Nhà làm việc công an Tỉnh Đăklăk

Qua 9 tuần làm việc đến nay em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thiết kế đề tài “NHÀ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH ĐĂKLĂK”. Đây là cơ hội nhằm giúp em có thể hệ thống lại những kiến thức đã học áp dụng vào thiết kế một công trình thực tế với các nhiệm vụ chính. + Thiết Kế Kiến Trúc 15% (Mặt Bằng; Mặt Đứng; Mặt Cắt Ngang; Chi Tiết ) + Thiết Kế Hệ Kết Cấu chịu lực của công trình 35%( Khung K2; Cầu Thang B). + Thiết Kế Biện Pháp Thi Công (Thi công móng BTCT; Cột tầng 3, 4; Dầm sàn tầng 4, 5; Cầu thang 3 đợt; Xây + Hoàn thiện tầng 3,4) + Phần Tổ chức thi công (Lập kế hoạch thi công + Tổ chức mặt bằng thi công) Đây là dịp để em áp dụng lý thuyết đã được học vào thực hành thiết kế kỹ thuật tập làm quen công việc của người cán bộ kỹ thuật xây dựng trong tương lai, do lần đầu thiết kế kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế ở nhiều mặt tuy đã nổ lực nhưng không sao tránh khỏi những sai sót.

doc99 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhà làm việc công an Tỉnh Đăklăk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n. => khoaûng caùch caây choáng laø70 cm 5. Bieän phaùp laép döïng vaùn khuoân daàm, saøn: - Sau khi thaùo dôõ vaùn khuoân coät, ta tieán haønh laép döïng vaùn khuoân daàm saøn. Vaùn khuoân daàm saøn ñöôïc gia coâng tröôùc vaø ñöa vaøo laép döïng. - Tröôùc khi laép döïng vaùn khuoân ta kieåm tra laïi tim truïc, daãn cao ñoä ñaùy daàm vaø saøn leân baèng maùy kinh vó. *. Laép döïng vaùn khuoân daàm: Xaùc ñònh tim daàm: Xaùc ñònh ñaùnh daáu cao trình ñaùy daàm vaø tim cuûa daàm ôû caùc daàu truï BT ñaõ ñoå, sau ñoù caêng daây tim giöõa caùc ñaàu truï. Tieán haønh laép: Vaùn ñaùy daàm ñöôïc löïa choïn ñaùnh daáu tim (beà roäng vaùn ñaùy baèng beà roäng cuûa daàm bd = 200 (mm) vaø ñöôïc lieân keát sô boä vôùi ñaø ngang (ñaø ngang ñöôïc cheá taïo haøng loaït vaø lieân keát saün vôùi coät choáng ñôn baèng theùp). Ngöôøi coâng nhaân ñöùng treân saøn coâng taùc, naâng 1 ñaàu vaùn ñaùy leân saùt vôùi daây caêng ñaàu goái ñôõ sau ñoù naâng tieáp vaùn ñaùy leân saùt vôùi daây caêng ñaàu kia goái ñôõ, ñieàu chænh ren kích döôùi chaân coät choáng ñeå cho maët treân cuûa vaùn ñaùy daàm truøng vôùi daây caêng sau ñoù duøng caây choáng xieân ñeå giöõ oån ñònh taïm cho coät choáng. Tieán haønh laép döïng vaùn khuoân thaønh daàm: Vaùn thaønh daàm ñöôïc löïa choïn vaø gia coâng duøng neïp lieân keát thaønh töøng maûng coù chieàu cao baèng chieàu cao cuûa daàm tröø ñi chieàu daøy saøn. Vaùn thaønh ñöôïc naâng leân ñaët treân ñaø ngang daàm vaø aùp saùt vaøo vaùn ñaùy, ñieàu chænh kieåm tra beà roäng cuûa daàm sau ñoù coá ñònh baèng caùc thanh choáng xieân. *. Laép döïng vaùn khuoân saøn: Sau khi laép döïng vaùn thaønh daàm xong tieán haønh caêng daây ôû caùc meùp treân vaùn thaønh daàm duøng nivoâ ñieàu chænh cho ngang baèng sau ñoù laép caùc ñaø ngang ñôõ vaùn khuoân saøn, laép ñaø doïc vaø laép caùc caây choáng vaøo ñaø doïc ñôõ vaùn khuoân saøn, ñieàu chænh ren kích döôùi caây choáng ñieàu chænh cho maët treân cuûa caùc ñaø ngang phaúng theo daây, duøng caây choáng xieân ñeå giöõ oån ñònh taïm, sau ñoù vaùn khuoân saøn ñöôïc gia coâng saün gheùp thaønh töøng maûng nhoû coù beà roäng töø 400 – 600 (mm) laép leân caùc ñaø ngang ñaõ oån ñònh. Duøng caùc thanh giaèng ngang, giaèng cheùo ñeå giöõ oån ñònh cho toaøn boä heä thoáng vaùn khuoân daàm, saøn. Laép lan can baûo hieåm ôû xung quanh maët ngoaøi daàm bieân, lan can cao 0,9 (m) ñöôïc ñoùng baèng goã 4 x 6 (cm). Thaùo caùc caây choáng xieân taïm. Kieåm tra laïi ñoä oån ñònh, ñoä phaúng cuûa toaøn boä heä thoáng vaùn khuoân. Chuù yù ôû caùc moái noái vaùn phaûi chaéc chaén, kieåm tra caùc khe giöõa caùc vaùn khuoân neáu coù khe hôû thì duøng voõ bao loùt ñeå traùnh laøm maát nöôùc XM khi ñoå beâ toâng. Thu doïn caùc maãu goã vaø veä sinh sô boä vaùn khuoân daàm, saøn. Tieán haønh laép döïng coát theùp. 6. Gia coâng laép döïng coát theùp daàm, saøn: - Gia coâng: Gia coâng vaø yeâu caàu ñoái vôùi coát theùp (gioáng nhö ôû coät ) - Laép döïng coát theùp: Coát theùp daàm, saøn ñöôïc laép theo trình töï. + Laép döïng coát theùp daàm chính (daàm khung ngang). + Laép döïng coát theùp daàm phuï (daàm doïc nhaø). + Laép döïng coát theùp saøn. *. Laép döïng coát theùp daàm chính: - Sau khi kieåm tra vaùn khuoân daàm, saøn xong ta tieán haønh laép döïng coát theùp daàm chính. - Tröôùc khi laép döïng coát theùp phaûi doïn veä sinh trong vaùn khuoân vaø cheøn kín caùc khe hôû. - Duøng giaù ngöïa goã keâ leân vaùn saøn ñeå buoäc coát theùp. Ñaët caùc thanh ngang leân giaù vaø tieán haønh ñaët caùc thanh theùp doïc chòu löïc cuûa daàm laøm thanh treo, ñeám ñuû soá löôïng coát ñai cuûa daàm thaønh tuùm loàng vaøo theùp doïc, sau ñoù luoàn coát theùp doïc beân döôùi vaøo, san ñeàu coát theùp ñai theo ñuùng thieát keá, duøng lieân keát buoäc caùc coát theùp ñai vôùi theùp doïc taïo thaønh khung coát theùp cuûa daàm, buoäc caùc vieân keâ baèng beâ toâng vaøo coát theùp ñai ñeå taïo lôùp beâ toâng baûo veä theo thieát keá. Sau khi buoäc xong coát theùp daàm chính tieáp tuïc luoàn coát theùp daàm phuï vaøo vaø buoäc roài môùi ñöôïc haï xuoáng. *. Laép döïng coát theùp daàm phuï: - Coát theùp daàm phuï luoàn qua daàm chính do ñoù khi buoäc coát theùp daàm chính xong caùc giaù ngöïa vaãn ñöôïc giöõ nguyeân, tieán haønh ñaët caùc giaù ngöïa doïc theo caùc daàm phuï. Coát theùp doïc beân treân cuûa caùc daàm phuï ñöôïc luoàn qua caùc daàm chính vaø ñaët treân caùc thanh treo giaù ngöïa, ñeám ñuû soá ñai cuûa caùc ñoaïn daàm phuï loàng vaøo theùp doïc, tieáp ñeán luoàn coát theùp doïc beân döôùi qua coát theùp daàm chính vaø coát ñai, sau ñoù san ñeàu coát theùp ñai theo ñuùng thieát keá vaø buoäc thaønh khung theùp daàm, buoäc caùc vieân keâ beâ toâng vaøo coát ñai. Khi buoäc xong toaøn boä coát theùp daàm chính vaø daàm phuï ta môùi ruùt caùc thanh ngang treân giaù ñôõ haï coát theùp daàm xuoáng. THI COÂNG THEÙP DAÀM *. Laép ñaët coát theùp saøn: - Sau khi laép döïng xong coát theùp daàm ta tieán haønh chia vaø ñaùnh daáu khoaûng caùch cuûa theùp saøn vaøo vaùn khuoân thep khoaûng caùch thieát keá. Coát theùp saøn ñöôïc buoäc thaønh töøng boù vaø ñöa leân saøn. - Luoàn coát theùp theo phöông chòu löïc chính qua coát theùp daàm, phaân ñeàu theo khoaûng caùch ñaõ chia. Luoàn coát theùp theo phöông chòu löïc phuï cuûa saøn, duøng lieân keát buoäc ñeå toå hôïp thaønh löôùi. Raõi caùc coát theùp chòu moâmen aâm vaø luoàn theùp caáu taïo cuûa theùp aâm sau ñoù duøng lieân keát buoäc ñeå toå hôïp thaønh löôùi. Chuù yù: Tröôùc khi tieán haønh ñoå beâ toâng duøng caùc vieân keâ baèng beâ toâng ñeå taïo lôùp beâ toâng baûo veä cho coát theùp (chuaån bò ñoå tôùi ñaâu keâ ñeán ñoù). 7. Thi coâng beâ toâng daàm, saøn: *. Coâng taùc chuaån bò: - Kieåm tra laïi vaùn khuoân, coát theùp, ñaø giaùo vaø heä thoáng caây choáng. Vaùn khuoân phaûi saïch, caùc khe hôû phaûi ñöôïc cheøn kín. Tröôùc khi ñoå phaûi töôùi nöôùc cho öôùt vaùn khuoân, traùnh hieän töôïng vaùn khuoân huùt nöôùc cuûa beâ toâng laøm thay ñoåi tæ leä nöôùc trong beâ toâng. Kieåm tra chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp. *. Choïn phöông tieän thi coâng, tính naêng suaát maùy: - Khoái löôïng beâ toâng daàm, saøn: + Beâ toâng saøn taàng 4: (42,2 ´ 18,2 ´ 0,1) – (3,8 ´ 5,8 ´ 0,1) - (4,6 ´ 2,8 ´ 0,1) – (17,8 ´ 2,8 ´ 0,1) + 2(5,7 ´ 1,4 ´ 0,1) + (0,4 ´ 77,6 ´ 0,1) = 72,686 (m3) + Beâ toâng daàm: Daàm khung ngang: 8 ´ (13,4 ´ 0,2 ´ 0,5) = 10,72 (m3) 8 ´ (2 ´ 0,2 ´ 0,25) = 0,8 (m3) 6 ´ (2,8 ´ 0,2 ´ 0,25) = 0,84 (m3) Daàm ngang qua caùc phoøng: 4 ´ (5,8 ´ 0,2 ´ 0,4) = 1,856 (m3) 2 ´ (5,8 ´ 0,2 ´ 0,4) = 0,928 (m3) 2 ´ (9,6 ´ 0,2 ´ 0,4) = 1,536 (m3) 2 ´ (2,8 ´ 0,2 ´ 0,2) = 0,224 (m3) 1 ´ (7,1 ´ 0,2 ´ 0,5) = 0,71 (m3) Daàm doïc nhaø: 4 ´ (41,6 ´ 0,2 ´ 0,4) = 13,312 (m3) 2 ´ (12,4 ´ 0,2 ´ 0,4) = 1,984 (m3) Coäng: 105,596 m3 Toång khoái löôïng beâ toâng noùng: 105,596 (m3) Vôùi khoái löôïng beâ toâng noùng nhö treân vaø ñoà aùn choïn laø thi coâng baèng maùy vôùi maùy vaän chuyeån beâ toâng töôi laø oâ toâ troän vaø maùy bôm vöõa beâ toâng. Döï kieán thôøi gian thi coâng laø 1 ngaøy. Coâng trình ñaët taïi Thaønh phoá Buoân Ma Thuoät, taïi ñaây coù nhaø maùy beâtoâng thöông phaåm ôû ngoaïi thaønh thaønh phoá. Vì vaäy ta döï kieán quaõng ñöôøng vaän chuyeån beâ toâng töø traïm troän cung caáp nguyeân lieäu ñeán coâng trình laø 10 km. Choïn xe vaän chuyeån beâ toâng: Soá hieäu SB-92B vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau: + Dung tích thuøng troän q (m3) : 6m3 + OÂ toâ cô sôû : Haõng KamAZ - 5511 + Dung tích thuøng nöôùc (qn m3) : 0,75 m3 + Coâng suaát ñaûo : 40 Kw + Thôøi gian ñoå beâ toâng ra, ñoå phoái lieäu vaøo: 10 phuùt. + Vaän toác di chuyeån: : 70 km/h + Kích thöôùc giôùi haïn: Daøi 7,38 (m), Roäng 2,5 (m), Cao 3,4 (m) Choïn 2 xe vaän chuyeån beâtoâng Döï kieán vaän toác di chuyeån cuûa xe vaän chuyeån beâ toâng treân ñöôøng laø (50 Km/h) ® thôøi gian moät chu kyø vaän chuyeån: T = t1 + t2 + t3 t1: Thôøi gian ñoå coát lieäu vaøo thuøng troän 10 phuùt. t2: Thôøi gian vaän chuyeån beâ toâng treân ñöôøng: t2 = == 20 phuùt. t3: Thôøi gian xe trôû veà traïm troän: 15 phuùt. ® T = 20 + 10 +15 = 45 phuùt. Vôùi heä soá xuaát lieäu laø 0,67 vaø theå tích beâ toâng vaän chuyeån: VBT = 0,67 x q = 0,67 x 6 x 2 = 8,04 (m3) ® Soá laàn vaän chuyeån trong moät ngaøy: n = chuyeán Heä soá söï sai leäch trong quaù trình vaän chuyeån choïn 13 chuyeán Döï kieán choïn 2 xe vaän chuyeån beâ toâng vaø 1 xe bôm vöõa beâ toâng. Thôøi gian vaän chuyeån beâ toâng cuûa xe/ngaøy: Tng = phuùt ≈ 4,875 (h) Maùy bôm beâ toâng: soá hieäu: CPTM 32, thoâng soá kyõ thuaät: Naêng suaát (thöïc teá) :16 m3/h Bôm kí hieäu : BSF 3208 Coâng suaát ñoäng cô : 10 Kw Ñöôøng kính oáng : 100 mm Ñoä vöôn tay caàn phöông ñöùng :28m Ñoä vöôn tay caàn phöông ngang :31,6m Dung tích boàn chöùa nöôùc :0,55m3 Coâng thöùc tính: Q = 25N/Pt = 25x10/15=16,7 (m3/h) Loaïi maùy bôm oâ toâ chuyeân duøng. Vaäy thôøi gian caàn bôm beâ toâng laø: giôø. Vôùi khoái löôïng beâ toâng laø 105,19 (m3) ta döï kieán bôm trong 1 ngaøy neân ta löïa choïn phöông aùn thueâ 1 ca maùy ñeå thi coâng beâ toâng daàm saøn. *. Bieän phaùp ñoå vaø ñaàm beâ toâng daàm saøn taàng 3: - Kieåm tra laïi vaùn khuoân, coát theùp, ñaø giaùo vaø heä thoáng caây choáng. Vaùn khuoân phaûi saïch, caùc khe hôû phaûi ñöôïc cheøn kín. Tröôùc khi ñoå phaûi töôùi nöôùc cho öôùt vaùn khuoân, traùnh hieän töôïng vaùn khuoân huùt nöôùc cuûa beâ toâng laøm thay ñoåi tæ leä nöôùc trong beâ toâng. Kieåm tra chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp. - Ñoå beâ toâng: + Höôùng ñoå: Ñaët xe bôm xe vaän chuyeån beâ toâng vaøo caùch chaân coâng trình laø 7 m, di chuyeån voøi daãn beâ toâng cuûa xe bôm beâ toâng ñeáán taïi vò trí caàn ñoå tieán haønh ñoå theo trình töï töø xa tôùi gaàn vò trí maùy bôm, ñoå töø truïc E veà truïc A. Cho xe vaän chuyeån beâ toâng vaø xe bôm di chuyeån doïc theo truïc A vaø ñoå beâ toâng töø truïc 1 ñeán truïc 10. + Daõi ñoå: Tieán haønh ñoå beâ toâng daàm saøn cuøng moät luùc. Ta chia thaønh töøng daõi theo phöông ngang nhaø, moãi daõi coù chieàu roäng baèng 1 meùt, tieán haønh ñoå heát daõi naøy tieáp tuïc ñoå cho daõi khaùc cho ñeán heát. Khi ñoå beâ toâng daàm tôùi ñaâu thì trieån khai ñoå beâ toâng saøn tôùi ñoù traùnh ñoå taùch rieâng giöõa daàm vaø saøn taïo thaønh veät phaân caùch beâ toâng ôû naùch daàm. Treân daàu taïi vò trí caùc coät ta tieán haønh duøng xi maêng boät reùt leân roài môùi tieán haønh laáp beâ toâng ñeå ñaûm baûo ñoä keát dính cuûa beâ toâng coät vaø daàm. + Kyõ thuaät ñoå: Ñoå beâ toâng daàm, vôùi nhöõng daàm khung ngang coù chieàu cao lôùn ta ñoå thaønh töøng lôùp, moãi lôùp daøy 25¸30cm vaø ñoå theo hình baäc thang, vôùi caùc daàm doïc nhaø coù chieàu cao tieát dieän 30cm neân khoâng caàn chia ñoå theo lôùp, ñoå beâ toâng tôùi ñaâu ñaàm tôùi ñoù. + Laøm phaúng: Beâ toâng saøn ñöôïc ñoå cuøng luùc vôùi beâ toâng daàm, ñoå beâ toâng thaønh töøng veät ñoå nhö ñaõ chia, ñoå beâ toâng vaø duøng thöôùc san ñeàu theo caùc vieân cöû ñoå (caùc vieân cöû ñöôïc ñuùc baèng beâ toâng theo chieàu daøy thieát keá saøn 10 cm), san phaúng beâ toâng tôùi ñaâu laáy caùc vieân cöû ra vaø chuyeån sang vò trí khaùc. - Coâng taùc ñaàm beâ toâng daàm saøn: + Ñoái vôùi daàm: Duøng ñaàm duøi truïc meàm ñeå ñaàm, ñaàm theo lôùp nhö ñaõ noùi ôû treân. Taïi vò trí giao nhau giöõa daàm vaø coät do coát theùp nhieàu neâ khoâng theå duøng ñaàm duøi ñaàm ñöôïc, ta duøng thanh theùp 18 ñeå choïc kyõ beâ toâng cho ñeán khi heát boït khí vaø nöôùc xi maêng noåi leân thì thoâi. Khi ñaàm traùnh va chaïm maïnh vaøo coát theùp vaø vaùn khuoân laøm xe dòch vò trí coát theùp, giaûm söï ninh keát vaø maát oån ñònh. + Ñoái vôùi saøn: Saøn coù chieàu daøy 10 cm neân duøng ñaàm baøn ñeå ñaàm, khi ñaàm phaûi keùo maùy töø töø, thôøi gian ñaàm ôû moãi vò trí töø 30 ¸ 50 giaây, ñoái vôùi ñaàm duøi töø 20¸40 giaây. Khi ñaàm ñaàm duøi, chieàu saâu cuûa ñaàm duøi aên xuoáng lôùp beâ toâng beân döôùi khoaûng 5cm ñeå ñaûm baûo cho beâ toâng tôùi moïi vò trí. Böôùc di chuyeån cuûa ñaàm duøi khoâng lôùn hôn 1,5 baùn kính cuûa ñaàm, khi ruùt ñaàm leân phaûi ruùt töø töø vaø maùy vaãn hoaït ñoäng traùnh laøm neân loã trong beâ toâng. Khi ñaàm ñaàm baøn veät ñaàm noï choàng leân veät ñaàm kia 1/3 veät ñaàm ñeå ñaûm baûo moïi vò trí ñeàu kín. Chuù yù: Khi ñaàm khoâng ñöôïc ñaàm quaù laâu laøm cho chaát keát dính noåi leân beà maët cuûa beâ toâng gaây hieän töôïng phaân taàng giaûm cöôøng ñoä cuûa beâ toâng. * Baûo döôõng beâ toâng daàm saøn: - Khi ñoå beâ toâng xong sau 4 giôø ta tieán haønh baûo döôõng. Töôùi nöôùc giöõ ñoä aåm cho beâ toâng, cöù 1 giôø töôùi 1 laàn trong 2 ngaøy ñaàu, nhöõng ngaøy sau cöù 3¸10 giôø töôùi nöôùc 1 laàn. - Thôøi gian baûo döôõng beâ toâng coøn phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khí haäu vaø thôøi tieát ñeå coù ñöôïc thôøi gian baûo döôøng beâ toâng cho thích hôïp. *. Thaùo dôõ vaùn khuoân daàm saøn: - Beâ toâng daàm saøn ñoå lieàn khoái do ñoù ta chæ tieán haønh thaùo dôõ vaùn khuoân khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä 100%. - Trình töï thaùo vaùn khuoân daàm saøn nhö sau: + Thaùo toaøn boä heä thoáng giaèng roài sau ñoù thaùo vaùn khuoân thaønh daàm, thaùo caùc caây choáng vaùn khuoân ñaùy daàm, saøn. Khi thaùo vaùn khuoân ñaùy daàm ta caàn choáng laïi moät soá ñieåm, traùnh gaây öùng suaát cuïc boä taïi caùc vò trí choáng. + Thaùo dôõ vaùn khuoân phaûi caån thaän vaø thaùo xong phaûi caïo röõa vaùn khuoân saïch seõ roài xeáp vaøo kho coù maùi che. + Khi thaùo caàn traùnh laøm söùt meõ beâ toâng. 8. Bieän phaùp an toaøn lao ñoäng: An toaøn lao ñoäng trong quaù trình thi coâng laø coâng taùc heát söùc quan troïng, vì vaäy noù caàn phaûi ñöôïc laäp bieän phaùp cuï theå tröôùc khi tieán haønh thi coâng vaø trong quaù trình thi coâng. - An toaøn trong thi coâng laø an toaøn cho ngöôøi trong khu vöïc laøm vieäc vaø an toaøn chung treân coâng tröôøng. Do vaäy taát caû moïi ngöôøi phaûi chaáp haønh noäi qui veà an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng vaø thöïc hieän theo caùc qui ñònh cuûa nhaø nöôùc veà an toaøn lao ñoäng. + Xung quanh coâng tröôøng phaûi coù haøng raøo ngaên caùch, caám moïi ngöôøi khoâng coù traùch nhieäm khoâng ñöôïc ñi qua laïi nôi thi coâng. + Phaûi coù thieát bò choáng seùt cho coâng trình vaø maùy vaän thaêng. + Saøn vaø caàu coâng taùc phaûi chaéc chaén, lieân keát vöõng vaø oån ñònh, coù lan can baûo veä khi leân cao. Heä thoáng loái ñi phaûi an toaøn, boá trí löôùi chaén vaät lieäu. + Maùy vaän thaêng ñöôïc neo vaøo coâng trình baèng caùc daây theùp oån ñònh. + Phaûi coù bieän phaùp baûo veä moïi ngöôøi trong khu vöïc laøm vieäc nhö trang bò caùc thieát bò baûo hoä: muõ cöùng, daây ñeo baûo hieåm, gaêng tay v.v… vaø moïi ngöôøi treân coâng tröôøng phaûi ñöôïc hoïc luaät an toaøn lao ñoäng. + Caùc thieát bò ñieän phaûi ñöôïc daët ôû nôi an toaøn, khoâ raùo, daây daãn phaûi coù voõ boïc caùch ñieän. Boá trí caàu dao chính vaø caàu dao phuï ôû nhöõng nôi caàn thieát ñeå xöû lyù kòp thôøi khi coù söï coá xaûy ra. + Caùc thieát bò söû duïng khi thi thi coâng phaûi qua thöû nghieäm kieåm tra vaø phaûi coù chöùng chæ söû duïng (vôùi caùc thieát bò naëng). + Vaøo ban ñeâm phaûi coù heä thoáng ñieän chieáu saùng cho coâng trình vaø caùc ñöôøng giao thoâng noäi boä coâng trình. E. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG CAÀU THANG 3 ÑÔÏT 1. Giôùi thieäu : Caàu thang laø phöông tieän gia thoâng theo phöông ñöùng cuûa nhaø ñöôïc boá trí ôû giöõa nhaø. Kích thöôùc hình hoïc cuûa caàu thang. Beà roäng cuûa buoàng thang: 3600 mm Beâ daøi cuûa buoàng thang 6000 mm OÂ saøn chieáu nghæ coù kích thöôùc D x R x C = 1,7 x 1,9 x 0,10 (m) OÂ saøn chieáu tôùi gaén lieàn vôùi saøn taàng. Baûn saøn ñan thang coù kích thöôùc + D x R x C= 2,4 x 1,07 x 0,1 (m) + D x R x C= 1,7 x 1,7x 0,1 (m) Chieàu cao taàng nhaø (taàng 2): 3,6m Ta laäp bieän phaùp thi coâng cho 1 taàng ñieån hình 2. Tính khoái löôïng beâ toâng caàu thang. - Ñan thang, chieáu nghæ:1,804 m3 - Daàm thang, coán thang: 1,64 m3 Coäng: = 3,444 (m3) 3. Bieän phaùp laép döïng vaùn khuoân daàm, saøn caàu thang: - Laép döïng vaùn khuoân ñaùy daàm tröôùc baèng caùc caây choáng theùp gaùc caùc thanh ñaø ñeå ñôõ vaùn ñaùy ñaàm, taïi nhöõng choã daàm ñaët treân töôøng chuù yù khi xaây töôøng phaûi xaây ñeán döôùi vò trí ñaùy daàm khoaûng 50 vaø chöøa caùc khoaûng hôû ñeå sau naøy ta laép ñaët caùc thanh ñaø ñeå ñôõ vaùn ñaùy daàm - Coá ñònh taïm caùc caây choáng baèng caùc thanh giaèng ngang, doïc, tieáp ñeán laép döïng vaùn khuoân thaønh ñaùy daàm vaø lieân keát vôùi saøn chaéc chaén baèng ñinh. - Sau khi laép döïng vaùn khuoân daàm ta tieán haønh raõi xaø goà ñôõ saøn, xaø goà ñöôïc choáng ñôõ baèng caùc caây choáng ñöôïc gia coâng saün theo kích thöôùc caây choáng cuûa caàu thang, laép töø thaáp ñeán cao theo ñoä doác thang nhö thieát keá. - Sau khi laép döïng xong xaø goà vaø coá ñònh chaéc chaén caây choáng ta tieáp tuïc raõi vaùn saøn vaø lieân keát vôùi xaø goà baèng ñinh - Khi ñaõ kieåm tra laïi laàn cuoái vaùn khuoân caàu thang ta tieán haønh raõi coát theùp. 4. Coâng taùc laép döïng coát theùp: - Theùp caàu thang ñöôïc neo vaøo theùp cuûa daàm saøn baèng noái buoäc . - Coát theùp caàu thang ñöôïc laép ñaët theo trình töï nhö laép ñaët coát theùp daàm saøn . Ñoái vôùi coát theùp daàm thì sau khi laép döïng vaùn khuoân ñaùy coá ñònh xong môùi boá trí coát theùp vaø laép döïng vaùn thaønh. - Laép coát theùp saøn chieáu nghæ vaø ñan thang sau cuøng. 5. Coâng taùc ñoå beâtoâng caàu thang: - Khoái löôïng beâtoâng caàu thang: V = 3,444 m3. - Beâtoâng daàm saøn caàu thang ñöôïc ñoå toaøn khoái . - Saøn doác cuûa baûn thang caáu taïo theo kieåu saøn söôøn, saøn baûn thang seõ nghieâng 1 goùc 330 so vôùi maët phaúng ngang. Khi ñoå beâtoâng baûn doác caàn phaûi giaûm ñoä deûo cuûa beâtoâng traùnh hieän töôïng tröôït, rôi beâtoâng do quaù deûo. - Ñoå beâtoâng neân ñoå theo trình töï töø döôùi leân treân, khoâng neân coù maïch ngöøng treân saøn doác. - Ñaàm beâtoâng: khi ñaàm daàm chieáu nghæ thì duøng ñaàm duøi, khi ñaàm baûn thang vaø saøn chieáu nghæ neân duøng thuû coâng. Nguyeân taéc ñaàm Ñaàm vuoâng goùc vôùi maët beâ toâng. Thôøi gian ñaàm: töø 30 ñeán 40 giaây. Böôùc di chuyeån cuûa ñaàm laø khoâng vöôït quaù 1,5 baùn kính taùc duïng cuuûa ñaàm. Chieàu saâu cuûa ñaàm vaøo lôùp beâ toâng ñoå tröôùc laø 10 cm. Khi chuyeån vò trí cuûa ñaàm ta phaûi ruùt leân hoaëc haï xuoáng töø töø, khoâng taét maùy khi ñaàm coøn naèm trong beâ toâng. * Xaây baäc caàu thang: (Sau 1 ngaøy ñoå beâtoâng ta tieán haønh chia baäc caàu thang vaø xaây baäc caàu thang baèng gaïch) Duøng thöôùc theùp ño meùp ngoaøi cuûa daàm chieáu nghæ ra ñeán meùp ngoaøi cuûa daàm chieáu tôùi la:ø 2800 theo phöông ngang nhaø. Ñeå cho veát vaïch leân töôøng chính xaùc ta duøng oáng nöôùc caân cho thaêng baèng roài vaïch leân töôøng baèng sôn ñoû. Ngay meùp ngoaøi cuûa daàm chaân thang ta cuõng vaïch leân töôøng theo phöông thaúng ñöùng. Duøng thöôùc theùp ño töø meùp ngoaøi cuûa daàm chieáu nghæ ra ngoaøi ñuùng theo beà roäng cuûa baäc laø 280 . Theo phöông ñöùng ta cuõng duøng thöôùc ño theo chieàu cao cuûa baäc laø 164 vaø duøng sôn ñoû vaïch leân töôøng. Choã giao nhau giöõa hai daáu sôn laø muõi baäc. Cöù laøm nhö vaäy cho ñeán heát. Chia baäc xong tieán haønh xaây baäc, khi xaây ta xaây töø döôùi chaân thang leân, xaây heát baäc naøy ta duøng vaùn loùt leân treân maët baäc vöøa xaây ñeå xaây caùc maët baäc coøn laïi. Chuù yù: Khi xaây gaïch phaûi ñöôïc nhuùng nöôùc. Vöõa xaây troän ñeàu vaø ñuùng maùc. Gaïch phaûi chín (coù maøu ñoû töôi) 6. Coâng taùc khaùc: Baûo döôõng beâtoâng, thaùo dôõ vaùn khuoân, an toaøn lao ñoäng nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn thi coâng daàm saøn taàng 4. F. COÂNG TAÙC HOAØN THIEÄN TAÀNG 3, TAÀNG 4: I. Coâng taùc xaây töôøng: Khoái löôïng töôøng taàng 3, taàng 4: Töôøng daøy 200: 2 x 180,49 = 360,98 m3 Töôøng daøy 100: 2 x 13,24 = 26,48 m3 Coâng taùc chuaån bò Gaïch tynen 4 loã (8 x 8 x 19 cm), Caùt, Xi maêng, Daây caêng , Khuoân cöûa, Quaû doïi, Bay, thöôùc taám, ni voâ, oáng nöôùc.. . Tröôùc khi xaây töôøng yeâu caàu gaïch phaûi chín (coù maøu ñoû töôi), khoâng bò nöùt, nhuùng nöôùc tröôùc khi xaây. 2. Trình töï xaây töôøng taàng 3, taàng 4: - Coâng taùc xaây töôøng ñöôïc tieán haønh sau khi thaùo vaùn khuoân coät luùc beâ toâng coät ñuû cöôøng ñoä 25%. Ñeå cho maûng töôøng lieân keát chaéc chaén, khi ñoå beâ toâng coät tieán haønh cho coâng nhaân ñeå theùp chôø laø caùc thanh theùp 6 coù chieàu daøi khoaûng 400. - Sau khi thaùo vaùn khuoân xong cho caùc coät tieán haønh doïn veä sinh saïch seõ, töôùi nöôùc leân thaân coät vaø caû giaèng moùng. - Taïi vò trí töôøng coù cöûa ta tieán haønh xaùc ñònh vò trí cöûa baèng caùch ño töø tim coät ra doïc theo truïc töôøng, tieán haønh laép döïng khuoân ngoaïi, coá ñònh khuoân ngoaïi baèng caây choáng vaø ñoái troïng keát hôïp vôùi daây caêng ñeå ñaûm baûo ñöôïc ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa vaùn khuoân. - Raûi giaáy loùt (bao xi maêng) beân döôùi ñeå hoà khoâng bò rôi vaõi ra ngoaøi nhieàu. - Vaän chuyeån gaïch ñeán choã xaây. Nöôùc vaø vöõa xi maêng ñöôïc boá trí nhö sau: Trong suoát thôøi gian laøm vieäc thôï vaän chuyeån phaûi cung caáp lieân tuïc vaät tö baûo ñaûm cho thôï xaây laøm vieäc vaø coù ñuû vaät tö döï tröõ. Rieâng vöõa xaây coù treân maùng khoâng ñöôïc döï tröõ laâu, chæ vaän chuyeån ñeán vò trí xaây döïng tröôùc 10 ñeán 15 phuùt vaø phaûi nhanh choùng söû duïng. Döï tröõ löôïng vaät lieäu phuø hôïp vôùi ñòa ñieåm xaây döïng baûo ñaûm cho thôï xaây laøm vieäc lieân tuïc, naêng suaát lao ñoäng ñöôïc naâng cao, tieán ñoä thi coâng ñaûm baûo, kyõ thuaät coâng trình toát. - Khi xaây caêng daây xaây theo 2 maët töôøng vaø thöôøng xyeân duøng thöôùc taàm kieåm tra ñoä ngang baèng cuûa haøng gaïch treân cuøng vaø xaùc ñònh cao trình cuûa haøng gaïch xaây. - Maïch ñöùng cuûa caùc vieân gaïch phaûi so le vôùi nhau vaø caâu vaøo ít nhaát laø 5 cm Ñaët lôùp gaïch ñaàu tieân, ta ñaët ngang vieân gaïch theo phöông vuoâng goùc vôùi giaèng moùng. Khi ñaët neân chænh cho vieân gaïch thaúng, khi raûi vöõa loùt phaûi raûi thaät ñeàu, raûi ñeán ñaâu ñaët gaïch ñeán ñoù. sau ñoù cheøn vöõa cho ñaày maïch, gaït phaúng vaø raûi lôùp thöù 2 leân treân maët. Ñaët vieân gaïch theo phöông cuûa giaèng, raûi vöõa ñeán ñaâu ñaët gaïch ñeán ñoù. Chuù yù: - Khi xaây töôøng taïi meùp coät beâ toâng phaûi traùt moät lôùp hoà xi maêng ñeå taïo ñoä lieân keát giöõa töôøng vaø coät. Ñoàng thôøi caùc theùp chôø ñöôïc ñöa vaøo caùc maïch vöõa. - Lieân keát caùc baùch saét cuûa khuoân ngoaïi cöûa vaøo töôøng ñeå ñaûm baûo lieân keát cuûa khuoân ngoaïi vaøo töôøng. - Sau ñoù cheøn vöõa vaøo maïch ñöùng, maïch ngang. Cöù laøm nhö vaäy ñoái vôùi hai lôùp gaïch doïc, vaø caùc lôùp treân cuõng laøm töông töï. - Trong coâng trình naøy ta tieán haønh xaây töôøng 5 doïc 1 ngang. 3. Bieän phaùp an toaøn trong coâng taùc xaây: - Tröôùc khi xaây ta kieåm tra laïi phaàn keát caáu moùng. - Kieåm tra laïi saøn coâng taùc vaø boá trí chieàu cao taàm xaây. - Boá trí thao taùc cuûa ngöôøi coâng nhaân treân saøn. - Khoâng ñöôïc ñöùng treân töôøng xaây. Khoâng ñöôïc döïa thang vaøo töôøng xaây. - Khoâng ñöôïc neùm gaïch böøa baõi töø treân xuoáng maët ñaát. II. Bieän phaùp traùt töôøng. 1. Coâng taùc chuaån bò - Tröôùc khi traùt ta chuaån bò giaøn giaùo, saøn coâng taùc döôïc laép döïng chính xaùc chaéc chaùn, duøng heä thoáng giaøn giaùo ñònh hình lieân keát vôùi nhau baèng caùc thanh giaèng. - Saøn coâng taùc ñöôïc ñaët caùch töôøng töø 20 ñeán 25cm ñeå trong quaù trình thi coâng döôïc thuaän lôïi. - Chuaån bò vaät lieäu troän vöõa saïch khoâng laãn taïp chaát, caùtphaûi ñöôïc saøn saïch ñaù soûi, xi maêng phaûi ñöôïc loïc kyõ ñaûm baûo traùt ñuùng kyõ thuaät, ta phaûi xaùc ñònh vöõa traùt ñuùng caáp phoái, ñuùng maùc thieát keá, vöõa phaûi ñoàng ñeàu veà maøu saéc. - Tröôùc khi traùt phaûi veä sinh maït traùt, caïo saïch vöõa treân töôøng, duøng thöôùc taàm hay daây doò ñeå kieåm tra ñoä phaúng cuûa töôøng. - Taïi nhöõng vò trí coù daàm chaïy qua phaûi ñuïc boû nhöõng phaàn loài ra ngoaøi maët töôøng (neáu coù). - Tröôùc khi traùt phaûi töôùi aåm maët töôøng ñònh traùt ñeå haïn cheá ñoä huùt nöôùc cuûa töôøng vaø taêng ñoä baùm dính cuûa vöõa ñoái vôùi maët töôøng. - Taïi nhöõng phaàn beâ toâng nhaün ta phaûi taïo nhaùm . 2. Phöông phaùp ñaép moâùc. -Laøm moác traùt taïi caùc vò trí goùc töôøng xaùc ñònh hai ñieåm caùc maët töôøng beân vaø traàn khoaûng 15 - 20cm ñoùng ñinh vaøo caùc vò trí ñaõ xaùc ñònh, maët muõi ñinh caùch töôøng moät khoaûng baèng chieàu daøy lôùp traùt theo thieát keá. -Caên cöù vaøo muõi ñinh ôû hai goùc ta caên daây ngang vaø cöù caùch nhau moät ñoaïn khoaûng 1.8m laïi ñoùng moät muõi ñinh vöøa chaïm vaøo daây caêng. -Theo töøng muõi ñinh ta thaû doïi theo hai maët muõi ñinh vaø cöù caùch 1.8m ta laïi ñoùng moät ñinh sao cho muõi ñinh chaïm vaøo daây doïi sau ñoù ta duøng vöõa ñaép thaønh nhöõng mieáng moâùc vuoâng 10x10cm roài noái caùc moác theo chieàu ñöùng taïo thaønh daõi moác. 3. Kyõ thuaät traùt. -Traùt lôùp loùt: phaûi quan saùt beà maët cuûa töôøng nhöõng choã naøo loài thì ñuïc ñi, nhöõng choã loõm thì ñaép vaøo. Ta coù theå vaåy vöõa ñeå taêng ñoä baùm dính. Moãi lôùp vöõa daøy töø 6 - 8 mm. Traùt lôùp loùt khoâng caàn caùn phaúng thöôøng duøng caùt côõ haït lôùn, vöõa coù ñoä suït töø 6 - 10 cm. -Traùt lôùp ñeäm: tieán haønh khi lôùp loùt ñaõ se maët, phöông phaùp traùt nhö lôùp loùt nhöng phaûi ñaûm baûo maët lôùp ñeäm vöøa cao baèng moác. -Ta tieán haønh leân vöõa baèng baøn xoa leân töø döôùi leân treân vaø traùt töøng ñoaïn lieàn nhau, duøng thöôùc caùn phaúng töø döôùi leân treân 2 ñaàu thöôùc töïa vaøo 2 lôùp vöõa. -Nhöõng choã loõm phaûi duøng baøn xoa buø vöõa roài môùi laïi caùn. -Khi caùn xong maët vöõa töông ñoái phaúng nhöng khoâng nhaün , neáu nhaün duøng bay gaïch cheùo leân maët lôùp ñeäm saâu töø 2-3 mm caùch nhau töø 6-8 cm, caùt duøng cho lôùp ñeäm côõ haït trung bình vöøa coù ñoä deûo theo tieâu chuaån, coù ñoä suït töø 8-12cm. -Traùt lôùp maët khi vöõa lôùp maët baét ñaàu ñoâng cöùng ta duøng tay aán ñaõ cöùng nhöng coøn veát thì traùt lôùp maët, neáu khoâ quaù thì phaûi töôùi nöôùc thaám ñeàu chôø se maït roàiø traùt lôùp maët, lôùp maët daøy töø 5-8 mm, khoâng quaù 10 mm duøng loaïi caùt mòn. * Phöông phaùp traùt truï: + Coâng taùc chuaån bò: - Tröôùc khi traùt truï ta phaûi veä sinh queùt saïch buïi baån, caïo saïch vöõa baùm dính, nhöõng choã loài phaûi ñuïc boû, neáu truï khoâ ta phaûi töôùi aåm. + Caùch laáy moác: - Ta laáy moác taïi 4 goùc cuûa truï, taát caû caùc moác ôû 4 caïnh truï ñeàu phaûo theo ñöôøng daây doïi. - Ñoä daøy cuûa maët moác baèng ñoä daøy cuûa lôùp ñeäm, khoaûng caùch giöõa 2 lôùp moác ngaén hôn chieàu daøi cuûa thöôùc. - Phöông phaùp traùt truï: - Traùt truï ta tieán haønh töø ñænh truï xuoáng chaân lôùp ñeäm, traùt baèng bay vaø baøn xoa, chieàu daøy lôùp traùt baèng chieàu daøy cuûa moác, coù theå döïa vaøo lôùp moác duøng thöôùc caùn cho lôùp ñeäm töông ñoái phaúng. - Duøng 2 thöôùc taàm aùp vaøo 2 maët coät vaø coá ñònh baèng caùc keïp 8, duøng bay vaø baøn xoa leân vöõa baèng maét thöôùc taàm. - Duøng baøn xoa xoa nhaün maët coät theo 2 caïnh thöôùc taàm, laàn löôït chuyeån thöôùc traùt 4 maët truï. Sau khi traùt ta phaûi kieåm tra ñoä vuoâng goùc cuûa 4 caïnh, maët traùt phaûi phaúng, caïnh traùt phaûi saéc. * Traùt traàn: + Coâng taùc chuaån bò: - Tröôùc khi traùt ta phaûi döïng daøn giaùo - Veä sinh traàn, loät boû taát caû nhöõng loaïi giaáy coøn baùm dính treân maët traàn, ñuïc boû nhöõng phaàn beâ toâng thöøa. - Tröôùc khi traùt ta phaûi töôùi nöôùc beà maët traàn ñeå taêng ñoä baùm dính ñoái vôùi maët traàn. + Phöông phaùp ñaép moác. - Tröôùc khi ñaép moác vöõa ta phaûi kieåm tra ñoä phaúng cuûa traàn baèng caùch döïa vaøo ñaõ cho ôû töôøng xaây, laáy leân caùch thaønh 1,5 cm moät maët töôøng laáy töø 4 - 5 ñieåm, roài daây maûnh caêng qua giöõa 2 moác ño töø meùp daây leân traàn ñeå xaùc ñònh chieàu daøy lôùp ñeäm. - ÔÛ giöõa traàn ñaët moät mieáng moác coù kích thöôùc 1,5 x 1,5 cm, coù chieàu daøy baèng chieàu daøy cuûa lôùp traùt ñaõ choïn. - Duøng moät thöôùc taàm coù gaén ni voâ canh cuûa ni voâ song song, ñaët thöôùc taàm vaøo moác giöõa. - Giöõ cho thöôùc thaêng baèng (döïa vaøo boït nöôùc) roài ñaép ôû moãi ñaàu thöôùc moät moác vöõa quay thöôùc 900 ñeå xaùc ñònh 2 moác nöõa ta tieán haønh töông töï ta seõ coù moät löôùi oâ vuoâng nhöõng moác treân traàn noái thaønh nhöõng daõi vöõa song song vôùi nhau. + Phöông phaùp traùt : - Ta vaãy vöõa laø phöông phaùp toát nhaát, theo töøng daõi heát daõi naøy chuyeån sang daõi khaùc vaåy ñeàu maët traàn vaø ñieàu chænh cho caùc veät vöõa vöøa moác töø 5 – 8 mm, ñôïi cho lôùp ñeäm se maët môùi traùt lôùp maët. - Traùt lôùp maët töø trong ra, traùt heát daõi naøy ñeán daõi khaùc, traùt daøy töø 5 – 8 mm vaø traùt baèng lôùp vöõa moác. -Traùt lôùp maët xong, caùn phaúng ñôïi cho lôùp vöõa se maët thì môùi tieán haønh xoa nhaün, caàn chuù yù xoa kyõ choã tieáp giaùp giöõa moác vöõa vaø daõi vöõa, xoa xong duøng bay mieát laïi cho xi maêng vaø vöõa noåi leân laáp kín caùc khe giöõa haït caùt. - Leân vöõa xong ta chôø cho maët vöõa seõ thì duøng baøn xoa xoa nhaün, xoa töø treân xuoáng döôùi, luùc ñaàu xoa roäng voøng naëng tay, khi beà maët hôi phaúng thì xoa heïp voøng nheï tay. - Cuoái cuøng vöøa xoa vöøa nhaác nheï baøn xoa ra khoûi maët traùt. Neáu vöõa khoâ quaù thì xoa bò noåi caùt ta duøng choåi ñoùt daáp nöôùc quet nheï leân choã vöõa khoâ, vöøa queùt nöôùc vöøa xoa ñeán khi caùt laën vaøo töôøng. - Nhöõng choã giaùp lai phaûi queùt nheï töôùi nöôùc vaøo choã vöøa khoâ ñoàng thôøi duøng baøn xoa xoa roäng voøng caû 2 choã cuõ vaø môùi, xoa ñeán khi nhaün maët thì döøng laïi. 4. An toaøn lao ñoäng trong coâng taùc traùt : - Phaûi taäp trung vaøo coâng vieäc mình ñang laøm ñeå traùnh nhöõng tai naïn xaûy ra. - Tröôùc khi giaùo traùt phaûi kieåm tra heä thoáng giaøn giaùo chaéc chaén môùi tieán haønh cho coâng nhaân thi coâng. - Khi baét giaùo traùt ôû treân cao phaûi coù bieän phaùp neo giöõ giaùo choáng laät, phaûi coù lan can baûo veä khi thi coâng nhöõng boä phaän phöùc taïp. - Khi thi coâng treân cao coâng nhaân khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia, khoâng ñuøa nghòch treân giaùo. - Kieåm tra laïi söùc khoeû khi laøm vieäc treân cao. IV. Coâng taùc oáp: - Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa maët oáp: Maët phaûi thaúng, phaúng khít gaïch oáp, dính keát vôùi maët oáp. Tröôùc khi oáp töôøng phaûi ñöôïc veä sinh saïch seõ, ñuïc boû caùc lôùp goà gheà, ta tieán haønh caêng daây, ñaët moác tröôùc khi oáp. - Gaïch oáp phaûi ñöôïc löïa choïn caån thaän, khoâng cong veânh söùt meû vaø ñöôïc ngaâm nöôùc ít nhaát 45 phuùt tröôùc khi oáp. Caùc vieân gaïch phaûi ñoàng ñeàu veà maøu saéc, kích thöôùc, lôùp men ñuû chieàu daøy vaø phuû kín maët gaïch. + Trình töï thi coâng: Kieåm tra laïi maët oáp veà ñoä phaúng, ñoä thaúng ñöùng neáu khoâng ñaït phaûi söûa laïi baèng vöõa caùt vaøng. Duøng ni voâ keû moät ñöôøng ngang oå chaân töôøng, caùch neàn baèng chieàu roäng vieân gaïch (oáp töø döôùi leân) roài ñoùng ñinh taïm treân moät tali theo ñöôøng naøy hoaëc keû moät ñöôøng naèm ngang theo meùp treân cuøng cuûa haøng oáp (oáp töø treân xuoáng ñoái vôùi gaïch coù kích thöôùc nhoû). Coâng trình söû duïng gaïch oáp 200 x 400 neân ta choïn phöông phaùp oáp töø treân xuoáng. Duøng daây doïi, vaïch moät ñöôøng thaúng ñöùng ôû trung taâm maët oáp (oáp ñoái xöùng) hoaëc ôû moät caïnh cuûa maët oáp. Caên cöù vaøo ñöôøng thaúng ñöùng vaø ñöôøng naèm ngang, xeáp gaïch öôùm thöû ñeå xaùc ñònh vieân moác, cuõng coù theå duøng baèng phöông phaùp ño vaø döïa vaøo kích thöôùc vieân gaïch oáp ñeå tính ra vieân gaïch moác. Sau khi xaùc ñònh chính xaùc vieân gaïch moác, pheát vöõa ximaêng vaøo maët sau vieân gaïch moác ñöa vaøo vò trí, duøng buùa cao su goõ nheï vaø ñieàu chænh, duøng ni voâ kieåm tra ñoäï thaúng ñöùng cuûa vieân moác. Caên cöù vaøo vieân moác, xaùc ñònh ñöôøng thaúng ñöùng, caêng daây oáp haøng caàu. Duøng bay pheát vöõa Ximaêng leân maët oáp cuûa haøng caàu, moät tay caàm vieân gaïch ñaõ ngaâm nöôùc nheï nhaøng daùn leân maët vöõa, tay kia caàm buùa cao su goõ nheï ñieàu chænh vieân gaïch thaúng theo daây. Duøng thöôùc aùp leân maët haøng caàu ñeå kieåm tra ñoä phaúng. OÁp xong haøng caàu thì caêng daây theo hai haøng caàu hai beân ñeå oáp haøng phía trong. Hai caïnh cuûa vieân oáp sau phaûi aên theo hai caïnh cuûa vieân oáp tröôùc vaø moät caïnh aên theo daây caêng. Thöôøng xuyeân phaûi duøng thöôùc taàm kieåm tra ñoä phaúng cuûa maët oáp, oáp ñeán ñaâu chuù yù veä sinh maët phaúng ñeán ñoù, ñeå traùnh vöõa baùm khoâ treân maët oáp sau naøy veä sinh raát toán coâng. Ñoái vôùi gaïch oáp coù kích thöôùc nhoû ta coù theå tieán haønh töø treân xuoáng vôùi phöông phaùp töông töï nhö oáp töø döôùi leân, nhöng khoâng phaûi ñoùng theâm haøng lati maø meùp cuûa haøng treân cuøng ñaët ñuùng ñoä cao caàn oáp, töø ñoù trieån khai xuoáng beân döôùi. Tröôøng hôïp oáp vaøo hai maët vuoâng goùc vôùi nhau thì vieân gaïch phaûi caét vaùt 45o. Lau maïch duøng hoà ximaêng traéng pheát leân caùc maïch ñeå hoà ximaêng laép ñaày caùc maïch. Duøng gieû meàm lau saïch maët oáp. Caùt maïch ñeå oáp nhöõng vieân bò nhôû oå goùc. Ño vò trí troáng: vaïch leân vieân gaïch caàn caét, duøng dao hoaëc maùy ñeå caét gaïch, maøi meùp vieân gaïch cho nhaün, pheát vöõa vaø oáp vieân gaïch vaøo khoaûng troáng. V. Coâng taùc laùt: Coâng taùc laùt neàn baèng gaïch ceramic 300 x 300. Tröôùc tieân ta vaïch daáu laäp moác hoaøn thieän theo thieát keá daãn vaøo xung quanh töôøng, vaïch moác trung gian cao hôn moác hoaøn thieän töø 300-350. Döïa vaøo moác trung gian naøy ñeå kieåm tra cao ñoä maët neàn caàn laùt. Caên cöù vaøo cao ñoä maët neàn ñaõ ñöôïc xaùc ñònh, ta caên daây ñeå kieåm tra theo caùc höôùng, choã naøo cao phaûi vaït ñi (ñoái vôùi saøn) choã naøo thaáp thì boài theâm caùt töôùi nöôùc ñaàm kó ( ñoái vôùi neàn). Neáu neàn Beâtoâng ñaù 4 x 6 cm thaáp hôn cao ñoä quy ñònh thì ñoå theâm lôùp beâ toâng ñaù 4x6 cm cuøng vôùi maùc lôùp beâ toâng tröôùc, roài laùng theâm lôùp vöõa ximaêng caùt vaøng maùc 50. Neáu cao hôn cao ñoä quy ñònh thì phaûi ñuïc bôùt ñeå haï thaáp roài laùng moät lôùp vöõa moûng (vöõa ximaêng caùt vaøng). Trình töï caùc böôùc coâng vieäc ñöôïc tieán haønh nhö sau: Böôùc1: Tröôùc heát ta kieåm tra goùc vuoâng cuûa saøn baèng caùch kieåm tra hai ñöôøng cheùo. Böôùc 2: Öôùm haøng gaïch xung quanh ñeå xaùc ñònh vieân gaïch goùc, gaïch vieàn. Caùc vieân gaïch xeáp öôùm phaûi thaät khít khôùp vaø phaúng maët. Traûi vöõa laùt 4 vieân goùc, caêng daây kieåm tra moät laàn nöõa hai ñöôøng cheùo ( nhaát thieát phaûi baèng nhau). Caên cöù cao ñoä quy ñònh ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu treân töôøng, ñoä doác saøn theo thieát keá, ñieàu chænh 4 vieân gaïch goùc theo thöù töï gaïch goùc 1,2,3,4. Boán vieân goùc phaûi chuaån veà vò trí vaø cao ñoä quy ñònh. Böôùc 3: Laùt haøng caàu, tröôùc tieân ta tieán haønh laùt haøng caàu thaät chuaån so vôùi cao ñoä quy ñònh cuûa maët saøn vaø laùt song song vôùi höôùng laùt. Tröôøng hôïp maët laùt roäng thì caàn theâm nhöõng vieân gaïch moác vaø haøng caàu trung gian. Tieáp theo laø laùt haøng trong: töø caùc haøng caàu ( haøng moác) laùt tieáp nhöõng haøng ôû phía trong tröôùc vaø luøi daàn ra phía cöûa ñi. Thao taùc khi laùt: moãi laàn traûi vöõa ximaêng caùt coù theå laùt töø 3-5 vieân tuyø theo kích côõ gaïch. Chieàu roäng cuûa maët vöõa ñaõ traûi phaûi baèng vôùi chieàu roäng cuûa vieân gaïch. Taïi vò trí cuûa vieân laùt sau tieáp giaùp vôùi vieân laùt tröôùc, maët vöõa phaûi gaït hôi loõm xuoáng. Khi ñaët gaïch leân maët vöõa hai tay caàm ôû hai caïnh keà nhau cuûa vieân gaïch roài nheï nhaøng thaû vieân gaïch xuoáng ñeå traùnh laøm xoâ leäch vöõa traûi ôû phía ñaùy, sau ñoù duøng buùa cao su goõ nheï leân maët gaïch. Khoâng ñöôïc duøng chuoâi bay, chuoâi dao xaây ñeå goõ sao cho hai meùp trong aên khôùp vôùi meùp vieân laùt tröôùc, meùp ngoaøi cuûa vieân gaïch aên theo boùng daây. Sau ñoù duøng thöôùc taàm ñaët leân gaïch ñeå kieåm tra ñoä phaúng, tröôøng hôïp thöôùc taàm hôi keânh ôû vò trí naøo thì duøng naém tay voã nheï vaøo vò trí aáy. Neàn sau khi laùt xong phaûi ñeå sau 24 giôø môùi tieán haønh traùng maïch baèng hoà söõa (1kg ximaêng trong 4 lít nöôùc) ta roùt hoà söõa ñaõ pha vaøo khe laùt roài duøng mieáng cao su gaït cho hoà ximaêng traøn ñaày khe maïch, sau ñoù raõi caùt leân maët gaïch ñeå huùt ximaêng thöøa vaø duøng gieû lau khoâ veùt saïch hoà ximaêng treân maët laùt. G. AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI LAØM VIEÄC TREÂN CAO: Khi laøm vieäc treân cao caàn chuù yù nhöõng ñieåm sau. Nhaát laø khi laøm vieäc treân giaøn giaùo. Saøn thao taùc phaûi vöõng chaéc, khoâng trôn tröôït, khe hôû giöõa caùc vaùn saøn khoâng ñöôïc vöôït quaù 10 mm Saøn thao taùc khi coù ñoä cao 1,5 m trôû leân so vôùi neàn thì phaûi coù lan can baûo veä. Lan can phaûi coù chieàu cao toái thieåu laø 1 m so vôùi maët saøn, coù ít nhaát 2 thanh ngang ñeå phoøng ngöøa ngöôøi ngaõ cao. Coù thang leân xuoáng giöõa caùc taàng (ñoái vôùi giaøn giaùo cao vaø giaøn giaùo treo). Neáu toång chieàu cao cuûa giaøn giaùo döôùi 12 m thì coù theå duøng thang töïu hoaëc thang treo. Neáu toång chieàu cao cuûa giaøn giaùo treân 12 m thì phaûi coù loàng caàu thang rieâng. Coù heä thoáng choáng seùt ñoái vôùi giaøn giaùo cao, giaùo cao laøm baèng kim loaïi nhaát thieát phaûi coù heä thoáng choáng seùt rieâng. PHAÀN TOÅ CHÖÙC THI COÂNG (20%) GVHD: KS. VUÕ VAÊN HOÏC SVTH: ÑINH TAÁN LINH I. PHAÀN ÑAÙNH GIAÙ BIEÅU ÑOÀ, TÍNH TOAÙN TOÅ THÔÏ Ta coù soá coâng töøng loaïi thôï laø: Thôøi gian thi coâng cuûa 2 coâng trình laø töø thaùng 5 ñeán thaùng 9 naêm 2007 Ta coù :T = 24 x 5 = 120 ngaøy Qneà = 13082 (ngöôøi) Qmoäc = 3209 (ngöôøi) Q saét = 1321 (ngöôøi) Q lao ñoäng = 9006 (ngöôøi) Q chung = Qneà + Qmoäc + Qsaét + Qlñ = 13082 + 3209 + 1321 + 9006 = 26618 (ngöôøi) Soá coâng nhaân ñeå hoaøn thaønh coâng trình: N = = = 222 ( ngöôøi) Soá coâng nhaân caàn thieát cuûa töøng loaïi thôï: - Soá thôï neà : Nneà = = 109 ( ngöôøi) - Soá thôï moäc : Nmoäc = = 27 ( ngöôøi) - Soá thôï saét : Nsaét = = 11 ( ngöôøi) - Soá lao ñoäng : N lñ = = 75 ( ngöôøi) Tính Coâng Phuï Ñoäng : Coâng phuï ñoäng cho pheùp : 8%Qchung = 8% x 26618 = 2129 (coâng) - Tính coâng phuï ñoäng thöïc teá: - phuï ñoäng neà : 59 (coâng) - phuï ñoäng moäc : 175 (coâng - phuï ñoäng saét : 93 (coâng - phuï ñoäng lñ : 267 (coâng - toång coâng phuï ñoäng thöïc teá : 59 + 175 + 93 + 267 = 594 (coâng) Þ ta coù phuï ñoäng tính toaùn = 594 (coâng ) < coâng phuï ñoäng cho pheùp : 2129 (Coâng) Vaäy thoaû maõn yeâu caàu ñeà ra laø coâng phuï ñoäng thöïc teá < 8% Qchung Ñeå Ñaùnh Giaù Tieán Ñoä : Ñeå ñaùnh giaù tieán ñoä ta döïa vaøo 2 heä soá oån ñònh nhaân löïc vaø ñieàu hoøa nhaân löïc. - Heä soá oån ñònh veà nhaân löïc : K1 K1 = + Toån ñònh : Thôøi gian oån ñònh nhaát treân bieåu ñoà toång hôïp nhaân löïc + T : Thôøi gian cuûa keá hoaïch tieán ñoä - K1 < 1 : Vaäy nhaân löïc oån ñònh. - Heä soá ñieàu hoøa nhaân löïc: K2 = -Vôùi Ntb soá nhaân löïc trung bình treân bieåu ñoà nhaân löïc. Ntb = Ntb = 226 ( ngöôøi) Nmax = 302 (ngöôøi) K2 = Vaäy : K2 thoûa maûn ñieàu kieän 1 < K2 < 2 Vaäy : Soá nhaân löïc söû duïng ñieàu hoøa trong thôøi gian thi coâng coâng trình. Keát luaän : Nhö vaäy tieán ñoä ñeà ra laø hôïp lyù ñuùng theo yeâu caàu vaø hôïp lyù nhaân löïc ñöôïc ñieàu hoaø ,bieåu ñoà taêng daàn daàn ôû giai ñoaïn ñaàu ,oån ñònh ôû giai ñoaïn giöõa giaûm daàn ôû giai ñoaïn cuoái. - Vôùi khoái löôïng coâng vieäc nhieàu vaø lôùn coäng vôùi nhaân coâng nhieàu vaø khaùc nhau, ñoàng thôøi phaûi phaân boá nhaân löïc moät luùc hai coâng trình neân khoâng khoûi traùnh khoûi tình traïng thöøa hay thieáu lao ñoäng . Do ñoù coù luùc phaûi thueâ theâm lao ñoäng ñeå coâng vieäc khoâng bò giaùn ñoaïn. Cuï theå treân 2 coâng trình ñôn vò nay ta thueâ lao ñoäng 3 laàn cho vieäc ñoå beâtoâng daàm saøn baèng maùy. Moãi laàn thueâ 30 coâng nhaân. - Caùc toå thôï chuyeân moân coù luùc khoâng caàn lao ñoäng hoaëc coâng vieäc khoâng caàn toå ñoäi chuyeân moân vì phaûi tuaân theo qui trình coâng ngheä moät soá coâng vieäc .Luùc ñoù ta boá trí caùc coâng vieäc khaùc nhö : doïn deïp veä sinh coâng tröôøng vaø chuaån bò moät soá coâng taùc oån ñònh ñeå thöïc hieän coâng vieäc tieáp theo . II. THIEÁT KEÁ VAØ BOÁ TRÍ TOÅNG MAËT BAÈNG XAÂY DÖÏNG Thieát keá boá trí vò trí maùy moùc thieát bò - Boá trí daøn giaùo bao quanh coâng trình caùch coâng trình 0,5m . Daøn giaùo söû duïng giaøn giaùo theùp ñònh hình baèng theùp kích thöôùc 1,2 x 1,5 x 1,8 m - Treân maët baèng boá trí maùy vaän thaêng ñeå vaän chuyeån vaät lieäu leân cao , cuøng vôùi noù laø 1 maùy troän vöõa xaây traùt vaø vöõa beâ toâng coät caùc taàng treân. - Coâng suaát vaø soá hieäu caùc loaïi maùy moùc ñöôïc thieát keá cuï theå trong phaàn thieát keá kyõ thuaät. Thieát keá ,boá trí maïng giao thoâng noäi boä : - Söû duïng heä thoáng maïng voøng kín vôùi hai loaïi ñöôøng, moät loaïi ñöôøng roäng 8m, moät loaïi roäng 4m + Loaïi 8m söû duïng cho 2 laøn xe, duøng ñeå vaän chuyeån caùc loaïi vaät lieäu coàng keành nhö theùp, goã vaø caùc loaïi nguyeân vaät lieäu coù tính chaát nguy hieåm gaây chaùy noå nhö xaêng daàu , gaây ñoäc haïi . - Caùc loaïi ñöôøng trong coâng tröôøng söû duïng maët ñöôøng ñaát coù gia coá vôùi thaønh phaàn caáp phoái nhö sau : Ñaát thòt : 10% Caùt : 70% Soûi saïn : 20% Ñaàm chaët theo kyõ thuaät vaø quy trình qui phaïm - Caùc loaïi ñöôøng trong coâng tröôøng phaûi ñaûm baûo khoaûng caùch an toaøn ñoái vôùi coâng tröôøng ñang thi coâng vaø caùc nhaø taïm . 3.Thieát keá boá trí kho baõi vaät lieäu: 1 Tính dieän tích kho baõi: a. Kho chöùa xi maêng: - Kho chöùa xi maêng laø loaïi kho kín. + Goïi F laø dieän tích coù ích (söû duïng – chæ chöùa vaät lieäu, khoâng keå loái ñi laïi ôû trong kho) ñöôïc tính theo coâng thöùc: (m2) Trong ñoù: Vmax – löôïng xi maêng lôùn nhaát döï tröõ trong kho trong khoaûng thôøi gian keá hoaïch: Tính nhu caàu dieän tích kho baõi döïa treân nhu caàu vaät lieäu lôùn nhaát söû duïng trong ngaøy - Tính Vmax + Khoái löôïng beâ toâng lôùn nhaát: Bao goàm beâtoâng moùng baêng, beâtoâng daàm saøn caùc taàng, nhöng trong bieän phaùp thi coâng thì ta ñoå Beâtoâng moùng baêng vaø beâtoâng daàm saøn thi coâng baèng maùy bôm beâtoâng thöông phaåm, neân khi thieát keá dieän tích kho baõi treân coâng tröôøng ta tieán haønh thieát keá cho beâ toâng coät taàng 3:V = 24 (m3) ñoå baèng thuû coâng. (Tra ñònh möùc ) MHÑM C.2123 coù thaønh phaàn caáp phoái nhö sau:(Duøng cho 1m3 BT M200, SN = 2 – 4 cm) Xi maêng : 342 kg Caùt : 0,469 m3 Ñaù daêm : 0,878 m3 Nöôùc : 0,185 m3 Nhu caàu vaät lieäu ñeå ñoå beâ toâng coät trong 2 ngaøy Xi maêng = = 4,104 (Taán) Caùt = = 5,628 (m3) Ñaù = = 10,536 (m3) Löôïng xi maêng döï tröõ trong kho laø: Vmax = rmax x Tdt = 4,104 x 8 = 32,832 (Taán) p – Löôïng Xi maêng chöùa trong 1m2 dieän tích coù ích cuûa kho: p = 1,3 T/m2 Þ (m2) + Goïi S laø dieän tích kho (keå caû loái ñi laïi) ñöôïc tính theo coâng thöùc: S = a ´ F Trong ñoù: a - heä soá söû duïng maët baèng kho, vôùi kho kín a = 1,6. Þ S = 1,6 ´ 25,25 = 40,4 (m2) Chieàu roäng cuûa caùc kho kín ôû coâng tröôøng thöôøng laáy 6 ¸ 10m. Vaäy ta choïn kho coù kích thöôùc: ( 6 x 10)m. b. Tính dieän tích baõi chöùa caùt: + Löôïng caùt döï tröõ lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian keá hoaïch: P = 5,628 x 10 = 56,28 (m3) + Löôïng caùt chöùa trong 1m2 dieän tích: p = 1,8 (m3/m2) Þ (m2) + Heä soá söû duïng maët baèng vôùi baõi loä thieân: a = 1,2. S = a ´ F = 1,2 ´ 31,27 = 37,52 (m2) Vaäy baõi chöùa caùt coù kích thöôùc: (8 ´ 5)m c. Tính dieän tích baõi chöùa ñaù daêm: + Löôïng ñaù daêm döï tröõ lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian keá hoaïch: P = 10,536 ´ 10 = 105,36 (m3) + Löôïng ñaù daêm chöùa trong 1m2 dieän tích: p = 2,0 (m3/m2) Þ (m2) + Heä soá söû duïng maët baèng vôùi baõi loä thieân: a = 1,2. S = a ´ F = 1,2 ´ 52,68 = 63,22 (m2) Vaäy baõi chöùa ñaù daêm coù kích thöôùc: (10 ´ 6)m d. Tính dieän tích baõi chöùa gaïch: + Khoái löôïng gaïch döï tröõ lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian keá hoaïch laø xaây töôøng taàng 2, (thôøi gian xaây töôøng 10 ngaøy) laø: P = 20 ´ 450 x10 = 90000 (vieân) + Khoái löôïng gaïch chöùa trong 1m2 dieän tích: p = 700 v/m2 Þ (m2) S = a ´ F = 1,2 ´ 128,57 = 154,28 (m2) e. Tính dieän tích kho chöùa theùp: + Kho theùp laø loaïi kho kín: a = 1,6. + Khoái löôïng theùp lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian keá hoaïch laø coát theùp beâtoâng moùng baêng. Vmax = 40,56 (Taán) + Khoái löôïng theùp chöùa trong 1m2 dieän tích: p = 3,7 (Taán/m2) Þ (m2) S = a ´ F = 1,6 ´ 10,96 = 17,536 (m2) Vaäy ta choïn kích thöôùc kho theùp: (6 ´ 10) m g. Tính dieän tích kho chöùa vaùn khuoân vaø caây choáng: + Kho chöùa vaùn khuoân theùp vaø caây choâng theùp laø loaïi kho kín: a = 1,6. + Khoái löôïng goã coát pha lôùn nhaát trong khoaûng thôøi gian keá hoaïch (vaùn khuoân daàm saøn taàng 2 + taàng thöôïng) : VMAX = (11,62 + 10,6) ´ 0,3 = 6,666 m3 + Khoái löôïng vaùn khuoân chöùa trong 1m2 dieän tích: p = 1,4 m3/m2 Þ m2 S = a ´ F = 47,6 ´ 1,6 = 76,16 (m2) Vaäy ta choïn kích thöôùc kho vaùn khuoân : (6 ´ 17) m. 4. Tính thieát keá boá trí nhaø ôû taïm treân coâng tröôøng: - A = Ntb = 226 (ngöôøi) ® Soá coâng nhaân laøm vieäc treân coâng tröôøng: A = 226 ngöôøi + Soá coâng nhaân laøm vieäc ôû xöôûng phuï trôï : B = ( 20÷ 30%) A = (45÷ 68) ngöôøi ® laáy B = 56 ngöôøi + Soá caùn boä kyõ thuaät: C = 4% ¸ 8% (A + B) Ta choïn 4%: Þ C = 0,04 ´ (226 + 56) = 11,28 (ngöôøi), Laáy 11 ngöôøi. + Soá nhaân vieân haønh chính: D = 5% ¸ 6% (A + B + C) Þ D = 0,05 ´ (226 + 56 + 11) = 14,65 (ngöôøi), ta laáy D = 15 ngöôøi + Soá nhaân vieân phuïc vuï( y teá, nhaø aên): (ngöôøi) Choïn 15 ngöôøi * Soá ngöôøi laøm vieäc treân coâng tröôøng: G = 1,06 ´ (A + B + C + D + E) = 1,06 ´ (226 + 56 + 11 + 15 + 15) = 342 (ngöôøi) * Döïa vaøo tieâu chuaån nhaø taïm treân coâng tröôøng xaùc ñònh soá coâng trình taïm : Dieän tích nhaø taïm ñöôïc tính theo coâng thöùc: Fti = Ni . fi Vôùi: Ni – Soá ngöôøi. fi – Tieâu chuaån veà dieän tích nhaø taïm Tæ leä Nam /Nöõ = 8 ® Soá coâng nhaân Nöõ : 342/8 = 43 ngöôøi ® Soá coâng nhaân Nam : 342 - 43 = 299 ngöôøi - Dieän tích nhaø taïm cho caùn boä, kyõ thuaät vaø coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc treân coâng tröôøng laø: BAÛNG TÍNH DIEÄN TÍCH NHAØ TAÏM CAÙC LOAÏI Soá TT Loaïi nhaø Tieâu chuaån m2/ngöôøi Soá ngöôøi DT söû duïng (m2) 1 Nhaø ôû taäp theå nam 4,0 299 1196 1 Nhaø ôû taäp theå nöõ 4,0 43 172 2 Nhaø ôû caùn boä 6,0 26 156 3 Nhaø laøm vieäc caùn boä 4,0 26 104 5 Phoøng thay quaàn aùo nam 0,5m2/30ngöôøi 299 5 5 Phoøng thay quaàn aùo nöõ 0,5m2/30ngöôøi 43 0,7 6 Nhaø veä sinh nam 2,5m2/20ngöôøi 299 37,4 7 Nhaø veä sinh nöõ 2,5m2/20ngöôøi 43 5,4 8 Traïm xaù 0,03m2/ngöôøi 342 10,26 9 Nhaø aên 0,4m2/ngöôøi 342 136,8 Coäng: 1823,56 Ñaây chæ laø dieän tích toái thieåu cho 1 ngöôøi ôû treân coâng tröôøng, ñaây chæ laø tính toaùn mang tính töông ñoái, do ñoù khi boá trí nhaø taïm khoâng nhaát thieát phaûi boá trí ñuùng theo thieát keá maø boá trí phuï thuoäc vaø ñieàu kieän thöïc teá treân coâng tröôøng vì ñaây laø coâng trình naèm trong thaønh phoá neân soá löôïng coâng nhaân ôû laïi coâng tröôøng khoâng nhieàu.Vaäy vieäc löïa choïn vaø boá trí nhaø taïm theo tieâu chuaån hoaù nhaèm ñaûm baûo deã daøng cho quaù trình laép raùp cuõng nhö luaân phieân töø coâng trình naøy sang coâng trình khaùc,ôû ñaây ta choïn kho chöùa vaät lieäu vaø laùng traïi ñeàu coù chung chieàu roäâng laø 6 m 5. Tính toaùn ñieän nöôùc thi coâng vaø sinh hoaït: a.Nöôùc: Tính toaùn vaø xaùc ñònh löôïng nöôùc tieâu thuï treân coâng tröôøng. a) Nöôùc phuïc vuï cho saûn xuaát : Q1=1,2 x kg -kg :heä soá söû duïng ñoàng thôøi laáy kg =2 -Ai :löôïng nöôùc duøng cho töøng coâng vieäc 1. Nöôùc duøng troän beâ toâng :400 (l/ngaøy) 2. Nöôùc duøng troän vöõa :300 (l/ngaøy) 3. Nöôùc duøng röûa caùt ñaù soûi : 800 (l/ngaøy) 4. Nöôùc töôùi gaïch vaø baûo döôõng beâ toâng :400(l/ngaøy) Þ Q1 = 1,2 x (l/s) b) Nöôùc sinh hoaït taïi hieän tröôøng : Q2= - Nmax : Soá nhaân coâng ñoâng nhaát taïi hieän tröôøng: 302 (ngöôøi) - B = 15 (l) Q2 = (l/s) Vaäy: Löu löôïng nöôùc caàn duøng toaøn coâng trình Q=0,2 + 0,314 = 0,514 (l/s) Ñöôøng oáng caáp nöôùc taïm: d = Nt – Löôïng nöôùc thieát keá Nt = 0,00189 m3/s V- Vaän toác nöôùc trong oáng V = 1,5m/s d = Choïn ñöôøng kính oáng = 27( mm). b. Ñieän : Ñieän duøng treân coâng tröôøng goàm : - Ñieän chaïy maùy vaø saûn xuaát ôû coâng tröôøng : Maùy haøn(2 maùy) : Coâng suaát p = 20 kw (k=0,7; cos=0,65) p1=k= 5,39(kw) Maùy vaän thaêng (2 maùy) : Coâng suaát 4,4 kw. (k=0,75; cos=0,65) p2=k=5(kw) 3. Maùy troän beâ toâng 250 lít (2 maùy) : 4,4 KW. (k=0,75; cos=0,68) p3=k=4,85(kw) 4. Maùy ñaàm duøi (4 maùy) : Coâng suaát 1,1 KW. (k=0,75; cos=0,65) p4=k=1,3(kw) 5. Ñaàm baøn(2 maùy) : coâng suaát 1 KW (k=0,75; cos = 0,65) p5=k=1,15(kw) - Ñieän thaép saùng sinh hoaït vaø thaép saùng : Ñieän thaép saùng coâng tröôøng :(p=1,5 kw; k=1 ) p6 = k x p =1x1,5=1,5 kw Ñieän chieáu saùng nhaø ôû (p=15kw; k=1) p7 = k x p =1x15 =15 kw Vaäy: Coâng suaát phuïc vuï cho toaøn coâng tröôøng p = 1,1 (p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7) =1,1 ( 5,39 + 5 + 4,85 + 1,3 + 1,15 + 1,5 + 15) = 37,61(Kw) Vôùi caùc caên cöù trong höôùng daãn cuûa giaùo trình thieát keá toång maët baèng xaây döïng (0,6÷ 0,8) Schoïn St vaø traïm haï aùp coù ñieän aùp thöù caáp laø 380/220, caên cöù vaøo moái lieân quan giöõa haïng muïc coâng trình ñang xaây döïng vaø toång theå quy hoaïch cuûa coâng trình ta choïn maùy bieán aùp loaïi I 50 – 10/0,4 (do Vieät Nam saûn xuaát ), thoâng soá kyõ thuaät : + coâng suaát ñònh möùc : 50 kVA + ñieän theá ñònh möùc phía cao aùp : 10 kV + ñieän theá ñònh möùc phía haï aùp : 0,4 kV BAÛNG GHEÙP VIEÄC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTANLINH - THUYET MINH TOT NGHIEP.doc