Đề tài Lý luận về ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ƯU ĐÃI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH 1 1. Sự cần thiết thực hiện ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 1 2. Khái niệm 3 2.1. Khái niệm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 3 2.2. Khái niệm chế độ ưu đãi đối với thương binh, ngưởi hưởng chính sách như thương binh 9 3. Ý nghĩa của pháp luật ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 10 4. Nguyên tắc ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 12 4.1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có quyền được hưởng ưu đãi của nhà nước và xã hội 13 4.2. Nhà nước thống nhất quản lý về ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 13 4.3. Ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh phải phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 14 4.4. Xã hội hoá các hoạt động ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 15 5. Quy định của pháp luật một số nước về chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 15 CHƯƠNG II 18 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI THƯƠNG BINH, 18 NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH 18 1. Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 18 1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954 18 1.2. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 19 1.3. Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986 20 1.4. Giai đoạn từ sau năm 1986 đến trước khi có Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2005 21 2. Quy định của pháp luật hiện hành về ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 22 2.1. Điều kiện công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 24 2.1.1. Điều kiện công nhận thương binh 24 2.1.2. Điều kiện công nhận người hưởng chính sách như thương binh 27 2.1.3. Điều kiện công nhận Thương binh loại B 28 2.2. Thủ tục xác nhận và lập hồ sơ 28 2.3. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 32 2.3.1. Về chế độ ưu đãi trợ cấp 32 2.3.2. Về chế độ chăm sóc sức khoẻ 36 2.3.3. Về chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo 38 2.3.4. Về chế độ ưu đãi việc làm 40 2.3.5. Về các chế độ ưu đãi khác 42 2.4. Quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp 44 CHƯƠNG III 49 THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM 49 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ƯU ĐÃI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH 49 1. Thực tiễn thực hiện pháp luật ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 49 1.1. Thành tựu đã đạt được 49 1.2. Một số hạn chế 55 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 61 2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 61 2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 62 2.2.1. Về điều kiện công nhận 63 2.2.2. Về thủ tục xác nhận và lập hồ sơ 64 2.2.3. Về chế độ ưu đãi 65 2.2.4. Về quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp 69 2.2.5. Tổ chức tốt phong trào chăm sóc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong toàn dân 72 2.2.6. Nghiên cứu xây dựng Luật Ưu đãi người có công 73 2.2.7. Một số ý kiến khác 74 KẾT LUẬN

doc77 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lý luận về ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§· N½ng, Quy Nh¬n, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra cßn hÖ thèng c¸c c¬ së chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng thuéc c¸c Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng. ho¹t ®éng chÝnh cña c¸c c¬ së nµy lµ ®iÒu trÞ b»ng phÉu thuËt chØnh h×nh vµ vËt lý trÞ liÖu, s¶n xuÊt, l¾p r¸p ch©n tay gi¶ vµ dông cô chØnh h×nh, ph­¬ng tiÖn trî gióp cho th­¬ng binh vµ ng­êi tµn tËt vËn ®éng. C¸c trung t©m chØnh h×nh ®Òu ®ãn nhËn c¸c th­¬ng binh, cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn trî gióp cho hä theo quy ®Þnh. NhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ch©n, tay gi¶, xe l¨n, xe l¾c ra ®êi phôc vô cho viÖc cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn gi¶ cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. §Æc biÖt, xuÊt hiÖn ng­êi th­¬ng binh víi phong trµo "th­¬ng binh lµm xe l¨n ®iÖn tÆng th­¬ng binh" cña anh Lª Anh Tµi, nªu cao tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ng­êi th­¬ng binh v­¬n lªn hoµn c¶nh khã kh¨n gióp ®ì nh÷ng ng­êi cã hoµn c¶nh nh­ m×nh. Còng vµo dÞp 27/07/2007 võa qua nhiÒu ®oµn thÇy thuèc cña Héi ch÷ thËp ®á ViÖt Nam cïng c¸c bÖnh viÖn ®· t×nh nguyÖn tæ chøc th¨m kh¸m søc khoÎ, cÊp ph¸t thuèc cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh t¹i gia ®×nh, trao quµ ®éng viªn gia ®×nh hä. C«ng t¸c ­u ®·i trong lÜnh vùc gi¸o dôc, ®µo t¹o ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä ®­îc tæ chøc thùc hiÖn tèt t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o trong c¶ n­íc. Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä ®­îc ­u tiªn céng ®iÓm trong thi xÐt tuyÓn, c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o miÔn, gi¶m häc phÝ cho con em th­¬ng binh. NhiÒu c¬ quan, ®oµn thÓ ®· trao nh÷ng xuÊt häc bæng ®éng viªn tinh thÇn häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tiÕp thu tri thøc trë thµnh nh÷ng c«ng d©n cã Ých, x©y dùng tæ quèc giµu ®Ñp h¬n trong t­¬ng lai. Trong nh÷ng n¨m võa qua, vÊn ®Ò viÖc lµm cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lu«n ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m. Lêi d¹y cña B¸c Hå "th­¬ng binh tµn nh­ng kh«ng phÕ" ®· trë thµnh ph­¬ng ch©m hµnh ®éng cña th­¬ng binh, bÖnh binh trong c¶ n­íc. Hµng chôc v¹n th­¬ng binh trong c¸c cuéc chiÕn tranh, khi th­¬ng lµnh bÖnh khái ®· t×m cho m×nh mét c«ng viÖc phï hîp. Lêi dÆn dß cña B¸c ®· gióp c¸c anh chÞ em thay ®æi c¸ch nghÜ, më réng tÇm nh×n vµ cã thªm nghÞ lùc tù v­¬n lªn trong cuéc sèng. Khi ®Êt n­íc tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, nhiÒu anh chÞ em th­¬ng binh trªn m×nh cßn nhiÒu th­¬ng tÝch vÉn v­ît lªn th­¬ng tËt, t×m cho m×nh mét c«ng viÖc phï hîp ®Ó v­ît qua ®ãi nghÌo, tiÕp tôc gãp phÇn x©y dông quª h­¬ng ®Êt n­íc. Tiªu biÓu trong sè ®ã, ph¶i kÓ ®Õn anh th­¬ng binh Phan TÊt Thµnh tØnh VÜnh Phóc ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n cïng ®ång ®éi thµnh lËp c«ng ty TNHH th­¬ng bÖnh binh vµ ng­êi tµn tËt Thµnh Thu - B¶o TÝn. Víi ho¹t ®éng kinh doanh chÕ t¸c vµng b¹c, dÞch vô xe du lÞch, kinh doanh ®ång hå..., doanh thu hµng n¨m t¨ng 30%, lµm chñ nhiÒu cöa hµng bÒ thÕ. Kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc lµm giÇu cho m×nh, C«ng ty Thµnh Thu - B¶o TÝn cßn quan t©m ch¨m sãc ®êi sèng, t¹o viÖc lµm cho gÇn 60 th­¬ng binh, trÎ em tµn tËt vµo lµm viÖc víi møc l­¬ng 800.000 ®ång ®Õn 1,2 triÖu ®ång/ ng­êi/th¸ng. C«ng ty cßn tham gia c¸c phong trµo t×nh nghÜa kh¸c nh­ ñng hé kinh phÝ ®i l¹i cho ®oµn Cùu chiÕn binh Yªn B¸i th¨m l¹i chiÕn tr­êng; ñng hé 90 triÖu ®ång tiÒn phÉu thuËt tim cho c¸c cùu binh, th­¬ng binh gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n... Sau 30 n¨m rêi tr¹i th­¬ng binh vÒ cuéc sèng ®êi th­êng, anh th­¬ng binh Phan TÊt Thµnh ®· nªu cao tÊm g­¬ng s¸ng vÒ mét th­¬ng binh "tµn nh­ng kh«ng phÕ", giÇu ý trÝ nghÞ lùc. Xøng ®¸ng lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho anh chÞ em th­¬ng binh noi theo. Trªn kh¾p ®Êt n­íc, cã nhiÒu th­¬ng binh trë thµnh nh÷ng ng­êi lµm kinh tÕ giái, hä kh«ng chØ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho b¶n th©n, gia ®×nh mµ cßn gi¶i quyÕt, gióp ®ì t¹o viÖc lµm cho nh÷ng anh em th­¬ng binh kh¸c. nhiÒu c¬ së d¹y nghÒ ®· ®­îc më ra thu hót sù tham gia cña th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä. Tiªu biÓu nh­ hai thµnh phè lín Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ hai thµnh phè tiªu biÓu vÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho th­¬ng binh. Tõ n¨m 2001 ®Õn nay Hµ Néi ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®µo t¹o nghÒ cho 6.700 con th­¬ng binh, liÖt sÜ.[18] Ngoµi ra, cßn nhiÒu h×nh thøc hç trî kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho anh em th­¬ng binh x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt t¹o viÖc lµm nh­ hç trî kinh phÝ lµm nhµ x­ëng, ­u tiªn cho thuª ®Êt, h­íng dÉn ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt, cho vay vèn ­u ®·i t¹o c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh ... (8) D­¬ng Minh NghÜa – Bµi: Tõ nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu ®Õn phong trµo toµn d©n – T¹p chÝ Lao §éng & X· Héi – Sè 310 (tõ 1 – 15/5/2007). ChÕ ®é ­u ®·i vÒ nhµ ë cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh còng ®­îc chó träng. Tõng ®Þa ph­¬ng c¨n cø vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña m×nh ®· hç trî th­¬ng binh vÒ vÊn ®Ò nhµ ë: X©y nhµ t×nh nghÜa, giao ®Êt x©y nhµ, söa ch÷a nhµ ë ... Tõ n¨m 1996 ®Õn nay víi viÖc sö dông kinh phÝ quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®· x©y tÆng míi 237. 000 c¨n nhµ, söa ch÷a gÇn 104 c¨n víi tæng kinh phÝ gÇn 2.300 tØ ®ång, gióp thªm 300.000 gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhµ ë æn ®Þnh.[18] C¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c trong mét sè lÜnh vùc nh­ miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ë... còng ®­îc ¸p dông, t¹o ®iÒu kiÖn cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. VÒ qu¶n lý, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp: C«ng t¸c qu¶n lý kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®· ®­îc chó träng. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tiÕn hµnh kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thùc tÕ. Qua qu¸ tr×nh kiÓm tra ®ã ®· ph¸t hiÖn nhiÒu vi ph¹m trong viÖc lËp hå s¬ gi¶ h­ëng chÕ ®é ­u ®·i, lîi dông chøc vô quyÒn h¹n trôc lîi tõ kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ­u ®·i. Xö lý nghiªm minh nh÷ng tr­êng hîp sai ph¹m, t¹o ®­îc lßng tin tõ phÝa nh©n d©n víi viÖc qu¶n lý chÕ ®é ­u ®·i nµy. cïng víi ®ã, viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp trong thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i còng ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®¶m b¶o c«ng b»ng cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Gi¶i quyÕt tranh chÊp trong lÜnh vùc nµy chñ yÕu thÓ hiÖn qua gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o cña c¸c ®èi t­îng h­ëng ­u ®·i göi tíi c¬ Côc Th­¬ng binh - LiÖt sÜ vµ ng­êi cã c«ng. Theo b¸o c¸o,[24] tõ n¨m 2003 tíi n¨m 2006 Côc ®· tiÕp nhËn 21.045 ®¬n th­ khiÕu n¹i cña c¸c ®èi t­îng göi tíi vµ tõ c¸c c¬ quan kh¸c chuyÓn vÒ, ®· xö lý 16.590 ®¬n th­ khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i tè c¸o. sè ®¬n th­ ®­îc gi¶i quyÕt cßn h¹n chÕ nh­ng ®ã còng lµ sù cè g¾ng cña Côc Th­¬ng binh - LiÖt sÜ vµ ng­êi cã c«ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i nµy. D­íi sù chØ ®¹o cña Nhµ n­íc, ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®· trë thµnh phong trµo trong mäi tÇng líp nh©n d©n. n¨m 2007 võa qua, toµn §¶ng, toµn d©n ta ®· long träng kû niÖm 60 n¨m ngµy Th­¬ng binh - LiÖt sÜ (27/07/0947 - 27/07/2007). Nh©n dÞp nµy, nhiÒu ho¹t ®éng v¨n ho¸ tinh thÇn cã ý nghÜa ®· ®­îc tæ chøc träng thÓ, t­ëng nhí c«ng lao cña nh÷ng ng­êi con ®· cèng hiÕn, hy sinh mét phÇn x­¬ng m¸u cña m×nh cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. Tiªu biÓu ph¶i kÓ ®Õn cuéc TriÓn l·m vµ ho¹t ®éng giao l­u "60 n¨m ®Òn ¬n ®¸p nghÜa" do Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ x· héi, Bé C«ng an, Uû ban trung ­¬ng mÆt trËn Tæ Quèc ViÖt Nam, UBND c¸c tØnh, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, HiÖp héi s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi tµn tËt ViÖt Nam... tæ chøc tõ ngµy 24/07/2007 ®Õn ngµy 28/07/2007 t¹i Trung t©m triÓn l·m v¨n ho¸ nghÖ thuËt Hµ Néi. TriÓn l·m thÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng, nhµ n­íc vµ toµn x· héi ®èi víi th­¬ng binh vµ h×nh ¶nh nh÷ng th­¬ng binh tiÕp tôc gãp phÇn dùng x©y quª h­¬ng ®Êt n­íc trong thêi k× ®æi míi... ngoµi ra, cßn nhiÒu ho¹t ®éng cã ý nghÜa kh¸c ®­îc tæ chøc kh¾p n¬i trªn c¶ n­íc. Trªn ®©y lµ mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ trong c«ng t¸c thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n ta trong nh÷ng n¨m võa qua. Nh÷ng thµnh qu¶ nµy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¹o dùng ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh æn ®Þnh, c©n b»ng víi møc sèng chung cña x· héi. Nh÷ng thµnh tùu nµy còng cho thÊy viÖc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®· ®­îc triÓn khai cã hiÖu qu¶ trong thùc tÕ. 1.2. mét sè h¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ ®¹t ®­îc, vÉn cßn nh÷ng tån t¹i tr­íc m¾t vÒ ph¸p luËt ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ thùc tiÔn thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh nµy. Nh÷ng tån t¹i nµy chñ yÕu do nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt cßn ch­a cô thÓ, ch­a ®Çy ®ñ ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Cã thÓ thÊy nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ sau ®©y. H¹n chÕ trong quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn c«ng nhËn th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. §iÒu kiÖn, tiªu chuÈn c«ng nhËn th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®· ®­îc më réng nhiÒu, ®Ò cËp tíi nh÷ng tr­êng hîp bÞ th­¬ng trong khi lµm nhiÖm vô b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cho nhµ n­íc, nh©n d©n. ViÖc quy ®Þnh më réng kh¸i niÖm nµy còng lµm cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®èi t­îng thuéc nhiÒu tr­êng hîp bÞ th­¬ng ®Ó c«ng nhËn lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. cïng víi ®ã, viÖc x¸c nhËn th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®èi víi d©n c«ng ho¶ tuyÕn, thanh niªn xung phong bÞ th­¬ng cßn ch­a triÖt ®Ó. §iÒu ®¸ng chó ý lµ viÖc thiÕt lËp hå s¬ x¸c nhËn thanh niªn xung phong bÞ th­¬ng trong nhiÒu tr­êng hîp kh«ng theo quy ®Þnh h­íng dÉn. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai ­íc tÝnh cã kho¶ng 5.000 ng­êi bÞ th­¬ng ch­a ®­îc x¸c nhËn ®Ó h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh.[16] §· xuÊt hiÖn nhiÒu vô viÖc tiªu cùc bÞ truy tè tr­íc ph¸p luËt (ë Lai Ch©u, Ninh B×nh) g©y bÊt b×nh trong d­ luËn. Ngoµi ra, ®· cã quy ®Þnh b·i bá viÖc x¸c ®Þnh th­¬ng binh lo¹i B tõ n¨m 1995, nh­ng nh÷ng tr­êng hîp ®­îc c«ng nhËn tr­íc kia tiÕp tôc ®­îc h­ëng chÕ ®é nh­ cò. Quy ®Þnh nµy ®· g©y khã kh¨n, phøc t¹p trong viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é cho c¸c ®èi t­îng nµy. ViÖc qu¶n lý hå s¬ còng kh«ng thèng nhÊt, do theo quy ®Þnh hiÖn nay ph¶i chuyÓn c¸c ®èi t­îng nµy sang h­ëng chÕ ®é do b¶o hiÓm y tÕ chi tr¶. Tr­êng hîp x¸c nhËn liÖt sÜ cho th­¬ng binh bÞ chÕt khi vÕt th­¬ng t¸i ph¸t cßn ch­a hîp lý. Theo quy ®Þnh, chØ th­¬ng binh chÕt do vÕt th­¬ng t¸i ph¸t ë bÖnh viÖn cÊp tØnh trë lªn míi ®­îc x¸c nhËn lµ liÖt sÜ. Quy ®Þnh nµy cßn nhiÒu bÊt cËp, thiÕu c«ng b»ng trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, nh­ tr­êng hîp th­¬ng binh chÕt t¹i gia ®×nh, bÖnh viÖn tuyÕn d­íi còng do vÕt th­¬ng t¸i ph¸t. H¹n chÕ trong thñ tôc x¸c nhËn vµ lËp hå s¬: Mét trong nh÷ng ®iÒu h¹n chÕ lín hiÖn nay trong c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ viÖc qu¶n lý hå s¬ c«ng nhËn th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. ViÖc quy ®Þnh nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó x¸c nhËn cßn phøc t¹p do cã nhiÒu ®èi t­îng, nhiÒu thêi k× lÞch sö kh¸c nhau... chÝnh v× thÕ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n ®èi t­îng h­ëng ­u ®·i còng nh­ cho c¬ quan qu¶n lý. Nh÷ng quy ®Þnh nµy còng t¹o ra lç hæng ph¸p luËt, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng phÇn tö xÊu lîi dông lµm gi¶ hå s¬, chøng nhËn sai sù thËt ®Ó h­ëng sai chÕ ®é ­u ®·i, g©y thiÖt h¹i cho nhµ n­íc, bÊt b×nh trong nh©n d©n. trong qu¸ tr×nh triÓn khai, ®· x¶y ra nhiÒu vô viÖc tiªu cùc lËp hå s¬ gi¶ h­ëng chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc bÞ khëi tè h×nh sù t¹i mét vµi ®Þa ph­¬ng, bé, ngµnh nh­ Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· cÊp giÊy chøng nhËn bÞ th­¬ng, Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa tØnh Nam §Þnh, BÖnh viÖn Giao th«ng vËn t¶i ®· gi¸m ®Þnh th­¬ng tËt, hoµn tÊt hå s¬,... nh­ng qua kiÓm tra cã trªn 600 hå s¬ kh«ng hîp lÖ...[16] ChØ trong n¨m 2006, riªng tØnh Qu¶ng B×nh ®· ph¸t hiÖn lµm gi¶ 28 bé hå s¬ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, thu lîi bÊt chÝnh 400 triÖu ®ång.[23] Cã nh÷ng tr­êng hîp trªn, mét phÇn do quy ®Þnh cña ph¸p luËt cßn ch­a chÆt chÏ. MÆt kh¸c lµ do chÝnh ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch thùc hiÖn c«ng t¸c ­u ®·i cßn yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, tr× trÖ vÒ t¸c phong, kh«ng cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. Cïng víi ®ã lµ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc qu¶n lý vµ lËp hå s¬ cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ, ®ång bé. H¹n chÕ vÒ c¸c chÕ ®é ­u ®·i: quy ®Þnh c¸c chÕ ®é ­u ®·i vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nh­ sau: ChÕ ®é ­u ®·i trî cÊp: hiÖn nay, møc chuÈn quy ®Þnh trî cÊp ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®· ®­îc ®iÒu chØnh t¨ng h¬n so víi thêi gian tr­íc. Nh­ng so víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, møc sèng trung b×nh cña ng­êi d©n ®ang ngµy mét t¨ng, gi¸ c¶ sinh ho¹t ®ang "leo thang" th× møc trî cÊp ®ã vÉn cßn t­¬ng ®èi thÊp. Theo Tæng côc thèng kª n¨m 2005, møc tiªu dïng cña ng­êi d©n viÖt Nam ®· ë møc 577,289 ®ång/th¸ng. Trong khi ®ã, møc chuÈn ®Ó tÝnh trî cÊp nh­ hiÖn nay míi ®iÒu chØnh dõng l¹i ë 564.000 ®ång. Nh­ vËy lµ vÉn thÊp h¬n so víi møc trªn. møc trî cÊp nµy vÉn ch­a ®¶m b¶o tèt nhÊt cho ®êi sèng cña th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ gia ®×nh. §Ó chÕ ®é ­u ®·i trî cÊp ph¸t huy ®óng môc ®Ých ®Æt ra lµ gãp phÇn ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ gia ®×nh ngang b»ng víi møc sèng cña x· héi th× hä cÇn ®­îc quan t©m h¬n n÷a trong vÊn ®Ò ­u ®·i trî cÊp. ChÕ ®é ch¨m sãc søc khoÎ: C«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn cÊp ph­¬ng tiÖn gi¶, dông cô chØnh h×nh cho th­¬ng binh còng cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së chØnh h×nh vµ phôc håi chøc n¨ng ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n, c¸c c¬ së nµy n»m r¶i r¸c trong c¶ n­íc vµ ho¹t ®éng kh¸ ®éc lËp nªn rÊt Ýt cã mèi liªn hÖ víi nhau, ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n cßn thiÕu. Trang thiÕt bÞ c¶ vÒ y tÕ vµ phôc vô s¶n xuÊt cßn rÊt khiªm tèn do ch­a cã sù ®Çu t­ m¹nh vµ bµi b¶n, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p ch©n tay gi¶, dông cô chØnh h×nh chñ yÕu do n­íc ngoµi trî gióp tõ thËp kû 70 cña thÕ kû tr­íc, ®Õn nay ®· l¹c hËu, ch­a cã ®iÒu kiÖn bæ sung thay thÕ. §iÒu nµy ®ang lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng phôc vô th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ ng­êi cã c«ng. ViÖc cÊp tiÒn cho hä mua c¸c ph­¬ng tiÖn trî gióp, dông cô chØnh h×nh cã thÓ sÏ kh«ng ®¹t ®­îc môc ®Ých, nÕu nh­ kh«ng chó ý tíi hoµn c¶nh, yªu cÇu cô thÓ cña tõng ®èi t­îng. NhÊt lµ c¸c ®èi t­îng ë vïng s©u, miÒn nói, rÎo cao cßn gÆp nhiÒu v­íng m¾c do ®iÒu kiÖn ®i l¹i cña hä qu¸ khã kh¨n. HoÆc c«ng t¸c h­íng dÉn cho hä tíi c¸c trung t©m cung cÊp ph­¬ng tÞªn gi¶, dông cô chØnh h×nh phï hîp cßn ch­a ®­îc chó träng. chÕ ®é ­u ®·i viÖc lµm: VÒ quy ®Þnh c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn mét tØ lÖ th­¬ng binh vµo lµm viÖc nh»m gi¶i quyÕt c«ng viÖc cho hä vÉn cßn lµ quy ®Þnh chung chung, kh«ng cô thÓ. Kh«ng cã v¨n b¶n quy ®Þnh b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn, vµ còng kh«ng cã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh nµy. nÕu kh«ng thùc hiÖn th× hä ph¶i chÞu nh÷ng chÕ tµi g×. ThiÕu sãt nµy lµm cho quy ®Þnh trªn chØ mang tÝnh lÝ thuyÕt, kh«ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn trong thùc tÕ. chÕ ®é ­u ®·i trong gi¸o dôc, ®µo t¹o: cã thÓ thÊy, chÕ ®é ­u ®·i trong gi¸o dôc, ®µo t¹o ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em cña hä ®­îc chó träng h¬n trong c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o c«ng lËp. CÇn ph¶i xem xÐt tíi viÖc ¸p dông chÕ ®é ­u ®·i cho hä trong c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o d©n lËp, t­ thôc mét c¸ch c«ng b»ng h¬n, ®¶m b¶o cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em cña hä häc tËp t¹i tÊt c¶ c¸c tr­êng trong hÖ thèng gi¸o dôc n­íc ta ®Òu ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i nh­ nhau, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng viÖc häc tËp cña hä. Ngoµi nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i trªn cã mét sè v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh cô thÓ trong tõng lÜnh vùc nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn tr­íc, th× mét sè chÕ ®é ­u ®·i kh¸c trong c¸c lÜnh vùc thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tÝn dông cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c v¨n b¶n chuyªn ngµnh, h­íng dÉn thi hµnh trªn thùc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cßn h¹n chÕ. VÉn x¶y ra tr­êng hîp nh÷ng ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý, thi hµnh chÕ ®é ­u ®·i vi ph¹m trong viÖc sö dông kinh phÝ, trôc lîi bÊt chÝnh tõ c«ng viÖc nµy, thiÕu tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, tiÕp tay cho ng­êi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thñ tôc hå s¬, giÊy tê h­ëng chÕ ®é ­u ®·i. Nh÷ng chÕ tµi trong xö lÝ c¸c tr­êng hîp vi ph¹m cßn ch­a nghiªm kh¾c. C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lÝ vi ph¹m chñ yÕu chØ dõng l¹i ë xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, båi th­êng nÕu g©y thiÖt h¹i. Hµnh vi ph¹m ph¸p trong lÜnh vùc nµy kh«ng thÓ chØ coi nh­ c¸c lo¹i h×nh vi ph¹m kh¸c, nã cßn ¶nh h­ëng tíi lßng tin cña c¶ thÕ hÖ ®· cèng hiÕn hy sinh cho d©n téc, ¶nh h­ëng tíi lßng tin cña nh©n d©n vµo thÓ chÕ chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. Do ®ã, viÖc quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n n÷a vÕ vÊn ®Ò qu¶n lý, kiÓm tra vµ nhÊt lµ xö lý vi ph¹m trong lÜnh vùc nµy lµ ®iÒu v« cïng cÇn thiÕt. ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o trong lÜnh vùc nµy cßn nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p. tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2006 cßn 1.525 ®¬n th­ ch­a ®­îc gi¶i quyÕt, sè trïng l­u theo dâi lµ 970 ®¬n th­.[24] Sè ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o ë lÜnh vùc nµy gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ, sè ®¬n th­ v­ît cÊp, göi kh«ng ®óng thÈm quyÒn vÉn chiÕm mét sè l­îng lín. Mét sè ®Þa ph­¬ng xuÊt hiÖn nhiÒu ®¬n th­ lµ Hµ T©y, H­ng Yªn, H¶i D­¬ng, NghÖ An, Qu¶ng TrÞ, Qu¶ng Ng·i. C¬ chÕ gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o cßn nhiÒu bÊt cËp nh­: phèi hîp chØ ®¹o, kiÓm tra, h­íng dÉn gi¶i quyÕt ë c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ®Þa ph­¬ng víi Côc Th­¬ng binh - LiÖt sÜ vµ ng­êi cã c«ng ch­a thèng nhÊt, ch­a thùc hiÖn ®óng nh­ quy ®Þnh cña LuËt KhiÕu n¹i tè c¸o. Nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc dµnh cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®· nhËn ®­îc sù h­ëng øng cña hä vµ gia ®×nh. §a phÇn hä ®Òu biÕt ¬n sù quan t©m cña §¶ng, nhµ n­íc vµ coi chÕ ®é ­u ®·i nh­ mét ®iÒu kiÖn ®Ó hä cïng gia ®×nh ph¸t triÓn mäi mÆt cuéc sèng, xøng ®¸ng víi niÒn tin yªu cña toµn thÓ céng ®ång. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, tån t¹i mét bé phËn nhá nh÷ng ®èi t­îng lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ch­a ý thøc ®­îc ®iÒu nµy. Hä cã th¸i ®é û l¹i, dùa dÉm vµo chÕ ®é ­u ®·i mµ nhµ n­íc dµnh cho hä, ®ßi hái nhµ n­íc ph¶i cã "tr¸ch nhiÖm" víi cuéc sèng cña hä vµ gia ®×nh. Tõ c¸ch hiÓu sai lÇm ®ã, hä dùa vµo nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc mµ b¶n th©n kh«ng tù cè g¾ng trong cuéc sèng, kh«ng coi nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i ®ã lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh tèt h¬n. C¸ biÖt, cßn cã mét sè tr­êng hîp th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lîi dông chÕ ®é ­u ®·i cña nhµ n­íc dµnh cho hä ®Ó vi ph¹m ph¸p luËt, lµm lîi bÊt chÝnh, coi ®ã nh­ mét c«ng cô ®Ó lîi dông, mét vá bäc tèt cho b¶n th©n thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi ph¹m ph¸p luËt... nh÷ng tr­êng hîp nªu trªn tuy kh«ng ph¶i lµ phæ biÕn, nh­ng ®· lµm ¶nh h­ëng tíi h×nh ¶nh tèt ®Ñp cña ng­êi th­¬ng binh lu«n nªu cao phÈm chÊt vµ tinh thÇn kh«ng chØ trong chiÕn ®Êu b¶o vÖ tæ quèc, mµ c¶ trong thêi k× ®æi míi hiÖn nay, ¶nh h­ëng tíi niÒm tin yªu vµ sù kÝnh träng cña nh©n d©n víi hä. Nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn ®Æt ra yªu cÇu §¶ng vµ nhµ n­íc ta cÇn quan t©m h¬n n÷a trong c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh trong thùc tÕ. Lµm ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ toµn thÓ nh©n d©n tham gia thùc hiÖn. §Æc bÞªt cÇn kÕt hîp sù ñng hé, ®ång lßng cña chÝnh th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh trong viÖc t×m ra vµ kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ ®ã. 2. mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh Hoµn thiÖn ph¸p luËt ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. Tr­íc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Êt n­íc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ dÇn ®i vµo æn ®Þnh. Chóng ta ®· thu ®­îc nhiÒu th¾ng lîi trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ - chÝnh trÞ - v¨n ho¸ nhê vµo viÖc thay ®æi ®­êng lèi ph¸t triÓn vµ héi nhËp toµn cÇu. §êi sèng nh©n d©n ngµy ®­îc n©ng cao, c¸c nhu cÇu vÒ cuéc sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Bªn c¹nh ®ã, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· lµm x· héi cã sù ph©n ho¸ giµu nghÌo râ rÖt. Møc sèng c¸c tÇng líp trong x· héi cã sù c¸ch biÖt kh¸ lín. §èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh do hoµn c¶nh cuéc sèng cïng víi th­¬ng tËt, th× hä cµng gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n h¬n trong cuéc sèng, khã hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cÇn nhËn ®­îc sù quan t©m thiÕt thùc h¬n n÷a cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ toµn x· héi. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi còng cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn h¬n. Hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c quy ®Þnh trong ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ mét phÇn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn chÝnh s¸ch x· héi ®ã. Vµ nh­ thÕ còng phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi hiÖn nay cña ®Êt n­íc. Hoµn thiÖn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh ®¸p øng nhu cÇu t­¬ng trî cña céng ®ång vµ truyÒn thèng "§Òn ¬n ®¸p nghÜa" cña nh©n d©n. Víi truyÒn thèng tèt ®Ñp "Uèng n­íc nhí nguån", nh©n d©n ta lu«n ghi nhí c«ng ¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi con hy sinh mét phÇn x­¬ng m¸u cña m×nh cho ®éc lËp tù do cña tæ quèc, vµ mong mái ®Òn ®¸p mét phÇn c«ng ¬n ®ã. ch¨m sãc ®êi sèng cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh phÇn nµo thÓ hiÖn ®­îc tÊm lßng biÕt ¬n ®ã cña nh©n d©n ta. Thùc tÕ cho thÊy, chóng ta cßn ch­a huy ®éng hÕt sù ñng hé cña nh©n d©n trong c«ng t¸c thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Mét phÇn do hÖ thèng ph¸p luËt ch­a hoµn thiÖn, ch­a kªu gäi toµn thÓ nh©n d©n tham gia vµo c«ng t¸c nµy. Víi thùc tÕ ®ã, hoµn thiÖn chÕ ®é ­­ ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy phong trµo toµn d©n. Lµm ®­îc ®iÒu ®ã, chóng ta thu hót ®­¬c nguån lùc lín trong nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕn hµnh chÕ ®é ­u ®·i ®­îc nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ cao trong thùc tÕ. Hoµn thiÖn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. Víi h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cña nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh trong ph¸p luËt nªn viÖc hoµn thiÖn chÕ ®é ­u ®·i víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch th­¬ng binh chÝnh lµ ®iÒu tÊt yÕu ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®ã. Khi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®­îc söa ®æi phï hîp th× c¸c chÕ ®é ­u ®·i sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt trong thùc tÕ. §©y lµ hai vÊn ®Ò cã sù liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¶ hai cïng hoµn thiÖn, ph¸t triÓn. 2.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, thùc tiÔn thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kho¸ luËn ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc nµy. 2.2.1. VÒ ®iÒu kiÖn c«ng nhËn HiÖn nay, ph¸p luËt ®· cã nh÷ng quy ®Þnh më réng thªm mét sè ®èi t­îng ®­îc xem xÐt c«ng nhËn lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh nh­ thanh niªn xung phong, d©n c«ng ho¶ tuyÕn... Tuy vËy, nh÷ng quy ®Þnh nµy cßn ch­a ®­îc thèng nhÊt trong cïng mét v¨n b¶n mµ cßn quy ®Þnh r¶i r¸c ë nhiÒu v¨n b¶n kh¸c nhau g©y khã kh¨n cho viÖc ¸p dông. V× thÕ, cÇn hoµn chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c nhËn c¸c ®èi t­îng tr­íc kia lµ thanh niªn xung phong, d©n c«ng ho¶ tuyÕn cô thÓ, râ rµng ®Ó cho hä nhanh chãng ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Còng cÇn tËp trung c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn c«ng nhËn c¸c ®èi t­îng nµy vµo mét v¨n b¶n cô thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh ¸p dông. VÒ viÖc phong tÆng danh hiÖu liÖt sÜ cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, t¹i kho¶n 6, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 54/2006/N§-CP ngµy 26/05/2006 quy ®Þnh "LiÖt sÜ lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh chÕt do vÕt th­¬ng t¸i ph¸t mµ cã tØ lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 21% ®Õn 80% chÕt trong khi ®ang ®iÒu trÞ vÕt th­¬ng t¹i bÖnh viÖn cÊp tØnh trë lªn". Quy ®Þnh nµy cã phÇn ch­a hîp lÝ: tr­êng hîp th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cã tØ lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 21% ®Õn 81% chÕt khi ®iÒu trÞ vÕt th­¬ng t¹i bÖnh viÖn cÊp tØnh trë lªn míi ®­îc c«ng nhËn lµ liÖt sÜ. Ph¸p luËt cÇn xem xÐt tíi tr­êng hîp th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cã tØ lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 21% ®Õn 81% chÕt do vÕt th­¬ng t¸i ph¸t ®ang ®iÒu trÞ t¹i nhµ hoÆc c¸c c¬ së y tÕ tuyÕn d­íi, ch­a kÞp chuyÓn lªn bÖnh viÖn cÊp tØnh. NÕu theo quy ®Þnh trªn, nh÷ng tr­êng hîp nµy sÏ kh«ng ®­îc c«ng nhËn lµ liÖt sÜ. Quy ®Þnh nh­ vËy cã phÇn ch­a c«ng b»ng. dï hä chÕt trong khi kh«ng ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn cÊp tØnh th× còng cïng mét tr­êng hîp do vÕt th­¬ng t¸i ph¸t. Nªn söa ®æi quy ®Þnh nµy nh­ sau: "Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh chÕt do vÕt th­¬ng t¸i ph¸t ®­îc c«ng nhËn lµ liÖt sÜ". Víi th­¬ng binh lo¹i B, quy ®Þnh nh÷ng tr­êng hîp ®­îc x¸c nhËn tr­íc ngµy 31/12/1993 vÉn ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i cña nhµ n­íc nh­ tªn gäi cò. Trong khi hiÖn nay, nh÷ng tr­êng hîp t­¬ng tù l¹i chuyÓn sang h­ëng chÕ ®é do B¶o hiÓm x· héi chi tr¶. Quy ®Þnh nh­ vËy lµ ch­a thèng nhÊt, g©y phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc víi cïng mét ®èi t­îng. §Ó thuËn tiÖn h¬n, nªn thèng nhÊt chuyÓn tÊt c¶ nh÷ng tr­êng hîp nµy sang h­ëng chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp do B¶o hiÓm x· héi chi tr¶. nh­ vËy sÏ tr¸nh phøc t¹p trong viÖc xem xÐt ®iÒu kiÖn c«ng nhËn ®èi t­îng nµy, ®­a viÖc qu¶n lý thèng nhÊt t¹i mét c¬ quan, ®ång thêi t¹o sù c«ng b»ng cho c¸c tr­êng hîp trªn trong viÖc h­ëng chÕ ®é. 2.2.2. VÒ thñ tôc x¸c nhËn vµ lËp hå s¬ Thùc tÕ cho thÊy qu¸ tr×nh lËp hå s¬ h­ëng chÕ ®é ­u ®·i cßn nhiÒu bÊt cËp do c¸c giÊy tê theo quy ®Þnh kh¸ phøc t¹p. CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh hîp lý, linh ®éng h¬n trong viÖc x¸c nhËn giÊy tê lËp hå s¬ cho ®èi t­îng h­ëng ­u ®·i. Cã thÓ do hoµn c¶nh chiÕn tranh, lo¹n l¹c nh÷ng giÊy tê cña hä bÞ thÊt l¹c. §èi víi tr­êng hîp nµy, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÇn cã nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt cho hîp lý. Cã thÓ c«ng nhËn nh÷ng giÊy tê mang tÝnh x¸c nhËn t­¬ng tù so víi quy ®Þnh, phï hîp ®Ó ®­a vµo hå s¬. Tuy nhiªn, còng l­u ý tr¸nh tr­êng hîp dÔ dµng c«ng nhËn nh÷ng lo¹i giÊy tê kh«ng cã nguån gèc cô thÓ mµ hä mang tíi nh»m môc ®Ých gi¶ m¹o ®Ó h­ëng chÕ ®é ­u ®·i. Hå s¬ ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh còng cÇn ®­îc lËp vµ qu¶n lý mét c¸ch khoa häc. TiÕn hµnh s¾p xÕp hîp lý theo tõng thêi kú lÞch sö, tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó tiÖn theo dâi, qu¶n lý. TiÕn hµnh kiÓm tra hå s¬ theo ®Þnh k× nhÊt ®Þnh, lo¹i bá nh÷ng hå s¬ kh«ng hîp lÖ ®Ó nhanh chãng dõng viÖc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cña Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh x¸c nhËn vµ lËp hå s¬, cÇn kiÓm tra kÜ c¸c giÊy tê cã liªn quan, ph¸t hiÖn kÞp thêi giÊy tê kh«ng phï hîp, th«ng b¸o cho ®èi t­îng ®Ó hä kÞp thêi s÷a ch÷a, bæ sung. §ång thêi ph¸t hiÖn nhanh chãng nh÷ng hå s¬ gi¶ m¹o ®Ó b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý. §Ó viÖc tiÕn hµnh thñ tôc lËp hå s¬ cho ®èi t­îng ®­îc nhanh chãng, thuËn lîi, c¬ quan cã thÈm quyÒn trong lÜnh vùc nµy cã thÓ tuyªn truyÒn réng r·i quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh tíi quÇn chóng nh©n d©n th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®ã, nh÷ng ®èi t­îng cã liªn quan sÏ hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh lËp hå s¬ c«ng nhËn lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, tíi c¬ quan nµo ®Ó gi¶i quyÕt yªu cÇu cña hä... Lµm tèt c«ng t¸c nµy gióp cho c¬ quan cã thÈm quyÒn lËp hå s¬ nhanh chãng, thuËn tiÖn. 2.2.3. vÒ chÕ ®é ­u ®·i thø nhÊt, chÕ ®é ­u ®·i trî cÊp ¦u ®·i trî cÊp lµ chÕ ®é ­u ®·i quan träng trong c¸c chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Víi ý nghÜa ®ã, møc trî cÊp cÇn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh theo h­íng t¨ng cao h¬n n÷a, ®¶m b¶o phï hîp víi møc sèng trung b×nh cña x· héi theo tõng thêi k×, cô thÓ lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay víi gi¸ c¶ sinh ho¹t ®ang lªn cao. CÇn ®iÒu chØnh møc chuÈn trî cÊp theo ®iÒu tra møc sèng trung b×nh cña Tæng côc Thèng kª. Dùa vµo ®ã ®iÒu chØnh t¨ng dÇn cho phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, møc trî cÊp phô thuéc vµo møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, nh÷ng tr­êng hîp suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 21% trë lªn ®­îc h­ëng trî cÊp hµng th¸ng. Nªn ph©n lo¹i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh theo tØ lÖ suy gi¶m søc lao ®éng tõ ®ã quy ®Þnh hä sÏ ®­îc h­ëng trî cÊp mét lÇn hay hµng th¸ng. Cô thÓ: Víi nh÷ng tr­êng hîp cã tØ lÖ suy gi¶m søc lao ®éng tõ 21% ®Õn 60%, hä vÉn cßn kh¶ n¨ng lao ®éng vµ gÆp Ýt khã kh¨n trong sinh ho¹t, cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó t¹o ra thu nhËp cho b¶n th©n vµ gia ®×nh. Ph¸p luËt nªn quy ®Þnh nh÷ng tr­êng hîp nµy sÏ ®­îc h­ëng trî cÊp mét lÇn thay cho h­ëng trî cÊp hµng th¸ng nh­ hiÖn nay. NÕu hä nhËn møc trî cÊp mét lÇn tho¶ ®¸ng, hä sÏ cã mét nguån vèn ®¸ng kÓ, cã thÓ dïng vµo c«ng viÖc ®Çu t­ s¶n xuÊt, hay c¶i thiÖn mét mÆt nµo ®ã trong ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña m×nh (nhµ ë vµ c¸c vËt dông cÇn thiÕt). Nh­ vËy sÏ hîp lÝ h¬n lµ viÖc hµng th¸ng hä nhËn kho¶n trî cÊp Ýt ái, kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®ßi hái cã nguån tµi chÝnh lín. H¬n n÷a, nhµ n­íc sÏ gi¶m ®­îc kho¶n chi phÝ tr¶ cho ®éi ngò c¸n bé thùc hiÖn c«ng viÖc chi tr¶ kho¶n trî cÊp hµng th¸ng nµy. Cßn víi nh÷ng ng­êi cã tØ lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn, Nhµ n­íc nªn ®iÒu chØnh møc trî cÊp theo h­íng t¨ng cao h¬n cho hä. Kh¶ n¨ng lao ®éng cña nh÷ng ®èi t­îng nµy ®· suy gi¶m kh¸ nhiÒu, hä hÇu nh­ kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng t¹o ra thu nhËp nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh. Trong khi ®ã møc trî cÊp hiÖn nay cã phÇn h¹n chÕ cho cuéc sèng vµ cã thÓ kh«ng ®ñ cho hä thùc hiÖn nghÜa vô nu«i d­ìng cha mÑ giµ vµ con nhá ch­a thµnh niªn. ViÖc t¨ng cao møc trî cÊp ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng thùc hiÖn, trong khi hoµn c¶nh ®Êt n­íc ta cßn nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, cÇn dùa vµo sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña toµn x· héi ®Ó ®iÒu chØnh møc trî cÊp ­u ®·i cho phï hîp. Thø hai, chÕ ®é ch¨m sãc søc khoÎ Ch¨m sãc søc khoÎ cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ ®iÒu cÇn thiÕt gióp hä æn ®Þnh søc khoÎ, hoµ nhËp víi cuéc sèng th­êng ngµy. §Ó thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho hä, cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò sau: §èi víi ng­êi ®· cao tuæi vµ cã th­¬ng tËt nÆng, cã thÓ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh k× cho hä. CÇn linh ho¹t h¬n trong viÖc kiÓm tra søc khoÎ cho hä trong c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt nh­ khi èm ®au, vÕt th­¬ng t¸i ph¸t... ViÖc cÊp tiÒn mua ph­¬ng tiÖn gi¶, dông cô trî gióp cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cÇn chó ý tíi hiÖu qu¶ thùc hiÖn trong thùc tÕ, ®¶m b¶o sè tiÒn ®ã ®­îc dïng ®óng môc ®Ých mua ph­¬ng tiÖn gi¶ trî gióp hä trong sinh ho¹t. Quy ®Þnh cÊp tiÒn cho hä tù ®i mua ph­¬ng tiÖn vµ dông cô chØnh h×nh lµ cÇn thiÕt, t¹o ®­îc sù chñ ®éng cho hä lùa chän lo¹i ph­¬ng tiÖn, dông cô chØnh h×nh phï hîp víi yªu cÇu vµ môc ®Ých sö dông cña m×nh. Nh­ng quy ®Þnh nµy cã thÓ khiÕn cho ®èi t­îng thô h­ëng v× lÝ do nµo ®ã dïng kho¶n tiÒn nµy vµo nh÷ng viÖc kh¸c. §Ó tr¸nh ®­îc ®iÒu ®ã, cã thÓ tuú tõng tr­êng hîp mµ cÊp ph¸t trùc tiÕp cho hä ph­¬ng tiÖn vµ dông cô chØnh h×nh. CÇn giíi thiÖu, liªn hÖ cho hä tíi nh÷ng trung t©m s¶n xuÊt, cung cÊp ph­¬ng tÞªn gi¶ cã uy tÝn, ®ång thêi h­íng dÉn hä lùa chän phï hîp víi môc ®Ých hoÆc yªu cÇu sö dông cña m×nh. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp do hoµn c¶nh søc khoÎ, ®iÒu kiÖn ®i l¹i khã kh¨n, xa x«i kh«ng thuËn tiÖn tíi c¸c trung t©m cung cÊp ph­¬ng tiÖn trî gióp vµ dông cô chØnh h×nh th× t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn trùc tiÕp tíi n¬i hä sinh sèng. T¹i §iÓm 2 môc II phÇn III Th«ng t­ liªn tÞch sè 17/2006/TTLT/BL§TBXH-BTC-BYT ngµy 21/11/2006 cã quy ®Þnh: "hç trî tiÒn l­u tró cho th­¬ng binh c¶ thêi gian ®i vµ vÒ kh«ng qu¸ 5 ngµy khi ®i lµm dông cô chØnh h×nh". Quy ®Þnh nµy cã phÇn ch­a tho¶ ®¸ng, víi nh÷ng ng­êi ë xa, ®iÒu kiÖn ®i l¹i khã kh¨n (nhÊt lµ c¸c vïng miÒn nói), nªn hç trî cho hä tiÒn l­u tró trong suèt thêi gian ®i lµm dông cô chØnh h×nh vµ phôc håi chøc n¨ng, kh«ng khèng chÕ ë møc ®é 5 ngµy nh­ hiÖn nay. Quy ®Þnh nh­ vËy ®Ó hä cã thÓ yªn t©m thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i Nhµ n­íc dµnh cho hä. Ch¨m sãc søc khoÎ cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh t¹i c¸c khu ®iÒu d­ìng lµ biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c trung t©m ®iÒu d­ìng nµy ®Òu thiÕu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thiÕu ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn, trong khi sè l­îng th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cÇn ®iÒu trÞ l¹i t¨ng lªn, tèn kÐm nhiÒu kinh phÝ. §Ó ®¶m b¶o ch¨m sãc søc khoÎ cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh t¹i c¸c trung t©m ®iÒu d­ìng cÇn quy ho¹ch c¸c khu ®iÒu d­ìng, cung cÊp trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, hiÖn ®¹i ®¸p øng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ cho hä. Cïng víi ®ã cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn ®ang c«ng t¸c, lµm viÖc t¹i ®ã. Thø ba, chÕ ®é ­u ®·i viÖc lµm Do ¶nh h­ëng cña th­¬ng tËt nªn th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh bÞ suy gi¶m mét phÇn søc lao ®éng. Hä chØ cã thÓ tham gia lao ®éng trong c¸c ngµnh gi¶n ®¬n nh­ n«ng nghiÖp, bu«n b¸n nhá lÎ cã nguån thu nhËp thÊp, c«ng viÖc cña hä còng kh«ng æn ®Þnh. Nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì hä trong vÊn ®Ò viÖc lµm, t¹o thu nhËp cho hä cïng gia ®×nh gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng. Nhµ n­íc cÇn bæ sung nh÷ng quy ®inh cô thÓ vÒ viÖc c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, xÝ nghiÖp tuú theo lÜnh vùc phï hîp, ph¶i nhËn mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµo lµm viÖc. Bªn c¹nh ®ã ban hµnh ®ång thêi quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ­u ®·i c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, xÝ nghiÖp khi hä chÊp hµnh tèt quy ®Þnh nµy trong mét sè lÜnh vùc nh­: miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp, cho vay vèn ­u ®·i ph¸t triÓn s¶n xuÊt... Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ nµy sÏ khuyÕn khÝch hä chÊp hµnh vµ thùc hiÖn tèt h¬n quy ®Þnh cña ph¸p luËt, t¹o viÖc lµm thÝch hîp cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. NÕu doanh nghiÖp, c¬ quan, xÝ nghiÖp kh«ng thùc hiÖn quy ®Þnh nµy sÏ ph¶i nép kho¶n tiÒn theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh vµo quü chung. Quü ®ã gäi lµ "Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh". Nhµ n­íc sÏ qu¶n lý vµ sö dông quü mét c¸ch hîp lÝ ®Ó ®µo t¹o nghÒ, t¹o viÖc lµm cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä. Víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt do th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµm chñ, do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, s¶n phÈm cña hä lµm ra cã thÓ sÏ gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh tiªu thô. Nhµ n­íc nªn t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho hä ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh­ ­u ®·i vay vèn l·i xuÊt thÊp, ®µo t¹o lao ®éng, cã ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn hä ph­¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶... §ång thêi, giíi thiÖu s¶n phÈm cña hä tíi ng­êi tiªu dïng, b¶o hé s¶n phÈm cña hä trªn thÞ tr­êng. Ph¸p luËt cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh khuyÕn khÝch c¸c anh chÞ em th­¬ng binh trªn cïng ®Þa bµn phèi hîp víi nhau, t¹o thµnh nh÷ng tæ s¶n xuÊt nhá, cïng nhau lµm c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ truyÒn thèng ®Þa ph­¬ng. Hä võa gióp nhau trong c«ng viÖc, võa lµ h×nh thøc sinh ho¹t céng ®ång, trao ®æi kinh nhiÖm trong s¶n xuÊt, chia sÎ cuéc sèng ®Ó cïng nhau v­¬n lªn. Thø t­, chÕ ®é ­u ®·i trong gi¸o dôc, ®µo t¹o Cã thÓ thÊy viÖc quy ®Þnh chÕ ®é ­u ®·i trong gi¸o dôc, ®µo t¹o cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä tham gia häc tËp chñ yÕu thÓ hiÖn ë quy ®Þnh miÔn, gi¶m häc phÝ. HiÖn nay, chØ quy ®Þnh miÔn häc phÝ t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o thuéc hÖ c«ng lËp, cßn "hç trî" häc phÝ t¹i c¸c c¬ së d©n lËp, b¸n c«ng. Quy ®Þnh nµy cã phÇn ch­a phï hîp. nhµ n­íc ta ®ang khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn x· héi tham gia vµo c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o d­íi nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nhau, ng­êi häc cã quyÒn lùa chän cho m×nh m«i tr­êng häc tËp tèt nhÊt phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña m×nh. th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä dï häc tËp ë c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o c«ng lËp, d©n lËp hay b¸n c«ng th× còng cÇn ®­îc hç trî tèt nhÊt ®¶m b¶o cho ®iÒu kiÖn häc tËp cña m×nh. Thùc tÕ cho thÊy, møc häc phÝ t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o d©n lËp, t­ thôc cã phÇn cßn cao h¬n so víi c¸c c¬ së c«ng lËp. NÕu theo quy ®Þnh hiÖn nay, nh÷ng ®èi t­îng h­ëng ­u ®·i häc tËp t¹i c¸c c¬ së d©n lËp, b¸n c«ng l¹i h­ëng ­u ®·i cã phÇn h¹n chÕ h¬n tr­êng hîp häc tËp t¹i c¸c c¬ së c«ng lËp. ViÖc quy ®Þnh nh­ vËy v« h×nh trung t¹o ra sù ph©n biÖt kh«ng c«ng b»ng víi nh÷ng ®èi t­îng häc tËp trong nh÷ng m«i tr­êng kh¸c nhau. CÇn xem xÐt vµ söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ­u ®·i trong gi¸o dôc, ®µo t¹o theo h­íng hîp lý h¬n, ®¶m b¶o c«ng b»ng cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh vµ con em hä dï häc tËp t¹i c¬ së ®µo t¹o d­íi h×nh thøc nµo còng ®­îc h­ëng cïng møc ­u ®·i. Thø n¨m, c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c. Cã thÓ thÊy, ngoµi chÕ ®é ­u ®·i trong lÜnh vùc ch¨m sãc søc khoÎ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, vµ chÕ ®é ­u ®·i trî cÊp ®· cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn víi sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c bé, ngµnh cã liªn quan, th× c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c vÉn ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn trong thùc tÕ. ChÝnh ®iÒu ®ã khiÕn cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cßn nhiÒu v­íng m¾c, ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× thÕ cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c ®Ó ®¶m b¶o tÝnh b¾t buéc thùc hiÖn trong thùc tÕ. c¸c quy ®Þnh vÒ miÔn gi¶m thuÕ cã thÓ quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ nh­ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. C¸c quy ®Þnh vÕ ­u ®·i tÝn dông quy ®Þnh cô thÓ trong LuËt Ng©n hµng, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông... Quy ®Þnh cô thÓ nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o c«ng t¸c thùc hiÖn vµ tr¸nh sù chång chÐo trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña c¸c ngµnh luËt kh¸c nhau. 2.2.4. VÒ qu¶n lý, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp Qu¶n lý chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh kh¸ phøc t¹p trong viÖc x¸c nhËn ®èi t­îng, chi tr¶ chÕ ®é, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh cô thÓ cho tõng thêi k×, trªn tõng ®Þa bµn kh¸c nhau... Víi nh÷ng yªu cÇu ®ã, kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i lµ ®iÒu cÇn thiÕt. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: - KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. Quy ®Þnh nhiÖm vô quyÒn h¹n râ rµng cho tõng c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cã liªn quan, tr¸nh sù chång chÐo trong nhiÖm vô, quyÒn h¹n. Trong c«ng t¸c qu¶n lý chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh th× vÊn ®Ò nh©n lùc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy mang tÝnh chiÕn l­îc. ®éi ngò c¸n bé cã ho¹t ®éng tèt c«ng viÖc ®­îc giao phã th× chÕ ®é ­u ®·i míi thùc sù ®­îc triÓn khai trong thùc tÕ vµ trùc tiÕp tíi ®èi t­îng thô h­ëng. ChÝnh v× thÕ, cÇn tæ chøc ®µo t¹o lùc l­îng c¸n bé chuyªn tr¸ch trong lÜnh vùc nµy, ®¶m b¶o hä cã kiÕn thøc chuyªn m«n thùc hiÖn tèt khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao phã. RÌn luyÖn cho hä phÈm chÊt, ®¹o ®øc tèt, tËn tôy hÕt lßng víi c«ng viÖc. - Hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc chÕ ®é ­u ®·i nµy, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc qu¶n lý hå s¬. CÇn tiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ h¬n b»ng c¸ch lËp b¸o c¸o thèng kª theo thêi gian nhÊt ®Þnh vÒ sè hå s¬ ®ang ®­îc qu¶n lý. HÖ thèng ho¸ qu¶n lý hå s¬ b»ng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, hiÖu qu¶. - Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Tr­íc hÕt, c«ng t¸c kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu bëi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn chung trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ ChÝnh phñ víi toµn bé viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh trong thùc tÕ. TiÕp ®ã lµ sù kiÓm tra trong néi bé cña c¸c c¬ quan trùc tiÕp ®­îc trao quyÒn qu¶n lý, triÓn khai thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i nµy. KÕt hîp víi ®ã lµ sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n vµ chÝnh th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp thô h­ëng chÕ ®é ­u ®·i. - ý kiÕn cña nh÷ng ng­êi trùc tiÕp thô h­ëng chÕ ®é ­u ®·i rÊt quan träng trong viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Lµ nh÷ng ng­êi thô h­ëng, hä sÏ ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt kh¸ch quan vÒ chÕ ®é ­u ®·i mµ hä ®ang ®­îc h­ëng, ®ång thêi còng ph¶n ¸nh nh÷ng thiÕu sãt, sai ph¹m trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trong thùc tÕ thùc hiÖn chóng. Do ®ã, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÇn th­êng xuyªn lÊy ý kiÕn cña ng­êi d©n vµ nhÊt lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, tõ ®ã rót ra nh÷ng thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®ã. - ViÖc kiÓm tra cã thÓ quy ®Þnh thµnh tõng ®ît theo thêi h¹n nhÊt ®Þnh. KiÓm tra theo thêi h¹n sÏ kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. xö ph¹t nghiªm minh ®èi víi c¸c hµnh vi nh­: LËp hå s¬, giÊy tê gi¶ ®Ó h­ëng chÕ ®é ­u ®·i, c¸n bé c«ng t¸c chuyªn tr¸ch lîi dông chøc vô tham «, trôc lîi tõ nguån kinh phÝ ®¶m b¶o thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i... Víi nh÷ng tr­êng hîp sai ph¹m nµy yªu cÇu ph¶i båi hoµn l¹i kho¶n tiÒn ®· nhËn tõ viÖc vi ph¹m, kÌm theo kho¶n l·i trong suèt thêi gian chiÕm dông kho¶n tiÒn ®ã. - gi¶i quyÕt tranh chÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh thÓ hiÖn cô thÓ ë viÖc gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i cña c¸c ®èi t­îng göi tíi c¬ quan cã thÈm quyÒn, thùc tÕ cho thÊy ®¬n th­ khiÕu n¹i trong lÜnh vùc nµy nhiÒu vµ kh«ng gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m tr­íc. Sè l­îng ®¬n th­ ch­a gi¶i quyÕt cßn tån ®äng nhiÒu, ®Ó gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c nµy cÇn cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i göi tíi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Bé phËn nµy sÏ tiÕp nhËn ®¬n th­ cña c¸c ®èi t­îng, ph©n lo¹i chóng thµnh tõng lÜnh vùc cô thÓ. Tõ ®ã, xem xÐt ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt vµ chuyÓn tíi ng­êi cã thÈm quyÒn trùc tiÕp gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i. - Tuyªn truyÒn réng r·i tíi quÇn chóng nh©n d©n vÊn ®Ò gi¶i quyÕt tranh chÊp nh­ c¬ quan nµo cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, c¬ chÕ gi¶i quyÕt ra sao... tõ ®ã gióp ng­êi d©n hiÓu râ c¬ chÕ nµy, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ®¬n th­ göi v­ît cÊp, kh«ng ®óng thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. 2.2.5. Tæ chøc tèt phong trµo ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh trong toµn d©n Ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc vµ nh©n d©n. Nhµ n­íc ta lu«n ®Ò cao vai trß cña nh©n d©n trong c«ng t¸c ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Víi truyÒn thèng l©u ®êi cña d©n téc, nh©n d©n ta lu«n h­ëng øng c¸c phong trµo do Nhµ n­íc ph¸t ®éng nh»m huy ®éng søc m¹nh toµn d©n tham gia vµo phong trµo nµy. Tæ chøc phong trµo toµn d©n tham gia ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh theo ph­¬ng ch©m cña B¸c Hå "®ång bµo s½n sµng gióp ®ì, chÝnh phñ ra søc n©ng ®ì, anh em cã quyÕt t©m th× anh em nhÊt ®Þnh dÇn dÇn tù tóc ®­îc".[ 7, tr 42 ] Víi ph­¬ng ch©m cña B¸c, x· héi ho¸ c«ng t¸c ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh theo thÕ "kiÒng ba ch©n": tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc, sù gióp ®ì cña nh©n d©n vµ nç lùc v­¬n lªn cña b¶n th©n th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Nhµ n­íc cã vai trß rÊt lín trong viÖc thùc hiÖn x· héi ho¸ phong trµo ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, thÓ hiÖn ë vai trß l·nh ®¹o ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt, tæ chøc thùc hiÖn trong thùc tÕ, kªu gäi toµn d©n tham gia, ®ãng gãp vµo c¸c phong trµo do Nhµ n­íc ph¸t ®éng. Tæ chøc tèt phong trµo ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh trong toµn d©n, chÝnh quyÒn nh©n d©n cña tõng ®Þa ph­¬ng cÇn: N¾m râ nh÷ng ®èi t­îng ®ang h­ëng chÕ ®é ­u ®·i cña Nhµ n­íc, quan t©m, t×m hiÓu tíi ®êi sèng cña hä cïng gia ®×nh. Tõ ®ã gióp ®ì cuéc sèng cña hä, ph¶n ¸nh tíi chÝnh quyÒn ®Ó cã nh÷ng ph­¬ng h­íng cô thÓ trî gióp hä; Ph¸t ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng nh÷ng phong trµo ch¨m sãc, gióp ®ì th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh cïng gia ®×nh hä vÒ mäi mÆt trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng cã thÓ. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy t¹i mçi ®Þa ph­¬ng sÏ gióp Nhµ n­íc ta cã thªm ®­îc nguån lùc to lín trong c«ng t¸c ch¨m sãc cho th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc ph¸t ®éng phong trµo toµn d©n ch¨m sãc th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh lµ: T¨ng c­êng tuyªn truyÒn gi¸o dôc ý thøc nh©n d©n thùc hiÖn nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i, ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ. ViÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc cã thÓ tiÕn hµnh qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®¹i chóng: b¸o chÝ, truyÒn h×nh... Tæ chøc nh÷ng buæi lÔ kØ niÖm t­ëng nhí c«ng ¬n cña nh÷ng ng­êi th­¬ng binh t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ dÞp 27/7 hµng n¨m. Ph¸t ®éng nh÷ng cuéc thi t×m hiÓu ngµy th­¬ng binh – liÖt sÜ, viÕt vÒ tÊm g­¬ng th­¬ng binh tiªu biÓu trong cuéc sèng, tæ chøc nh÷ng buæi giao l­u nãi chuyÖn gi÷a nh÷ng ng­êi th­¬ng binh vµ thÕ hÖ trÎ... Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã ý nghÜa thiÕt thùc, gióp thÕ hÖ trÎ h«m nay h×nh dung ®­îc sù hy sinh cña thÕ hÖ ®i tr­íc, tõ ®ã t¹o nªn ý thøc vÒ lßng biÕt ¬n thÕ hÖ ®· hi sinh x­¬ng m¸u cho ®éc lËp tù do tæ quèc, h×nh thµnh trong thÕ hÖ trÎ tinh thÇn h¨ng h¸i tham gia vµo nh÷ng phong trµo do Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng gióp ®ì th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. 2.2.6. Nghiªn cøu x©y dùng LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng Nh­ ®· nªu ë phÇn thùc tiÔn thùc hiÖn ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, cã thÓ thÊy ph¸p luËt ®· béc lé nhiÒu h¹n chÕ nh­ quy ®Þnh ch­a ®Çy ®ñ, cô thÓ, thiÕu hîp lÝ trong mét sè vÊn ®Ò. Bªn c¹nh ®ã, tr­íc sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc trong thêi k× ®æi míi, ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc còng cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi thùc tiÔn. Ph¸p luËt ­u ®·i ng­êi cã c«ng ë n­íc ta míi chØ dõng l¹i ë h×nh thøc Ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ cã liªn quan. §Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c quy ®Þnh nµy trong thùc tiÔn, vÊn ®Ò nghiªn cøu x©y dùng LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng ®ang trë thµnh vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Khi LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng ra ®êi, nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh v× thÕ còng ®­îc söa ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n. X©y dùng LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng ph¶i tu©n thñ nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o mang tÝnh nguyªn t¾c: cô thÓ ho¸ HiÕn ph¸p 1992, thÓ chÕ ho¸ quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc, phï hîp víi truyÒn thèng ®¹o lý cña d©n téc. Néi dung cña LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng tr­íc hÕt ph¶i kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ cña Ph¸p lÖnh ­u ®·i ng­êi cã c«ng hiÖn nay. §ång thêi ph¶i hoµn chØnh h¬n c¸c néi dung cÇn thiÕt víi c¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng ­u ®·i nh­: kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn c«ng nhËn, hå s¬ cÇn thiÕt, c¸c chÕ ®é ­u ®·i cô thÓ, vµ c¸c c¬ chÕ ®¶m b¶o sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc víi lÜnh vùc nµy, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thùc tÕ. LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng ra ®êi sÏ hoµn thiÖn ph¸p luËt ­u ®·i ng­êi cã c«ng nãi chung vµ ph¸p luËt ­u ®·i th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh nãi riªng. Nghiªn cøu x©y dùng LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt, nh­ng còng cÇn tiÕn hµnh tõng b­íc cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh ch­a phï hîp, bæ sung nh÷ng thiÕu sãt tõ ®ã tiÕn tíi hoµn thiÖn vµ ban hµnh LuËt ¦u ®·i ng­êi cã c«ng. 2.2.7. Mét sè ý kiÕn kh¸c Hoµn thiÖn h¬n chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, cã mét sè khÝa c¹nh kh¸c cÇn quan t©m. §ã lµ: - §Ó gióp th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh hoµ nhËp vµo cuéc sèng ®êi th­êng, th× giao th«ng ®i l¹i lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l­u ý. §èi víi nh÷ng th­¬ng binh mang th­¬ng tËt trªn m×nh, hä gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong vÊn ®Ò di chuyÓn, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi bÞ liÖt hai ch©n, ®i l¹i phô thuéc vµo ph­¬ng tiÖn trî gióp nh­ xe l¨n, xe l¾c, n¹ng, gËy dß ®­êng... HiÖn nay, vÊn ®Ò "Giao th«ng øng dông" ®ang ®­îc ®Ò cËp tíi ngµy mét nhiÒu. §ã chÝnh lµ viÖc t¹o lËp nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng thuËn lîi trî gióp cho nh÷ng ng­êi tµn tËt nh­: hÖ thèng lèi ®i riªng t¹i c¸c tr¹m xe bus, bÕn tµu, nhµ ga, cÇu thang lªn xuèng t¹i c¸c r¹p h¸t, trung t©m chiÕu phim, hay c¸c trung t©m sinh ho¹t v¨n ho¸ c«ng céng. §©y lµ viÖc lµm kh«ng míi ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi, nh­ng ë n­íc ta ý t­ëng nµy kh¸ míi mÎ, nh­ng kh«ng ph¶i kh«ng thÓ thùc hiÖn. NÕu thùc hiÖn tèt ý t­ëng nµy, th× nh÷ng ng­êi th­¬ng binh sÏ kh«ng gÆp trë ng¹i trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t céng ®ång, hä sÏ tù tin hoµ nhËp tèt h¬n víi cuéc sèng. - Trong qu¸ tr×nh ®i l¹i còng nh­ t¹o ra ph­¬ng tiÖn chuyªn trë, nhiÒu th­¬ng binh ®· sö dông xe ba b¸nh, xe tù chÕ nh­ mét ph­¬ng tiÖn h÷u dông. Võa qua, ChÝnh phñ ®· cã quy ®Þnh cÊm l­u hµnh c¸c lo¹i xe ba b¸nh, xe tù chÕ. Quy ®Þnh nµy g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho nh÷ng th­¬ng binh ®ang sö dông lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy. Do ®iÒu kiÖn, hä kh«ng thÓ thay thÕ ngay ®­îc lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó sö dông trong di chuyÓn vµ vËn chuyÓn. Cã thÓ xem xÐt tíi nh÷ng khã kh¨n thùc tÕ cña hä, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì hä thay thÕ ph­¬ng tiÖn míi phï hîp. HoÆc ra quy ®Þnh më h¬n víi nh÷ng ®èi t­îng sö dông lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy lµ th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLDOCS (28).doc
Tài liệu liên quan