• Bài giảng Lý thuyết mật mã - Chương 2, Phần 1: Mật mã khóa đối xứng - Hán Trọng ThanhBài giảng Lý thuyết mật mã - Chương 2, Phần 1: Mật mã khóa đối xứng - Hán Trọng Thanh

  2.4.3. Trường GF(2n) Modulus There is also another short cut. Because the addition in GF(2) means the exclusive-or (XOR) operation. So we can exclusive-or the two words, bits by bits, to get the result. In the previous example, x5 + x2 + x is 00100110 and x3 + x2 + 1 is 00001101. The result is 00101011 or in polynomial notation x5 + x3 + x + 1...

  pdf44 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã - Chương 1: Tổng quan - Hán Trọng ThanhBài giảng Lý thuyết mật mã - Chương 1: Tổng quan - Hán Trọng Thanh

  Thặng dư thu gọn và phần tử nguyên thuỷ  Số các phần tử trong một nhóm là cấp O(A) của nhóm đó.  Một phần tử P ∈ JK ∗ có cấp @ , nếu m là số nguyên dương bé nhất sao cho P = 1 trong JK ∗  Nhóm J ∗ K có cấp O(A) , và nếu 5 là số nguyên tố thì nhóm JN ∗ có cấp 5 − 1. khi đó ∀4 ∈ MQ∗ ∶ 4QB ≡ 1(@/ 5)  Nếu 4 có cấp 5 − 1, tức 5 − 1 là số m...

  pdf29 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 13: Dịch vụ tên miềnBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 13: Dịch vụ tên miền

  Bài tập • cài đặt bind9 • Xác định các tệp cấu hình • Xác định các tệp dữ liệu cho localhost và cho hint • Cấu hình master server quản lý domain Ĩsl2.hedspi • Cấu hình các máy mayl, may2, may3 trong domain nói trên ánh xạ sang địa chỉ IP cua máy • Cấu hình /etc/resolve.conf để sử dụng máy cục bộ như DNS server. • Cấu hình server đê sử dụng đ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 12: Tự động hóa các thao tácBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 12: Tự động hóa các thao tác

  Lệnh at • (1) Dùng lệnh at để đăng ký các thao tác tự động. at [-q queue] [-f file] [ -m] TIME • Cấu hình: -q : Hàng đợi các công việc -í : Đọc câu lệnh thực hiện từ tệp -m : Thông báo bằng mail kết quả ©Ha Quôc Trung 2CO9 Lệnh at • (2) Sử dụng câu lện 'atq' để kiểm tra các tác vụ đã được đăng ký bời at. atq [-q queue] [-V] I • (3) Sử dụ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 10: Sao lưuBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 10: Sao lưu

  Các lệnh dump và restore •  dump à lưu bản sao của hệ thống tệp vào thiết bị lưu trữ và lưu lịch sử lưu trữ –  Dump kiểm tra các tệp và sao lưu các tệp cần thiết –  Full dump: Sao lưu toàn bộ –  Incremental dump: sao lưu tăng tiến •  Sao lưu các tệp mới thay đổi •  Restore à phục hồi hệ thống tệp từ bản sao trên thiết bị lưu trữ –  Phục ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 9: Quản lý đĩa và hệ thống  fileBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 9: Quản lý đĩa và hệ thống  file

  Kích hoạt chế độ hạn ngạch • Chuẩn bị cho chế độ hạn ngạch • Mount với option hạn ngạch • Đảm bảo các NSD cần truy cập vào FS có đủ quyền truy cập • Thay đổi thông tin hạn ngạch • Kiểm tra sự thay đổi thông tin hạn ngạch Kích hoạt hạn ngạch • Chuẩn bị hệ thống tệp sẵn sàng sử dụng hạn ngạch • Kích hoạt hạn ngạch trên phân vùng • Thay đổi h...

  pdf30 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 8: Khởi động hệ thốngBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 8: Khởi động hệ thống

  Chức năng của TCP daemon •  Tiết kiệm tài nguyên hệ thống •  Quản lý danh sách truy cập, logging, . •  Các dịch vụ thông dụng được khai báo trong /etc/servicesinetd •  Nghe các cổng được quy định cho các dịch vụ Internet: FTP, POP3, Telnet, •  Khi có gói tin TCP hoặc UDP đến một trong các cổng này, inetd kích hoạt server dịch vụ tương ứng ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 7: Quản lý phần mềm và dịch vụBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 7: Quản lý phần mềm và dịch vụ

  Sử dụng công cụ bậc thấp - rpm •  Quản lý gói phần mềm – Tạo gói phần mềm – Tra cứu thông tin – Giải nén – Cài đặt •  Quản lý phần mềm – Tra cứu thông tin – Gỡ bỏ phần mềm •  Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềmSử dụng công cụ bậc thấp - dpkg •  Quản lý gói phần mềm –  Tạo gói phần mềm –  Tra cứu thông tin –  Giải nén –  Cài đặt •  Quản lý...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 6: Cấu hình mạngBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 6: Cấu hình mạng

  Kiểm tra cấu hình mạng Thao tác Ý nghĩa ping host-ip Cấu hình NIC OK? ping GW Cấu hình mạng cục bộ OK ping live public IP Cấu hình mạng OK ping live domain name Cấu hình DNS OK telnet Kiểm tra dịch vụ máy từ xa Thao tác Thông tin traceroute Kiểm tra đường đi của các gói tin ifconfig Cấu hình mạng của các NIC route Bảng chọn đường cat /et...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 5: Quản lý tiến trìnhBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 5: Quản lý tiến trình

  Thay đổi nội dung file n  split ¨ Cắt một file ra thành nhiều file nhỏ hơn ¨ Ví dụ: n  split -10 /etc/passwd smallpasswd n  tr ¨ Thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác có cùng độ dài ¨ Ví dụ: n  $cat /etc/passwd | tr ":" "#"sort: sắp xếp nội dung n  $sort -options tên_file n  Các tùy chọn ¨ -b: bỏ qua các dấu cách ở đầu mỗi t...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0