãûp, taûo nãn sæû nheû nhaìng cho cäng trçnh maì váùn giæî âæåüc tênh væîng chàõc âàûc træng cuía mäüt cäng trçnh cäng nghiãûp. 4. Giaíi phaïp vãö màût càõt vaì kãút cáúu Viãûc thiãút kãú màût càõt coï aính hæåíng ráút quan troüng âãún quïa trçnh sæí duûng vaì hiãûu quaí mang laûi. Màût càõt âæåüc thiãút kãú theo nhæîng qui âënh cå baín vãö thäúng nháút hoïa giaíi phaïp kãút cáúu, màût bàòng hçnh khäúi nhæ tiãu chuáøn - Qui phaûm xáy dæûng, tiãu chuáøn thiãút kãú cuía UBXDCB nhaì næåïc dæûa trãn dáy chuyãön cäng nghãû cuía nhaì maïy. Âãø læûa choün caïc kêch thæåïc cuía màût càõt. \ Giaíi phaïp kãút cáúu Cäng trçnh loaûi nhaì cäng nghiãûp 1 táöng : Sau khi so saïnh caïc loaûi váût liãûu vaì tham khaío mäüt säú häö så tæång tæû, quyãút âënh choün giaíi phaïp kãút cáúu cuía cäng trçnh nhæ sau : - Moïng : Bã täng cäút theïp liãn kãút ngaìm våïi cäüt. - Cäüt :Theïp chãú taûo sàôn taûi phán xæåíng vaì âem âãún làõp gheïp åí cäng træåìng. - Daìn vç keìo : Theïp, liãn kãút ngaìm våïi cäüt chãú taûo thaình 2 næía, sau âãún cäng trçnh âæåüc khuyãút âaûi thaình mäüt khäúi. - Daìn cæía tråìi : Theïp, chãú taûo sàôn âãún cäng træåìng âæåüc khuyãút âaûi våïi daìn vç keìo räöi måïi làõp vaìo khung nhaì. - Maïi låüp panel âäü däúc 10%. \ Hãû giàòng a) Hãû giàòng maïi - Hãû giàòng hæåïng doüc : Âàût trong màût phàóng caïnh haû cuía daìn vç keìo âæåüc bäú trê khoíang màõt daìn ngoaìi cuìng doüc theo nhaì xæåíng. Hãû giàòng naìy âaím baío âæåüc sæû laìm viãûc cuìng nhau cuía caïc khung, truyãön taíi troüng cuûc bäü taïc duûng lãn mäüt khung sang caïc khung lán cáûn. - Hãû giàòng hæåïng ngang : Âæåüc bäú trê åí caïnh thæåüng vaì caïnh haû cuía daìn vç keìo, âàût åí hai âáöu nhaì, hai bãn khe nhiãût âäü Hãû giàòng hæåïng doüc vaì hãû giàòng hæåïng ngang laìm thaình mäüt ä kên, taûo cho nhaì mäüt khäng gian cæïng, âäöng thåìi taûo âiãöu kiãûn âãø näüi læûc coï thãø phán bäú trãn mäüt säú khung gáön nhau. Màût khaïc hãû giàòng kên naìy chëu læûc gioï cuía hai âáöu häöi cuía nhaì. - Hãû giàòng âæïng : Âàût trong màût phàóng thanh âæïng cuía daìn vç keìo, coï taïc duûng cuìng våïi caïc giàòng nàòm taûo nãn khäúi cæïng báút biãún hçnh, giæî vë trê vaì cäú âënh cho daìn vç keìo khi dæûng làõp. Âæåüc bäú trê åí thanh âæïng âáöu daìn vaì hai thanh âæïng giæîa daìn. - Hãû giàòng cæía maïi : Gäöm giàòng caïnh thæåüng cæía maïi, giàòng âæïng cæía maïi, giàòng cäüt cæía maïi. Giàòng caïnh thæåüng cæía maïi âàût åí hai âáöu cæía maïi vaì hai bãn khe nhiãût âäü. Thanh giàòng naìy chëu læûc gioï tæì sæåìn tæåìng åí âáöu häöi cæía maiï, âaím baío äøn âënh cho caïnh thæåüng daìn maïi. Hãû giàòng cæía maïi âaím baío âäü cæïng khäng gian cho cæía maïi, âaím baío äøn âënh cho thanh chëu neïn cuía maïi âaím baío viãûc dæûng làõp âuåüc an toaìn. b) Hãû giàòng cäüt - Giàòng cäüt trãn : Bäú trê laìm hai táöng, táöng trãn dàût trong phaûm vi chiãöu cao âáöu daìn vaì laìm thanh giàòng cho gäúi daìn, táöng dæåïi kãø tæì âaïy daìn vç keìo âãún âènh cuía dáöm cáöu chaûy. Bäú trê åí hai dáöu nhaì xæåíng vaì åí hai âáöu khe nhiãût âäü vaì åí giæaî khe nhiãût âäü. Nhæ váûy seî tàng thãm âäü cæïng trãn cæía nhaì. - Giàòng cäüt dæåïi : Âàût åí giæîa cuía khe nhiãût âãø giaím båït biãún hçnh nhiãût âäü vaì æïng suáút phuû trong caïc thanh cuía hãû giàòng dæåïi do biãún hçnh nayì gáy ra. Caïc læûc doüc nhaì nhæ læûc do daìn gioï truyãön vaìo, læûc haìm doüc cuía cáön truûc, âãún hãû giàòng cäüt dæåïi vaì xuäúng moïng. \ Bäú trê caïc bäü pháûn chuí yãúu cuía nhaì - Cæía säø cæía âi : Thiãút kãú cæía sä,ø cæía âi vaì läø thäng thoaïng âãø âaím baío thäng gioï vaì chiãúu saïng tæû nhiãn täút nháút. - Cæía säø nhaì duìng loaûi cæía kênh láût truûc ngang coï thãø thäng gioï tæû nhiãn täút, âäöng thåìi chäúng âæåüc mæa hàõt. Do chiãöu cao nhaì låïn nãn bäú trê cæía säø thaình hai daîy, mäüt daîy phêa dæåïi cao hån nãön nhaì 0,9m , mäüt daîy trãn dáöm cáöu chaûy. Laìm cho aïnh saïng trong nhaì âäöng âãöuvaìo táûn sáu bãn trong, gáy caím giaïc dãù chëu cho cäng nhán. - Cæía maïi: Chuí yãúu âãø thäng gioï tæû nhiãn cho nhaì âaím baío âiãöu kiãûn vi khê háûu trong phoìng. - Hãû thäúng cæía âi : Âæåüc duìng cho cäng nhán âi laûi váûn chuyãún baïn thaình pháøm theo dáy chuyãön vaì váûn chuyãøn thaình pháøm sang kho, duìng âãø thoaït ngæåìi khi coï sæû cäú. Cæía âi âæåüc thiãút kãú phuû thuäüc vaìo säú cæía âi, säú læåüng cäng viãn, säú læåüng luán chuyãøn haìng hoïa tæì ngoaìi vaìo trong vaì tæì trong ra ngoaìi, yãu cáöu vãö thoaït ngæåìi... ÅÍ âáy ta bäú trê cæía åí hai âáöu häöi nhaì: mäüt cæía âãø nháûn baïn thaình pháøm tæì phán xæåíng hçnh thaình läúp âæa âãún caïc maïy læu hoïa. Mäüt cæía ra khu phêa sau nhaì maïy. Doüc nhaì, hæåïng nhaì kho bäú trê hai cæía âi åí giæîa âãø váûn chuyãøn läúp sau khi âaî hoaìn thaình sang kho. Doüc nhaì hæåïng bãn kia bäú trê hai cæía âi åí giæaî chuí yãúu âãø âoïn cäng nhán viãn âi laìm. - Hãû thäúng ä vàng chaûy quanh nhaì trãn caïc cæía säø nhä ra so våïi màût tæåìng 1,0m âaím baío che nàõng vaì mæa hàõt cho caïc cæía säø. 5. Giaíi phaïp thäng gioï vaì chiãúu saïng Thiãút kãú thäng gioï chiãuï saïng tæû nhiãn toaìn bäü nhaì . AÏnh saïng trong caïc phoìng ngoaìi aïnh saïng træûc xaû cuía màût tråìi coìn coï caïc aïnh saïng phaín xaû nàòm trong vaì ngoaìi nhaì. Thäng gioï tæû nhiãn dæûa trãn sæû chãnh lãûch nhiãût âäü khäng khê bãn trong vaì bãn ngoaìi nhaì. Cæía säø láût thiãút kãú âãø måí âæåüc åí tæ thãú nàòm ngang vaì nghiãng 450 (màût nghiãng hæåïng ra phêa ngoaìi). 6. Giaíi phaïp vãö phoìng chaïy chæîa chaïy Ngaình saín xuáút hoïa cháút noïi chung vaì ngaình chãú biãún cao su noïi riãng váún âãö vãû sinh cäng nghiãûp, an toaìn lao âäüng vaì PCCC laì mäüt vai troì quan troüng vaì cáön thiãút. Trong dáy chuyãön saín xuáút läúp ä tä bäü pháûn læu hoïa cáön âæåüc bäú trê cuäúi hæåïng gioï, bäú trê riãng thaình xê nghiãûp läúp ätä âãø caïch ly våïi caïc bäü pháûn khaïc, chäúng caïc bæïc xaû nhiãût, cäú gàõng thäng gioï tháût täút. Do âàûc âiãøm cuía cao su, tuyãût âäúi khäng âæåüc mang læía vaìo xê nghiãûp, phaíi coï biãøn cáúm huït thuäúc. Caïc phæång tiãûn chæîa chaïy âæåüc bäú trê åí nhæîng nåi thuáûn tiãûn. Màût bàòng bäú trê thuáûn låüi cho cäng taïc chæîa chaïy, giao thäng khäng âæåüc tàõc ngæåìi khi coï sæû cäú. Xê nghiãûp tæång âäúi daìi cáön phaíi bäú trê caïc cæía âi doüc nhaì. Khi làõp âàût hãû thäúng âiãûn cáön chuï ngàn ngæìa dáûp maûch khi phaït sinh häö quang. 7.Giaíi phaïp vãö haû táöng kyî thuáût. - Cáúïp næåïc: Næåïc duìng cho sinh hoaût sinh hoaût cuía cäng nhán viãn trong xê nghiãûp, âæåüc láúy tæì maûng læåïi næåïc sinh hoaût cuía thaình phäú qua hãû thäúng âæåìng äúng riãng Næåïc duìng cho saín xuáút cuía xê nghiãûp âæåüc láúy tæì âaìi næåïc åí cuäúi nhaì maïy Chuï yï táûn duûng laûi næåïc theo hçnh thæïc taïi sinh. - Thoaït næåïc: Thoaït næåïc mæa: Næåïc mæa trãn maïi âæåüc chaûy vaìo caïc xã nä âàût doüc theo chiãöu daìi nhaì, âæa xuäúng âáút bàòng caïc äúng dáùn thàóng âæïng. Sau âoï chaíy vaìo raînh thoaït quanh nhaì vaì âæåüc âæa ra khoíi xênghiãûp bàòng hãû thäúng cäúng chung. Thoaït næåïc thaíi trong saín xuáút: Næåïc thaíi do saín xuáút, cáön âæåüc sæí lyï âãø loaûi boí caïc cháút âäüc haûi træåïc træåïc khi thaíi vaìo hãû thäúng næåïc thaíi chung. -Cáúp næåïc: Âiãûn duìng cho saín xuáút vaì sinh hoaût cuía xênghiãûp âæåüc láúy tæì traûm biãún thãú chung cuía nhaì maïy, âæa vãö traûm biãún thãú cuía xê nghiãûp. Sau âoï måïi hoìa vaìo maûng âiãûn riãng cuía xênghiãûp .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKIENTRUC.DOC
 • dwgDANk5.dwg
 • dwgMATBANG.DWG
 • dwgMATCAT.DWG
 • dwgMatdung.dwg
 • dwgMCB-B.DWG
 • docK5.DOC
 • dockc~cuatroi.doc
 • docKC~DCC.DOC
 • dockc~hegiang.doc
 • docLOIMODAU.DOC
 • xlsnl,dan.xls
 • docTHICONG.DOC