• Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Lối sống mới: lối sống có lý tưởng, có đạo đức, kết hợp hài hoà truyền thống dtoc – tinh hoa văn hoá nhân loại, tạo nên lối sống văn minh tiên tiến. ▪ Hoạt động của con ng: ăn ở đi lại làm việc. tính văn hoá ở đây là biết cách ăn, cách ở. Con người vhoa trong lối sống mới là phải có một lối sống khiêm tốn giản dị, chừng mực điều độ ngăn nắp vệ ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sảnĐề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản

  Đề 7. Câu 1. (4 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 2. (4 điểm) Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa.Câu 3. (2 điểm) Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền v...

  pdf3 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Kinh tế chính trị Mác - LêninBài tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Bài 14 : Tư bân công nghiệp lả : 108 : 15% = 720 đơn vị - Tư bân thương nghiệp là : 800 - 720 = 80 đơn vị c> Lợi nhuận thương nghiệp là : 80 .15% =12 đơn vị Neu là nhà tir bân thương nghiệp, ta sẽ mưa sân phàm của nhà ưr bán còng nghiệp bang chi phí sàn xưàt sân phâm cộng VỚI lợi nhuận công nghiệp : 720+ 108 = 828 đơn vị Nhà tư bàn thương nghi...

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Giải bài tập môn Xác suất thống kêTài liệu Giải bài tập môn Xác suất thống kê

  Bước 2: Tra bảng giá trị hàm Laplace để tìm zα thoả ϕ(zα) = (1 - α)/2 = 0,99/2 = 0,495 ta đươ c zα = 2,58. Bước 3: Kiểm định. Vì |z| = 1,7188 < 2,58 = zα ne n ta chấp nhận giả thiết H0: μX = μY. Kết luận: Với mức ý nghĩa 1%, có thể xem đường kính trung bình của một chi tiết máy do hai nhà máy sản xuất là bằng nhau. b) Có thể cho rằng đường k...

  pdf39 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối cách mạng của Đường cộng sản Việt NamNội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối cách mạng của Đường cộng sản Việt Nam

  Chủ trương: (ít ra thi): Trong các văn kiện của đảng liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X (2- 2007) đã đề ra một số chủ trương, chính sách lớn như: - Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiệt lập đi vào chiều sâu, ổn định bền vững - Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp - Bổ sun...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Pháp luật đại cươngBài giảng môn học Pháp luật đại cương

  3. Phân loại TNPL  TNPL hình sự  TNPLhành chính  TNPL dân sự  Trách nhiệm kỷ luật  Trách nhiệm vật chất Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN  Pháp chế XHCN cóp mối quan hệ mật thiết với hệ thống pháp luật XHCN3. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN  Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật  Bảo đảm tính...

  pdf153 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Pháp luật đại cươngTài liệu môn Pháp luật đại cương

  4. Phân biệt văn bản quy phạm PL và VB áp dụng PL : Văn bản QPPL Văn bản áp dụng pháp luật Giống nhau Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Khác nhau Chứa đựng qui tắc xử sự chung. Chứa qui tắc xử sự cụ thể. Áp dụng nhiều lần . Áp dụng một lần. Áp dụng cho mọi chủ thể. Áp dụng cho một chủ thể xác ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Xác suất thống kê - Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tụcBài tập Xác suất thống kê - Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục

  Câu 2. Tỉlệ khách hàng tiêu dùng một loại sản phẩm ở địa phương A là 60%. Sau một chiến dịch quảng cáo người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 400 khách hàng thì thấy có 260 khách tiêu dùng sản phẩm. Với mức ý nghĩa 0,025 có thể cho rằng chiến dịch quảng cáo làm tăng tỉ lệ khác hàng sử dụng sản phẩm không? Câu 3. Một công ty sử dụng thiết bị chiếu sán...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Xác suất thống kêBài tập Xác suất thống kê

  Để thực hiện một công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chiều cao Y(m) và đường kính X(cm) của một loại cây, người ta quan sát trên một mẫu ngẫu nhiên và có kết quả sau: xi 28 28 24 30 60 30 32 42 43 49 yi 5 6 5 6 10 5 7 8 9 10 (a). Hãy tính giá trị hệ số tương quan mẫu của X và Y và cho nhận xét. (b) Viết phương trình đường thẳng hồi quy ...

  pdf125 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài thi Tìm hiểu về pháp luật kỳ 20211Bài thi Tìm hiểu về pháp luật kỳ 20211

  91. Bạn đã có bằng lái xe? * Xe máyNội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Hoạt động trên n...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0