Môi trường xuất nhập khẩu hàng may mặc

Môi trường XNK hàng may mặcLỜI NÓI ĐẦU Việt Nam chúng ta là một trong những nước có nền kinh tế đang phát triển, trong những năm gần đây thì Việt Nam được coi là một nước có bước nhảy lớn về phương diện phát triển kinh tế so với các nước Đông Nam Á và Châu Á. Có được sự tăng trưởng mạnh mẽ đó phải kể đến “chiến dịch xuất khẩu của nước mình đặc biệt là hàng dệt may ở Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài nó chiếm một phần không nhỏ vào thu nhập của nước ta điều đó cũng nhờ vào các chính sách mở cửa của nước mình hoà nhập vào sự phát triển của toàn nhân loại. Từ thập niên 90 Nhà nước ta bắt đầu thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và mở rộng mối quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới chính điều này đã khiến kinh tế nước ta phát triển vượt bậc so với thập niên trước. Trong những năm gần đây mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới ngày càng khăng khít, thân thiện hơn tạo điều kiện cho Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài cũng như hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước ngày càng nhiều đây ta một hướng đi tốt của nước ta. Ở hội nghị “Triển khai nghị quyết 01 và tiếp tục thực hiện nghị quyết 12 của bộ chính trị” tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 3/1997 chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu được coi là một yêu cầu bức xúc trước xuất phát điểm thấp của Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu. Để thực hiện nghị quyết đó Bộ Thương mại đã đề nghị phấn đấu đạt mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm là 35% để nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong các năm tới. Vậy để nghiên cứu sự tác động của môi trường Luật pháp chính trị có ảnh hưởng đến hoạt động Marketing xuất nhập khẩu của nước nhà nói chung và nước sở tại.

doc8 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môi trường xuất nhập khẩu hàng may mặc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam chóng ta lµ mét trong nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y th× ViÖt Nam ®­îc coi lµ mét n­íc cã b­íc nh¶y lín vÒ ph­¬ng diÖn ph¸t triÓn kinh tÕ so víi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ vµ Ch©u ¸. Cã ®­îc sù t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ ®ã ph¶i kÓ ®Õn “chiÕn dÞch xuÊt khÈu cña n­íc m×nh ®Æc biÖt lµ hµng dÖt may ë ViÖt Nam xuÊt khÈu sang n­íc ngoµi nã chiÕm mét phÇn kh«ng nhá vµo thu nhËp cña n­íc ta ®iÒu ®ã còng nhê vµo c¸c chÝnh s¸ch më cöa cña n­íc m×nh hoµ nhËp vµo sù ph¸t triÓn cña toµn nh©n lo¹i. Tõ thËp niªn 90 Nhµ n­íc ta b¾t ®Çu thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ më réng mèi quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi chÝnh ®iÒu nµy ®· khiÕn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn v­ît bËc so víi thËp niªn tr­íc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mèi quan hÖ ngo¹i giao gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi ngµy cµng kh¨ng khÝt, th©n thiÖn h¬n t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi còng nh­ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang c¸c n­íc ngµy cµng nhiÒu ®©y ta mét h­íng ®i tèt cña n­íc ta. ë héi nghÞ “TriÓn khai nghÞ quyÕt 01 vµ tiÕp tôc thùc hiÖn nghÞ quyÕt 12 cña bé chÝnh trÞ” t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Çu th¸ng 3/1997 chiÕn l­îc h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu ®­îc coi lµ mét yªu cÇu bøc xóc tr­íc xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp cña ViÖt Nam vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®ã Bé Th­¬ng m¹i ®· ®Ò nghÞ phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu hµng n¨m lµ 35% ®Ó n©ng tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong c¸c n¨m tíi. VËy ®Ó nghiªn cøu sù t¸c ®éng cña m«i tr­êng LuËt ph¸p chÝnh trÞ cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng Marketing xuÊt nhËp khÈu cña n­íc nhµ nãi chung vµ n­íc së t¹i. I. M«i tr­êng chñ nhµ M«i tr­êng n­íc ta cã ¶nh h­ëng ®èi víi biÖn ph¸p quèc tÕ cña c¸c c«ng ty xuÊt khÈu th«ng qua viÖc t¹o c¬ héi xuÊt khÈu 1.T¸c ®éng tÝch cùc cña nhµ n­íc ta ®èi víi viÖc xuÊt nhËp khÈu Ngµy 29/9/2000 Bé tr­ëng bé tµi chÝnh ®· cã quyÕt ®Þnh sè 160/2000 Q§/BTC vÒ viÖc hµnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu. §Ó thùc hiÖn theo hiÖp ®Þnh hµng dÖt may ký ViÖt Nam víi c¸c n­íc céng ®ång Ch©u ¢u cho giai ®o¹n 2000-2005. HiÖp ®Þnh nµy ®· khuyÕn khÝch vµ t¹o ®­îc ra nhiÒu c¬ héi cho c¸c c«ng ty may xuÊt khÈu ë ViÖt Nam. Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ xuÊt khÈu cña tõng mÆt hµng nªu t¹i ®iÒu 1 quyÕt ®Þnh nµy chØ ®­îc ¸p dông khi mÆt hµng ®ã cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø cña c¸c n­íc céng ®ång. Nh»m khuyÕn khÝch viÖc sö dông h¹n ng¹ch may xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo c¸c n­íc cã quy ®Þnh h¹n ng¹ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu tõ ngµy 01/01/2001 hµng dÖt may ®­îc ph©n lµm 2 nhãm. Nhãm 1: gåm c¸c mÆt hµng cã (cat) tû lÖ sö dông d­íi 90% nh­ sau. ThÞ tr­êng EU c¸c cat 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 26, 28, 35, 39, 41, 68, 76, 97, 118, 161. ThÞ tr­êng Thæ NhØ Kú, toµn bé 29 mÆt hµng qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch ®èi víi c¸c mÆt hµng thuéc nhãm nµy c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ®èi t­îng nªu ë kho¶n 2 d­íi ®©y ®­îc xuÊt khÈu theo nhu cÇu thñ tôc xuÊt khÈu thùc hiÖn t¹i c¸c phßng qu¶n lý xuËt nhËp khÈu khu vùc cña Bé Th­¬ng m¹i t¹i Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, Vòng Tµu, §ång Nai vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nhãm 2: gåm nh÷ng mÆt hµng (cat) cã tû lÖ sö dông trªn 90% trë lªn cô thÓ nh­. ThÞ tr­êng EU c¸c cat 4,5,6,7,8,15,29, 31, 73, 78, 83. ThÞ tr­êng Canada (cat): 1,2a,3c,4a,4c,5a,5b,7,8a,8c,8d,9a,10a,11a, 12a, 13. §èi víi thÞ tr­êng EU dµnh 30% h¹n ng¹ch tõng chñng lo¹i hµng cat thuéc nhãm 2 ®Ó giao cho c¸c doanh nghiÖp ký hîp ®ång trùc tiÕp víi kh¸ch hµng lµ nhµ c«ng nghiÖp Ch©u ¢u. C¸c doanh nghiÖp ký hîp ®ång h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ tèi thiÓu lµ 305 h¹n ng¹ch ®­îc giao chÝnh thøc. C¸c doanh nghiÖp ®­îc giao víi sè l­îng h¹n ng¹ch chÝnh thøc d­íi 50.000 s¶n phÈm ®èi víi c¸c mÆt hµng cat 4, 5, 8 vµ 31 d­íi 3000 s¶n phÈm ®èi víi mÆt hµng (cat) 6,7,29 vµ 73 d­íi 30.00 s¶n phÈm ®èi víi mÆt hµng (cat) 15 vµ d­íi 30 tÊn ®èi víi cat 78 vµ 83 kh«ng b¾t buéc ph¶i ký h¹n ng¹ch CN §ã lµ nh÷ng chÝnh s¸ch mµ chÝnh phñ ta ®Ò ra ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu do ®ã hiÖn nay dÖt may chiÕm vÞ trÝ quan träng vµ chiÕm kho¶ng 15% kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ lµ mét trong 10 mÆt hµng chñ lùc cã nhiÒu tiÒm n¨ng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao cô thÓ chiÕm 60-70% gi¸ trÞ xuÊt khÈu CN. Hµng dÖ may lµ nhãm mÆt hµng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh thø 2 so víi c¸c hµng xuÊt khÈu kh¸c. N¨m 1999 t¨ng h¬n 7 lÇn so víi n¨m 1993 tû träng hµng dÖt may chiÕm 72% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng CN nhÑ, vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp (n¨m 1993 chØ cã 50%) s¶n phÈm dÖt may cña ta ®· xuÊt sang 46 n­íc trong ®ã cã EU chiÕm 50% hiÖn nay n­íc ta cã trªn 300 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng dÖt may thu hót ngãt 400 ngµn lao ®éng víi h¬n 60 ngµn ®¬n vÞ m¸y mµ ®èiiv íi mét sè mÆt hµng dÖt may th«ng dông nh­ S¬ mi, Jacket, quÇn... Nh­ng ®iÒu dÔ thÊy nhÊt lµ nhµ xuÊt khÈu cã thÓ tù do xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng ViÖt Nam cã n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ sè l­îng theo c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng. Tõ n¨m 1993 víi hiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may ViÖt Nam-EU (®­îc ký ngµy 15/12/1992) EU ®· trë thµnh mét trong nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nhÊt. ViÖt Nam víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng tõ 250 triÖu USD n¨m 1993 t¨ng lªn 450 triÖu USD n¨m 1997 chiÕm kho¶ng 40% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, xuÊt khÈu hµng dÖt may trong nh÷ng n¨m qua chñ yÕu lµ nh÷ng mÆt hµng cho EU. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kho¶n ®ã n­íc ta cßn cã nh÷ng khuyÕn khÝch cho n­íc ngoµi . §iÒu 10 kho¶n 1 cña NghÞ ®Þnh 10/1998/N§/CP. Nãi chung Nhµ n­íc ta ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cho viÖc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cña m«i tr­êng luËt ph¸p th× vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n. 2. Nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi chÝnh s¸ch xuÊt khÈu Trong thêi kú ®Êt n­íc bÞ cÊn vËn vµ trõng ph¹t kinh tÕ kh«ng nh÷ng viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ bÞ h¹n chÕ mµ viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang c¸c quèc gia kh¸c hÇu nh­ kh«ng cã. Thêi ®iÓm nµy, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng xuÊt khÈu kh«ng thuËn lîi. C¸c c«ng ty dÖt may trong n­íc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. Do viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh«ng tiÕn hµnh ®­îc. ChÝnh v× thÕ, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi. MÆt kh¸c n­íc ta ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó hîp t¸c kinh tÕ víi nhiÒu n­íc cho ªn viÖc s¶n phÈm x· héi cña chóng ta khi nhËp vµo n­íc b¹n còng kh«ng ®­îc ­u ®·i. Trong khi c¸c n­íc kh¸c t¨ng tr­ëng rÊt m¹nh, xuÊt khÈu hµng dÖt may voµ thÞ tr­êng Mü th× ViÖt Nam do kh«ng ®­îc h­ëng NTR nªn ph¶i chÞu møc thuÕ suÊt rÊt cao nh­ vËy céng víi chÊt l­îng hµng cña ta ch­a cao nªn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü rÊt khã. Trong tæng nhËp khÈu cña Mü rÊt lín, hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng nµy n¨m 1999 míi ®¹t kho¶ng 37 triÖu USD t¨ng 13% so víi n¨m 1998 cßn hµng dÖt th× ch­a xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy ®­îc. VËy c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña m«i tr­êng luËt ph¸p chÝnh trÞ cña n­íc chñ nhµ hay vai trß cña ChÝnh phñ thÓ hiÖn th«ng qua: CÊm vËn vµ trõng ph¹t kinh tÕ KiÓm so¸t xuÊt khÈu: kÝch thÝch, yÓm trî, qu¶n lý vµ h¹n chÕ xuÊt khÈu. KiÓmm so¸t nhËp khÈu: thuÕ, giÊy phÐp §iÒu tiÕt hµnh vi kinh doanh quèc tÕ. II. M«i tr­êng n­íc së t¹i. ¶nh h­ëng cña chÝnh quyÒn së t¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi thay ®æi ®¸ng kÓ tõ n­íc nµy sang n­íc kh¸c. Ng­êi lµm Marketing quèc tÕ cÇn ph¶i xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau ®©y cña m«i tr­êng luËt ph¸p chÝnh trÞ. Th¸i ®é ®èi víi c¸c nhµ doanh thu n­íc ngoµi. Mét sè n­íc nh­ ViÖt Nam mong muèn vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ng­îc l¹i Ên ®é quy ®Þnh h¹n ng¹ch nhËp khÈu khèng chÕ ngo¹i tÖ chuyÓn ra n­íc ngoµi. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ hÖ thèng chÝnh trÞ cña mét sè n­íc cã thÓ dÔ bÞ thay ®æi vµ do ®ã, chÝnh s¸ch ®èi víi t­ b¶n vµ hµng ho¸ n­íc ngoµi còng bÞ thay ®æi. Ng­êi lµm Marketing quèc tÕ trong nh÷ng thÞ tr­êng vµ m«i tr­êng chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh ph¶i thÝch øng chiÕn l­îc víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña m«i tr­êng ®ã. Quy ®Þnh vÒ tû gi¸ chuyÓn ®æi, nhµ xuÊt khÈu hoÆc ®Çu t­ ®Òu mong muèn ®­îc thanh to¸n b»ng nh÷ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ cã gi¸ trÞ trªn thùc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp xuÊt khÈu bÞ thiÖt h¹i do ®ång tiÒn thanh to¸n bÞ kiÓm so¸t chÆt chÏ vÒ tû gi¸, hoÆc tiÒn tÖ kh«ng thÓ chuyÓn ®æi thËm chÝ bÞ thanh to¸n b»ng nh÷ng hµng ho¸ khã b¸n ®­îc. Thñ tôc hµnh chÝnh ®ã cã thÓ lµ thñ tôc h¶i quan, thu thËp th«ng tin vµ tiÕp xóc th­¬ng m¹i c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nhiÒu khi lµm n¶n lßng c¸c nhµ doanh thu hay nhËp khÈu vµ th­êng kÐo theo n¹n “néi bé”. Trong nh÷ng t×nh huèn nh­ vËy ng­êi lµm quèc tÕ cÇn ph¶i ¸p dông chiÕt lý Marketing ®èi víi hµng nhËp khÈu cña c«ng ty. Mü dµnh mét ­u ®·i thuÕ quan quan träng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc s¶n xuÊt t­ bé phËn chÕ t¹o t¹i Mü. §iÒu kho¶n trong luËt nµy lµ HTS sè 9802 theo hÖ th«nãg hµi hßa míi tr­íc ®©y gäi ®iÒu 807 theo tho¶ thuËn nµy thuÕ chØ ®¸nh vµo gi¸ trÞ gia t¨ng ë n­íc cña s¶n phÈm kh«ng ®¸nh thuÕ ®èi víi s¶n phÈm ph¶i ®­îc s¶n xuÊt ë Mü. QuÇn ¸o ®­îc may ë n­íc ngoµi sö dông v¶i ®­îc s¶n xuÊt ë Mü n¨m 1996 kho¶ng 8,5 tæng nhËp khÈu cña Mü ®· ¸p dông ®iÒu kho¶n sè 9002. Mü chÊp nhËn hiÖp ®Þnh cña WTO vÒ tÝnh gi¸ trÞ h¶i quan lµm c¬ së cho luËt tÝnh gi¸ h¶i quan cña Mü. LuËt h¶i quan cña Mü còng quy ®Þnh r»ng xuÊt xø cña s¶n phÈm ph¶i ®­îc gi¶i tr×nh râ rµng vµ trung thùc. KÕt luËn Tãm l¹i nghµnh may mÆc lµ ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn cao. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. tû träng xuÊt khÈu hµng may mÆc rÊt lín. Hµng n¨m thu vÒ cho quèc gia mét nguån ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ. M«i tr­êng luËt ph¸p, chÝnh trÞ cña n­íc ta ®· gãp phÇn kÝch thÝch cho viÖc xuÊt khÈu hµng may mÆc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm may mÆc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61918.DOC
Tài liệu liên quan