• Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 1)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 1)

  6. Mục đích của chiến tranh nhân dân là để.? * (•) .bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc 'S .bảo vệ lợi ích quốc gia .bảo vệ lợi íchdân tộc 7. Theo khái niệm: Chiến tranh nhân dân nhằm.? * báo vệ Đảng, nhân dân, chê độ báo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ (ị báo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 2)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 2)

  5. Nội dung cần tập trung kết hợp phát triển KTXH với tăng cường, củng cố QPAN ở vùng kinh tế trọng điểm là? * (10/10 Points) Phải kết hợp chặt chẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với kết cấu hạ tâng của nền quốc phòng toàn dân. Phải xây dựng các trận địa phòng thủ để bảo vệ các khu vực kinh tế Xây dựng khu công nghiệp phải tiến hành xây...

  docx5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 1)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 1)

  6. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Đảng ta xác định việc kết hợp phát triển KTXH với QPAN bằng chủ trương nào? * (10/10 Points) (ị) "Vừa kháng chiến vừa kiến quốc". "Một tấc không đi, một ly không rời" "Kháng chiến trước, xây dựng sau" 7. Cơ SỞ lý luận của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QPAN? * iu (...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 2)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 2)

  14. Nội dung xây dựng LLVTND lấy chất lượng là chính được hiểu là? * (10/10 Points) Chú trọng đảm bảo về chất lượng, số lượng càng ít càng tốt Có số lượng phù hợp, chất lượng cao Đảm bảo có số lượng phải rất nhiều và chất lượng phải cao 15. Một trong những phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới là? * CỤ) (0/10 Po...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 1)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 1)

  9. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng VŨ trang nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc nào? * (0/10 Points) "Tuyệt đối, thường xuyên, trực tiếp" "Tuyệt đối, liên tục, trực tiêp" "Tuyệt đổi, trực tiếp v'ê mọi mặt' 10. Một trong những đặc điểm liên quan đến xâỵ dựng lực lượng vũ trang nhân dân là? * (10/10 Points) Xây dựng lực lượng vũ trang...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Xác suất thống kêBài tập môn Xác suất thống kê

  Điều tra một số sản phẩm của một xí nghiệp về chiều dài (X (cm)) và hàm lượng chất A (Y (%)), người ta có kết quả sau: Y X 8 10 12 14 16 100 5 5 110 4 6 7 120 5 9 8 130 4 6 9 140 5 7 Các sản phẩm có chiều dài không quá 110cm và hàm lượng chất A không hơn 12% được gọi là sản phẩm loại II. Nếu xí nghiệp báo cáo rằng sản phẩm loại II có ch...

  pdf125 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Giải đề giữa kì Xác suất thống kê MI2020Tài liệu Giải đề giữa kì Xác suất thống kê MI2020

  Câu 1. Có hai túi đựng bi. Túi I có 2 bi trắng, 4 bi đỏ; Túi II có 3 bi trắng 4 bi đỏ. Rút hú hoạ từ mỗi túi ra hai viên bi. Tính các xác suất để trong 4 viên bi được rút ra: a) Có đúng hai bi trắng. b) Số bi trắng được rút từ mỗi túi bằng nhau. c) Có đúng một bi đỏ, biết rằng số bi trắng được rút từ túi I nhiều hơn từ túi II. Câu 2. Một phòng...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20192Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20192

  Câu 1. Một lô hàng có 7 sản phẩm loại A, 3 sản phẩm loại B và 2 sản phẩm loại C. Chọn ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm; tính các xác suất sau: a/ trong 4 sản phẩm có đúng một sản phẩm loại C; b/ trong 4 sản phẩm số sản phẩm loại A chiếm đa số (nhiều hơn các loại khác). Câu 2. Một tổ công nhân có 5 nam và 2 nữ. Biết xác suất bị ốm trong tháng của mỗi na...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20191Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20191

  Câu 1. (2,0 điểm) Lớp MI2020 có 90 sinh viên trong đó có 30 sinh viên thuộc tổ I, 25 sinh viên thuộc tổ II và 35 sinh viên thuộc tổ III. Chọn ngẫu nhiên 10 sinh viên trong lớp tham dự trại hè. Tính xác suất để mỗi tổ có ít nhất 1 sinh viên được chọn. Câu 2. (3,0 điểm) Có ba lô hàng: Lô I có 8 chính phẩm, 2 phế phẩm; lô II có 7 chính phẩm, 3 p...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20183Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20183

  Câu 4. (2,5 điểm) Có 20 máy sản xuất sản phẩm (độc lập nhau), mỗi máy sản xuất ra 1% phế phẩm. (a) Từ mỗi máy sản xuất lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Hỏi xác suất lấy được nhiều nhất 2 phế phẩm trong 20 sản phẩm này là bao nhiêu? (b) Trung bình có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất bởi máy đầu tiên trước khi nó tạo ra phế phẩm đầu tiên (giả sử...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0