Thiết kế ký túc xá trường cao đẳng sư phạm Đồng Tháp

TỔNG QUÁT VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH I - ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TỈNH ĐỒNG THÁP Đặc điểm khí ở Đồng Tháp chia thành hai mùa rõ rệt I.1 Mùa mưa Bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 11 có: + Nhiệt độ trung bình : 25oC + Nhiệt độ thấp nhất : 20oC + Nhiệt độ cao nhất : 32oC + Lượng mưa trung bình : 274,4mm + Lượng mưa cao nhất : 638mm ( tháng 9) + Lượng mưa thấp nhất : 31 mm ( tháng 11) + Độ ẩm tương đối trung bình : 84,5% + Độ ẩm tương đối thấp nhất : 79% + Độ ẩm tương đối cao nhất : 100% + Lượng bốc hơi trung bình : 28mm/ngày + Lượng bốc hơi thấp nhất : 6,5mm/ngày I.2 Mùa khô Bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4. + Nhiệt độ trung bình : 27oC + Nhiệt độ cao nhất : 39oC I.3 Gió - Thịnh hành trong mùa khô: + Gió Đông Nam chiếm 30% - 40% + Gió Đông chiếm 20% - 30% -Thịnh hành trong mùa mưa: + Gió Tây Nam chiếm 66% - Hướng gió Tây Nam và Đông Nam với tốc độ trung bình 2,15 m/s - Gió thổi mạnh vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, ngoài ra còn có gió Đông Bắc thổi nhẹ - Khu vực Tỉnh Đồng Tháp hầu như không chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng chịu ảnh hưởng của nước lớn do sông Cửu Long tràn về từ khoảng tháng 5 đến tháng 10 II - VỊ TRÍ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH II.1 Vị trí xây dựng Công trình được xây dựng tại khu quy hoạch dân cư ở Đồng Tháp có diện tích xây dựng 681.6m2 Công trình có chiều cao 23.8m Chiều rộng 18m Chiều dài 41m Chiều cao tầng 1 là 4 m , còn các tầng còn lại là 3.3m II.2 Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng Công trình gồm có : 1 tầng trệt,6 tầng lầu, hồ nước mái. - Tầng trệt : bố trí nhà xe, phòng bảo vệ và các phòng ở. - Tầng lầu: dùng để bố trí các phòng ở. - Hồ nước mái : công trình có hai hồ nước mái, dùng để chứa nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy. II.3 Giải pháp giao thông - Giao thông theo phương đứng gồm hệ thống thang bộ, mỗi tầng có hai thang bộ bố trí ở hai bên nhà. - Giao thông theo phương ngang là các hành lang lưu thông giữa các phòng. III - CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC III .1 Yêu cầu về phòng và chữa cháy - Các bình cứu hỏa được đặt ở gần cầu thang - Nước cứu hỏa được lấy từ hồ nước mái. III.2 Yêu cầu về hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió III.2.a Hệ thống cấp thoát nước - Nguồn nước lấy từ hệ thống cấp nước của Tỉnh đưa vào bể chứa ở dưới đất sau đó được bơm lên bể chứa ở tầng mái. Từ đó nước được dẫn đến mọi nơi trong công trình phục vụ cho sinh hoạt và chữa cháy. III.2.b Hệ thống thông gió Các phòng đều được thông gió tự nhiên bằng cửa sổ, cửa chính, hành lang, mỗi tầng đều có bố trí ren thông gió. III.3 Yêu cầu về hệ thống chiếu sáng tự nhiên, nhân tạo, hệ thống thiết bị điện Các phòng đều được chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Ở hành lang, cầu thang đều có lắp hệ thống đèn chiếu sáng. III.4 Yêu cầu về thoát rác Hệ thống thu rác được đặt suốt các tầng. III.5 Yêu cầu về chống sét - Hệ thống thu lôi gồm các cột thu lôi mạng lưới dẫn sét đi ngang và đi xuống được nối tiếp đất . sẽ được thiết lập ở tầng mái để tối thiểu hóa nguy cơ bị sét đánh.

doc6 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế ký túc xá trường cao đẳng sư phạm Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 4 TÍNH CAÀU THANG TRUÏC 1-2 Thieát keá thang boä taàng ñieån hình (loaïi thang 2 veá) Kích thöôùc baäc thang nhö hình veõ, vôùi hb = 170mm, lb = 300mm tga = = 0,567 Þ a = 29,50 TAÛI TROÏNG TRUYEÀN VAØO BAÛN THANG: Tænh Taûi: -Taûi troïng do lôùp ñaù maøi daøy 2cm, coù khoái löôïng rieâng g= 2000(kG/m3), quy ñoåi ra lôùp töông ñöông doïc theo baûn coù chieàu cao laø: ht = = 27 cm Þg1 = 0,027x2000x1,1 = 59,4 (kG/m2) -Taûi do vöõa loùt daøy 2cm, coù khoái löôïng rieâng g= 1800(kG/m3), quy ñoåi ra lôùp töông ñöông doïc theo baûn coù chieàu cao laø: h2 = = 27 cm Þg1 = 0,027x1800x1,2 = 58,32 (kG/m2) -Taûi do baäc gaïch quy ñoåi ra chieàu daøi töông ñöông doïc theo baûn coù chieàu cao laø: h2 = = 7,4 cm Þg3 = 0,074x1600x1,1 = 130,24 (kG/m2) -Taûi do baûn BTCT daøy 12 cm: Þ g4 = 0,12x 2500x1,1 = 330 (kG/m2) -Taûi do lôùp vöõa traùt döôùi baûn thang daøy 1,5cm: Þ g5 = 0,015x 1800x 1,1 = 29,7 (kG/m2) -Taûi troïng do tay vòn baèng goã: Þ g6 = 50 (kG/m2) Þ Toång taûi troïng: G = g1 + g2 + g3 + g4 + g5 + g6 Þ G= 59,4+58,32+130,24+330+29,7+50 = 658 (kG/m2) Hoaït Taûi: Theo TCVN 2737-1995 coù ptc = 300 (kG/m2) Þ P = 1,2x300 = 360 (kG/m2) Taûi Toaøn Phaàn: Taûi thaúng ñöùng ñoái vôùi phöông naèm ngang: 658+360 = 1018(kG/m2) Taûi thaúng ñöùng ñoái vôùi phöông naèm nghieâng: 1018xcos(29,50) = 1018x 0,87 = 842 (kG/m2) TÍNH BAÛN THANG: Sô ñoà tính Tính Theùp Cho Nhòp: Beâ toâng maùc 300, Rn = 130 (kG/cm2) Theùp AII , Ra = 2800( kG/cm2) Choïn a = 1,5 cm Þ h0 = h-a = 12- 1,5 = 10,5 cm Mnhòp = 3800 (kg.m) A === 0.033 g = 0,5(1+ )= 0,5(1+)= 0.99 Fa = == 16.46 (cm2) Choïn f16a=160 mm( Fa = 16.18cm2) m = = = 1,54% Tính Theùp Cho Goái: Ta boá trí theùp baèng 40% Fa nhòp Choïn f10a=120mm ( Fa = 6,54cm2) Coát theùp phaân boá theo phöông ngang: f8 a= 200mm Boá trí coát theùp baûn thang trong baûn veõ ñi cuøng. TÍNH CAÙC DAÀM THANG: Sô boä choïn tieát dieän: hd = ( ) x450 = ( 37,522,5) cm Choïn hd = 25cm bd = (0,30,5)x25 = ( 7,512,5) cm Choïn bd = 20cm -Troïng löôïng baûn thaân: g = 0,2x0,25x2500x1,1 =137,5 (kG/m) -Phaûn löïc do baûn thang taùc duïng xuoáng: R = 2911 (kG/m) Þ Toång taûi troïng: G = 137,5 +2911 = 3048.5 (kG/m) Daàm ñöôïc tính nhö 1 daàm ñôn giaûn chòu taûi troïng phaân boá ñeàu goái leân 2 goái töïa vôùi L = 4,5 m, M = ql2/8 Tính Noäi Löïc Vaø Theùp: Sô Ñoà Tính Beâ toâng maùc 300, Rn = 130(kG/cm2) Theùp AII, Ra = 2800(kG/cm2) Choïn a = 2 cm, h0 = h-a = 30-2 = 28 cm -Tính Theùp Nhòp: Mnhòp = = = 7716.5(kG.m) A = = = 0.378 g = 0,5( 1+) = 0,5( 1+) = 0.89 Fa = = = 11.05 cm2 m = = = 1.97% Choïn 4f18 (Fa = 10.18 cm2) Tính Theùp Goái: laáy 70% M F= = 7.126 cm Choïn 4f16(Fa = 8.04 cm2) -Tính Coát Theùp Ngang: Q = = = 6859.125(kG) 0,6*Rk*b*h0 = 0,6*10*20*28 = 3360 (kG) 0,35*Rn*b*h0 = 0,35*130*20*28 = 36400(kG) Þ 0,6*Rk*b*h0<Q<0,35*Rn*b*h0: ñieàu kieän tính coát ñai thoõa maõn. Giaû thieát duøng coát ñai f6 ( fñ =0,283cm2), n=2 Theùp CII, Rañ = 2100(kG/cm2) Utt = Rañ .n.fñ = 2100x2x0,283 = 31.6 cm Daàm coù h= 30cm neân Uct = 15cm Umax = = = 34.29 cm Choïn U = 15cm (caùch ñeàu) cho ñaàu daàm coù chieàu daøi l/4 = 1,125m. treân ñoaïn coøn laïi ôû giöõa daàm coù chieàu daøi l/2 = 2,25m, khoaûng caùch coát ñai laø 20cm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doccau thang1-2.doc
 • docSAN MAI.doc
 • docSUA COC NHOI CUA DE.doc
 • docSUA HOÀ NÖÔÙC.doc
 • docsua khung 4.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • docTC-AV.doc
 • docBIA PHU LUC.doc
 • docBIA.doc
 • doccoc ep gan dung.doc
 • docdam doc dien hinh.doc
 • inidesktop.ini
 • docKIEN-TRUC.doc
 • docloi cam on.doc
 • docLÔØI CAÛM TAÏ.doc
 • docMUC LUC 1.doc
 • docPHU LUC DAM DOC TRUC B.doc
 • docPHU LUC KHUNG TRUC 4.doc
 • docSan dien hinh-in.doc