• Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 4: Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệpBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 4: Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp

  Thay đổi người sở hữu và nhóm Schown [-R] - Thay đối người sỡ hù*u cùa file Schgrp - Thay đối nhóm cùa file - Có thế sứ dụng tùy chọn -R đé lap lại việc thực hiện các lệnh (ví dụ thực hiện việc thay đoi quyền sỡ hừu hoặc nhóm cúa mọi file trong cùng một thư mục) • Các lệnh trên chi dành cho nhừng người s...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 3: Hệ thống tệp LinuxBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 3: Hệ thống tệp Linux

  Tìm kiếm file $ find tên_thư_mục expressions –  Cho phép tìm kiếm các file trong một thư mục (ngầm định là trong thư mục hiện tại) với một số điều kiện hoặc các lệnh thực thi trên tập các file tìm được. •  Các điều kiện –  Tên : -name tên –  Quyền truy cập : -perm quyền_truy_cập –  Kiểu : -type d/f/. –  Kích thước : -size N –  Thời gian :...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 2: Sử dụng LinuxBài giảng môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 2: Sử dụng Linux

  Giới thiệu câu lệnh căn bản •  logname : hiên thị tên NSD đang ở phiên làm việc •  hostname : hiển thị tên trạm làm việc •  clear : xoá màn hình •  who : tên của những người đang đăng nhập •  exit : kết thúc phiên làm việc •  passwd : thay đổi mật khẩu •  date : hiển thị ngày hệ thống •  mkdir : tạo thư mục •  rmdir : xoá thư mục •  cd : ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Trương thị Diệu LinhBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Trương thị Diệu Linh

  Các phần mềm mã nguồn mở khác Trên Linux Webserver: Apache Mail server: Postfix Giao diện: KDE, GNOME, . . . . Trên các hệ điều hành khác Open Office Gimp FireFox LaTeX Cách thức trao đổi PMMNM Sử dụng hệ thống CVS (Concurrent Versions System) để quản lý các phiên bản Quản lý tất cả các thay đổi của một tập các file → cho phép nhiều n...

  pdf51 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 14: Dịch vụ email sử dụng phần mềm mã nguồn mở - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 14: Dịch vụ email sử dụng phần mềm mã nguồn mở - Hà Quốc Trung

  Tổng quan về dịch vụ email • Gửi và nhận các thông báo • Có thể chứa các dữ liệu đa phương tiện • Được sử dụng rộng rãi trên thế giới • Không có xác thực • Có thể được tích hợp với cơ chế mã hóa, hạ tầng khóa công khai, . Cấu hình cơ bản của postfix • mail.cf • Thư mục spool mail • Smtd daemon • Myorigin • mydomain • mydestination

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 13: Dịch vụ tên miền - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 13: Dịch vụ tên miền - Hà Quốc Trung

  Các loại server DNS Master • Quản lý các thông tin liên quan đến một hoặc nhiều tên miền • Trả lời các yêu cầu liên quan đến tên miền • Chuyển tiếp các yêu cầu nếu không có thông tin • Các thông tin trả lời được lấy cục bộ từ server • Các thông báo trả lời được đặt là Authoritative Slave • Quản lý các thông tin về một miền đã đ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 12: Tự động hóa các thao tác - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 12: Tự động hóa các thao tác - Hà Quốc Trung

  Lệnh at  (1) Dùng lệnh at để đăng ký các thao tác tự động.  Cấu hình: -q : Hàng đợi các công việc -f : Đọc câu lệnh thực hiện từ tệp -m : Thông báo bằng mail kết quả Lệnh at  (2) Sử dụng câu lện ‘atq’ để kiểm tra các tác vụ đã được đăng ký bởi at.  (3) Sử dụng câu lệnh ‘atrm’ để loại bỏ tác vụ đã được đăng ký với câu lệnh at.

  pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 11: Quản lý nhật ký - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 11: Quản lý nhật ký - Hà Quốc Trung

  Listing of /etc/syslog.conf # Everybody gets emergency messages, plus log them on another # machine. *.emerg * *.emerg @10.1.1.254 # Save boot messages also to boot.log local7.* /var/log/boot.log # news.=crit /var/log/news/news.crit news.=err /var/log/news/news.err news.notice /var/log/news/news.notice

  pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 10: Sơ lưu dữ liệu - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 10: Sơ lưu dữ liệu - Hà Quốc Trung

  Sao lưu dữ liệu  Nhiệm vụ  Chép dữ liệu ra một vị trí an toàn  Kiểm tra dữ liệu có thể phục hồi được  Luôn sẵn sàng để phục hồi  Chiến lược sao lưu  Qui định khi nào, ai, công cụ nào để sao lưu  Qui trình sao lưu và phục hồi Các loại sao lưu  Theo đối tượng sao lưu  Tệp và thư mục; toàn bộ hệ thống  Theo phương pháp sao lưu  ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 9: Quản lý đĩa và hệ thống file - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 9: Quản lý đĩa và hệ thống file - Hà Quốc Trung

  Kích hoạt hạn ngạch  Chuẩn bị hệ thống tệp sẵn sàng sử dụng hạn ngạch  Kích hoạt hạn ngạch trên phân vùng  Thay đổi hạn ngạch của NSD và nhóm NSD  Kiểm tra hạn ngạch của NSD Kích hoạt hạn ngạch  Mount hệ thống file với hạn ngạch  mount –o usrquota,grpqouta /dev/sda1 /test  Tạo ra các file cần thiết cho việc quản lý hạn ngạch  touch...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0