• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 2)Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 2)

  Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, việc lựa chọn đối tác thích hợp luôn là vấn đề quan trọng đối với Việt Nam. Song trong tương lai và lâu dài cần quan tâm hơn đối với các công ty xuyên quốc gia vì đó là nguồn lực quốc tế lớn về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý mà chúng ta rất cần khai thác. 195Mỗi giải pháp trong hệ thống 5 giải pháp nói trên tuy...

  pdf91 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 1)Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 1)

  Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển của nó, một mặt đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển rất mạnh mẽ, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại; mặt khác làm cho mâu thuẫn cơ bản của nó - mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính chất ch...

  pdf108 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 1

 • Mẫu bài thi cuối kì môn Kinh tế chính trịMẫu bài thi cuối kì môn Kinh tế chính trị

  37. Hệ thống luật pháp quy tắc, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành để điều chỉnh các mối quan hệ và hoạt động của các chủ thể kinh tế được gọi là: A. Thể chế văn hóa B. Thể chế kinh tế C. Thể chế chính trị D. Thể chế xã hội 38. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa Xã hội, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, hướng tới xã hội "dân ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn giải bài tập môn Kinh tế chính trịHướng dẫn giải bài tập môn Kinh tế chính trị

  Kết luận: a/ Tỷ suất GTTD m’ t ng t 300% lên 420% Khối lượng GTTD (M) t ng t 600.000 USD lên 840.000 USD Tỷ suất lợi nhuận P’ t ng t 37,5% lên 41,6% Tỷ lệ tích lũ tư bản là 70% b/ Có s tha đổi đó là do nhà tư bản th c hiện đồng thời cả tích lũ tư bản và PPSX giá trị thặng dư tu ệt đối. Cụ thể: - Tích lũ tư bản: NTB chuyển hóa GTTD ban đầu th...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị (Bản đầy đủ)Bài giảng Kinh tế chính trị (Bản đầy đủ)

  Nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện với Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN o Hoàn thiện thể chế về phát triển các thành phần kinh tế - Thứ nhất, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, không phân biệt thành phần kinh tế - Thứ hai, tối thiểu hóa rào cản luật pháp và chính sách về đầu tư, kinh doanh - Thứ ba, hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, đảm bảo ...

  pdf132 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Ngô Quế LânBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Ngô Quế Lân

  Nội dung tiến hành CNH tại Việt Nam thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0 o Hai là, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý, hiệu quả - Dịch chuyển cơ cấu kinh tế thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0: + Nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, (đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao), giảm tỷ trọng của nông nghiệp. Nhưng cả 03 lĩ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 5, Phần 3: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam - Ngô Quế LânBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 5, Phần 3: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam - Ngô Quế Lân

  3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 3.2 Quan hệ lợi ích kinh tế o Một số kiểu quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường Xét theo chiều ngang, với các giai tầng trong xã hội thì có: - Quan hệ lợi ích giữa Người lao động và Doanh nghiệp (tức là giữa giai cấp Công nhân và giai cấp Tư sản) - Quan hệ lợi ích giữa Doanh nghiệp với...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 5, Phần 1: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam - Ngô Quế LânBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 5, Phần 1: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam - Ngô Quế Lân

  Nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện với Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN o Hoàn thiện thể chế về phát triển các thành phần kinh tế - Thứ nhất, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, không phân biệt thành phần kinh tế - Thứ hai, tối thiểu hóa rào cản luật pháp và chính sách về đầu tư, kinh doanh - Thứ ba, hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, đảm bảo môi ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4, Phần 3: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường - Ngô Quế LânBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4, Phần 3: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường - Ngô Quế Lân

  4/ Hạn chế của Chủ nghĩa tư bản o Nền kinh tế bị lũng đoạn bởi giới tư bản độc quyền, nhiều tiềm năng sáng tạo của xã hội bị kìm hãm nếu không đáp ứng lợi ích của giới tài phiệt. Nguyên nhân vì CNTB dựa trên chế độ sở hữu tư nhân; giai cấp tư sản chi phối nền kinh tế, chính trị, XH. o Các vấn đề an ninh như: Chiến tranh, khủng bố, chủ quyền quốc gi...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4, Phần 1: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường - Ngô Quế LânBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4, Phần 1: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường - Ngô Quế Lân

  Tư bản tài chính (TBTC) o Cơ chế thao túng mà giới Tư bản tài chính sử dụng - “Cơ chế ủy thác”: + Là sự hỗ trợ cho “cơ chế tham dự”, tức là nhà Tư bản tài chính không cần bỏ 100% vốn cho Quỹ đầu tư tài chính + Nhà TBTC chỉ góp cổ phần đủ lớn để chi phối (ví dụ 50%), phần còn lại, TBTC huy động vốn của các nhà đầu tư khác Tư bản tài chính (TBTC) o B...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 0