Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam

1 số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK xăng dầu của VN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ THẾ GIỚIVÀVIỆT NAM: I.Thị trường dầu mỏ thế giới 2 1.Những biến động trên thị trườg xăng dầu thế giới và ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế Việt Nam. 2 2. Tình hình sản xuất và cung ứng xăng dầu trên thế giới 3 2.1.Tình hình cung ứng: 2.2.Tình hình nhập khẩu xăng dầu : 2.3. Tình hình xuất khẩu xăng dầu: II. Tình hình nhập khẩu xăng dầu hiện nay của Việt Nam 8 1. Tình hình nhập khẩu xăng dầu 2. Tình hình giá cả xăng dầu trên thế giới: CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦUVIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY I. QUY TRÌNH KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 11 1. Xin giấy phép nhập khẩu 2. Mở L/C 2. Thuê tàu chở hàng 3. Mua bảo hiểm 4. Kiểm tra hàng nhập khẩu 5. Làm thủ tục hải quan 6. Thanh toán cho người bán. 7. Khiếu nại II. Hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu trong những năm gần đây. 17 1. Tình hình nhập khẩu. 17 1.1. Thị trường nhập khẩu. 1.2. Kết quả hoạt động nhập khẩu xăng dầu III. Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu Việt Nam: 25 1. Tồn tại 25 1.1. Về phía công ty chức năng: 1.2. Về phía cơ chế: 2. Nguyên nhân 27 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẪU XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM I. Dự báo thị trường xăng dầu trong nước và trên thế giới trong thời gian tới 28 1. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới 28 2.Dự báo thị trường xăng dầu Việt nam từ nay đến năm 2020 30 3. Định hướng phát triển trong thời gian tới 31 III. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam: 32 1. Giải pháp về thị trường và bạn hàng 33 2. Biện pháp về huy động đảm bảo nguồn ngoại tệ 33 3. Các giải pháp về tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 34 4. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên 35

doc40 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu còng nh­ sù mÊt c©n ®èi gi÷a nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu, cuèi cïng lµ ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Ch­¬ng II: Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y I. Quy tr×nh kinh doanh cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt 1. Xin giÊy phÐp nhËp khÈu X¨ng dÇu lµ mÆt hµng nhËp khÈu cã giÊy phÐp, chÞu sù qu¶n lý cña Bé th­¬ng m¹i. Cuèi mçi n¨m, Bé th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu ®Ó tiªu thô trong n­íc cho Tæng c«ng ty trong n¨m tíi víi mét khèi l­îng nhÊt ®Þnh gäi lµ kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng. Khèi l­îng nµy ®­îc th«ng b¸o cho h¶i quan ë tÊt c¶ c¸c c¶ng khÈu trªn c¶ n­íc biÕt. Khi hµng nhËp khÈu vÒ, h¶i quan sÏ trõ vµo khèi l­îng trong giÊy phÐp ®· cho. NÕu nhËp hÕt khèi l­îng cho phÐp mµ Tæng c«ng ty muèn nhËp thªm th× Tæng c«ng ty ph¶i lµm ®¬n xin Bé th­¬ng m¹i. Vµ nÕu ®­îc sù ®ång ý th× Tæng c«ng ty míi tiÕp tôc ®­îc nhËp khÈu x¨ng dÇu víi khèi l­îng theo giÊy cÊp ®ã. Hå s¬ göi lªn Bé bao gåm: -§¬n xin phÐp nhËp khÈu: ghi râ chñng lo¹i nhËp, sè l­îng, cöa khÈu nhËp, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. -PhiÕu h¹n ng¹ch -B¶n sao L/C -Hîp ®ång nhËp khÈu x¨ng dÇu TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ trªn göi lªn Bé th­¬ng m¹i. Bé th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®¬n ®óng thñ tôc quy ®Þnh. 2. Më L/C ViÖc viÕt ®¬n më L/C do phßng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vµ c¨n cø theo mÉu cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. Th«ng th­êng Tæng c«ng ty më L/C sau ngµy ký hîp ®ång mét ngµy ®Ó bªn b¸n kÞp thêi s¾p xÕp hµng ho¸. Lo¹i L/C th­êng lµ L/C kh«ng huû ngang (Irrivocable L/C), tr¶ chËm 30 ngµy. Trªn ®¬n ghi râ: tªn ng­êi më L/C lµ Petrolimex; tªn ng­êi h­ëng lîi (tøc ng­êi b¸n), trÞ gi¸ L/C lµ 100% trÞ gi¸ hîp ®ång. Chøng tõ xuÊt tr×nh gåm: +Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i +Hèi phiÕu +VËn ®¬n s¹ch ®· bèc hµng +GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) +GiÊy chøng nhËn sè l­îng vµ träng l­îng cña c¬ quan gi¸m ®Þnh ®éc lËp +GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm (nÕu cã) Mua b¸n x¨ng dÇu quèc tÕ, trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ng­êi chuyªn chë cã thÓ mua b¸n x¨ng dÇu däc ®­êng. V× vËy, nÕu kh«ng xuÊt tr×nh vËn ®¬n gèc vµ c¸c chøng tõ giao hµng kh¸c th× ng­êi b¸n ph¶i ph¸t hµnh vµ xuÊt tr×nh th­ b¶o l·nh cña m×nh: LOI (Sell’s letter of Indeminity), ®ång thêi còng xuÊt tr×nh LOI cho ng©n hµng ®Ó thay thÕ t¹m thêi vËn ®¬n gèc hoÆc c¸c chøng tõ kh¸c. Trong th­ nµy ng­êi b¸n ph¶i ghi râ b¶o ®¶m quyÒn së h÷u ®ã cho ng­êi mua lµ Tæng c«ng ty vµ cam kÕt hä sÏ cè g¾ng cung cÊp hµng. Thêi gian xuÊt tr×nh chøng tõ trong vßng 21 ngµy sau ngµy vËn ®¬n nh­ng trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. ViÖc më L/C chØ ¸p dông trong tr­êng hîp thanh to¸n b»ng L/C. 2. Thuª tµu chë hµng Do nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn FOB nªn Tæng c«ng ty lu«n giµnh quyÒn vËn t¶i. PhÇn lín Tæng c«ng ty dïng tÇu cña m×nh ®Ó vËn chuyÓn dÇu nhËp khÈu. HiÖn nay Tæng c«ng ty ®· cã mét tÇu vËn t¶i 30.000 DWT, mét tÇu 7.000 DWT, ba tÇu träng t¶i 23.000 DWT. Ngoµi ra Tæng c«ng ty cßn thuª tÇu chuyÕn th«ng qua m«i giíi theo h×nh thøc thuª ­ít nh­ng tr­êng hîp nµy rÊt Ýt do hiÖu qu¶ rÊt thÊp. Thùc tÕ cho thÊy Tæng c«ng ty chØ nhËp FOB víi khèi l­îng mµ tÇu cña m×nh cã thÎ chuyªn chë khi huy ®éng tèi ®a c«ng suÊt, khèi l­îng cßn l¹i Tæng c«ng ty nhËp theo ®iÒu kiÖn CIF hÆc CFR, nh­êng quyÒn vËn t¶i cho ng­êi b¸n. Bªn b¸n x¨ng dÇu cho Tæng c«ng ty th­êng lµ h·ng x¨ng dÇu lín, cã tªn tuæi. Nh÷ng h·ng nµy th­êng cã ®éi tÇu biÓn chuyªn chë víi c«ng suÊt lín, kh«ng ph¶i thuª tÇu th«ng qua m«i giíi nªn viÖc thuª tÇu cña Tæng c«ng ty cã chi phÝ thÊp h¬n. HÆc c¸c h·ng nµy thuª tÇu ®Þnh h¹n ®Ó chë hµng víi khèi l­îng lín cho nhiÒu n­íc trong cïng mét hµnh tr×nh nªn c­íc phÝ rÎ h¬n rÊt nhiÒu so víi Tæng c«ng ty ®i thuª. 3. Mua b¶o hiÓm ViÖc mua b¶o hiÓm cña Tæng c«ng ty c¨n cø vµo gi¸ nhËp khÈu x¨ng dÇu taôi thêi ®iÓm ®Çu quý, c¨n cø vµo l­îng nhËp FOB, CFR vµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm. Tæng c«ng ty ­íc tÝnh phÝ b¶o hiÓm cho tõng quý, trÝch mét sè tiÒn b»ng sè phÝ b¶o hiÓm ­íc tÝnh ®Ó mua b¶o hiÓm cho tõng quý mét. Cø mçi lÇn cã hµng nhËp cÇn mua b¶o hiÓm, Tæng c«ng ty göi ®¬n yªu cÇu b¶o hiÓm ®Õn PJICO. §Õn cuèi quý PJICO h¹ch to¸n thõa thiÕu víi Tæng c«ng ty vµ Tæng c«ng ty sÏ chuyÓn tiÒn mua b¶o hiÓm tiÕp cho quý sau. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm th«ng th­êng lµ ®iÒu kiÖn C ¸p dông cho dÇu chë rêi, tû lÖ phÝ b¶o hiÓm lµ 0.027%. 4. KiÓm tra hµng nhËp khÈu Tæng c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra hµng nhËp khÈu ngay tõ khi hµng cßn ë trªn tÇu vµ tÇu võa cËp bÕn c¶ng quy ®Þnh. Tr­íc tiªn kiÓm tra, niªm phong van th«ng biÓn, van dì qua boong vµ kiÓm tra tÊt c¶ c¸c khoang liªn quan ®Ó ph¸t hiÖn rß rØ cña dÇu. NÕu niªm phong kh«ng cßn nguyªn th× ph¶i lËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh hÇm tÇu. Tham gia lËp biªn b¶n cã h¶i quan, ®¹i diÖn h·ng tµu, ®¹i diÖn Tæng c«ng ty, Vinacontrol. NÕu niªm phong cßn nguyªn vÑn th× tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng vµ sè l­îng. Khi kiÓm tra chÊt l­îng vµ sè l­îng, Tæng c«ng ty mêi Vinacontrol ®Õn gi¸m ®Þnh, h¶i quan c¨n cø vµo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cña Vinacontrol ®Ó ghi vµo phÇn kÕt qu¶ kiÓm ho¸. KiÓm tra sè l­îng ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: - §o chiÒu cao møc dÇu trong mçi khoang chøa hµng. Mçi khoang ph¶i ®o 3 lÇn, lÊy sè trung b×nh céng cña 3 lÇn ®o. - C¨n cø vµo b¶ng barem dung tÝch cña tõng khoang tra ra dung tÝch dÇu chøa trong khoang øng víi chiÒu cao cña møc dÇu. - §o nhiÖt ®é cña tõng khoang b»ng nhiÖt ®é kÕ: Th¶ nhiÖt ®é kÕ xuèng khoang dÇu tíi ®é s©u cÇn thiÕt vµ ng©m trong kho¶ng thêi gian tõ 15 ®Õ 30 phót. Khi lÊy nhiÖt kÕ lªn th× ®äc ngay ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng cña giã vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng. NÕu nhiÖt ®é m«i tr­êng kh¸c biÖt trªn 6 ®é so víi trong bån th× ®o Ýt nhÊt hai lÇn. Tõ dung tÝch vµ nhiÖt ®é dÇu tõng khoang suy ra ®­îc dung tÝch dÇu tõng khoang ë ®iÒu kiÖn chuÈn 15 ®é. KiÓm tra vÒ chÊt l­îng ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu. MÉu ®­îc lÊy theo tû lÖ: 1 trªn cïng, 2 ë gi÷a, 1 ë ®¸y. Cã tû lÖ nµy lµ do thùc tÕ x¨ng dÇu cã chÊt l­îng kh¸c nhau th× ph©n lo¹i còng kh¸c nhau. Líp x¨ng dÇu cã khèi l­îng riªng lín th× n»m ch×m xuèng d­íi, líp cã khèi l­îng riªng nhá th× næi lªn trªn.Tû lÖ 1:2:1 nh­ trªn ®­îc trén víi nhau sÏ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®¹i diÖn cña mÉu. MÉu cña c¸c khoang ®­îc trén chung víi nhau t¹o thµnh mÉu cña l« hµng. MÉu nµy ®­îc mang ®i ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Thêi gian kiÓm tra hµng ho¸ th­êng quy ®Þnh lµ 6 giê. Sau khi kiÓm tra song Vinacotrol sÏ ghi kÕt qu¶ kiÓm tra vµo chøng th­ gi¸m ®Þnh vµ ký tªn , ®ãng dÊu.NÕu kh«ng cã sai sãt lín vÒ sè l­îng hoÆc chÊt l­îng Tæng c«ng ty sÏ rót x¨ng dÇu ra khái tÇu hµng vµ b¬m lªn bÓ chøa nhËp khÈu ®Ó kinh doanh trong n­íc. NÕu cã sai sãt lín Tæng c«ng ty ph¶i lËp c¸c chøng tõ ®Ó khiÕu n¹i. Trong tr­êng hîp phÝa n­íc ngoµi kh«ng c«ng nhËn kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cña Vinacontrol, Tæng c«ng ty ph¶i mêi S.G.S (Societe General De Surveillance) lµ c«ng ty gi¸m ®Þnh cña Thuþ Sü ®­îc quèc tÕ c«ng nhËn ®Õn gi¸m ®Þnh. Sau khi gi¸m ®Þnh xong, S.G.S ghi kÕt qu¶ vµo chøng th­ gi¸m ®Þnh. §©y chÝnh lµ c¨n cø ®Ó Tæng c«ng ty khiÕu n¹i. 5. Lµm thñ tôc h¶i quan Ngay tõ khi tÇu ®Õn phao sè 0, h¶i quan ®· cö Ýt nhÊt hai ng­êi lªn tÇu ¸p t¶i hµng vÒ tËn kho. Tr­íc khi b¬m x¨ng dÇu tõ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lªn bån, bÓ thuéc kho chøa th× Tæng c«ng ty ph¶i nép bé hå s¬ cho h¶i quan bao gåm: + Tê khai H¶i quan (gåm 3 b¶n chÝnh) + Hîp ®ång nhËp khÈu (1 b¶n sao) + B/L (mét b¶n sao) + Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (1 b¶n sao) + GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña Petrolimex (chØ nép mét lÇn khi ®¨ng ký lµm thñ tôc cho l« hµng nhËp khÈu ®Çu tiªn t¹i mçi ®iÓm lµm thñ tôc h¶i quan). Khi tæng c«ng ty vµ Vinacontrol kiÓm tra sè l­îng vµ chÊt l­îng hµng ho¸ vµ b¬m hµng lªn bån, nh©n viªn h¶i quan gi¸m s¸t chÆt chÏ toµn bé qu¸ tr×nh. Sau khi b¬m xong Tæng c«ng ty ph¶i nép thªm vµo bé hå s¬: + Chøng th­ gi¸m ®Þnh vÒ tªn hµng, khèi l­îng cña Vinacontrol. + Biªn b¶n gi¸m ®Þnh hµng ho¸ gi÷a chñ ph­¬ng tiªn vËn t¶i vµ Tæng c«ng ty. + GiÊy x¸c nhËn ®¹t ®­îc chÊt l­îng nhËp khÈu (hoÆc th«ng b¸o miÔn kiÓm tra chÊt l­îng) ®èi víi x¨ng dÇu thuéc danh môc kiÓm tra cña Nhµ n­íc vÒ kiÓm tra chÊt l­îng. Sau khi tiÕp nhËn bé hå s¬ ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ, h¶i quan míi ®¨ng ký tê khai. KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng cña Vinacontrol lµ c¨n cø ®Ó h¶i quan ghi vµo danh môc hµng ho¸ trong tê khai h¶i quan , sau ®ã hå s¬ ®­îc chuyÓn lªn l·nh ®¹o h¶i quan c¶ng biÓn ®Ó ký tªn vµ ®ãng dÊu. Sau cïng h¶i quan th«ng b¸o thuÕ vµ gi¶i phãng hµng nhËp khÈu ®Ó kinh doanh trong n­íc. 6. Thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Hîp ®ång nhËp khÈu x¨ng dÇu th­êng qui ®Þnh thanh to¸n trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy vËn ®¬n. - NÕu thanh to¸n b»ng L/C: Trªn lý thuyÕt ng©n hµng ph¸t hµnh lµ ng­êi ký nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu nh­ng thùc tiÔn t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu l¹i kh¸c. Tr×nh tù thanh to¸n diÔn ra nh­ sau: + Ng©n hµng nhËn ®­îc chøng tõ vµ kiÓm tra chøng tõ. + Ng©n hµng chuyÓn toµn bé chøng tõ cho Tæng c«ng ty ®Ó Tæng c«ng ty xem xÐt chÊp nhËn thanh to¸n hay kh«ng. NÕu chøng tõ hîp lÖ, Tæng c«ng ty sÏ ký chÊp nhËn thanh to¸n vµo hèi phiÕu, khi ®Õn h¹n thanh to¸n Tæng c«ng ty sÏ tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n qua Ng©n hµng. NÕu chøng tõ kh«ng hîp lÖ: chøng tõ cã sai sãt lín nh­ vËn ®¬n kh«ng s¹ch, sai sãt kh¸c lín vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, ®¬n gi¸, trÞ gi¸, th× Tæng c«ng ty tõ chèi thanh to¸n. NÕu chøng tõ cã sai sãt nh­ng kh«ing ph¶i lµ nh÷ng sai sãt nh­ trªn, Tæng c«ng ty sÏ chÊn nhËn thanh to¸n vµo hèi phiÕu. Nh­ vËy, viÖc quyÕt ®Þnh thanh to¸n hay kh«ng phô thuéc vµo Tæng c«ng ty chø kh«ng ph¶i vµo ng©n hµng ph¸t hµnh. NÕu ng©n hµng tù quyÕt ®Þnh thanh to¸n th× sÏ cã rñi ro lín v× Tæng c«ng ty kh«ng ký quÜ më L/C. Mét sè vËn ®¬n ghi theo lÖnh cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam chø kh«ng theo lÖnh cña ng©n hµng nªn hµng ho¸ trªn vËn ®¬n thuéc quyÒn së h÷u cña Tæng c«ng ty. C¸c yÕu tè trªn cho thÊy ng©n hµng sÏ ë thÕ bÊt lîi nÕu ng©n hµng ®øng ra thanh to¸n cho l« hµng thuéc quyÒn së h÷u cña Tæng c«ng ty trong khi kh«ng ch¾c ch¾n cã thu ®­îc tiÒn tõ Tæng c«ng ty hay kh«ng. VËy c©u hái ®Æt ra lµ: NÕu chøng tõ ng­êi b¸n xu¸t tr×nh hîp lÖ nh­ng Tæng c«ng ty kh«ng chÊp nhËn th× Ng©n hµng cã ph¶i chÊn nhËn thanh to¸n trªn hèi phiÕu kh«ng? Theo luËt, ng©n hµng ph¸t hµnh L/C sÏ ph¶i ký chÊp nhËn vµo hèi phiÕu sau ®ã ng©n hµng sÏ kiÖn Tæng c«ng ty. Nh­ng thùc tÕ th× Tæng c«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc lín, kinh doanh ch©n chÝnh, tu©n thñ ®óng ph¸p luËt nªn Tæng c«ng ty ch­a bao giê tõ chèi thanh to¸n khi chøng tõ hîp lÖ. NÕu thanh to¸n theo ph­¬ng thøc TTR: Bé chøng tõ do ng­êi b¸n göi cho Tæng c«ng ty còng bao gåm c¸c chøng tõ nh­ trong thanh to¸n b»ng L/C. NÕu chøng tõ cã sai sãt nh­: VËn ®¬n kh«ng s¹ch, sai sãt lín vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, ®¬n gi¸, trÞ gi¸ th× Tæng c«ng ty tõ chèi kh«ng thanh to¸n. Tr­êng hîp cßn l¹i, Tæng c«ng ty ký chÊp nhËn thanh to¸n vµo hèi phiÕu. §Õn h¹n thanh to¸n Tæng c«ng ty xuÊt tr×nh bé chøng tõ t¹i Ng©n hµng vµ yªu cÇu Ng©n hµng chuyÓn tiÒn cho ng­êi b¸n. Bé chøng tõ nµy bao gåm: mét bé vËn ®¬n gèc ®Çy ®ñ gåm ba b¶n chÝnh: giÊy chøng nhËn sè l­îng, chÊt l­îng, giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O). 7. KhiÕu n¹i Trong Tr­êng hîp nhËp khÈu cã tæn thÊt vÒ sè l­îng, träng l­îng th× Tæng c«ng ty ph¶i lËp vµ göi ngay bé hå s¬ khiÕu n¹i trong thêi h¹n khiÕu n¹i. Bé hå s¬ khiÕu n¹i bao gåm: + C¸c hå s¬ ph¸p lý ban ®Çu nh­ hîp ®ång, vËn ®¬n, ROROC + Chøng tõ gi¸m ®Þnh cña Vinacontrol (hoÆc cña S.G.S) bé hå s¬ ®­îc chuyÓn ®Õn ng­êi cã tr¸ch nhiÖm, cã thÓ lµ ng­êi xuÊt khÈu, ng­êi b¶o hiÓm hoÆc ng­êi vËn t¶i. II. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu x¨ng dÇu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. T×nh h×nh nhËp khÈu. 1.1. ThÞ tr­êng nhËp khÈu. Trong nh÷ng n¨m qua, mèi quan hÖ gi÷a Tæng c«ng ty víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®æi míi. Mèi quan hÖ ®ã kh«ng chØ dõng l¹i ë møc bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm x¨ng dÇu, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam cÇn thiÕt lËp víi nhãm b¹n hµng n­íc ngoµi trong c¸c lÜnh vùc hîp t¸c ®Çu t­, liªn doanh, hç trî tµi chÝnh vµ ®µo t¹o. ChÝnh v× vËy, cho ®Õn nay Tæng c«ng ty ®· thiÕt lËp mét danh môc lín c¸c nhµ cung cÊp x¨ng dÇu ®¸ng tin cËy vÒ nhiÒu khÝa c¹nh, danh môc tho¶ m·n ®­îc c¸c yÕu tè an toµn, ®a d¹ng vµ tr¸nh ®éc quyÒn trong viÖc b¸n hµng cho Tæng c«ng ty. Trong quan hÖ bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm x¨ng dÇu Tæng c«ng ty chó träng vµo viÖc xiÕt chÆt quan hÖ víi c¸c h·ng tin cËy (bªn c¹nh viÖc ký hîp ®ång dµi h¹n). T­¬ng øng víi c¸c khu vùc thÞ tr­êng t¹i §«ng Nam ¸ (chñ yÕu lµ Singapore) cã c¸c h·ng cung cÊp næi tiÕng: SHEll, ESSO, TOTAl, HINGLEOIL, KUO OIL . . cung cÊp Diesel, x¨ng cao cÊp vµ Mazut, t¹i Trung §«ng lµ c«ng ty x¨ng dÇu quèc gia C«-oÐt cung cÊp Diesel (KPC) chuyªn cung cÊp Diesel, dÇu bay, dÇu ho¶, nhµ cung cÊp lín nhÊt tõ vïng §«ng B¾c ¸ lµ c«ng ty ho¸ dÇu quèc gia Trung Quèc (SINIPEC) cung cÊp x¨ng th«ng dông víi khèi l­îng nhá Diesel.ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam æn ®Þnh vµ thuËn lîi. Nh×n chung cã n¨m khu vùc chÝnh cung cÊp s¶n phÈm cho Tæng c«ng ty lµ Singapore, Trung §«ng, Trung Quèc, §«ng B¾c ¸, vµ §«ng ¢u. Trong ®ã mçi vïng cã mét ­u thÕ nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt thÞ tr­êng Singapore lµ cã triÓn väng nhÊt. Trong danh môc c¸c nhµ cung cÊp cña Tæng c«ng ty bao giê còng gåm chñ yÕu nh÷ng c«ng ty lín, th­êng xuyªn cã uy tÝn ®­îc sµng läc kü cµng qua thùc tiÔn mua b¸n, ®ång thêi vÉn cã chç ®øng cho c¸c c«ng ty v·ng lai tham gia trªn c¬ së ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu chÆt chÏ cña Tæng c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Tæng c«ng ty còng ®· thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c b¹n hµng míi nh­ YOKONG PETRONAS, KPC vµ thÞ tr­êng còng ®­îc më réng sang c¸c n­íc xa h¬n nh­ Th¸i Lan, Malaysia, NhËt B¶n, Hµn Quèc. 1.2. KÕt qu¶ nhËp khÈu x¨ng dÇu trong thêi gian qua 1.2.1. KÕt qu¶ nhËp khÈu theo khu vùc thÞ tr­êng. §Õn nay Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· cã mét hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh x¨ng dÇu lín m¹nh ®ª phôc vô nhu cÇu quèc phßng, s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc. ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ Singapore, Trung §«ng, §«ng B¾c ¸ vµ Trung Quèc. Trong ®ã Trung §«ng cung cÊp trªn 30% nhu cÇu vÒ Diesel qua KPC, dÇu ho¶ vµ Mazut qua Hinkong. Trung Quèc vµ §«ng B¾c ¸ cung cÊp x¨ng th«ng dông vµ mét khèi l­îng nhá Diesel. KÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 5: KÕt qu¶ nhËp khÈu x¨ng dÇu theo khu vùc Tªn n­íc vµ khu vùc N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 Khèi l­îng (MT) Tû träng (%) Khèi l­îng (MT) Tû träng (%) Khèi l­îng (MT) Tû träng (%) Khèi l­îng (MT) Tû träng (%) Singapore 1980000 47.09 1986000 45.47 2150000 47.78 2670000 48.55 Trung §«ng 1560000 37.10 1205000 27.59 1220000 27.11 1240000 22.55 Trung Quèc 500000 11.89 750000 17.17 850000 18.89 1030000 18.73 §«ng B¾c ¸ 43000 1.02 150000 3.43 160000 3.56 404000 7.35 §«ng ¢u 122000 2.90 277000 6.34 120000 2.67 156000 2.84 Tæng 4205000 100 4368000 100 4500000 100 5500000 100 Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. §å thÞ 4: KÕt qu¶ nhËp khÈu x¨ng dÇu theo khu vùc Nguån x¨ng dÇu nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty chñ yÕu tõ Singapore: Th«ng qua c«ng ty Shell, ESSO, KUO, HINLEONG . . cung cÊp phÇn lín khèi l­îng Diesel, x¨ng cao cÊp, Mazut. N¨m 1997 nhËp 1980 triÖu tÊn, n¨m 1998 nhËp nhËp t¨ng h¬n lµ 6.000 MT (t­¬ng ®­¬ng 0,30%) so víi n¨m 1997 Tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2000 khèi l­îng nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng nµy liªn tôc t¨ng lªn. ThÞ tr­êng Trung §«ng: n¨m 1997 Tæng c«ng ty nhËp khÈu 1.560.000 tÊn, n¨m 1998 nhËp khÈu gi¶m cßn 1.205.000 tÊn. Hai n¨m gÇn ®©y (tõ n¨m 1999 – 2000) khèi l­îng nhËp khÈu x¨ng dÇu tõ thÞ tr­êng nµy liªn tôc t¨ng tõ 1.220.000 tÊn n¨m 1999 (t¨ng 1,24% so víi n¨m 1998) lªn 1.240.000 tÊn n¨m 2000 ( t¨ng 1,64% so víi n¨m 1999), tuy vËy so víi n¨m 1997, khèi l­îng x¨ng dÇu nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty tõ khu vùc thÞ tr­êng nµy ®· gi¶m ®¸ng kÓ trong 3 n¨m gÇn ®©y (tõ 1998 – 2000). ThÞ tr­êng Trung Quèc: khèi l­îng nhËp khÈu x¨ng dÇu tõ thÞ tr­êng nµy liªn tôc gia t¨ng kÓ tõ n¨m 1997 –2000. N¨m 1997 nhËp 500.000 tÊn, ®Õn n¨m 2000 ®· t¨ng h¬n 50% lªn tíi 1.030.000 tÊn Trung Quèc cung cÊp x¨ng th«ng dông vµ Diesel. ThÞ tr­êng §«ng B¾c ¸: Khèi l­îng nhËp khÈu x¨ng dÇu tõ thÞ tr­êng nµy còng liªn tôc gia t¨ng tõ 43.000 tÊn n¨m 1997 lªn 404.000 tÊn n¨m 2000. MÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu tõ thÞ tr­êng nµy còng lµ x¨ng th«ng dông vµ Diesel. ThÞ tr­êng §«ng ¢u: khèi l­îng nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng nµy kh«ng æn ®Þnh. N¨m 1997 nhËp 122.000 tÊn, n¨m 1998 nhËp t¨ng thªm 155.000 tÊn (t­¬ng ®­¬ng víi 127,05%) so víi n¨m 1997. N¨m 1999 nhËp 120.000 tÊn, gi¶m 157.000 tÊn (t­¬ng ®­¬ng 56,68%) so víi n¨m 1998. Vµ tíi n¨m 2000 khèi l­îng nhËp l¹i t¨ng lªn 36.000 tÊn so víi n¨m 1999. §¸nh gi¸ chung trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nh÷ng bÊt æn ë thÞ tr­êng Trung §«ng vµ §«ng ¢u nªn viÖc nhËp khÈu x¨ng cña Tæng c«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n ë thÞ tr­êng nµy. Trong khi ®ã thÞ tr­êng Ch©u ¸ t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ thuËn tiªn cho viÖc nhËp khÈu x¨ng dÇu, nªn Tæng c«ng ty ®· chuyÓn h­íng nhËp khÈu x¨ng dÇu sang thÞ tr­êng Ch©u ¸, mÆt kh¸c vÉn gi÷ ®­îc mèi quan hÖ b¹n hµng cò víi c¸c n­íc §«ng ¢u vµ mét sè n­íc kh¸c. ViÖc chuyÓn h­íng nhËp khÈu ®· mang l¹i cho Tæng c«ng ty nh÷ng thµnh c«ng trong kinh doanh nh­ gi¶m chi phÝ nhËp khÈu, ®¶m b¶o nguån hµng nhËp khÈu æn ®Þnh, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô trong n­íc ngµy mét t¨ng. 2.T×nh h×nh xuÊt khÈu: 2.1. Ph©n tÝch thÞ tr­êng xuÊt khÈu:. Vµo thËp kû 90, cïng víi nh÷ng thay ®æi vÒ mÆt chÝnh trÞ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c doanh nghiÖp cña Lµo, Campuchia ®· ®­îc c¶i thiÖn. Nhê vËy Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· trë thµnh nhµ cung cÊp chÝnh cho hai thÞ tr­êng nµy trong nh÷ng n¨m võa qua. Còng trong nh÷ng n¨m 1990, ViÖt Nam thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ®­îc më réng, khèi l­îng xuÊt nhËp khÈu t¨ng, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng c­êng ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, h×nh thµnh khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp chÕ xuÊt… Tõ ®ã h×nh thµnh thÞ tr­êng x¨ng dÇu cung cÊp cho t­ b¶n n­íc ngoµi, khu chÕ xuÊt vµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt. Tõ 1/6/1997 Hång K«ng ®­îc trao tr¶ cho Trung Quèc. Sù kiÖn ®ã phÇn nµo gióp ViÖt Nam trë thµnh cöa ngâ trao ®æi, bu«n b¸n víi miÒn duyªn h¶i phÝa nam Trung Quèc vµ thÞ tr­êng t¸i xuÊt x¨ng dÇu sang Trung Quèc b¾t ®Çu ®­îc h×nh thµnh. Cã thÓ nãi cho ®Õn nay Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· cã nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong viÖc chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr­êng t¸i xuÊt víi bèn khu vùc thÞ tr­êng chÝnh, ho¹t ®éng t¸i xuÊt cña Tæng c«ng ty ngµy cµng ®­îc ®Èy m¹nh, gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¨ng c­êng vÞ thÕ cña Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. MÆc dï vËy thÞ tr­êng t¸i xuÊt x¨ng dÇu ®· vµ ®ang tån t¹i nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh quyÕt liÖt, thÞ phÇn t¹i mét sè khu vùc ®ang ngµy cµng bÞ thu hÑp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tõng thÞ tr­êng sÏ cho thÊy râ h¬n ®iÒu nµy. 2.1.1. ThÞ tr­êng Campuchia. T­¬ng tù nh­ thÞ tr­êng ViÖt Nam, Campuchia ch­a ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ dÇu, toµn bé khèi l­îng x¨ng dÇu tiªu thô trong n­íc ®Òu tõ nhËp khÈu. Do néi chiÕn kÐo dµi, nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu chØ thùc sù t¨ng tr­ëng tõ n¨m 1993 khi Liªn hiÖp quèc tham gia g×n gi÷ hoµ b×nh t¹i Campuchia. BiÓu ®å 4: Khèi l­îng x¨ng dÇu t¸i xuÊt sang thÞ tr­êng Campuchia n¨m 1997-2000 Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu – Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam Sè liÖu trªn cho thÊy s¶n l­îng x¨ng dÇu tr¸i xuÊt sang Campuchia ®· gi¶m ®i nhiÒu trong c¸c n¨m 1998-2000 so víi n¨m 1997. §Æc biÖt n¨m 1999 sè l­îng t¸i xuÊt ë tõng mÆt hµng ®Òu gi¶m so víi n¨m 1998, do vËy mÆc dï trong danh môc c¸c mÆt hµng t¸i xuÊt cã thªm FO (dÇu mazut) nh­ng tæng s¶n l­îng t¸i xuÊt vÉn chØ ®¹t 185.500 tÊn. Sang n¨m 2000 khèi l­îng t¸i xuÊt tuy cã gi¶m h¬n n¨m 1999 nh­ng bï l¹i, khèi l­îng dÇu mazut t¸i xuÊt ®· t¨ng h¬n 3 lÇn so víi n¨m 1999 lµm tæng s¶n l­îng t¸i xuÊt t¨ng 30.100 tÊn. Sù gi¶m sót vÒ s¶n l­îng vµ thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng Campuchia lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: Tr­íc hÕt do xu h­íng nhËp khÈu trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi vÒ c¶ng Sihanoukville ngµy cµng t¨ng, lµm gi¶m khèi l­îng nhËp khÈu th«ng qua ViÖt Nam. C¸c h·ng x¨ng dÇu quèc tÕ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Campuchia nh­ TOTAL, CALTEX, PETRONAS tr­íc ®©y th­êng mua mét phÇn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam nay còng chuyÓn dÇn sang nhËp th¼ng vÒ c¶ng Sihanoukville. Thø hai: do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ë Ch©u ¸, gi¸ thÕ giíi gi¶m xuèng møc kû lôc lµm gi¶m kim ng¹ch t¸i xuÊt. §ång Bath mÊt gi¸ nªn nguån x¨ng dÇu tõ Th¸i Lan th­êng cã tû träng thÊp…, kh¸ch hµng thÝch mua h¬n v× ®ãng thuÕ nhËp khÈu vµo Campuchia lµ theo tÊn. Mét yÕu tè n÷a lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu kh¸c cña ViÖt Nam nh­ Petec, Petechim, Vinapco, Saigon Petro tiÕp tôc c¹nh tranh quyÕt liÖt víi Tæng c«ng ty b»ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ c¬ chÕ phôc vô linh ho¹t nªn thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty t¹i ®©y ®· bÞ chia sÎ. 1.1.2. ThÞ tr­êng Lµo. Lµo lµ n­íc cã d©n sè t­¬ng ®èi Ýt, ®Þa h×nh chñ yÕu lµ ®åi nói, kinh tÕ ch­a cã g× ®¸ng kÓ, n«ng nghiÖp phô thuéc vµo thiªn nhiªn nªn tæng nhu cÇu cña Lµo cßn thÊp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Lµo cã t¨ng c­êng x©y dùng c¶i t¹o c¬ s¬ h¹ tÇng, do ®ã tû lÖ t¨ng tr­ëng cña Lµo kh¸ cao so víi n¨m 1994 trë vÒ tr­íc. B¶ng 8: Khèi l­îng x¨ng dÇu t¸i xuÊt sang thÞ tr­êng Lµo cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. §¬n vÞ tÝnh: MT Lo¹i 1997 1998 1999 2000 X¨ng 12578 10587 12641 14517 DO 13223 13230 16728 19113 Jet 4199 3283 2631 3070 Tæng KHÈI L­ÎNG 31997 29098 33999 38700 Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu- Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Nh­ vËy c¸c mÆt hµng n¨m trong danh môc t¸i xuÊt sang thÞ tr­êng Lµo rÊt Ýt, chØ cã 3 mÆt hµng víi khèi l­îng rÊt khiªm tèn. Tuy nhiªn Tæng c«ng ty còng ®· nç lùc trong viÖc n©ng cao s¶n l­îng t¸i xuÊt sang thÞ tr­êng Lµo trong hai n¨m gÇn ®©y. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy nhu cÇu nhËp khÈu x¨ng vµ DO cña Lµo ngµy cµng nhiÒu trong khi Jet l¹i gi¶m ®i. §èi t¸c ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng Lµo lµ c«ng ty x¨ng dÇu Lµo vµ cty x¨ng dÇu Vientiance qu©n ®éi Lµo. Do ®Þa h×nh khã kh¨n, thñ tôc giao b»ng ®­êng bé phøc t¹p c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu kh¸c cña ViÖt Nam hÇu nh­ ch­a triÓn khai t¸i xuÊt sang thÞ tr­êng Lµo tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp Th¸i Lan cã nhiÒu ­u thÕ h¬n h¼n ViÖt Nam. Th¸i Lan lµ trung t©m läc ho¸ dÇu, vËn chuyÓn b»ng xe lín, thñ tôc h¶i quan ®¬n gi¶n, chÝnh s¸ch gi¸, c¬ chÕ b¸n hµng l¹i mÒm dÎo h¬n. Do vËy thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty t¹i Lµo chØ chiÕm kho¶ng 15%. 2.1.3. ThÞ tr­êng Trung Quèc. Do c¬ cÊu s¶n phÈm ho¸ dÇu cña Trung Quèc kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu thô trong n­íc nªn hµng n¨m n­íc nµy ph¶i nhËp khÈu hµng triÖu tÊn Gas oil. Tõ th¸ng 6 n¨m 1997, Hång K«ng ®· ®­îc tro tr¶ cho Trung Quèc, lîi dông yÕu tè ®Þa h×nh, ViÖt Nam ®· trë thµnh cöa ngâ chung chuyÓn hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu c¸c tØnh Nam Trung Quèc. N¾m b¾t d­îc c¬ héi nµy, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· tæ chøc t×m hiÓu thÞ tr­êng, t¨ng c­êng viÖc xóc tiÕn b¸n hµng, tõng b­íc h×nh thµnh mäi thÞ tr­êng lín mang lîi Ých kinh tÕ ®¸ng kÓ, t¹o ®­îc viÖc lµm, tËn dông c¬ së vËt chÊt s½n cã mµ kh«ng cÇn ®Çu t­ míi. MÆt hµng t¸i suÊt chÝnh sang thÞ tr­êng Trung Quèc vµ Hång K«ng cña Tæng c«ng ty lµ DO víi khèi l­îng nh­ sau: n¨m 1997 lµ 28.000 MT; n¨m 1998: 170.000MT; n¨m1999:310.000MT; n¨m 2000: 238.000 MT. Tõ viÖc manh món t¸i xuÊt trong n¨m 1996, 1997 víi s¶n l­îng nhá ®Õn nay Tæng c«ng ty ®· ph¸t triÓn thÞ tr­êng nµy trë thµnh mét trong nh÷ng thÞ tr­êng t¸i suÊt khÈu chÝnh. S¶n l­îng t¸i xuÊt mÆt hµng DO cña Tæng c«ng ty sang thÞ tr­êng Trung Quèc-Hång K«ng ngµy mét t¨ng vµ t¨ng rÊt nhanh. N¨m 1999 ®¹t 310.000 t¨ng xÊp xØ 183% so víi n¨m 1998. Nh­ng ®Õn n¨m 2000 s¶n l­îng t¸i xuÊt l¹i gi¶m 72.000 tÊn. Do c¸c yÕu tè c¹nh tranh tiÒm Èn tõ khu vùc quèc tÕ nh­ §µi Loan, hoÆc c¸c khu kinh tÕ cña Trung Quèc. 2.1.4. ThÞ tr­êng tµu biÓn n­íc ngoµi Cïng víi sù gia t¨ng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, trao ®æi hµng ho¸, ®Çu t­ n­íc ngoµi trong ®ã cã viÖc h×nh thµnh c¸c khu chÕ xuÊt vµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®· t¹o ra mét thÞ tr­êng tiªu thô x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty. M¶ng ho¹t ®éng nµy tuy kh«ng lín nh­ng còng chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ trong tæng doanh sè vµ lîi nhuËn t¸i xuÊt. B¶ng 9: Khèi l­îng t¸i xuÊt vµo khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ t­ b¶n n­íc ngoµi. §¬n vÞ: MT. MÆt hµng 1997 1998 1999 2000 KCX & DNCX TBNN KCX & DNCX TBNN KCX & DNCX TBNN KCX & DNCX TBNN DO 14923 12496 9520 14135 25721 15784 20218 9923 FO 3077 8604 8310 7465 10979 5921 4432 2077 Tæng khèi l­îng 3900 39430 58405 36650 Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu- Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. S¶n l­îng x¨ng dÇu b¸n cho thÞ tr­êng nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh trong hai n¨m 1997, 1998; n¨m 1999 s¶n l­îng b¸n t¨ng m¹nh lªn tíi 58.405 tÊn, t¨ng gÇn 150% so víi n¨m 1998, nguyªn nh©n lµ do Tæng c«ng ty ®· biÕt n¾m b¾t thêi c¬ khi ho¹t ®éng ®Çu t­ ë phÝa nam trë nªn nhén nhÞp nhÊt. N¨m 2000 s¶n l­îng t¸i xuÊt gi¶m m¹nh xuèng cßn 36.650 tÊn do c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt chuyÓn dÇn tõ sö dông x¨ng dÇu sang sö dông ®iÖn. 2.2. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ t¸i xuÊt trong thêi kú 1997-2000 B¶ng 10: Kim ng¹ch t¸i xuÊt theo khu vùc thÞ tr­êng thêi kú 1997-2000 ThÞ tr­êng 1997 1998 1999 2000 Campuchia 55.300 33.100 29.470 51.350 Lµo 8.200 5.410 7.300 11.200 Trung Quèc 4.800 23.200 54.000 63.200 KCX vµ DNCX 3.700 3.500 6.500 6.100 T­ b¶n n­íc ngoµi 2.870 2.800 3.100 2.700 Tæng kim ng¹ch 74.870 68.010 100.370 134.550 Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu – Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Nh×n chung kim ng¹ch t¸i xuÊt cña Tæng c«ng ty ®ang biÕn ®éng theo chiÒu h­íng tèt. MÆc dï phÇn lín c¸c mÆt hµng t¸i xuÊt do Nhµ n­íc quy ®Þnh møc gi¸ trÇn (møc gi¸ nµy th­êng thÊp h¬n møc gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng quèc tÕ), song kÕt qu¶ cho thÊy nç lùc chñ quan cña Tæng c«ng ty trong viÖc t¨ng doanh thu lµ rÊt lín. NÕu nh­ tr­íc ®©y thÞ tr­êng Campuchia ®ãng vai trß chñ ®¹o trong ho¹t ®éng t¸i xuÊt cña Tæng c«ng ty, th× giê ®©y vÞ chÝ ®ã ®· nh­êng cho thÞ tr­êng Trung Quèc-mét thÞ tr­êng lín vµ ®Çy triÓn väng. Tuy nhiªn, nÕu kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®· nªu ë trªn th× Campuchia vÉn tiÕp tôc lµ môc tiªu ho¹t ®éng chÝnh. C¸c khu vùc thÞ tr­êng cßn l¹i tuy kim ng¹ch t¸i xuÊt nhá nh­ng còng gãp phÇn lµm t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn t¸i xuÊt cña Tæng c«ng ty. III. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty 1. Tån t¹i 1.1. VÒ phÝa c«ng ty chøc n¨ng: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc kinh doanh , Tæng c«ng ty vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng vµ ®Þnh h­íng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo cÇn ph¶i nhËn râ nh÷ng tån t¹i cô thÓ nh­ sau: - MÆc dï l­îng x¨ng dÇu cho tiªu thô trong n­íc yªu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Tuy vËy, Tæng c«ng ty ch­a nhanh chãng më réng mÆt hµng kinh doanh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. Ngoµi ra mét sè mÆt hµng kinh doanh cña Tæng c«ng ty cßn kÐm hiÖu qu¶ nh­ dÇu nhên, nhùa ®­êng… -S¶n phÈm míi chØ dõng l¹i ë viÖc nhËp khÈu råi b¸n ngay, ch­a thùc hiÖn ®­îc viÖc pha chÕ trong n­íc. -Trong c¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu th× nhËp khÈu uû th¸c lµ Ýt nhÊt, nh­ng l¹i t¨ng lªn theo tõng n¨m. N¨m 1997 lµ 215.000 tÊn, n¨m 1998 lµ 230.500 tÊn n¨m 1999 lµ 250.000 tÊn vµ n¨m 2000 lµ265.000 tÊn. Theo h×nh thøc nhËp khÈu nµy th× Tæng c«ng ty chØ ®øng ra lo thñ thñ tôc giÊy tê vµ dïng t­ c¸ch ph¸p nh©n cña m×nh ®Ó ®øng ra nh©p hµng cho ®¬n vÞ uû th¸c. Nh­ vËy sÏ kh«ng tr¸nh khái rñi ro sau khi kÕt thóc hîp ®ång nÕu sè tiÒn Tæng c«ng ty thu ®­îc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ cho dÞch vô nhËp khÈu . - C«ng t¸c nhËp khÈu cßn mét sè bÊt cËp: hµng vÒ ch­a ®óng tiÕn ®é dÉn ®Õn ®øt ch©n hµng, mét sè tÇu nhËp hµng ch­a ®¹t chÊt l­îng dÉn ®Õn tr­êng hîp tõ chèi nhËn hµng hoÆc ph¶i pha chÕ. -VÒ viÖc t¸i xuÊt : ThÞ tr­êng t¸i xuÊt cßn nhá bÐ, chñ yÕu míi cã ba khu vùc Lµo, campuchia vµ Nam Trung Quèc.T¸i xuÊt lµ ho¹t ®éng trung gian, h¬n n÷a x¨ng dÇu lµ mÆt hµng láng nªn mäi chi phÝ vÒ qu¶n lý, b¶o qu¶n, tån chøa, vËn chuyÓn ®Òu cao. Do vËy ho¹t ®éng t¸i xuÊt khã c¹nh tranh vÒ gi¸. - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn cao, n¨ng lùc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty cßn h¹n chÕ, sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n khi m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt h¬n vµ nhÊt lµ khi tiÕn hµnh héi nhËp trong nh÷ng n¨m tíi. - C¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh gi¸ ch­a linh ho¹t. Cã t×nh tr¹ng gi¸ cña Tæng c«ng ty qu¸ chªnh lÖch so víi gi¸ cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn cïng ®Þa bµn. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn chØ ®­îc t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ ë cïng mét thêi ®iÓm víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh do Tæng c«ng ty quy ®Þnh. Do vËy khi thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng ®ét ngét th× c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh«ng thÓ cã biÖn ph¸p ®èi phã kÞp thêi. - ViÖc s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng vÉn ch­a ®¹t ®­îc nh­ mong muèn: + HÖ thèng qu¶n lý cßn cång kÒnh trong khi ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng c«ng ty míi thµnh lËp cã hÖ thèng qu¶n lý linh ho¹t gän nhÑ + C¬ chÕ qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ®· ®­îc xem xÐt, c¶i tiÕn nh­ng vÉn ch­a t¹o ra ®­îc m«i tr­êng míi, ch­a ph¸t huy hÕt c¸c tiÒm n¨ng, søc s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh . - C¬ së vËt chÊt mÆc dï ®· ®­îc n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ nh­ng tr­íc sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi t¸c kh¸c khi ®Çu t­ hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt Tæng c«ng ty cßn lóng tóng trong ®èi phã vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n; viÖc khai th¸c c¸c c¬ së ®­îc ®Çu t­ l¹i trë thµnh søc Ðp vÒ chi phÝ (nhê c¸c kho tuyÕn sau, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i…) gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. - Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt trong nh÷ng n¨m qua lµ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn hµng, c«ng nî ch­a ®­îc tèt dÉn ®Õn c¸c vô sù cè tµi chÝnh. Thùc tÕ nµy ®· ph¶n ¸nh hÖ thèng kiÓm tra, kiÓm so¸t yÕu kÐm, tr×nh ®é vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña c¸n bé tµi chÝnh-kÕ to¸n h¹n chÕ cÇn ®­îc ph©n tÝch vµ kh¾c phôc. - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, chÝnh s¸ch tuyÓn dông ®µo t¹o míi chØ ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt tr­íc m¾t, ch­a quy ho¹ch vµ ®Çu t­ t­¬ng xøng víi yªu cÇu ph¸t triÓn l©u dµi. Tãm l¹i, c¸c nh©n tè hîp thµnh søc m¹nh cña Tæng c«ng ty chñ yÕu míi chØ ®¸p øng yªu cÇu hiÖn t¹i, ch­a t¹o ra sù ®ét biÕn vÒ chÊt cho sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i t×m ra nh÷ng ph­¬ng h­íng míi, nh÷ng gi¶i ph¸p míi trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 1.2. VÒ phÝa c¬ chÕ: - MÆc dï chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu cña Nhµ n­íc ngµy cµng th«ng tho¸ng nh­ng c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®qang lµm cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam nãi riªng gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Møc thuÕ cña Nhµ n­íc cßn ch­a phï hîp víi thùc tÕ. - Møc gi¸ t¸i xuÊt mét sè mÆt hµng do Nhµ n­íc quy ®Þnh cßn thÊp, ¶nh h­ëng tíi doanh lîi cña Tæng c«ng ty . 2. Nguyªn nh©n X¨ng dÇu lµ mÆt hµng cã nhiÒu ¶nh h­ëng lín ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. MÆt kh¸c kinh doanh x¨ng dÇu chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè trong n­íc vµ ngoµi n­íc, chñ quan vµ kh¸ch quan. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng x¨ng dÇu thÕ giíi nªn ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho viÖc kinh doanh x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Nguyªn nh©n n÷a lµ do sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Bªn c¹nh ®ã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ch­a ph¸t huy tinh thÇn tù lËp; ®éi ngò c¸n bé phÇn nµo cßn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. Riªng vÒ m¶ng t¸i xuÊt, n¨m 2000 ®¹t kh«ng cao, gi¶m 13,2% so víi n¨m 1999 do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + Nguån x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu khan hiÕm, nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu x¨ng dÇu khã kh¨n nªn nhiÒu khi Tæng c«ng ty ph¶i hy sinh lîi Ých doanh nghiÖp, h¹n chÕ t¸i xuÊt ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu x¨ng dÇu cho tiªu dïng néi ®Þa. + Gi¸ leo thang ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña c¸c nhµ nhËp khÈu, ®ång thêi g©y khã kh¨n cho viÖc ®µm ph¸n gi¸ t¸i xuÊt, khiÕn hä ph¶i gi¶m khèi l­îng nhËp khÈu . + Ch­a khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng ®Ó ®Èy m¹nh t¸i xuÊt. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈux¨ng dÇu ViÖt nam I. Dù b¸o thÞ tr­êng x¨ng dÇu trong n­íc vµ trªn thÕ giíi trong thêi gian tíi 1. Dù b¸o thÞ tr­êng x¨ng dÇu thÕ giíi Víi tr÷ l­îng x¨ng dÇu cßn l¹i kho¶ng 140 tû tÊn (1.016 tû thïng) vµ khÝ ®èt lµ 140.000 m3 (4.933.000 tû Fit khèi). Tr÷ l­îng nµy ph©n bè kh«ng ®Òu trªn ch©u lôc vµ ®¹i d­¬ng, nhiÒu nhÊt lµ ë Trung CËn §«ng (65%) vµ Ýt nhÊt lµ ë vïng §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸- Australia (4,4%). NÕu kh«ng t×m thÊy tr÷ l­îng nµo n÷a, vµ nÕu møc tiªu thô vÉn nh­ hiÖn nay th× nguån dÇu má cã thÓ ®¸p øng loµi ng­êi trong vßng 40 n¨m n÷a. Trong thêi gian ®ã c¸c n­íc cã tr÷ l­îng x¨ng dÇu ë møc thÊp hoÆc võa ph¶i sÏ tiÕn hµnh nhËp khÈu dÇu th« lµm sè l­îng ng­êi mua cµng t¨ng. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng khã kh¨n hiÖn h÷u vµ tiÒm Èn mµ c¸c tæ chøc hiÖp héi kinh doanh dÇu má lín trªn thÕ giíi ®· vµ sÏ ph¶i ®­¬ng ®Çu rÊt cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn gi¸ dÇu trªn thÕ giíi ngµy mét lªn cao. B¶ng 11: Tr÷ l­îng dÇu khÝ thÕ giíi (Tr÷ l­îng thu håi) Vïng DÇu th« KhÝ ®èt Tû tÊn % tr÷ l­îng toµn cÇu 100 tû m3 % tr÷ l­îng toµn cÇu B¾c Mü 11,7 8,5 8,4 6,1 Trung vµ Nam Mü 11,4 7,8 5,7 4,1 Ch©u ©u 2,3 1,7 5,5 4,0 Liªn X« (cò) 7,8 5,5 56,0 40,0 Trung CËn §«ng 89,2 64,9 45,2 32,4 Ch©u Phi 9,8 7,2 9,4 6,7 Ch©u ¸ vµ Australia 6,1 4,4 9,5 6,7 Nguån : Thêi b¸o Kinh tÕ 2000-2001 S¶n l­îng khai th¸c hµng n¨m, nhÊt lµ giai ®o¹n ®Çu thÕ kû 20 t¨ng rÊt nhanh. MÆc dï vËy gi¸ dÇu th« trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÉn ë møc cao (25-28 USD/thïng). Sù kiÖn gi¸ dÇu cao còng cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc chø kh«ng ph¶i hoµn toµn tiªu cùc. §èi víi b¶n th©n ngµnh dÇu khÝ th× viÖc ®Çu t­ cho t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c-chÕ biÕn ®­îc n©ng cao. HÖ qu¶ lµ trong vßng 5 ®Õn 10 n¨m tíi l¹i cã thªm c¸c má dÇu míi vµ gi¸ dÇu sÏ ®­îc kÐo xuèng, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh­ vËy trong thÕ kû 21 th× dÇu má vÉn ch­a ph¶i lµ b¸o ®éng "®á" cho tíi khi ng­êi ta t×m thÊy nguån n¨ng l­îng míi thay thÕ. B¶ng 12: Gi¸ thµnh khai th¸c mét thïng dÇu trªn thÕ giíi hiÖn nay §¬n vÞ tÝnh: USD/thïng Gi¸ Mü Ch©u Mü La Tinh T©y ¢u Trung CËn §«ng §«ng ¸-§«ng Nam ¸-Ch©u Phi Gi¸ thµnh khai th¸c 14,88 4,08 10,51 0,83 2,53 Gi¸ thµnh thÊp nhÊt vµ cao nhÊt 2-20 3-15 5-20 0,4-4 2-12 Nguån :Thêi b¸o kinh tÕ 2000-2001 Dù b¸o gi¸ dÇu tõ nay ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 20-25 USD/thïng (dÇu cùc nÆng). §Õn n¨m 2100 sÏ cã nhiªn liÖu thay thÕ vµ phiÕn sÐt dÇu. Nh­ vËy trong thÕ kû 21 th× x¨ng dÇu vÉn lµ nguån n¨ng l­îng kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, cïng víi nh÷ng khã kh¨n ®· nªu ë trªn ch¾c ch¾n d·n ®Õn hËu qu¶ gi¸ dÇu t¨ng do tÝnh v« tæ chøc cña nÒn s¶n xuÊt thÕ giíi. Vµ do chu kú biÕn thiªn cña gi¸ dÇu mµ cung cã thÓ sÏ v­ît cÇu vµ gi¸ cã thÓ h¹. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®©y ®Òu ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn thÞ tr­êng x¨ng dÇu cña ViÖt nam còng nh­ sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ trong thêi gian tíi. CÊc nhµ kinh doanh x¨ng dÇu cÇn nghiªn cøu, n¾m b¾t thÞ tr­êng x¨ng dÇu thÕ giíi, nhanh chãng ®­a ra quyÕt ®Þnh cã tÝnh chiÕn l­îc trong kinh doanh, tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ cho ®Êt n­íc. 2. Dù b¸o thÞ tr­êng x¨ng dÇu ViÖt nam tõ nay ®Õn n¨m 2020 Cïng víi sù æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña khu vùc còng nh­ cña ®Êt n­íc, ®êi sèng nh©n d©n ngµy mét cao, nhu cÇu sö dông x¨ng dÇu trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi ngµy mét lín. Dù ®o¸n nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm x¨ng dÇu trong giai ®o¹n sau n¨m 2001 lµ 15 triÖu tÊn/n¨m vµ tiÕp tôc t¨ng cao cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, h¶i s¶n…Nhu cÇu vÒ dÇu khÝ ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc trong nh÷ng n¨m tíi ngµy mét t¨ng. Trung t©m khoa häc c«ng nghÖ quèc gia ®· tÝnh to¸n cho biÕt vÒ dù b¸o nhu cÇu sö dông n¨ng l­îng cña ViÖt nam nh­ sau: B¶ng 13: Dù b¸o nhu cÇu x¨ng dÇu, khÝ ®èt cña ViÖt nam giai ®o¹n 2000-2020 N¨m 2000 2005 2010 2020 Nhu cÇu x¨ng dÇu 7,92 13,17 18 31,81 Nhu cÇu khÝ ®èt 2,8 4,5 8,8 16,7 Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ 2000-2001 Sè liÖu trªn ®· cho chóng ta thÊy bøc tranh kh¸i qu¸t vÒ nhu cÇu dÇu khÝ cña n­íc ta trong vßng 20 n¨m tíi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ víi tr÷ l­îng dÇu th« khai th¸c lín nh­ng s¶n phÈm tõ dÇu trong n­íc hÇu nh­ ch­a cã. §Õn n¨m 2004 nhµ m¸y läc dÇu sè mét cña ViÖt Nam míi cho ra s¶n phÈm trong khi nhu cÇu sö dông giµnh cho n¨m ®ã kho¶ng 7,9 triÖu tÊn. N¨m 2005 sÏ t¨ng lªn 13,17 triÖu tÊn, n¨m 2010 t¨ng lªn 18 triÖu tÊn vµ n¨m 2020 dù ®o¸n lµ 31,21 triÖu tÊn. Víi c«ng suÊt cña nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt, s¶n l­îng 6,5 triÖu tÊn/n¨m vµo n¨m 2004, hoÆc sau ®ã cã thªm nhµ m¸y läc dÇu n÷a th× vÉn kh«ng ®ñ cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc vµ kh«ng cã xuÊt khÈu. Do vËy chóng ta vÉn ph¶i nhËp khÈu x¨ng dÇu phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, tiªu dïng trong n­íc vµ kinh doanh t¸i xuÊt. Song sù ra ®êi cña nhµ m¸y läc dÇu t¹i ViÖt nam sÏ gi¶m bít g¸nh nÆng nhËp khÈu dÇu, t¨ng gi¸ trÞ nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. ViÖc ®æi míi trong kinh doanh, ®Ò ra ph­¬ng h­íng kinh doanh nãi chung ®èi víi Tæng c«ng ty lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gãp phÇn thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. 3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi Trong nh÷ng n¨m tíi thÞ tr­êng x¨ng dÇu thÕ giíi cã thÓ diÔn biÕn phøc t¹p vµ bÊt ngê, qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ vÉn tiÕp tôc diÔn ra. Vµ khi c¸c nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu kh«i phôc, c¹nh tranh sÏ trë nªn quyÕt liÖt h¬n. Trong n­íc, nÒn kinh tÕ sÏ cßn tiÕp tôc khã kh¨n do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc. Kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo ViÖt nam vµ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a ViÖt nam vµ c¸c n­íc cßn h¹n chÕ, tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam tr­íc nh÷ng ®ßi hái cña t×nh h×nh vµ sù chuyÓn ®éng chung cña nÒn kinh tÕ cÇn ph¶i n¨ng ®éng, cã sù v­¬n lªn râ rÖt, cã sù ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u ®Ó thùc sù lµ doanh nghiÖp ®ãng vai trß chñ ®¹o, chÞu tr¸ch nhiÖm chi phèi, dÉn d¾t, vµ lµ c«ng cô cña Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng x¨ng dÇu. Vai trß chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty kh«ng chØ thÓ hiÖn ë sè l­îng, chÊt l­îng vÒ dÞch vô hµng ho¸ b¸n ra mµ cßn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng hç trî, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng chøc n¨ng trong viÖc tæ chøc kinh doanh x¨ng dÇu, ®¸p øng nhu cÇu æn ®Þnh thÞ tr­êng, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu x¨ng dÇu cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam ph¶i trë thµnh Tæng c«ng ty quèc gia m¹nh vµ n¨ng ®éng víi trôc kinh doanh chÝnh lµ x¨ng dÇu, cïng víi nã lµ c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng cña c«ng nghiÖp ho¸ dÇu nh­ gas, nhùa ®­êng, ho¸ chÊt; cã ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng cña mét tËp ®oµn m¹nh víi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh doanh vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i. §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc trªn Tæng c«ng ty cÈn triÓn khai theo c¸c ®Þnh h­íng lín nh­ sau: + §a d¹ng ho¸ cã chän läc c¸c lÜnh vùc kinh doanh trªn c¬ së ph¸t huy tèi ®a kinh doanh s¶n phÈm x¨ng dÇu, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh hµng cã nhiÒu tiÒm n¨ng d­íi d¹ng c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn nh­ dÇu nhên, nhùa ®­êng, gas, c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt, c¬ khÝ, vËn t¶i viÔn d­¬ng. + §a d¹ng ho¸ së h÷u vèn th«ng qua viÖc tham gia vèn cña Tæng c«ng ty vµo mét sè lÜnh vùc kinh doanh mµ t¹i ®ã Tæng c«ng ty kh«ng thÓ vµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i së h÷u 100% vèn b»ng viÖc tham gia cæ phÇn víi n­íc ngoµi hoÆc liªn doanh, tham gia cæ phÇn víi c¸c c«ng ty trong n­íc. + TiÕp tôc hoµn thiÖn cÊu tróc kinh doanh x¨ng dÇu theo h­íng nh÷ng tæ hîp c¶ng kho, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó t¨ng c¹nh tranh trong bu«n b¸n t¹i kho ®Çu mèi vµ kh¸ch hµng c«ng nghiÖp. §Èy m¹nh kinh doanh h­íng ngo¹i, cñng cè chç ®øng l©u dµi t¹i thÞ tr­êng Lµo, Campuchia, më réng thÞ tr­êng t¸i xuÊt sang Trung Quèc (khu vùc §«ng Nam vµ T©y Nam), t¨ng c­êng kinh doanh x¨ng dÇu trªn biÓn, tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh bu«n b¸n x¨ng dÇu quèc tÕ. II. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu x¨ng dÇu cña ViÖt Nam: 1. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng vµ b¹n hµng B¹n hµng vµ thÞ tr­êng lµ hai yÕu tè v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo muèn kinh doanh ®­îc cÇn ph¶i lËp ®­îc mèi quan hÖ vÒ thÞ tr­êng vµ b¹n hµng. §Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc hµng ho¸, Tæng c«ng ty ph¶i ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh phong phó ®a d¹ng. C¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p sö dông ®Ó b¸n hµng nhanh, b¸n ®­îc nhiÒu, b¸n víi gi¸ cao, tiÕt kiÖm chi phÝ, tiÕt kiÖm thêi gian ®Òu ®­îc coi lµ ho¹t ®éng kinh doanh h÷u hiÖu. Mét ho¹t ®éng, mét qu¸ tr×nh kinh doanh hoµn chØnh th­êng b¾t ®Çu tõ viÖc ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kÕt thóc b»ng viÖc tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu thÞ tr­êng. Do vËy ph­¬ng ch©m cña Tæng c«ng ty lµ ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu cho toµn x· héi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc coi lµ c«ng viÖc quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty v× thÞ tr­êng lµ m«i tr­êng kinh doanh. Khi n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng th× Tæng c«ng ty míi x©y dùng ®­îc ph­¬ng ¸n kinh doanh, t×m ra ®­îc nh÷ng kho¶ng trèng trªn thÞ tr­êng ®Ó x©m nhËp. Nhê cã chÝnh s¸ch nghiªn cøu thÞ tr­êng quy m«, nghiªn cøu c¬ cÊu nhu cÇu thÞ tr­êng mµ Tæng c«ng ty ®· cã nh÷ng ph­¬ng ¸n tiÕp cËn thÝch nghi vµ ®Þnh h­íng ®­îc ph­¬ng thøc kinh doanh cña m×nh. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam sau h¬n 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, víi bÒ dµy kinh nghiÖm vµ truyÒn thèng ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ bu«n b¸n x¨ng dÇu chÆt chÏ vµ ®¸ng tin cËy víi hÊu hÕt c¸c c«ng ty x¨ng dÇu lín nhÊt thÕ giíi, ®ång thêi giµnh ®­îc uy tÝn cao trªn thÞ tr­êng x¨ng dÇu. Tuy nhiªn ngoµi viÖc thiÕt lËp quan hÖ mua b¸n l©u dµi, ®a ph­¬ng ,Tæng c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n viÖc t×m kiÕm b¹n hµng míi, thÞ tr­êng cung cÊp míi nh»m më réng ph¹m vi kinh doanh, chíp lÊy nh÷ng thêi c¬ tèt nhÊt. Tæng c«ng ty cÇn thiÕt lËp quan hÖ mua b¸n l©u dµi ®a ph­¬ng cã lùa chän víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®Ó ®¹t dd­îc gi¸ mua thÊp ®ång thêi æn ®Þnh nguån cung cÊp ngay c¶ khi cã biÕn ®éng lín trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Trong khi tiÕp tôc duy tr× thÞ tr­êng quen thuéc, cÇn x¸c lËp l¹i quan hÖ víi thÞ tr­êng Nga, t×m hiÓu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn mua b¸n víi thÞ tr­êng Trung Quèc. Ngoµi c¸c thÞ tr­êng cung cÊp s¶n phÈm cho Tæng c«ng ty nh­ Singapore, Trung Quèc, §«ng B¾c ¸, khu vùc Trung §«ng, Tæng c«ng ty cÇn xem xÐt më réng nhËp khÈu tõ c¸c thÞ tr­êng nh­ c¸c vïng vÞnh §«ng Mü, thÞ tr­êng T©y-B¾c ¢u…®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Trung Quèc. Bªn c¹nh ®ã Tæng c«ng ty cÇn n¾m b¾t mäi diÔn biÕn trªn thÞ tr­êng ®Ó lùa chän nhµ cung cÊp sao cho cã lîi nhÊt, cÇn t×m hiÓu kü ®èi t¸c vµ quy ®Þnh chÆt chÏ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång nhËp khÈu. 2. BiÖn ph¸p vÒ huy ®éng ®¶m b¶o nguån ngo¹i tÖ BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi kinh doanh trªn thÞ tr­êng còng cÇn ph¶i cã vèn ®Ó d¶m b¶o chøc n¨ng thanh to¸n, më réng kinh doanh. Do khã kh¨n chung vÒ ngo¹i tÖ cña ®Êt n­íc, nªn Tæng c«ng ty mÆc dï cã tµi kho¶n ë ng©n hµng Vietcombank vµ cã quyÒn ®­îc mua ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh nh­ng trong nhiÒu tr­êng hîp Tæng c«ng ty vÉn gÆp khã kh¨n trong kh©u huy ®éng nguån ngo¹i tÖ nµy. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n trªn, Tæng c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: - §Ò nghÞ Nhµ n­íc ­u tiªn giµnh mét l­îng ngo¹i tÖ thu ®­îc tõ xuÊt khÈu dÇu th« cho Tæng c«ng ty vay hoÆc trÝch mét phÇn ngo¹i tÖ tõ quü phô thu cho Tæng c«ng ty vay ®Ó tr¶ cho sè hµng ®· ®Õn kú thanh to¸n. - TiÕp tôc duy tr× ký hîp ®ång nhËp khÈu x¨ng dÇu víi ®iÒu kiÖn FOB. V× theo ®iÒu kiÖn nµy Tæng c«ng ty cã thÓ tËn dông ®­îc ®éi tÇu cña m×nh, tiÕt kiÖm ®­îc ngo¹i tÖ. - TËn dông vÞ trÝ ®Þa lý cña ViÖt nam, ®Èy m¹nh t¸i xuÊt x¨ng dÇu sang thÞ tr­êng c¸c n­¬c ®· quen thuéc nh­ Lµo, Campuchia, Nam Trung Quèc. - ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ra ®êi, Tæng c«ng ty cÇn tiªn phong trong lÜnh vùc nµy nh»m huy ®éng vèn trong nh©n d©n b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu,®ång thêi nhanh chãng x©y dùng vµ ®­a c«ng ty tµi chÝnh vµo ho¹t ®éng ®Ó qu¶n lý tµi chÝnh tèt h¬n. 3. C¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu x¨ng dÇu 3.1. Tr­íc hÕt cÇn cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c nhËp khÈu, t¹o nguån vèn vµ ®iÒu ®é hµng ho¸ ®Õn c¸c c¶ng ®Çu nguån. Theo ®ã: Tæ chøc giao dÞch vµ më réng quan hÖ, t×m c¸c nhµ cung cÊp míi cã tÝnh c¹nh tranh cao; duy tr× vµ t¨ng tû lÖ c¸c hîp ®ång nhËp khÈu dµi h¹n víi sù æn ®Þnh vÒ nguån, gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng, khai th¸c thÞ tr­êng Trung §«ng (ngoµi KPC). 3.2. Nghiªn cøu chÝnh s¸ch b¸n hµng, ®Çu t­ cho thÞ tr­êng Lµo, Campuchia ®Ó gi÷ v÷ng vµ gia t¨ng s¶n l­îng t¸i xuÊt, linh ho¹t vµ tranh thñ mäi c¬ héi ph¸t triÓn thÞ tr­êng t¸i xuÊt qua Trung Quèc…Bªn c¹nh ®ã, Tæng c«ng ty nªn nghiªn cøu vµ triÓn khai ph­¬ng thøc b¸n hµng chuyÓn khÈu. ThÝ ®iÓm tæ chøc giao dÞch bu«n b¸n trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ. Gi¶i ph¸p ®Þnh h­íng nµy, nÕu ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh hiÖn thùc sÏ më ra sù ®ét ph¸ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. 3.3. §¸nh gi¸ vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ kinh doanh ¸p dông thèng nhÊt trªn toµn quèc vµo thêi ®iÓm thÝch hîp nh»m x¸c lËp vµ c¶i thiÖn quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, thanh to¸n néi bé trong Tæng c«ng ty, n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ sù chñ ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong viÖc tæ chøc kinh doanh, trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn, t¨ng cao tèc ®é chu chuyÓn tiÒn. 3.4. Cã sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng, nhanh chãng tæ chøc chuyÓn ®æi c¸c mÆt hµng truyÒn thèng (DO 1%, x¨ng 83) sang c¸c chñng lo¹i cã phÈm chÊt cao h¬n (x¨ng kh«ng ch×, DO 0,5%…) nh»m sím x¸c lËp hÖ thèng kh¸ch hµng míi vµ dÉn d¾t thÞ tr­êng. 3.5.Quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¹o nguån vèn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu trªn c¬ së ph¸t huy kh¶ n¨ng hç trî cña c¸c c«ng ty thµnh viªn (®Ó t¹o nguån s¶n phÈm), quan hÖ b¹n hµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, ®Çu t­ c¬ së kinh doanh, ®Þnh h×nh vµ tæ chøc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ, cã s¶n l­îng vµ æn ®Þnh. 4. Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, ®µo t¹o vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn X¨ng dÇu lµ mét lo¹i hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lý ho¸ ®Æc biÖt nh­: dÔ bay h¬i, dÔ ch¸y næ, rÊt ®éc h¹i…Do vËy, kinh doanh x¨ng dÇu ®ßi hái ph¶i cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt-kü thuËt ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i vµ tu©n thñ chÆt chÏ, nghiªm ngÆt c¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, vÖ sinh m«i tr­êng, an toµn lao ®éng trong toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh. MÆc dï Tæng c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt bÒ thÕ, ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu vÒ kinh doanh x¨ng dÇu hiÖn nay. Tuy nhiªn mét sè cÇu c¶ng, kho bÓ, tÇu chë dÇu, xe bån, bÕn xuÊt do thêi gian sö dông ®· trë nªn cò kü l¹c hËu cÇn ®­îc söa ch÷a vµ bæ xung, thay thÕ. Hµng n¨m Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cÇn trÝch mét phÇn lîi nhuËn cña m×nh ®Ó ®Çu t­ n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, tõ ®ã cã thÓ theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh trong khu vùc còng nh­ thÕ giíi.Trong ®ã Tæng c«ng ty cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò sau: - §Çu t­ t¨ng thªm c«ng suÊt bèc, dì vµo c¶ng B12 (Qu¶ng Ninh) ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng tÇu, khã kh¨n cho viÖc nhËp hµng vµo kho. - §iÒu tiÕt ®éi tÇu vµo c¶ng mét c¸ch hîp lý h¬n, tr¸nh t×nh tr¹ng d­ thõa n¨ng lùc, chê viÖc lµm hoÆc kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Ngoµi ®éi tÇu Petrolimex 01 (søc chë 22.000 tÊn), tÇu H¹ Long…cÇn ®Çu t­ thªm tÇu chë dÇu cã träng t¶i lín h¬n ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tù vËn chuyÓn khi nhËp x¨ng dÇu tõ c¶ng n­íc ngoµi. - Trang bÞ hÖ thèng vi tÝnh hiÖn ®¹i, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tin häc ho¸ trong toµn ngµnh, nèi m¹ng tõ trung t©m Tæng c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: kho dÇu, bé m¸y qu¶n lý c«ng ty, c¸c ®iÓm b¸n hµng. - HiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ ®ong rãt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m chi phÝ hao hôt, trang bÞ dông cô ®o l­êng vµ ho¸ nghiÖm t¹i c¸c ®iÓm xuÊt hµng, b¶o ®¶m sù chÝnh x¸c sè l­îng, kiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng b¸n ra; coi ®©y võa lµ tr¸ch nhiÖm, võa lµ yÕu tè ®Ó thu hót kh¸ch hµng. VÒ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn: Thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé vµ ®µo t¹o c¸n bé theo tiªu chuÈn trªn tõng bé phËn qu¶n lý vµ ë tõng kh©u c«ng viÖc, trong ®ã quy ®Þnh râ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tr×nh ®é nghiÖp vô. Chó ý ®µo t¹o c¸n bé ngo¹i th­¬ng am hiÓu luËt th­¬ng m¹i vµ c¸c th«ng lÖ bu«n b¸n quèc tÕ, cã kh¶ n¨ng vÒ ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹iI th­¬ng. KÕt luËn Kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh x¨ng dÇu nãi riªng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ v« cïng khã kh¨n phøc t¹p, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi v­¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, nhanh nhËy n¾m b¾t xu thÕ thÞ tr­êng , chíp lÊy thêi c¬ vµ quan träng h¬n n÷a lµ ph¶i ®Ò ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c ®Ó t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn. Tr¶i qua h¬n 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, víi nh÷ng kinh nghiÖm vµ b¶n lÜnh cña m×nh cïng víi sù nh¹y bÐn vµ n¨ng ®éng Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®èng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng ngh×n tû ®ång. Tæng c«ng ty ®· ph¸t huy tinh thÇn chñ ®éng, sím chuyÓn sang c¬ chÕ míi, ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc, gi÷ vai trß chñ ®¹o, æn ®Þnh thÞ tr­êng ,gi¸ c¶, më réng m¹ng l­íi x¨ng dÇu phôc vô cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Vai trß chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty kh«ng chØ giíi h¹n ë sè l­îng, chÊt l­îng dÞch vô b¸n ra mµ cßn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng hç trî, liªn kÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng chøc n¨ng trong viÖc tæ chøc kinh doanh x¨ng dÇu nh»m ®¸p øng nhu cÇu æn ®Þnh thÞ tr­êng , ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu lµ doanh nghiÖp ®i ®Çu trong c¸c lÜnh vùc ®æi míi c«ng nghÖ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ph­¬ng thøc kinh doanh, më réng m¹ng l­íi b¸n hµng trªn ph¹m vi toµn quèc ®Ó hoµ nhÞp vµ ®ång bé víi c¬ së h¹ tÇng quèc gia. Nh÷ng g× Tæng c«ng ty ®¹t ®­îc kh«ng chØ cñng cè lßng tin cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh mµ cßn lµ bµi häc cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c: cÇn ph¶i hiÓu biÕt thÞ tr­êng , hiÓu biÕt b¶n th©n m×nh, biÕt hµnh ®éng mét c¸ch s¸ng t¹o, cã tæ chøc míi cã thÓ gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. §Ó ®¶m b¶o ®­îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam ®· vµ ®ang tõng b­íc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn m×nh, t×m c¸c b­íc ®i thÝch hîp, häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh, æn ®Þnh ho¹t ®éng vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng . Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu c¸c n¨m 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña n¨m 2001, Phßng xuÊt nhËp khÈu -Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam 2. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2000 cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam 3. Thêi b¸o Kinh tÕ 1999, 2000, 2001 4. T¹p chÝ thèng kª n¨ng l­îng thÕ giíi cña PBA moco n¨m 2000 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61032.DOC
Tài liệu liên quan