• Bài tập Kinh tế chính trị Mác - LêninBài tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Bài 14 : Tư bân công nghiệp lả : 108 : 15% = 720 đơn vị - Tư bân thương nghiệp là : 800 - 720 = 80 đơn vị c> Lợi nhuận thương nghiệp là : 80 .15% =12 đơn vị Neu là nhà tir bân thương nghiệp, ta sẽ mưa sân phàm của nhà ưr bán còng nghiệp bang chi phí sàn xưàt sân phâm cộng VỚI lợi nhuận công nghiệp : 720+ 108 = 828 đơn vị Nhà tư bàn thương nghi...

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Mác - LêninĐề cương Mác - Lênin

  Câu 9: (4đ) Tại sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn tồn tại xã hội ? cho ví dụ minh hoạ ? • Khái niệm tồn tại xã hội là phương diện sinh hoạt vật chất & những điều kiện sinh hoạt vật chất trong XH. • Kết cấu: Tồn tại xã hội bao gồm phương thức sản xuất, điều kiện địa lý và dân số. • Khái niệm thức xã hội: là phương diện sinh hoạt tinh thần của ...

  docx17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm môn Triết học Mác - LêninTrắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin

  98. quan điểm duy vật biện chứng cho rằng cái riêng cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau  cái riêng chỉ tồn tại tạm thời thoáng qua, không phải cái tồn tại vĩnh viễn Chỉ có cái riêng mới tồn tại thực sự  xác định phương án ĐÚNG theo triết học mác- lê nin . tri thức của con người ngày cà...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi ôn tập Triết học Mác - LêninBộ câu hỏi ôn tập Triết học Mác - Lênin

  Phát hiện quan điểm sai trong mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất? A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, không tách rời nhau. C. Đó là quy luật xã hội phổ biến trong tất cả các xã hội có đối kháng giai cấp. D. Lực lượng sản xuất thường ổn định hơn quan hệ sản xuất. Lực lư...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtTiểu luận Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  Triết học là bộ phận không thể thiếu của đời sỗng xã hội, và lực lượng sản xuất cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế của bất kì một quốc gia nào trên thế giới. Và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Từ sự nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, nước ta đã có những khởi sắc ...

  docx17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vận dụng yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan toàn diện của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xem xét vấn đề học tập và rèn luyện của sinh viên hiện nayTiểu luận Vận dụng yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan toàn diện của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xem xét vấn đề học tập và rèn luyện của sinh viên hiện nay

  Như vậy, quan điểm toàn diện chân thực đòi hỏi chúng ta phải đi từ tri thức về nhiều mặt, nhiều mối liên hệ sự vật đến chỗ khái quát để rút ra cái bản chất chi phối sự tồn tại và phát triển của sự vật hay hiện tượng đó. Quan điểm toàn diện không đồng nhất với cách xem xét dàn trải, liệt kê những tính quy định khác nhau của sự vật hiện tượng, nó đòi...

  docx11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  2. Phương hướng giải quyết. 2.1. Phải kết hợp hài hoà giữa lợi ích người thuê mưón lao động và người lao động . Khuyến khích các lọi ích chính đáng tích cực sáng tạo Jiạn chế sự bóc lột ,những hiện tượng tiêu cực . Phải kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lọi ích dân tộc,đồng thời phải chống lại chủ nghĩa cá nhân nhất là chủ nghiã cá nhân cực đoan...

  docx14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước ở Việt NamTiểu luận Con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam

  Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: tiếp tục thực hiện các chương trình, mục tiêu về y tế quốc gia. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến. Đặc biệt coi trọng tăng cường dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người bị di chứng chiến tranh, người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa. Giảm ...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Cặp phạm trù nguyên nhân - Kết quả trong triết học Mác - LêninTiểu luận Cặp phạm trù nguyên nhân - Kết quả trong triết học Mác - Lênin

  Tất cả các mối quan hệ mà phép biện chứng nêu lên đều là sự khái quát những đặc trưng của những mối liên hệ cụ thể, ở trong những lĩnh vực cụ thể của thế giới vật chất. Quan hệ về nhân - quả cũng như vậy, chúng ta có thể coi như quan hệ nhân - quả là kết quả của việc khái quát những hiện tượng từ một sự tác động này suy ra một kết quả khác ở trong ...

  docx21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vận dụng ''xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan'' của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mớiTiểu luận Vận dụng ''xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan'' của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mới

  Có thể khẳng định rằng công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành sẽ không thể thành công nếu chúng ta không kiên quyết khắc phục chủ nghĩa chủ quan duy ý chí. Chúng ta phải làm cho nó không còn là một căn bệnh trầm trọng như nó đã từng là như vậy. Nhưng khi khắc phục nó, xóa bỏ nó chúng ta phải đề phòng chủ nghĩa chủ quan mới, duy ý chí mới ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0