Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ lứa tuổi từ 6-11 tại trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh năm 2009

Những hoạt ñộng tĩnh thường bắt buộc trẻ phải ngồi nhiều, ít vận ñộng, ít tốn hao năng lượng. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ TCBP ở trẻ. Qua bảng 7 ta thấy thời gian hoạt ñộng trung bình tĩnh hơn thời gian hoạt ñộng trung bình ñộng ñến 122 phút (hơn 2 giờ) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,00). Kể cả thời gian học ở trường, thời gian học ở nhà, thời gian ngủ và các hoạt ñộng tĩnh như chơi game, xem TV thì thời gian tĩnh một ngày của trẻ là rất lớn, trong khi thời gian ñộng cho trẻ vui chơi, tập thể dục theo khảo sát rất ít. Đây cũng là thực trạng ñáng báo ñộng ở trẻ em hiện nay. Vì vậy các bậc phụ huynh cũng như thầy cô giáo cần khuyến khích và tạo ñiều kiện cho các em ñược vui chơi, rèn luyện thể lực bên cạnh việc học tập ở nhà trường, nên tạo cho các em niềm yêu thích hoạt ñộng hơn là tập thể dục vì thành tích và tính ñiểm.

pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ lứa tuổi từ 6-11 tại trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh năm 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 2 * 2010 Nghiên cứu Y học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Viện Y Tế Công Cộng năm 2009 - 2010 306 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ LỨA TUỔI TỪ 6-11 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG, THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH NĂM 2009. Vương Thuận An*, Mai Thùy Linh*, Nguyễn Thị Bích Hồng*, Cao Thị Kim Hoa* TÓM TẮT Đặt vấn ñề. Ở lứa tuổi 6-11 trẻ có những chuyển biến về mức tăng trưởng thể chất cũng như tinh thần và là một giai ñoạn phát triển quan trọng cho những giai ñoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên tình trạng dinh dưỡng cũng như một số yếu tố liên quan chưa ñược phụ huynh học sinh của trẻ quan tâm có thể gây ảnh hưởng xấu ñến sức khỏe của trẻ trong và sau giai ñoạn này. Vì vậy, những nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng ở trẻ lứa tuổi tiểu học cần ñược quan tâm nhằm góp phần giúp cho phụ huynh biết rõ tầm quan trọng về tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trong lứa tuổi này. Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 6 - 11 tuổi tại trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh năm 2009. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang mô tả 408 học sinh và phụ huynh có con theo học tại trường tiểu học Kim Đồng. Phụ huynh và học sinh và ñược cân, ño cân nặng, chiều cao và phỏng vấn bằng bộ câu hỏi. Kết quả: Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học Kim Đồng qua khảo sát là suy dinh dưỡng chiếm 9,3%, bình thường là 56,7%, thừa cân là 20,3%, béo phì là 13,7%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với tình trạng thừa cân béo phì của bố (p = 0,03, OR = 3,7), với việc trẻ không bú sữa mẹ hoàn toàn (p = 0,034, OR = 1,56). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với việc cân nặng sơ sinh của trẻ ≥ 4Kg (p = 0,006, OR = 4,1). Trung bình thời gian hoạt ñộng và trung bình thời gian tĩnh: thời gian hoạt ñộng tĩnh (học bài, xem TVi, chơi game..) nhiều hơn thời gian ñộng (chạy nhảy, vui chơi, tập thể dục). Kết luận: Mô hình dinh dưỡng của trẻ tiểu học ở thị xã ñang dần chuyển biến giống mô hình của các thành phố lớn (tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp, tỷ lệ béo phì ngày càng tăng). Một số yếu tố liên quan ñến thừa cân béo phì của trẻ cần phải ñược chú ý là: tình trạng TCBP của cha mẹ, cân nặng sơ sinh, giới. Thời gian dành cho các hoạt ñộng như vui chơi, tập thể dục.. ít hơn rất nhiều lần so với thời gian tĩnh dành cho các hoạt ñộng như học bài, chơi game, học thêm của trẻ. Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ, trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. ABSTRACT NUTRITION STATUS AND ITS RELATED FACTORS IN PRIMARY CHILDREN FROM 6 TO 11 YEARS OLD AT KIM DONG PRIMARY SCHOOL, TAY NINH PROVINCE, 2009 Vuong Thuan An, Mai Thuy Linh, Nguyen Thi Bich Hong, Cao Thi Kim Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 2 – 2010: 306 - 311 Background: Children from 6-11 years old have many changes in physical development as well as in mental and this stage is very important for the next step in their whole lives. Therefore, it needs to have more research so that we can improve the nutrition status for children in this ages. Objectives: To evaluate the nutrition situation of children from 6-11 ages at Kim Dong primary school and find out some factors that may affect to this status. Method: Collect figures through a cross sectional research in 408 pupils and their parents. Pupils and their parents was measured weight and height, then they was interviewed with the same questionnaires. Results: The rate of children in malnutrionssss: 9.3%, normal: 56.7%; overweight: 20.3%; obesity: 13.7%. There is the different significant between the overweight of children with the overweight of their father (p = 0.03, OR = 3.7), and the lact of breast fed from mothers (p = 0.034, OR = 1.56). Moreover, there is the different * Khoa Dinh dưỡng VSATTP-Viện Vệ sinh - Y tế Công Cộng Tp.HCM Địa chỉ liên lạc: CN.Vương Thuận An ĐT: 0946 260 107 Email: vuongthuanan@ihph.org.vn Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 2 * 2010 Nghiên cứu Y học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Viện Y Tế Công Cộng năm 2009 - 2010 307 significant between the overweight of children with the over 4 kg of infant weight (p = 0.006, OR = 4.1). The differences of the estimated time for the heavy activities and the estimated time for rest and weak activities: The estimated time used for rest and weak activities (such as study, watching TV, playing games) are much more than the estimated time used for heavy activities (such as excercises, have a good merry). Conclusion: The nutrition status of children in Kim Dong primary school shows that the nutrition clay model at township is change and become likely with the model of big cities (the malnutrition rate is down, beside the percentage of children who have overweight and obesity is; rising more and more). Some related factors of the obestity percentage of children are the obesity status of children’s parents, the infant weight and the gender. All of the factors must to be care and check so that we can control. Via the research, we can see that time for children can play many physical games such as: run around, physical exercise,.. are less than the time children use for study at school, study out of school, play computer games. Keywords: nutrition status of children, malnutrition of children, overweight, obesity. ĐẶT VẤN ĐỀ Tình trạng dinh dưỡng của trẻ luôn là mối quan tâm và ñược chú trọng, không chỉ ở các bậc phụ huynh mà còn là mối quan tâm của các cấp ngành của xã hội. Ở trẻ nhỏ, giai ñoạn tiểu học bắt ñầu từ 6 tuổi ñến 11 tuổi là lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ em thành trẻ vị thành niên. Trong giai ñoạn này, trẻ thường có những chuyển biến về mức tăng trưởng thể chất cũng như tinh thần và là một giai ñoạn phát triển quan trọng cho giai ñoạn phát triển tiếp theo. Cùng với sự thay ñổi trong các hoạt ñộng từ trong chính gia ñình (ăn uống. vui chơi giải trí) cũng như những hoạt ñộng học tập trong nhà trường (học chính quy, học phụ ñạo, học năng khiếu) ñã tác ñộng một phần không nhỏ ñến tình trạng dinh dưỡng cũng như về tâm lý của trẻ nhỏ ở lứa tuổi tiểu học. Do ñó, khuynh hướng mắc các bệnh mãn tính (suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì,) ñang ngày càng gia tăng và khó kiểm soát trong lứa tuổi tiểu học. Nếu không có sự quan tâm ñúng mức và kịp thời về tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhất là ñối với những trẻ bị thừa cân béo phì sẽ dẫn ñến những hậu quả không tốt cho trẻ về sau khi trẻ trưởng thành. Tuy nhiên, những nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng ở trẻ lứa tuổi tiểu học vẫn chưa ñược quan tâm ñúng mức về sự tăng trưởng về thể chất. Chỉ số về cơ thể (BMI), cân nặng, chiều cao của trẻ tiểu học vẫn còn khiếm khuyết và chưa chuẩn xác. Thị xã Tây Ninh hiện nay là một thị xã ñược hình thành từ một thị xã nông nghiệp. phát triển lên thị xã công nghiệp. Nền kinh tế của thị xã Tây Ninh ngày càng phát triển tỷ lệ bệnh mãn tính tăng lên nhưng chưa ñược người dân hiểu rõ và quan tâm chú ý trong ñó có tình trạng dinh dưỡng của trẻ lứa tuổi tiểu học từ 6-11 tuổi ở thị xã Tây Ninh. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 6 - 11 tuổi tại trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh năm 2009. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Cắt ngang mô tả Dân số nghiên cứu Dân số mục tiêu - Học sinh từ 6 -11 tuổi tại thị xã Tây Ninh năm 2009. - PHHS có con từ 6 -11 tuổi tại thị xã Tây Ninh năm 2009. Dân số nghiên cứu - Học sinh từ 6 -11 tuổi ñang theo học ở trường Kim Đồng thị xã Tây Ninh và cha, mẹ của các học sinh này ñược chọn vào mẫu nghiên cứu. Địa ñiểm nghiên cứu Trường tiểu học Kim Đồng thị xã Tây Ninh. Cỡ mẫu Z2(1- ∝ /2) x P (1-P) n = -------------------------------= 384 d2 Trong ñó: Z2(1-α/2) = 1.96 với α =0.05; d: sai số cho phép (d = 0.05), n = số trẻ cần ñiều tra. Phương pháp lấy mẫu Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 2 * 2010 Nghiên cứu Y học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Viện Y Tế Công Cộng năm 2009 - 2010 308 Theo phương pháp phân tầng dựa trên số lượng học sinh của 5 khối lớp toàn trường. KẾT QUẢ Bảng 1: Tình trạng dinh dưỡng chung của học sinh N = 408 Trạng thái n Tỷ lệ (%) Suy dinh dưỡng 38 9,3 Bình thường 231 56,7 Thừa cân 83 20,3 Béo phì 56 13,7 Nhận xét: Tỷ lệ suy dinh dưỡng của toàn trường là 9,3%, tỷ lệ TCBP toàn trường 34,1%. Qua các tỷ lệ này cho thấy mô hình tình trạng dinh dưỡng của trẻ lứa tuổi học ñường ñang có chiều hướng phát triển tương tự mô hình dinh dưỡng của trẻ ở các thành phố lớn, tỷ lệ suy dinh dưỡng ngày càng giảm trong khi tỷ lệ thừa cân béo phì ngày càng tăng và ñáng báo ñộng. Bảng 2. Cân nặng và chiều cao trung bình của học sinh theo khối lớp Khối lớp Cân nặng trung bình (Kg) Chiều cao trung bình (m) Khối 1 n = 89 21,9 ± 4,2 1,158 ± 0,063 Khối 2 n = 77 25,6 ± 5,8 1,231 ± 0,055 Khối 3 n = 76 29,9 ± 6,3 1,296 ± 0,047 Khối 4 n = 85 32,7 ± 7,3 1,355 ± 0,061 Khối 5 n = 81 36,8 ± 7,9 1,410 ± 0,060 Nhận xét Qua bảng trên ta thấy cân nặng và chiều cao trung bình của học sinh tăng theo từng khối lớp. Trong ñó khối lớp 1 có cân nặng trung bình là 21,9 ± 4,2 Kg, khối lớp 5 có cân nặng trung bình là 36,8 ± 7,9 Kg. Trong ñó khối lớp 1 có chiều cao trung bình là 1,158 ± 0,063 m, khối lớp 5 có chiều cao trung bình là 1,410 ± 0,060 m. Bảng 3. Mối liên quan giữa tình trạng TCBP của trẻ với một số yếu tố Tính chất Tình trạng DD của trẻ P OR (KTC 95%) TCBP (n=139) Không TCBP (n=269) * Bú sữa 6 tháng sau sinh Không bú sữa mẹ hoàn toàn 55 (13,5%) 79 (19,4%) Bú sữa mẹ hoàn toàn 84 (20,6%) 190 (46,5%) 0,034 1,56 (1,01 - 2,47) * Giới tính Nam 137 (33,6%) 56 (13,7%) Nữ 83 (20,3%) 132 (32,4%) 0,04 1,53 (1,09 - 2,38) Nhận xét: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với việc trẻ không bú sữa mẹ hoàn toàn với p = 0,034 và OR = 1,56; KTC 95% (1,01-2,47). Điều này cho thấy nếu trẻ không ñược bú mẹ hoàn toàn vào 6 tháng ñầu sau sinh thì trẻ dễ có nguy cơ béo phì cao hơn trẻ khác 1,56 lần. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì và giới tính của trẻ với p = 0,04 và OR = 1,53, KTC 95% (1,09-2,38). Qua kết quả cho thấy trẻ nam có nguy cơ TCBP cao hơn trẻ nữ gấp 1,53 lần. Bảng 4. Mối liên quan giữa tình trạng TCBP của trẻ và TCBP của bố Tình trạng dinh dưỡng của trẻ p OR (KTC 95%) Tính chất TCBP (n=138) Không TCBP (n=259) * Tình trạng DD của bố Bố TCBP 38 (9,6%) 47 (11,8%) Bố không TCBP 100 (25,2%) 212 (53,4%) 0,03 1,7 (1,02-2,87) Nhận xét: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với tình trạng thừa cân béo phì của bố với p = 0,03 và OR = 1,7; KTC 95% (1,02-2,87). Điều này cho thấy nếu người bố thừa cân béo phì thì nguy cơ con của họ bị thừa cân béo phì cao gấp 1,7 lần so với trẻ có bố không bị TCBP. Bảng 5. Mối liên quan giữa tình trạng SDD của trẻ và sở thích hoạt ñộng Tính chất Tình trạng dinh dưỡng của trẻ p OR (KTC 95%) Không SDD (n = 370) SDD (n = 38) * Sở thích hoạt ñộng Thích 327 (80,1%) 29 (7,2%) Không 43 (10,5%) 9 (2,2%) 0,03 2,36 (1,92-5,52) Nhận xét: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng SDD của trẻ và sở thích hoạt ñộng với p = 0,03 và OR = 2,36; KTC 95% (1,92- 5,52). Điều này cho thấy trẻ thích hoạt ñộng thì khả năng trẻ tránh ñược suy dinh dưỡng cao gấp 2,36 lần. Bảng 6. Sự khác nhau về cân nặng trung bình của trẻ và một số yếu tố Đặc ñiểm Cân nặng trung bình của trẻ Sự khác nhau (p) TCBP 32,4 (0,9) 3,7 (1,0) Tình trạng DD bố Không TCBP 28,7 (0,5) p = 0,0002 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 2 * 2010 Nghiên cứu Y học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Viện Y Tế Công Cộng năm 2009 - 2010 309 Đặc ñiểm Cân nặng trung bình của trẻ Sự khác nhau (p) TCBP 30,8 (0,9) 1,9 (1,0) Tình trạng DD mẹ Không TCBP 28,9 (0,5) p = 0,028 Nam 30,0 (0,5) 1,5 (0,8) Giới Nữ 28,5 (0,6) p = 0,03 Nhận xét: Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,0002) giữa cân nặng trung bình của trẻ trong 2 nhóm: nhóm có bố TCBP và nhóm có bố không bị TCBP. Ta nhận thấy nhóm trẻ có bố bị TCBP có trọng lượng trung bình là 32,4 Kg nặng hơn nhóm trẻ có bố không bị TCBP là 3,7 Kg, Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,028) giữa cân nặng trung bình của trẻ trong 2 nhóm: nhóm có mẹ TCBP và nhóm có mẹ không bị TCBP. Ta nhận thấy nhóm trẻ có mẹ bị TCBP có trọng lượng trung bình là 30,8 Kg trong khi nhóm có mẹ không bị TCBP có trọng lượng trung bình là 28,9 Kg. Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p = 0,03) giữa cân nặng trung bình của trẻ và giới tính của trẻ. Ta thấy trẻ nam có trọng lượng trung bình cao hơn trẻ nữ là 1,5Kg. Bảng 7: Sự khác nhau giữa thời gian tĩnh và thời gian ñộng của trẻ Đặc ñiểm Thời gian hoạt ñộng trung bình (phút/ngày) Sự khác nhau (p) Tĩnh 199,8 (3,5) 129,2 (2,9) Thời gian hoạt ñộng Động 70,6 (2,7) p = 0,00 Nhận xét: Thời gian hoạt ñộng tĩnh của trẻ (học bài, xem TV, chơi game) của trẻ chiếm nhiều hơn thời gian hoạt ñộng ñộng của trẻ (vui chơi, chạy nhảy, tập thể dục,.) là 129,2 phút. Sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê (p = 0,00). Thời gian trung bình trẻ dành cho các hoạt ñộng tĩnh: 199 phút (>3 giờ) trong khi các hoạt ñộng ñộng (thể lực) chỉ có khoảng thời gian trung bình là 70,6 phút. BÀN LUẬN Tình trạng dinh dưỡng chung của học sinh Tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở trường Kim Đồng có sự phân hóa rõ rệt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng là 9,3%, bình thường là 56,6% và TCBP là 34,1%. Mô hình tình trạng dinh dưỡng này gần giống với mô hình ở các thành phố lớn là tỷ lệ suy dinh dưỡng ngày càng giảm và tỷ lệ trẻ em TCBP ngày càng tăng cao. Kết quả của nghiên cứu gần tương ñương với kết quả của Đặng Văn Chính và cộng sự nghiên cứu về lứa tuổi này tại thành phố Hồ Chí Minh và một số thị trấn (tỷ lệ suy dinh dưỡng là 4,8%, TCBP là 46%). Hình thái phân hóa tình trạng dinh dưỡng này càng cho thấy “gánh nặng kép”(1) trong mô hình bệnh tật. Trẻ em có khuynh hướng TCBP sẽ dẫn ñến TCBP cho ñến khi trưởng thành và kéo theo ñó là những chi phí chữa trị cho các bệnh tật có liên quan như: tiểu ñường, cao huyết áp, ung thưtăng gánh nặng chi trả chi phí chữa bệnh cho xã hội. Chính vì vậy, ñây là những nguy cơ lớn cho xã hội và cho cả chính sức khỏe của trẻ em sau này. Qua kết quả nghiên cứu của ñề tài này cũng như của các ñề tài khác, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm của các bậc cha mẹ phải quan tâm ñến vấn ñề dinh dưỡng, khẩu phần ăn của trẻ ñể tránh cho trẻ các vấn ñề bất thường trong cân nặng bảo ñảm ñiều kiện cho trẻ phát trển tốt nhất. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo khối lớp Qua bảng 2 ta thấy cân nặng và chiều cao trung bình của học sinh tăng theo từng khối lớp. Tuy nhiên kết quả này cao hơn của Phạm Ngọc Oanh và cộng sự nghiên cứu về cân nặng trung bình của trẻ vào năm 2001 và năm 2003(3). Cho thấy cân nặng, chiều cao trung bình của trẻ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ñã và ñang có chiều hướng tăng lên kéo theo tình trạng thừa cân béo phì của trẻ ngày càng tăng theo. Bảng 8: ñiều tra về cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ lớp 3,4,5 năm 2001 và 2003 Năm 2001 2003 Lớp Số lượng ñiều tra (n) Cân nặng trung bình (Kg) Chiều cao trung bình (cm) Số lượng ñiều tra (n) Cân nặng trung bình (Kg) Chiều cao trung bình (cm) 3 554 25,7 ± 0,7 126,2 ± 0,7 683 26,8 ± 0,8 126,4 ± 0,6 4 458 28,0 ± 0,8 131,1 ± 0,8 569 29,1± 0,8 130,5 ± 0,7 5 404 30,9 ± 1,1 134,6 ± 1,0 427 31,4 ± 1,2 134,8 ± 0,9 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 2 * 2010 Nghiên cứu Y học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Viện Y Tế Công Cộng năm 2009 - 2010 310 Mối liên quan giữa tình trạng TCBP của trẻ và TCBP của bố Dựa vào kết quả bảng 4 ta thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa TCBP của trẻ và tình trạng TCBP của bố với p = 0,03 và OR = 1,7; KTC 95% (1,02-2,87). Kết quả này phù hợp với kết quả khảo sát của Trần Hồng Loan(4) và cộng sự cho thấy trẻ có cha TCBP có nguy cơ bị TCBP cao gấp 3,36 lần so với trẻ có bố bình thường. Bên cạnh ñó theo bảng 6 cho thấy trẻ có bố hoặc mẹ bị thừa cân béo phì thì có cân nặng trung bình cao hơn trẻ có bố mẹ không TCBP. Đặc biệt nhóm trẻ có bố bị TCBP có trọng lượng trung bình là 32,4 Kg nặng hơn nhóm trẻ có bố không TCBP là 3,7 Kg. Điều này giúp ta ñặt ra giả thuyết có thể TCBP là một yếu tố di truyền, bên cạnh ñó, cha mẹ và con có cùng chế ñộ ăn trong gia ñình nên có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Từ những kết quả trên cho thấy trong gia ñình có bố mẹ TCBP thì nên chú ý ñến tình trạng dinh dưỡng của con và chế ñộ ăn ñể giúp trẻ có những chế ñộ ăn hợp lý. Mối liên quan giữa tình trạng TCBP của trẻ và việc trẻ ñược cho bú sữa 6 tháng sau sinh Kết quả từ bảng 3 cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với việc trẻ không bú sữa mẹ hoàn toàn với p = 0,034. Những trẻ bú sữa bột hoặc có uống sữa bột trong lúc bú sữa mẹ có nguy cơ béo phì cao hơn 1,56 lần so với những trẻ ñược bú mẹ hoàn toàn. Điều này cho thấy sữa mẹ có vai trò hết sức quan trọng ñối với sức khỏe của trẻ(5).Sữa mẹ không chỉ ñầy ñủ chất dinh dưỡng hay cung cấp kháng thể cho trẻ mà còn giúp cho trẻ có thể lực tốt và phòng tránh ñược một số bệnh như nhiễm khuẩn, TCBP.. sau này. Qua ñó, cần phải khuyến khích các bà mẹ cho con bú hoàn toàn ngay trong 6 tháng ñầu và tạo ñiều kiện cho các bà mẹ thực hiện cho trẻ bú hoàn toàn trong 6 tháng ñầu. Mối liên quan giữa tình trạng TCBP của trẻ và giới tính của trẻ Dựa vào bảng 3 về cân nặng của trẻ nhận thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,04) giữa trẻ nam và trẻ nữ. Trẻ có giới tính là nam có nguy cơ TCBP cao gấp 1,53 lần so với trẻ nữ. Điều này tương ñương với kết quả nghiên cứu của Đặng Văn Chính và cộng sự về tình trạng BMI của trẻ ở nông thôn và thành thị (tỷ lệ nữ TCBP thấp hơn nam 43%). Bên cạnh ñó theo bảng 6 cho thấy có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa cân nặng trung bình của trẻ nam và trẻ nữ, trẻ nam có trọng lượng trung bình nhiều hơn trẻ nữ là 1,5Kg. Trẻ nam thường hiếu ñộng hơn và ham thích các trò chơi ñiện tử hơn nên thời gian vận ñộng sẽ ít hơn, vì vậy cần chú ý ñối với trẻ trai giúp trẻ ñiều tiết ăn uống và gia tăng hoạt ñộng thể lực. Sự khác nhau giữa trung bình thời gian ñộng và trung bình thời gian tĩnh Những hoạt ñộng tĩnh thường bắt buộc trẻ phải ngồi nhiều, ít vận ñộng, ít tốn hao năng lượng. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ TCBP ở trẻ. Qua bảng 7 ta thấy thời gian hoạt ñộng trung bình tĩnh hơn thời gian hoạt ñộng trung bình ñộng ñến 122 phút (hơn 2 giờ) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,00). Kể cả thời gian học ở trường, thời gian học ở nhà, thời gian ngủ và các hoạt ñộng tĩnh như chơi game, xem TV thì thời gian tĩnh một ngày của trẻ là rất lớn, trong khi thời gian ñộng cho trẻ vui chơi, tập thể dục theo khảo sát rất ít. Đây cũng là thực trạng ñáng báo ñộng ở trẻ em hiện nay. Vì vậy các bậc phụ huynh cũng như thầy cô giáo cần khuyến khích và tạo ñiều kiện cho các em ñược vui chơi, rèn luyện thể lực bên cạnh việc học tập ở nhà trường, nên tạo cho các em niềm yêu thích hoạt ñộng hơn là tập thể dục vì thành tích và tính ñiểm. KẾT LUẬN Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học Kim Đồng qua khảo sát là suy dinh dưỡng chiếm 9,3%, bình thường là 56,7%, thừa cân là 20,3%, béo phì là 13,7% Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với tình trạng thừa cân béo phì của bố vì vậy cần ñược chính minh rõ hơn(2). Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thừa cân béo phì của trẻ với việc trẻ không bú sữa mẹ hoàn toàn cho thấy thêm tầm quan trọng của việc bú mẹ hoàn toàn của trẻ. Trung bình thời gian hoạt ñộng và trung bình thời gian tĩnh: thời gian hoạt ñộng tĩnh (học bài, Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 2 * 2010 Nghiên cứu Y học Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Viện Y Tế Công Cộng năm 2009 - 2010 311 xem Tv, chơi game..) nhiều hơn thời gian ñộng (chạy nhảy, vui chơi, tập thể dục). TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hà Huy Khôi, Nguyễn Công Khẩn (2002), Thừa cân và béo phì, một vấn ñề sức khỏe cộng ñồng mới ở nước ta, Y học thực hành số 418, Tr. 5-9. 2. Newnham JP et al (2001). Nutrition and the early origins of adult disease, Asian P.J.Clin. Nutr. (2001): 11 (Supll) S537 – 59. 3. Phạm Ngọc Oanh, Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Nhản, Trần Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Kim Hưng (2002), Tình trạng dinh dưỡng và thói quen ăn uống của học sinh cấp 1 Tp. Hồ Chí Minh. 4. Trần Hồng Loan (1998), Tình trạng thừa cân và các yếu tố nguy cơ ở học sinh 6-11 tuổi tại một quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ Dinh Dưỡng Cộng ñồng – Trường Đại học Y Hà Nội. 5. Viện Dinh dưỡng (2007), Tình hình dinh dưỡng và chiến lược can thiệp ở Việt Nam, nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Tr. 376-390.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftinh_trang_dinh_duong_va_mot_so_yeu_to_lien_quan_cua_tre_lua.pdf
Tài liệu liên quan